Приказ от 26.04.2000 № 81 Об усовершенствовании работы НТС

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 26.04.2000 № 81 Об усовершенствовании работы НТС
Дата начала действия14.09.2000
Дата принятия26.04.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа81
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные С изменениями, внесенными приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 14.09.2000 № 200


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2000 року № 81

Про вдосконалення роботи НТР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 від 14 вересня 2000 року № 200

З метою вдосконалення роботи науково-технічної ради та у зв'язку із змінами у структурі Держбуду і перерозподілом обов'язків між заступниками Голови Комітету наказую:

1. Затвердити нову редакцію Положення про науково-технічну раду Держбуду, затвердженого наказом від 26.12.97 № 60 "Про створення науково-технічної ради Держбуду" згідно з додатком.

2. Начальникам управлінь, відділів протягом двох тижнів подати управлінню апарату (Григор) погоджені із заступниками Голови Комітету пропозиції щодо складу президії та секцій НТР.

 

Голова Комітету 

В. М. Гусаков

 

Додаток 

Положення про науково-технічну раду Держбуду України

1. Загальні положення

Це положення визначає порядок роботи науково-технічної ради (НТР) Держбуду України, яка створена відповідно до Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, затвердженого Указом Президента України від 09.12.97 № 1342, як дорадчий орган для розгляду пропозицій щодо основних напрямів розвитку містобудування, архітектури, будівництва, промисловості будівельних матеріалів і виробів, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту, рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, а також проектів державних стандартів, норм і правил.

2. Основні завдання НТР

НТР:

2.1. Розглядає і схвалює пріоритетні напрями розвитку у сферах містобудування, архітектури, будівництва, промисловості будівельних матеріалів і виробів, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту (далі - сфери функціонального управління Держбуду).

2.2. Сприяє проведенню єдиної науково обгрунтованої політики у сферах управління Держбуду, спрямованої на прискорення науково-технічного прогресу, підвищення технічного рівня виробництва, повсюдне впровадження нових високоефективних розробок і винаходів, а також заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, екологічно чистих технологій.

2.3. Розглядає і робить висновки щодо доцільності подальшого внесення до КМУ проектів законодавчих актів з питань, що віднесені до сфери функціонального управління Держбуду.

2.4. Розглядає, схвалює та рекомендує до затвердження проекти державних стандартів, норм і правил, інших нормативних актів у сфері функціонального управління Держбуду.

2.5. Розглядає і схвалює пропозиції та рекомендації щодо формування повноцінного життєвого середовища, підвищення архітектурно-планувального, інженерно-технічного та економічного рівня забудови населених пунктів, розвитку їх шляхового господарства, благоустрою та поліпшення санітарно-епідемічного стану.

2.6. Аналізує пропозиції щодо реформування житлової політики, створення нової системи фінансування будівництва нового житла та утримання наявного житлового фонду.

2.7. Розглядає питання про спорудження окремих архітектурних об'єктів, пам'ятників видатним діячам науки та на честь історичних подій, розміщення і будівництва об'єктів державного значення.

2.8. Здійснює оцінку цільових державних програм у сфері функціонального управління Держбуду.

2.9. Ініціює розроблення нових видів машин, обладнання, технологічного устаткування та приладів для будівництва, житлово-комунального господарства, вітчизняних моделей трамвайних вагонів та тролейбусів.

2.10. Спрямовує науково-технічну, інформаційну діяльність Комітету, формує основні напрями пропаганди досягнень і передового досвіду з питань, що належать до сфери функціонального управління Держбуду, сприяє впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж на галузевому рівні.

2.11. Обговорює та висуває роботи на здобуття державних премій.

3. Склад та структура НТР

3.1. До складу НТР входять спеціалісти Держбуду, керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств, організацій та установ, що належать сфері функціонального управління Держбуду. Це провідні вчені у сфері містобудування, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів і виробів, житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, представники професійних громадських об'єднань.

3.2. Склад НТР затверджується наказом Голови Держбуду.

3.3. Головою НТР є Голова Комітету.

3.4. У складі НТР утворюється президія та секції відповідно до напрямів діяльності Комітету.

3.5. До складу президії НТР входять: голова НТР, його заступники, керівники секцій, керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій, що належать до сфери функціонального управління Держбуду, начальник управління Комітету, яке здійснює організаційне забезпечення роботи НТР.

4. Права та обов'язки членів НТР

4.1. Члени НТР повинні бути присутніми на її засіданнях, брати участь в обговоренні питань, запропонованих до розгляду, якісно та у встановлений термін виконувати рішення НТР, а також доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні.

4.2. Члени НТР мають право широкого та вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданні ради, знайомитися з усіма матеріалами та науковими працями, що обговорюються на засіданні.

4.3. Члени НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

5. Організаційні роботи НТР

5.1. Основною формою роботи президії НТР та секцій є засідання, які проводяться відповідно до планів роботи.

5.2. Плани роботи НТР формуються щоквартально згідно з пропозиціями структурних підрозділів Комітету, які погоджуються заступниками Голови Комітету та затверджуються Головою НТР. Зняття питань з розгляду або включення додаткових питань здійснюється за рішенням Голови НТР на підставі аргументованої доповідної записки підрозділу, що вносить чи знімає питання з розгляду, за погодженням із заступником Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.

5.3. На засіданнях секцій розглядаються питання, що належать до компетенції відповідного структурного підрозділу Комітету, проміжні етапи проектних, науково-дослідних розробок, а також, в обов'язковому порядку, завершені роботи.

Прийняті на засіданні секції рішення оформлюються протоколами, оригінали яких зберігаються у секретаря секції, а копії - в управлінні, що здійснює організаційне забезпечення роботи НТР.

5.4. На розгляд НТР виносяться, як правило, питання, попередньо розглянуті на засіданнях секцій, що стосуються пріоритетних напрямів діяльності Комітету і вимагають прийняття відповідного рішення.

5.5. Рішення НТР приймаються простою більшістю голосів від кількості членів президії, присутніх на засіданні.

5.6. У разі необхідності рішення НТР проводяться в життя наказами Комітету, спільними рішеннями з іншими центральними органами виконавчої влади та заінтересованими організаціями.

5.7. НТР через засоби масової інформації регулярно інформує громадськість про результати розгляду на засіданні питань та прийнятті рішення.

5.8. Організаційне забезпечення роботи НТР здійснює Управління інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та НТР.

5.9. Матеріально-технічне забезпечення роботи НТР здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на утримання Держбуду із державного бюджету; відрахувань від орендної плати, яку отримують підприємства, організації та установи, що належать до сфери функціонального управління Держбуду; пайових внесків підприємств та організацій, представники яких входять до складу президії НТР; відрахувань організацій, що проводять на комерційній основі семінари, конференції та інші заходи з використанням матеріалів, схвалених рішенням НТР; добровільних внесків підприємств, організацій та установ.

6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні НТР

6.1. Проект рішення, доповідну записку, примірник документа, який виноситься на розгляд НТР, і список запрошених готує відповідний структурний підрозділ Комітету. За сім днів до дня проведення засідання НТР ці матеріали подаються управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та НТР для тиражування та доведення до членів президії НТР. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання НТР здійснюється підрозділом, що готує питання на розгляд.

6.2. Доповідна записка підписується начальником управління (відділу), що готує питання до розгляду. Проект рішення візується заступником Голови Комітету за належністю питань.

6.3. Структурний підрозділ, який виносить питання на розгляд НТР, надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання ради, на якому розглядається питання.

6.4. Якщо питання розглядається у робочому порядку, до складу матеріалів обов'язково додається копія протоколу про розгляд зазначеного питання на засіданні відповідної секції науково-технічної ради. Проект рішення візується членами президії науково-технічної ради, визначеними заступником Голови Держбуду, до компетенції якого належить питання, що ухвалюється в робочому порядку.

(підпункт 6.4 в редакції наказу Державного комітету будівництва,
 архітектури та житлової політики України від 14.09.2000 р. № 200)

6.5. У разі недотримання термінів подання матеріалів їх тиражування та доведення до членів президії НТР здійснює структурний підрозділ, що готує питання до розгляду.

6.6. Хід і результати розгляду питань на засідання НТР фіксуються у протоколі. Прийняті на засіданні рішення, а також відповідні супровідні матеріали розмножуються і розсилаються у встановленому порядку.

____________

 

Надруковано:
"Інформаційний бюлетень Держбуду",
№ 4, 2000 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ