Постановление от 27.04.2002 № 585 О внесении изменений в Методику оценки стоимости имущества во время приватизации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20276 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 27.04.2002 № 585 О внесении изменений в Методику оценки стоимости имущества во время приватизации
Дата принятия27.04.2002
Дата отмены действия 10.12.2003
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа585
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций30.12.1998


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 27 квітня 2002 р. N 585
                Київ
         Про внесення змін до Методики
      оцінки вартості майна під час приватизації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Методики  оцінки  вартості  майна  під  час
приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2000 р. N 1554 Офіційний вісник
України, 2000 р., N 42, ст. 1791; 2001 р., N 43, ст. 1926) зміни,
що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 25
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 квітня 2002 р. N 585
               ЗМІНИ,
       що вносяться до Методики оцінки вартості
          майна під час приватизації
 
   1. Абзац двадцять шостий пункту 4 викласти в такій редакції:
   "експерт  -  суб'єкт  оціночної  діяльності  -  суб'єкт
господарювання, який здійснює оцінку відповідно до законодавства з
питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності в Україні."
   2. Підпункт 6 пункту 10 доповнити словами "і передання їх до
державного органу приватизації".
   3. Підпункт 10 пункту 10 доповнити абзацом такого змісту:
   "у разі надання зазначених матеріалів пізніше встановленого
терміну або виникнення необхідності додаткового рецензування звіту
про оцінку майна термін складання та подання на затвердження акта
оцінки вартості майна продовжується за рішенням державного органу
приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном)".
   4. Підпункт  2  пункту  12  після слів "централізованих
капіталовкладень"  доповнити  словами  "або  власних  коштів
акціонерного товариства, на балансі якого перебуває об'єкт (якщо
будівництво об'єкта здійснювалося акціонерним товариством  на
підставі умов, передбачених планом приватизації, або за згодою
органу управління державним майном)".
   5. Пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:
   "У разі реорганізації підприємства, у статутному фонді якого
є державна частка, визначення розміру часток (паїв), що належать
державі та іншим засновникам (учасникам) у статутних фондах
підприємств,  у  процесі  передприватизаційної  підготовки
здійснюється на підставі договору на проведення оцінки майна,
укладеного  підприємством з експертом, обраним на конкурсних
засадах. Термін дії висновку про вартість майна для укладання
установчого  договору  створюваного  в  процесі реорганізації
товариства не повинен перевищувати 6 місяців від дати оцінки".
   6. Пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:
   "У разі  несвоєчасного  подання  до  державного  органу
приватизації  переліків  необоротних  активів підприємства та
зведених актів інвентаризації майна та (або) складання їх з
порушенням вимог цієї Методики, зазначені документи повертаються
комісії з приватизації (корпоратизації) з метою призначення нової
дати оцінки";
   7. Абзац третій пункту 25 замінити абзацами такого змісту:
   "Термін дії акта оцінки майна (висновку про вартість майна та
звіту про незалежну оцінку), необхідного для реєстрації статуту
ВАТ, підписання договору купівлі-продажу майна або оголошення умов
продажу майна, в тому числі цілісних  майнових  комплексів,
становить 6 місяців з дня його затвердження (крім випадків,
визначених розділом XI цієї Методики). В окремих випадках ( у разі
повторного проведення аукціону чи конкурсу з продажу майна, а
також необхідності погодження умов  приватизації  об'єкта  з
Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади у
випадках, передбачених законодавством) за рішенням державного
органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним
майном) термін дії акта оцінки майна (висновку про вартість майна
та звіту про оцінку майна) може бути продовжено ще на 3 місяці або
на термін повторного проведення аукціону, конкурсу чи на термін
погодження. Продовження терміну дії акта оцінки (висновку про
вартість майна та звіту про оцінку майна) здійснюється шляхом
видання наказу керівника відповідного органу, що затвердив акт
оцінки (висновок про вартість майна), з обгрунтуванням підстав
продовження.
   Якщо загальний термін продовження становить більше ніж рік,
відповідним  органом  приймається  рішення  про  скасування
затверджених актів оцінки (висновків про вартість майна) та
проведення нової оцінки.
   Термін дії висновку про вартість майна та звіту про оцінку
майна  для  реєстрації статуту господарського товариства, що
створюється на базі державного майна, становить 6 місяців від дати
оцінки."
   8. Розділ V викласти у такій редакції:
    "V. Особливості визначення вартості внесків держави
       до статутних фондів холдингових компаній
   60. Статутні фонди холдингових компаній, які створюються
шляхом внесення до них державного майна (у тому числі державних
пакетів акцій) за його ринковою вартістю,  визначаються  за
результатами незалежної оцінки.
   61. Державне майно (у тому числі державні пакети акцій), що
передається до статутних фондів раніше створених холдингових
компаній, оцінюється шляхом проведення незалежної оцінки його
ринкової вартості у порядку, встановленому законодавством про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
   62. Незалежна оцінка державного майна (у тому числі державних
пакетів акцій) проводиться експертом, що відбирається Фондом
державного майна на конкурсних засадах у порядку, встановленому
нормативно-правовими актами з оцінки майна, та з урахуванням вимог
розділів I та II цієї Методики.
   При цьому  висновки  про  вартість майна, яке вноситься
(передається)  до  статутних  фондів  холдингових  компаній,
затверджуються  відповідними органами, що вносять (передають)
зазначене майно.
   На підставі затверджених висновків  про  вартість  майна
державний орган приватизації підписує акт приймання-передачі робіт
з незалежної оцінки державного майна".
   9. Абзац четвертий пункту 84 замінити абзацами такого змісту:
   "Вартість державного майна цілісного майнового комплексу,
наданого  в  оренду,  оцінюється з урахуванням особливостей,
визначених абзацом четвертим пункту 85. Порядок визначення часток
держави та орендаря у відсотковому виразі у вартості цілісного
майнового комплексу, наданого в оренду, встановлюється Фондом
державного майна.
   Під час приватизації шляхом викупу державного майна цілісного
майнового комплексу, зданого в оренду, ціна продажу обов'язково
включає суму прострочених зобов'язань орендаря за розрахунками за
оренду державного майна та не використаний на дату оцінки залишок
амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи.
   До початкової вартості державного майна цілісного майнового
комплексу, що перебуває в оренді, для продажу на аукціоні (за
конкурсом)  не  включається  сума  зазначених  прострочених
зобов'язань".
   10. Пункт 85 доповнити абзацом такого змісту:
   "Початкова вартість продажу цілісних майнових комплексів,
віднесених Державною програмою приватизації до об'єктів групи В та
Г, визначається у плані приватизації  об'єкта  на  підставі
затвердженого  висновку  про  вартість  цілісного  майнового
комплексу".
   11. Пункт 88 доповнити абзацом такого змісту:
   "акції, що належать державі в статутних фондах комерційних
банків, номінальна вартість яких не перевищує 5000 гривень".
   12. Пункт 89 доповнити після абзацу першого абзацами такого
змісту:
   "Початкова вартість продажу акцій, що належать державі в
статутних  фондах  комерційних  банків,  визначається  шляхом
збільшення номінальної вартості на коефіцієнт індексації та на
відповідну частку чистого прибутку комерційного банку, отриманого
з початку календарного року, в  якому  проводиться  оцінка.
Коефіцієнт індексації розраховується виходячи із зміни офіційного
курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком, від
дати реєстрації останньої емісії акцій комерційного банку до дати
оцінки акцій під час їх приватизації.
   Для акцій, що належать державі, комерційних банків у формі
ВАТ і акцій, які пройшли лістинг і котируються на фондових біржах
та в їх філіалах або Першій позабіржовій фондовій торговельній
системі, у разі їх повторного продажу дозволяється встановлювати
початкову вартість на рівні середньозваженої вартості акцій за
результатами укладених угод, але не нижче номінальної вартості.
Розрахунок  середньозваженої  вартості  акцій  проводиться  з
урахуванням вимог пункту 93 цієї Методики".
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
   13. Пункти 93 - 96 викласти в такій редакції:
   "93. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що підлягають продажу на конкурсах, крім таких, що
проводяться із залученням радників, визначається державним органом
приватизації у такому порядку:
   щодо пакетів акцій ВАТ, статутні фонди яких визначені з
урахуванням індексації балансової вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р., початкова вартість акції визначається на рівні
їх номінальної вартості, але не нижче середньозваженої вартості
продажу акцій за результатами укладених угод, у тому числі за
результатами продажу на конкурсах за грошові кошти, а також на
фондових біржах та в їх  філіях  або  Першій  позабіржовій
торговельній системі за період 1 рік до дати оцінки початкової
вартості з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що
оцінюється;
   щодо пакетів акцій ВАТ, статутні фонди яких визначені без
урахування індексації балансової вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р., у разі відсутності на дату оцінки інформації
про середньозважену вартість - на рівні номінальної вартості з
урахуванням індексації балансової вартості основних засобів, що
увійшли  до статутного фонду товариства, станом на 1 січня
1995 року;
   щодо пакетів акцій ВАТ, статутні фонди яких визначені без
урахування індексації балансової вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р. за наявності інформації про середньозважену
вартість - на рівні середньозваженої вартості, але не нижче їх
номінальної вартості.
   Під час повторного продажу пакета акцій на конкурсі, крім
продажу із залученням радника, його початкова вартість може бути
зменшена в сукупності не більш як на 30 відсотків початкової
вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі. В окремих
випадках за рішенням конкурсної комісії початкова вартість може
бути додатково знижена за результатами  аналізу  попиту  та
пропонування.
   Зміст, форма та порядок складання актів оцінки початкової
вартості пакетів акцій ВАТ, що підлягають продажу на конкурсах, а
також  процедура визначення коефіцієнтів властивостей пакетів
акцій, порядок зміни їх початкової вартості під час повторного
продажу встановлюються Порядком визначення початкової вартості
пакетів акцій  товариства  при  продажу  на  конкурсах,  що
затверджується Фондом державного майна України.
   Початкова вартість  пакетів  акцій  холдингових  компаній
визначається за результатами незалежної оцінки з урахуванням
вартості пакетів акцій та іншого майна, що передані до їх
статутних фондів, результатів фінансовогосподарської діяльності
тощо.
   94. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що підлягають продажу на відкритих торгах за процедурою
тендеру, міжнародних фондових ринках та конкурсах із залученням
радників для їх підготовки до продажу, пошуку потенційних покупців
та організації продажу, встановлюється за результатами проведення
незалежної  оцінки,  здійсненої  в  порядку,  встановленому
законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність.
   95. Якщо на конкурс надійшла заява від одного  покупця
відповідно до вимог пункту 62 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки , ціна продажу пакета акцій ВАТ
визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути
нижчою за ціну, яку запропонував покупець в своїй конкурсній
пропозиції.
   Незалежна оцінка  пакетів  акцій  проводиться у порядку,
встановленому законодавством, а також з урахуванням умов продажу,
визначених  частинами другою та третьою пункту 59 Державної
програми приватизації на 2000-2002 роки. При цьому
експерт здійснює розрахунок з використанням методичних прийомів
оцінки вартості  діючого  підприємства  (цілісного  майнового
комплексу)  та  ринкової вартості підприємства при існуючому
використанні. Висновки експерта про проведення незалежної оцінки
пакета акцій з метою його продажу одному покупцю затверджуються
керівником державного органу приватизації.
   Експерт, що проводить незалежну оцінку пакета акцій ВАТ,
визначається державним органом приватизації на конкурсних засадах.
Якщо до підготовки пакета акцій для продажу залучався радник,
заходи щодо укладення договору на проведення такої оцінки та її
фінансування здійснює радник.
   96. На  підставі отриманих результатів незалежної оцінки
початкової вартості пакетів акцій державний орган приватизації
готує  рекомендації  конкурсній  (тендерній) комісії щодо їх
початкової вартості. Акт оцінки, який  містить  рекомендації
конкурсній  комісії  щодо початкової вартості пакетів акцій,
використовується конкурсною комісією для визначення умов конкурсу
(повторного конкурсу) протягом терміну його дії.
   Термін дії акта оцінки початкової вартості пакета акцій для
використання конкурсною комісією становить 6 місяців від дня
затвердження. У разі потреби погодження умов продажу пакетів акцій
у випадках, передбачених законодавством, термін дії акта оцінки
початкової вартості пакета акцій продовжується на термін їх
погодження.
   Термін дії висновків про вартість пакета акцій та звіту про
оцінку пакета акцій для оголошення умов продажу пакета акцій
становить 9 місяців від дати оцінки.
   Термін дії висновків про вартість пакета акцій та звіту про
оцінку пакета акцій для укладення договору купівлі-продажу пакета
акцій у випадку, зазначеному в пункті 95 цієї Методики, становить
1 місяць від дня затвердження".
   14. У  тексті Методики замінити у всіх відмінках слова
"початкова ціна" - словами "початкова вартість"; слова "експертна
оцінка" - словами "незалежна оцінка"; слова "звіт про проведення
експертної оцінки",  "звіт  експерта  про  експертну  оцінку
оцінюваного майна", "звіт експерта про експертну оцінку", "звіт
про експертну оцінку" - словами "звіт про оцінку майна"; слова
"висновок експерта про вартість оцінюваного майна", "висновки про
вартість оцінюваного майна", "висновки з питань експертної оцінки
майна",  "висновки експерта про експертну оцінку" - словами
"висновок про вартість майна" у відповідному відмінку.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ