Постановление от 21.10.1993 № 867 О мероприятиях по снижению загрязнения северо-западной части Черного моря в районе г. Одессы

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20465 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 21.10.1993 № 867 О мероприятиях по снижению загрязнения северо-западной части Черного моря в районе г. Одессы
Дата начала действия12.06.1998
Дата принятия21.10.1993
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа867
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 21 жовтня 1993 р. N 867
                Київ
   Про заходи щодо зниження забруднення північно-західної
       частини Чорного моря в районі м. Одеси
     Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 856 від 12.06.98 )
   На виконання постанови Верховної Ради України від 18 червня
1993 р.  N  3296-XII  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити  розроблені  Одеською  обласною  державною
адміністрацією і  погоджені  з  відповідними  міністерствами,
відомствами та організаціями заходи щодо зниження забруднення
північно-західної частини  Чорного  моря  в  районі  м.Одеси
(додаються).
   2. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Міністерству  охорони  навколишнього  природного  середовища,
Державному  комітетові  по  житлово-комунальному господарству,
Державному комітетові по нафті і газу, Одеській обласній державній
адміністрації забезпечити починаючи з 1994 року включення заходів,
передбачених у додатку до цієї постанови, до проектів планів
економічного і соціального розвитку та державного замовлення.
   Міністерству фінансів  та  Одеській  обласній  державній
адміністрації передбачати асигнування для виконання заходів щодо
зниження забруднення північно-західної частини Чорного моря в
районі м.Одеси у проектах державного бюджету України і бюджету
Одеської області на відповідні роки.
   3. Контроль за  виконанням  заходів,  передбачених  цією
постановою, покласти на Одеську обласну державну адміністрацію та
Міністерство охорони навколишнього природного середовища.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
        Міністр
   Кабінету Міністрів України           І.ДОЦЕНКО
   Інд.19
                       Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 21 жовтня 1993 р. N 867
    Заходи щодо зниження забруднення північно-західної
       частини Чорного моря в районі м.Одеси
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування заходу та |Терміни про-| Загальна  |Замовник на ви-
об'єкт   провадження |ектування та| потужність |конання робіт
робіт         |будівництва |       |
            |  (роки)  |       |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      1. Господарсько-побутова каналізація м.Одеси
 
Станція  біологічного
очищення     (СБО)
"Сєвєрная":
 
 завершення будівниц- 1988 - 1994  400 тис.куб.м  орендне
тва споруд для обробки        на добу     підприємство
осаду та  відведення        загальна дов-  "Одесводо-
очищених стічних вод         жина напірних  канал"
                   трубопроводів
                   32,4 км
 
 збільшення потужно- 1994 - 1999  600 тис.куб.м   - " -
сті очисних споруд на        на добу
200 тис.куб.м на добу
з доочищенням
 
у тому числі проекту- 1994 - 1995
вання
 
 подовження глибоко- 1994 - 1997  загальна дов-   - " -
водного випуску на 6 км        жина  трубо-
                   проводу 10 км
 
у тому числі
 
 проектування     1994
 
Станція  біологічного
очищення "Южная":
 
 завершення будівниц- 1986 - 1993  200 тис.куб.м   - " -
тва біологічного сту-        на добу
пеня очищення
 
 будівництво  резер- 1993     200 тис.куб.м   - " -
вних мулових ділянок         на добу
 
 
 будівництво  споруд 1994 - 1997   - " -     - " -
доочищення стічних вод
 
у тому числі
 
 проектування     1994
 
 подовження глибоко- 1994 - 1997  загальна дов-   - " -
водного  випуску  на        жина  трубо-
7,8 км                проводу 10 км
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1995
 
Завершення будівництва 1987 - 1997  загальна дов-   - " -
каналізації Південного        жина трубоп-
району з головною ка-        роводів 8 км
налізаційною насосною
станцією глибокого за-
лягання
 
Каналізаційна насосна 1993 - 1995   - " -     - " -
станція житлового ма-
сиву імені Котовського
з напірними трубопро-
водами   на   СБО
"Сєвєрная"
 
Комплекс очисних спо- 1994 - 2000  200 тис.куб.м   - " -
руд у с. Олександрівці        на добу
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1995    -
             м. Іллічівськ
 
Збільшення потужності 1994 - 1998  100 тис.куб.м Іллічівський
очисних споруд на 50        на добу    міськвиконком
тис.куб.м на добу з
доочищенням
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1995    -
 
 подовження глибоко- 1994 - 1998  загальна дов-   - " -
водного  випуску  на        жина  трубо-
1,6 км                проводу 3,8 км
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1995
 
 будівництво  другої 1994 - 1998   - " -     - " -
нитки  глибоководного
випуску
 
у тому числі
 
 проектування     1994
 
         2. Зливова каналізація м. Одеса
 
Північний басейн кана-
лізування:
 
 комплекс споруд для 1994 - 1998  визначається  Одеський
відведення  зливових        проектом    міськвиконком
стоків і перекачки на
регулюючі ємкості
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1995
 
Комплекс очисних спо- 1996 - 1999   - " -     - " -
руд  Північного  і
Південного басейнів
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1995
 
Південний басейн кана-
лізування:
 
 комплекс споруд для 1994 - 1998  визначається  Одеський
відведення  зливових        проектом    міськвиконком
стоків і перекачки на
регулюючі ємкості
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1995
 
Житловий масив імені
Котовського
 
 комплекс споруд для 1994 - 1998   - " -     - " -
відведення  зливових
стоків і перекачки на
очисні споруди
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1995
 
 комплекс  очисних  1994 - 1999   - " -     - " -
споруд
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1996
              м. Іллічівськ
 
Зливова каналізація   1994 - 1999  100 тис.куб.м Іллічівський
                   на добу    міськвиконком
        3. Протизсувні, берегозакріплювальні
         роботи та захист від підтоплення
 
Іллічевське узбережжя  1993 - 2002  5,9 км     Іллічівський
                           міськвиконком
                           Одеське проти-
                           зсувне управ-
                           ління
у тому числі
 
 проектування     1998 - 2000    -
 
Одеське узбережжя    1994 - 2002  11,64 км    Одеське про-
                           тизсувне уп-
                           равління
 
у тому числі
 
 проектування     1996 - 1999    -
 
Узбережжя Комінтерні- 1994 - 2001  8,5 км     порт "Южний"
вського району                    Одеське про-
                           тизсувне уп-
                           равління
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 1998
 
Захист  території   1994 - 2004  1980 га    Одеський
м. Одеси від підтоп-                міськвиконком
лення
 
у тому числі
 
 проектування     1994 - 2004
         4. Організаційно-технічні заходи
 
Винесення Одеської на- після виве- визначається  Держкомнафто-
фтобази та нафтогавані дення наф- проектом    газ
за межі міста      тотерміналу
            на  повну
            потужність
 
( Абзац другий розділу 4 додатка виключено на підставі Постанови
КМ N 856 від 12.06.98 )
Винесення  Одеського згідно з Ге-   - " -     - " -
нафтопереробного заво- неральним
ду за межі міста    планом роз-
            витку м.Оде-
            си
 
Реконструкція станції 1993 - 1995  із збережен- Одеський мор-
очищення баластних вод        ням існуючої ський торго-
                   потужності  вельний порт
 
Першочергове забезпе- постійно по-    -    Держкомнафто-
чення м. Одеси неети- чинаючи з          газ
льованим бензином    1995 року
 
            5. Компенсаційні заходи
 
Будівництво рибоводно- 1993 - 1997  35 - 40    управління
го комплексу для виро-        млн.штук    "Одесарибвод"
щування кефалі-пілен-
гасу
 
Будівництво осетрового 1993 - 1996  13 млн.штук    - " -
заводу у гирлі р.Дунай
 
Будівництво сміттєпе- за проектом  визначається  Одеський
реробного заводу           проектом    міськвиконком
 
у тому числі
 
 проектування     1995 - 1996    -
 
Комплекс заходів для 1993 - 1998  1200 тис.куб  орендне
забезпечення населення        метрів на   підприємство
якісною питною водою         добу      "Одесводока-
                           нал"
       6. Науково-дослідні роботи та моніторинг
 
Створення системи ав- 1993 - 1995    -     Мінприроди
томатичного  контролю
за вмістом забруднюю-
чих речовин у районі
розташування нафтотер-
міналу та в Одеській
затоці
 
Розроблення і запрова- 1993 - 1995    -     Держкомнафто-
дження технології мік-                газ
робіологічного очищен-
ня морського середови-
ща від забруднення на-
фтою і нафтопродуктами
 
Науково-дослідні робо- 1993 - 1995    -     Держкомнафто-
ти з впровадження сис-                газ
теми  конденсаційного
затримання нафти  та
нафтопродуктів
 
Науково-дослідні робо- 1993 - 1995    -      - " -
ти в галузі технології
очищення морської води
від нафти і нафтопро-
дуктів з використанням
природних адсорбентів
українських родовищ
 
Розроблення  системи 1994 - 1996    -     Мінприроди
ідентифікації розливів
нафти у морі
 
——————————————————————
 
Примітки: 1. Витрати на будівництво рибоводного  комплексу  та
       осетрового  заводу  повинні  бути  передбачені у
       кошторисі нафтоперевального комплексу як компенсація
       за шкоду, заподіяну рибним ресурсам.
     2. Терміни проведення заходів можуть уточнюватися під
       час формування річних  проектів  економічного  і
       соціального розвитку України.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України          І.ДОЦЕНКО
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ