Приказ от 29.11.2002 № 2110/354 Об утверждении Инструкции расчета прогнозной стоимости объектов приватизации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 29.11.2002 № 2110/354 Об утверждении Инструкции расчета прогнозной стоимости объектов приватизации
Дата начала действия06.12.2002
Дата принятия29.11.2002
Дата отмены действия 26.06.2018
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа2110/354
РазработчикФонд государственного имущества Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций06.12.2002
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказа Фонда государственного имущества Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины от 26 апреля 2018 N 572/559


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
           29.11.2002 N 2110/354
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 грудня 2002 р.
                   за N 950/7238

    Про затвердження Інструкції розрахунку прогнозної
         вартості об'єктів приватизації

   З метою забезпечення вчасного та якісного виконання положень
Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету
коштів від приватизації державного майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів  України від 17 серпня 2002 року N 1141
, розробленого на виконання Указу  Президента
України від 19.03.2002 N 267/2002 "Про організаційні
заходи з підготовки об'єктів права державної  власності  до
приватизації", Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити  Інструкцію  розрахунку прогнозної вартості
об'єктів приватизації, що додається.
   2. Фонду державного майна України  забезпечити  державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 Голова Фонду
 державного майна України                 О.Бондар

 Виконуючий обов'язки
 Міністра економіки                    В.Першин
 та з питань європейської
 інтеграції України

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України,
                   Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   29.11.2002 N 2110/354
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   06 грудня 2002 р.
                   за N 950/7238

              ІНСТРУКЦІЯ
    розрахунку прогнозної вартості об'єктів приватизації

   Ця Інструкція визначає  етапи  та  процедуру  визначення
прогнозної  вартості  об'єктів приватизації в рамках Порядку
складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від
приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1141.
   Під прогнозною  вартістю  розуміють  розмір  вартості
підприємства, визначеної згідно з додатком 1 до Інструкції далі -
додаток 1) (рядок 9 графа 5).
   Методикою оцінки вартості майна під час приватизації (далі -
Методика), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
12.10.2000 N 1554, з метою забезпечення прозорості
приватизаційних процесів в Україні передбачена оцінка вартості із
застосуванням стандартизованих процедур.
   Вона передбачає попередній збір інформації, у т.ч. фінансової
звітності підприємств. Розрахунок прогнозної вартості державних
підприємств наведено в додатку 1.
   Коефіцієнти Кна, Кнб, Коз, Кдф визначаються Фондом державного
майна  України  на  підставі аналізу співвідношення вартості
необоротних активів, визначеної на основі Методики, та залишкової
(балансової) вартості необоротних активів.
   Коефіцієнт Кна  визначається  як  відношення  вартості
нематеріальних активів, визначеної на  основі  Методики,  до
залишкової вартості нематеріальних активів.
   Коефіцієнт Кнб  визначається  як  відношення  вартості
незавершеного будівництва, визначеної на основі Методики, до
балансової вартості незавершеного будівництва.
   Коефіцієнт Коз визначається як відношення вартості основних
засобів, визначеної на основі Методики, до залишкової вартості
основних засобів.
   Коефіцієнт Кдф  визначається  як  відношення  вартості
довгострокових фінансових інвестицій,  визначеної  на  основі
Методики,  до  балансової  вартості довгострокових фінансових
інвестицій.
   Прогнозна вартість  підприємства,  розрахована  згідно  з
додатком 1, заноситься до графи 8 табл. 1, графи 7 табл. 2, 4-8
додатка 2 до Інструкції (далі - додаток 2).
   Пропозиції щодо включення підприємств до переліку об'єктів,
що підлягають підготовці до продажу, та прогнозу надходження до
Державного бюджету України коштів від приватизації державного
майна подаються органами виконавчої влади до Фонду державного
майна України у вигляді таблиць, наведених у додатку 2.
   Для визначення прогнозної суми надходження коштів від продажу
пакетів акцій, які пропонуються до продажу (графа 10 табл. 1,
графа 9 табл. 2, графа 6 табл. 3, графа 9 табл. 7, 8),
застосовується  коефіцієнт  ризику при продажу (Крз ), який
визначається Фондом на основі аналізу попереднього продажу.
   Таким чином, прогнозна сума надходження коштів від продажу
пакета розраховується так.
   Для таблиць 1, 2, 3, 7, 8 додатка 2:
              Пв х Прп
           Пс = ---------- х Крз ,
               100
   де Пс - прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета,
тис. грн.;
   Пв - прогнозна вартість підприємства, розрахована згідно з
додатком 1, тис.грн.;
   Прп - прогнозний розмір пакета акцій, що буде запропонований
для конкурентного продажу, %;
   Крз - коефіцієнт ризику.
   Для таблиць 4, 5, 6 додатка 2:
             Пс = Пв х Крз,
   де Пс - прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета,
тис. грн.;
   Пв - прогнозна вартість підприємства, тис. грн.;
   Крз - коефіцієнт ризику.
   Значення коефіцієнтів Кна, Кнб, Коз, Кдф, Крз подаються
Фондом державного майна України щорічно до органів виконавчої
влади,  уповноважених  управляти  державним  майном, з метою
визначення прогнозної вартості об'єктів приватизації. Указані
коефіцієнти надаються Фондом не пізніше як за місяць до подання до
Фонду органами  виконавчої  влади,  уповноваженими  управляти
державним  майном,  пропозицій щодо включення підприємств до
переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу,  та
прогнозу надходження до Державного бюджету України коштів від
приватизації державного майна.
   Коефіцієнти не  застосовуються  при визначенні прогнозної
вартості  підприємств  агропромислового  комплексу.  Прогнозна
вартість  цих  підприємств  визначається на підставі балансу
підприємства, складеного на останню звітну дату.

 Начальник Управління інформатики            О.Синенко

 Начальник Управління
 з питань власності                   О.Максимов
 та банкрутства

                   Додаток 1
                   до Інструкції   розрахунку
                   прогнозної вартості об'єктів
                   приватизації

              РОЗРАХУНОК
      прогнозної вартості державних підприємств


Номер рядка Показник Згідно з балансом, тис.грн. Коефі- цієнт Усього, (графа 3 графа 4), тис. грн.
1 2 3 4 5
1 Необоротні активи, усього      
1.1 у тому числі: Залишкова вартість нематеріальних активів, усього   Кна  
  у тому числі: права користування природними ресурсами      
  права користування майном      
  права на знаки для товарів і послуг      
  права на об'єкти промислової власності      
  авторські та суміжні з ними права      
  гудвіл      
  інші нематеріальні активи      
1.2 Незавершене будівництво   Кнб  
1.3 Залишкова вартість основних засобів, усього   Коз  
  у тому числі: земельні ділянки      
  капітальні витрати на поліпшення земель      
  будинки та споруди      
  машини та обладнання      
  транспортні засоби      
  інструменти, прилади, інвентар      
  робоча і продуктивна худоба      
  багаторічні насадження      
  інші основні засоби      
1.4 Довгострокові фінансові інвестиції, усього   Кдф  
  у тому числі: ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
  інші фінансові інвестиції      
1.5 Довгострокова дебіторська заборгованість      
1.6 Відстрочені податкові активи      
1.7 Інші необоротні активи      
2 Оборотні активи, усього      
2.1 у тому числі: Запаси      
2.2 Векселі одержані      
2.3 Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), усього      
  у тому числі: первісна вартість      
  Резерв сумнівних боргів      
2.4 Дебіторська заборгованість за розрахунками, усього      
2.4.1 у тому числі: з бюджетом      
2.5 Інша поточна дебіторська заборгованість      
2.6 Поточні фінансові інвестиції      
2.7 Грошові кошти та їх еквіваленти, усього      
  у тому числі: у національній валюті      
  в іноземній валюті      
2.8 Інші оборотні активи      
3 Витрати майбутніх періодів      
4 Доходи майбутніх періодів      
5 Сукупна вартість цілісного майнового комплексу (сума рядків 1, 2, 3)      
6 Забезпечення наступних витрат і платежів, усього      
6.1 у тому числі: Цільове фінансування      
7 Довгострокові зобов'язання      
8 Поточні зобов'язання, усього      
8.1 у тому числі: Прострочені зобов'язання за розрахунками з бюджетом      
8.2 Прострочені зобов'язання за розрахунками за оренду державного майна      
9 Прогнозна вартість підприємства (рядок 5 - 4 - (рядок 6 - - рядок 6.1) - рядок 7 - рядок 8)      

 Начальник Управління інформатики            О.Синенко

 Начальник Управління
 з питань власності та банкрутства           О.Максимов

                   Додаток 2
                   до Інструкції   розрахунку
                   прогнозної вартості об'єктів
                   приватизації

            ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
      корпоратизація яких повинна бути завершена в
        поточному та наступному роках і які
          можуть бути приватизовані
                             Таблиця 1

N з/ п Код за ЄДРПОУ Назва підпри- ємства Місце- знаход- ження Орган управ- ління Термін початку корпо- рати- зації Термін закінче- ння корпо- рати- зації Прогнозна вартість підприєм- розрахована згідно з додатком 1, тис.грн. Прогнозний розмір пакета акцій, що буде запропоно- ваний для конкурен- тного продажу, % Прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета, тис.грн. При- мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1                    
  Усього                  
            ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
        що підлягають підготовці до продажу
            у відповідному році
                             Таблиця 2

N з/ п Код за ЄДРПОУ Назва підприє- мства Місце- знаход- ження Орган управ- ління Термін прийнят- тя ріше- ння про привати- зацію Прогнозна вартість підприємства, розрахована згідно з додатком 1, тис.грн. * (для гр.А,Д,Є,Ж- залишкова (балансова) вартість) Прогнозний розмір пакета акцій, що буде запропоно- ваний для конкурен- тного продажу,% * Прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета, тис.грн. * При- мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1                  
  Усього:                
               ПЕРЕЛІК
      пакетів акцій ВАТ, закріплених або тимчасово
        залишених у державній власності, які
           пропонуються до продажу
                             Таблиця 3

N з/ п Код за ЄДРПОУ Назва підприє- мства Розмір пакета, тимчасово залишеного за державою, % З них пропонується виставити на продаж, % Прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета, тис.грн Примітка
1 2 3 4 5 6 7
1            
  Усього:          
             ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
      незавершеного будівництва, фінансування яких
        здійснювалось виключно за рахунок
          центральних капіталовкладень
                             Таблиця 4

N з/п Код за ЄДРПОУ Назва підприє- мства Місце- знаход- ження Орган управлі- ння Термін прийняття рішення про привати- зацію Прогнозна вартість підприємс- тва, тис.грн Прогнозна сума надходження коштів від приватизації, тис.грн. При- мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1                
  Усього:              
             ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
      незавершеного будівництва, що споруджувались
    відповідно до Чорнобильської будівельної програми
                             Таблиця 5

N з/п Код за ЄДРПОУ Назва підприє- мства Місце- знаход- ження Орган управлі- ння Термін прийняття рішення про привати- зацію Прогнозна вартість підприємс- тва, тис.грн Прогнозна сума надходження коштів від приватизації, тис.грн. При- мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1                
  Усього:              
             ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
     групи Ж, що виділяються з балансів підприємств
                             Таблиця 6

N з/п Код за ЄДРПОУ Назва підприє- мства Місце- знаход- ження Орган управлі- ння Термін прийняття рішення про привати- зацію Прогнозна вартість підприємс- тва, тис.грн Прогнозна сума надходження коштів від приватизації, тис.грн. При- мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1                
  Усього:              
            ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
  кошти від приватизації яких перераховуються для ліквідації
    наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова
                             Таблиця 7

N з/ п Код за ЄДРПОУ Назва підприє- мства Місце- знаход- ження Орган управ- ління Термін прийнят- тя ріше- ння про привати- зацію Прогнозна вартість підприємства, розрахована згідно з додатком 1, тис.грн. * (для гр.А,Д,Є,Ж- залишкова (балансова) вартість) Прогнозний розмір пакета акцій, що буде запропоно- ваний для конкурен- тного продажу,% * Прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета, тис.грн. * При- мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1                  
  Усього:                
            ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
         що належать до сфери управління
          Міністерства оборони України
                             Таблиця 8

N з/ п Код за ЄДРПОУ Назва підприє- мства Місце- знаход- ження Орган управ- ління Термін прийнят- тя ріше- ння про привати- зацію Прогнозна вартість підприємства, розрахована згідно з додатком 1, тис.грн. * (для гр.А,Д,Є,Ж- залишкова (балансова) вартість) Прогнозний розмір пакета акцій, що буде запропоно- ваний для конкурен- тного продажу,% * Прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета, тис.грн. * При- мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1                  
  Усього:                
   1. Таблиці 1-3 заповнюються пооб'єктно, окремо за кожною
класифікаційною групою у відповідності до Державної програми
приватизації на відповідні роки.
   2. У "Примітку" вноситься інформація щодо ризику непродажу
підприємств  (не  користуються  попитом,  велика кредиторська
заборгованість тощо).
   3. Таблиці 4-8 заповнюються у відповідності до закону України
про Державний бюджет України на відповідний рік.


   * Заповнюються лише для груп В, Г.

 Начальник Управління інформатики            О.Синенко

 Начальник Управління з питань
 власності та банкрутства                О.Максимов

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ