Приказ от 20.07.1998 № 41 Об утверждении Перечня типовых документов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 20.07.1998 № 41 Об утверждении Перечня типовых документов
Дата начала действия26.11.2001
Дата принятия20.07.1998
Дата отмены действия 01.01.2013
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа41
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказу Министерства юстиции Украины от 12 апреля 2012 года № 578/5


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


  ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 41 від 20.07.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 вересня 1998 р.
                   за N 576/3016
 
      Про затвердження Переліку типових документів
    Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомархіву
    N 82 від 23.10.2001
    N 93 від 26.11.2001 )
 
   Відповідно до п.3 Положення про Головне архівне управління
при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України від 20 жовтня 1995 року N 853,
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Перелік типових документів, що створюються в
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів
зберігання документів (додається).
   2. Начальнику  відділу формування Національного архівного
фонду та діловодства Портнову Г.В. забезпечити подання на державну
реєстрацію  до  Міністерства  юстиції  України  наказу  "Про
затвердження Переліку типових документів".
   3. Українському  державному  науково-дослідному  інституту
архівної справи та документознавства (Ляхоцький В.П.)  після
державної реєстрації наказу "Про затвердження Переліку типових
документів" видати Перелік на госпрозрахункових  засадах  на
замовлення архівних установ.
 
 Начальник Головного управління             Р.Я.Пиріг
                      Затверджено
               Наказ Головного архівного управління
               при  Кабінеті Міністрів  України
               20.07.98 N 41
               Перелік
   типових документів, що створюються в діяльності органів
   державної влади та місцевого самоврядування, інших
   установ, організацій і підприємств, із зазначенням
         термінів зберігання документів
               Вказівки
          щодо застосування переліку
           1. Загальні положення
   1.1. Перелік типових документів, що створюються в діяльності
органів державної влади та місцевого  самоврядування,  інших
установ,  організацій і підприємств, із зазначенням термінів
зберігання документів (надалі - Перелік) є основним нормативним
документом при визначенні термінів зберігання документів та їх
відбору для включення до складу Національного архівного фонду
(НАФ) України або для знищення документів. Цей Перелік повинен
використовуватися при підготовці інших посібників з експертизи
цінності документів та формування НАФ.
   1.2. Перелік включає документи, що утворюються під  час
документування  однотипних  управлінських функцій, виконуваних
органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими
установами, організаціями і підприємствами (надалі - організації)
в процесі своєї діяльності, а також документацію, що утворюється в
результаті виробничої і науково-технічної діяльності установ,
організацій і підприємств.
   1.3. Склад документів і терміни їх зберігання визначено в
Переліку в результаті безпосереднього вивчення документів із
врахуванням рекомендацій фахівців відповідних галузей народного
господарства і соціально-культурної сфери, положень ряду примірних
і типових номенклатур справ, затверджених Головархівом та іншими
центральними органами виконавчої влади України, а також Примірних
переліків  документів,  які  підлягають передачі на державне
зберігання від районних, міських, сільських установ і організацій
повидового вибіркового прийому (Київ, 1987), Переліків видів
статзвітності, яка підлягає прийому на зберігання у держархіви
областей, мм.Києва  та  Севастополя, держрайміськархіви (Київ,
1989).
   Перелік призначено для використання всіма органами державної
влади, місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями
і підприємствами незалежно від форм власності.
   Для полегшення роботи з визначення  термінів  зберігання
документів  у  Перелік включено також деякі види документів
нетипового характеру.
   1.4. Перелік  має  на  меті  схоронність, організацію і
забезпечення якісного поповнення складу НАФ.
   Перелік використовується при формуванні справ, при підготовці
різних видів номенклатур справ, розробці  схем  класифікації
документів  та галузевих переліків документів із зазначенням
термінів  їх  зберігання,  а  також  у  практиці  роботи
експертно-перевірних комісій (ЕПК) державних архівних установ і
експертних комісій (ЕК) організацій.
    2. Структура переліку і порядок його застосування
   2.1. Перелік побудовано за функціональним принципом і включає
розділи,  які  відображають  основні  напрямки  діяльності
фондоутворювачів, що властиві їм, як правило, незалежно від рівня
в системі управління і галузевої належності.
   Розділи мають підрозділи з більш вузьким колом питань.
   2.2. Документи в розділах і підрозділах Переліку розміщено за
ступенем значущості їх видів та питань, що в них відображаються, у
логічній послідовності.
   Статтям у Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію (графа
N 1). Перелік дає узагальнене найменування кожного виду документа
(графа N 2). При об'єднанні в одній статті різних видів документів
з  одного  питання,  що  мають однаковий термін зберігання,
використовується термін "документи", а в дужках розкриваються
найменування всіх видів документів, включених у статтю.
   2.3. Терміни зберігання документів у Переліку диференційовано
за двома групами організацій.
   2.3.1. До першої групи належать організації, в результаті
діяльності яких  утворюються  документи,  що  мають  наукову
історико-культурну цінність і підлягають включенню до складу НАФ.
Терміни зберігання документів для організацій подаються в 3-й
графі Переліку.
   Перша група включає організації - джерела формування НАФ
повного та вибіркового прийому (список N 1).
   2.3.2. Друга група  включає  організації  допоміжного  й
обслуговувального характеру, безпосередньо від яких документи до
складу НАФ не надходять (список N 2).  Терміни  зберігання
документів цих організацій подаються в 4-й графі Переліку.
   2.4. При  визначенні термінів зберігання документів слід
знайти відповідну статтю в Переліку і провести поаркушний перегляд
справ. Відбір справ для включення до складу НАФ або знищення
тільки за заголовками в описах або на обкладинках справ не
допускаються.
   2.5. Документи повинні відбиратися до складу НАФ переважно у
вигляді оригіналів, лише за відсутності оригіналів приймаються
копії відповідних документів, які мають юридичну силу.
   2.6. З метою оптимізації складу НАФ максимально обмежується
надходження в державні архівні установи дублетних документів.
   Організаційно-розпорядчу документацію  (статути, положення,
правила, інструкції, накази тощо) рекомендується відбирати до
складу НАФ, як правило, у фонді органу, що їх затверджує.
   Відбір планової документації повинен здійснюватися у складі
фонду організації - автора документа.
   Статистична документація організацій, яка за встановленим
Держкомстатом України порядком і строками подається незалежно від
відомчої належності до органів державної статистики, до складу НАФ
надходить від органів державної статистики, а відомча одноразова
статзвітність організацій у разі надходження до однієї державної
архівної установи відбирається до складу НАФ у фондах їх вищих
органів.
   З метою забезпечення схоронності найбільш цінних документів
та їх широкого використання допускається  певна  дублетність
документів при їх надходженні на зберігання в різні державні
архівні установи. Так, підлягають включенню до  складу  НАФ
розмножені примірники указів, розпоряджень Президента України,
постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, що стосуються діяльності
конкретних організацій.
   Щодо інших видів (різновидів) документів державним архівним
установам надається  право  самостійно  розв'язувати  питання
ліквідації їх дублетності.
   2.7. При експертизі цінності науково-технічної документації
(НТД) слід враховувати, що місцем зберігання оригінальної НТД є
організації-розробники (автори), а також організації - замовники
вказаної документації.
   Повний комплект НТД з проектування об'єкта  капітального
будівництва (за винятком проектів з будівництва залізниць і
шосейних  доріг  магістрального  значення),  як  правило,
зосереджується у генпроектувальника.
   Повний комплект НТД проектів залізниць і шосейних доріг
зосереджується у відповідних управліннях шляхів сполучення.
   Оригінальна НТД  окремих  частин  проекту,  виконана  на
договірних  засадах  субпідрядними  організаціями, передається
генпроектувальнику за погодженням з ним для  укомплектування
проектів з наступною передачею в державні архівні установи.
   Патентна документація включається до складу НАФ, як правило,
у вигляді оригіналів.
   Науково-технічна документація в машиночитаній формі, що має
науково-історичну цінність, включається до складу НАФ у випадках,
коли її інформація не повторюється на традиційних носіях.
   2.8. Постійні терміни зберігання НТД у Переліку означають, що
для включення до складу НАФ відбираються документи з проектів,
проблем,   включених  до  переліків  проектів,  проблем,
науково-технічна документація з  яких  має  науково-історичну
цінність. НТД, що не ввійшла до переліків проектів, проблем,
зберігається відповідно до термінів, визначених цим Переліком, або
доки не мине практична потреба.
   2.9. Обчислення термінів зберігання документів проводиться з
1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.
Наприклад, обчислення терміну  зберігання  справ,  завершених
діловодством у 1998 р., починається з 1 січня 1999 р.
   Терміни зберігання НТД обчислюються з 1 січня року, який іде
за роком завершення розробки теми, проекту.
   Для документів, яким встановлено термін зберігання 75 років -
"В", обчислення цього терміну слід проводити з урахуванням віку
людини (позначеного літерою "В") на момент завершення справи.
Тривалість зберігання справи після її закінчення діловодством
повинна дорівнювати різниці 75 років - "В", де "В" - вік особи на
момент завершення справи.
   Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має
тривале практичне значення. Термін її зберігання визначається
самими організаціями.
   Строк зберігання "до ліквідації організації" означає, що
документи  підлягають  експертизі цінності і залежно від її
результатів ті з них, які зачіпають права громадян та інтереси
держави, передаються до відповідних архівних установ. ( Пункт 2.9
доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Держкомархіву N 82
 від 23.10.2001 )
   2.10. Документація, що не ввійшла до відповідних розділів
цього Переліку, але має термін зберігання "постійно" або позначку
"ЕПК", за будь-яким відомчим переліком, залежно від результатів
експертизи цінності, включається до складу НАФ, або знищується
після її практичного використання.
   2.11. Терміни зберігання документів, визначені  в  цьому
Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Підвищення в
організаціях термінів зберігання документів, передбачених цим
Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена
специфічними особливостями роботи конкретної організації.
   2.12. Примітки, що застосовуються в Переліку, коментують і
уточнюють терміни зберігання документів.
   Примітка "На державне зберігання не надходять. Зберігаються в
організаціях" уточнює місце зберігання документів, що мають, як
правило, довідковий характер.
   В інших примітках зазначаються ознаки  виділення  певних
різновидів  документів  або  конкретних  документів,  терміни
зберігання яких відрізняються від указаних у 3-й та 4-й графах
Переліку. Так, примітка до статей 288, 315, 321, 322, 325, 326,
330, 342, 345, 800, 1111, 1112, 1115, 1118, 1197, 1199, 1204,
1208, 1425 "За умови завершення перевірки державними податковими
органами з питань дотримання податкового законодавства, а для
бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових
підприємств і організацій, які знаходяться у сфері управління
міністерств,  інших  центральних органів виконавчої влади, -
ревізії. У разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових
справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення" конкретизує
терміни зберігання бухгалтерської документації.
   Примітки "Після  закінчення строку дії договору", "Після
затвердження", "Після заміни новими", "Після зняття виробів з
виробництва",  "Після  введення об'єкта в експлуатацію" тощо
вказують, що обчислення терміну, вказаного в 3-й та 4-й графах
Переліку, здійснюється з указаного моменту.
   2.13. Позначка "ЕПК", яку встановлено в Переліку для деяких
конкретних видів документів, означає, що частина таких документів
може мати наукове і історико-культурне  значення  і,  після
проведення експертизи їх цінності, повинна включатися до складу
НАФ.
   2.14. Для зручності користування Переліком до нього складено
покажчик, у якому в алфавітному порядку перелічено види документів
і їх зміст з посиланнями на номери відповідних статей Переліку.
     3. Організація проведення експертизи цінності
    документів та їх відбору на зберігання і знищення
   3.1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний
фонд і архівні установи" та Положення про принципи і
критерії визначення цінності документів, порядок створення та
діяльності експертних комісій з питань віднесення документів до
Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. N 853 ,
організації створюють ЕК для проведення попередньої експертизи
цінності документів та подання її результатів на затвердження ЕПК
відповідних державних архівних установ.
   У своїй діяльності ЕК керуються Конституцією і
законами України, постановами Верховної Ради України, актами
Президента України, Кабінету  Міністрів  України  та  іншими
нормативно-правовими актами. З питань організації та методики
проведення експертизи цінності документів ЕК керуються правилами,
інструкціями і рекомендаціями Державного комітету архівів України
(Держкомархіву). ( Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держкомархіву N 82 від 23.10.2001 )
   До складу ЕК, який затверджується керівником організації,
включаються керівники діловодної служби і архівного підрозділу
організації, досвідчені працівники її структурних підрозділів і
фахівці  відповідної державної архівної установи. Головою ЕК
призначається, як правило, заступник керівника організації, а
секретарем - керівник архівного підрозділу.
   3.2. Основними завданнями ЕК відповідно до Типового положення
про неї, затвердженого наказом Головархіву від 13 березня 1996 р.
N 9 і зареєстрованого Міністерством юстиції України
10 квітня 1996 р. за N 173/1198, є розгляд питань та прийняття
рішень про схвалення та подання на погодження в установленому
порядку описів документів, віднесених попередньою експертизою
цінності до НАФ, актів про вилучення документів, не віднесених
попередньою експертизою цінності до НАФ, переліків проектів,
проблем (тем) науково-технічної документації, віднесеної до НАФ.
   3.3. Відповідно до Типового положення про архівний підрозділ
державного органу, органу місцевого самоврядування, державного
підприємства,  установи  і організації, затвердженого наказом
Головархіву від  16  жовтня  1995 р. N 47  і
зареєстрованого Міністерством юстиції України 1 листопада 1995 р.
за  N 393/929, документи, терміни зберігання яких визначено
Переліком "постійно", підлягають включенню до складу НАФ  і
передаються у відповідні архівні установи в такі строки:
   - документи Верховної Ради України, Адміністрації Президента
України, Кабінету Міністрів  України,  Конституційного  Суду,
Верховного Суду, Вищого арбітражного суду, Генеральної прокуратури
України,  Центральної  виборчої  комісії,  міністерств, інших
центральних  органів  виконавчої  влади  та  безпосередньо
підпорядкованих їм організацій - через 15 років; ( Абзац другий
пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомархіву
N 82 від 23.10.2001 )
   - документи Верховної Ради і Ради міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та підпорядкованих їм організацій - через
10 років;
   - документи  районних  державних  адміністрацій,  органів
місцевого самоврядування та підпорядкованих їм організацій - через
5 років;
   - записи актів громадянського стану, документи з особового
складу, записи нотаріальних дій і судові справи - через 75 років;
   - науково-технічна документація - через 25 років.
   Терміни тимчасового  зберігання  документів  в  архівних
підрозділах  організацій можуть бути змінені з дозволу тієї
архівної установи, до якої ці документи надходять на постійне
зберігання.
   3.4. Документи, відібрані експертизою  їх  цінності  для
включення до складу НАФ, описуються відповідно до чинних правил.
   Після затвердження    описів    документів    НАФ
організації-фондоутворювачу дозволяється знищення документів з
тимчасовими термінами зберігання за період часу, що відповідає
затвердженим описам.
   3.5. Знищення документів тимчасового зберігання проводиться
за актами, які погоджуються ЕПК відповідних архівних установ.
   Державні архівні установи перевіряють правильність відбору
документів до складу НАФ та в разі потреби мають право вимагати
включення до опису справ постійного  зберігання  документів,
відібраних на тимчасове зберігання або до знищення.
   3.6. Організації, в яких не створюються документи  НАФ,
знищують їх, якщо практична потреба в них відпала й терміни їх
зберігання за цим Переліком вичерпані, за погодженням з державними
архівними установами.
   3.7. Відібрані до знищення та включені до відповідних актів
документи передаються організаціям, які займаються заготівлею
вторинної  сировини.  Здавання   документів   оформляється
приймально-здавальними накладними.
   3.8. Знищення документів без попереднього затвердження описів
справ постійного зберігання, а також порушення встановлених цим
Переліком термінів зберігання  документів  є  незаконними  і
спричиняють відповідальність згідно з чинним законодавством.
   3.9. Контроль за правильністю застосування цього Переліку
здійснюють Головархів України та уповноважені ним державні архівні
установи.
   3.10. Із введенням у дію цього Переліку "Перечень типовых
документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств,
ведомств  и  других  учреждений, организаций, предприятий, с
указанием сроков хранения",  затверджений  Головним  архівним
управлінням при Раді Міністрів СРСР 15 серпня 1988 р., не
застосовується на території України.
   У відомчих (галузевих) переліках документів діють ті статті,
які не суперечать Переліку типових документів.
             Список скорочень
 
 АС       - автоматизована система
 БПЛ      - бібліографічні покажчики літератури
 ВРІ      - вибірково розповсюджена інформація
 ВТК      - відділ технічного контролю
 ГОЦ      - головний обчислювальний центр
 ГС       - галузевий стандарт
 ГФАП      - галузевий фонд алгоритмів і програм
 ДержФАП    - державний фонд алгоритмів і програм
 ДЗК      - документаційне забезпечення керівництва
 ДКР      - дослідно-конструкторська робота
 ДС       - державний стандарт
 ДТР      - дослідно-технологічна робота
 ЕП       - ескізний проект
 ЕОМ      - електронно-обчислювальна машина
 КСУЯП     - комплексна система управління якістю продукції
 НДР      - науково-дослідна робота
 ОТ       - обчислювальна техніка
 ОЦ       - обчислювальний центр
 ПДП      - проекти детального планування
 ПКР      - проектно-конструкторська робота
 Пост.     - постійно
 р.       - рік
 СТП      - стандарт підприємства
 ТЕД      - техніко-економічна документація
 ТЗ       - технічне завдання
 ТЕІ      - техніко-економічна інформація
 ТК       - тематичні картки
 ТЕО      - техніко-економічне обгрунтування
 ТП       - технічний проект
 ТПЛ      - тематичні покажчики літератури
 ТУ       - технічні умови
              Частина 1
    Документи, що створюються в управлінській діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер |    Вид документів      |   Термін зберігання    |    Примітка    |
|статті |                 |    документів      |           |
|    |                 |-----------------------------|           |
|    |                 | в установах, |в установах, |           |
|    |                 |організаціях, |організаціях,|           |
|    |                 |   на    |   на   |           |
|    |                 | підприєм-  | підприєм- |           |
|    |                 |  ствах,   |  ствах,  |           |
|    |                 | документи  | документи |           |
|    |                 |   яких   |  яких не  |           |
|    |                 | надходять  | надходять |           |
|    |                 |   до    |   до   |           |
|    |                 | держархівів  | держархівів |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
|  1  |        2         |   3    |   4   |     5      |
------------------------------------------------------------------------------------------------
                1. Організація системи управління
                  1.1. Розпорядча діяльність
 
|  1. |Закони, постанови та інші акти|        |       |           |
|    |Верховної Ради України; постанови|        |       |           |
|    |та  інші  акти Верховної Ради|        |       |           |
|    |Автономної  Республіки  Крим;|        |       |           |
|    |постанови,  рішення, інші акти|        |       |           |
|    |комітетів і комісій Верховних Рад|        |       |           |
|    |України та Автономної Республіки|        |       |           |
|    |Крим:              |        |       |           |
|    |а) за місцем розробки      |  Пост.   |   -    |           |
|    |б) в інших організаціях     |Доки не мине  |Доки не мине |1 На державне     |
|    |                 |потреба 1   |потреба   |зберігання не     |
|    |                 |        |       |передаються      |
  1а.  Депутатські запити та       10 р. ЕПК     10 р.
     документи по їх виконанню
  2.  Укази, розпорядження                      (1) При
     Президента України:                       надходженні
                                     до різних
     а) за місцем розробки        Пост.       -     державних
                                     архівних установ на
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не   зберігання приймаються
                       мине      мине    укази, розпорядження
                      потреба(1)    потреба   щодо діяльності даної
                                     організації
  3.  Декрети, постанови,                       (1) При
     розпорядження Кабінету                     надходженні
     Міністрів України; постанови,                  до різних державних
     розпорядження Ради міністрів                  архівних установ на
     Автономної Республіки Крим:                   зберігання
                                     приймаються декрети,
     а) за місцем розробки        Пост.       -     постанови,
                                     розпорядження щодо
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не   діяльності даної
                       мине      мине    організації
                      потреба(1)    потреба
  4.  Протоколи, стенограми засідань   Пост.       -
     Кабінету Міністрів України,
     Ради міністрів Автономної
     Республіки Крим, їх президій
     та комісій; документи
     (довідки, доповідні записки,
     доповіді, огляди та ін.) до
     них
|  5. |Розпорядження голів   обласних,|        |       |           |
|    |районних,  районних  Автономної|        |       |           |
|    |Республіки Крим, міських (міст|        |       |           |
|    |Києва і Севастополя), районних у|        |       |           |
|    |містах  (Києві  і Севастополі)|        |       |           |
|    |державних адміністрацій:     |        |       |           |
|    |а) з основної діяльності     |  Пост. 1   |До ліквідації|1 Надіслані для    |
|    |                 |        |організації 1|відома - доки не   |
|    |                 |        |       |мине потреба     |
|    |б) про прийняття, переведення,  |        |       |           |
|    |заохочення, звільнення,     |        |       |           |
|    |сумісництво працівників, про   |  75 р. 1   |  75 р. 1  |           |
|    |матеріальну допомогу       |        |       |           |
|    |в) про надання відпусток     |  5 р.    |  5 р.   |           |
|    |г) про стягнення, відрядження  |  3 р. 2   |  3 р. 2  |2 Стосовно участі   |
|    |працівників; з адміністративно- |        |       |в ліквідації     |
|    |господарських питань       |        |       |наслідків катастрофи |
|    |                 |        |       |на Чорнобильській   |
|    |                 |        |       |АЕС - пост. в     |
|    |                 |        |       |організаціях     |
  6.  Рішення, протоколи засідань
     органів місцевого
     самоврядування (сільських,
     селищних, міських рад) та їх
     виконавчих органів:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
  7.  Проекти законів, указів,
     постанов, розпоряджень;
     ініціативні пропозиції,
     внесені до органів державної
     влади, місцевого
     самоврядування, документи
     (довідки, доповідні записки,
     висновки та ін.) з їх
     розробки:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
  8.  Висновки про проекти
     законодавчих актів та
     розпорядчих документів:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
  9.  Доручення органів державної     Пост.      5 р.
     влади, місцевого
     самоврядування, документи
     (довідки, огляди, доповіді,
     розрахунки) з виконання
     доручень
  10.  Постанови, рішення, протоколи                  (1) При
     засідань центральних та                     надходженні
     місцевих органів виконавчої                   до різних державних
     влади:                             архівних установ на
                                     зберігання
                                     приймаються документи
     а) за місцем проведення       Пост.       -     щодо діяльності даної
                                     організації
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба(1)    потреба
| 11. |Протоколи, стенограми  нарад  у|  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |міністрів,  керівників  інших|        |організації |           |
|    |центральних та місцевих органів|        |       |           |
|    |виконавчої   влади,   органів|        |       |           |
|    |місцевого     самоврядування,|        |       |           |
|    |підприємств, установ, організацій|        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 12. |Документи (резолюції, постанови,|        |       |           |
|    |рішення, рекомендації, протоколи,|        |       |           |
|    |стенограми,  програми,  списки|        |       |           |
|    |учасників,      прайс-листи)|        |       |           |
|    |міжнародних,    національних,|        |       |           |
|    |відомчих,   міжвідомчих   та|        |       |           |
|    |галузевих  з'їздів,  конгресів,|        |       |           |
|    |конференцій, нарад, семінарів:  |        |       |           |
|    |а) в організації, що проводить  |  Пост.   |  10 р.  |           |
|    |захід              |        |       |           |
|    |б) в інших організаціях     |  5 р.    |   5 р.  |           |
  13.  Документи (довідки, звіти,     Пост.      5 р.
     доповіді, огляди) про
     реалізацію рішень з'їздів,
     конгресів, конференцій, нарад
| 14. |Протоколи загальних зборів:   |        |       |           |
|    |а) працівників організацій   |  Пост.   |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) структурних підрозділів    |        |       |           |
|    |організацій           |  1 р.    |   1 р.  |           |
  15.  Постанови, рішення,                       (1) При
     рекомендації, протоколи,                    надходженні
     стенограми постійно діючих                   до різних державних
     наукових, експертних,                      архівних установ на
     методичних, консультативних                   зберігання приймаються
     комітетів, рад, комісій:                    документи щодо
                                     діяльності
     а) за місцем проведення       Пост.      3 р.    даної організації
     б) в інших організаціях      Доки не      3 р.
                       мине
                      потреба(1)
| 16. |Накази,       розпорядження|        |       |           |
|    |міністерств, інших центральних та|        |       |           |
|    |місцевих  органів  виконавчої|        |       |           |
|    |влади,   органів   місцевого|        |       |           |
|    |самоврядування,   підприємств,|        |       |           |
|    |установ, організацій       |        |       |           |
|    |а) з основної діяльності     |  Пост. 1  |До ліквідації|1 Надіслані для    |
|    |                 |        |організації 1|відома - доки не   |
|    |                 |        |       |мине потреба     |
|    |б) про прийняття, переведення,  |        |       |           |
|    |заохочення, звільнення,     |        |       |           |
|    |сумісництво працівників, про   |  75 р. 1  |  75 р. 1  |           |
|    |матеріальну допомогу       |        |       |           |
|    |в) про надання відпусток     |   5 р.   |  5 р.   |           |
|    |г) про стягнення, відрядження  |  3 р. 2   |  3 р. 2  |2 Стосовно участі в  |
|    |працівників; з адміністративно- |        |       |ліквідації наслідків |
|    |господарських питань       |        |       |катастрофи на     |
|    |                 |        |       |Чорнобильській АЕС - |
|    |                 |        |       |пост. в        |
|    |                 |        |       |організаціях     |
  17.  Проекти наказів, розпоряджень    1 р.      1 р.
     міністерств, підприємств,
     установ, організацій
| 18. |Правила, положення, інструкції; |        |       |           |
|    |методичні вказівки та      |        |       |           |
|    |рекомендації:          |        |       |           |
|    |а) за місцем розробки і     |  Пост. 1   |До ліквідації|1 При надходженні   |
|    |затвердження           |        |організації |до однієї       |
|    |                 |        |       |державної архівної  |
|    |                 |        |       |установи на      |
|    |                 |        |       |зберігання      |
|    |                 |        |       |приймаються      |
|    |                 |        |       |документи від     |
|    |                 |        |       |керівного органу   |
|    |б) в інших організаціях     |До заміни   |До заміни  |           |
|    |                 |новими     |новими    |           |
  19.  Проекти правил, положень,     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після затвердження
     інструкцій, методичних
     вказівок та рекомендацій;
     документи (довідки, висновки,
     доповідні записки та ін.) з їх
     розробки
  20.  Листування про розробку,       3 р.      3 р.
     застосування та роз'яснення
     правил, положень, інструкцій;
     методичних вказівок та
     рекомендацій
                     1.2. Контроль
 
  21.  Документи (акти, доповіді,                   (1) При надходженні до
     довідки, огляди) про перевірку                 однієї державної
     виконання Конституції і                     архівної установи на
     законів України, актів                     зберігання приймаються
     Президента України, постанов                  документи від
     Верховних Рад України та                    організації, що
     Автономної Республіки Крим,                   проводить перевірку
     актів Кабінету Міністрів
     України та Ради міністрів
     Автономної Республіки Крим,
     рішень місцевих органів
     виконавчої влади та
     самоврядування:
     а) за місцем перевірки та в    Пост.(1)    Доки не
     організації, що проводить              мине
     перевірку                     потреба
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
  22.  Документи (програми, доповідні                 (1) При надходженні до
     записки, довідки, акти,                     однієї державної
     висновки, звіти) про перевірку                 архівної установи на
     виконання рішень колегій,                    зберігання приймаються
     наказів центральних та                     документи від
     місцевих органів виконавчої                   організації, що
     влади, підприємств, установ і                  проводить перевірку
     організацій:
     а) за місцем перевірки та в    Пост.(1)    Доки не
     організації, що проводить              мине
     перевірку                     потреба
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
  23.  Листування про перевірку       5 р.      5 р.
     виконання розпорядчих
     документів органів державної
     влади та місцевого
     самоврядування
| 24. |Документи (доповіді,  доповідні|        |       |           |
|    |записки,   довідки,   акти)|        |       |           |
|    |комплексних ревізій та перевірок|        |       |           |
|    |установ, організацій, підприємств|        |       |           |
|    |органами   виконавчої  влади,|        |       |           |
|    |органами    вищого    рівня|        |       |           |
|    |кооперативних,    громадських|        |       |           |
|    |організацій   (за   винятком|        |       |           |
|    |документів      періодичних|        |       |           |
|    |бухгалтерських      ревізій,|        |       |           |
|    |передбачених ст. 341, 342):   |        |       |           |
|    |а) за місцем ревізії та в    | Пост. 1   | 10 р.   |1 При надходженні до |
|    |організації, що здійснює     |        |       |однієї державної   |
|    |перевірку            |        |       |архівної установи на |
|    |                 |        |       |зберігання      |
|    |                 |        |       |приймаються документи |
|    |                 |        |       |від організації, що  |
|    |                 |        |       |здійснює перевірку  |
|    |б) в інших організаціях     |  5 р.    |  5 р.   |           |
|    |                 |        |       |           |
  25.  Листування з органами        3 р.      3 р.
     виконавчої влади, місцевого
     самоврядування про проведення
     та результати ревізій,
     перевірок; про організацію та
     поліпшення контролю і
     перевірки виконання
  26.  Журнали обліку ревізій,       3 р.      3 р.
     перевірок та контролю за
     виконанням їх рекомендацій
  27.  Документи (доповідні записки,   10 р. ЕПК     10 р.
     звіти, довідки, листування)
     про виконання пропозицій за
     результатами обстежень,
     перевірок та критичних
     виступів у засобах масової
     інформації
  28.  Звернення (пропозиції, заяви,                  (1) У разі
     скарги) громадян:                        неодноразового
                                     звернення - 5 р. після
     а) що містять пропозиції про    Пост.      10 р.    останнього розгляду
     суттєві зміни в роботі
     установ, організацій,
     підприємств або про усунення
     серйозних недоліків та
     зловживань
     б) особистого та другорядного   5 р.(1)     5 р.(1)
     характеру
  29.  Документи (аналітичні довідки,
     огляди, доповідні записки,
     аналізи) про стан роботи з
     розгляду пропозицій, заяв,
     скарг громадян:
     а) за місцем складання       Пост.      5 р.
     б) в інших організаціях       5 р.      5 р.
  30.  Листування про перевірку       5 р.      5 р.
     пропозицій, заяв, скарг
     громадян
               1.3. Організаційні основи управління
 
  31.  Типові статути та положення                   (1) Після заміни
     підприємств, установ,                      новими
     організацій (у тому числі
     громадських):
     а) за місцем складання і      Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях      3 р.(1)     3 р.(1)
| 32. |Статути та положення підприємств,|        |       |           |
|    |установ, організацій  (у  тому|        |       |           |
|    |числі громадських):       |        |       |           |
|    |а) за місцем складання і     |  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |затвердження           |        |організації |           |
|    |б) в інших організаціях     |  3 р. 1   |  3 р. 1  |1 Після заміни новими |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 33. |Положення про структурні     |  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |підрозділи підприємств, установ, |        |організації |           |
|    |організацій           |        |       |           |
  34.  Проекти статутів, положень;    3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після затвердження
     документи (довідки, доповідні
     записки, пропозиції, відгуки)
     з їх розробки
  35.  Структури й                           (1) Див. також ст. 393
     організаційно-адміністративні
     схеми побудови центральних і
     місцевих органів галузі, схеми
     організації управління та
     пояснювальні записки до них(1):
     а) за місцем складання і      Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
  36.  Проекти структур і         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після затвердження
     організаційно-адміністративних
     схем побудови центральних і
     місцевих органів галузі
  37.  Листування про розробку       3 р.      3 р.
     структур і
     організаційно-адміністративних
     схем побудови центральних і
     місцевих органів галузі та про
     вдосконалення структури
     управління
  38.  Списки (мережа) організацій                   (1) Після заміни
     системи:                            новими
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     б) в інших організаціях      3 р.(1)     3 р.(1)
  39.  Списки підприємств,
     організацій, звільнених від
     податків та неподаткових
     платежів у бюджет:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
  40.  Листування про мережу        3 р.      3 р.
     організацій системи
  41.  Переліки питань, розглянутих     5 р.       -
     на засіданнях колегій
     міністерств
  42.  Плани роботи та порядок денний    1 р.      1 р.
     засідань колегіальних органів
  43.  Відомості про організації, їх    Пост.      3 р.
     функції та структуру, які
     складаються для міжнародних і
     українських довідників,
     покажчиків
  44.  Документи (історичні й       Пост.     Доки не
     тематичні огляди діяльності             мине
     галузі, історичні довідки) з            потреба
     історії організацій
| 45. |Документи (аналітичні   огляди,|        |       |           |
|    |довідки,  доповіді,  доповідні|        |       |           |
|    |записки,  зведення) з основної|        |       |           |
|    |діяльності:           |        |       |           |
|    |а) що  подаються  в  органи|Пост. 1    |До ліквідації|1 З оперативних та  |
|    |виконавчої влади та  місцевого|        |1 організації|адміністративно-   |
|    |самоврядування,  органи  вищого|        |       |господарських питань |
|    |рівня              |        |       |- 5 р.        |
|    |б) що подаються структурними   | 5 р. ЕПК   |  5 р.   |           |
|    |підрозділами керівництву     |        |       |           |
|    |організації           |        |       |           |
  46.  Штатні розписи та переліки
     змін до них:
     а) за місцем складання       Пост.      3 р.
     б) в інших організаціях       3 р.      3 р.
  47.  Проекти штатних розписів,      3 р.      3 р.
     документи (довідки, висновки,
     відгуки) з їх розробки
  48.  Листування про затвердження та    1 р.      1 р.
     зміну штатів
| 49. |Посадові інструкції  працівників|        |       |           |
|    |підприємств,       установ,|        |       |           |
|    |організацій:           |        |       |           |
|    |а) за місцем затвердження    | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) в інших організаціях     | 3 р. 1    |  3 р. 1  |1 Після заміни новими |
  50.  Положення, інструкції про     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після заміни
     права та обов'язки посадових                  новими
     осіб
  51.  Листування з вищими органами   10 р. ЕПК     10 р.
     галузі про структуру, штати,
     створення та ліквідацію
     організацій
| 52. |Документи (звіти, довідки,    | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |доповідні записки, висновки) про |        |організації |           |
|    |створення організацій, їх    |        |       |           |
|    |реорганізацію, перейменування,  |        |       |           |
|    |передачу з однієї галузі до   |        |       |           |
|    |іншої, переведення до іншої   |        |       |           |
|    |місцевості            |        |       |           |
  53.  Інструкції, правила державної
     реєстрації господарських
     товариств, окремих підприємців
     та ліцензування всіх видів
     господарської діяльності:
     а) за місцем розробки і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях        До       -
                       заміни
                       новими
| 54. |Установчі документи   (статут,|        |       |           |
|    |установчий договір;  зміни  та|        |       |           |
|    |доповнення  до  них, протоколи|        |       |           |
|    |установчих  зборів  засновників|        |       |           |
|    |недержавних організацій, списки|        |       |           |
|    |засновників (учасників):     |        |       |           |
|    |а) за місцем складання і     | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |затвердження           |        |організації |           |
|    |б) в інших організаціях     |До заміни   |До заміни  |           |
|    |                 |новими     |новими    |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 55. |Приймально-здавальні акти з усіма|        |       |           |
|    |додатками   (за   виключенням|        |       |           |
|    |інвентаризаційних  документів),|        |       |           |
|    |складені в разі зміни:      |        |       |           |
|    |а) керівників організацій    |  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) відповідальних працівників  |        |       |1 Після зміни     |
|    |та секретарів в організаціях   | 3 р. 1    |  3 р. 1  |відповідальних    |
|    |                 |        |       |працівників та    |
|    |                 |        |       |секретарів      |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 56. |Документи (договори,    угоди,|  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |плани, звіти,  акти,  довідки,|        |організації |           |
|    |рекомендації)  про встановлення|        |       |           |
|    |виробничих, наукових, культурних|        |       |           |
|    |зв'язків між організаціями    |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 57. |Листування про    встановлення|  3 р.    |   3 р.  |           |
|    |виробничих, наукових, культурних|        |       |           |
|    |зв'язків між організаціями    |        |       |           |
  58.  Документи (програми, плани,                   (1) Щодо участі в
     технічні завдання, доповіді,                  ліквідації наслідків
     довідки, посвідчення, звіти)                  аварії на ЧАЕС - пост.
     про відрядження:                        в організаціях
     а) у межах України         3 р.(1)     3 р.(1)
     б) закордонні            Пост.      3 р.
  59.  Листування про відрядження      3 р.      3 р.
  60.  Документи (умови, положення,
     програми, довідки, доповідні
     записки, звіти, відгуки) про
     проведення творчих, наукових,
     інших конкурсів та оглядів:
     а) за місцем проведення       Пост.      5 р.
     б) в інших організаціях       5 р.      5 р.
  61.  Листування про скликання       3 р.      3 р.
     з'їздів, конгресів,
     конференцій, нарад, семінарів
  62.  Документи (доповіді,
     стенограми, протоколи, тези
     доповідей) про організацію та
     проведення професійних свят,
     вручення нагород:
     а) за місцем проведення       Пост.      5 р.
     б) в інших організаціях       3 р.      3 р.
  63.  Вітальні адреси, листи,      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Урядові, що
     телеграми з приводу ювілейних                  належать видатним
     дат колективів та окремих осіб                 митцям, діячам науки і
                                     техніки, - пост.
  64.  Листування про організацію та   3 р.(1)      3 р.    (1) Якщо є відомості з
     проведення свят, пов'язаних із                 історії діяльності
     ювілейними датами організацій                  організації та окремої
     та окремих осіб                         особи, - пост.
  65.  Тематичні альбоми фотографій    Пост.     Доки не
                               мине
                              потреба
  66.  Документи (договори, доповідні   Пост.      5 р.
     записки, довідки, плани,
     звіти) про надання
     організаціями допомоги, в тому
     числі благодійної, навчальним
     закладам, інтернатам, іншим
     закладам соціально-культурної
     сфери
               1.4. Правове забезпечення управління
 
  67.  Висновки з питань дотримання    Пост.      5 р.
     трудового законодавства
  68.  Листування з правових питань    10 р.      10 р.
  69.  Листування про складання       3 р.      3 р.
     договорів та угод, форми
     договорів
  70.  Кодифікаційні картотеки і    До ліквідації  До ліквідації
     покажчики законодавчих актів   організації   організації
     та інших нормативних
     документів (наказів,
     інструкцій, правил та ін.)
  71.  Листування про застосування     10 р.      10 р.
     трудового законодавства
  72.  Заяви, висновки з питань      5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після приватизації
     житлового законодавства та                   житла
     розв'язання конфліктів з
     житлових питань
  73.  Листування про розбір        3 р.      3 р.
     конфліктів з житлових питань
  74.  Судово-арбітражні справи     3 р.(1) ЕПК    3 р.(1)   (1) Після прийняття
                                     рішення
  75.  Листування про арбітражну      3 р.      3 р.
     практику та ведення
     арбітражних справ
  76.  Картотеки, книги реєстрації     3 р.      3 р.
     арбітражних справ
  77.  Листування претензійне про     3 р.(1)      3 р.    (1) З експорту та
     постачання, підряди та послуги                 імпорту - 10 р.
  78.  Журнали обліку претензій та     3 р.      3 р.
     позовів
  79.  Копії документів (позовні     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після прийняття
     заяви, акти, довідки,                      рішення
     доповідні записки,
     характеристики), що подаються
     до судових органів з карних та
     цивільних справ; копії рішень,
     вироків, окремих ухвал,
     постанов
  80.  Листування про виконання      3 р.(1)      3 р.    (1) У частині
     вироків, рішень, ухвал судових                 виконання фінансовими
     органів, арбітражу                       органами відшкодування
                                     збитків або виплати
                                     компенсації за
                                     конфісковане майно -
                                     пост.
  81.  Постанови, висновки в справах    3 р.      3 р.
     про адміністративні стягнення
  82.  Листування про адміністративні    1 р.      1 р.
     стягнення
  83.  Висновки комісій з трудових    10 р.(1)    10 р.(1)   (1) Після прийняття
     конфліктів                           рішення
  84.  Листування про трудові       10 р.      10 р.
     конфлікти
  85.  Конфліктні справи з        10 р. ЕПК     10 р.
     винахідництва
  86.  Договори про надання юридичної   3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     допомоги організаціям                      строку дії договору
  87.  Книги записів юридичних       3 р.      3 р.
     консультацій
          1.5. Організація документаційного забезпечення управління
                та відомчого зберігання документів
 
  88.  Типові й примірні номенклатури
     справ:
     а) за місцем затвердження      Пост.     Доки не
                               мине
                              потреба
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
  89.  Індивідуальні номенклатури                   (1) На держзберігання
     справ:                             не передаються.
                                     Зберігаються в
     а) установ, організацій,      Пост.(1)    Доки не   наглядовій справі
     підприємств                     мине    державної архівної
                              потреба   установи
     б) структурних підрозділів      3 р.      3 р.
  90.  Документи перевірок стану     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після наступної
     діловодства та архівної справи                 перевірки
  91.  Відомості про документообіг     3 р.      3 р.
     організацій
  92.  Листування про вдосконалення     3 р.      3 р.
     діловодства та архівної справи
  93.  Класифікатори справ і
     документів:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
  94.  Картотеки, журнали, переліки,    3 р.      3 р.
     графіки, довідки, контрольні
     листи, зведення контролю
     виконання документів
  95.  Картотеки, журнали реєстрації    5 р.      5 р.
     пропозицій, заяв, скарг
     громадян
  96.  Журнали, картки реєстрації      3 р.      3 р.
     прийому відвідувачів
     керівництвом організацій
  97.  Листування про застосування     3 р.      3 р.
     технічних засобів у
     діловодстві та архівній справі
     організацій
  98.  Розрахунки розсилки наказів,     3 р.      3 р.
     розпоряджень, вказівок,
     рішень, указів, постанов
  99.  Покажчики, картотеки до       Пост.     Доки не
     законів, указів, наказів,              мине
     розпоряджень, вказівок,              потреба
     правил, інструкцій, положень
| 100. |Реєстраційні картки і журнали,  |        |       |           |
|    |бази даних:           |        |       |           |
|    |а) організаційно-розпорядчої   |  Пост.1   |До ліквідації|1 Зберігаються в   |
|    |документації           |        |організації 1|організації.     |
|    |                 |        |       |Підлягають прийманню |
|    |                 |        |       |в держархіви, якщо  |
|    |                 |        |       |можуть бути      |
|    |                 |        |       |використані як    |
|    |                 |        |       |науково-довідковий  |
|    |                 |        |       |апарат        |
|    |                 |        |       |           |
|    |б) вхідних, вихідних та     |  3 р.    |  3 р.   |           |
|    |внутрішніх документів      |        |       |           |
 101.  Реєстри на відправлену        1 р.      1 р.
     кореспонденцію
 102.  Картки і журнали реєстрації     1 р.      1 р.
     телеграм і телефонограм,
     телексів, телефаксів
 103.  Журнали обліку:
     а) бланків суворої звітності     1 р.      1 р.
     б) креслень,            Доки не     Доки не
     кінофотодокументів, магнітних    мине      мине
     стрічок              потреба     потреба
     в) віддрукованих документів     1 р.      1 р.
     г) врученої кореспонденції      1 р.      1 р.
 104.  Замовлення на виконання       1 р.      1 р.
     машинописних та
     розмножувальних робіт
 105.  Листування про порушення       1 р.      1 р.
     правил пересилання документів
 106.  Листування про            3 р.      3 р.
     організаційно-методичні
     питання діловодства та
     архівної справи
| 107. |Справи фондів (історичні довідки|Пост. 1    |До ліквідації|1 У разі ліквідації  |
|    |до  фондів,  акти  перевірки|        |організації |організації      |
|    |наявності  й стану документів,|        |       |передаються на    |
|    |акти    приймання-передавання|        |       |держзберігання    |
|    |документів   від  структурних|        |       |           |
|    |підрозділів та на держзберігання,|        |       |           |
|    |акти про виділення документів до|        |       |           |
|    |знищення,  про  нестачу   й|        |       |           |
|    |непоправні      пошкодження|        |       |           |
|    |документів,  огляди   фондів,|        |       |           |
|    |свідоцтва про державну реєстрацію|        |       |           |
|    |документів     Національного|        |       |           |
|    |архівного фонду)         |        |       |           |
 108.  Списки, листи, картки фондів    Пост.(1)      -     (1) При ліквідації
                                     організації
                                     передаються на
                                     держзберігання
 109.  Описи справ:                          (1) Після
                                     знищення
     а) постійного зберігання      Пост.       -     справ
     б) тимчасового зберігання     3 р.(1)     3 р.(1)
 110.  Акти, довідки про підсумки      5 р.      5 р.
     перевірок архівними установами
     стану діловодства та архівної
     справи
 111.  Доповідні записки, довідки про    5 р.      5 р.
     роботу діловодних та архівних
     служб
 112.  Переліки документів із
     зазначенням термінів їх
     зберігання, що підлягають
     державному зберіганню:
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 113.  Висновки, відгуки, рецензії,     3 р.      3 р.
     листування про зміни та
     доповнення переліків
     документів
 114.  Топографічні покажчики       1 р.(1)      -     (1) Після заміни
                                     новими
 115.  Тематичні й фондові огляди,    Пост.(1)      -     (1) При ліквідації
     довідки, інформаційні листи                   організацій
     про склад та зміст документів                  передаються на
                                     держзберігання
 116.  Журнали, картки обліку     До ліквідації     -
     надходження й вибуття      організації
     документів з архіву
 117.  Акти надання документів у     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після повернення
     тимчасове користування                     документів
 118.  Документи (заяви, дозволи,     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Майстрів мистецтв,
     листування) про допуск до                    учених - пост.
     ознайомлення з архівними
     документами
 119.  Вимоги, замовлення на видачу    1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після повернення
     документів з архіву                       документів
 120.  Журнали обліку видачі       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     документів з архіву                       журналу та повернення
                                     документів до архіву
 121.  Заяви, запити про видачу       3 р.      3 р.
     архівних довідок, копій,
     витягів з документів,
     листування про їх видачу
 122.  Журнали, картки реєстрації      3 р.      3 р.
     архівних довідок, копій,
     витягів з документів
 123.  Журнали реєстрації         1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     спостережень за станом                     журналу
     температурно-вологісного
     режиму зберігання архівних
     документів
              2. Прогнозування, планування, ціноутворення
               2.1. Організація і методика планування
 
 124.  Переліки показників і форм до
     розробки проектів державних
     планів економічного і
     соціального розвитку України
     та Автономної Республіки Крим:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       -
                       заміни
                       новими
 125.  Вказівки, інструкції органів
     державної влади, місцевого
     самоврядування про порядок
     розробки й погодження норм,
     нормативів, титульних списків
     та інших документів з
     планування:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       До        -
                       заміни
                       новими
 126.  Листування про організацію та
     методику планування:
     а) з Міністерством економіки    Пост.      5 р.
     України
     б) з місцевими економічними     5 р.      5 р.
     органами, об'єднаннями,
     підприємствами, організаціями
             2.2. Прогнозування і перспективне планування
 
 127.  Прогнози
     соціально-економічного і
     науково-технічного розвитку
     України, регіонів та галузей
     народного господарства:
     а) за місцем розробки та      Пост.       -
     узагальнення
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 128.  Доповіді Міністерства
     економіки України про темпи,
     пропорції, тенденції розвитку
     економіки України, окремих
     регіонів та галузей:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 129.  Проекти цільових комплексних
     програм розвитку економіки
     України, окремих регіонів та
     галузей народного
     господарства:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 130.  Цільові комплексні програми
     розвитку економіки України,
     окремих регіонів та галузей
     народного господарства:
     а) за місцем складання і      Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 131.  Проекти основних напрямів
     економічного і соціального
     розвитку України, Автономної
     Республіки Крим, областей,
     галузей народного господарства
     та пояснювальні записки до
     них:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 132.  Документи (доповіді, звіти,
     огляди) про хід та підсумки
     виконання комплексних цільових
     програм:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 133.  Листування про розробку,      10 р.       -
     погодження та хід виконання
     комплексних цільових програм
 134.  Контрольні цифри основних
     напрямів економічного і
     соціального розвитку України,
     Автономної Республіки Крим,
     областей та галузей народного
     господарства:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 135.  Документи (розрахунки,
     довідки, обгрунтування) до
     основних напрямів економічного
     і соціального розвитку
     України, окремих регіонів та
     галузей народного
     господарства:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 136.  Пропозиції та зауваження
     постійних комітетів Верховних
     Рад України, Автономної
     Республіки Крим, місцевих рад
     міністерств, місцевих органів
     виконавчої влади та місцевого
     самоврядування до проектів
     основних напрямів економічного
     і соціального розвитку:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 137.  Основні напрями економічного і
     соціального розвитку України,
     окремих регіонів та галузей
     народного господарства:
     а) за місцем складання і      Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
| 138. |Основні напрями  економічного і|        |       |           |
|    |соціального розвитку підприємств,|        |       |           |
|    |установ і організацій:      |        |       |           |
|    |а) за місцем складання      |  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) в інших організаціях     |Доки не мине  |Доки не мине |           |
|    |                 |потреба    |потреба   |           |
 139.  Основні показники для розробки
     і складання перспективних
     планів підвідомчим
     підприємствам і організаціям:
     а) за місцем складання       Пост.      5 р.
     б) в інших організаціях       5 р.      5 р.
 140.  Документи (доповідні записки,    5 р.      5 р.
     довідки, листування) про
     складання та доведення
     перспективних планів
     економічного і соціального
     розвитку до підвідомчих
     підприємств і організацій
 141.  Довідки, протоколи узгоджень    Пост.       -
     розбіжностей щодо
     перспективних планів
     економічного і соціального
     розвитку галузей народного
     господарства
| 142. |Документи (доповіді, довідки,  |  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |розрахунки, листування) щодо   |        |організації |           |
|    |коригування перспективних планів |        |       |           |
|    |економічного і соціального    |        |       |           |
|    |розвитку             |        |       |           |
 143.  Доповіді Міністерства
     економіки, інших центральних
     органів виконавчої влади про
     основні підсумки виконання
     перспективних планів
     економічного і соціального
     розвитку:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
                   2.3. Поточне планування
 
 144.  Проекти річних планів
     економічного і соціального
     розвитку України, Автономної
     Республіки Крим, областей,
     районів, міст та пояснювальні
     записки до них:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 145.  Проекти річних планів
     економічного і соціального
     розвитку галузей народного
     господарства, розроблені
     економічними органами, та
     пояснювальні записки до них:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 146.  Проекти річних планів        Пост.      5 р.
     економічного і соціального
     розвитку галузей народного
     господарства, підприємств,
     установ, організацій та
     пояснювальні записки до них
 147.  Проекти річних планів        3 р.      3 р.
     економічного і соціального
     розвитку з окремих напрямів
     діяльності галузей народного
     господарства, підприємств,
     установ, організацій та
     пояснювальні записки до них
 148.  Пропозиції та зауваження      Пост.       -
     постійних комітетів Верховних
     Рад України, Автономної
     Республіки Крим, місцевих рад,
     міністерств до проектів річних
     планів економічного і
     соціального розвитку
 149.  Документи (доповіді, висновки,
     довідки) економічних органів
     про результати розгляду
     пропозицій і зауважень
     постійних комітетів Верховних
     Рад України, Автономної
     Республіки Крим, місцевих рад,
     міністерств до проектів річних
     планів економічного і
     соціального розвитку:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       5 р.       -
 150.  Річні плани економічного і
     соціального розвитку України,
     Автономної Республіки Крим,
     областей, районів, міст:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      -
                       мине
                      потреба
 151.  Витяги з планів і проектів     Доки не     Доки не
     планів, що надсилаються       мине      мине
     Міністерством економіки в     потреба     потреба
     організації
 152.  Річні плани економічного і
     соціального розвитку
     міністерств:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не      5 р.
                       мине
                      потреба
 153.  Річні плани організацій з     Пост.(1)     5 р.    (1) За наявності
     основної діяльності                       відповідних звітів - 5
                                     р.
 154.  Річні плани структурних       1 р.      1 р.
     підрозділів організацій
 155.  Оперативні плани з усіх       1 р.      1 р.
     напрямів діяльності
     організацій та їх структурних
     підрозділів
 156.  Основні показники для розробки
     та складання річних і
     оперативних планів
     підвідомчими підприємствами і
     організаціями:
     а) за місцем складання       Пост.      5 р.
     б) в інших організаціях       3 р.      3 р.
 157.  Документи (відомості, таблиці,    5 р.      5 р.
     аналізи) про розрахунки та
     обгрунтування проектів річних
     планів
 158.  Листування з Міністерством      5 р.      5 р.
     економіки про складання та
     узгодження річних планів
     економічного і соціального
     розвитку
 159.  Листування з підприємствами і    3 р.      3 р.
     організаціями галузей та
     іншими організаціями про
     розробку та узгодження річних
     і оперативних планів
 160.  Пропозиції міністерств, інших    5 р.      5 р.
     організацій про порядок
     проведення економічних
     експериментів
| 161. |Документи (доповіді,    звіти,|        |       |           |
|    |довідки, висновки) про порядок|        |       |           |
|    |проведення      економічних|        |       |           |
|    |експериментів          |        |       |           |
|    |а) за місцем складання      |  Пост.    |  5 р.   |           |
|    |б) в інших організаціях     |  5 р.    |  5 р.   |           |
 162.  Листування міністерств з       3 р.      3 р.
     організаціями про проведення
     економічних експериментів
 163.  Зведені таблиці виробничих     Пост.       -
     потужностей за галузями
     промисловості та
     підприємствами
 164.  Зведені баланси виробничих
     потужностей підприємств за
     галузями народного
     господарства, промисловості в
     регіонах:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       5 р.      5 р.
 165.  Баланси виробничих потужностей
     підприємств:
     а) за місцем складання       Пост.      10 р.
     б) в інших організаціях       5 р.      5 р.
 166.  Документи (розрахункові       Пост.      10 р.
     відомості, таблиці, графіки)
     про використання виробничих
     потужностей підприємств
 167.  Документи (доповідні записки,    5 р.      5 р.
     довідки, листування) про
     внесення змін у показники
     затверджених річних планів
     міністерств, інших організацій
 168.  Доповіді Міністерства
     економіки, інших центральних
     органів виконавчої влади про
     хід та підсумки виконання
     річних планів економічного і
     соціального розвитку:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       5 р.       -
 169.  Аналізи, огляди
     техніко-економічних показників
     галузей народного
     господарства, підприємств,
     організацій:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       5 р.      5 р.
 170.  Документи (доповідні записки,    Пост.      5 р.
     довідки, розрахунки) про
     виробничо-економічну
     діяльність галузей народного
     господарства, підприємств,
     організацій
 171.  Листування про            5 р.      5 р.
     виробничо-економічну
     діяльність
 172.  Листування про            3 р.      3 р.
     техніко-економічні дослідження
     в галузях народного
     господарства
                    2.4. Ціноутворення
 
 173.  Довідки, розрахунки з
     прогнозування і вдосконалення
     цін на перспективу та
     організації загальних
     переглядів оптових цін:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       5 р.       -
 174.  Довідки, розрахунки рівня та
     динаміки державних роздрібних
     цін на товари народного
     споживання:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       5 р.       -
 175.  Зведені відомості про
     результати перевірок
     дотримання державної
     дисципліни цін:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       5 р.       -
 176.  Пояснювальні записки        Пост.      5 р.
     міністерств, підприємств,
     установ, організацій до
     довідок перевірки дотримання
     державної дисципліни цін
| 177. |Тарифи, цінники:         |        |       |           |
|    |а) за місцем затвердження    |  Пост. 1   |До ліквідації|1 На державне     |
|    |                 |        |організації |зберігання приймаються|
|    |                 |        |       |вибірково       |
|    |б) в інших організаціях     |До перегляду  |До перегляду |           |
|    |                 |цін      |цін     |           |
 178.  Документи (проекти,
     розрахунки, обгрунтування,
     довідки) про розробку та
     затвердження оптових,
     роздрібних, закупівельних цін,
     тарифів, прейскурантів,
     націнок, знижок:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях       3 р.      3 р.
 179.  Затверджені міністерствами                   (1) На державне
     оптові, роздрібні,                       зберігання приймаються
     заготівельні, закупівельні                   вибірково у вигляді
     ціни й тарифи:                         хронологічної
                                     вибірки
     а) за місцем затвердження     Пост.(1)      -
     б) в інших організаціях        До       До
                      перегляду    перегляду
                       цін       цін
 180.  Документи (калькуляції,       5 р.      5 р.
     розрахунки, довідки) про
     розробку тимчасових,
     роздрібних і оптових цін,
     затверджуваних міністерствами
 181.  Протоколи узгодження та       5 р.       -
     затвердження міністерствами
     тимчасових, роздрібних і
     оптових цін
 182.  Листування про встановлення,     5 р.      5 р.
     розробку та порядок
     застосування тимчасових,
     роздрібних і оптових цін
 183.  Збірники тарифів:                        (1) На держзберігання
                                     приймаються
     а) за місцем затвердження     Пост.(1)      -     вибірково у вигляді
                                     хронологічної вибірки
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 184.  Висновки щодо тарифів        5 р.      5 р.
 185.  Листування з іноземними       10 р.       -
     виробниками про тарифи
            3. Фінансування, кредитування, податкова політика
                    3.1. Фінансування
 
 186.  Листування з організації та     3 р.      3 р.
     методики фінансування
 187.  Листування з валютних питань    10 р.       -
| 188. |Фінансові плани перспективні:  |        |       |           |
|    |а) за місцем розробки      | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) в інших організаціях     |Доки не мине  |Доки не мине |           |
|    |                 |потреба    |потреба   |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 189. |Фінансові плани (баланси     |        |       |           |
|    |прибутків та видатків):     |        |       |           |
|    |а) зведені річні         | Пост.    |  10 р.   |           |
|    |б) річні             | Пост. 1   |  10 р.   |1 За місцем розробки, |
|    |                 |        |       |в інших організаціях |
|    |                 |        |       |- доки не мине потреба|
|    |в) квартальні          | 3 р. 2    | 3 р. 3   |2 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - пост.    |
|    |                 |        |       |3 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - 10 р.    |
|    |г) місячні            | 1 р. 4    | 1 р. 5   |4 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних і квартальних -|
|    |                 |        |       |пост.         |
|    |                 |        |       |5 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних і квартальних -|
|    |                 |        |       |10 р.         |
 190.  Проекти фінансових планів      3 р.      3 р.
     (балансів прибутків та
     видатків), розрахунки до них
 191.  Документи (розрахунки,        3 р.      3 р.
     таблиці, довідки) про
     розбіжності проектів
     фінансових планів
 192.  Документи (довідки, відомості,    3 р.      3 р.
     доручення, обгрунтування) про
     зміни фінансових планів
 193.  Плани фінансування та                      (1) За місцем
     кредитування організацій:                    розробки, в інших
                                     організаціях -
     а) зведені річні          Пост.       -     доки не мине
                                     потреба
     б) річні              Пост.(1)     10 р.    (2) За відсутності
                                     річних - пост.
     в) квартальні           3 р.(2)     3 р.(3)   (3) За відсутності
                                     річних - 10 р.
     г) місячні             1 р.(4)     1 р.(5)   (4) За відсутності
                                     річних і квартальних -
                                     пост.
                                     (5) За відсутності
                                     річних і квартальних -
                                     10 р.
 194.  Документи (висновки,
     розрахунки, довідки, витяги)
     до планів фінансування та
     кредитування:
     а) річних              3 р.      3 р.
     б) квартальних і місячних      1 р.      1 р.
 195.  Документи (договори,         3 р.      3 р.
     розрахунки, відомості,
     довідки, обгрунтування) про
     зміну планів фінансування та
     кредитування
 196.  Ліміти (лімітні довідки)      Пост.      10 р.
     фінансування за видами
     діяльності
 197.  Листування з фінансовими       3 р.      3 р.
     органами про фінансове
     планування, виконання балансів
     прибутків та видатків
 198.  Аналізи звітних даних про     Доки не      3 р.
     виконання балансів прибутків     мине
     та видатків            потреба
 199.  Заявки на іноземну валюту      5 р.       -
| 200. |Валютні плани          | Пост.    |  10 р.   |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 201. |Проекти валютних     планів,| 5 р.     |  5 р.   |           |
|    |документи (розрахунки, таблиці,|        |       |           |
|    |довідки) до них         |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 202. |Звіти про виконання валютних   |        |       |           |
|    |планів, платежів і надходження  |        |       |           |
|    |валюти:             |        |       |           |
|    |а) зведені річні         | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) річні             | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |в) квартальні          | 3 р. 1    |  3 р. 2  |1 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - пост.    |
|    |                 |        |       |2 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних  - до     |
|    |                 |        |       |ліквідації організації|
|    |г) місячні            | 3 р. 3    |  3 р. 4  |3 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, квартальних  |
|    |                 |        |       |- пост.        |
|    |                 |        |       |4 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, квартальних  |
|    |                 |        |       |- до ліквідації    |
|    |                 |        |       |організації      |
 203.  Звіти про витрачання іноземної   10 р.       -
     валюти в закордонних
     відрядженнях
 204.  Довідки про інвалютні
     розрахунки з іноземними
     державами:
     а) річні              Пост.       -
     б) квартальні            3 р.       -
     в) місячні              1 р.       -
 205.  Плани капітальних вкладень,                   (1) За місцем
     матеріальних балансів:                     розробки, в інших
                                     організаціях -
     а) річні              Пост.(1)     10 р.    доки не мине
                                     потреба
     б) квартальні           3 р.(2)     3 р.(3)   (2) За відсутності
                                     річних - пост.
     в) місячні             1 р.(4)     1 р.(5)   (3) За відсутності
                                     річних - 10 р.
                                     (4) За відсутності
                                     річних і квартальних -
                                     пост.
                                     (5) За відсутності
                                     річних і квартальних -
                                     10 р.
 206.  Документи (довідки, висновки,
     розрахунки) до планів
     капітальних вкладень,
     матеріальних балансів:
     а) річні               3 р.      3 р.
     б) квартальні, місячні        1 р.      1 р.
 207.  Річні плани з усіх видів       5 р.      5 р.
     податків
 208.  Проекти річних планів з усіх     3 р.      3 р.
     видів податків; документи
     (розрахунки, довідки,
     відомості) щодо їх розробки
 209.  Проекти планів з капітальних     3 р.      3 р.
     вкладень та матеріальних
     балансів
 210.  Плани та розрахункові завдання    3 р.      3 р.
     із залучення до господарського
     обігу товарно-матеріальних
     цінностей
 211.  Кошториси
     адміністративно-господарських
     та управлінських видатків:
     а) річні               5 р.      3 р.
     б) квартальні            3 р.      3 р.
 212.  Кошториси з бюджету,                      (1) За місцем
     спеціальних та інших коштів                   розробки, в інших
     міністерств, інших                       організаціях - доки не
     організацій, розрахунки до                   мине
     них:                              потреба
                                     (2) За відсутності
     а) річні              Пост.(1)     10 р.    річних - пост.
                                     (3) За відсутності
     б) квартальні           3 р.(2)     3 р.(3)   річних - 10 р.
 213.  Плани утворення, розподілу і     3 р.      3 р.
     використання фондів
 214.  Фінансово-економічні і
     кон'юнктурні огляди:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
 215.  Документи (бюджетні доручення,    5 р.      5 р.
     виписки банків) про
     фінансування всіх видів
     діяльності
 216.  Листування про фінансування    3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Листування про
     всіх видів діяльності                      фінансування
                                     закордонних відряджень
                                     - 5 р.
 217.  Листування про розподіл,       3 р.      3 р.
     регулювання, відпуск коштів
     підвідомчим організаціям за
     затвердженими фінансовими
     планами
 218.  Листування про позакошторисні    3 р.      3 р.
     й цільові асигнування
 219.  Документи (довідки, висновки,    5 р.      5 р.
     розрахунки) про створення
     фондів підприємств, установ,
     організацій та їх використання
 220.  Доповідні записки, довідки про   Пост.      10 р.
     затвердження статутних фондів
     підприємств, установ,
     організацій
 221.  Листування, відомості про стан    3 р.      3 р.
     і використання фондів на
     винахідництво та
     раціоналізаторські роботи
 222.  Документи (подання, доповідні    10 р.      10 р.
     записки, обгрунтування,
     відомості) про утворення та
     зміни в складі й характері
     спецфондів
 223.  Економічні нормативи,        Пост.      5 р.
     нормативи обігових коштів,
     розподілу прибутку та ін. і
     розрахунки до них
 224.  Листування про економічні      3 р.      3 р.
     нормативи
 225.  Документи (акти, виписки       5 р.      5 р.
     банків, відомості, розрахунки)
     про амортизаційні відрахування
     підприємств
 226.  Листування про амортизаційні     3 р.      3 р.
     відрахування
 227.  Документи (аналізи, довідки,     5 р.      5 р.
     розрахунки) про утворення та
     надання господарським
     організаціям обігових коштів
 228.  Листування про утворення,      3 р.      3 р.
     накопичення обігових коштів та
     про розрахунки за обіговими
     коштами
 229.  Відомості, листування про      3 р.      3 р.
     ставки всіх видів податків та
     розрахунки рентабельності
 230.  Аналітичні таблиці виконання    10 р.      3 р.
     планів усіх видів податків
 231.  Оперативні звіти про виконання    3 р.      3 р.
     планів усіх видів податків
     (квартальні)
 232.  Зведення і повідомлення про
     податкові надходження та
     заборгованість за ними:
     а) квартальні            3 р.      3 р.
     б) місячні              1 р.      1 р.
 233.  Листування з банками про       3 р.      3 р.
     капіталовкладення та про
     розгляд документів, що
     подаються до банків
 234.  Документи (висновки, довідки,    Пост.      10 р.
     звіти) про виділення
     додаткових капіталовкладень та
     їх перерозподіл
 235.  Документи (розрахунки,        3 р.      3 р.
     довідки, таблиці) про
     загальнодержавні й місцеві
     податки та збори, про
     відрахування до бюджету з
     прибутків
 236.  Листування про валютні       5 р.(1)      -     (1) Листування із
     відрахування та їх                       зовнішньоторговельними
     використання                          організаціями - 10 р.
                                     ЕПК
 237.  Оперативні зведення про       1 р.      1 р.
     виконання плану прибутку
 238.  Звіти (аналітичні таблиці) про   10 р.      10 р.
     виконання планів прибутку,
     платежів до бюджету, стан
     власних обігових коштів
 239.  Листування про залучення до     3 р.      3 р.
     господарського обігу
     товарно-матеріальних цінностей
 240.  Оперативні звіти, відомості     3 р.      3 р.
     про виконання внесків власних
     коштів на капітальне
     будівництво
 241.  Оперативні звіти про         1 р.      1 р.
     непродуктивні видатки
     (місячні)
 242.  Листування про поточне        3 р.      3 р.
     фінансування та кредитування
 243.  Документи (положення, картки,   3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закриття
     листування) про відкриття в                   рахунку
     організаціях банку
     розрахункових і поточних
     рахунків та оформлення
     повноважень на проведення
     грошово-розрахункових операцій
     за рахунками
 244.  Листування з фінансовими       3 р.      3 р.
     органами про поточні бюджетні
     операції, стан і закриття
     поточних і розрахункових
     рахунків
 245.  Листування з банками за       3 р.      3 р.
     несплаченими рахунками і за
     відмовами банків у сплаті
     рахунків
 246.  Документи (плани,          10 р.      10 р.
     обгрунтування, довідки,
     розрахунки) про вдосконалення
     апарату управління, розподіл
     встановлених завдань із
     скорочення апарату управління,
     затвердження граничних
     асигнувань та їх змін
 247.  Документи (відомості, довідки,   10 р.      10 р.
     розрахунки) про бюджетні
     завдання
 248.  Листування про скорочення      3 р.      3 р.
     адміністративно-господарських
     витрат та про витрати на
     утримання апарату управління
 249.  Акти, доповідні записки про     5 р.      5 р.
     перевірку дотримання
     штатно-кошторисної дисципліни
 250.  Листування про порушення       3 р.      3 р.
     фінансової дисципліни
 251.  Листування про взаємні        3 р.      3 р.
     розрахунки і перерозрахунки за
     здану продукцію
 252.  Термінові фінансові         1 р.      1 р.
     повідомлення та рекламації за
     ними
 253.  Документи (довідки, заявки,     5 р.      5 р.
     таблиці, ліміти, розрахунки)
     про оплату імпортного
     обладнання
 254.  Листування про зміни підписів    3 р.      3 р.
                    3.2. Кредитування
 
 255.  Доповідні записки, довідки з     5 р.       -
     кредитних питань
 256.  Кредитні плани і розрахунки до
     них:
     а) зведені річні          5 р.(1)      -     (1) У Нацбанку та його
                                     органах - пост.
     б) річні               5 р.       -
     в) квартальні            3 р.       -
     г) місячні              1 р.       -
 257.  Касові плани:                          (1) У Нацбанку та його
                                     органах - пост.
     а) річні, квартальні        3 р.(1)      3 р.
     б) місячні              1 р.      1 р.
 258.  Звіти з касового плану       3 р.(1)      3 р.    (1) У Нацбанку та його
                                     органах - пост.
 259.  Документи (зобов'язання,       1 р.      1 р.
     довідки, повідомлення) про
     кредитні операції, що
     подаються до Нацбанку і
     надходять від нього
 260.  Заявки на кредити, касові      1 р.      1 р.
     заявки
 261.  Листування про заявки на       1 р.      1 р.
     кредити
 262.  Видаткові розписи за         3 р.      3 р.
     відкритими фінансовими
     органами кредитами
 263.  Листування про кредитні      3 р.(1)      3 р.    (1) Листування з
     операції                            зовнішньоторговельними
                                     організаціями - 5 р.
| 264. |Зведені відомості по відкритих  | Пост.    |  10 р.  |           |
|    |кредитах             |        |       |           |
 265.  Видаткові касові розписи і      3 р.      3 р.
     повідомлення про кредити
 266.  Відомості про розасигнування
     кредитів організаціям:
     а) річні               5 р.      5 р.
     б) квартальні            3 р.      3 р.
     в) місячні              1 р.      1 р.
 267.  Щомісячні відомості про       1 р.      1 р.
     залишки кредитів
 268.  Листування про видачу та      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після сплати
     повернення позик                        позики
 269.  Прибутково-видаткові касові
     відомості та ордери:
     а) місячні              1 р.      1 р.
     б) щоденні              1 р.      1 р.
                3.3. Державна податкова політика
 
 270.  Інструкції, методичні
     рекомендації про оподаткування
     всіх видів господарської
     діяльності:
     а) за місцем розробки і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях        До       -
                       заміни
                       новими
 271.  Класифікація прибутків та      Пост.       -
     видатків бюджетів
 272.  Журнали обліку підприємств з    Пост.       -
     іноземними інвестиціями
 273.  Особові рахунки платників усіх   5 р.(1)      -     (1) Після припинення
     видів податків                         діяльності
 274.  Відомості про протиправні дії    Пост.       -
     щодо працівників органів
     Державної податкової
     адміністрації
 275.  Листування з Державною      10 р. ЕПК     10 р.
     податковою адміністрацією та
     її органами на місцях про
     оподаткування всіх видів
     господарської діяльності
 276.  Листування з підприємствами,   10 р. ЕПК     10 р.
     господарськими товариствами
     про оподаткування всіх видів
     діяльності
 277.  Листування з органами        5 р.      5 р.
     Державної податкової
     адміністрації про стягнення
     податків з усіх видів
     господарської діяльності
 278.  Листування з судовими,      10 р. ЕПК     10 р.
     правоохоронними органами про
     справи, пов'язані із платежами
     в державний бюджет
 279.  Листування про виявлення      10 р.      5 р.
     розходжень у надходженні
     прибутків і податків за даними
     органів Державної податкової
     адміністрації та банківських
     установ
 280.  Листування з акціонерними і     5 р.      5 р.
     комерційними банками про
     зарахування платежів у бюджет
 281.  Листування з органами       10 р. ЕПК     10 р.
     Державної податкової
     адміністрації про порушення
     при стягненні податків і
     зборів та оскарження дій
     адміністрації
 282.  Листування з особами вільних   10 р. ЕПК     10 р.
     професій, служителями
     релігійних культів, іноземними
     громадянами про сплату
     податків
 283.  Документи (акти, довідки,     5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Підприємств з
     доповіді, протоколи) перевірки                 іноземними
     підприємств, організацій,                    інвестиціями - 10 р.
     господарських товариств
     органами Державної податкової
     адміністрації
 284.  Документи (акти, довідки,
     доповіді) про перевірку
     звітів, балансів, декларацій
     прибутків підприємств,
     організацій, господарських
     товариств:
     а) річних              5 р.      5 р.
     б) квартальних            3 р.      3 р.
 285.  Документи про адміністративні   5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після накладення
     порушення податкового                      адміністративного
     законодавства (протоколи,                    стягнення
     постанови про адміністративні
     правопорушення, квитанції про
     сплату штрафів, листування)
 286.  Документи (акти, довідки,      3 р.      3 р.
     доповіді, листування) про
     усунення недоліків і порушень,
     виявлених під час перевірок
 287.  Документи (огляди, доповідні    10 р.      5 р.
     записки, вказівки) про сплату
     податку на додану вартість та
     акцизного збору
 288.  Банківські документи (акти,    3 р.(1)     3 р.(1)   (1) За умови
     довідки, платіжні реєстри,                   завершення перевірки
     доручення) про надходження                   державними податковими
     усіх видів податків у                      органами з питань
     державний бюджет                        дотримання податкового
                                     законодавства, а для
                                     бюджетних установ та
                                     організацій, а також
                                     для госпрозрахункових
                                     підприємств і
                                     організацій, які
                                     знаходяться у сфері
                                     управління
                                     міністерств, інших
                                     центральних органів
                                     виконавчої влади, -
                                     ревізії. У разі
                                     виникнення суперечок,
                                     спорів, слідчих і
                                     судових справ -
                                     зберігаються до
                                     ухвалення остаточного
                                     рішення
 289.  Документи (акти, довідки,      5 р.       -
     відомості, доповідні записки)
     про надходження всіх видів
     податків та платежів у
     державний бюджет
 290.  Звіти про суми надходжень за
     платежами та недоїмками у
     бюджет:
     а) річні              Пост.       -
     б) місячні              3 р.       -
 291.  Звіти про результати                      (1) За відсутності
     контрольної діяльності органів                 річних - пост.
     Державної податкової
     адміністрації:
     а) річні              Пост.       -
     б) піврічні            5 р.(1)      -
     в) місячні              3 р.       -
 292.  Звіти про нарахування та                    (1) За відсутності
     надходження платежів у бюджет:                 річних - пост.
     а) річні              Пост.       -
     б) піврічні            5 р.(1)      -
     в) квартальні            3 р.       -
 293.  Декларації про прибуток:
     а) річні               5 р.       -
     б) квартальні            3 р.       -
 294.  Декларації про прибуток на      3 р.       -
     додану вартість
                   4. Облік та звітність
            4.1. Оперативний і статистичний облік та звітність
 
 295.  Документи одноразових                      (1) Після чергового
     обстежень і переписів:                     перепису. У
                                     статистичних органах -
     а) первинні (анкети, бланки,    3 р.(1)      3 р.    постійне
     опитувальні картки)                       зберігання (на
                                     машинних носіях)
     б) підсумкові (звіти, таблиці,   Пост.(2)     3 р.    (2) За місцем
     збірники)                            розробки, в інших
                                     організаціях - не
                                     менше одного року
                                     після підбиття
                                     підсумків
 296.  Статистичні щорічники,
     збірники, бюлетені, таблиці
     динамічних рядів про стан
     галузей і підгалузей народного
     господарства і культури:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
| 297. |Звіти організацій про виконання |        |       |           |
|    |перспективних і поточних планів; |        |       |           |
|    |аналізи звітів:         |        |       |           |
|    |а) зведені річні й з більшою   | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |періодичністю          |        |організації |           |
|    |б) річні й з більшою       | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |періодичністю          |        |організації |           |
|    |в) піврічні           | 3 р. 1    |  3 р. 2  |1 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - пост.    |
|    |                 |        |       |2 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - до ліквідації|
|    |                 |        |       |організації      |
|    |г) квартальні          | 3 р. 3    |  3 р. 4  |3 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, піврічних   |
|    |                 |        |       |- пост.        |
|    |                 |        |       |4 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, піврічних   |
|    |                 |        |       |- до ліквідації    |
|    |                 |        |       |організації      |
|    |ґ) місячні            | 1 р. 5    |  1 р. 6  |5 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, піврічних,  |
|    |                 |        |       |квартальних - пост.  |
|    |                 |        |       |6 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, піврічних,  |
|    |                 |        |       |квартальних - до   |
|    |                 |        |       |ліквідації      |
|    |                 |        |       |організації.     |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 298. |Статистичні звіти й таблиці   |        |       |           |
|    |організацій з усіх основних   |        |       |           |
|    |видів діяльності:        |        |       |           |
|    |а) зведені річні й з більшою   |  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |періодичністю          |        |організації |           |
|    |б) річні й з більшою       |  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |періодичністю          |        |організації |           |
|    |в) піврічні           |  3 р. 1   |  3 р. 2  |1 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - пост.    |
|    |                 |        |       |2 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - до      |
|    |                 |        |       |ліквідації      |
|    |                 |        |       |організації      |
|    |г) квартальні          |  3 р. 3   |  3 р. 4  |3 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, піврічних   |
|    |                 |        |       |- пост.        |
|    |                 |        |       |4 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, піврічних -  |
|    |                 |        |       |до ліквідації     |
|    |                 |        |       |організації      |
|    |ґ) місячні            |  1 р. 5   |  1 р. 6  |5 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, піврічних,  |
|    |                 |        |       |квартальних - пост.  |
|    |                 |        |       |6 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних, піврічних,  |
|    |                 |        |       |квартальних - до   |
|    |                 |        |       |ліквідації      |
|    |                 |        |       |організації      |
 299.  Статистичні звіти й таблиці     5 р.      5 р.
     організацій з допоміжних видів
     діяльності; звіти структурних
     підрозділів
 300.  Оперативні звіти й зведення                   (1) Для організацій
     про виконання планів(1):                    Держкомстату
                                     строки зберігання
     а) 15-денні, декадні        3 міс.     3 міс.   визначаються відомчим
                                     переліком
     б) 5-денні, щоденні         1 міс.     1 міс.
 301.  Документи (таблиці,         3 р.      3 р.    (1) У статистичних
     розрахунки, довідки) про                    органах строк
     складання зведених звітів                    зберігання
     організацій (крім                        визначається відомчим
     статистичних)(1)                        переліком
 302.  Документи (доповіді, огляди,    Пост.      5 р.
     аналітичні довідки) про
     підсумки діяльності
     організацій
 303.  Висновки за звітами:
     а) річними             Пост.      10 р.    (1) За відсутності
                                     річних - пост.
     б) квартальними          3 р.(1)     3 р.(2)   (2) За відсутності
                                     річних - 10 р.
 304.  Книги обліку форм звітності     3 р.      1 р.
 305.  Листування про організацію й     3 р.      3 р.
     удосконалення обліку та
     звітності
 306.  Листування з органами        3 р.      3 р.
     державної статистики про
     складання, подання і перевірку
     статистичної звітності
 307.  Замовлення на бланки обліку та    1 р.      1 р.
     звітності
               4.2. Бухгалтерський облік та звітність
 
| 308. |Бухгалтерські звіти  й  баланси|        |       |           |
|    |організацій  та  пояснювальні|        |       |           |
|    |записки  до  них;  додатки до|        |       |           |
|    |балансу, спеціалізовані форми:  |        |       |           |
|    |а) зведені річні         | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) річні             | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |в) квартальні          | 3 р. 1    |  3 р. 2  |1 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - пост.    |
|    |                 |        |       |2 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - до      |
|    |                 |        |       |ліквідації      |
|    |                 |        |       |організації      |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 309. |Звіти з фінансування:      |        |       |           |
|    |а) зведені річні         | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) річні             | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |в) квартальні          | 3 р. 1    | 3 р. 2   |1 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - пост.    |
|    |                 |        |       |2 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних - до      |
|    |                 |        |       |ліквідації      |
|    |                 |        |       |організації.     |
|    |г) місячні            | 1 р. 3    | 1 р. 4   |3 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних і квартальних |
|    |                 |        |       |- пост.        |
|    |                 |        |       |4 За відсутності   |
|    |                 |        |       |річних і квартальних |
|    |                 |        |       |- до ліквідації    |
|    |                 |        |       |організації      |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 310. |Передаточні,    розділювальні,| Пост.    |До ліквідації|           |
|    |ліквідаційні баланси,  додатки,|        |організації |           |
|    |пояснювальні записки до них   |        |       |           |
 311.  Протоколи засідань комісій з                  (1) За відсутності
     розгляду й затвердження звітів                 річних - пост.
     і балансів:                           (2) За відсутності
                                     річних - 10 р.
     а) річних              Пост.      10 р.
     б) квартальних           3 р.(1)     3 р.(2)
 312.  Аналітичні таблиці з розробки    Пост.      5 р.
     й аналізу річних звітів і
     балансів
 313.  Листування про затвердження й    3 р.      3 р.
     уточнення балансів і звітів
 314.  Листування про строки подання    1 р.      1 р.
     бухгалтерської і фінансової
     звітності
| 315. |Первинні документи і додатки до| 3 р. 1    | 3 р. 1   |1 За умови завершення |
|    |них, що фіксують факт виконання|        |       |перевірки державними |
|    |господарських  операцій  і  є|        |       |податковими органами |
|    |підставою для записів у реєстрах|        |       |з питань дотримання  |
|    |бухгалтерського   обліку   та|        |       |податкового      |
|    |податкових  записах  (касові,|        |       |законодавства, а для |
|    |банківські       документи,|        |       |бюджетних установ та |
|    |повідомлення банків і переказні|        |       |організацій, а також |
|    |вимоги, виписки банків, наряди на|        |       |для госпрозрахункових |
|    |роботу,  табелі,  акти  про|        |       |підприємств і     |
|    |приймання, здавання і списання|        |       |організацій, які   |
|    |майна й матеріалів, квитанції і|        |       |знаходяться у сфері  |
|    |накладні     з     обліку|        |       |управління      |
|    |товарно-матеріальних  цінностей,|        |       |міністерств, інших  |
|    |авансові звіти та ін.)      |        |       |центральних органів  |
|    |                 |        |       |виконавчої влади, -  |
|    |                 |        |       |ревізії.       |
|    |                 |        |       |У разі виникнення   |
|    |                 |        |       |суперечок, спорів,  |
|    |                 |        |       |слідчих і судових   |
|    |                 |        |       |справ - зберігаються |
|    |                 |        |       |до ухвалення     |
|    |                 |        |       |остаточного рішення  |
 316.  Особові рахунки:
     а) робітників та службовців,   75 р.-"В"    75 р.-"В"   (1) Після завершення
     студентів                            виплати
                                     допомоги і пенсій; для
     б) одержувачів пенсій і      5 р.(1)     5 р.(1)   одноразової допомоги -
     державної допомоги                       1 р.
                                    
| 317. |Розрахункові (розрахунково-   | 3 р. 1    |  3 р. 1  |1 За відсутності   |
|    |платіжні) відомості       |        |       |особових рахунків -  |
|    |(табуляграми) на видавання    |        |       |75 р.         |
|    |заробітної плати, гонорарів,   |        |       |           |
|    |матеріальної допомоги та інших  |        |       |           |
|    |виплат              |        |       |           |
 318.  Інвентарні картки та журнали    3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після ліквідації
     обліку основних засобів                     основних засобів
 319.  Довіреності на одержання       3 р.      3 р.
     грошових сум і
     товарно-матеріальних цінностей
     (у тому числі анульовані
     довіреності)
 320.  Гарантійні листи           3 р.      3 р.
| 321. |Облікові регістри (головна книга,| 3 р. 1    |  3 р. 1  |1 За умови завершення |
|    |журнали, розроблювальні таблиці|        |       |перевірки державними |
|    |та ін.)             |        |       |податковими органами |
|    |                 |        |       |з питань дотримання  |
|    |                 |        |       |податкового      |
|    |                 |        |       |законодавства, а для |
|    |                 |        |       |бюджетних установ та |
|    |                 |        |       |організацій, а також |
|    |                 |        |       |для госпрозрахункових |
|    |                 |        |       |підприємств і     |
|    |                 |        |       |організацій, які   |
|    |                 |        |       |знаходяться у сфері  |
|    |                 |        |       |управління      |
|    |                 |        |       |міністерств, інших  |
|    |                 |        |       |центральних органів  |
|    |                 |        |       |виконавчої влади, -  |
|    |                 |        |       |ревізії.       |
|    |                 |        |       |У разі виникнення   |
|    |                 |        |       |суперечок, спорів,  |
|    |                 |        |       |слідчих і судових   |
|    |                 |        |       |справ - зберігаються |
|    |                 |        |       |до ухвалення     |
|    |                 |        |       |остаточного рішення  |
 322.  Допоміжні й контрольні книги,   3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     журнали, картотеки, касові                   ст. 288
     книги, оборотні відомості
 323.  Книги обліку депонованої       3 р.      3 р.
     заробітної плати, журнали
     реєстрації виконавчих листів
 324.  Журнали, книги реєстрації      3 р.      3 р.
     рахунків, касових ордерів,
     довіреностей, платіжних
     доручень та ін.
 325.  Корінці, копії ордерів,      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     рахунків, фактур, накладних,                  ст. 288
     квитанцій, чекових книжок
 326.  Реєстри рахунків до оплати     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
                                     ст. 288
 327.  Звіти, відомості про         3 р.      3 р.
     надходження, витрачання й
     залишки коштовних металів,
     алмазів і виробів з них
| 328. |Відомості про витрачання     |        |       |           |
|    |кредитів:            |        |       |           |
|    |а) річні             | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) квартальні          | 3 р.     |  3 р.   |           |
|    |в) місячні            | 1 р.     |  1 р.   |           |
 329.  Відомості про облік фондів,     3 р.      3 р.
     лімітів заробітної плати та
     контроль за їх розподілом, про
     розрахунки за перевитрати й
     заборгованості з заробітної
     плати, про відрахування із
     заробітної плати, із коштів
     соціального страхування, про
     оплату відпусток, вихідної
     допомоги та інші
 330.  Документи (протоколи засідань   3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     інвентаризаційних комісій,                   ст. 288
     інвентарні описи, акти,
     звіряльні відомості) про
     інвентаризацію
 331.  Документи (копії звітів,      Доки не     Доки не
     витяги з протоколів, висновки)    мине      мине
     про виплату допомоги, пенсій,   потреба     потреба
     оплату листків
     непрацездатності з фонду
     соціального страхування
 332.  Виконавчі листи          Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
 333.  Договори-зобов'язання за      Доки не     Доки не
     товари, одержані в кредит,      мине      мине
     листування по оформленню      потреба     потреба
     договорів-зобов'язань
 334.  Довідки, що подаються до      Доки не     Доки не
     бухгалтерії на оплату        мине      мине
     відпусток у зв'язку з       потреба     потреба
     навчанням, одержання пільг з
     податків та інші
 335.  Документи (довідки, акти,     Доки не     Доки не
     зобов'язання, листування) щодо    мине      мине
     дебіторської заборгованості,    потреба     потреба
     розтрат, недостач, розкрадань
| 336. |Документи (протоколи,    акти,| Пост.    |До ліквідації|           |
|    |звіти, відомості переоцінки  й|        |організації |           |
|    |визначення  зношеності основних|        |       |           |
|    |засобів) про переоцінку основних|        |       |           |
|    |фондів, нематеріальних активів,|        |       |           |
|    |незавершеного будівництва    |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 337. |Документи (акти, відомості) про| Пост.    |До ліквідації|           |
|    |переоцінку  товарно-матеріальних|        |організації |           |
|    |запасів,      незавершеного|        |       |           |
|    |будівництва           |        |       |           |
 338.  Паспорти будівель, споруд(1),   3 р.(2)     3 р.(2)   (1) Паспорти будівель,
     обладнання                           споруд - пам'ятників
                                     архітектури, які
                                     перебувають під
                                     охороною держави, -
                                     пост.
                                     (2) Після ліквідації
                                     основних засобів
 339.  Спостережні справи з нагляду    Пост.       -
     за будівлями й спорудами, що
     перебувають під охороною
     держави
 340.  Листування про паспортизацію     3 р.      3 р.
     будівель і споруд
 341.  Документи (плани, звіти,       3 р.      3 р.
     листування) про проведення
     документальних ревізій і
     контрольно-ревізійної роботи
 342.  Акти документальних ревізій    5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Див.
     фінансово-господарської                     примітку
     діяльності організацій,                     до ст. 288
     податкових та інших перевірок;
     документи (довідки, доповідні
     записки) до них
 343.  Листування про            3 р.      3 р.
     фінансово-господарську
     діяльність (про облік фондів,
     накладення і стягнення
     штрафів, прийом, здачу,
     списання матеріальних
     цінностей та інші)
 344.  Акти перевірок каси,         3 р.      3 р.
     правильності стягнення
     податків та інші
 345.  Договори, угоди (господарські,   3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     операційні, трудові та інші)                  строків дії договорів,
                                     угод. Див. також
                                     примітку до ст. 288
 346.  Реєстри договорів          3 р.      3 р.
 347.  Договори про матеріальну      5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після звільнення
     відповідальність                        матеріально
                                     відповідальної особи
 348.  Зразки підписів (матеріально    Доки не     Доки не
     відповідальних осіб)         мине      мине
                      потреба     потреба
 349.  Відомості про реєстрацію      5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після ліквідації
     державних підприємств,                     підприємств, установ,
     установ, організацій,                      організацій
     кооперативів, малих
     підприємств тощо
 350.  Розрахункові відомості сплати    3 р.      3 р.
     внесків до різних фондів
             5. Організація використання трудових ресурсів
              5.1. Набір і використання трудових ресурсів
 
 351.  Розрахунки потреби в робочій    10 р.      5 р.
     силі та виявлення джерел її
     покриття
 352.  Документи (огляди, зведення,    Пост.      10 р.
     довідки) про стан трудових
     ресурсів, плинність робочої
     сили і потребу в ній,
     розміщення продуктивних сил
 353.  Документи (довідки, зведення,    5 р.      5 р.
     відомості) про облік
     наявності, руху,
     комплектування, використання
     трудових ресурсів
 354.  Листування про комплектування    3 р.      3 р.
     та використання трудових
     ресурсів, плинність робочої
     сили
 355.  Наряди на організований набір    1 р.      1 р.
     робочої сили
 356.  Заявки на організований набір    1 р.      1 р.
     робочої сили
 357.  Відомості з обліку наявності й    3 р.      3 р.
     руху робочої сили
 358.  Направлення на            1 р.      1 р.
     працевлаштування робітників і
     службовців
 359.  Документи (звіти, довідки,      5 р.      5 р.
     листи) про проходження
     громадянами альтернативної
     (невійськової) служби
 360.  Листування про переведення      3 р.      3 р.
     робітників і службовців до
     інших підприємств, установ,
     організацій
 361.  Списки робітників, набраних в    3 р.      3 р.
     організованому порядку
                5.2. Ринок праці, працевлаштування
               та допомога безробітним, переселення
 
 362.  Програми (державні,
     регіональні, галузеві)
     зайнятості населення:
     а) довгострокові          Пост.      10 р.
     б) річні               5 р.      3 р.
 363.  Документи (таблиці, аналітичні   Пост.      10 р.
     довідки, звіти) про реалізацію
     програм зайнятості населення
 364.  Документи (інформації,       Пост.      10 р.
     статистичні звіти, довідки)
     про стан ринку праці та
     зайнятість населення,
     працевлаштування
 365.  Документи (довідки, зведення)    10 р.      10 р.
     про реєстрацію безробітних,
     незайнятого населення та
     виплату допомоги через
     безробіття
 366.  Документи (звіти, відомості,     5 р.      5 р.
     списки, довідки) про
     вивільнення працівників
 367.  Відомості про наявність       3 р.      3 р.
     вакантних робочих місць,
     вакантних посад службовців та
     хід реєстрації безробітних
 368.  Розрахунки витрат на надання    Пост.      5 р.
     соціальної допомоги
     безробітним
 369.  Документи (довідки, огляди)    75 р.-"В"      -
     про надання грошової допомоги
     через безробіття
 370.  Листування про            5 р.      5 р.
     працевлаштування безробітних,
     незайнятого населення
 371.  Документи (заяви, списки,     10 р. ЕПК     10 р.
     договори, відомості,
     листування) про перенавчання,
     перепідготовку, профорієнтацію
     безробітних та незайнятого
     населення
 372.  Статистичні звіти про       Пост.(1)     10 р.    (1) На державне
     професійну підготовку,                     зберігання приймаються
     профорієнтацію незайнятого                   від органів
     населення                            держстатистики
 373.  Документи (акти, попередження,    5 р.      5 р.
     листування) з контролю за
     дотриманням законодавства про
     зайнятість населення
| 374. |Договори про надання фінансової| 3 р. 1    |  3 р. 1  |1 Після закінчення  |
|    |допомоги  на  створення  та|        |       |строків дії      |
|    |збереження  робочих  міст,  на|        |       |договорів       |
|    |компенсаційні виплати працівникам|        |       |           |
 375.  Документи (довідки,         10 р.       -
     інформації, акти) контролю за
     діяльністю комерційних
     організацій з питань
     профорієнтації, навчання та
     працевлаштування незайнятого
     населення
 376.  Журнали обліку, реєстрації    75 р.-"В"      -
     безробітних
 377.  Особові справи безробітних    75 р.-"В"    75 р.-"В"
     громадян
 378.  Картки персонального обліку    3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після
     безробітних та громадян, які                  працевлаштування
     шукають роботу
 379.  Журнали обліку сімей        Пост.     Доки не
     переселенців та списки                мине
     переселенців                    потреба
 380.  Документи (договори,        Пост.      5 р.
     інформації, зведення) про
     переселення сімей, іноземних
     громадян, біженців та їх
     працевлаштування
 381.  Документи (звіти, таблиці,     Пост.       -
     бюлетені, листування) з питань
     зовнішньої міграції населення
 382.  Документи (рішення, висновки,    Пост.      5 р.
     довідки, зведення) про
     переселення та
     працевлаштування громадян із
     зони радіаційного забруднення
 383.  Документи (списки, довідки)     Пост.      5 р.
     про створення і підтримку
     фермерських господарств
 384.  Акти передачі будинків сім'ям    Пост.     Доки не
     переселенців                     мине
                              потреба
 385.  Справи на переселенців      75 р.-"В"    75 р.-"В"
 386.  Списки на видачу          10 р.      10 р.
     переселенських квитків
 387.  Документи (програми, соціальні   Пост.     Доки не
     нормативи, розрахунки) з               мине
     питань рівня життя та               потреба
     соціальних нормативів і
     гарантій населенню
             5.3. Організація праці, продуктивність праці,
                    трудова дисципліна
 
 388.  Протоколи засідань рад з      Пост.      5 р.
     наукової організації праці
 389.  Листування про впровадження та    5 р.      3 р.
     вдосконалення наукової
     організації праці
 390.  Завдання підприємствам з       3 р.      3 р.
     впровадження наукової
     організації праці
 391.  Плани розробки карт трудових     5 р.       -
     процесів
 392.  Документи (звіти, довідки,     Пост.      10 р.
     доповідні записки, розрахунки
     економічної ефективності,
     карти організації праці на
     робочому місці, типові описи,
     робочі схеми трудових
     процесів, коефіцієнти
     спеціалізації) про
     вдосконалення процесів праці,
     підвищення її продуктивності,
     впровадження наукової
     організації праці, усунення
     втрат робочого часу
 393.  Документи (нормативи        Пост.      10 р.
     чисельності, типові структури
     апарату, аналітичні таблиці,
     розрахунки, доповіді, довідки)
     про вдосконалення структури
     апарату управління
 394.  Договори про впровадження     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     наукової організації праці в                  терміну дії договору
     організаціях
 395.  Документи (форми підрахунку     10 р.      5 р.
     рівня механізації, переліки
     технічних засобів, технічні
     вимоги, розрахунки, методики
     розрахунків, комплексні
     проекти механізації й
     автоматизації праці) про
     механізацію праці й управління
 396.  Галузеві переліки професій:
     а) за місцем розробки і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 397.  Проекти галузевих переліків    3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після затвердження
     професій
 398.  Документи (галузеві
     рекомендації,
     психо-фізіологічні норми,
     професіограми) про діагностику
     профпридатності:
     а) за місцем розробки і       Пост.       До
     затвердження                    заміни
                               новими
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 399.  Документи (огляди, довідки,     Пост.      10 р.
     доповідні записки) про
     організацію праці на
     підприємствах при суміщенні
     професій
 400.  Журнали, листки обліку        3 р.      3 р.
     робітників, які суміщають
     професії
 401.  Графіки виробничих процесів і   3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після заміни
     робочого часу (змінність,                    новими
     безперервне виробництво та
     ін.)
 402.  Документи (розрахунки,        5 р.      5 р.
     рекомендації, обгрунтування,
     висновки) про аналіз і
     прогнозування продуктивності
     праці
 403.  Документи (доповідні записки,    Пост.      10 р.
     пропозиції, зведення) про
     причини відставання
     продуктивності праці від рівня
     механізації виробництва й
     зміни кваліфікаційного складу
     робітників
 404.  Листування про використання     3 р.      3 р.
     резервів виробництва,
     підвищення продуктивності
     праці
 405.  Типові колективні договори:
     а) за місцем складання       Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
| 406. |Колективні договори       |  Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
 407.  Документи (протоколи,        Пост.      10 р.
     доповідні записки, довідки)
     про хід і підсумки виконання
     умов, угод та колективних
     договорів
 408.  Колективні угоди (генеральна,    Пост.       -
     галузеві та регіональні)
 409.  Акти перевірки виконання      5 р.(1)      5 р.    (1) За відсутності
     колективних договорів                      доповідей, довідок про
                                     виконання колдоговорів
                                     - пост.
 410.  Листування про складання угод    5 р.      5 р.
     та колективних договорів, хід,
     підсумки їх виконання
 411.  Журнали реєстрації угод та     5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після закінчення
     колективних договорів                      журналу
 412.  Документи (звіти, довідки,     Пост.      10 р.
     доповідні записки) про
     переведення працівників різних
     галузей народного господарства
     на скорочений робочий день або
     скорочений робочий тиждень
 413.  Документи (зведення,         3 р.      3 р.
     відомості, листування) про
     облік робочого часу
 414.  Журнали обліку втрат робочого    3 р.      3 р.
     часу
 415.  Табелі (графіки) виходу       1 р.      1 р.
     робітників і службовців на
     роботу
 416.  Документи (повідомлення,       3 р.      3 р.
     доповідні записки, листування)
     про трудову дисципліну
 417.  Журнали, відомості обліку      3 р.      3 р.
     осіб, які порушили трудову
     дисципліну
 418.  Документи (характеристики,      3 р.      3 р.
     акти, доповідні записки,
     довідки, листування) про
     притягнення до
     відповідальності осіб, які
     порушили трудову дисципліну
           5.4. Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата
 
 419.  Листування про стан технічного    3 р.      3 р.
     нормування
 420.  Типові нормативи з праці:
     а) за місцем розробки і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 421.  Норми виробітку та розцінки:
     а) за місцем розробки і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 422.  Тимчасові норми виробітку та    3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після заміни
     розцінки                            новими
 423.  Документи (довідки, доповідні    3 р.      3 р.
     записки, пропозиції) про
     розробку норм виробітку та
     розцінок
 424.  Листування про розробку       1 р.      1 р.
     технічних норм
 425.  Тарифно-кваліфікаційні
     довідники, сітки, ставки:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 426.  Документи (довідки,         3 р.      3 р.
     пропозиції, доповідні записки)
     про розробку
     тарифно-кваліфікаційних
     довідників, сіток, ставок
 427.  Листування про складання,      3 р.      3 р.
     доповнення, зміни
     тарифно-кваліфікаційних
     довідників
 428.  Документи з аналізу праці та    Пост.       -
     розробки
     професійно-кваліфікаційних
     характеристик на провідні
     професії галузей промисловості
 429.  Тарифікаційні відомості      25 р.(1)      -     (1) Для творчих
     (списки)                            професій - пост.
 430.  Документи (розрахунки, акти,     5 р.      3 р.
     довідки, звіти, проекти,
     відгуки, рекомендації) про
     встановлення, перегляд і
     застосування норм виробітку та
     розцінок, тарифних сіток і
     ставок
 431.  Документи (зведення,         5 р.      3 р.
     розрахункові таблиці,
     діаграми) про виконання діючих
     норм виробітку
 432.  Календарні плани зниження      1 р.      1 р.
     трудомісткості робіт
 433.  Завдання на зниження         5 р.      5 р.
     трудомісткості робіт та звіти
     про їх виконання
 434.  Документи (довідки, доповідні    5 р.      5 р.
     записки, акти) про контроль за
     дотриманням правил нормування
     праці, витрачання фонду
     заробітної плати,
     законодавства про працю
 435.  Документи про проведення       3 р.      3 р.
     хронометражних робіт (плани,
     фотографії робочого дня,
     листування, довідки, звіти,
     карти, розрахункові таблиці)
 436.  Документи (доповідні записки,    10 р.      3 р.
     довідки, проекти, пропозиції,
     інформації) про стан і
     вдосконалення діючих систем
     оплати праці, матеріального і
     морального стимулювання та
     контролю за їх застосуванням
 437.  Документи (таблиці, аналізи,     5 р.      5 р.
     відомості) про темпи зростання
     продуктивності праці та
     середньої заробітної плати
 438.  Затверджені річні фонди       Пост.      10 р.
     заробітної плати
 439.  Листування про впорядкування     5 р.      5 р.
     та встановлення розмірів
     заробітної плати, нарахування
     премій
 440.  Документи (розрахунки,        5 р.      5 р.
     довідки, відомості,
     листування) про віднесення
     підприємств, установ,
     організацій та їх виробничих
     підрозділів до груп з оплати
     праці
 441.  Списки підприємств за        Пост.       -
     категоріями і групами оплати
     праці
 442.  Списки робітничих професій за    3 р.      3 р.
     розрядами і системами оплати
     праці
 443.  Розрахунки, відомості про      5 р.      5 р.
     створення системи акордної
     оплати
 444.  Протоколи засідань комісій з     5 р.      5 р.
     виплати винагород за вислугу
     років
 445.  Розрахунки із встановлення і     3 р.      3 р.
     застосування систем
     преміювання
 446.  Документи (довідки, списки,     3 р.      3 р.
     листування) про преміювання
 447.  Положення про преміювання:
     а) за місцем розробки і       Пост.       До
     затвердження                    заміни
                               новими
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 448.  Листування про створення та     3 р.      3 р.
     використання фондів
     преміювання
 449.  Документи про затвердження    50 р.-"В"    50 р.-"В"
     персональних ставок і окладів,
     надбавок за віддаленість та
     шкідливість виробництва
 450.  Дозволи профспілкових        1 р.      1 р.
     організацій на понаднормові
     роботи
 451.  Листування про застосування     3 р.      3 р.
     різних форм оплати праці,
     встановлення посадових
     окладів, застосування тарифних
     сіток, регулювання та
     витрачання фонду заробітної
     плати
                    5.5. Охорона праці
 
 452.  Листування про оплату        1 р.      1 р.
     святкових днів, днів
     відпочинку та понаднормової
     роботи
 453.  Акти, розпорядження з техніки    5 р.      5 р.
     безпеки та промислової
     санітарії
 454.  Документи (довідки, доповідні    5 р.      5 р.
     записки, звіти) про виконання
     розпоряджень з техніки безпеки
     та промислової санітарії
 455.  Листування про розробку та хід    3 р.      3 р.
     виконання комплексних планів
     поліпшення умов і охорони
     праці, санітарно-оздоровчих
     заходів
 456.  Документи (доповідні записки,    Пост.      5 р.
     довідки, інформації) про
     поліпшення умов праці, стан
     техніки безпеки та промислової
     санітарії
 457.  Листування про стан умов праці    3 р.      3 р.
 458.  Документи (доповідні записки,    5 р.      5 р.
     довідки, доповіді, звіти,
     акти) про стан умов праці
     жінок та підлітків на
     виробництві
 459.  Переліки виробництв, професій,
     посад, робота в яких виключає
     застосування праці жінок та
     підлітків:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 460.  Листування про застосування     3 р.      3 р.
     праці жінок та підлітків на
     виробництві
 461.  Документи (висновки, акти,     Пост.      10 р.
     протоколи, атестаційні картки)
     з питань атестації робочих
     місць за умовами праці
 462.  Листування про освоєння і стан    3 р.      3 р.
     засобів техніки безпеки
 463.  Листування про попереджувальні    3 р.      3 р.
     заходи на випадок стихійного
     лиха
 464.  Норми запасів обладнання та
     матеріалів на випадок аварій:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
| 465. |Документи (акти, звіти, аварійні| 10 р. 1   |  10 р. 2  |1 Пов'язані із    |
|    |картки,  висновки  експертів,|        |       |значними матеріальними|
|    |протоколи    комісій)   про|        |       |збитками та людськими |
|    |розслідування причин виробничих|        |       |жертвами - пост.   |
|    |аварій              |        |       |2 Пов'язані із    |
|    |                 |        |       |значними матеріальними|
|    |                 |        |       |збитками та людськими |
|    |                 |        |       |жертвами - до     |
|    |                 |        |       |ліквідації організації|
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 466. |Акти розслідування професійних  | 45 р. ЕПК  |  45 р.   |           |
|    |захворювань та отруєнь      |        |       |           |
 467.  Аналітичні огляди аварійності    Пост.       -
     на підприємствах
 468.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     навчання з техніки безпеки
 469.  Програми навчання з техніки     3 р.      3 р.
     безпеки
 470.  Протоколи атестації з техніки    5 р.      5 р.
     безпеки
 471.  Книги реєстрації попереджень    10 р.      10 р.
     про небезпечність робіт на
     окремих ділянках підприємств
     та організацій
 472.  Журнали обліку профілактичних    10 р.      10 р.
     робіт з техніки безпеки
 473.  Журнали обліку інструктажу з    10 р.(1)    10 р.(1)   (1) Після закінчення
     техніки безпеки                         журналу
 474.  Повідомлення медпунктів про     3 р.      3 р.
     потерпілих внаслідок нещасних
     випадків
| 475. |Відомості про аварії та нещасні | 5 р. 1    | 5 р. 2   |1 З летальним кінцем |
|    |випадки             |        |       |- пост.        |
|    |                 |        |       |2 З летальним кінцем |
|    |                 |        |       |- до ліквідації    |
|    |                 |        |       |організації      |
 476.  Книги обліку аварій         Пост.      10 р.
 477.  Листування про аварії та       3 р.      3 р.
     нещасні випадки
| 478. |Документи (акти, висновки,    | 45 р. ЕПК  |  45 р.   |           |
|    |протоколи) розслідувань     |        |       |           |
|    |нещасних випадків        |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 479. |Журнали реєстрації нещасних   | 45 р. 1   | 45 р. 1  |1 Після закінчення  |
|    |випадків             |        |       |журналу        |
 480.  Норми спеціального одягу і
     взуття, запобіжних пристроїв,
     спеціального харчування:
     а) за місцем розробки і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 481.  Проекти змін і доповнень до     3 р.      3 р.
     єдиних норм спеціального одягу
     і взуття
 482.  Документи (акти, доповідні      3 р.      3 р.
     записки, висновки, листування)
     про розробку норм спеціального
     одягу і взуття, запобіжних
     засобів, спеціального
     харчування
 483.  Документи (акти, доповідні      3 р.      3 р.
     записки, висновки, листування)
     про забезпечення робітників і
     службовців спеціальним одягом
     і взуттям, запобіжними
     засобами, спеціальним
     харчуванням
 484.  Доповідні записки, довідки про   10 р.       -
     стан професійної шкідливості
     виробництва та професійних
     захворювань
 485.  Листування про професійні      3 р.      3 р.
     захворювання, виробничий
     травматизм, заходи щодо їх
     усунення
 486.  Документи (акти, списки,      Пост.      10 р.
     доповідні записки, висновки)
     працівників, які працюють у
     шкідливих умовах праці
 487.  Листування про скорочення      3 р.      3 р.
     робочого дня і надання
     додаткових відпусток у зв'язку
     зі шкідливими умовами праці
 488.  Документи (акти, доповіді,      5 р.      5 р.
     огляди, повідомлення) про
     санітарний стан підприємств
 489.  Постанови санітарної інспекції   10 р.(1)     10 р.    (1) В організаціях
     про накладення штрафів і                    охорони здоров'я -
     закриття підприємств за                     пост.
     порушення
     санітарно-гігієнічних норм і
     правил
 490.  Журнали реєстрації          1 р.      1 р.
     адміністративних стягнень за
     порушення санітарних норм і
     правил
 491.  Листування про проведення      3 р.      3 р.
     профілактичних і
     профгігієнічних заходів
 492.  Акти, анкети обстеження умов     5 р.      5 р.
     праці робітників і службовців
 493.  Замовлення на додаткове       1 р.      1 р.
     харчування і спеціальний одяг
 494.  Списки (відомості) на видачу     1 р.      1 р.
     спеціального одягу, взуття,
     додаткового харчування
 495.  Протоколи результатів        3 р.      3 р.
     обстеження повітряного
     середовища в цехах
 496.  Листування про стан         1 р.      1 р.
     вентиляційного господарства на
     виробництві
 497.  Щоденні аналізи проб         1 р.      1 р.
     повітряного середовища в цехах
 498.  Листування про застосування й    1 р.      1 р.
     експлуатацію ламп денного
     світла та інфрачервоних ламп
 499.  Лабораторні журнали з контролю    3 р.      3 р.
     за станом сировини, агрегатів,
     посуду
 500.  Журнали щоденної перевірки     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     технічного стану апаратури                   журналу
 501.  Лабораторні журнали з контролю   3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     за дотриманням                         журналу
     санітарно-гігієнічних
     нормативів у підрозділах
     (цехах) підприємств
                    6. Робота з кадрами
            6.1. Прийом, розподіл, переміщення та облік кадрів
 
 502.  Листування з органами        3 р.      3 р.
     державної влади, місцевого
     самоврядування та вищими
     організаціями про прийом,
     розподіл, переміщення, облік
     кадрів
 503.  Документи (заявки, відомості,    3 р.      3 р.
     листування) про потребу
     підприємств, установ,
     організацій у робітничих
     кадрах, інженерно-технічних
     працівниках, службовцях,
     молодих спеціалістах
 504.  Документи (доповіді, огляди,    Пост.      5 р.
     зведення, довідки) про стан та
     перевірку роботи з кадрами
 505.  Відомості про підсумки       Пост.       -
     розподілу кваліфікованих
     робітників
 506.  Довідки, доповіді про роботу з    3 р.      3 р.
     молодими спеціалістами
 507.  Довідки про склад працівників    3 р.      3 р.
     апарату управління
 508.  Документи до наказів з        3 р.      3 р.
     особового складу (листки з
     обліку кадрів, заяви, подання,
     доповідні записки, довідки,
     копії довідок, обхідні листи),
     що не ввійшли до складу
     особових справ
 509.  Картотеки, покажчики до       75 р.      75 р.
     наказів з особового складу
 510.  Контракти, договори про прийом  75 р.-"В"    75 р.-"В"
     на роботу, переведення,
     звільнення робітників і
     службовців
 511.  Листування про            3 р.      3 р.
     працевлаштування осіб,
     звільнених із лав армії,
     інвалідів, пенсіонерів,
     молоді, яка закінчила
     загальноосвітні школи, та
     молоді, яка не дістала
     середньої освіти
 512.  Путівки, корінці путівок,      1 р.      1 р.
     направлення на роботу та ін.
| 513. |Особові справи  (заяви, анкети,|        |       |1 Довідки з місця   |
|    |автобіографії, копії і витяги з|        |       |проживання, медичні  |
|    |наказів    про   прийняття,|        |       |довідки та інші    |
|    |переміщення,     звільнення,|        |       |документи       |
|    |оголошення подяк, копії особистих|        |       |другорядного     |
|    |документів,    характеристики,|        |       |значення - 3 р.    |
|    |листки з обліку кадрів) 1:    |        |       |після звільнення   |
|    |а) керівників  вищих  органів| Пост.    |До ліквідації|           |
|    |державної влади; осіб, які мають|        |організації |           |
|    |найвищі  ступені  відзнаки  й|        |       |           |
|    |почесні  звання;   керівників|        |       |           |
|    |організацій  загальнодержавного|        |       |           |
|    |значення;  відомих  політичних|        |       |           |
|    |діячів; осіб, які мають наукові|        |       |           |
|    |ступені й вчені звання      |        |       |           |
|    |б) членів творчих спілок     | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |в) службовців,          | 75 р. - "В"  | 75 р. - "В" |           |
|    |інженерно-технічних працівників,|        |       |           |
|    |наукових  працівників,  які не|        |       |           |
|    |мають наукових ступенів і вчених|        |       |           |
|    |звань,  звільнених та виборних|        |       |           |
|    |працівників громадських     |        |       |           |
|    |організацій           |        |       |           |
 514.  Особові справи аспірантів,                   (1) Студентів, які
     студентів, учнів (заяви,                    були відраховані з 2-3
     автобіографії, анкети,                     курсів - 15 р. Якщо
     характеристики, копії наказів                  навчанню на денному
     про зарахування, закінчення,                  відділенні передувала
     переведення, відрахування,                   трудова діяльність або
     оголошення подяк і стягнень,                  служба в армії, - 75
     навчальні особові картки                    р.-"В". Відрахованих з
     учнів, копії дипломів,                     1-го курсу - 5 р.
     атестатів, свідоцтв, довідки                  (2) Після закінчення
     про надання академічної                     або вибуття
     відпустки), які закінчили
     навчальні заклади або були
     відраховані зі старших курсів:
     а) аспірантів, студентів,    75 р.-"В"(1)  75 р.-"В"(1)
     учнів професійно-технічних
     училищ
     б) учнів загальноосвітніх шкіл   3 р.(2)     3 р.(2)
 515.  Особові справи (картки обліку,   75 р.(1)    75 р.(1)   (1) Документи (анкети,
     прийому, переміщення та                     копії дипломів, заяви,
     звільнення) осіб, які працюють                 дозволи), що є
     за сумісництвом                         підставою для наказів
                                     з особового складу, -
                                     3 р.
 516.  Особові справи (заяви,       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після вилучення
     автобіографії, анкети, довідки                 особистих документів.
     з місця проживання і місця                   Незатребувані
     роботи, медичні довідки й інші                 документи - 50 р.
     документи) осіб, які вступали,
     але не були прийняті до
     навчальних закладів
 517.  Виїзні справи (анкети,                     (1) Після повернення з
     характеристики, автобіографії,                 відрядження
     довідки, копії особових
     документів, копії наказів про
     відрядження) спеціалістів,
     відряджених за кордон:
     а) тих, що виїхали за кордон   10 р.(1)      -
     б) тих, що не виїхали за       5 р.       -
     кордон
 518.  Характеристики працівників,    75 р.-"В"    75 р.-"В"
     які не мають особових справ
 519.  Особові картки робітників,    75 р.-"В"    75 р.-"В"
     службовців,
     інженерно-технічних
     працівників (у тому числі
     тимчасових співробітників та
     працюючих за сумісництвом)
 520.  Документи (листки з обліку      1 р.      1 р.
     кадрів, анкети, автобіографії,
     заяви) осіб, не прийнятих на
     роботу
 521.  Журнали обліку, алфавіти      75 р.      75 р.
     особових справ
 522.  Журнали, картотеки обліку      75 р.      75 р.
     прийому, переміщення,
     звільнення працівників (у тому
     числі тимчасових
     співробітників)
 523.  Документи (подання, анкети,    10 р.(1)    10 р.(1)   (1) За відсутності
     акти) про встановлення                     наказів про
     персональних ставок, окладів,                  встановлення та
     надбавок                            змінення окладів - 50
                                     р.
 524.  Листування про встановлення та    3 р.      3 р.
     виплату персональних ставок,
     окладів, надбавок
 525.  Списки (штатний склад)       75 р.      75 р.
     працівників організацій
 526.  Переліки посад керівних
     працівників міністерств, інших
     організацій:
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
 527.  Посадові картки обліку      75 р.-"В"    75 р.-"В"
     керівних працівників
     організацій
| 528. |Списки, картотеки обліку керівних| Пост.    |До ліквідації|           |
|    |працівників           |        |організації |           |
 529.  Списки:
     а) інженерно-технічних       75 р.      75 р.    (1) Після захисту
     працівників організацій з                    дисертації
     вищою і середньою спеціальною                  (2) За відсутності
     освітою                             наказів про
                                     зарахування,
     б) ветеранів і учасників      Пост.      75 р.    відрахування, випуск,
     Великої Вітчизняної війни,                   а також особових
     партизанського та підпільного                  справ - 75 р.-В"
     руху                              (3) На державне
                                     зберігання не
     в) молодих спеціалістів з      10 р.      10 р.    передаються,
     вищою і середньою спеціальною                  зберігаються в
     освітою                             організації
                                     (4) За відсутності
     г) аспірантів           5 р.(1)      -     особових рахунків
                                     - 75 р.-"В"
     ґ) тимчасових співробітників    75 р.      75 р.
     д) учнів навчальних закладів    10 р.(2)    10 р.(2)
     е) тих, що вступають до       1 р.      1 р.
     навчальних закладів
     є) тих, що екзаменуються, та     3 р.      3 р.
     учнів, які склали перевідні
     іспити
     ж) персонального розподілу      5 р.       -
     аспірантів
     з) персонального розподілу      5 р.      5 р.
     випускників вищих і середніх
     спеціальних навчальних
     закладів
     и) тих, що захистили        Пост.(3)      -
     дисертації й отримали вчені
     ступені й звання
     і) тих, що пройшли атестацію     5 р.      5 р.
     ї) тих, що одержують        10 р.(4)    10 р.(4)
     персональні ставки і оклади
 530.  Списки, відомості розподілу за
     профілем навчання слухачів
     курсів підвищення кваліфікації
     і технічного навчання:
     а) у системі служби зайнятості   10 р.       -
     б) в інших організаціях      5 р.(1)     5 р.(1)
 531.  Списки осіб, які закінчили      5 р.      5 р.
     курси підвищення кваліфікації,
     школи масового технічного
     навчання і склали техмінімум
 532.  Картки обліку:                         (1) Після
                                     звільнення. За
                                     відсутністю особових
     а) спеціалістів з вищою і     1 р.(1)     1 р.(1)   справ - 75 р.-"В"
     середньою спеціальною освітою,
     наукових працівників
     б) аспірантів           Доки не     Доки не
                       мине      мине
                      потреба     потреба
| 533. |Протоколи засідань   конкурсних| Пост.    |  10 р.   |           |
|    |комісій із заміщення вакантних|        |       |           |
|    |посад, наукових співробітників,|        |       |           |
|    |державних службовців       |        |       |           |
 534.  Документи (витяги з       75 р.-"В"(1)     -     (1) Зберігаються у
     протоколів, списки праць,                    складі особових справ.
     звіти, відгуки) конкурсних                   Не обраних на посади -
     комісій із заміщення вакантних                 3 р.
     посад, обрання на посади
     наукових співробітників
 535.  Довідки про наявність        1 р.      1 р.
     вакантних посад
 536.  Списки кандидатів на висування    5 р.      5 р.
     за посадою (резерв)
 537.  Листування про резерв кадрів     3 р.      3 р.
     на висування за посадою і про
     заміщення вакантних посад
 538.  Листування про оформлення      3 р.      3 р.
     оголошень про конкурси на
     заміщення вакантних посад
 539.  Оригінали особових документів     До       До
     (дипломи, атестати, трудові    запитання,   запитання,
     книжки)                не    не затребувані
                     затребувані   - не менше
                      - не менше    50 р.
                       50 р.
 540.  Студентські та учнівські      5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після закінчення
     квитки, залікові книжки тих,                  навчального закладу
     хто закінчив навчальні заклади
 541.  Журнали обліку видачі:
     а) трудових книжок і вкладишів   50 р.      50 р.
     до них
     б) студентських квитків,       5 р.      5 р.
     залікових книжок
 542.  Журнали реєстрації прийому     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     документів від осіб, які                    журналу
     вступають до навчальних
     закладів і на підготовчі курси
 543.  Книги (журнали) реєстрації
     видачі дипломів, атестатів,
     свідоцтв, посвідчень про
     закінчення навчальних
     закладів, інститутів,
     факультетів і курсів
     підвищення кваліфікації:
     а) у навчальних закладах      75 р.      75 р.
     б) в інститутах, на         10 р.      10 р.
     факультетах і курсах
     підвищення кваліфікації, в
     організаціях, при яких діють
     курси
 544.  Документи (звіти, акти,       3 р.      3 р.
     відомості) про облік трудових
     книжок і вкладишів до них
 545.  Звіти про бронювання         5 р.      5 р.
     військовозобов'язаних
 546.  Списки військовозобов'язаних    1 р.(1)     1 р.(1)   (1) У військкоматах -
                                     3 р.
 547.  Картотеки, картки обліку      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після звільнення
     військовозобов'язаних
 548.  Листування про облік призову    1 р.(1)     1 р.(1)   (1) У військкоматах -
     військовозобов'язаних                      3 р.
 549.  Журнали перевірок стану обліку    3 р.      3 р.
     військовозобов'язаних
 550.  Листування про підбір фахівців    5 р.       -
     для відрядження за кордон
 551.  Журнали (книги), списки,
     картотеки обліку осіб,
     направлених у відрядження:
     а) внутрідержавні          3 р.      3 р.
     б) закордонні            5 р.       -
 552.  Журнали обліку видачі       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     посвідчень про відрядження                   журналу
 553.  Листування про оформлення
     відряджень:
     а) внутрідержавних          3 р.      3 р.    (1) Після
                                     повернення із-за
     б) закордонних           5 р.(1)     5 р.(1)   кордону
 554.  Звіти про стажування молодих     5 р.      5 р.
     спеціалістів
 555.  Листування про стажування      3 р.      3 р.
     молодих спеціалістів
 556.  Посвідчення, повідомлення до     3 р.      3 р.
     них про прибуття на роботу
     молодих спеціалістів
 557.  Книги обліку направлення та     3 р.      3 р.
     прибуття на роботу молодих
     спеціалістів
 558.  Листування підприємств з       3 р.      3 р.
     навчальними закладами про
     умови оплати за навчання у
     вузах, технікумах і виплату
     коштів молодим спеціалістам
 559.  Графіки надання відпусток,      1 р.      1 р.
     заяви, зведення, листування
     про використання відпусток
 560.  Заяви про надання навчальних    3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     відпусток                            навчального закладу
 561.  Довідки, видані співробітникам    3 р.      3 р.
     про стаж і місце роботи,
     заробітну плату та інші
 562.  Книги обліку видачі довідок     3 р.      3 р.
     про стаж, місце роботи,
     заробітну плату
            6.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації
 
 563.  Документи (доповіді, доповідні   Пост.      10 р.
     записки, довідки, зведення)
     про підготовку кадрів нових
     професій, підвищення
     кваліфікації та
     перекваліфікацію кадрів
 564.  Листування про підготовку,
     перепідготовку і підвищення
     кваліфікації кадрів:
     а) з державними і          5 р.      3 р.
     профспілковими органами
     б) з організаціями          3 р.      3 р.
 565.  Акти, довідки про перевірку     5 р.      5 р.
     стану роботи з підготовки
     кадрів і підвищення їх
     кваліфікації
 566.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     короткострокових курсів і шкіл
     професійного навчання та
     проведення курсів техмінімуму
 567.  Документи (програми, навчальні    5 р.      5 р.
     плани, доповіді, довідки) про
     професійне навчання інвалідів
 568.  Журнали обліку перепідготовки    3 р.      3 р.
     робітників до інших професій
 569.  Профілі навчальних закладів     Пост.     1 р.(1)   (1) Після заміни
                                     новими
 570.  Документи (проекти, доповіді,
     висновки) про розробку
     профілів навчальних закладів:
     а) за місцем розробки        5 р.       -
     б) в інших організаціях       5 р.      5 р.
 571.  Листування про розробку       5 р.      5 р.
     профілів навчальних закладів
 572.  Паспорти навчальних закладів    Пост.(1)    1 р.(2)   (1) При надходженні в
                                     один держархів від
                                     керівного органу і
                                     навчального закладу
                                     приймаються у фонді
                                     керівного органу
                                     (2) Після заміни
                                     новими
 573.  Документи про атестацію,      Пост.     Доки не
     ліцензування навчальних               мине
     закладів (університетів,              потреба
     гімназій, ліцеїв, шкіл,
     дошкільних закладів)
 574.  Листування про прийом і       3 р.      3 р.
     зарахування учнів до
     навчальних закладів
 575.  Листування про проведення днів    3 р.      3 р.
     відкритих дверей, лекцій,
     виїздів до шкіл та інших
     заходів щодо залучення учнів у
     навчальні заклади
 576.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     курсів і груп з підготовки
     осіб, які вступають до
     навчальних закладів
 577.  Протоколи, стенограми засідань                 (1) Після закінчення
     комісій з набору учнів до                    навчального закладу
     навчальних закладів:                      або
                                     вибуття з нього
     а) тих, що прийняті до       5 р.(1)     5 р.(1)
     навчальних закладів
     б) тих, що не прийняті до      1 р.      1 р.
     навчальних закладів
 578.  Протоколи індивідуальної                    (1) Після закінчення
     профорієнтаційної співбесіди з                 навчального закладу
     абітурієнтами:                         або
                                     вибуття з нього
     а) тих, що прийняті до       5 р.(1)     5 р.(1)
     навчальних закладів
     б) тих, що не прийняті до      1 р.      1 р.
     навчальних закладів
 579.  Звіти про проведення вступних
     іспитів у навчальні заклади:
     а) за місцем складання       10 р.      5 р.
     б) в інших організаціях       5 р.       -
 580.  Документи (доповідні записки,    3 р.      3 р.
     довідки, зведення, відомості)
     про перебіг прийому учнів до
     навчальних закладів
 581.  Екзаменаційні листи:
     а) абітурієнтів, що пройшли за   1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     конкурсом                            навчального закладу
                                     або вибуття з нього
     б) абітурієнтів, що не пройшли    1 р.      1 р.
     за конкурсом
 582.  Екзаменаційні білети         1 р.      1 р.
 583.  Копії повідомлень про допуск     1 р.      1 р.
     осіб, які вступають до
     навчальних закладів, до
     вступних іспитів
 584.  Навчальні плани навчальних                   (1) За місцем
     закладів, курсів:                        складання, в
                                     інших організаціях -
     а) річні              Пост.(1)      До    доки не
                               заміни   мине потреба
                               новими
     б) семестрові, четвертні       3 р.      3 р.
 585.  Навчальні програми із                      (1) Після заміни
     загальноосвітніх і спеціальних                 новими
     дисциплін, програми вступних
     іспитів у навчальні заклади:
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     б) в інших організаціях      1 р.(1)     1 р.(1)
 586.  Документи (проекти, відгуки,     5 р.      5 р.
     висновки) про розробку
     навчальних програм
 587.  Протоколи засідань рад       Пост.(1)    10 р.(1)   (1) Протоколи засідань
     факультетів, кафедр,                      педагогічних рад про
     педагогічних і методичних рад,                 переведення учнів на
     методичних нарад; документи                   наступний курс - 3 р.
     (доповіді, довідки, методичні                  Після закінчення
     розробки) до них                        навчального закладу
                                     або вибуття з нього
 588.  Плани роботи факультетів,                    (1) За відсутності
     кафедр, відділень вищих,                    річних - 5 р.
     середніх спеціальних та
     професійно-технічних
     навчальних закладів:
     а) річні               5 р.      5 р.
     б) семестрові           3 р.(1)     3 р.(1)
 589.  Плани роботи навчальної       3 р.      3 р.
     частини, предметних і циклових
     комісій, виробничих
     майстерень, предметних
     кабінетів
 590.  Індивідуальні плани роботи      3 р.      3 р.
     викладачів
 591.  Звіти факультетів, кафедр,
     відділень вищих, середніх
     спеціальних та
     професійно-технічних
     навчальних закладів про
     виконання навчальних планів:
     а) річні              Пост.      5 р.    (1) За
                                     відсутності річних -
     б) семестрові           3 р.(1)     3 р.(1)   пост.
 592.  Звіти навчальної частини:
     а) річні              Пост.      5 р.    (1) За
                                     відсутності річних -
     б) семестрові           3 р.(1)     3 р.(1)   пост.
 593.  Звіти про роботу викладачів     5 р.      5 р.
 594.  Протоколи засідань предметних   5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Ті, що містять
     і циклових комісій                       оригінальні ідеї,
                                     методику, - пост.
 595.  Документи (доповіді, проекти,   10 р.(1)     5 р.    (1) Ті, що містять
     висновки, довідки) про                     оригінальні ідеї,
     розробку методів викладання                   методику, - пост.
     навчальних дисциплін
 596.  Стенограми, конспекти лекцій    10 р.(1)     5 р.    (1) Ті, що містять
     викладачів                           оригінальні ідеї,
                                     методику, - пост.
 597.  Довідки, доповідні записки про  10 р. ЕПК     10 р.
     стан навчально-виховної і
     методичної роботи та заходи
     щодо її вдосконалення
 598.  Списки рекомендованих       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     підручників, методичних і                    новими
     навчальних посібників,
     навчальних фільмів
 599.  Листування про розробку       5 р.      5 р.
     навчальних планів і програм,
     підготовку до видання
     навчальних посібників і
     підручників
 600.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     навчально-виховної і
     методичної роботи в
     навчальних закладах
 601.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і стан заочного і
     вечірнього навчання
 602.  Листування про            5 р.      5 р.
     затвердження складу
     державних екзаменаційних
     комісій у навчальних
     закладах
 603.  Екзаменаційні письмові        1 р.      1 р.
     роботи учнів
 604.  Курсові роботи учнів        3 р.(1)     3 р.    (1) Роботи, відзначені
                                     преміями на
                                     всеукраїнських і
                                     вузівських конкурсах, -
                                     пост. Роботи, виконані на
                                     творчих факультетах
                                     мистецьких вузів, - 15 р.
 605.  Контрольні роботи учнів:
     а) річні               3 р.      3 р.
     б) семестрові, четвертні       1 р.      1 р.
 606.  Письмові роботи студентів,      1 р.      1 р.
     що навчаються заочно, та
     рецензії на них
 607.  Дипломні проекти, дипломні     5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Роботи, відзначені
     роботи, відгуки на них                     преміями на
                                     всеукраїнських і
                                     вузівських конкурсах, та
                                     роботи, перспективні з
                                     точки зору впровадження у
                                     народне господарство, -
                                     пост. Роботи, виконані на
                                     творчих факультетах
                                     мистецьких вузів, - 15 р.
                                     Відгуки відомих осіб -
                                     пост.
 608.  Протоколи засідань         75 р.(1)    75 р.(1)   (1) На творчих
     державних екзаменаційних                    факультетах - пост.
     комісій
 609.  Протоколи комісій із         Пост.      10 р.
     захисту дипломних проектів
     і дипломних робіт
 610.  Звіти державних           Пост.      5 р.
     екзаменаційних комісій і
     комісій із захисту
     дипломних проектів і
     дипломних робіт
 611.  Протоколи засідань         5 р.(1)     5 р.    (1) Після закінчення
     семестрових екзаменаційних                   навчання
     комісій
 612.  Дозволи на перескладання       5 р.      5 р.
     іспитів
 613.  Відомості навчальних         5 р.      5 р.
     закладів про хід
     екзаменаційних сесій
 614.  Залікові й екзаменаційні      5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після закінчення
     відомості                            навчального закладу
 615.  Зведені відомості         10 р.(1)    10 р.(1)   (1) Після закінчення
     успішності                           навчального закладу
 616.  Щоденні зведення підсумків      1 р.      1 р.
     іспитів
 617.  Листування про проведення      3 р.      3 р.
     заліково-екзаменаційних
     сесій і допуск учнів до
     складання іспитів, заліків
 618.  Листування з учнями, що       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     навчаються заочно, про                     навчального закладу
     строки і порядок складання
     іспитів, заліків,
     надсилання контрольних
     робіт, організацію
     консультацій, проходження
     виробничої практики та
     інших питань заочного
     навчання
 619.  Річні графіки роботи         3 р.      3 р.
     факультетів і курсів
     підвищення кваліфікації
 620.  Розклади, плани, графіки       1 р.      1 р.
     проведення занять,
     заліків, іспитів,
     консультацій, захисту
     дипломних робіт
 621.  Документи (плани, звіти,       1 р.      1 р.
     відомості, довідки,
     листування) про
     організацію і проведення
     навчально-виробничих
     екскурсій
 622.  Навчальні журнали курсів      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     підвищення кваліфікації                     журналу
 623.  Класні журнали, журнали       5 р.      5 р.
     відвідування занять учнями
 624.  Зведення, відомості обліку      1 р.      1 р.
     відвідування занять учнями
 625.  Відомості й виправдальні       1 р.      1 р.
     документи про причини
     пропуску занять учнями
 626.  Положення про виробничу        До       До
     практику              заміни     заміни
                       новими     новими
 627.  Документи (заявки, плани,      1 р.      1 р.
     програми, списки, графіки,
     листування) про проведення
     виробничої практики
 628.  Звіти керівників про         5 р.      5 р.
     проходження виробничої
     практики учнями
 629.  Звіти учнів про виробничу      3 р.      3 р.
     практику
 630.  Списки баз виробничої         До       До
     практики              заміни     заміни
                       новими     новими
 631.  Документи (доповідні й        10 р.      10 р.
     пояснювальні записки,
     довідки, листування) про
     виключення, поновлення,
     переведення учнів із
     навчальних закладів
 632.  Документи (акти, доповідні      3 р.      3 р.
     записки, відомості,
     листування) про обладнання
     навчальних лабораторій,
     кабінетів, майстерень
     навчальних закладів,
     забезпечення навчальними
     програмами, навчальною і
     методичною літературою,
     навчальними фільмами
 633.  Протоколи, постанови        5 р.(1)     5 р.    (1) Документи щодо
     комісій про призначення                     затвердження іменних
     стипендій учням; документи                   стипендій, списки
     до них (подання, заяви,                     стипендіатів, які
     довідки)                            одержують іменні
                                     стипендії, - пост.
 634.  Журнали обліку            3 р.      3 р.
     лабораторних і практичних
     занять, контрольних робіт
 635.  Журнали реєстрації          1 р.      1 р.
     консультацій
 636.  Журнали, картотеки,         5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Відомості обліку - 1
     відомості обліку годин                     р.
     роботи викладачів
 637.  Плани персонального         5 р.      5 р.
     розподілу випускників
     навчальних закладів
 638.  Протоколи засідань комісій     5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після закінчення
     з персонального розподілу                    навчального закладу
     випускників навчальних
     закладів
 639.  Відомості про місця         3 р.      3 р.
     призначення на роботу
     випускників навчальних
     закладів
 640.  Листування про розподіл       3 р.      3 р.
     молодих спеціалістів
 641.  Копії довідок, виданих        3 р.      3 р.
     випускникам вищих і
     середніх спеціальних
     навчальних закладів, про
     право самостійного
     розподілу
 642.  Документи (звіти,          Пост.       -
     доповіді, огляди, довідки)
     про роботу аспірантури
 643.  Протоколи засідань комісій     5 р.(1)      -    (1) Після закінчення
     з прийому в аспірантуру та                   аспірантури або вибуття з
     екзаменаційних комісій                     неї
 644.  Протоколи засідань комісій      50 р.
     з прийому кандидатських
     іспитів
 645.  Довідки про виконання        3 р.       -
     планів прийому в
     аспірантуру
 646.  Листування про підготовку      3 р.       -
     наукових кадрів через
     аспірантуру
 647.  Списки наукових напрямів і
     проблем для вибору тем
     дисертаційних робіт:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) в інших організаціях       Доки не      -
                       мине
                       потреба
 648.  Реферати, що подаються в       3 р.       -
     аспірантуру при складанні
     вступних іспитів
 649.  Листування про            3 р.       -
     затвердження наукових
     керівників, продовження
     строку перебування в
     аспірантурі
 650.  Індивідуальні програми       1 р.(1)      -    (1) Після складання
     складання кандидатських                     іспитів
     іспитів зі спеціальних
     дисциплін
 651.  Індивідуальні плани       75 р.-"В"(1)     -    (1) Зберігаються в
     аспірантів                           особових справах
                                     аспірантів
           6.3. Проведення атестації і встановлення кваліфікації
 
 652.  Протоколи засідань,         5 р.      5 р.
     постанови атестаційних і
     кваліфікаційних комісій
 653.  Документи (відгуки,       75 р.-"В"(1)  75 р.-"В"(1)  (1) Зберігаються у складі
     характеристики,                         особових справ. Ті, що не
     атестаційні анкети, листи                    увійшли до складу
     тощо) про проведення                      особових справ, - 5 р.
     атестацій і встановлення
     кваліфікації
 654.  Підсумкові зведення,         5 р.      5 р.
     відомості про проведення
     атестації і встановлення
     кваліфікації
 655.  Списки членів атестаційних      3 р.      3 р.
     і кваліфікаційних комісій
 656.  Графіки проведення          1 р.      1 р.
     атестації і встановлення
     кваліфікації
 657.  Заяви про незгоду з         3 р.      3 р.
     постановами атестаційних і
     кваліфікаційних комісій,
     документи (довідки,
     висновки) про їх розгляд
 658.  Листування про атестацію і      3 р.      3 р.
     встановлення кваліфікації
           6.4. Присвоєння вчених звань, надання наукових ступенів
 
 659.  Протоколи, стенограми        Пост.       -
     засідань спеціалізованих
     рад із захисту дисертацій
     і надання наукових
     ступенів
 660.  Атестаційні справи                       (1) За місцем захисту -
     (довідки, особові листки з                   Доки не мине потреба
     обліку кадрів,
     характеристики, відгуки,
     стенограми засідань
     спеціалізованих рад,
     анотації дисертацій):
     а) осіб, затверджених у      Пост.(1)
     науковому ступені доктора
     наук, ученому званні
     професора (у тому числі
     тих, хто позбавлений
     наукового ступеня і
     вченого звання)
     б) громадян України з       Пост.(1)
     переатестації наукових
     ступенів і нострифікації
     дипломів; іноземних
     громадян, затверджених у
     науковому ступені
     кандидата наук, ученому
     званні доцента і старшого
     наукового співробітника (у
     тому числі, тих, хто
     позбавлений наукових
     ступенів і вчених звань)
     в) затверджених у         10 р.(1)
     науковому ступені
     кандидата наук, ученому
     званні доцента і старшого
     наукового співробітника (у
     тому числі тих, хто
     позбавлений наукових
     ступенів і вчених звань)
     г) за відхиленими          10 р.
     поданнями щодо надання
     наукових ступенів і
     присвоєння вчених звань
 661.  Дисертації, автореферати      Пост.(1)      -    (1) На державне
     дисертацій                           зберігання не надходять.
                                     Зберігаються за місцем
                                     захисту або написання
 662.  Бюлетені, журнали обліку       3 р.       -
     бюлетенів таємного
     голосування, протоколи
     лічильних комісій
     спеціалізованих рад із
     захисту дисертацій і
     надання наукових ступенів
 663.  Плани роботи             5 р.       -
     спеціалізованих рад із
     захисту дисертацій і
     надання наукових ступенів
 664.  Плани захисту дисертацій       5 р.       -
 665.  Звіти про роботу           Пост.       -
     спеціалізованих рад із
     захисту дисертацій і
     надання наукових ступенів
 666.  Журнали видачі дипломів      Пост.(1)      -    (1) На державне
     про надання наукових                      зберігання не надходять.
     ступенів і атестатів про                    Зберігаються у Вищій
     присвоєння вчених звань                     атестаційній комісії
 667.  Зведення про кількість        5 р.       -
     осіб, які захистили
     дисертації
 668.  Листування спеціалізованих      5 р.       -
     рад із захисту дисертацій
     і надання наукових
     ступенів
 669.  Листування про створення       5 р.       -
     спеціалізованих рад із
     захисту дисертацій і
     надання наукових ступенів
           6.5. Нагородження, присвоєння почесних звань
 
 670.  Документи (подання,        Пост.(1)      -    (1) Про нагородження,
     клопотання, нагородні                      проведені раніше (до 1991
     листи, анкети,                         року)
     характеристики,
     автобіографії, довідки,
     особові листки з обліку
     кадрів, витяги з рішень
     партійних, профспілкових
     органів) про подання щодо
     присвоєння вищого ступеня
     відзнаки СРСР - звання
     Героя Радянського Союзу і
     Героя Соціалістичної Праці
     (в тому числі про
     відхилені подання)
 671.  Документи (подання,        Пост.(1)      -    (1) Про нагородження,
     клопотання, анкети) про                     проведені раніше (до 1991
     подання про присвоєння                     року)
     звання "Мати-героїня"
 672.  Документи (подання,        Пост.(1)      -    (1) Про нагородження,
     клопотання, нагородні                      проведені раніше (до 1991
     листи, анкети,                         року)
     характеристики,
     автобіографії, довідки,
     особові листки з обліку
     кадрів, витяги з рішень
     профспілкових органів) про
     подання про нагородження
     орденами та медалями
 673.  Документи (подання,         Пост.       -
     клопотання, анкети,
     характеристики, довідки,
     особові листки з обліку
     кадрів, витяги з рішень
     профспілкових органів) про
     подання про присвоєння
     почесних звань (у тому
     числі про відхилені
     подання)
 674.  Документи (подання,
     клопотання,
     характеристики, нагородні
     листи, довідки, витяги з
     рішень профспілкових
     органів про подання про
     нагородження державними
     нагородами України:
     а) в організаціях, які        Пост.       -
     нагороджують
     б) в організаціях, які        75 р.      75 р.
     подають
 675.  Документи (подання,
     клопотання, протоколи
     засідань організацій, які
     висувають, характеристики,
     особові листки з обліку
     кадрів, довідки про
     здобуття почесних звань,
     анотації поданих робіт,
     довідки про публікації)
     про подання про
     присудження державних та
     іменних премій у галузі
     науки, техніки,
     літератури, мистецтва,
     архітектури (в тому числі
     тих, що не прийняті до
     розгляду, і тих, що не
     пройшли за конкурсом):
     а) в організаціях, які        Пост.       -
     присвоюють
     б) в організаціях, які        75 р.      75 р.
     подають
 676.  Документи (клопотання,       Пост.(1)      -    (1) В органах соціального
     довідки про наявність                      захисту - 15 р.
     дітей, характеристики,
     анкети) про подання про
     нагородження багатодітних
     матерів орденами та
     медалями (орден
     "Материнська слава",
     "Медаль материнства")
 677.  Документи (подання,
     характеристики, витяги з
     рішень профспілкових
     комітетів, нагородні
     листи) про подання про
     нагородження грамотами
     міністерств, профспілкових
     органів:
     а) в організаціях, які        5 р.       -
     нагороджують
     б) в організаціях, які        75 р.      75 р.
     подають
 678.  Документи про подання про                    (1) Про нагородження,
     нагородження медаллю                      проведені раніше (до 1991
     "Ветеран праці"(1):                       р.)
     а) відомості про           Пост.       -
     нагородження
     б) витяги з рішень          30 р.      30 р.
     спільних засідань
     адміністрації та
     профспілкових комітетів,
     протоколи вручення медалей
     в) клопотання, рішення        5 р.      5 р.
     виконкомів рад, копії
     указів про нагородження
 679.  Списки, журнали (книги),      Пост.(1)    75 р.(1)   (1) Нагороджених орденом
     картотеки обліку осіб,                     "Материнська слава",
     нагороджених державними                     медаллю "Медаль
     нагородами СРСР та                       материнства" - 40 р.,
     України, відомчими                       медаллю "Ветеран праці" -
     нагородами,                           5 р.
     республіканськими і
     відомчими почесними
     званнями; лауреатів
     Державних та інших премій
     у галузі науки, техніки,
     літератури, мистецтва,
     архітектури
 680.  Листування з органами        10 р.      3 р.
     державної влади, місцевого
     самоврядування, вищими
     організаціями,
     профспілковими органами
     про представлення
     працівників до урядових
     нагород, присвоєння
     почесних звань, висунення
     і затвердження кандидатур
     на здобуття Державних
     премій
              7. Соціально-культурний розвиток населення
          7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення
 
 681.  Протоколи засідань комісій      75 р.       -
     із призначення пенсій
 682.  Протоколи рішення комісій     10 р.(1)    10 р.(1)   (1) Після виплати
     із призначення державної                    допомоги
     допомоги на дітей
 683.  Листування про соціальне       3 р.      3 р.
     страхування
 684.  Документи (заяви, довідки,      5 р.      5 р.
     висновки лікарів) про
     призначення пенсій
 685.  Пенсійні справи (заяви,       5 р.(1)           (1) Після припинення
     висновки лікарів, витяги з                   виплати пенсій
     протоколів, довідки про
     заробітну плату, трудовий
     стаж) пенсіонерів, які
     одержують
     загальновстановлені пенсії
 686.  Пенсійні доручення          3 р.      3 р.
 687.  Алфавітна книга          Пост.(1)    Пост.(1)   (1) На держзберігання не
     пенсіонерів                           передається
 688.  Списки робітників і         50 р.      50 р.
     службовців, які виходять
     на пільгову пенсію
 689.  Зведення про укладення        3 р.      3 р.
     трудових договорів з
     пенсіонерами
 690.  Листування про призначення      3 р.      3 р.
     і виплату пенсій і
     допомоги робітникам,
     службовцям, працівникам
     колективних
     сільськогосподарських
     підприємств
 691.  Листування про надсилання      3 р.      3 р.
     довідок про трудовий стаж
     для оформлення пенсій і
     державної допомоги
 692.  Картотеки, журнали          3 р.      3 р.
     реєстрації подань і заяв
     щодо призначення пенсій і
     видачі пенсійних книжок
 693.  Документи (плани,          Пост.      10 р.
     розрахунки, аналізи
     звітних даних) про
     призначення і виплату
     допомоги на дітей та
     малозабезпеченим сім'ям
 694.  Листування про надання        3 р.      3 р.
     матеріальної допомоги
     малозабезпеченим і
     багатодітним сім'ям
 695.  Журнали обліку пенсійних      5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після припинення
     справ                              виплати пенсій
 696.  Журнали обліку:
     а) пенсіонерів, які         3 р.      3 р.
     працюють
     б) виплати пенсій          5 р.      5 р.
     пенсіонерам, які працюють
 697.  Журнали реєстрації          15 р.      15 р.
     протоколів про призначення
     державної допомоги на
     дітей
 698.  Заяви про призначення        5 р.      5 р.
     допомоги на дітей
 699.  Журнали реєстрації заяв       5 р.      5 р.
     про призначення всіх видів
     допомоги
 700.  Документи (довідки,         Пост.      5 р.
     переліки, інформації) про
     пільги, встановлені для
     окремих категорій громадян
| 701. |Документи (довідки,    заяви,| Пост. 1    | Пост. 1  |1 На підприємствах,  |
|    |списки,   посвідчення    на|        |       |в установах і     |
|    |відрядження, протоколи вручення і|        |       |організаціях     |
|    |журнали реєстрації  посвідчень)|        |       |           |
|    |про  громадян, які постраждали|        |       |           |
|    |внаслідок     Чорнобильської|        |       |           |
|    |катастрофи            |        |       |           |
 702.  Документи (протоколи,        Пост.      Пост.
     звіти, списки, листування)
     про відновлення прав
     реабілітованих громадян та
     політичних в'язнів
 703.  Документи (рішення,         Пост.      Пост.
     довідки, списки,
     листування) про соціальний
     захист в'язнів фашизму
 704.  Статистичні звіти про        Пост.      5 р.
     кількість інвалідів та їх
     працевлаштування, роботу
     будинків-інтернатів
 705.  Журнали обліку довідок,       Пост.      Пост.
     посвідчень, виданих
     інвалідам війни, сім'ям
     загиблих, удовам,
     учасникам війни і
     трудівникам тилу
 706.  Листування про            3 р.      3 р.
     санаторно-курортне
     обслуговування,
     працевлаштування,
     торгівельне обслуговування
     інвалідів, учасників війни
     та встановлення опіки і
     шефської допомоги
             7.2. Медичне і санаторно-курортне обслуговування
 
 707.  Документи (доповіді,        10 р. ЕПК     5 р.
     доповідні записки, огляди,
     довідки, акти обстежень,
     відомості) про організацію
     і діяльність
     лікувально-профілактичних
     і санаторно-курортних
     закладів
 708.  Листування про організацію      5 р.      5 р.
     лікувально-профілактичної
     допомоги і
     санаторно-курортного
     обслуговування
 709.  Листування про діяльність      3 р.      3 р.
     лікувально-профілактичних
     і санаторно-курортних
     закладів
 710.  Документи (довідки,         3 р.      3 р.
     відомості, листування) про
     наявність і стан медичних
     установ (пунктів) на
     підприємствах, в
     організаціях і про медичну
     допомогу робітникам і
     службовцям
 711.  Списки медичних пунктів на      До       До
     підприємствах і в          заміни     заміни
     організаціях            новими     новими
 712.  Листування про санітарний      5 р.      5 р.
     нагляд, проведення
     запобіжних щеплень,
     медичний огляд,
     диспансеризацію,
     госпіталізацію і надання
     медичної допомоги
 713.  Документи (плани, довідки,      3 р.      3 р.
     картки, списки, графіки,
     листування) про періодичні
     медичні огляди
 714.  Відомості про склад,         1 р.      1 р.
     кількість і рух хворих і
     відпочивальників у
     лікувально-профілактичних
     і санаторно-курортних
     закладах
 715.  Документи (звіти, довідки,      10 р.      10 р.
     списки) про травматизм на
     підприємствах
 716.  Звіти, довідки про причини      10 р.      10 р.
     захворюваності працівників
     організацій
 717.  Листування про експертизу      3 р.      3 р.
     тимчасової
     непрацездатності і порядок
     видачі листків
     непрацездатності
 718.  Рішення лікарняно-трудових      5 р.      5 р.
     експертних комісій,
     висновки
     лікарняно-консультаційних
     комісій
 719.  Звіти, довідки про          3 р.      3 р.
     правильність видачі
     листків непрацездатності
 720.  Листки непрацездатності,       3 р.      3 р.
     корінці листків
     непрацездатності
 721.  Акти перевірок            3 р.      3 р.
     правильності заповнення
     листків непрацездатності
 722.  Журнали реєстрації листків     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     непрацездатності                        журналу
 723.  Журнали реєстрації рішень      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     лікарняно-трудових                       журналу
     експертних комісій,
     висновків
     лікарняно-консультаційних
     комісій
 724.  Одноразові відомості про       3 р.      3 р.
     захворюваність
 725.  Одноразові зведення про       1 р.      1 р.
     кількість робітників і
     службовців, які
     обслуговуються на пунктах
     медичної допомоги і в
     поліклініках
 726.  Медичні картки (історії                     (1) У науково-дослідних і
     хвороби):                            клінічних
                                     лікувально-профілактичних
     а) стаціонарних хворих       25 р.(1)    25 р.(1)   установах історії
                                     хвороби,
     б) амбулаторних хворих       5 р.(2)     5 р.(2)   що мають суттєве значення
                                     для вивчення ефективних
                                     методів профілактики,
     в) картки диспансерного       5 р.(3)     5 р.(3)   діагностики, лікування й
     обліку                             розвитку історії
                                     медицини, - пост. Терміни
                                     зберігання за окремими
                                     видами захворювань
                                     диференційовані Переліком
                                     Міністерства охорони
                                     здоров'я України
                                     (2) Після вибуття.
                                     (3) Після зняття з
                                     диспансерного обліку
 727.  Індивідуальні картки,
     медичні довідки, аналізи,
     історії розвитку дітей у
     дитячих закладах:
     а) у дитячих яслах і          -       5 р.
     садках
     б) у будинках дитини і         -     25 р.-"В"
     дитячих будинках
 728.  Журнали реєстрації          5 р.      5 р.
     амбулаторних хворих
 729.  Журнали реєстрації          Пост.      Пост.
     летального кінця
 730.  Картки попереднього запису      1 р.      1 р.
     на прийом до лікаря
 731.  Журнали реєстрації прийому      25 р.      25 р.
     хворих і відмов у
     госпіталізації
 732.  Журнали лабораторій         3 р.      3 р.
 733.  Журнали обліку            3 р.      3 р.
     профілактичних щеплень,
     інфекційних захворювань
 734.  Операційні журнали         Пост.(1)    Пост.(1)   (1) На державне
     лікувальних установ                       зберігання не передаються
 735.  Книги реєстрації донорів       10 р.      10 р.
 736.  Книги запису відмов у        3 р.      3 р.
     госпіталізації на станції
     швидкої медичної допомоги
 737.  Книги запису викликів        3 р.      3 р.
     лікарів додому і за
     невідкладною допомогою
 738.  Щоденники роботи лікарів і      1 р.      1 р.
     середнього медичного
     персоналу поліклініки
     (амбулаторії, диспансеру,
     консультації)
 739.  Протоколи операцій,         75 р.      75 р.
     протоколи розтинів
 740.  Книги запису             5 р.      5 р.
     рентгенівських та
     кардіографічних обстежень
 741.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     лікувального харчування і
     призначення, видачу
     дотації на лікувальне
     харчування
 742.  Листування про надання        1 р.      1 р.
     місць у
     лікувально-профілактичних
     установах, про
     прикріплення до
     поліклінік, видачу
     перепусток у поліклініки
 743.  Списки працівників і         1 р.      1 р.
     членів їх сімей,
     прикріплених до відомчих
     поліклінік
 744.  Договори про            3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     санаторно-курортне                       строку дії договору
     обслуговування
 745.  Санаторно-курортні картки      3 р.      3 р.
 746.  Реєстраційні картки на        3 р.      3 р.
     осіб, які прибувають до
     санаторно-курортних та
     лікувально-профілактичних
     закладів
 747.  Документи (акти, рапорти,      1 р.      1 р.
     листування) про порушення
     хворими і
     відпочивальниками
     санаторно-курортного
     режиму
 748.  Книги відгуків             -       3 р.
     відпочивальників і хворих
     про роботу
     санаторно-курортних
     закладів
 749.  Графіки заїздів, книги         -       1 р.
     обліку прибуття і вибуття
     хворих і відпочивальників
     у санаторно-курортні
     заклади
 750.  Договори, угоди про         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     надання путівок                         строку дії договору
 751.  Документи (заяви, плани,       3 р.      3 р.
     довідки, списки,
     листування) про надання,
     придбання, облік, розподіл
     і реалізацію путівок у
     санаторно-курортні заклади
 752.  Протоколи комісій для        3 р.      3 р.
     розподілу путівок у
     санаторно-курортні заклади
 753.  Документи (заявки, вимоги,      1 р.      1 р.
     накладні, відомості,
     ордери) про одержання
     путівок
 754.  Книги, відомості обліку       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     розподілу, надходжень і                     книги
     видачі путівок у
     санаторно-курортні заклади
 755.  Листування про направлення      3 р.      3 р.
     хворих до
     санаторно-курортних
     комісій
 756.  Санаторно-курортні книжки      3 р.      3 р.
     і путівки в
     санаторно-курортні заклади
     і на курортне лікування,
     корінці путівок
 757.  Книги запису роботи         3 р.      3 р.
     санаторно-курортних і
     лікарняно-консультаційних
     комісій
 758.  Листування про відпуск        3 р.      3 р.
     ліків
 759.  Вимоги на медикаменти        3 р.      3 р.
 760.  Журнал реєстрації          5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після закінчення
     процедурних бланків на                     журналу
     наркотики
   7.3. Житлово-побутові питання і організація громадського харчування
 
 761.  Документи (доповіді,         3 р.      3 р.
     огляди, зведення,
     відомості, довідки,
     листування) про стан і
     експлуатацію
     житлово-комунального
     фонду, управління
     житловими будинками
 762.  Акти про технічний стан       5 р.      5 р.
     житлового фонду
 763.  Листування про технічний       3 р.      3 р.
     стан і технічну
     паспортизацію житлового
     фонду
 764.  Документи (акти, висновки,     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після надання
     відомості) про обстеження                    житлової площі
     і поліпшення
     житлово-побутових умов
     робітників і службовців
 765.  Договори, угоди про право      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     користування житловою                      строку дії договору
     площею в будинках, що
     належать організаціям
 766.  Документи (заяви,         10 р. ЕПК    10 р.(1)   (1) Після надання
     доповідні записки,                       житлової площі
     зведення, довідки,
     листування) про надання,
     розподіл і обмін житлової
     площі
 767.  Протоколи засідань          5 р.      5 р.
     житлових комісій
 768.  Листування про вселення,      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після надання
     відселення і продовження                    житлової площі
     строків користування
     житловою площею
 769.  Листування про організацію      5 р.      5 р.
     житлових кооперативів і
     вступ до них
 770.  Списки черговості на         До       До
     одержання житла           заміни     заміни
                       новими     новими
 771.  Журнали обліку отримання      Доки не     Доки не
     житлової площі            мине      мине
                       потреба     потреба
 772.  Списки осіб на одержання       3 р.      3 р.
     ордерів на житлову площу
 773.  Ордери на право            -      До кінця
     користування житловою              користування
     площею, корінці ордерів              житловою
                               площею
 774.  Посвідчення, довідки про      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     право користування                       терміну дії посвідчення
     додатковою площею
 775.  Листування про право         3 р.      3 р.
     користування додатковою
     площею
 776.  Журнали обліку видачі        Доки не     Доки не
     ордерів на житлову площу       мине      мине
                       потреба     потреба
 777.  Листування про бронювання      3 р.      3 р.
     житлової площі
 778.  Документи (копії довідок,       -       3 р.
     доручень, посвідчень), що
     видаються мешканцям
     житлово-комунальними
     установами
 779.  Книги прописки мешканців        -       Пост.
     (домові книги)
 780.  Списки мешканців            -      3 р.(1)   (1) Після заміни новими
 781.  Заяви про прописку і         3 р.      3 р.
     виписку мешканців
 782.  Листування про прописку і      3 р.      3 р.
     виписку мешканців
 783.  Документи (копії            -      3 р.(1)   (1) Після закінчення
     повідомлень, відомості,                     виплати субсидії
     розрахунки, довідки) про
     заробітну і квартирну
     плату, необхідні для
     встановлення житлових
     субсидій
 784.  Особові рахунки            -      3 р.(1)   (1) Після заміни новими
     квартиронаймачів
 785.  Листування про надання        3 р.      3 р.
     місць у гуртожитках і
     виселення з них
 786.  Журнали черговості та        5 р.      5 р.
     одержання місць у
     гуртожитках
 787.  Листування про бронювання      1 р.      1 р.
     місць у готелях
 788.  Книги реєстрації тих, хто      3 р.      3 р.
     проживає у готелі
 789.  Відомості про експлуатацію       -       1 р.
     житлового фонду готелів
 790.  Листування про відкриття і      3 р.      3 р.
     роботу підприємств
     комунально-побутового
     обслуговування
 791.  Квитанції, корінці          3 р.      3 р.
     квитанцій про оплату всіх
     видів комунальних послуг
 792.  Листування про відкриття       3 р.      3 р.
     та роботу бюро ритуальних
     послуг
 793.  Листування про комунальне      3 р.      3 р.
     обслуговування і
     управління житловими
     будинками
 794.  Листування про            3 р.      3 р.
     експлуатацію газового,
     пічного господарства,
     водопроводу, каналізації
 795.  Документи (зведення,         5 р.      3 р.
     відомості, звіти,
     листування) про
     благоустрій міст,
     населених пунктів
 796.  Документи (зведення,         3 р.      3 р.
     відомості, листування) про
     хід дорожньо-ремонтних
     робіт у містах, населених
     пунктах
 797.  Документи (акти, доповідні      3 р.      3 р.
     записки, відомості,
     пропозиції, листування)
     про організацію
     громадського харчування
 798.  Документи (акти, доповідні      5 р.      5 р.
     записки, довідки,
     інформації, пропозиції,
     листування) про стан і
     поліпшення роботи
     підприємств громадського
     харчування
 799.  Відомості про наявність       1 р.      1 р.
     їдалень
 800.  Акти перевірок стану        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до ст.
     роботи підприємств                       288
     громадського харчування
 801.  Книги скарг і пропозицій       5 р.      5 р.
     про роботу підприємств
     громадського харчування
 802.  Документи (акти, довідки,      3 р.      3 р.
     інформації, листування)
     про перевірку санітарного
     стану підприємств
     громадського харчування і
     заходи щодо його
     поліпшення
 803.  Листування про            3 р.      3 р.
     впровадження прогресивних
     форм обслуговування
 804.  Книги обліку зняття проб        -       1 р.
     на підприємствах
     громадського харчування
 805.  Листування про роздрібний      3 р.      3 р.
     товарообіг і реалізацію
     товарів
 806.  Накопичувальні журнали         -       1 р.
     витрат продуктів
 807.  Норми природних збитків і      5 р.(1)     5 р.    (1) Після заміни новими
     відходів продуктів
 808.  Листування про облік         3 р.      3 р.
     природного збитку і
     відходи продуктів
 809.  Розкладки, норми витрат       1 р.      1 р.
     продуктів на приготування
     страв
 810.  Листування про змінення       1 р.      1 р.
     розкладок і норм витрат
     продуктів на приготування
     страв
 811.  Документи (акти,           5 р.      5 р.
     відомості, листування) про
     націнки до цін на
     продовольчі товари
 812.  Документи (доповідні         5 р.      3 р.
     записки, довідки) про
     розвиток колективного
     садівництва і городництва
 813.  Протоколи засідань          5 р.      5 р.
     правлінь садівницьких
     кооперативів, документи до
     них (заяви, рішення,
     подання)
 814.  Листування про відведення      3 р.      3 р.
     земельних ділянок
     робітникам і службовцям
 815.  Документи (плани, довідки,      До       До
     списки) про виділення       ліквідації   ліквідації
     земельних ділянок          садових     садових
                     кооперативів  кооперативів
 816.  Членські книжки садівників       -       До
                               заміни
                               новими
 817.  Відомості про проведення       5 р.      5 р.
     робіт з розвитку
     парникового господарства,
     обліку й стану
     плодово-ягідних і овочевих
     насаджень
 818.  Листування про проведення      3 р.      3 р.
     робіт з розвитку
     парникового господарства,
     обліку і стану
     плодово-ягідних і овочевих
     насаджень
 819.  Зведені відомості про        3 р.      3 р.
     зібраний у садах (на
     городах) урожай
 820.  Листування про одержання       3 р.      3 р.
     позик на придбання
     садивного матеріалу, його
     закупівлю й розподіл
 821.  Листування про ремонт        1 р.      1 р.
     сільськогосподарського
     інвентарю
 822.  Відомості і листування про      3 р.      3 р.
     організацію і хід
     сільськогосподарських
     робіт у підсобних
     господарствах
 823.  Відомості про рух          3 р.      3 р.
     поголів'я худоби і птахів
     у підсобних господарствах
               7.4. Оздоровчо-виховна робота з дітьми
 
 824.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і роботу дитячих закладів
 825.  Листування про обладнання      3 р.      3 р.
     дитячих закладів
 826.  Документи (доповідні         3 р.      3 р.
     записки, довідки,
     відомості, зведення) про
     організацію відпочинку
     дітей під час канікул
 827.  Листування про            3 р.      3 р.
     лікувально-профілактичну і
     оздоровчу роботу в дитячих
     закладах
 828.  Листування про            3 р.      3 р.
     укомплектування дитячих
     закладів педагогічним,
     медичним і обслуговуючим
     персоналом
 829.  Документи (плани,          3 р.      3 р.
     доповідні записки, заяви,
     листування) про надання
     місць дітям у дитячих
     закладах
 830.  Протоколи батьківських        5 р.      5 р.
     зборів і засідань
     батьківських комітетів
 831.  Плани проведення виховної       -       1 р.
     роботи в дитячих закладах
     і розклад занять з дітьми
 832.  Щоденники спостережень за       -       3 р.
     перебігом педагогічного
     процесу в дитячих закладах
 833.  Книги перебування дітей у       -       1 р.
     дитячих садках і яслах
 834.  Списки дітей у дитячих        До       До
     садках і яслах           заміни     заміни
                       новими     новими
 835.  Табелі відвідуваності         -       1 р.
     дітьми дитячих садків і
     ясел
 836.  Списки дітей, направлених      1 р.      1 р.
     до дитячих таборів для
     відпочинку
 837.  Документи (копії свідоцтв       -      1 р.(1)   (1) Після вибуття дитини
     про народження, медичні
     довідки й аналізи, довідки
     з місця роботи батьків),
     що подаються при прийманні
     дітей у дитячі садки і
     ясла
 838.  Путівки в дитячі заклади       3 р.      3 р.
 839.  Відомості про облік         1 р.      1 р.
     надходжень грошових
     внесків за перебування
     дітей у дитячих садках і
     яслах
 840.  Книги зняття проб дитячого       -       1 р.
     харчування
 841.  Документи з питань          5 р.      5 р.
     харчування дітей, які
     проживають на радіаційно
     забрудненій території
 842.  Медичні картки дітей у         -      1 р.(1)   (1) Після вибуття дитини
     дошкільних закладах
 843.  Особові справи дітей у       5 р.(1)     5 р.(1)   (1) У дитячих будинках -
     дошкільних закладах                       пост.
 844.  Листування про направлення      3 р.      3 р.
     дітей у дитячі санаторії
            7.5. Організація дозвілля, підвищення культурного
             рівня населення, розвиток самодіяльної творчості
 
 845.  Документи (доповідні
     записки, довідки) про стан
     культурно-масової роботи
     серед населення:
     а) за місцем складання       Пост.      5 р.
     б) в інших організаціях       5 р.      5 р.
 846.  Листування з державними,       5 р.      5 р.
     профспілковими органами
     про культурно-масову
     роботу
 847.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і роботу палаців, будинків
     культури, клубів
 848.  Протоколи засідань          Пост.      10 р.
     правлінь палаців, будинків
     культури, їх художніх рад
 849.  Документи (плани, умови,
     програми, сценарії,
     довідки, звіти, протоколи
     журі) про організацію і
     проведення виставок,
     фестивалів, оглядів,
     конкурсів самодіяльної,
     технічної творчості:
     а) міжнародних,           Пост.      10 р.
     всеукраїнських,
     регіональних
     б) місцевих             5 р.      5 р.
 850.  Листування про організацію
     і проведення фестивалів,
     оглядів, конкурсів
     самодіяльної і технічної
     творчості:
     а) міжнародних,           10 р.      5 р.
     всеукраїнських,
     регіональних
     б) місцевих             3 р.      3 р.
 851.  Фотографії, ескізи,        10 р. ЕПК     5 р.
     креслення, описи робіт, що
     подаються на огляди і
     конкурси самодіяльної
     творчості
 852.  Анкети, списки, фотографії      3 р.      3 р.
     учасників фестивалів,
     оглядів, конкурсів
     самодіяльної і технічної
     творчості
 853.  Сценарії, тематичні плани     10 р. ЕПК     5 р.
     проведення вечорів,
     концертів, усних журналів
 854.  Листування про проведення      3 р.      3 р.
     вечорів художньої
     самодіяльності, вечорів
     відпочинку
 855.  Тексти радіопередач,        5 р. ЕПК     5 р.
     підготовлених
     організаціями для
     місцевого радіомовлення
 856.  Листування про роботу        3 р.      3 р.
     самодіяльних художніх
     колективів
 857.  Листування про організацію      1 р.      1 р.
     читання лекцій, доповідей,
     бесід
 858.  Листування про набір у        3 р.      3 р.
     колективи самодіяльної
     художньої творчості
 859.  Листування про обладнання      1 р.      1 р.
     і художнє оформлення
     палаців, будинків
     культури, клубів
 860.  Заявки на художнє          1 р.      1 р.
     оформлення палаців,
     будинків культури, клубів
 861.  Репертуари кінотеатрів,       3 р.      3 р.
     щоденні касові рапортички
     палаців, будинків
     культури, клубів
 862.  Акти перевірок роботи        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після наступної
     бібліотек і                           перевірки
     довідково-інформаційних
     фондів
 863.  Довідки про роботу          3 р.      3 р.
     бібліотек і
     довідково-інформаційних
     фондів
 864.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     роботи бібліотек і
     довідково-інформаційних
     фондів
 865.  Щоденники обліку роботи        До       До
     бібліотек             ліквідації   ліквідації
                      бібліотеки   бібліотеки
 866.  Плани комплектування         5 р.      3 р.
     бібліотечних і
     довідково-інформаційних
     фондів
 867.  Листування про            3 р.      3 р.
     комплектування
     бібліотечних і
     довідково-інформаційних
     фондів
 868.  Документи (списки,         1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після отримання
     каталоги, звіти) про                      передплатної літератури
     оформлення річної
     передплати на літературу
 869.  Інвентарні книги обліку        До       До
     матеріалів бібліотек і      ліквідації   ліквідації
     довідково-інформаційних      бібліотеки   бібліотеки
     фондів
 870.  Книги підсумкового обліку       До       До
     бібліотечного фонду        ліквідації   ліквідації
                      бібліотеки   бібліотеки
 871.  Обліковий каталог           До       До
                      ліквідації   ліквідації
                      бібліотеки   бібліотеки
 872.  Журнали реєстрації карток       До       До
     облікового каталогу        ліквідації   ліквідації
                      бібліотеки   бібліотеки
 873.  Описи (накладні) облікових      До       До
     номерів              ліквідації   ліквідації
                      бібліотеки   бібліотеки
 874.  Картотеки обліку           До       До
     періодичних видань        ліквідації   ліквідації
                      бібліотеки   бібліотеки
 875.  Супровідні документи        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після перевірки
     (накладні, описи, списки)                    бібліотечного фонду
     на літературу, що
     надходить до бібліотек
 876.  Картотеки формулярів         До       До    (1) Формуляри на
     виданих книг           ліквідації   ліквідації  загублені книги
                     бібліотеки(1)  бібліотеки(1) знищуються після зняття
                                     книг з обліку
 877.  Книги обліку літератури,       3 р.      3 р.
     загубленої читачами, і
     тієї, що прийнята замість
     неї
 878.  Списки літератури,          До       До    (1) Вилученої з
     вилученої з обігу         ліквідації   ліквідації  політичних міркувань -
                     бібліотеки(1)  бібліотеки(1) пост.
 879.  Прибуткові акти на         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після перевірки
     літературу, одержану                      бібліотечного фонду
     безкоштовно або без
     супровідних документів
 880.  Акти передачі видань з        3 р.      3 р.
     основного фонду в
     депозитарний і обмінний
     фонди бібліотеки
 881.  Акти списання книг і         10 р.      10 р.
     періодичних видань
 882.  Акти, списки літератури,       5 р.      5 р.
     одержаної за книгообміном
 883.  Протоколи бібліотечних        3 р.      3 р.
     інвентаризаційних і
     перевірочних комісій
 884.  Акти інвентаризаційної        До       До
     перевірки бібліотечних і     ліквідації   ліквідації
     довідково-інформаційних      бібліотеки   бібліотеки
     фондів
 885.  Листування про проведення      1 р.      1 р.
     перереєстрації і
     впорядкування бібліотечних
     фондів
 886.  Каталоги книг             До       До
     (систематичні, алфавітні,     ліквідації   ліквідації
     предметні)            бібліотеки   бібліотеки
 887.  Листування про            3 р.      3 р.
     класифікацію
     довідково-інформаційних
     фондів, організацію
     довідково-бібліографічного
     апарату
 888.  Листування про повернення      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після повернення книг
     книг читачами                          або покриття вартості
                                     загублених книг
 889.  Листування про            3 р.      3 р.
     обслуговування читачів
 890.  Договори на міжбібліотечне     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     абонементне обслуговування                   строку дії договору
 891.  Журнали обліку запитів за      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     міжбібліотечним                         журналу
     абонементом
 892.  Бланки-замовлення на         1 р.      1 р.
     одержання літератури за
     міжбібліотечним
     абонементом
 893.  Картки обліку і одержання      3 р.      3 р.
     літератури за
     міжбібліотечним
     абонементом
 894.  Вимоги читачів на          1 р.      1 р.
     літературу
 895.  Журнали реєстрації          До       До
     бібліографічних довідок      ліквідації   ліквідації
                      бібліотеки   бібліотеки
 896.  Журнали обліку            1 р.      1 р.
     консультацій
 897.  Картотеки формулярів        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після перереєстрації
     читачів                             читачів і повернення книг
 898.  Картотеки абонентів, які      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     користуються                          строку дії договору на
     міжбібліотечним                         міжбібліотечне
     абонементом                           абонементне
                                     обслуговування
 899.  Книги, щоденники обліку       3 р.      3 р.
     читачів і виданої
     літератури
                7.6. Фізкультурно-спортивна робота
 
 900.  Документи (доповіді,         5 р.      5 р.
     доповідні записки,
     інформації, зведення) про
     залучення населення до
     занять фізкультурою та
     спортом, створення
     фізкультурних колективів,
     проведення оздоровчих
     заходів в установах,
     організаціях, на
     підприємствах
 901.  Зведення, відомості про       5 р.      5 р.
     кількість і склад
     фізкультурних колективів
 902.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     масової спортивної,
     військово-спортивної і
     фізкультурно-оздоровчої
     роботи
 903.  Положення про спортивні       3 р.      3 р.
     змагання, програми і плани
     проведення змагань
 904.  Протоколи, таблиці
     результатів спортивних
     змагань:
     а) підсумкові            Пост.      10 р.
     б) технічні й суддівські       3 р.      3 р.
 905.  Документи (анкети, списки,      10 р.      5 р.
     фотознімки) про участь
     фізкультурних колективів у
     спартакіадах і спортивних
     змаганнях
 906.  Інформаційні зведення про      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Про міжнародні,
     проведення спортивних                      республіканські змагання
     змагань                             і змагання на першість
                                     спортивних товариств -
                                     пост.
 907.  Документи (довідки, звіти,      10 р.      5 р.
     листування) про
     організацію і діяльність
     дитячо-юнацьких спортивних
     шкіл
 908.  Листування про проведення      3 р.      3 р.
     спортивних змагань,
     парадів, туристичних
     походів, тренувальних
     зборів, інших спортивних
     заходів та участь у них
     співробітників організацій
 909.  Заявки і заявочні листи на     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після проведення
     участь фізкультурних                      змагань і парадів
     колективів у спортивних
     змаганнях і парадах
 910.  Календарні плани роботи       1 р.      1 р.
     спортивних секцій і
     проведення спортивних
     змагань,
     учбово-тренувальних зборів
 911.  Журнали обліку, розклади       1 р.      1 р.
     роботи спортивних секцій
 912.  Документи (протоколи,        5 р.      5 р.
     відомості, зведення) про
     здачу спортивних норм і
     розрядів
 913.  Листування про здачу         3 р.      3 р.
     спортивних норм і розрядів
 914.  Відомості про видачу         3 р.      3 р.
     спортивного інвентарю і
     спортивної форми
 915.  Документи (заявки,          3 р.      3 р.
     рознарядки, листування)
     про підготовку і
     обладнання майданчиків і
     приміщень для занять
     фізкультурою і спортом
                8. Науково-інформаційна діяльність
                 8.1. Науково-технічна інформація
 
 916.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і методи науково-технічної
     інформації і пропаганди
 917.  Листування про планування      5 р.      5 р.
     науково-технічної
     інформації, пропаганди і
     про обмін передовим
     досвідом
 918.  Документи (доповідні         5 р.      5 р.
     записки, зведення,
     відомості, довідки) про
     роботу з науково-технічної
     інформації і пропаганди
 919.  Листування про облік, рух      5 р.      5 р.
     і використання
     науково-технічної
     інформації
 920.  Листування про розробку       3 р.(1)     3 р.    (1) Із зарубіжними
     науково-технічних видань,                    країнами - 5 р.
     підготовку радіо- і
     телепередач, випуск
     кіноінформації
 921.  Інформаційні видання
     (бюлетені, вісники,
     інформаційні листки,
     каталоги, списки,
     довідники, збірники):
     а) за місцем складання        На       На
                      державне    державне
                      зберігання   зберігання
                        не       не
                     передаються.  передаються.
                     Зберігаються  Зберігаються
                     в організаціях в організаціях
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 922.  Інформаційні підбірки        Доки не     Доки не
     систем вибіркового          мине      мине
     розповсюдження інформації      потреба     потреба
     (ВРІ) і документаційного
     забезпечення керівництва
     (ДЗК), реферативні і
     бібліографічні підбірки,
     тематичні покажчики
     літератури (ТПЛ),
     бібліографічні покажчики
     літератури (БПЛ)
 923.  Картотеки технічних
     новинок:
     а) за місцем складання        На       На
                      державне    державне
                      зберігання   зберігання
                        не       не
                     передаються.  передаються.
                     Зберігаються  Зберігаються
                     в організаціях в організаціях
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 924.  Аналітичні огляди
     (доповіді)
     науково-технічної
     інформації:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 925.  Інформаційні огляди:
     а) за місцем складання        На       На
                     держзберігання держзберігання
                        не       не
                     передаються.  передаються.
                     Зберігаються в Зберігаються в
                     організаціях  організаціях
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 926.  Переклади статей,          Доки не     Доки не
     іноземних книг, журналів з      мине      мине
     питань науки і техніки       потреба     потреба
 927.  Статті, тексти радіо- і
     телепередач, брошури,
     плакати, діаграми,
     фотодокументи з
     науково-технічної
     інформації і пропаганди:
     а) за місцем складання        На       На
                     держзберігання держзберігання
                        не       не
                     передаються.  передаються.
                     Зберігаються  Зберігаються
                     в організаціях в організаціях
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 928.  Журнали реєстрації          5 р.      5 р.
     науково-технічної
     інформації
 929.  Контрольні карти з          5 р.      5 р.
     технічної інформації
 930.  Картки обліку вибіркового      3 р.      3 р.
     розповсюдження інформації
 931.  Документи (довідки,         3 р.      3 р.
     зведення, відомості,
     звіти) про облік
     використання
     науково-технічної
     інформації
 932.  Документи (запити, заявки,
     відомості) про потребу в
     науково-інформаційних
     матеріалах:
     а) на матеріали, видані за      3 р.      3 р.
     кордоном
     б) на матеріали, видані в      1 р.      1 р.
     Україні
 933.  Заявки на переклад статей      1 р.      1 р.
     з іноземних книг, журналів
 934.  Листування про переклад       1 р.      1 р.
     іноземної літератури
 935.  Листування про            3 р.      3 р.
     довідково-інформаційне
     обслуговування
 936.  Листування про депонування      3 р.      3 р.
     рукописів
 937.  Листування про            1 р.      1 р.
     опублікування в газетах і
     журналах інформаційних
     матеріалів
 938.  Листування про розсилання      1 р.      1 р.
     науково-інформаційних
     видань
 939.  Документи                            (1) За місцем складання -
     (тематико-експозиційні                     пост.
     плани, схеми, описання,
     характеристики експонатів,
     каталоги, путівники,
     проспекти, альбоми, акти
     експертизи, акти приймання
     експонатів, списки
     учасників, доповіді,
     довідки, книги відгуків)
     про підготовку і
     проведення виставок:
     а) міжнародних           Пост.      10 р.
     б) республіканських,         5 р.      5 р.
     місцевих
| 940. |Документи (дипломи,  свідоцтва,| Пост.    |До ліквідації|           |
|    |атестати,   грамоти)    про|        |організації |           |
|    |нагородження  організацій  за|        |       |           |
|    |участь у виставках        |        |       |           |
 941.  Листування про            3 р.      3 р.
     нагородження за участь у
     виставках
 942.  Листування про організацію      5 р.      5 р.
     і проведення виставок
 943.  Документи (програми,         3 р.      3 р.
     плани, тексти лекцій,
     довідки, відомості,
     листування) про проведення
     на виставках лекцій,
     зустрічей та інших заходів
 944.  Заявки на проведення         1 р.      1 р.
     екскурсій по виставках
 945.  Журнали обліку екскурсій       3 р.      3 р.
     по виставках
 946.  Документи (рекламні         3 р.      3 р.
     тексти, зразки проспектів,
     листування) з рекламування
                  8.2. Видавнича діяльність
 
 947.  Протоколи, стенограми        Пост.      10 р.
     редакційно-видавничих і
     художніх рад, редколегій,
     нарад редакцій
 948.  Протоколи, стенограми        Пост.      10 р.
     нарад авторського активу і
     власних кореспондентів
 949.  Протоколи засідань комісій      5 р.      5 р.
     для визначення можливості
     опублікування видань у
     відкритій пресі
 950.  Акти експертизи матеріалів,     5 р.      5 р.
     відкритих для преси
 951.  Листування про випуск        3 р.      3 р.
     видань
 952.  Листування з зарубіжними       3 р.      3 р.
     установами і організаціями
     про спільний випуск видань
 953.  Листування про видання        3 р.      3 р.
     відомчої літератури
 954.  Перспективні тематичні
     плани випуску видань:
     а) за місцем розробки        Пост.      10 р.
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 955.  Тематичні плани випуску                     (1) За місцем
     видань:                             складання, в
                                     інших організаціях -
     а) зведені              Пост.       -    доки не
                                     мине
     б) річні              Пост.(1)     10 р.   потреба.
                                     (2) За відсутністю
     в) квартальні            3 р.(2)     3 р.(3)   річних - пост.
                                     (3) За відсутністю
                                     річних -10 р.
 956.  Проекти тематичних планів      5 р.      5 р.
     випуску видань
 957.  Анотовані тематичні плани      Доки не     Доки не
     випуску видань            мине      мине
                       потреба     потреба
 958.  Плани                3 р.      3 р.
     художньо-поліграфічного
     оформлення видань
 959.  Листування про планування      3 р.      3 р.
     випуску видань
 960.  Заявки організацій на        3 р.      3 р.
     видання літератури
 961.  Листування про підготовку,      3 р.      3 р.
     хід і випуск видань
 962.  Авторські й набірні                       (1) Рукописи відомих
     рукописи опублікованих                     громадсько-політичних
     видань, верстки, звірки(1):                   діячів, діячів
                                     літератури,
                                     мистецтва, культури,
     а) з правкою автора або     10 р. ЕПК(2)    3 р.(2)   науки, техніки,
     змістовою правкою редактора                   виробництва, а також
                                     ті, що здобули
                                     громадське визнання і
     б) без правки            Доки не     Доки не   відзначені преміями,
                       мине      мине    - пост.
                      потреба(3)   потреба(3)  (2) Після видання.
                                     (3) Не менш 1 року
                                     після видання
 963.  Авторські рукописи         3 р.(1)     3 р.    (1) Рукописи, які
     неопублікованих робіт                      дістали позитивну
                                     оцінку
                                     рецензентів і
                                     не затребувані
                                     авторами, - пост.
 964.  Рукописи опублікованих                     (1) Переклади,
     перекладів(1):                         виконані відомими
                                     перекладачами, пое-
                                     тами, діячами науки,
     а) літературних перекладів    10 р. ЕПК(2)    3 р.(2)   техніки, а також
     (набірні примірники,                      рукописи перекладів,
     верстки, звірки з правкою                    текст яких при
     редактора і перекладача)                    публікації був
                                     суттєво
                                     скорочений, - пост.
                                     (2) Після видання.
     б) підрядкових перекладів      Доки не     Доки не   (3) Не менш 1 року
                       мине      мине    після видання
                      потреба(3)   потреба(3)
 965.  Рукописи перекладів         3 р.(1)     3 р.    (1) Переклади,
     неопублікованих робіт                      виконані відомими
                                     перекладачами,
                                     поетами, діячами
                                     науки, техніки, а
                                     також переклади
                                     робіт, які дістали
                                     позитивну оцінку
                                     рецензентів, - пост.
 966.  Ілюстрації до видань        3 р.(1)     3 р.    (1) До рукописів,
                                     залишених на постійне
                                     зберігання, а також
                                     тих, що виконані
                                     відомими художниками,
                                     графіками і здобули
                                     громадське визнання,
                                     - пост.
 967.  Графічні матеріали         3 р.(1)     3 р.    (1) До рукописів,
     (креслення, схеми,                       залишених на постійне
     діаграми) до видань                       зберігання, - пост.
 968.  Сигнальні примірники видань     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після здачі
                                     тиражів
 969.  Контрольні примірники        Доки не     Доки не
     видань                мине      мине
                       потреба     потреба
 970.  Контрольні примірники        5 р.(1)     5 р.(1)   (1) На державне
     багатотиражних газет                      зберігання не
                                     передаються.
                                     Зберігаються в
                                     організаціях
 971.  Зразки рекламних видань       3 р.      3 р.
 972.  Справи з видання рукописів     3 р.(1)     3 р.    (1) На рукописи,
     (творчі заявки, листування                   залишені на постійне
     з авторами, рецензії,                      зберігання, а також
     договори з авторами й інші                   на ті, що містять
     документи, пов'язані з                     рецензії відомих
     роботою над рукописом та                    осіб, - пост.
     підготовкою його до
     видання)
 973.  Рецензії на рукописи, що не     3 р.(1)     3 р.    (1) Рецензії відомих
     ввійшли до складу справи                    осіб і на рукописи,
     про видання рукопису                      залишені на постійне
                                     зберігання, - пост.
 974.  Справа книги (редакційний      3 р.(1)     3 р.    (1) На рукописи,
     паспорт, картка руху                      залишені на постійне
     коректур, титул рукопису,                    зберігання, - пост.
     бібліографічні описання,
     калькуляції і специфікації,
     акти готовності видань)
 975.  Листування з авторами про      3 р.(1)     3 р.    (1) Листи відомих
     доопрацювання, виправлення                   громадсько-політичних
     або непридатність рукописів                   діячів, діячів
                                     літератури,
                                     мистецтва, культури,
                                     науки, техніки, -
                                     пост.
 976.  Листування про оформлення                    (1) Термін зберігання
     видань(1):                           відраховується після
                                     виходу видань у світ
                                     (2) Листи відомих
     а) художніх             1 р.(2)     1 р.    громадсько-політичних
                                     діячів, діячів
     б) технічних             1 р.      1 р.    культури, літератури,
                                     мистецтва, науки,
                                     техніки - пост.
 977.  Листування про охорону       10 р. ЕПК     5 р.
     авторських прав
 978.  Картки на рукописи авторів      5 р.      5 р.
 979.  Журнали реєстрації          10 р.      10 р.
     рукописів
 980.  Журнали реєстрації рецензій     5 р.      5 р.
 981.  Реєстри оригіналів          10 р.      10 р.
     ілюстрацій
 982.  Картки видань, що вийшли з      10 р.      10 р.
     друку
 983.  Журнали обліку розсилання      1 р.      1 р.
     сигнальних і контрольних
     примірників
 984.  Документи (довідки,         5 р.      5 р.
     зведення, відомості,
     доповідні записки) про
     виконання видавничого плану
 985.  Списки видань, що вийшли з      Пост.      10 р.
     друку
 986.  Протоколи читацьких         Пост.      10 р.
     конференцій
 987.  Рецензії, відгуки на        3 р.(1)     3 р.    (1) На рукописи,
     видання                             залишені на постійне
                                     зберігання, а також
                                     на рукописи видатних
                                     осіб - пост.
 988.  Огляди рецензій           Пост.       -
 989.  Листування з друкарнями про     3 р.      3 р.
     виконання замовлень
 990.  Протоколи засідань          5 р.      5 р.
     тиражно-калькуляційних
     комісій
 991.  Листування про тираж видань     1 р.      1 р.
 992.  Заявки, замовлення, наряди      1 р.      1 р.
     на друкарські,
     копіювально-розмножувальні
     роботи
 993.  Журнали обліку замовлень на     3 р.      3 р.
     друкарські,
     копіювально-розмножувальні
     роботи
 994.  Звіти, акти витрат і         3 р.      3 р.
     перевитрат паперу, картону,
     поліграфічних (друкарських)
     матеріалів
 995.  Листування про постачання і     1 р.      1 р.
     витрати поліграфічних
     (друкарських) матеріалів
 996.  Акти перевірки зберігання і     3 р.      3 р.
     використання
     копіювально-розмножувальної
     техніки
 997.  Документи (довідки,         1 р.      1 р.
     відомості, доповідні
     записки) про заходи щодо
     боротьби з видавничим
     браком
 998.  Листування про пропаганду      3 р.      3 р.
     видань і реалізацію книг
 999.  Листування про            1 р.      1 р.
     розповсюдження видань і
     рознарядку на їх розсилку
 1000.  Журнали і листи відбитків      Пост.      10 р.
     зразків шрифтів і
     пояснювальні записки до них
 1001.  Копії документів,          1 р.      1 р.
     віддрукованих у
     друкарсько-розмножувальних
     цехах
            9. Економічне, науково-технічне і культурне
             співробітництво з зарубіжними країнами
 
|1002. |Статути, положення  міжнародних| Пост.    |До ліквідації|           |
|    |організацій,  членами  яких  є|        |організації |           |
|    |центральні  органи  виконавчої|        |       |           |
|    |влади та громадські організації|        |       |           |
|    |України             |        |       |           |
 1003.  Вказівки, завдання,         Пост.       -
     директиви українським
     делегаціям і спеціалістам,
     які беруть участь у роботі
     міжнародних організацій
 1004.  Документи (довідки, заяви,      Пост.       -
     доповідні записки) про
     вступ у міжнародні
     організації і спілки
 1005.  Листування про вступ у        Пост.       -
     міжнародні організації і
     спілки
 1006.  Плани прийому представників     5 р.       -
     зарубіжних країн
 1007.  Протоколи зустрічей, звіти     Пост.(1)    10 р.(1)   (1) З організаційних
     про прийом представників                    і процедурних питань
     зарубіжних країн і                       - 3 р.
     організацій
 1008.  Документи (доповіді,         Пост.     Доки не
     пам'ятні записки, довідки,              мине
     інформації) про прийом               потреба
     представників зарубіжних
     країн
 1009.  Тексти виступів, записи       Пост.      5 р.
     бесід з представниками
     зарубіжних країн
 1010.  Документи (програми, плани      5 р.      5 р.
     проведення зустрічей,
     графіки) прийомів і
     перебування представників
     зарубіжних країн в Україні
 1011.  Журнали, картотеки обліку      10 р.      10 р.
     відвідувань організацій
     представниками зарубіжних
     країн
 1012.  Заявки на відвідування        1 р.      1 р.
     організацій
 1013.  Листування про прийом        5 р.      5 р.
     представників зарубіжних
     країн
 1014.  Документи (пропозиції,        10 р.      10 р.
     рекомендації, розрахунки)
     про розробку перспективних
     планів науково-технічного,
     економічного і культурного
     співробітництва з
     зарубіжними країнами
 1015.  Листування про розробку,       5 р.      3 р.
     уточнення, зміни
     перспективних і поточних
     планів науково-технічного,
     економічного і культурного
     співробітництва з
     зарубіжними країнами
 1016.  Документи (доповідні         10 р.       -
     записки, довідки,
     відомості) про виконання
     планів науково-технічного,
     економічного, культурного
     співробітництва з
     зарубіжними країнами
 1017.  Листування про
     науково-технічне,
     економічне і культурне
     співробітництво з
     зарубіжними країнами:
     а) з вищими й іноземними       10 р.       -
     організаціями
     б) з іншими організаціями      5 р.      5 р.
|1018. |Документи (угоди,    договори,| Пост.    |До ліквідації|           |
|    |контракти) про науково-технічне,|        |організації |           |
|    |економічне,       культурне|        |       |           |
|    |співробітництво  з  зарубіжними|        |       |           |
|    |країнами             |        |       |           |
 1019.  Документи (проекти,        10 р. ЕПК     5 р.
     пропозиції, зауваження,
     висновки) про підготовку
     угод, договорів, контрактів
     з науково-технічного,
     економічного і культурного
     співробітництва з
     зарубіжними країнами
 1020.  Журнали реєстрації угод,      Доки не     Доки не
     договорів, контрактів        мине      мине
                       потреба     потреба
 1021.  Акти, протоколи засідань       10 р.      5 р.
     кваліфікаційних комісій про
     результати
     виробничо-технічного
     навчання іноземних
     спеціалістів і робітників в
     Україні
 1022.  Плани відрядження делегацій     5 р.       -
     і спеціалістів за кордон
 1023.  Замовлення-наряди на         5 р.       -
     відрядження спеціалістів за
     кордон
 1024.  Листування про складання       3 р.      3 р.
     звітів про закордонні
     відрядження
 1025.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     закордонних туристичних
     мандрівок і комплектування
     туристичних груп
 1026.  Списки туристів, які        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) За умов
     виїздять за рубіж                        повернення туристів
 1027.  Кон'юнктурні огляди з        Пост.       -
     експортно-імпортних
     поставок
 1028.  Документи (акти, описи,       Пост.       -
     переліки, висновки,
     довідки) про
     приймання-передавання
     обладнання, матеріалів з
     експорту та імпорту
 1029.  Листування про експортні та
     імпортні поставки:
     а) з органами державної       15 р.       -
     влади
     б) з вищими й іноземними       10 р.       -
     організаціями
     в) з іншими організаціями      5 р.       -
 1030.  Документи (висновки, акти,      10 р.       -
     довідки, техніко-економічні
     обгрунтування) про
     доцільність закупівлі
     імпортної продукції та
     матеріалів
 1031.  Листування про доцільність      5 р.      5 р.
     закупівлі імпортної
     продукції та матеріалів
 1032.  Дозволи на ввезення         10 р.      10 р.
     (вивезення) за кордон (з-за
     кордону) обладнання,
     матеріалів
 1033.  Документи (протоколи,       10 р.(1)    10 р.(1)   (1) Про контрабанду в
     постанови, декларації,                     особливо великих
     пояснення) про контрабанду                   розмірах - пост.
     та порушення митних правил
     стосовно валютних цінностей
 1034.  Документи (протоколи,       10 р.(1)    10 р.(1)   (1) Про контрабанду в
     постанови, декларації,                     особливо великих
     пояснення) про контрабанду                   розмірах - пост.
     та порушення митних правил
     стосовно дорогоцінних,
     кольорових та
     рідкоземельних металів
 1035.  Документи (протоколи,       10 р.(1)    10 р.(1)   (1) У випадках
     постанови, декларації,                     притягнення винних до
     пояснення) про незаконне                    кримінальної
     перевезення наркотичних                     відповідальності -
     засобів, психотропних,                     пост.
     сильнодіючих та отруйних
     речовин, а також зброї,
     боєприпасів та вибухових
     речовин
|1036. |Документи (декларації, ліцензії,| 3 р. 1    |  3 р. 1  |1 За умови завершення |
|    |дозволи, специфікації та  інші|        |       |перевірки державними |
|    |товаросупровідні    документи)|        |       |податковими органами |
|    |митного  оформлення  вантажів,|        |       |з питань дотримання  |
|    |товарів, майна          |        |       |податкового      |
|    |                 |        |       |законодавства, а для |
|    |                 |        |       |бюджетних установ та |
|    |                 |        |       |організацій, а також |
|    |                 |        |       |для госпрозрахункових |
|    |                 |        |       |підприємств і     |
|    |                 |        |       |організацій, які   |
|    |                 |        |       |знаходяться у сфері  |
|    |                 |        |       |управління      |
|    |                 |        |       |міністерств, інших  |
|    |                 |        |       |центральних органів  |
|    |                 |        |       |виконавчої влади,   |
|    |                 |        |       |- ревізії.      |
|    |                 |        |       |У разі виникнення   |
|    |                 |        |       |суперечок, спорів,  |
|    |                 |        |       |слідчих і судових   |
|    |                 |        |       |справ - зберігаються |
|    |                 |        |       |до ухвалення     |
|    |                 |        |       |остаточного рішення  |
 1037.  Документи (сертифікати,       5 р.      5 р.
     експертні висновки, акти,
     протоколи, рішення,
     листування) митного
     контролю за якістю товарів
 1038.  Картки на учасників        Пост.(1)    Пост.(1)   (1) На державне
     зовнішньоекономічної                      зберігання не
     діяльності, які порушили                    передаються
     митні правила
              10. Матеріально-технічне постачання
          10.1. Організація матеріально-технічного постачання
 
 1039.  Особливі умови поставки       Пост.       -
     продукції і матеріалів
 1040.  Листування з державними       5 р.      5 р.
     органами про постачання й
     збут продукції
 1041.  Списки постачальників і       Пост.      5 р.
     споживачів, схеми прямих
     господарських зв'язків з
     постачальниками й
     споживачами
 1042.  Протоколи розгляду          5 р.       -
     розбіжностей з питань
     забезпечення
     матеріально-технічними
     ресурсами
 1043.  Заявки на основні й
     допоміжні види постачання:
     а) зведені річні          3 р.(1)     3 р.(1)   (1) На імпортне
     б) річні, що надійшли від      1 р.      1 р.    обладнання і
     підвідомчих організацій                     матеріали - 5 р.
     в) квартальні            1 р.      1 р.
     г) місячні              1 р.      1 р.
 1044.  Документи (особові рахунки,     3 р.      3 р.
     зведені відомості, таблиці,
     розрахунки) про потребу в
     матеріалах і обладнанні
 1045.  Плани розподілу основного      5 р.      5 р.
     обладнання
 1046.  Плани розподілу готової       5 р.      5 р.
     продукції споживачам
 1047.  Баланси розподілу й                       (1) У міністерствах,
     відвантаження продукції:                    статорганах - пост.
     а) річні              5 р.(1)     5 р.
     б) квартальні            1 р.      1 р.
 1048.  Річні фонди й ліміти на всі     3 р.      3 р.
     види постачання
 1049.  Наряди на річні фонди,        1 р.      1 р.
     додаткова рознарядка і
     перерознарядка
 1050.  Зведені дані про розподіл      Пост.       -
     та реалізацію фондів на
     сировину й товари
 1051.  Фондові повідомлення, зміни     1 р.      1 р.
     фондових повідомлень на всі
     види постачання
 1052.  Книги реєстрації фондових      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     повідомлень                           книги
 1053.  Відомості розподілу річних      3 р.      3 р.
     фондів і лімітів на всі
     види постачання
 1054.  Журнали, картотеки обліку й     3 р.      3 р.
     розподілу виділених фондів
 1055.  Документи (зведення,         1 р.      1 р.
     відомості, довідки) про
     розподіл і реалізацію
     фондів на всі види
     постачання
 1056.  Зведені рознарядки          3 р.      3 р.
     матеріально-технічного
     постачання
 1057.  Рознарядки на розподіл        5 р.      5 р.
     імпортного обладнання і
     матеріалів
 1058.  Розрахунки покриття фондів      1 р.      1 р.
     постачання
 1059.  Звіти про реалізацію
     фондових заявок:
     а) річні               3 р.      3 р.
     б) квартальні            1 р.      1 р.
     в) місячні              1 р.      1 р.
 1060.  Звіти про реалізацію фондів     3 р.      3 р.
 1061.  Листування про розподіл і      3 р.      3 р.
     реалізацію річних фондів і
     лімітів (у тому числі на
     імпортне обладнання і
     матеріали)
 1062.  Зведення, відомості про
     надходження, витрачання,
     залишки сировини,
     матеріалів і готової
     продукції:
     а) річні               3 р.      3 р.
     б) квартальні            1 р.      1 р.
     в) місячні              1 р.      1 р.
 1063.  Довідки про виконання        3 р.      3 р.
     планів постачання продукції
 1064.  Комплектувальні відомості      1 р.      1 р.
     на вироби
 1065.  Договори між замовниками й     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     постачальниками на всі види                   терміну дії договору
     матеріально-технічного
     постачання та протоколи
     розбіжностей у них
 1066.  Журнали обліку договорів на     3 р.      3 р.
     постачання продукції
 1067.  Довідки, відомості про        3 р.      3 р.
     умови й оформлення поставок
     продукції
 1068.  Облікові картки, книги,       3 р.      3 р.
     відомості обліку збуту
     продукції (в тому числі
     експортної)
 1069.  Документи (акти, фактури,      3 р.      3 р.
     накладні) про здану
     продукцію
 1070.  Листування про збут і        3 р.      3 р.
     постачання продукції
 1071.  Листування про укладання       3 р.      3 р.
     договорів
 1072.  Документи (заявки,          3 р.      3 р.
     замовлення, наряди) про
     поставку матеріалів,
     обладнання, інвентарю
 1073.  Листування про заявки,        3 р.      3 р.
     замовлення на матеріали й
     готові вироби
 1074.  Замовлення-наряди на         5 р.      5 р.
     експортні поставки
     обладнання і матеріалів
 1075.  Журнали обліку замовлень і     Доки не     Доки не
     нарядів на експортні         мине      мине
     поставки обладнання і        потреба     потреба
     матеріалів
 1076.  Листування із споживачами й     3 р.      3 р.
     постачальниками про збут
     продукції і виконання
     замовлень
 1077.  Акти приймання виробів за      1 р.      1 р.
     кооперованими поставками
 1078.  Заявки, специфікації на
     кооперовані поставки
     комплектувальних виробів і
     обладнання:
     а) зведені річні           5 р.       -
     б) річні, що надійшли від      1 р.      1 р.
     організацій, підприємств
     в) квартальні, що надійшли      1 р.      1 р.
     від організацій,
     підприємств
 1079.  Листування про кооперовані      3 р.      3 р.
     поставки
 1080.  Графіки відвантаження
     продукції споживачам:
     а) квартальні            3 р.      3 р.
     б) місячні              1 р.      1 р.
 1081.  Специфікації, сертифікати      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Імпортного
     на відвантаження і                       обладнання - до
     відправлення товарів                      закінчення
                                     експлуатації
 1082.  Розпорядження, підстави на      3 р.      3 р.
     видачу нарядів на відпуск
     товарів і продукції
 1083.  Замовлення, наряди на        3 р.      3 р.
     відвантаження матеріалів і
     обладнання
 1084.  Журнали обліку продукції,      3 р.      3 р.
     що відправляється
     споживачам
 1085.  Документи (диспетчерські       1 р.      1 р.
     журнали, записи доручень,
     зведення) про щоденне
     відвантаження продукції (в
     тому числі на експорт)
 1086.  Зведення, відомості,         3 р.      3 р.
     журнали обліку
     відвантаження експортної
     продукції
 1087.  Відомості про відвантажені      1 р.      1 р.
     товари, матеріали й
     обладнання
 1088.  Листування про рознарядку й     1 р.      1 р.
     відвантаження товарів і
     матеріалів
 1089.  Акти, висновки про якість      3 р.      3 р.
     товарів і матеріалів, що
     надходять
 1090.  Акти про приймання-здавання     3 р.      3 р.
     продукції представникам
     замовників
 1091.  Документи (відомості,        3 р.      3 р.
     листування, довідки) про
     реалізацію наднормативних і
     невикористовуваних товарів
     і матеріалів
 1092.  Акти про зняття наявності й     3 р.      3 р.
     залишків матеріалів
 1093.  Комерційні акти           3 р.      3 р.
 1094.  Листування про заготівлю й      1 р.      1 р.
     відвантаження металевого
     брухту
 1095.  Анульовані заявки,          1 р.      1 р.
     замовлення, наряди
 1096.  Рапорти про залишки         1 р.      1 р.
     продукції
 1097.  Дозволи на відпуск          1 р.      1 р.
     матеріалів для
     господарських потреб
 1098.  Листування про відпуск        1 р.      1 р.
     матеріалів для
     господарських потреб
 1099.  Реквізити (адреси)          3 р.      3 р.
     споживачів і постачальників
 1100.  Листування про            3 р.      3 р.
     матеріально-технічне
     постачання
 1101.  Договори про брокерське       10 р.      3 р.
     обслуговування
 1102.  Документи (інформації,       Доки не     Доки не
     довідки, листування) про       мине      мине
     роботу й діяльність         потреба     потреба
     брокерських фірм
        10.2. Організація зберігання майново-матеріальних цінностей
 
 1103.  Доповідні записки про        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     організацію, обладнання,                    оренди
     ведення складського
     господарства, наявність
     складської площі та надання
     її в оренду
 1104.  Листування про організацію,     3 р.      3 р.
     обладнання, ведення
     складського господарства
 1105.  Нормативи складських        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після заміни
     запасів                             новими
 1106.  Повідомлення про прибуття      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Експортно-імпортних -
     вантажів                             3 р.
 1107.  Плани завезення товарів і      3 р.      3 р.
     матеріалів на склади
 1108.  Листування про прибуття       1 р.      1 р.
     вантажів
 1109.  Графіки завезення товарів      1 р.      1 р.
     на склади
 1110.  Листування про завезення       1 р.      1 р.
     товарів на склади
 1111.  Акти прийому товарів і       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     матеріалів, що надійшли на                   ст. 288
     склади
 1112.  Картки, комірні й амбарні      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     книги, описи, прибуткові й                   ст. 288
     видаткові накладні, ордери
     з обліку прибутку, витрат,
     наявності, залишків товарів
     і матеріалів на складах,
     базах
 1113.  Вимоги й копії вимог на       1 р.      1 р.
     одержання інструменту зі
     складів
 1114.  Відомості про наявність      До списання   До списання
     імпортного обладнання       з балансу    з балансу
 1115.  Акти, відомості проведення     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     інвентаризації майна                      ст. 288
 1116.  Документи (акти, відомості,     5 р.      5 р.
     довідки, листування) про
     нестачу, розтрату товарів,
     матеріалів
 1117.  Акти перевірок            3 р.      3 р.
     прибутку-витрати продукції,
     сировини й матеріалів
 1118.  Документи (розпорядження,      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     рахунки, наряди, вимоги,                    ст. 288
     накладні, картки) про
     відпуск товарів зі складів
     і відвантаження продукції
 1119.  Книги обліку розпоряджень      3 р.      3 р.
     на відпуск товарів і
     продукції зі складів
 1120.  Вантажні ордери           1 р.      1 р.
 1121.  Лімітно-забірні картки на      3 р.      3 р.
     одержання сировини й
     готової продукції зі
     складів
 1122.  Перепустки на вивезення       3 р.      3 р.
     товарів і матеріалів зі
     складів
 1123.  Листування про одержання       1 р.      1 р.
     сировини, товарів і
     матеріалів зі складів
 1124.  Документи (акти, відомості,     1 р.      1 р.
     сертифікати) про наявність,
     рух і повернення тари
 1125.  Журнали обліку й списання      1 р.      1 р.
     тари
 1126.  Листування про використання     1 р.      1 р.
     тари
 1127.  Листування про реалізацію      1 р.      1 р.
     залишкових і неходових
     товарів і матеріалів на
     складах
 1128.  Листування про виділення       3 р.      3 р.
     пакувальних матеріалів для
     відвантаження продукції на
     експорт
           11. Адміністративно-господарське обслуговування
            11.1. Адміністративно-господарські питання
 
 1129.  Правила внутрішнього        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     розпорядку                           новими
 1130.  Акти про порушення правил      1 р.      1 р.
     внутрішнього розпорядку
 1131.  Листування про затвердження     3 р.      3 р.
     печаток та штампів
|1132. |Журнали відбитків і зліпків   | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |печаток та штампів        |        |організації |           |
 1133.  Журнали обліку видачі        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після заміни
     печаток та штампів                       новими
 1134.  Акти знищення печаток та      3 р.(1)     3 р.(2)   (1) За відсутністю
     штампів                             журналів - пост.
                                     (2) За відсутністю
                                     журналів - До
                                     заміни
                                     новими
 1135.  Списки, книги адрес і        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     телефонів                            новими
 1136.  Документи (заявки, списки,      1 р.      1 р.
     листування) про видачу
     посвідчень і перепусток в
     організаціях
 1137.  Журнали реєстрації          3 р.      3 р.
     посвідчень і перепусток
 1138.  Приймальні акти на бланки      1 р.      1 р.
     посвідчень і перепусток,
     витратні акти знищення
     посвідчень, перепусток,
     корінців до них
 1139.  Документи (акти, доповідні      1 р.      1 р.
     й пояснювальні записки,
     листування) про втрату
     посвідчень і перепусток
 1140.  Разові перепустки, корінці      1 р.      1 р.
     перепусток у службові
     приміщення і на винос
     (вивіз) матеріальних
     цінностей
 1141.  Заявки на допуск,          1 р.      1 р.
     листування про допуск у
     службові приміщення в
     неробочий час та вихідні
     дні
 1142.  Журнали, табелі реєстрації      1 р.      1 р.
     приходу на роботу і виходу
     з роботи робітників і
     службовців
 1143.  Журнали реєстрації місцевих     1 р.      1 р.
     відряджень
 1144.  Листування про виділення й      3 р.      3 р.
     закріплення автотранспорту
     за організаціями та
     посадовими особами
 1145.  Листування про придбання       1 р.      1 р.
     господарського майна,
     канцелярського приладдя,
     залізничних і авіаквитків,
     оплату послуг засобів
     зв'язку
 1146.  Квитанції, корінці          1 р.      1 р.
     квитанцій, заявки на
     передплату періодичних
     видань
 1147.  Листування про проведення      1 р.      1 р.
     передплати періодичних і
     неперіодичних видань
 1148.  Листування про вміщення в      1 р.      1 р.
     газетах оголошень і
     публікацій щодо поточної
     діяльності організацій
 1149.  Листування про надання        1 р.      1 р.
     місць у готелях
             11.2. Експлуатація службових будівель
 
|1150. |Акти приймання й передачі    |        |       |           |
|    |будівель, приміщень, земельних  |        |       |           |
|    |ділянок у користування      |        |       |           |
|    |організаціям           |        |       |           |
|    |а) у постійне користування    | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) у тимчасове користування   | 1 р. 1    |  1 р. 1  |1 Після закінчення  |
|    |                 |        |       |експлуатації     |
 1151.  Документи (договори, угоди,     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     акти) про приймання і                      строку дії договору
     здавання будівель,
     приміщень в оренду
 1152.  Листування про експлуатацію     3 р.      3 р.
     і надання приміщень
     організаціям, здавання й
     приймання будівель в оренду
 1153.  Листування про вселення,       3 р.      3 р.
     виселення і продовження
     строків користування
     приміщеннями, які займають
     організації
 1154.  Документи (доповіді,         3 р.      3 р.
     огляди, довідки) про стан
     будівель і приміщень, які
     займають організації
 1155.  Плани розміщення           3 р.      3 р.
     організацій
 1156.  Листування про розміщення      3 р.      3 р.
     організацій
 1157.  Договори про страхування      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     будівель                            строку дії договору
 1158.  Листування про страхування      3 р.      3 р.
     будівель
 1159.  Акти про технічний і         3 р.      3 р.
     санітарний стан будівель,
     подвір'їв, тротуарів
 1160.  Листування про утримання       3 р.      3 р.
     будівель, подвір'їв,
     тротуарів у належному
     технічному і санітарному
     стані та благоустрій
     подвір'їв
 1161.  Листування про підготовку      3 р.      3 р.
     будівель до зими та
     попереджувальні заходи в
     разі затоплення
 1162.  Документи (проекти, плани,      3 р.      3 р.
     листування) про оформлення
     будівель і приміщень у
     зв'язку з підготовкою до
     свят
 1163.  Листування про комунальне      1 р.      1 р.
     обслуговування будівель і
     приміщень
               11.3. Транспортне обслуговування
 
 1164.  Документи (огляди, довідки,     5 р.      5 р.
     доповідні записки,
     відомості) про організацію,
     розвиток і експлуатацію
     різних видів транспорту
 1165.  Листування про організацію,     3 р.      3 р.
     розвиток, наявність, стан і
     експлуатацію різних видів
     транспорту
 1166.  Документи (заявки,          3 р.      3 р.
     розрахунки, листування) про
     визначення потреби
     організацій у транспортних
     засобах
 1167.  Листування про планування,      3 р.      3 р.
     організацію і здійснення
     перевезень вантажів та
     виділення транспорту
 1168.  Документи (акти, довідки,      5 р.      5 р.
     протоколи, відомості) з
     аналізу роботи транспорту
 1169.  Кон'юнктурні огляди про       Пост.       -
     стан і роботу транспорту
 1170.  Документи (акти, відомості,     3 р.      3 р.
     листування) про простої
     різних видів транспорту
 1171.  Плани оргтехзаходів щодо       5 р.      5 р.
     скорочення простоїв та
     використання резервів
     транспорту
 1172.  Відомості про мобілізацію      3 р.      3 р.
     різних видів транспорту на
     час посівної і збиральної
     кампаній
 1173.  Умови для перевезення        Пост.       -
     вантажів: 
     а) за місцем складання і
      затвердження
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 1174.  Листування про розробку,       3 р.      3 р.
     застосування й зміну
     тарифів на перевезення
     вантажів
 1175.  Листування про дотримання      3 р.      3 р.
     правил і норм перевезення
     та контроль за їх
     виконанням
 1176.  Заявки на перевезення        1 р.      1 р.
     вантажів
 1177.  Листування про            5 р.      5 р.
     раціоналізацію перевезень
 1178.  Нормативи завантаження       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     транспортних засобів                      новими
 1179.  Листування про розрахунки      3 р.      3 р.
     за претензіями за втрату,
     недостачу і затримку
     вантажів
 1180.  Листування про            3 р.      3 р.
     відправлення,
     транспортування вантажів і
     розшук багажу
 1181.  Переліки вантажів, що        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     перевозяться в тарі,                      новими
     насипом і навалом
|1182. |Документи (акти, висновки,    |        |       |           |
|    |протоколи) аварійних комісій:  |        |       |           |
|    |а) про аварії, пов'язані з    | Пост.    |До ліквідації|           |
|    |великими матеріальними      |        |організації |           |
|    |збитками та людськими      |        |       |           |
|    |жертвами             |        |       |           |
|    |б) про інші аварії        |  5 р.    |  5 р.   |           |
 1183.  Листування про аварії та       5 р.      5 р.
     катастрофи
 1184.  Повідомлення, акти          3 р.      3 р.
     службового розслідування
     дорожньо-транспортних подій
 1185.  Листування про безпеку руху     3 р.      3 р.
     різних видів транспорту
 1186.  Документи (відомості, акти,     3 р.      3 р.
     листування) про технічний
     стан і огляд транспортних
     засобів
 1187.  Паспорти транспортних       До списання   До списання
     засобів             транспортних  транспортних
                       засобів     засобів
 1188.  Акти списання транспортних     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після списання
     засобів
 1189.  Технічні характеристики       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після списання
     транспортних засобів
 1190.  Листування про списання       3 р.      3 р.
     транспортних засобів
 1191.  Відомості про наявність і      3 р.      3 р.
     роботу механізмів на
     вантажно-розвантажувальних
     роботах
 1192.  Наряди на              3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Якщо слугували
     вантажно-розвантажувальні                    вихідними даними для
     роботи                             нарахування оплати -
                                     див. примітку до ст.
                                     288
 1193.  Відомості про відправлені й     1 р.      1 р.
     прибулі вантажі
 1194.  Книги реєстрації, відомості     3 р.      3 р.
     надходження й відправлення
     вантажів
 1195.  Відомості, картки обліку      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після списання
     експлуатації автомашин,
     автопокришок
 1196.  Документи (графіки,         1 р.      1 р.
     зведення, відомості) про
     вихід автомобілів на лінію
 1197.  Дорожні листи й наряди на      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     машини                             ст. 288
 1198.  Книги обліку пробігу         5 р.      5 р.
     автомашин
 1199.  Журнали, книги обліку        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Див. примітку до
     дорожніх листів                         ст. 288
 1200.  Документи (довідки,         3 р.      3 р.
     відомості, листування) про
     наявність і стан
     автомобільних парків,
     гаражів, майстерень
 1201.  Документи (заявки, акти,       3 р.      3 р.
     відомості, листування) про
     ремонт транспортних засобів
 1202.  Графіки технічного          1 р.      1 р.
     обслуговування та ремонту
     автомобільного транспорту
 1203.  Листування про заявки й       3 р.      3 р.
     ліміти на бензин
 1204.  Заправні ліміти й          1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Див. примітку до
     оперативні звіти про                      ст. 288
     економію бензину
 1205.  Відомості про витрати        1 р.      1 р.
     пально-мастильних
     матеріалів, запасних частин
 1206.  Листування про витрати        3 р.      3 р.
     пально-мастильних
     матеріалів, запасних частин
 1207.  Листування про заходи щодо      3 р.      3 р.
     економії пального
 1208.  Заправні листи           1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Див. примітку до
                                     ст. 288
 1209.  Журнали, відомості обліку      3 р.      3 р.
     показників спідометрів і
     вимірів бензину
 1210.  Акти про заміну спідометрів     3 р.      3 р.
 1211.  Протоколи диспетчерських       3 р.      3 р.
     нарад
 1212.  Документи (диспетчерські       1 р.      1 р.
     добові довідки, зведення,
     відомості, розкладки,
     графіки, листування) про
     рух транспорту
 1213.  Листування про            3 р.      3 р.
     гідрометеорологічне
     обслуговування транспорту
 1214.  Журнали реєстрації заявок,      3 р.      3 р.
     замовлень і договорів на
     перевезення пасажирів і
     вантажів
 1215.  Замовлення на одержання       1 р.      1 р.
     квитків у касах
 1216.  Листування про придбання       1 р.      1 р.
     квитків на всі види
     транспорту
            11.4. Організація внутрівідомчого зв'язку
 
 1217.  Документи (доповідні         5 р.      5 р.
     записки, довідки,
     листування) про стан служби
     зв'язку
 1218.  Дозволи Державного комітету     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     зв'язку України на                       експлуатації
     встановлення й використання
     засобів зв'язку
 1219.  Договори про оренду         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     технічних засобів зв'язку                    строку дії договору
 1220.  Листування про забезпечення     5 р.      5 р.
     засобами зв'язку з'їздів,
     конференцій, виборів та
     інших заходів
 1221.  Документи (звіти, довідки,      5 р.      5 р.
     протоколи, листування) про
     контроль за експлуатацією
     засобів зв'язку
 1222.  Листування про проведення      3 р.      3 р.
     робіт з телефонізації,
     радіофікації, сигналізації
     організацій
 1223.  Листування про експлуатацію     3 р.      3 р.
     і ремонт засобів зв'язку
 1224.  Акти введення в           1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після зняття
     експлуатацію ліній зв'язку                   лінії
 1225.  Технічні журнали, зведення      3 р.      3 р.
     з експлуатації, періодичних
     змін і випробувань ліній
     зв'язку, апаратури й
     устаткування
 1226.  Картки стаціонарних і        1 р.      1 р.
     лінійних даних,
     з'єднувальних ліній
 1227.  Документи (акти, зведення,      5 р.      5 р.
     довідки, листування) про
     обстеження й перевірку
     технічного стану засобів і
     споруд зв'язку
 1228.  Договори на капітальний       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     ремонт засобів зв'язку                     строку дії договору
 1229.  Графіки поточного,          3 р.      3 р.
     середнього й капітального
     ремонту засобів зв'язку
 1230.  Протоколи розгляду і         10 р.      10 р.
     затвердження проектів
     планів з капітального
     ремонту ліній зв'язку
 1231.  Документи (журнали,         1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після усунення
     відомості, картки, акти,                    пошкоджень
     контрольні листи, зведення,
     рапорти) про облік
     пошкоджень, технічного
     огляду й ремонту засобів
     зв'язку
 1232.  Журнали профілактичних        1 р.      1 р.
     оглядів обладнання і
     каналів зв'язку
 1233.  Акти приймання засобів       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після проведення
     зв'язку й сигналізації                     ремонту
     після поточного, середнього
     і капітального ремонту
 1234.  Журнали обліку заяв про       1 р.      1 р.
     пошкодження засобів зв'язку
 1235.  Наряди на виправлення        1 р.      1 р.
     пошкоджень каналів і
     засобів зв'язку, ремонтні
     роботи
 1236.  Зведені таблиці, показники     Доки не     Доки не
     пошкоджень ліній зв'язку       мине      мине
                       потреба     потреба
 1237.  Картотеки, журнали обліку      Доки не     Доки не
     засобів зв'язку           мине      мине
                       потреба     потреба
 1238.  Заяви про встановлення й      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після
     зняття телефонів                        встановлення або
                                     зняття телефону
 1239.  Листування про            3 р.      3 р.
     встановлення, перенесення і
     роботу телефонів,
     радіоустановок
 1240.  Абонентські книжки, журнали     1 р.      1 р.
     лінійних даних абонентських
     установок
 1241.  Рапорти про перемикання       1 р.      1 р.
     абонентів телефонної мережі
 1242.  Технічні й апаратні         1 р.      1 р.
     журнали, контрольні листи
     всіх технічних засобів
     зв'язку
 1243.  Книги чергових на          1 р.      1 р.
     телефонних і телеграфних
     станціях
 1244.  Книги реєстрації           1 р.      1 р.
     міжнародних телефонних
     розмов
 1245.  Копії квитанцій за          3 р.      3 р.
     міжміські телефонні
     розмови, за поштові й
     телефонні послуги
 1246.  Справи абонентів телефонів     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
                                     телефону
 1247.  Особові рахунки установ,       3 р.      3 р.
     які мають телефони
 1248.  Картки обліку абонентської      3 р.      3 р.
     плати за телефон
 1249.  Вулично-домові картотеки      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     обліку заявок на                        новими
     встановлення телефонів
 1250.  Зведення про якість         1 р.      1 р.
     звучання
           11.5. Охорона підприємств, установ, організацій
 
 1251.  Документи (плани, звіти,       5 р.      5 р.
     доповідні записки, довідки)
     про організацію загальної і
     протипожежної охорони
     організацій
 1252.  Документи (плани, звіти,       5 р.      5 р.
     довідки, зведення) постійно
     діючих пожежно-технічних
     комісій
 1253.  Документи (акти, довідки,      3 р.      3 р.
     плани, звіти, зведення) про
     обстеження протипожежного
     стану будинків і контроль
     виконання пропозицій
     обстеження
 1254.  Акти міжвідомчих і відомчих     10 р.      10 р.
     комісій з організації
     охорони установ
 1255.  Схеми дислокації постів       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     охорони                             новими
 1256.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і несення сторожової й
     пожежної відомчої і
     позавідомчої охорони
     організацій
 1257.  Листування про            3 р.      3 р.
     інженерно-технічні
     протипожежні заходи та
     заходи з охорони
     організацій
 1258.  Звіти про обладнання й        3 р.      3 р.
     експлуатацію технічних
     засобів охорони
 1259.  Листування про придбання       3 р.      3 р.
     протипожежного інвентарю
 1260.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і проведення бойової
     підготовки загонів і команд
     охорони
 1261.  Документи (розклади, табелі     1 р.      1 р.
     постів, нарядів і караулів
     охорони, листи нарядів,
     постові відомості, стройові
     записки, контрольні записи,
     журнали обходу будинків,
     рапорти) про несення
     караульної служби
 1262.  Графіки, розклади занять,      1 р.      1 р.
     журнали обліку відвідування
     й успішності особового
     складу охорони з бойової
     підготовки
 1263.  Листування про оформлення      5 р.      5 р.
     дозволів на зберігання і
     носіння зброї
 1264.  Книги реєстрації видачі       3 р.      3 р.
     зброї караульним
 1265.  Книги, журнали, відомості      5 р.      5 р.
     обліку й руху зброї та
     боєприпасів у загонах і
     командах воєнізованої
     охорони
 1266.  Журнали огляду зброї         1 р.      1 р.
 1267.  Заявки на зброю, боєприпаси     1 р.      1 р.
     і речове забезпечення для
     загонів і команд охорони
 1268.  Листування про забезпечення     1 р.      1 р.
     загонів і команд охорони
     зброєю, боєприпасами і
     речовим забезпеченням
 1269.  Картки обліку            3 р.      3 р.
     обмундирування
 1270.  Документи (акти, довідки,      3 р.      3 р.
     відомості, листування) про
     заходи із загальної і
     протипожежної охорони
 1271.  Списки протипожежного        3 р.      3 р.
     обладнання й інвентарю,
     відомості про рух інвентарю
 1272.  Термінові донесення про       1 р.      1 р.
     пожежі
 1273.  Акти про пожежі           5 р.      5 р.
 1274.  Звіти про пожежі:
     а) річні               Пост.      10 р.   (1) За
     б) квартальні            5 р.(1)     5 р.    відсутністю річних -
                                     пост.
 1275.  Листування про виявлення       5 р.      5 р.
     причин пожеж
 1276.  Акти про порушення правил      3 р.      3 р.
     протипожежної безпеки
 1277.  Акти перевірок несення        1 р.      1 р.
     варти постовими та роботи
     бюро перепусток
 1278.  Інструкції черговим,        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     сторожам і контролерам, які                   новими
     перевіряють стан охорони
     організацій
 1279.  Списки, графіки чергових в      1 р.      1 р.
     організаціях
 1280.  Журнали обліку опечатування     1 р.      1 р.
     приміщень і передавання
     ключів
 1281.  Журнали прийому-передавання     1 р.      1 р.
     чергувань
 1282.  Зразки підписів службових       До       До
     посвідчень             заміни     заміни
                       новими     новими
 1283.  Акти про події під час        3 р.      3 р.
     чергувань
 1284.  Акти, доповідні записки про     1 р.      1 р.
     порушення пропускного
     режиму
 1285.  Журнали обліку осіб,         1 р.      1 р.
     затриманих за порушення
     пропускного режиму
 1286.  Плани проведення заходів з      1 р.      1 р.
     цивільної оборони
 1287.  Звіти про виконання планів      5 р.      5 р.
     заходів з цивільної оборони
     в організаціях
 1288.  Акти приймання захисних       3 р.      3 р.
     споруд цивільної оборони
 1289.  Листування про            5 р.      5 р.
     інженерно-технічні й
     організаційні заходи з
     цивільної оборони
 1290.  Плани бойової підготовки       3 р.      3 р.
     формувань цивільної оборони
 1291.  Журнали обліку, списки       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     формувань цивільної оборони                   новими
 1292.  Списки тих, хто підлягає      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     евакуації                            новими, в разі
                                     стихійного лиха -
                                     пост.
 1293.  Журнали обліку майна         3 р.      3 р.
     підрозділів цивільної
     оборони
       11.6. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності
 
 1294.  Плани проведення           Пост.       -
     приватизації
     загальнодержавної та
     комунальної власності
 1295.  Списки виробничих,          Пост.     Доки не
     будівельних, торговельних,              мине
     комунально-побутових                потреба
     об'єктів, що підлягають
     приватизації
 1296.  Списки виробничих,          Пост.     Доки не
     будівельних об'єктів,                мине
     приватизація яких                  потреба
     здійснюється із залученням
     іноземних інвестицій
 1297.  Протоколи нарад з          Пост.       -
     представниками підприємств,
     організацій про хід
     приватизації
 1298.  Протоколи узгоджувальних       Пост.     10 р.(1)   (1) Після прийняття
     комісій з оцінки основних                    рішення про
     коштів і майна підприємств,                   приватизацію
     організацій, що
     приватизуються
 1299.  Переліки документів,         До        -
     потрібних для приватизації     заміни
     об'єктів та укладання        новими
     договорів оренди
 1300.  Переліки документів,         До        -
     потрібних для затвердження     заміни
     і погодження статутів        новими
     підприємств, організацій
     загальнодержавної,
     комунальної та всіх форм
     недержавної власності (в т.
     ч. спільних підприємств)
 1301.  Переліки документів,         До        -
     потрібних для укладання       заміни
     контрактів з керівниками      новими
     підприємств, організацій
     всіх форм власності
 1302.  Документи (акти, довідки,     Пост.(1)     Доки не   (1) На держзберігання
     договори, заяви, плани та              мине    надходять від органів
     ін.) про приватизацію                потреба   Фонду державного
     підприємств                           майна України та
     загальнодержавної та                      регіональних фондів
     комунальної власності                      комунального майна
 1303.  Документи (акти, баланси,      Пост.     Доки не
     довідки, договори, заяви,              мине
     розрахунки та ін.) про               потреба
     оренду державних
     підприємств
 1304.  Документи (акти, баланси,     Пост.(1)    10 р.(2)   (1) На держзберігання
     довідки, заяви та ін.) про                   надходять від органів
     перереєстрацію суб'єктів                    Фонду державного
     господарської діяльності                    майна України 
                                     (2) Після перереєстрації
                                     підприємств
 1305.  Листування з Фондом         10 р.      5 р.
     державного майна України,
     його регіональними
     відділеннями, органами
     управління комунальним
     майном про проведення
     приватизації об'єктів
     загальнодержавної та
     комунальної власності
 1306.  Листування з             5 р.      5 р.
     Антимонопольним комітетом
     України про проведення
     приватизації
 1307.  Листування з органами        10 р.      5 р.
     виконавчої влади та
     місцевого самоврядування,
     судовими і правоохоронними
     органами зі спірних питань
     приватизації
 1308.  Листування із засобами        3 р.      3 р.
     масової інформації про
     висвітлення процесу
     приватизації
 1309.  Документи (приватизаційні,     Пост.(1)    Пост.(1)   (1) На держзберігання
     інвентарні справи) про                     не надходять
     приватизацію житла
 1310.  Журнали обліку реєстрації     Пост.(1)    Пост.(1)   (1) На держзберігання
     видачі реєстраційних                      не надходять
     свідоцтв і свідоцтв про
     приватизацію
 1311.  Журнали обліку і реєстрації    Пост.(1)    Пост.(1)   (1) На держзберігання
     архівних приватизаційних                    не надходять
     справ
             12. Діяльність громадських організацій
 
|1312. |Документи (протоколи,  доповіді,|        |       |           |
|    |стенограми, постанови, резолюції)|        |       |           |
|    |загальних,    звітно-виборних|        |       |           |
|    |конференцій, зборів:       |        |       |           |
|    |а) в організації в цілому    | Пост.    |       |           |
|    |б) в первинних осередках     | 5 р.     |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |                 |        |5 р.     |           |
 1313.  Доповідні записки, довідки      5 р.      5 р.
     про проведення
     звітно-виборних конференцій
     і зборів
 1314.  Бюлетені таємного         Протягом    Протягом
     голосування, списки         строку     строку
     кандидатів, висунутих до      повно-     повно-
     нового складу керівництва      важень     важень
     громадської організації
 1315.  Плани реалізації критичних      Пост.      10 р.
     зауважень і пропозицій,
     прийнятих за звітними
     документами на
     звітно-виборних
     конференціях, нарадах, та
     документи щодо їх виконання
 1316.  Протоколи ревізійних        10 р. ЕПК     10 р.
     комісій
 1317.  Акти ревізійних комісій       5 р.      5 р.
 1318.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і проведення
     звітно-виборних кампаній
 1319.  Календарні плани проведення     1 р.      1 р.
     громадських заходів
 1320.  Документи (протоколи,        Пост.      10 р.
     стенограми, резолюції,
     постанови) керівних органів
     громадських організацій
 1321.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     діяльності громадських
     організацій
 1322.  Установчий договір про        Пост.      10 р.
     взаємовідносини засновників
     громадської організації
 1323.  Заяви про прийом у члени       3 р.      3 р.
     громадських організацій
 1324.  Списки членів громадських      75 р.      75 р.
     організацій і уповноважених
     ними осіб
 1325.  Документи (доповідні         Пост.      5 р.
     записки, звіти, довідки,
     відомості) про залучення
     громадян у громадські
     організації
 1326.  Заявки на одержання         3 р.      3 р.
     членських квитків
 1327.  Звіти про кількість         3 р.      3 р.
     одержаних і витрачених
     членських квитків, бланків
 1328.  Журнали, картки обліку        3 р.      3 р.
     видачі й надсилання
     членських квитків,
     відомості про видачу,
     перереєстрацію та обмін
     членських квитків, акти на
     знищення членських квитків,
     анульовані членські квитки
     й облікові картки
 1329.  Облікові картки членів      До зняття з   До зняття з
     громадських організацій       обліку     обліку
 1330.  Заяви членів громадських      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після вибуття з
     організацій на                         членів громадської
     перерахування членських                     організації
     внесків безготівкове
 1331.  Плани збору членських        1 р.      1 р.
     внесків і відомості про їх
     виконання
 1332.  Звіти про стан членства,       5 р.      5 р.
     надходження і витрачання
     членських внесків
 1333.  Відомості про надходження і     10 р.      10 р.
     витрачання членських
     внесків
 1334.  Листування про            3 р.      3 р.
     заборгованість, порядок
     сплати членських внесків і
     витрачання коштів
     громадськими організаціями
 1335.  Документи (постанови,       Пост.(1)     10 р.   (1) У первинних
     рішення, рекомендації,                     організаціях - 10 р.
     протоколи, стенограми)
     постійно діючих
     консультативних та інших
     комітетів, комісій, рад,
     секцій громадських
     організацій
 1336.  Документи (навчальні плани,     3 р.      3 р.
     програми, рекомендації) про
     навчання кадрів і активу
     громадських організацій
 1337.  Документи (заяви, довідки,      3 р.      3 р.
     листування) про надання
     матеріальної допомоги
     робітникам і службовцям
 1338.  Документи (акти, відомості,    10 р. ЕПК     5 р.
     доповідні записки, довідки)
     про діяльність комісій
     громадських організацій
 1339.  Заяви членів кас           3 р.      3 р.
     взаємодопомоги про видачу
     позик
 1340.  Протоколи засідань, рішення     5 р.      5 р.
     правлінь кас взаємодопомоги
     про видачу позик
 1341.  Фінансові звіти кас
     взаємодопомоги:
     а) річні               10 р.      10 р.
     б) квартальні            3 р.      3 р.
 1342.  Зведення, списки           3 р.      3 р.
     розасигнувань коштів,
     відпущених соцстрахом касам
     взаємодопомоги
 1343.  Особові картки (рахунки)      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після вибуття з
     членів кас взаємодопомоги                    каси взаємодопомоги
 1344.  Заяви про вступ до кас        3 р.      3 р.
     взаємодопомоги
 1345.  Документи (відомості,        3 р.      3 р.
     корінці квитанцій і
     розписок) про одержання і
     погашення позик членами кас
     взаємодопомоги, про збір
     касами членських внесків
 1346.  Акти ревізій кас           5 р.      5 р.
     взаємодопомоги
 1347.  Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і діяльність кас
     взаємодопомоги
 1348.  Заяви в комісії з трудових      3 р.      3 р.
     спорів і товариські суди
 1349.  Документи (протоколи,        5 р.      5 р.
     постанови, акти, довідки)
     комісій з трудових спорів і
     товариських судів
 1350.  Подання про заохочення        3 р.      3 р.
     членів добровільних
     товариств
 1351.  Графіки чергувань членів       1 р.      1 р.
     добровільних товариств
              Частина 2
 
  Документи, що створюються в науково-технічній та виробничій
              діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер |    Вид документів      |   Термін зберігання    |    Примітка    |
|статті |                 |    документів      |           |
|    |                 |-----------------------------|           |
|    |                 | в установах, | в установах,|           |
|    |                 |організаціях, |організаціях,|           |
|    |                 |   на    |   на   |           |
|    |                 | підприєм-  | підприєм- |           |
|    |                 |  ствах,   |  ствах,  |           |
|    |                 | документи  | документи |           |
|    |                 |   яких   |  яких не  |           |
|    |                 | надходять  | надходять |           |
|    |                 |   до    |   до   |           |
|    |                 | держархівів  | держархівів |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
|  1  |        2         |   3    |   4   |     5      |
------------------------------------------------------------------------------------------------
          1. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота
             1.1. Організація і координація НДР та ДКР
 
 1352. Технічні завдання (ТЗ) та
     документи до них (технічні
     й тактико-технічні вимоги)
     на виконання
     науково-дослідних (НДР),
     дослідно-конструкторських
     (ДКР) і
     проектно-конструкторських
     (ПКР) робіт та розробку
     технічних проектів (ТП):
     а) за місцем розробки і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях       5 р.       -
 1353. Технічні описання ТУ, ТР,      Пост.       -
     паспорти на вироби
 1354. Листування про розробку і      5 р.       -
     затвердження технічних
     завдань та технічних
     проектів
 1355. Проекти тематичних планів      5 р.       -
     НДР, ДКР, ПКР
 1356. Перспективні, річні,
     тематичні плани НДР, ДКР,
     ПКР та дослідно-
     технологічних робіт (ДТР):
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     і розробки
     б) надіслані для відома        До        -
                      закінчення
                      строку дії
 1357. Координаційні плани
     розв'язання основних
     науково-технічних проблем:
     а) за місцем розробки і       Пост.       -
     затвердження
     б) надіслані для відома        До        -
                      закінчення
                      строку дії
 1358. Листування про            10 р.       -
     науково-технічний прогноз
     на тривалий (понад 10 р.)
     період
 1359. Листування про розробку       5 р.       -
     окремих наукових проблем і
     тем
 1360. Програми, оперативні         5 р.       -
     графіки, календарні плани
     виконання НДР, ДКР, ПКР,
     ДТР
 1361. Особисті творчі плани        3 р.(1)      -    (1) Відомих науковців,
                                     конструкторів - пост.
 1362. Реєстраційні, інформаційні
     картки НДР, ДКР:
     а) за місцем             Пост.       -
     б) в інших організаціях       10 р.       -
 1363. Тематичні картки НДР        Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1364. Інформаційно-аналітичні       Пост.       -
     звіти про НДР, ДКР
 1365. Технічні звіти про НДР із      Пост.       -
     стандартизації,
     патентно-ліцензійної та
     винахідницької роботи з
     додатками
 1366. Звіти про наукові          Пост.       -
     відрядження та експедиції
 1367. Листування про наукові        5 р.       -
     відрядження та експедиції
 1368. Договори, замовлення на       5 р.(1)      -    (1) Після закриття
     НДР, ДКР, ПКР та                        теми
     листування щодо їх
     розробки
 1369. Норми на ПКР та проектні       До       До
     роботи               заміни     заміни
                       новими     новими
 1370. Документи (обгрунтування,      5 р.(1)      -    (1) Після закриття
     довідки, розрахунки) про                    теми
     розробку наукових проблем
     (тем)
 1371. Документи (протоколи,        10 р.       -
     акти, довідки, листування)
     про невиконані й
     відкладені НДР
 1372. Огляди, доповідні записки      Пост.       -
     з техніко-економічних
     обгрунтувань НДР
 1373. Договори про технічну        5 р.       -
     допомогу та документи
     (звіти, довідки) про їх
     виконання
 1374. Листування про відкриття       Пост.       -
     галузевих наукових
     закладів
 1375. Листування про проведення      5 р.       -
     спільних НДР, ДКР
 1376. Листування про            5 р.       -
     організацію, методологію,
     методику та хід НДР, ДКР
 1377. Документи (акти, доповідні     5 р.(1)      -    (1) Після завершення
     записки, висновки) про                     теми
     результати експертизи та
     консультацій з НДР, ДКР
 1378. Паспорти, анотації,         Пост.       -
     реферати і регламенти на
     НДР, ДКР
 1379. Переліки (списки)          Пост.       -
     виконання НДР, ДКР, ПКР,
     ДТР
 1380. Плани роботи             5 р.      5 р.
     науково-технічних рад
 1381. Листування про організацію      3 р.      3 р.
     роботи науково-технічних
     рад
 1382. Звіти про діяльність         Пост.      10 р.
     науково-технічних рад
 1383. Протоколи, стенограми        Пост.     Доки не
     засідань                       мине
     науково-технічних, учених              потреба
     рад і документи до них
 1384. Характеристика робіт,        Пост.       -
     висунутих на здобуття
     державних премій
 1385. Документи (плани, звіти,       Пост.       -
     доповіді, довідки,
     протоколи засідань) про
     діяльність тимчасових
     творчих колективів
          1.2. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота
 
 1386. Робочі програми з НДР        5 р.       -
 1387. Заключні звіти із          Пост.       -
     закінчених тем НДР, ДКР,
     ПКР, ДТР з додатками та
     висновками про них
 1388. Проміжні або етапні звіти
     про НДР, ДКР, ПКР, ДТР:
     а) що мають самостійне        Пост.       -
     значення або складені
     відомими діячами науки і
     техніки
     б) що ввійшли до заключних      10 р.       -
     звітів
 1389. Звіти про припинені і        Пост.       -
     незакінчені теми та
     висновки про них
 1390. Листування з             3 р.       -
     проектно-конструкторськими
     організаціями про
     виготовлення та поставку
     технічної документації
 1391. Листування з органами        5 р.       -
     державної виконавчої влади
     та замовниками про НДР,
     ДКР
 1392. Графіки, таблиці           Пост.       -
     порівняння НДР з
     вітчизняними й зарубіжними
     аналогами
 1393. Доповіді керівників тем       10 р.       -
     про хід НДР
 1394. Акти, протоколи про         Пост.       -
     приймання НДР, ДКР
 1395. Документи (повідомлення,       5 р.       -
     довідки) про приймання
     НДР, ДКР
 1396. Технічні пропозиції з        Пост.       -
     розробки проектів виробів
 1397. Ескізні проекти на всі        Пост.       -
     види виробів та протоколи
     їх розгляду й затвердження
 1398. Ескізні проекти на
     виготовлення й
     випробування макетів
     виробів:
     а) прийнятих до           10 р.       -
     виробництва
     б) не прийнятих до          5 р.       -
     виробництва
 1399. Висновки про результати       10 р.       -
     експертизи ескізних
     проектів
 1400. Технічні проекти на всі
     види виробів, протоколи їх
     розгляду та затвердження,
     висновки про них:
     а) тих, що прийняті до        Пост.       -
     виробництва
     б) тих, що не прийняті до      5 р.       -
     виробництва
 1401. Технічні проекти на
     виготовлення й
     випробування макетів
     виробів:
     а) тих, що прийняті до        10 р.       -
     виробництва
     б) тих, що не прийняті до      5 р.       -
     виробництва
 1402. Робоча документація на всі
     види виробів:
     а) на оригінальні вироби,      Пост.     Доки не
     машини, апарати та їх                мине
     складальні одиниці                 потреба
     промислової серії (кальки,
     1 комплект світлокопій)
     б) на дослідні зразки        Доки не     Доки не
     виробів               мине      мине
                       потреба     потреба
     в) на макети й моделі        Доки не     Доки не
     складальних одиниць,         мине      мине
     деталей та оснащення        потреба     потреба
     г) на обладнання для         5 р.      3 р.
     виконання разових робіт
     ґ) на неоригінальні         Доки не     Доки не
     вироби, складальні          мине      мине
     одиниці, деталі,          потреба     потреба
     обладнання, інструмент,
     оснастку, тару
     д) не прийняті до          10 р.      10 р.
     виробництва у зв'язку з
     призупиненням робіт
     е) зняті з виробництва       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1403. Графіки видачі робочої        1 р.       -
     документації та кошторисів
 1404. Заявки на створення         5 р.       -
     виробів з вихідними
     вимогами
 1405. Протоколи й акти комісій з      Пост.       -
     розгляду результатів
     конструкторських розробок
     та зразків виробів
 1406. Звіти з конструкторського     Пост.(1)      -    (1) В
     відпрацювання проектів                     організації-розробнику
     виробів                             - після затвердження
                                     проекту
 1407. Документи (схеми, графіки,      3 р.       -
     довідки, листування) про
     розробку ескізних та
     технічних проектів, робочі
     документи на вироби
 1408. Довідки про відповідність     Пост.(1)      -    (1) В
     технічних вимог ТЗ                       організації-розробнику
     державним і галузевим                      - після затвердження
     стандартам                           проекту
 1409. Варіанти технічних та        Доки не      -
     ескізних проектів споруд,      мине
     виробів, складальних        потреба
     одиниць, приладів, не
     прийнятих до виробництва
 1410. Анульовані креслення
     (кальки):
     а) у зв'язку з внесенням      5 р.(1)      -    (1) Ті, що входять до
     змін та заміною                         складу Переліку
                                     проектів, - пост.
     б) кальки-дублікати         Доки не      -
                       мине
                       потреба
 1411. Розрахунково-текстові
     документи, програми, акти,
     протоколи:
     а) з проектування,          Пост.     Доки не
     розробки, серійного освоєння             мине
     та випуску виробів,                 потреба
     обладнання, приладів,
     тари, оснащення та
     інструменту на оригінальні
     вироби основного
     виробництва
     б) допоміжного виробництва     Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
     в) з проектування,          5 р.       -
     розробки та виготовлення
     макетів і складальних
     одиниць для
     експериментального
     відпрацювання виробів
 1412. Протоколи комісій з         10 р.       -
     розгляду макетів дослідних
     зразків виробів
 1413. Відомості відповідності       5 р.       -
     розробленого проекту
     виробу дослідному зразку
 1414. Картки технічного рівня та      Пост.       -
     якості виробів
 1415. Картки робочих режимів на      Доки не     Доки не
     апаратуру              мине      мине
                       потреба     потреба
 1416. Програми забезпечення        5 р.(1)      -    (1) Після завершення
     надійності розроблюваних                    експлуатації
     виробів
 1417. Рекламації на проекти        5 р.       -
     виробів та відповіді на
     них
 1418. Графіки, таблиці          Доки не      -
     порівняльного аналізу        мине
     результатів НДР, ДКР        потреба
 1419. Журнали обліку реєстрації      Доки не      -
     номенклатурних переліків       мине
     підприємств             потреба
 1420. Документи (журнали,        10 р.(1)      -    (1) Складені
     щоденники, аналітичні                      визначними діячами
     таблиці, ескізи) з                       науки і техніки -
     розробки НДР, ДКР                        пост.
 1421. Фотонегативи:
     а) для складання еталонів      5 р.       -
     б) мікро- і макроструктур,     Доки не      -
     документів і схем,          мине
     графіків і ін.           потреба
 1422. Альбоми, креслення         10 р.(1)      -    (1) Складені
     дослідних і серійних                      визначними діячами
     зразків виробів                         науки і техніки -
                                     пост.
 1423. Документи (звіти, таблиці,      5 р.       -
     інструкції) про зберігання
     й експлуатацію виробів,
     приладів, машин
 1424. Листування про розробку і
     виготовлення
     комплектувальних виробів
     підвищеної складності:
     а) за місцем затвердження      5 р.       -
     б) в інших організаціях       3 р.       -
 1425. Акти-процентовки на         5 р.(1)      -    (1) Див. примітку до
     виконання НДР, ДКР                       ст. 288
             1.3. Випробування дослідних зразків виробів
 
 1426. Завдання на складання        5 р.       -
     програм випробувань
 1427. Програми випробувань         5 р.       -
     дослідних зразків виробів,
     машин, обладнання
 1428. Акти і звіти випробувань                    (1) Після завершення
     зразків виробів:                        випробувань
     а) державні випробування       Пост.     Доки не
                               мине
                               потреба
     б) контрольні на          5 р.(1)     Доки не
     підприємствах                    мине
                               потреба
     в) стендові випробування      5 р.(1)     Доки не
                               мине
                               потреба
 1429. Технічні умови                         (1) Після завершення
     випробування дослідних і                    випробувань
     серійних зразків виробів:
     а) державні випробування       Пост.       -
     б) випробування на         5 р.(1)     Доки не
     підприємствах                    мине
                               потреба
     в) в інших організаціях       5 р.(1)     Доки не
                               мине
                               потреба
 1430. Графіки проведення         Доки не     Доки не
     лабораторних (стендових),      мине      мине
     полігонних (польових),       потреба     потреба
     експериментальних
     випробувань макетних
     зразків
 1431. Програми спільних
     заводських і залікових
     випробувань вузлів,
     приладів, виробів:
     а) у центральному апараті      3 р.       -
     б) в                 5 р.       -
     організації-розробнику
     в) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1432. Переліки виробів, які        Пост.       -
     підлягають випробуванням
 1433. Переліки, альбоми ескізів      Пост.       -
     і конструкторських змін,
     креслення, схеми дослідних
     зразків виробів, описання
     змін і доробок зразків
     виробів, виявлених під час
     випробувань, та листування
     з цих питань
 1434. Документи (розрахунки,                     (1) При використанні в
     таблиці, протоколи,                       інших роботах
     висновки, доповідні
     записки) про виготовлення
     й випробування дослідних
     зразків засобів автоматики
     та обладнання:
     а) виробів, прийнятих до       Пост.       -
     серійного виробництва
     б) незакінчених та         3 р.(1)      -
     призупинених робіт
     в) відхилених виробів        3 р.       -
 1435. Документи (акти, таблиці,      5 р.       -
     довідки), що фіксують
     результати обробки
     телеметричної інформації з
     натурних випробувань
 1436. Кінофотоплівки           3 р.(1)      -    (1) Після завершення
     вимірювальних систем                      робіт
     випробування дослідних
     виробів
 1437. Рентгенограми випробувань      10 р.       -
     головних, еталонних та
     особливого призначення
     виробів
 1438. Фотонегативи виробів         10 р.       -
     довготривалих випробувань,
     пов'язаних із складанням
     еталонів
 1439. Осцилограми випробування                    (1) Після зняття з
     дослідних зразків                        виробництва
     обладнання та виробів:
     а) прийнятих до           5 р.(1)      -
     виробництва
     б) дослідних зразків         5 р.       -
 1440. Магнітні стрічки, негативи
     й позитиви кіновідбитків,
     що висвітлюють процес
     відпрацювання виробів та
     виробництва технологічного
     обладнання:
     а) комплекс матеріалів,       10 р.       -
     об'єднаних сценарієм
     (фільм)
     б) що мають допоміжне        5 р.       -
     значення
 1441. Лабораторні свідоцтва
     випробувань, дослідження
     та обробки аналізів:
     а) що фіксують основний       10 р.       -
     процес спостережень
     б) що мають допоміжне        5 р.       -
     значення
 1442. Листування про погодження      5 р.       -
     питань, що виникають при
     проведенні лабораторних та
     експериментальних робіт
 1443. Журнали запису            Пост.       -
     експериментів, дослідів та
     результатів аналізів,
     щоденники робіт, протоколи
     лабораторних випробувань,
     таблиці аналізів
 1444. Карти, журнали реєстрації      3 р.(1)      -    (1) Після завершення
     результатів випробувань                     робіт і складання
     надійності та живучості                     звіту
     вихідних матеріалів і
     дослідних зразків виробів
 1445. Журнали реєстрації і         10 р.       -
     видачі свідоцтв
     лабораторних випробувань,
     досліджень та обробки
     аналізів
 1446. Формуляри й паспорти на
     дослідні зразки виробів:
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     б) надіслані для          Доки не      -
     керівництва та відома        мине
                       потреба
                1.4. Упровадження НДР та ДКР
 
 1447. Плани впровадження          10 р.       -
     результатів НДР і ДКР та
     зміни до них
 1448. Документи (протоколи,        Пост.       -
     довідки, доповідні
     записки, акти) про
     впровадження у виробництво
     НДР та ДКР
 1449. Розрахунки             Доки не      -
     техніко-економічної         мине
     ефективності НДР, ДКР, ПКР     потреба
     та впровадження їх у
     виробництво
 1450. Акти приймання-здавання       Пост.       -
     виконаних НДР, ДКР, ПКР з
     рекомендаціями щодо їх
     впровадження та
     очікуваного економічного
     ефекту
 1451. Договори, угоди про         5 р.(1)      -    (1) Після закінчення
     впровадження та контроль                    строку дії договору
     за впровадженням у
     виробництво результатів
     НДР, ДКР, ПКР
 1452. Листування про            5 р.       -
     впровадження у виробництво
     закінчених НДР, ДКР, ПКР
 1453. Акти технічного і          5 р.       -
     матеріального приймання
     робіт
               2. Винахідництво, раціоналізація та
                 патентно-ліцензійна робота
               2.1. Винахідництво і раціоналізація
 
 1454. Розглянуті заявки на
     винаходи (корисні моделі),
     промислові зразки, сорти
     рослин та свідоцтва на
     знаки для товарів і
     послуг, з яких прийнято
     рішення про видачу
     патенту:
     а) оригінали             Пост.       -
     б) копії              Доки не      -
                       мине
                       потреба
 1455. Розглянуті заявки на
     винаходи, з яких прийнято
     рішення про відмову у
     видачі свідоцтва на знаки
     для товарів і послуг та
     патенту:
     а) оригінали             Пост.       -
     б) копії              Доки не      -
                       мине
                       потреба
 1456. Патенти на винаходи         Пост.       -
     (корисні моделі),
     промислові зразки, сорти
     рослин та свідоцтва на
     знаки для товарів і послуг
 1457. Переклади іноземних        10 р. ЕПК     5 р.
     патентів
 1458. Анульовані патенти,         Пост.       -
     свідоцтва
 1459. Висновки апеляційної ради      5 р.(1)      -    (1) Оригінал додається
     щодо якості експертизи                     до справи про заявку -
     заявок на винаходи (копії)                   пост.
 1460. Рішення експертної ради      10 р.(1)      -    (1) Оригінал додається
     про видачу патенту,                       до справи про заявку -
     відхилення видачі патенту,                   пост.
     про зміну формулярів та
     інших питань щодо
     винаходів (корисних
     моделей), промислових
     зразків, сортів рослин та
     свідоцтв на знаки для
     товарів і послуг (копії)
 1461. Висновки про новизну та       5 р.(1)      -    (1) Оригінал додається
     корисність винаходів                      до справи про заявку -
     (корисних моделей),                       пост.
     промислових зразків,
     сортів рослин та свідоцтв
     на знаки для товарів і
     послуг (копії)
 1462. Плани робіт з розробки та
     впровадження винаходів
     (корисних моделей)
     промислових зразків і
     сортів рослин та свідоцтв
     для товарів і послуг:
     а) за місцем затвердження      10 р.       -
     і погодження
     б) за місцем розробки        5 р.       -
 1463. Плани впровадження          10 р.      5 р.
     раціоналізаторських
     пропозицій
 1464. Плани експериментальних       10 р.      5 р.
     робіт з впровадження
     винаходів та
     раціоналізаторських
     пропозицій
 1465. Звіти про надходження та       Пост.      10 р.
     впровадження винаходів
     (корисних моделей),
     промислових зразків,
     сортів рослин,
     раціоналізаторських
     пропозицій та ступінь їх
     ефективності (річні)
 1466. Тематичні завдання і
     переліки тем з
     винахідництва та
     раціоналізації:
     а) за місцем розробки і      10 р. ЕПК     10 р.
     затвердження
     б) надіслані до відома та       До       До
     керівництва             заміни     заміни
                       новими     новими
 1467. Переліки винаходів          Пост.       -
     (корисних моделей),
     промислових зразків,
     сортів рослин,
     упроваджених у виробництво
     в організаціях та на
     підприємствах
 1468. Раціоналізаторські
     пропозиції, технічні
     вдосконалення та документи
     до них (висновки, відгуки,
     розрахунки прибутку):
     а) прийняті до реалізації      10 р.      5 р.
     б) відхилені (з огляду на      5 р.      5 р.
     технічну непридатність)
 1469. Журнали обліку винаходів      Пост.(1)    Пост.(1)   (1) На держзберігання
     та раціоналізаторських                     не передаються
     пропозицій
 1470. Державний реєстр винаходів      Пост.       -
     (корисних моделей) України
 1471. Державний реєстр сортів       Пост.       -
     рослин України
 1472. Державний реєстр           Пост.       -
     промислових зразків
     України
 1473. Державний реєстр товарів,      Пост.       -
     товарних знаків і послуг
     України
 1474. Листування з експертизи,       3 р.      3 р.
     оформлення та реєстрації
     винаходів (корисних
     моделей), промислових
     зразків, сортів рослин
 1475. Листування про            3 р.      3 р.
     комплектування та
     зберігання патентного
     фонду
 1476. Листування про координацію      3 р.      3 р.
     робіт між патентним
     підрозділом та
     підприємством
 1477. Листування про            3 р.      3 р.
     використання винаходів
     (корисних моделей)
     промислових зразків,
     сортів рослин,
     раціоналізаторських
     пропозицій та ступінь їх
     ефективності
                2.2. Патентно-ліцензійна робота
 
 1478. Документи про винаходи, що     5 р.(1)      -    (1) З дня припинення
     патентуються за кордоном                    патентування або
     (копії заявочних                        строку дії патенту
     документів, описання
     винаходів за формулами
     іноземних держав, висновки
     про доцільність
     патентування, листування)
 1479. Відомості про патентну        Пост.      10 р.
     чистоту розробок
     (техніко-інформаційні
     дані, патентні формуляри
     та ін.)
 1480. Патентні паспорти          Пост.       -
     винаходів, запатентованих
     за кордоном
 1481. Договори з організаціями       5 р.      5 р.
     та підприємствами щодо
     надання різних патентних
     послуг
 1482. Експертні висновки про        10 р.      10 р.
     перевірку проектів на
     патентну чистоту
 1483. Пропозиції щодо продажу та      10 р.      10 р.
     закупівлі ліцензій за
     кордоном
 1484. Плани патентування          Пост.     Доки не
     винаходів та комерційної               мине
     реалізації наукових                 потреба
     досягнень
 1485. Документи (угоди, акти,       5 р.      5 р.
     листування) про експорт
     промислових виробів та
     експертизу їх на чистоту
 1486. Патентні формуляри на        10 р.       -
     експонати, що
     демонструються на
     виставках, ярмарках в
     Україні та за кордоном
 1487. Витяги з патентних          5 р.      5 р.
     формулярів та листування
     про перевірку патентної
     чистоти виробів та
     об'єктів техніки
 1488. Замовлення підприємств на      3 р.      3 р.
     патентні формуляри для
     комплектуючих виробів та
     відповіді на них
 1489. Ліцензійні угоди на продаж      Пост.       -
     українських винаходів
     (корисних моделей),
     промислових зразків,
     сортів рослин, знаків для
     товарів і послуг,
     "ноу-хау" за кордон
 1490. Документи на винаходи        Пост.       -
     (корисні моделі),
     промислові зразки, сорти
     рослин, знаки для товарів
     і послуг, на які продано
     ліцензії (ліцензійний
     паспорт, рекламно-технічне
     описання, відомості про
     ступінь технічної
     готовності, фото,
     техніко-економічні
     розрахунки та ін.)
 1491. Листування про видачу й       10 р.       -
     оформлення патентів на
     винаходи (корисні моделі),
     промислові зразки, сорти
     рослин, знаки для товарів
     і послуг, експертизу,
     строки дії патентів,
     сплату державного мита за
     діючі патенти
 1492. Листування про надання        3 р.      3 р.
     різних патентних послуг
 1493. Листування про відбір і       Пост.      10 р.
     підготовку українських
     винаходів (корисних
     моделей) і промислових
     зразків, сортів рослин,
     знаків для товарів і
     послуг для патентування та
     продаж ліцензій за
     кордоном
 1494. Листування про            5 р.      5 р.
     патентоспроможність нових
     розробок
 1495. Листування про            5 р.      5 р.
     патентно-ліцензійну роботу
 1496. Листування про            Пост.      10 р.
     патентування винаходів
     (корисних моделей),
     промислових зразків,
     сортів рослин, знаків
     товарів і послуг за
     кордоном
 1497. Листування з питань         10 р.      10 р.
     забезпечення патентної
     чистоти українських
     промислових поставок,
     державних стандартів,
     виробів, що експонуються
     на виставках та ярмарках
 1498. Листування про перевірку       10 р.      5 р.
     об'єктів техніки на
     патентну чистоту
 1499. Листування щодо запитів та      Пост.      10 р.
     пропозицій іноземних фірм
     про купівлю-продаж
     ліцензій
 1500. Листування про складання й      Пост.      5 р.
     оформлення ліцензійних
     договорів, переуступання
     прав з патентних та інших
     питань, пов'язаних з
     продажем ліцензій
             3. Проектування, будівництво, реконструкція
            3.1. Організація проектних і будівельних робіт
 
 1501. Техніко-економічні          Пост.     Доки не
     обгрунтування доцільності              мине
     будівництва та                   потреба
     реконструкції
 1502. Листування про            5 р.      5 р.
     техніко-економічні
     обгрунтування доцільності
     будівництва та
     реконструкції
 1503. Пояснювальні записки,        Пост.       -
     розрахунки з комплексного
     будівництва
 1504. Листування про комплексне      5 р.       -
     будівництво
 1505. Документи (доповіді,         5 р.      5 р.
     огляди, звіти, довідки)
     про підготовку й хід
     капітального будівництва
     та реконструкції
 1506. Документи (доповіді,         Пост.       -
     звіти, довідки) про
     перевірку технічного рівня
     будівельного проектування
     та підвищення економічної
     ефективності роботи
     проектних організацій
 1507. Листування з органами        Пост.       -
     виконавчої влади про
     проектування, будівництво
     та реконструкцію
 1508. Переліки найважливіших        Пост.       -
     об'єктів проектування та
     листування про зміни й
     уточнення переліків
 1509. Листування з проектними       5 р.      5 р.
     інститутами, будівельними
     організаціями про
     проектування, будівництво
     та реконструкцію
 1510. Листування про            Пост.       -
     проектування й будівництво
     об'єктів за кордоном
 1511. Листування про            Пост.       -
     проектування й будівництво
     об'єктів в Україні
     зарубіжними фірмами
 1512. Списки новопроектованих       Пост.       -
     будов, погоджені з
     Міністерством економіки
     України, та зміни до них
 1513. Листування з Міністерством      Пост.       -
     економіки України про
     зміни основних показників
     щодо будов нового й
     перехідного проектування
 1514. Листування про розробку й      5 р.      5 р.
     використання проектів
     організації будівництва
 1515. Звіти про вивчення та        Пост.      10 р.
     узагальнення вітчизняного
     й зарубіжного досвіду
     проектування, будівництва,
     експлуатації об'єктів
 1516. Листування про            5 р.       -
     проектування й будівництво
     промислових вузлів
 1517. Плани заходів та           5 р.       -
     листування з поліпшення
     роботи проектних
     організацій
 1518. Перспективні плани          Пост.       -
     розміщення міського
     будівництва
 1519. Доповідні записки та         10 р.       -
     зауваження до
     перспективних планів
     розміщення міського
     будівництва
 1520. Документи (доповідні         5 р.       -
     записки, висновки,
     довідки) про розробку
     зразків оформлення
     (еталонів) проектної
     документації та їх
     використання
 1521. Зразки оформлення           До       До
     (еталони) проектної         заміни     заміни
     документації            новими     новими
 1522. Документи (розрахунки,        Пост.       -
     довідки, пропозиції) про
     будівництво об'єктів на
     основі компенсаційних угод
 1523. Документи (зведення,        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після введення
     довідки та листування) про                   об'єкта в експлуатацію
     будівництво об'єктів за
     пільговим фінансуванням
 1524. Документи (довідки,         5 р.      5 р.
     відомості, листування)
     про індивідуальне та
     житлово-кооперативне
     будівництво
 1525. Довідки та листування про      5 р.      5 р.
     будівництво об'єктів
     виробничого призначення
 1526. Протоколи технічних нарад      Пост.      10 р.
     з проектування,
     будівництва та
     реконструкції об'єктів
 1527. Протоколи погодження з        Пост.      5 р.
     місцевими органами
     виконавчої влади і
     самоврядування технічних
     умов та дозволи на
     підключення об'єктів, що
     проектуються, до
     енергетичних і
     транспортних мереж,
     водопроводу та каналізації
 1528. Протоколи й висновки про       Пост.       -
     надання технічного
     сприяння у проектуванні
     об'єктів за кордоном
 1529. Інформаційні повідомлення      3 р.      3 р.
     з проектування та
     капітального будівництва
 1530. Листування про перегляд       3 р.      3 р.
     проектів об'єктів
     незакінченого будівництва
 1531. Акти приймання-передавання     10 р.(1)     10 р.   (1) Після введення
     проектно-кошторисної                      об'єкта в експлуатацію
     документації на заново
     збудовані та здані в
     експлуатацію об'єкти
 1532. Документи (висновки,         Пост.       -
     описи, листування) про
     приймання і передачу
     технічної документації
     зарубіжним країнам
 1533. Листування про розробку       3 р.       -
     нормативної і типової
     документації
 1534. Накладні на відправлену та      3 р.      3 р.
     одержану документацію для
     об'єктів капітального
     будівництва та їх
     кошторисної вартості
 1535. Журнали обліку            Пост.       -
     затверджених проектів
     капітального будівництва
     та їх кошторисної вартості
               3.2. Проектно-розвідувальна робота
 
 1536. Завдання на             Пост.       -
     проектно-розвідувальні
     роботи
 1537. Документи (доповідні         Пост.       -
     записки, акти обстеження,
     розрахунки, висновки) про
     проведення
     проектно-розвідувальних
     робіт щодо вибору
     земельних ділянок під
     будівництво об'єктів
 1538. Акти про надання земельних      Пост.      10 р.
     ділянок під будівництво та
     розширення об'єктів
 1539. Плани й профілі земельних      Пост.      10 р.
     ділянок, відведених для
     будівництва
 1540. Паспорти на ділянки         Пост.       -
     будівництва та документи
     до них
     (архітектурно-планувальні
     завдання, схеми
     комунікацій та ін.)
 1541. Первинна документація        3 р.(1)      -    (1) Після складання
     технічних і геологічних                     технічного звіту про
     розвідок (польові журнали,                   інженерно-геологічні
     книжки нівелювання, робочі                   розвідки
     записки)
 1542. Технічні умови на
     проектно-розвідувальні
     роботи:
     а) за місцем складання і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях       Доки не      -
                       мине
                       потреба
 1543. Титульні списки
     проектно-розвідувальних
     робіт:
     а) за місцем складання і       10 р.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1544. Листування про організацію      3 р.      3 р.
     і проведення
     проектно-розвідувальних
     робіт
 1545. Доповіді, листування про       5 р.       -
     вдосконалення і підвищення
     якості
     проектно-розвідувальних
     робіт та технології
     проектування
 1546. Огляди, довідки про         Пост.       -
     проектно-розвідувальні
     роботи на окремих
     найважливіших об'єктах
 1547. Документи (зведення,        10 р.(1)      -    (1) У головних
     огляди, довідки) про                      організаціях - пост.
     координацію
     проектно-розвідувальних
     робіт
 1548. Документи (плани,
     розрахунки, схеми,
     довідки, картограми) на
     розвідувальні роботи:
     а) на збудовані об'єкти       Доки не      -    (1) Для об'єктів із
                       мине            складними геологічними
                      потреба(1)          умовами - пост.
     б) на незбудовані об'єкти      10 р.       -
 1549. Документи (викопіювання із     5 р.(1)      -    (1) Після складання
     генпланів, результати                      звіту про
     лабораторних аналізів                      інженерно-геологічні
     грунту, карти) про                       розвідки
     геологічні та гідрологічні
     умови ділянки забудови
 1550. Технічні звіти про
     інженерно-геологічні
     розвідки:
     а) на збудовані об'єкти       Пост.       -
     б) на незбудовані об'єкти      5 р.       -
 1551. Замовлення на виконання       3 р.(1)      -    (1) Після нової зйомки
     проектно-розвідувальних                     цього ж місця
     робіт
 1552. Протоколи міжвідомчих        3 р.       -
     нарад з погодження
     замовлень на
     проектно-розвідувальні
     роботи
 1553. Листування про попереднє       3 р.      3 р.
     відведення земельних
     ділянок для будівництва
 1554. Дозволи проектним          3 р.(1)      -    (1) Після завершення
     організаціям на проведення                   робіт
     інженерно-розвідувальних
     робіт
 1555. Завдання, графіки          3 р.       -
     виконання
     проектно-розвідувальних
     робіт
 1556. Висновки, відгуки          5 р.       -
     організацій-замовників про
     виконані
     проектно-розвідувальні
     роботи
 1557. Акти-процентовки виконаних     5 р.(1)      -    (1) У разі виникнення
     проектно-розвідувальних                     спорів, розбіжностей,
     робіт                              слідчих і судових
                                     справ зберігаються до
                                     винесення остаточного
                                     рішення
 1558. Акти про припинення         5 р.       -
     проектно-розвідувальних
     робіт
 1559. Журнали реєстрації          10 р.       -
     дозволів на розвідувальні
     роботи
 1560. Журнали реєстрації актів       5 р.       -
     розвідувальних робіт
 1561. Журнали обліку виконання       5 р.       -
     проектно-розвідувальних
     робіт за замовниками та
     джерелами фінансування
 1562. Журнали обліку оплати        5 р.       -
     проектно-розвідувальних
     робіт
 1563. Документи (протоколи,        5 р.       -
     акти, висновки, довідки,
     листування) з оснащення
     проектних організацій
     сучасним технічним
     обладнанням для
     проектно-розвідувальних
     робіт
               3.3. Проектно-планувальна робота
 
 1564. Техніко-економічні          Пост.       -
     обгрунтування генеральних
     планів міст з економічними
     розрахунками та
     пояснювальними записками
     до них
 1565. Генеральні плани міст та       Пост.       -
     інших населених пунктів
 1566. Відхилені генеральні плани     10 р. ЕПК      -
     міст та інших населених
     пунктів
 1567. Листування з органами        5 р.       -
     державної виконавчої влади
     та проектними
     організаціями про
     створення охоронних зон
     історичних міст,
     комплексів та будинків -
     пам'яток архітектури
 1568. Поєднані плани наземних і      Пост.       -
     підземних комунікацій та
     інженерних мереж
 1569. Схеми й проекти планування      Пост.       -
     та забудови міст і селищ
     (усі стадії)
 1570. Документи (висновки,         Пост.       -
     протоколи, акти) про
     розгляд та затвердження
     проектів районного
     планування і забудови міст
     та інших населених пунктів
 1571. Заявки міністерств,         5 р.       -
     місцевих органів
     виконавчої влади на
     складання проектів
     планування і забудови міст
     та інших населених пунктів
 1572. Листування про розробку       5 р.      5 р.
     генеральних планів міст,
     схем і проектів районного
     планування та інших
     містобудівних проектів
 1573. Проекти розміщення          Пост.       -
     будівництва на черговий
     період (схеми)
 1574. Схеми магістралей та         Пост.       -
     організації руху
     вантажного і пасажирського
     транспорту
 1575. Проекти детального          Пост.       -
     планування (ПДП) міських
     районів
 1576. Проекти планування та        Пост.       -
     забудови міст з пам'ятками
     історії і культури, ПДП
     історичних частин міст та
     районів
 1577. Проекти планування          Пост.       -
     приміської та зеленої зон
 1578. Проекти благоустрою та        Пост.       -
     озеленення міст
 1579. Проекти забудови житлових      Пост.       -
     мікрорайонів, кварталів та
     комплексів громадських
     споруд (усі стадії)
 1580. Схеми інженерних мереж та      Пост.       -
     благоустрою
     (водопостачання,
     каналізації, газо-, тепло-,
     енергопостачання,
     слабкострумових пристроїв,
     водостічної мережі)
 1581. Плани шляхових покриттів       Пост.       -
 1582. Плани земляних мас         3 р.(1)      -    (1) Після закінчення
                                     будівництва
 1583  Топографічні плани          До       До
     володінь              заміни     заміни
                       новими     новими
 1584. Виконавчі схеми            До       До
     комунікацій, водопроводу,      заміни     заміни
     каналізації, опалення,       новими     новими
     силової та світлової
     електромережі
 1585. Проекти інженерних мереж з     5 р.(1)      -    (1) Після введення
     благоустроєм, потрібним                     об'єкта в експлуатацію
     для здійснення будівництва
     споруд на конкретній
     ділянці (усі стадії)
 1586. Відомості обсягів основних     5 р.(1)      -    (1) Після завершення
     робіт                              будівництва
 1587. Генеральні зведені          Пост.       -
     кошториси до проектів
     планування й забудови міст
     та інших населених пунктів
 1588. Кошториси до проектів                      (1) Після завершення
     планування міст та інших                    будівництва
     населених пунктів:
     а) об'єктні            10 р.(1)      -
     б) локальні             5 р.       -
 1589. Висновки про контрольні       10 р.       -
     перегляди проектів
     планування і забудови міст
     та інших населених пунктів
           3.4. Проектування об'єктів капітального будівництва
 
 1590. Технічні завдання на                      (1) У замовника - до
     проектування, будівництво                    закінчення
     та реконструкцію будівель                    експлуатації об'єкта;
     і споруд:                            у
                                     будівників - до здачі
     а) за місцем розробки і       Пост. 1      -    в експлуатацію
     затвердження
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1591. Протоколи з розгляду та
     затвердження проектних
     завдань і кошторисів на
     будівництво та
     реконструкцію об'єктів:
     а) за місцем проектування      Пост.       -
     і затвердження
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1592. Технічні завдання на         Пост.       -
     проектування об'єктів за
     кордоном
 1593. Технічні завдання на         Пост.       -
     проектування об'єктів в
     Україні іноземними
     організаціями
 1594. Генеральні плани           Пост.       -
     промислових підприємств
 1595. Пояснювальні записки з        Пост.       -
     додатками до проектів
     генеральних планів
     промислових підприємств
 1596. Генеральні плани та
     зведені кошториси
     капітального будівництва,
     реконструкції та висновки
     про них:
     а) за місцем проектування      Пост.       -
     б) за місцем експлуатації       До       До
                      закінчення   закінчення
                     експлуатації  експлуатації
     в) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1597. Індивідуальні проекти на                    (1) Після введення в
     будівництво (здійснені):                    експлуатацію. Робочі
                                     креслення
                                     надходять на
     1. За місцем проектування:                   держзберігання,
                                     якщо в них
     а) завдання на            Пост.       -    відображено
     проектування                          оригінальні
                                     архітектурно-планувальні
                                     або архітектурно-художні
     б) технічний проект         Пост.       -    особливості
     в) робоча документація       5 р.(1)      -
     г) робочий проект          Пост.       -
     2. В інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1598. Індивідуальні проекти на                    (1) Для проектів,
     будівництво (нездійснені):                   включених до
                                     складу Переліку
     1. За місцем проектування:                   проектів, проблем,
                                     науково-технічна
     а) завдання на            10 р.       -    документація з
     проектування                          яких підлягає
                                     передачі на
     б) технічний проект         Пост.(1)     -    держзберігання
     в) робоча документація        15 р.       -
     г) робочий проект          5 р.       -
     2. В інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1599. Кошториси до
     індивідуальних проектів:
     а) зведені              10 р.       -
     б) локальні             5 р.       -
 1600. Художні малюнки, ескізи,
     фотографії:
     а) які входять до складу       Пост.       -
     затверджених проектів
     б) які входять до складу       3 р.       -
     незатверджених проектів
 1601. Проектні пропозиції й        Пост.       -
     наукові звіти з
     реконструкції та
     реставрації будівель, що є
     пам'ятками історії і
     культури
 1602. Проекти реставрації та        Пост.       -
     відновлення архітектурних
     пам'яток, приміських
     палаців і садово-паркового
     мистецтва
 1603. Історичні довідки про        Пост.       -
     будівлі та споруди
 1604. Експериментальні проекти                    (1) Після введення
     на зведення будівель та                     об'єкта в
     споруд:                             експлуатацію
     1. За місцем проектування:
     а) завдання на            Пост.       -
     проектування
     б) технічний             Пост.       -
     в) робоча документація       5 р.(1)      -
     г) робочий проект          Пост.       -
     2. В інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1605. Типові проекти будівель та
     споруд, прийняті до
     виробництва:
     1. За місцем проектування:
     а) завдання на            Пост.       -    (1) Після відміни
     проектування
     б) технічний проект         5 р.(1)      -
     в) робоча документація        Пост.       -
     г) робочий проект          Пост.       -
     2. В інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1606. Типові проекти будівель та
     споруд, що не прийняті до
     виробництва (усі стадії):
     а) за місцем проектування      10 р.       -
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1607. Кошториси до типових та       5 р.(1)      -    (1) Після заміни
     експериментальних проектів                   новими
 1608. Паспорти й каталожні листи      Пост.     Доки не
     типових проектів                   мине
                               потреба
 1609. Висновки про типові та
     індивідуальні проекти:
     а) за місцем проектування      Пост.       -
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1610. Акти готовності проектних      5 р.       -
     робіт з типового та
     експериментального
     проектування
 1611. Типові проекти конструкцій      Пост.     Доки не
                               мине
                               потреба
 1612. Альбоми креслень типових       Пост.     Доки не
     конструкцій                     мине
                               потреба
 1613. Типові проекти малих         Пост.     Доки не
     архітектурних форм                  мине
                               потреба
 1614. Проекти будівництва
     житлових і громадських
     будівель та споруд із
     застосуванням типових та
     індивідуальних проектів
     для експериментального
     будівництва
     (проекти-прив'язки):
     1. За місцем проектування:
     а) завдання на            5 р.       -
     проектування
     б) технічний проект         10 р.       -
     в) робоча документація        10 р.       -
     г) робочий проект          10 р.       -
     2. В інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1615. Звіти, довідки про          10 р.      10 р.
     застосування типових та
     експериментальних проектів
     у будівництві
 1616. Проекти, кошториси на        Доки не     Доки не
     будівництво та            мине      мине
     реконструкцію об'єктів, не     потреба     потреба
     включених до титульних
     списків
 1617. Проекти будівель, споруд,                    (1) Після закінчення
     що виконані контрагентами:                   експлуатації
     а) за місцем розробки        Пост.       -
     основних частин проекту
     б) за місцем експлуатації      1 р.(1)     1 р.(1)
     будівель, споруд
 1618. Технічні висновки про                      (1) Після закінчення
     будівельні конструкції                     експлуатації
     будівель та споруд:
     а) у проектних           Пост.(1)      -
     організаціях
     б) за місцем експлуатації      1 р.(1)     Доки не
                               мине
                               потреба
     в) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1619. Технічні плани та          1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     характеристики будівель                     експлуатації
 1620. Документи (висновки,         10 р.       -
     протоколи, листування) про
     виключення типової
     проектної документації з
     числа діючої
 1621. Переліки й каталоги діючих      Пост.       -
     проектів конструкцій
 1622. Документи (доповідні         5 р.       -
     записки, висновки,
     листування) про розробку й
     затвердження переліків і
     каталогів типових
     проектів, конструкцій
 1623. Класифікатори та           Пост.       -
     кодифікатори типових
     проектів
 1624. Номенклатури типових         Пост.       -
     конструкцій
 1625. Дозволи на внесення змін у     Доки не     Доки не
     робочу документацію та        мине      мине
     повідомлення про зміни в      потреба     потреба
     робочій документації
 1626. Технічні документи         Доки не     Доки не
     проектування (розрахунки       мине      мине
     будівельних конструкцій,      потреба     потреба
     технологічні та інші
     розрахунки, відомості
     підрахунку обсягів робіт
     та ін.)
 1627. Акти на здавання виконаних      3 р.      3 р.
     проектних робіт
 1628. Акти на списання           3 р.      3 р.
     анульованих проектів
 1629. Справа проекту (висновки
     експертизи, копії наказів,
     протоколів, довідки та ін.):
     а) в                 Пост.       -
     організації-розробнику
     б) в інших організаціях       Доки не      -
                       мине
                       потреба
 1630. Листування з органами        5 р.       -
     державної влади, місцевого
     самоврядування про
     знесення будівель при
     проектуванні та забудові
     житлових кварталів міст
 1631. Листування про            3 р.      3 р.
     проектування житлових
     будинків та громадських
     будівель
 1632. Листування про охорону        10 р.      10 р.
     архітектурних пам'яток
 1633. Листування про            5 р.      3 р.
     застосування типових
     проектів у будівництві
 1634. Картотеки й журнали        Пост.(1)     10 р.   (1) На держзберігання
     реєстрації проектно-                      не надходять
     кошторисної документації
 1635. Журнали реєстрації         5 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     надходження та видачі                      будівництва
     робочої документації на
     будівництво
 1636. Листування про строки        3 р.      3 р.
     проектування
              3.5. Експертиза проектів та кошторисів
 
 1637. Плани проведення           5 р.       -
     експертизи проектів
     будівництва та
     реконструкції підприємств,
     будівель, споруд
 1638. Річні звіти з експертизи       Пост.       -
     проектів та кошторисів
 1639. Протоколи засідань          Пост.       -
     експертних органів
 1640. Доповіді, огляди з          Пост.       -
     узагальнення результатів
     експертизи проектів та
     кошторисів на будівництво
     і реконструкцію об'єктів
 1641. Висновки, обгрунтування з      Пост.       -
     експертизи проектів та
     кошторисів на будівництво
     нових і реконструкцію
     діючих об'єктів
 1642. Висновки, листування про       Пост.       -
     експертизу ТЕО та
     будівництво в Україні
     підприємств і об'єктів
     іноземними фірмами
 1643. Висновки, листування про       Пост.       -
     експертизу ТЕО, проектів і
     кошторисів підприємств,
     будівель та споруд, що
     будуються за кордоном за
     технічного сприяння
     України
 1644. Висновки, листування з        Пост.       -
     експертизи типових й
     експериментальних проектів
 1645. Висновки, листування про       10 р.       -
     погодження ТЕО
 1646. Документи (протоколи,        5 р.(1)      -    (1) Після введення
     акти, довідки) про                       об'єктів в експлуатацію
     здійснення всіх видів
     державного нагляду
     (санітарного, пожежного,
     енергетичного та ін.) за
     розробкою проектів на всіх
     стадіях проектування
 1647. Документи (акти, звіти,       5 р.       -
     довідки) про експертизу
     проектів будівництва та
     реконструкції об'єктів
 1648. Акти обстеження          До введення   До введення
     авторського нагляду        об'єкта в    об'єкта в
     об'єктів, що будуються      експлуатацію  експлуатацію
 1649. Листування про розрахунки      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     з експертами                          терміну дії договору
 1650. Журнали обліку надходження     Пост.(1)      -    (1) На держзберігання
     проектно-кошторисної                      не надходять
     документації на експертизу
               3.6. Будівництво та реконструкція
 
 1651. Технічні умови на
     будівництво:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) надіслані для відома й       До       До
     керівництва             заміни     заміни
                       новими     новими
 1652. Документи (пропозиції,       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після введення
     розрахунки, листування)                     об'єкта в експлуатацію
     про прискорення
     будівництва та
     забезпечення введення в
     дію об'єктів, що будуються
 1653. Документи (протоколи,        Пост.      10 р.
     доповіді, довідки) про
     ліквідацію та консервацію
     будівництва
 1654. Документи (протоколи,        5 р.      5 р.
     акти, довідки) про
     погодження з іншими
     організаціями питань
     будівництва об'єктів
 1655. Доповідні записки та         3 р.      3 р.
     листування про технічний
     нагляд і контроль за
     будівельними роботами
 1656. Титульні списки по
     капітальному будівництву:
     а) затверджені            Пост.       -
     центральними органами
     виконавчої влади
     б) затверджені           Доки не     Доки не
     керівництвом організацій       мине      мине
     та підприємств           потреба     потреба
 1657. Проекти титульних списків      3 р.      3 р.
     капітального будівництва
     та реконструкції,
     листування з їх розгляду
 1658. Титульні списки на
     реконструкцію об'єктів:
     а) за місцем складання і       10 р.      10 р.
     затвердження
     б) в інших організаціях       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після завершення
                                     роботи
 1659. Внутрібудівельні титульні      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після завершення
     списки на об'єкти, що                      роботи
     будуються
 1660. Листування про складання       5 р.      5 р.
     титульних списків
     капітального будівництва
     та реконструкції
 1661. Фотоальбоми унікальних        Пост.       -
     будівель та споруд
 1662. Документи (акти, огляди,
     доповідні записки,
     зведення) про хід
     будівництва й
     реконструкції:
     а) для об'єктів           Пост.       -
     загальнодержавного
     значення
     б) для об'єктів місцевого      5 р.      5 р.
     значення
 1663. Документи (акти, рішення,
     доповідні записки,
     довідки) про прийом в
     експлуатацію закінчених
     об'єктів будівництва:
     а) для об'єктів           Пост.       -
     загальнодержавного
     значення
     б) для об'єктів місцевого      5 р.      5 р.
     значення
 1664. Документи (доповідні         5 р.      5 р.
     записки, протоколи, акти)
     про результати аналізу
     показників собівартості
     будівництва та пропозиції
     про поліпшення якості та
     зниження собівартості
     будівництва
 1665. Листування про поліпшення      5 р.      5 р.
     якості будівництва,
     зниження собівартості та
     ефективності використання
     капітальних вкладень, про
     заміну дефіцитних
     матеріалів у будівництві
 1666. Документи (доповіді,         3 р.      3 р.
     довідки, листування) про
     механізацію й
     автоматизацію
     будівельно-монтажних робіт
 1667. Зведені відомості про        Доки не     Доки не
     будівництво виробничих        мине      мине
     комплексів             потреба     потреба
 1668. Оперативні зведення,         3 р.      3 р.
     таблиці обстеження
     об'єктів будівництва
 1669. Довідки про незавершене       3 р.      3 р.
     будівництво об'єктів на
     початок року
 1670. Протоколи погодження з       5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після закінчення
     субпідрядними                          будівництва
     організаціями планів
     будівельно-монтажних робіт
 1671. Протоколи розбіжностей між      5 р.      5 р.
     замовниками й підрядчиками
     з будівництва об'єктів
 1672. Протоколи оперативних        3 р.      3 р.
     нарад з будівництва
 1673. Переліки об'єктів          Пост.     Доки не
     експериментального і                 мине
     показового будівництва               потреба
 1674. Технічні паспорти будівель     10 р.(1)    10 р.(1)   (1) Після знесення
     індивідуальних                         будівлі
     забудовників та держфонду
 1675. Технічні               3 р.      3 р.
     паспорти-сертифікати на
     відправлені будівельні
     матеріали та
     напівфабрикати
 1676. Оціночні акти вартості       Доки не     Доки не
     завершених будівництвом       мине      мине
     об'єктів              потреба     потреба
 1677. Реєстри актів на виконані      3 р.      3 р.
     будівельні роботи
 1678. Документи (акти, доповідні      5 р.      5 р.
     записки, довідки) про стан
     будівель та споруд
 1679. Акти, висновки, протоколи      5 р.      5 р.
     та листування про зниження
     вартості будівництва
 1680. Листування про планування,      3 р.      3 р.
     облік наявності та
     експлуатацію будівельних
     машин, механізмів і
     обладнання
 1681. Листування про погодження,      3 р.      3 р.
     застосування та постачання
     будівництва новими
     будівельними конструкціями
     і матеріалами
 1682. Листування про організацію      3 р.      3 р.
     виробництва нових місцевих
     видів будівельних
     матеріалів
 1683. Листування про перенесення      5 р.      3 р.
     з будівельних майданчиків
     будівель та споруд
 1684. Листування про погодження      3 р.      3 р.
     об'ємів та організації
     будівельно-монтажних робіт
 1685. Листування про планування      3 р.      3 р.
     підрядних
     будівельно-монтажних робіт
 1686. Документи (графіки,         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     довідки та листування) про                   будівництва
     виготовлення і постачання
     технічної документації для
     будівництва
 1687. Графіки введення об'єктів
     в експлуатацію:
     а) за місцем складання і       10 р.      5 р.
     затвердження
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1688. Графіки проведення         1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після завершення
     будівельно-монтажних робіт                   робіт
 1689. Календарні графіки          1 р.      1 р.
     будівельно-монтажних робіт
 1690. Завдання і графіки, що        1 р.      1 р.
     надходять від головних
     інженерів проекту
 1691. Плани заходів та звіти про      3 р.      3 р.
     економію будівельних
     матеріалів
 1692. Замовлення на будівельні       3 р.      3 р.
     матеріали та
     металоконструкції
 1693. Листування про розподіл і      1 р.      1 р.
     переміщення будівельних
     машин і механізмів та
     витрати будівельних
     матеріалів
 1694. Документи (висновки,         10 р.      5 р.
     доповіді, протоколи) про
     застосування нових
     будівельних матеріалів та
     механізмів
 1695. Документи (протоколи,        3 р.      3 р.
     проекти, норми, розрахунки
     та листування) про
     перегляд норм витрачання
     будівельних матеріалів
 1696. Розрахунки з розробки        3 р.      3 р.
     нормативів перехідних
     запасів будівельних
     матеріалів
 1697. Розрахунки норм витрати       1 р.      1 р.
     будівельних матеріалів та
     металоконструкцій
 1698. Переліки будівельних        Доки не     Доки не
     матеріалів              мине      мине
                       потреба     потреба
 1699. Листування про розгляд та      3 р.      3 р.
     встановлення цін на
     будівельні матеріали
 1700. Листування про технічний      1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     нагляд і контроль за                      будівництва
     будівельними роботами
 1701. Листування про авторський      3 р.      3 р.
     нагляд за будівельними
     роботами
 1702. Технічні вимоги на
     проведення підземних
     робіт:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 1703. Дозволи на проведення        3 р.      3 р.
     вибухових робіт при
     будівництві
 1704. Акти на проведення
     підземних робіт:
     а) за місцем проведення      Пост.(1)     10 р.   (1) На
     робіт                              держзберігання не
                                     надходять
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1705. Журнали обліку дозволів на      10 р.      10 р.
     проведення підземних робіт
 1706. Наряди (копії) на виділене      3 р.      3 р.
     підприємством обладнання
     для капітального
     будівництва
 1707. Замовлення-наряди на         3 р.      3 р.
     проведення робіт, завдання
     виконробам
 1708. Наряди на виконання         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) У разі виникнення
     ремонтних робіт                         спорів, розбіжностей,
                                     слідчих та судових
                                     справ - до прийняття
                                     остаточного рішення
 1709. Листування про проведення      3 р.      3 р.
     підрядних робіт
 1710. Повідомлення про хід і       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після введення
     завершення будівництва та                    об'єкта в експлуатацію
     реконструкції
 1711. Журнали обліку будівельних      3 р.      3 р.
     матеріалів, механізмів та
     запасних частин до них
               3.7. Капітальний і поточний ремонт
 
 1712. Документи (акти, доповідні      5 р.      5 р.
     записки, довідки) про
     обстеження будівель і
     споруд для визначення
     видів ремонтних робіт
 1713. Оперативні плани підрядних      3 р.      3 р.
     ремонтно-будівельних та
     будівельно-монтажних робіт
 1714. Титульні списки на          3 р.      3 р.
     капітальний ремонт
 1715. Замовлення на капітальний      1 р.      1 р.
     і поточний ремонт
 1716. Графіки капітального і       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     поточного ремонтів                       ремонту
 1717. Документи (протоколи,        5 р.      5 р.
     рішення, акти) про
     погодження обсягів робіт з
     капітального ремонту
 1718. Документи (доповідні         3 р.      3 р.
     записки, зведення) про
     проведення капітального і
     поточного ремонту
 1719. Листування про проведення      3 р.      3 р.
     ремонтних робіт
 1720. Акти огляду й приймання       5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після закінчення
     об'єктів після                         ремонту
     капітального і поточного
     ремонту
 1721. Розцінки на ремонтні        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     роботи                             ремонту
 1722. Відомості будівельних        5 р.(1)     5 р.(1)   (1) У разі виникнення
     недоробок та дефектів                      спорів, суперечок,
                                     слідчих та судових
                                     справ - до прийняття
                                     остаточного рішення
 1723. Описи ремонтних робіт на       3 р.      3 р.
     будівлях та спорудах
 1724. Дефектні відомості й акти      5 р.      5 р.
     на ремонтні роботи
 1725. Інвентаризаційні відомості      3 р.      3 р.
     ремонтних робіт
 1726. Листування про розвиток       3 р.      3 р.
     ремонтної служби
 1727. Довідки про виконання        3 р.      3 р.
     планів капітального і
     поточного ремонту
     виробничого і
     житлово-комунального фонду
 1728. Кошториси на проведення
     капітального ремонту:
     а) зведені              5 р.       -
     б) локальні             3 р.       -
                      4. Виробництво
                4.1. Організація виробництва
 
 1729. Зведені виробничо-технічні      Пост.       -
     характеристики промислових
     підприємств
 1730. Техніко-економічні
     показники роботи підприємств:
     а) річні               Пост.      10 р.   (1) За відсутності
                                     річних - пост.
     б) квартальні            3 р.(1)     3 р.
 1731. Виробничо-технічні
     паспорти:
     а) підприємств і основних      Пост.      10 р.
     підрозділів
     б) допоміжних підрозділів       До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 1732. Схеми організації          Пост.      10 р.
     виробництва та
     пояснювальні записки до
     них
 1733. Документи (розрахунки,        Пост.      10 р.
     таблиці, довідки) про
     визначення економічної
     ефективності та підвищення
     рентабельності підприємств
 1734. Документи (доповідні         Пост.       -
     записки, діаграми,
     розрахунки, обгрунтування,
     довідки, висновки) про
     розвиток і розміщення
     підприємств
 1735. Розрахунки, висновки про       10 р.      10 р.
     розподіл і технічне
     переозброєння виробництва
     та освоєння випуску нових
     видів сировини й виробів
     (продукції)
 1736. Документи (протоколи,        10 р.      10 р.
     висновки, довідки) про
     підвищення якості
     науково-технічного
     керівництва та надання
     підприємствам технічної
     допомоги
 1737. Свідоцтва на право          Пост.      10 р.
     серійного виробництва
     виробів
 1738. Акти введення в дію         10 р.      10 р.
     виробничих потужностей
 1739. Документи (акти, графіки,      10 р.      10 р.
     таблиці) про використання
     виробничих потужностей
 1740. Номенклатури, переліки,
     класифікатори продукції,
     що виготовляється:
     а) підприємствами          Пост.      10 р.
     б) підрозділами           10 р.      10 р.
 1741. Документи (розрахунки,        5 р.      5 р.
     відомості, таблиці,
     графіки) про організацію
     ритмічної роботи
     підприємств і рівномірного
     випуску продукції
 1742. Листування про освоєння і      5 р.      5 р.
     використання виробничих
     потужностей підприємств і
     підрозділів
 1743. Документи (розрахунки,        10 р.      5 р.
     обгрунтування, висновки)
     про зміну й розширення
     асортименту продукції, що
     виробляється
 1744. Внутрізаводські технічні       10 р.     Доки не
     вимоги                        мине
                               потреба
 1745. Протоколи затвердження        10 р.      5 р.
     технічної документації на
     продукцію
 1746. Документи (пропозиції,        Пост.      10 р.
     обгрунтування, висновки)
     про виготовлення
     установочної партії
     виробів
 1747. Звіти, акти про перевірку
     стикування виробів
     (продукції):
     а) основного виробництва       Пост.      10 р.
     б) допоміжного виробництва      10 р.      5 р.
 1748. Документи (акти, звіти,
     протоколи складання та
     журнали) про комплектацію
     виробів і складальних
     одиниць:
     а) дослідного виробництва      10 р.      5 р.
     б) серійного виробництва       10 р.      5 р.
 1749. Документи (протоколи,        Пост.      10 р.
     висновки, доповіді,
     обгрунтування, довідки,
     таблиці, розрахунки) про
     спеціалізацію і виробниче
     кооперування
 1750. Листування про            5 р.      3 р.
     спеціалізацію і виробниче
     кооперування
 1751. Документи (акти,           10 р.      5 р.
     протоколи, звіти,
     висновки) про припинення
     робіт з виготовлення
     виробів (продукції)
 1752. Документи (вимоги,          3 р.      3 р.
     накладні, накопичувальні
     відомості) про продукцію,
     що надійшла для обробки
 1753. Документи (акти, довідки,      3 р.      3 р.
     розрахунки) про
     використання відходів,
     вторинної сировини
 1754. Повідомлення             3 р.      3 р.
     заводів-виробників,
     записки про відправлення
     виробів (продукції)
 1755. Документи (розрахунки,        3 р.      3 р.
     схеми, графіки) про
     підготовку до виробництва
     й випуску продукції
 1756. Оперативно-виробничі
     програми підрозділів:
     а) річні               5 р.      5 р.
     б) квартальні й місячні       1 р.      1 р.
 1757. Плани-завдання роботи        1 р.      1 р.
     підрозділів
 1758. Періодичні відомості         5 р.      5 р.
     підприємств про випуск і
     відвантаження виробів на
     експорт
 1759. Журнали контролю           5 р.      5 р.
     виробництва і пред'явлення
     виробів (продукції)
 1760. Звіти про витрати сировини      10 р.      5 р.
     і матеріалів на випуск
     виробів (продукції)
 1761. Журнали обліку заводських      1 р.      1 р.
     номерів деталей і
     складальних одиниць
 1762. Документи (дозволи,
     списки, акти) про списання
     й знищення виробів
     (продукції), приладів та
     їх складових:
     а) спеціального           10 р.      10 р.
     виробництва
     б) загального виробництва      3 р.      3 р.
 1763. Замовлення, заявки на        3 р.      3 р.
     виробництво виробів
     (продукції) окремих підприємств
 1764. Листування про технічне       10 р.      10 р.
     переозброєння підприємств
     та вдосконалення
     виробництва
 1765. Документи (доповідні         5 р.      5 р.
     записки, довідки,
     зведення) та листування
     про освоєння і розширення
     виробництва
 1766. Листування про організацію      3 р.      3 р.
     ритмічної роботи
     підприємств та рівномірний
     випуск продукції
 1767. Акти на розробку виробів
     із зазначенням складових
     одиниць:
     а) спеціального           10 р.       -
     виробництва
     б) загального виробництва      3 р.      3 р.
 1768. Документи (довідки,         5 р.      5 р.
     зведення) про підвищення
     культури виробництва на
     підприємствах
 1769. Протоколи впровадження        Пост.      10 р.
     нових видів сировини і
     матеріалів
 1770. Лімітні карти на продукцію     Доки не     Доки не
     і сировину              мине      мине
                       потреба     потреба
 1771. Листування про            3 р.      3 р.
     номенклатуру виробництва
     продукції, розширення й
     зміни асортименту
     продукції
 1772. Листування про            5 р.      5 р.
     впровадження нових видів
     сировини і матеріалів,
     забезпечення комплексного
     використання сировини та
     її переробку
 1773. Розрахунки, довідки з
     розробки середньо
     прогресивних норм витрати
     сировини, матеріалів і
     енергії у виробництві й
     будівництві:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1774. Документи (акти,           10 р.      5 р.
     протоколи, звіти,
     висновки, розрахунки) про
     припинення робіт з
     виготовлення окремих видів
     і типів виробів
     (продукції)
 1775. Документи (розрахунки,        5 р.      5 р.
     акти, відомості, довідки)
     про списання витрат щодо
     знятих з виробництва,
     припинених робіт і
     замовлень
 1776. Документи (розрахунки,        3 р.      3 р.
     обгрунтування, дозволи)
     про витрачання дефіцитних
     і коштовних металів для
     випуску виробів
 1777. Листування про норми         3 р.      3 р.
     витрат сировини й
     матеріалів
 1778. Журнали диспетчерських        1 р.      1 р.
     оперативних записів,
     рапорти начальників змін,
     інженерів і майстрів
 1779. Журнали обліку відходів       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) У разі виникнення
     виробництва                           спорів, суперечок,
                                     слідчих та судових
                                     справ - зберігаються
                                     до винесення
                                     остаточного рішення
 1780. Зведення про виконання        1 р.      1 р.
     виробничих програм
 1781. Документи (довідки,         5 р.      5 р.
     графіки) про проведення
     організаційно-технічних
     заходів, пов'язаних із
     забезпечення виконання
     виробничих програм
 1782. Документи (таблиці,         3 р.      3 р.
     розрахунки, відомості) про
     роботу підприємств
 1783. Журнали, картотеки здачі       3 р.      3 р.
     робіт у підрозділи
 1784. Журнали, картотеки обліку      3 р.      3 р.
     виробів, продукції
 1785. Журнали руху виробів у       Доки не     Доки не
     цехах у процесі           мине      мине
     виготовлення та на         потреба     потреба
     проміжних складах
 1786. Журнали відвантаження        3 р.      3 р.
     готових виробів
 1787. Документи (акти, довідки,      3 р.      3 р.
     журнали) про облік
     незавершеного виробництва
 1788. Журнали первинного обліку      1 р.      1 р.
     і готової продукції
 1789. Журнали, картотеки обліку      1 р.      1 р.
     напівфабрикатів, що
     випускаються і надходять
 1790. Документи (паспорти,
     специфікації):
     а) на вироби дослідного       3 р.      3 р.
     виробництва
     б) на вироби серійного        Пост.      10 р.
     виробництва
 1791. Технічні завдання на
     проведення технологічної
     підготовки виробництва:
     а) прийняті до виробництва      Пост.      5 р.
     б) не прийняті до          5 р.      3 р.
     виробництва
 1792. Замовлення цехів на         3 р.      3 р.
     поповнення бракованих
     виробів (продукції)
 1793. Журнали обліку виконання       1 р.      1 р.
     змінних виробничих завдань
 1794. Журнали, картотеки обліку      3 р.      3 р.
     наявності, стану й руху
     замовлень на виготовлення
     виробів і випуск готової
     продукції
 1795. Листування про заходи із       3 р.      3 р.
     скорочення витрат
     сировини, матеріалів та
     економії матеріальних
     ресурсів
 1796. Аналіз витрат сировини і
     матеріалів:
     а) у підрозділах           3 р.      3 р.
     б) на підприємстві в         5 р.      5 р.
     цілому
 1797. Звіти про комплексне         3 р.      3 р.
     використання сировини і
     матеріалів
 1798. Звіти про незавершене        3 р.      3 р.
     виробництво
 1799. Звіти про ритмічність
     виробництва:
     а) річні               3 р.      3 р.
     б) квартальні            1 р.      1 р.
 1800. Звіти про хід підготовки       3 р.      3 р.
     підприємств до сезонних
     робіт
 1801. Звіти про підвищення         3 р.      3 р.
     культури виробництва на
     підприємствах
            4.2. Упровадження нової техніки і технології.
            Механізація й автоматизація виробничих процесів
 
 1802. Плани впровадження нової       Пост.      10 р.
     техніки і технології
 1803. Доповіді й довідки про        Пост.      10 р.
     виконання планів
     впровадження досягнень
     науки і техніки
 1804. Документи (доповідні         Пост.      5 р.
     записки, висновки,
     довідки, розрахунки,
     переліки заходів) про
     організацію й освоєння
     нових виробництв,
     розширення і технічне
     переозброєння існуючих
 1805. Документи (протоколи,        5 р.      5 р.
     пропозиції, розрахунки)
     про впровадження нової
     техніки
 1806. Переліки технічних заходів      5 р.      3 р.
     до впровадження передової
     технології виробництва із
     зазначенням передбачуваної
     економічної ефективності
 1807. Розрахунки економічного       5 р.      5 р.
     ефекту від впровадження
     нової техніки
 1808. Акти впровадження нової       5 р.      5 р.
     техніки і технології
 1809. Довідки про проведення        5 р.      5 р.
     технічних заходів до
     впровадження нової техніки
 1810. Документи (робочі схеми,       Пост.      5 р.
     пропозиції, доповідні
     записки, розрахунки,
     висновки) про
     автоматизацію виробничих
     процесів
 1811. Рішення й висновки про        5 р.      5 р.
     гарантований нагляд за
     експлуатацією нової
     техніки
 1812. Графіки підготовки          3 р.      3 р.
     виробництва до освоєння
     нової техніки
 1813. Графіки виконання робіт       3 р.      3 р.
     щодо впровадження нової
     техніки
 1814. Листування про            3 р.      3 р.
     впровадження нової
     техніки, передової
     технології виробництва
 1815. Довідки і листування про       3 р.      3 р.
     координацію робіт у галузі
     впровадження нової техніки
 1816. Протоколи про механізацію,      Пост.      10 р.
     автоматизацію і
     модернізацію процесів
     виробництва
 1817. Переліки нових видів         5 р.      3 р.
     продукції і сировини
 1818. Документи (робочі схеми,       Пост.      5 р.
     пропозиції, доповідні
     записки, розрахунки,
     висновки) про механізацію
     виробництва
 1819. Документи (доповіді,         Пост.      10 р.
     довідки, розрахунки) про
     освоєння нових видів
     продукції і сировини
 1820. Листування про виконання       3 р.      3 р.
     заходів щодо впровадження
     засобів механізації
     інженерної праці і
     автоматизації систем
     управління та про
     організацію комплексної
     механізації і
     автоматизації виробничих
     процесів
 1821. Техніко-економічне          Пост.      5 р.
     обгрунтування впровадження
     нової техніки, технології,
     автоматизації і
     механізації виробництва
 1822. Робочі проекти            5 р.      5 р.
     автоматизації і
     механізації виробничих
     процесів
 1823. Техноробочі проекти         Пост.      5 р.
     автоматизації і
     механізації виробничих
     процесів
 1824. Звіти про              5 р.      5 р.
     організаційно-технічні
     заходи щодо поліпшення
     технології виробництва
              4.3. Конструкторська робота з виробів
               серійного і масового виробництва
 
 1825. Технічні завдання на
     вироби:
     а) що йдуть у виробництво      Пост.      10 р.
     б) що не йдуть у           Пост.      10 р.
     виробництво
     в) що зняті з виробництва      10 р.      5 р.
 1826. Технічні пропозиції на
     вироби:
     а) що йдуть у виробництво      Пост.      10 р.
     б) що не йдуть у           Пост.      10 р.
     виробництво
 1827. Ескізні проекти на вироби:
     а) що йдуть у виробництво      10 р.      10 р.
     б) що не йдуть у          Доки не     Доки не
     виробництво             мине      мине
                       потреба     потреба
     в) що зняті з виробництва      10 р.      5 р.
 1828. Технічні проекти на
     вироби:
     а) що йдуть у виробництво      Пост.      10 р.
     б) що не йдуть у           Пост.      10 р.
     виробництво
     в) що зняті з виробництва      Пост.      10 р.
 1829. Робочі проекти на вироби:
     а) що йдуть у виробництво      Пост.      10 р.
     б) що не йдуть у           10 р.      10 р.
     виробництво
     в) що зняті з виробництва      10 р.      10 р.
 1830. Журнали реєстрації          Пост.      10 р.
     конструкторської
     документації з етапами
     здачі
 1831. Журнали реєстрації змін       Пост.      10 р.
     конструкторської
     документації
                 4.4. Технологія виробництва
 
 1832. Технологічні карти й         Пост.      10 р.
     описання технологічних
     процесів
 1833. Технологічні регламенти,
     режими виробництва і
     рецептури:
     а) за місцем складання        Пост.      10 р.
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1834. Технологічні             Пост.      10 р.
     характеристики і
     розрахункові дані про
     трудомісткість, механічну
     обробку і складання
     виробів
 1835. Технологічні правила і
     розпорядження:
     а) за місцем складання        5 р.      5 р.
     б) в інших організаціях       1 р.      1 р.
 1836. Технічні й технологічні
     інструкції виробничих
     процесів і лабораторних
     досліджень:
     а) за місцем затвердження      Пост.      10 р.
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1837. Техніко-економічні          5 р.      5 р.
     показники фактичних витрат
     матеріалів і сировини на
     виробництво виробів
     (продукції)
 1838. Специфікації основного        Пост.      10 р.
     технологічного обладнання
 1839. Карти рівня продукції, що      Пост.      10 р.
     атестується
 1840. Виробничі рецептури,        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після заміни
     регламенти й режими                       новими
     виробництва виробів
 1841. Описання виробничих         Пост.      10 р.
     процесів унікального
     характеру на вироби в
     цілому
 1842. Затверджені, діючі та        Пост.      10 р.
     замінені технічні умови
     технологічного процесу
 1843. Незатверджені, відхилені і     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після затвердження
     забраковані варіанти                      перероблених варіантів
     технічних умов та
     інструкцій з технологічних
     процесів
 1844. Забраковані й відхилені       5 р.      5 р.
     варіанти технологічних
     карт і описань виробничих
     процесів
 1845. Журнали контролю           10 р.      10 р.
     технологічних процесів
 1846. Документи (розрахунки,        10 р.      5 р.
     таблиці, довідки,
     висновки) про впровадження
     нових видів сировини
 1847. Документи (розрахунки,        5 р.      5 р.
     таблиці, довідки,
     висновки) про забезпечення
     комплексного використання
     сировини
 1848. Технологічні інструкції на      До       До
     експлуатацію і ремонт        заміни     заміни
     обладнання             новими     новими
 1849. Документи (акти,           10 р.      5 р.
     протоколи, звіти,
     висновки, рекомендації)
     про технічну експертизу
     продукції (виробів)
 1850. Документи (протоколи,        10 р.      10 р.
     висновки, рекомендації,
     розрахунки, обгрунтування)
     про впровадження нових
     технологічних процесів,
     регламентів, рецептур і
     режимів виробництва
     виробів (продукції)
 1851. Документи (розрахунки,        5 р.      3 р.
     висновки, довідки) про
     аналіз відхилень від
     технічних нормативів
 1852. Аналізи всіх видів          10 р.      10 р.
     продукції і сировини
 1853. Аналізи відхилень від        10 р.      5 р.
     затверджених технічних
     нормативів
 1854. Акти контролю            3 р.      3 р.
     технологічної дисципліни
     (дотримання технологічних
     процесів)
 1855. Акти впровадження й         5 р.      3 р.
     перевірки технологічних
     процесів
 1856. Акти, рекламаційні листи       5 р.      5 р.
     на забраковану продукцію
     (вироби)
 1857. Акти затвердження
     еталонних зразків:
     а) за місцем складання        Пост.      10 р.
     в) в інших організаціях       1 р.      1 р.
 1858. Акти механічних, хімічних
     і спеціальних випробувань
     виробів:
     а) за місцем проектування      Пост.      10 р.
     і випробування
     б) в інших організаціях       1 р.      1 р.
 1859. Журнали обліку змін         Пост.      10 р.
     технології виробництва
 1860. Журнали обліку            Пост.      10 р.
     технологічних процесів
 1861. Довідки про роботу підпри-      Пост.      10 р.
     ємств щодо поліпшення
     технології виробництва
 1862. Збірники, альбоми робочої      Пост.      10 р.
     технологічної документації
 1863. Журнали обліку робочої       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     технологічної документації                   журналу
 1864. Типові операційні карти:
     а) за місцем розробки        Пост.      10 р.
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1865. Розрахунково-технологічні      3 р.      3 р.
     карти
 1866. Карти ескізів            3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
                                     виробу з виробництва
 1867. Карти обліку позначень       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
     виробів                             виробу з виробництва
 1868. Комплектувальні карти        3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
                                     виробу з виробництва
 1869. Маршрутні карти з          Пост.      10 р.
     виготовлення й обробки
     виробів (продукції)
 1870. Технологічні паспорти
     (формуляри технічного
     контролю на вироби):
     а) дослідного виробництва      Пост.       -    (1) Після
                                     закінчення
     б) серійного виробництва      5 р.(1)     5 р.(1)   гарантійного строку
 1871. Документи (супровідні        3 р.      3 р.
     карти, паспорти, діаграми)
     технологічних процесів
 1872. Технологічні інструкції на      3 р.      3 р.
     проведення випробувань
     вузлів
 1873. Технологічні розпорядження      1 р.      1 р.
 1874. Номенклатурні карти         3 р.      3 р.
     виробів
 1875. Карти заходів щодо доробки      3 р.      3 р.
     продукції
 1876. Документи (акти, довідки,      3 р.      3 р.
     пропозиції) про результати
     контролю дотримання
     технології
 1877. Циклові й операційні         1 р.      1 р.
     карти, що використовуються
     при виготовленні виробів у
     серійному виробництві
 1878. Журнали й картотеки обліку      5 р.      5 р.
     технологічних порушень
 1879. Протоколи розслідувань        5 р.      5 р.
     фактів технологічних
     порушень
 1880. Журнали контролю          Доки не     Доки не
     параметрів роботи          мине      мине
     обладнання і            потреба     потреба
     технологічного процесу
 1881. Доповідні записки про        3 р.      3 р.
     технологію виробництва
 1882. Картотека обліку          Доки не     Доки не
     технологічних процесів на      мине      мине
     підприємствах            потреба     потреба
 1883. Затверджені відомості змін     Доки не     Доки не
     до технологічних           мине      мине
     регламентів і проекти        потреба     потреба
     відомостей
 1884. Відомості операцій         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
     виробництва виробів                       виробу з виробництва
 1885. Відомості технологічних       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
     процесів виробництва                      виробу з виробництва
 1886. Відомості деталей          Пост.      10 р.
     (складальних одиниць) до
     типових технологічних
     процесів
 1887. Відомості матеріалів для      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
     виробництва                           виробу з виробництва
 1888. Відомості технологічного       Пост.     10 р.(1)   (1) Після зняття
     оснащення                            виробу з виробництва
 1889. Відомості розподілу         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
     продукції по цехах                       виробу з виробництва
 1890. Документи (нормативи,        5 р.      5 р.
     таблиці, завдання) про
     зниження трудомісткості
     виробів, норм витрат
     сировини і матеріалів у
     виробництві
 1891. Норми допусків відхилень
     від технічних нормативів:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) в інших організаціях       3 р.      3 р.
 1892. Проекти впровадження робіт     5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після закінчення
     і проекти організації                      робіт
     будівництва
 1893. Попередження ВТК про         3 р.      3 р.
     незадовільну якість
     виробів (продукції)
 1894. Журнали реєстрації          10 р.      10 р.
     дослідів і аналізів
     технології виробництва
 1895. Заповнені монтажні й         10 р.      10 р.
     зварювальні формуляри
 1896. Директивні, сіткові         5 р.      5 р.
     графіки на пускові об'єкти
 1897. Листи змін технологічного      1 р.      1 р.
     процесу
 1898. Графіки технічних заходів      3 р.      3 р.
     з технології виробництва
 1899. Місячні графіки, акти,        3 р.      3 р.
     технічні завдання з
     технології виробництва
 1900. Графіки випуску продукції      5 р.      5 р.
 1901. Документи (щоденні          1 р.      1 р.
     рапорти, зведення,
     відомості) про виконання
     виробничих завдань і здачу
     готової продукції
 1902. Виробничо-технічні         Пост.(1)     10 р.   (1) На державне
     паспорти на машини,                       зберігання не
     обладнання, механізми,                     передаються
     прилади й інструменти
 1903. Листування про            3 р.      3 р.
     вдосконалення технології й
     економії матеріальних
     ресурсів
 1904. Листування про            3 р.      3 р.
     технологічну підготовку
     виробництва і дотримання
     технологічних режимів
 1905. Листування, повідомлення       3 р.      3 р.
     про змінення норм
 1906. Листування про розробку,       3 р.      3 р.
     затвердження і змінення
     регламентів і режимів
     виробництва
 1907. Листування про розробку і      3 р.      3 р.
     застосування рецептур
 1908. Листування про розробку       3 р.      3 р.
     технологічних схем
     виробництва продукції
 1909. Плани
     організаційно-технічних
     заходів щодо поліпшення
     технології виробництва:
     а) річні               5 р.      5 р.
     б) квартальні            3 р.      3 р.
     в) місячні              1 р.      1 р.
         4.5. Технічне оснащення виробництва та розподіл обладнання
 
 1910. Техніко-економічні          Пост.      5 р.
     показники, довідки,
     зведені таблиці аналізу
     технічного рівня
     обладнання підприємств і
     перспектив його розвитку
 1911. Зведені відомості          Пост.      10 р.
     наявності й потреби
     встановленого обладнання
 1912. Зведені таблиці потреби в      Доки не     Доки не
     обладнанні              мине      мине
                       потреба     потреба
 1913. Схеми технологічного         До       До
     планування та розміщення      заміни     заміни
     обладнання і поточних        новими     новими
     ліній
 1914. Документи (розрахунки,        10 р.      5 р.
     обгрунтування, висновки)
     про визначення і вибір
     типів та конструкцій
     обладнання
 1915. Переліки робочих креслень      Доки не     Доки не
     (типажі) обладнання,         мине      мине
     засобів вимірювання і        потреба     потреба
     технологічного оснащення
     (технологічні комплекти)
 1916. Документи (акти,           Пост.     10 р.(1)   (1) На принципово
     протоколи, експертні                      нові, оригінальні
     висновки) про результати                    технологічні лінії і
     виробничих випробувань                     обладнання; на інші -
     технологічних ліній і                      3 р.
     обладнання
 1917. Документи (протоколи,        10 р.      10 р.
     акти, висновки) про
     розробку нестандартного
     обладнання, вимірювальних
     приладів і міряльного
     інструменту
 1918. Довідки про використання       3 р.      3 р.
     незмонтованого обладнання
 1919. Проекти й кошториси на        10 р.      5 р.
     встановлення обладнання і
     переобладнання підприємств
 1920. Висновки про проектування      10 р.      5 р.
     вітчизняного обладнання
 1921. Протоколи розгляду і
     затвердження проектів
     обладнання підприємств:
     а) за місцем проектування      Пост.       -
     б) за місцем затвердження      10 р.       -
 1922. Баланси обладнання          3 р.      3 р.
 1923. Схеми і техніко-економічні      10 р.      5 р.
     характеристики обладнання
 1924. Техніко-економічні          10 р.      10 р.
     показники роботи
     обладнання
 1925. Акти про монтаж обладнання      5 р.      5 р.
 1926. Доповідні записки підприє-      3 р.      3 р.
     мств про наявність
     незмонтованого і
     надмірного обладнання
 1927. Оперативні зведення про       3 р.      3 р.
     децентралізоване
     виробництво запасних
     частин та інструменту
 1928. Документи (акти, зведення,      3 р.      3 р.
     доповідні записки) про
     надходження (приймання),
     наявність, стан,
     переміщення, експлуатацію
     і ремонт обладнання та
     механізмів, вимірювальних
     приладів, міряльного
     інструменту і запасних
     частин
 1929. Документи (протоколи,        1 р.      1 р.
     програми, висновки, акти)
     про дефектоскопію і
     металографічний контроль
     обладнання
 1930. Комплектувальні відомості     До списання   До списання
     на обладнання           обладнання   обладнання
 1931. Документи (протоколи,        Доки не     Доки не
     акти, атестати, свідоцтва)      мине      мине
     про перевірку (технічний      потреба     потреба
     огляд) засобів вимірювання
     та обладнання
 1932. Карти перевірки обладнання      1 р.      1 р.
     на точність
 1933. Відомості невикористаного      3 р.      3 р.
     обладнання
 1934. Наряди на переміщення        1 р.      1 р.
     обладнання
 1935. Ліміти витрат обладнання у      1 р.      1 р.
     цехах
 1936. Заявки, замовлення на        3 р.      3 р.
     виготовлення
     нестандартного обладнання
     та інструменту
 1937. Заявки на ремонт           1 р.      1 р.
     обладнання, оснащення та
     інструменту
 1938. Плани середнього і          3 р.      3 р.
     капітального ремонту
     обладнання
 1939. Акти монтажу, пускових        1 р.      1 р.
     випробувань і прийому в
     експлуатацію нового
     обладнання
 1940. Інвентарні відомості на       1 р.      1 р.
     обладнання підрозділів
 1941. Карти термінів служби і       Доки не     Доки не
     спрацьованості обладнання      мине      мине
                       потреба     потреба
 1942. Журнали обліку відхилень       5 р.      3 р.
     обладнання від
     установлених стандартів
 1943. Карти річної потреби         3 р.      3 р.
     матеріалів для заміни
     спрацьованих деталей та
     обладнання
 1944. Відомості на обладнання       3 р.      3 р.
     підприємств
 1945. Відомості розподілу фондів      1 р.      1 р.
     запасних частин для
     обладнання вітчизняного
     виробництва
 1946. Норми й розрахунки          3 р.      3 р.
     завантаження обладнання
 1947. Доповідні записки про        5 р.      5 р.
     укомплектування
     обладнанням об'єктів, що
     будуються
 1948. Графіки постачання          1 р.      1 р.
     обладнання на пускові
     об'єкти
 1949. Графіки монтажу обладнання      1 р.      1 р.
 1950. Журнали зведеного обліку      Доки не     Доки не
     запасних деталей до         мине      мине
     моделей обладнання         потреба     потреба
 1951. Журнали, картки, машинні       5 р.      5 р.
     табуляграми обліку
     надходження й вибуття
     обладнання
 1952. Документи (змінні журнали,      3 р.      3 р.
     відомості, акти) про
     періодичний огляд стану
     обладнання
 1953. Листування про            Пост.      10 р.
     виготовлення і постачання
     унікальних видів
     обладнання
 1954. Листування про заміну й       3 р.      3 р.
     модернізацію застарілого
     обладнання
 1955. Листування про розробку,       3 р.      3 р.
     виготовлення і
     впровадження серійного
     технологічного і
     нестандартного обладнання
 1956. Листування про            3 р.      3 р.
     паспортизацію обладнання
 1957. Листування про зберігання,      3 р.      3 р.
     утримання і облік
     обладнання
 1958. Листування з             3 р.      3 р.
     підприємствами про монтаж
     і налагодження обладнання,
     що випускається
 1959. Плани монтажу обладнання:
     а) вітчизняного           1 р.      1 р.
     б) імпортного            3 р.      3 р.
 1960. Звіти про результати         1 р.      1 р.
     виробничих випробувань
     автоматичних технологічних
     ліній
 1961. Плани перевірки засобів       1 р.      1 р.
     контролю й автоматики
 1962. Плани розподілу основного      5 р.      5 р.
     і допоміжного обладнання
 1963. Плани, програми зміни        5 р.      5 р.
     конструкцій обладнання,
     машин і механізмів
 1964. Звіти про модернізацію        10 р.      5 р.
     технологічного обладнання
           4.6. Енергетичне й паливне забезпечення виробництва
 
 1965. Документи (протоколи,        5 р.      5 р.
     акти, таблиці) про хід
     випробувань
     енергоустановок
 1966. Схеми енергетичних          5 р.      5 р.
     установок
 1967. Паспорти енергоустановок      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття з
                                     експлуатації
 1968. Протоколи нарад із
     затвердження схем
     енергопостачання і
     погодження
     енергоспоживачів:
     а) за місцем проведення       Пост.       -
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1969. Приймально-здавальні акти      3 р.      3 р.
     енергетичних установок
 1970. Журнали перебігу           3 р.      3 р.
     випробувань енергетичного
     обладнання і установок
 1971. Листування про            3 р.      3 р.
     випробування і прийом
     енергоустановок
 1972. Акти встановлення меж        5 р.      5 р.
     обслуговування та
     відповідальності за стан
     енергетичного господарства
 1973. Технічні умови на
     електропостачання:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1974. Паливні й енергетичні        Пост.      10 р.
     баланси
 1975. Норми витрат палива й
     електроенергії:
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 1976. Листування про норми         3 р.      3 р.
     витрат палива й різних
     видів електроенергії
 1977. Розрахунки й обгрунтування      5 р.      5 р.
     норм витрат енергетичних
     ресурсів
 1978. Ліміти витрат            5 р.      5 р.
     електроенергії
 1979. Листування про нарощування      3 р.      3 р.
     потужностей
     енергоустановок
 1980. Схеми електропостачання та     Доки не     Доки не
     розподілу електроенергії       мине      мине
                       потреба     потреба
 1981. Розрахунки, аналізи         5 р.      5 р.
     потреби в паливі, теплі й
     електроенергії
 1982. Аналізи роботи            Пост.      10 р.
     енергоустановок
 1983. Повідомлення про аварії і      3 р.      3 р.
     пошкодження електромережі
 1984. Відомості й журнали обліку      1 р.      1 р.
     роботи електромонтерів
 1985. Листування про            3 р.      3 р.
     експлуатацію
     енергогосподарства та
     контроль за його роботою
 1986. Тарифи на електроенергію і      До       До
     теплоенергію            заміни     заміни
                       новими     новими
 1987. Акти обстеження           3 р.      3 р.
     підприємств з витрачання
     електроенергії
 1988. Листування про витрати        3 р.      3 р.
     електроенергії і палива
 1989. Графіки навантаження         1 р.      1 р.
     електрогосподарства
 1990. Документи (протоколи,        5 р.      5 р.
     акти, довідки) про
     переведення енергетичних
     установок на нові види
     палива
 1991. Журнали записів, відомості      1 р.      1 р.
     показників
     контрольно-вимірювальних
     приладів та
     електролічильників
 1992. Листування про економію       3 р.      3 р.
     енергоресурсів
 1993. Листування про обстеження      3 р.      3 р.
     витрат електроенергії
     підприємствами
 1994. Документи (журнали,         3 р.      3 р.
     відомості, картотеки) про
     облік витрат теплоенергії,
     електроенергії, палива на
     підприємствах
 1995. Листування про ліміти        3 р.      3 р.
     витрат електроенергії
 1996. Листування про переведення      3 р.      3 р.
     на нові види палива
 1997. Документи (плани,          3 р.      3 р.
     зведення, акти) про
     організаційно-технічні
     заходи з економії
     електроенергії
 1998. Листування про газифікацію      3 р.      3 р.
     та забезпечення
     підприємств усіма видами
     палива
 1999. Документи (акти, висновки,      3 р.      3 р.
     листування) про обстеження
     котлів державною
     інспекцією
 2000. Графіки витрат палива        3 р.      3 р.
 2001. Аналізи якості палива        3 р.      3 р.
 2002. Листування про            3 р.      3 р.
     використання та правила
     технічної експлуатації
     енергообладнання
 2003. Документи (акти, зведення,      3 р.      3 р.
     відомості) про аварії і
     пошкодження електромережі
 2004. Графіки               1 р.      1 р.
     планово-попереджувального
     ремонту електрообладнання
 2005. Листування про            3 р.      3 р.
     використання вторинних
     теплових і енергоресурсів
 2006. Приписи               3 р.      3 р.
     фабрично-заводської
     енергоінспекції і
     котлонагляду
 2007. Наряди-допуски для роботи      3 р.      3 р.
     на високовольтному
     обладнанні
 2008. Документи (протоколи,        5 р.      5 р.
     акти, доповідні записки,
     довідки) про
     водопостачання підприємств
 2009. Листування про            3 р.      3 р.
     будівництво,
     реконструкцію,
     експлуатацію
     каналізаційних систем
 2010. Листування про витрачання      3 р.      3 р.
     електроенергії та
     експлуатацію
     енергогосподарства
 2011. Листування про            3 р.      3 р.
     водовитрачання і
     водовідведення
 2012. Плани оргзаходів з          5 р.      3 р.
     економії електроенергії і
     палива
 2013. Звіти про постачання         10 р.      5 р.
     електрообладнання
              4.7. Експлуатація і ремонт обладнання
 
 2014. Протоколи випробувань        10 р.      10 р.
     обладнання, механізмів та
     здачі їх в експлуатацію
 2015. Акти випробувань           10 р.      10 р.
     обладнання, механізмів та
     здачі їх в експлуатацію
 2016. Карти термінів служби і       3 р.      3 р.
     спрацьованості деталей
 2017. Карти річної потреби         3 р.      3 р.
     деталей
 2018. Листування про аварії        3 р.      3 р.
     обладнання
 2019. Документи (зведення,         5 р.      5 р.
     графіки, довідки)
     розрахунку коефіцієнта
     змінності роботи
     обладнання
 2020. Журнали технічного стану       3 р.      3 р.
     обладнання
 2021. Документи (акти, довідки,      3 р.      3 р.
     зведення, листування) про
     впровадження передових
     методів ремонту
 2022. Відомості й акти про         3 р.      3 р.
     простої і поломки
     обладнання
 2023. Відомості про наявність       10 р.      10 р.
     ремонтно-механічних баз
 2024. Акти перевірки якості        3 р.      3 р.
     ремонту і підготовки
     обладнання до технічної
     експлуатації
 2025. Листування про розширення,      3 р.      3 р.
     реконструкцію і оснащення
     ремонтно-механічних баз
 2026. Листування про організацію      3 р.      3 р.
     централізованого ремонту
     обладнання
 2027. Норми зношення і витрати       До       До
     інструменту             заміни     заміни
                       новими     новими
 2028. Замовлення на виготовлення      3 р.      3 р.
     оснащення й інструменту
 2029. Листування про            3 р.      3 р.
     виготовлення й обробку
     інструменту
 2030. Вимоги, наряди на          1 р.      1 р.
     інструмент
 2031. Відомості про ліміт витрат      3 р.      3 р.
     інструменту
 2032. Списки наявності           5 р.      5 р.
     міряльного інструменту і
     вимірювальних приладів
 2033. Акти ревізій міряльного       5 р.      5 р.
     інструменту і
     вимірювальних приладів
 2034. Листування про нагляд за       1 р.      1 р.
     вимірювальними приладами
 2035. Технічні акти й свідоцтва      5 р.      5 р.
     про точність ваг і
     вимірювальних приладів для
     лабораторій
 2036. Листування про            3 р.      3 р.
     експлуатацію і ремонт
     обладнання
 2037. Документи (заявки,          3 р.      3 р.
     відомості, розрахунки) на
     запасні частини і ремонт
     обладнання
 2038. Плани підрядних робіт з       3 р.      3 р.
     ремонту обладнання
 2039. Звіти про технічну          10 р.      10 р.
     експлуатацію обладнання
 2040. Листування про постачання      3 р.      3 р.
     запасних частин до
     обладнання по кооперованих
     поставках
 2041. Листування про постачання      3 р.      3 р.
     запасних частин до
     обладнання
 2042. Номенклатури запасних        5 р.      5 р.
     частин до обладнання
 2043. Специфікації на запасні       1 р.      1 р.
     частини до обладнання
 2044. Листування про            3 р.      3 р.
     виготовлення запасних
     частин
 2045. Журнали обліку здачі та       1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     прийому обладнання після                    журналу
     ремонту
 2046. Журнали обліку пуску        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після закінчення
     обладнання після ремонту                    журналу
 2047. Затверджені титульні         5 р.      5 р.
     списки капітального
     ремонту обладнання
 2048. Змінні журнали технічного      3 р.      3 р.
     стану обладнання
          5. Якість продукції, технічний контроль, стандартизація
             5.1. Якість продукції і технічний контроль
 
 2049. Протоколи нарад з розробки      10 р.      5 р.
     і затвердження технічних
     умов
 2050. Протоколи засідань комісій
     з якості продукції:
     а) за місцем складання і       Пост.       -
     затвердження
     б) надіслані для          Доки не     Доки не
     керівництва і до відома       мине      мине
                       потреба     потреба
 2051. Документи (огляди,          Пост.      10 р.
     доповіді, висновки,
     довідки) про технічний
     рівень і якість продукції
 2052. Протоколи про підвищення       10 р.       -
     надійності продукції, що
     виготовляється
 2053. Листування про            3 р.      3 р.
     вдосконалення і
     впровадження комплексної
     системи управління якістю
 2054. Документи (стенограми,        Пост.       -
     протоколи, рішення, тези
     доповідей) про роботу
     відомчих і міжвідомчих
     комісій з якості
 2055. Листування про підготовку      3 р.       -
     і проведення засідань
     міжвідомчих комісій з
     якості
 2056. Листування про якість і       3 р.       -
     комплектність продукції
 2057. Норми технічних вимог з
     якості продукції:
     а) за місцем складання і       Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 2058. Повідомлення про пред'явлення    3 р.      3 р.
     продукції на
     пред'явницькі випробування
 2059. Акти (звіти) про           1 р.      1 р.
     результати типових
     випробувань продукції
 2060. Атестати якості виробів,       1 р.      1 р.
     відгуки цеху-споживача про
     якість продукції
     цеху-виготовлювача
 2061. Документи (доповідні         5 р.      5 р.
     записки, акти, довідки і
     листування) про
     притягнення до
     відповідальності осіб,
     винних у випуску неякісної
     продукції
 2062. Приписи, розпорядження ВТК      3 р.      3 р.
     про незадовільну якість
     продукції
 2063. Методичні рекомендації,
     вказівки про поліпшення
     технічного,
     художньо-конструкторського
     рівня виробів:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) в інших організаціях       Доки не      -
                       мине
                       потреба
 2064. Протоколи засідань          Пост.       -
     художніх рад
 2065. Листування про технічну       3 р.       -
     естетику
 2066. Карти технічного рівня        Пост.      10 р.
     якості машин і обладнання
 2067. Плани                5 р.      5 р.
     організаційно-технічних
     заходів щодо підвищення
     якості і надійності
     продукції
 2068. Документи (графіки, акти,      10 р.      10 р.
     висновки, пропозиції і
     рекомендації) про
     підвищення якості
     продукції та її надійності
 2069. Обгрунтування, таблиці
     підвищення технічного
     рівня і якості продукції:
     а) за місцем складання        10 р.       -
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 2070. Листування про підвищення      1 р.      1 р.
     надійності і довговічності
     виробів
 2071. Листування про міцність,       1 р.      1 р.
     надійність машин і
     обладнання
 2072. Документи (розрахунки,        1 р.      1 р.
     висновки, акти, звіти) про
     лабораторні дослідження
     якості сировини,
     матеріалів і виробів
 2073. Плани бездефектного         5 р.      5 р.
     виготовлення продукції
 2074. Звіти про виготовлення,       Пост.      10 р.
     здачу і приймання
     бездефектної продукції
 2075. Дозволи на пропуск         3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
     деталей, вузлів і готових                    виробу з виробництва
     виробів, що мають
     відхилення від діючої
     технічної документації
 2076. Журнали обліку результатів      3 р.      3 р.
     перевірки якості
     матеріалів, деталей,
     вузлів, комплектувальних
     виробів, що надійшли від
     заводів-постачальників
 2077. Описання й посібники з       Доки не     Доки не
     експлуатації продукції        мине      мине
                       потреба     потреба
 2078. Замовлення і заявки на        1 р.      1 р.
     обробку проб і проведення
     аналізів
 2079. Журнали відбору проб,        3 р.      3 р.
     обліку доставки, здачі й
     приймання їх у лабораторію
 2080. Журнали обліку обробки        10 р.      10 р.
     проб і проведення аналізів
 2081. Рентгенограми,            3 р.      3 р.
     спектрограми виготовлених
     деталей, вузлів, виробів
 2082. Журнали обліку            5 р.      5 р.
     лабораторних аналізів
 2083. Журнали контролю          3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після закінчення
     виробництва, що                         гарантійного строку на
     заповнюються змінними                      продукцію
     лаборантами і майстрами
 2084. Журнали обліку результатів     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після зняття
     технічного контролю                       виробу з виробництва
     деталей і вузлів
 2085. Протоколи, акти           Пост.      10 р.
     випробувань якості
     продукції
 2086. Акти якості продукції, що      3 р.      3 р.
     приймається від
     постачальників
 2087. Сертифікати про якість        5 р.       -
     готової продукції і
     сировини
 2088. Документи (висновки,         5 р.      5 р.
     звіти, зведення, дефектні
     відомості, листування) про
     якість і вибракування
     продукції
 2089. Акти й висновки споживачів      5 р.      5 р.
     з випробувань продукції
 2090. Замовлення від цехів на       3 р.      3 р.
     заповнення браку виробів
 2091. Документи (висновки,         5 р.      3 р.
     довідки, розрахунки) про
     аналіз браку продукції
 2092. Журнали обліку браку і        3 р.      3 р.
     розбракування продукції
 2093. Листування про розробку       5 р.      3 р.
     нормативів технологічних
     втрат продукції
 2094. Рекламації на продукцію,       5 р.      5 р.
     акти на якість матеріалів,
     сировини
 2095. Журнали реєстрації          3 р.      3 р.
     рекламацій на продукцію
 2096. Звіти і внутрізаводські       5 р.      5 р.
     рекламації з системи
     бездефектного виготовлення
     продукції
 2097. Журнали обліку показників      5 р.      5 р.
     системи бездефектного
     виготовлення продукції
 2098. Акти і квитанції на         5 р.      5 р.
     гарантійний ремонт
     продукції
 2099. Листування про гарантійний      3 р.      3 р.
     ремонт і продовження
     гарантійних строків
     продукції, що
     виготовляється
 2100. Журнали обліку і           3 р.      3 р.
     реєстрації ремонту готової
     продукції
 2101. Характеристики і довідки       1 р.      1 р.
     про якість готової
     продукції
 2102. Листування про змінення       3 р.      3 р.
     технічних умов на
     продукцію
 2103. Сертифікати якості          10 р.      10 р.
     експортної продукції
 2104. Журнали обліку приймання       3 р.      3 р.
     деталей контролерами
 2105. Журнали обліку видачі        10 р.      10 р.
     тавра
 2106. Схеми замірювань           3 р.      3 р.
     контрольного оснащення
 2107. Листування про нагляд за       3 р.      3 р.
     вимірювальними приладами
 2108. Листування про створення і
     впровадження приладів
     контролю якості:
     а) в                 10 р.       -
     організаціях-розробниках
     б) в інших організаціях       3 р.      3 р.
 2109. Технічні акти про стан        3 р.      3 р.
     вимірювальних приладів
 2110. Документи (акти,           5 р.      5 р.
     свідоцтва, звіти) про
     точність ваг і
     вимірювальних приладів
 2111. Методичні вказівки,          До       До
     рекомендації з метрології      заміни     заміни
                       новими     новими
 2112. Протоколи про розгляд і       Пост.      10 р.
     затвердження метрологічних
     величин
 2113. Листування про метрологію      3 р.      3 р.
                   5.2. Стандартизація
 
 2114. Технічні завдання на         5 р.       -
     розробку проектів
     стандартів
 2115. Проекти державних,
     галузевих стандартів (ДС,
     ГС), технічних умов (ТУ),
     висновки, пропозиції до
     них:
     а) за місцем складання        5 р.       -
     б) надіслані для відома       Доки не      До
                       мине      заміни
                       потреба     новими
 2116. Документи (відгуки,         Доки не     Доки не
     пропозиції, висновки) про      мине      мине
     проекти ДС або ГС          потреба     потреба
 2117. Затверджені державні
     стандарти:
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     б) в інших організаціях        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 2118. Затверджені галузеві
     стандарти, технічні умови:
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     (оригінали й перші
     примірники копій)
     б) надіслані для відома        До       До
                       заміни     заміни
                       новими     новими
 2119. Комплекс стандартів          До       До
     підприємства (КСП) з        заміни     заміни
     комплексної системи         новими     новими
     управління якістю
     продукції (КСУЯП) і
     стандарти підприємства
 2120. Затверджені технічні умови
     на продукцію і матеріали:
     а) за місцем складання        Пост.       -
     б) надіслані для           До       До
     керівництва або відома       заміни     заміни
                       новими     новими
 2121. Затверджені товарні знаки:
     а) за місцем розробки        Пост.      10 р.
     б) надіслані для відома       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 2122. Реєстри товарних знаків:
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     б) надіслані для відома       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 2123. Листування про розробку,       3 р.      3 р.
     реєстрацію, облік і
     затвердження товарних
     знаків
 2124. Нумераційні картотеки        Пост.       -
     зареєстрованих товарних
     знаків і знаків
     обслуговування
 2125. Каталоги на міжнародні       Доки не     Доки не
     стандарти і відгуки про       мине      мине
     них                 потреба     потреба
 2126. Плани заходів з           Пост.      5 р.
     упровадження стандартів
 2127. Листування про формування      3 р.      3 р.
     планів стандартизації
 2128. Звіти про впровадження
     стандартів у виробництво:
     а) за місцем складання        Пост.      5 р.
     б) в інших організаціях       Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 2129. Листування про випуск        3 р.      3 р.
     стандартів, ТУ,
     впровадження їх у
     виробництво
 2130. Листування про подання        3 р.       -
     проектів державних
     стандартів у Держстандарт
     України
 2131. Листування про перевірку       3 р.      3 р.
     дотримання державних
     стандартів та технічних
     умов
 2132. Договори на виконання        5 р.(1)      -    (1) Після закінчення
     робіт зі стандартизації і                    терміну договору
     метрології
 2133. Журнали реєстрації          Пост.       -
     галузевих стандартів,
     технічних умов
 2134. Листування про уніфікацію,      3 р.      3 р.
     стандартизацію систем
     управління
 2135. Листування про уніфікацію      5 р.      3 р.
     й типізацію приладів,
     обладнання, інструментів
 2136. Каталоги на вироби         Доки не     Доки не
                       мине      мине
                       потреба     потреба
 2137. Акти перевірки стандартів      5 р.       -
     та листування про ухилення
     від стандартів
 2138. Листування про розробку,       3 р.       -
     впровадження
     класифікаторів продукції
 2139. Акти затвердження
     еталонних зразків деталей
     і готових виробів:
     а) за місцем затвердження      Пост.       -
     б) надіслані для          Доки не     Доки не
     керівництва             мине      мине
                       потреба     потреба
 2140. Листування про            3 р.      3 р.
     еталонування
 2141. Документи (протоколи,        5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після заміни
     акти, звіти, довідки) про                    новими або внесення
     організацію нагляду за                     змін у ДС, ГС, ТУ
     впровадженням і
     дотриманням державних і
     галузевих стандартів
 2142. Довідки, доповіді про        5 р.      5 р.
     нормування й економію
     матеріальних ресурсів
 2143. Журнали реєстрації          Пост.       -
     дозволених відступів від
     галузевих стандартів,
     технічних умов
 2144. Листування про перегляд       3 р.      3 р.
     діючих галузевих
     стандартів, СТП, ТУ
          6. Охорона навколишнього середовища
            6.1. Організація діяльності
 
 2145.  Листування про розробку      5 р.       5 р.
     нормативних документів з
     охорони навколишнього
     середовища
 2146.  Листування про виведення      5 р.        -
     з міст підприємств у
     ненаселені (приміські)
     зони
 
 2147.  Протоколи технічних нарад     Пост.      10 р.
     з питань відведення
     стічних вод, моніторингу
     сільськогосподарської і
     лісової радіології,
     медико-біологічних
     проблем та ін.
 2148.  Описання, рекомендації з      5 р.       5 р.
     біологічного очищення
     стоків та очищення
     навколишнього середовища
     від пилу і газів
 2149.  Переліки (нормативи)
     гранично допустимих
     концентрацій шкідливих
     речовин у навколишньому
     середовищі:
     а) за місцем складання і      Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                      мине       мине
                      потреба     потреба
 2150.  Норми технічних вимог з       До        До
     якості повітряного        заміни      заміни
     середовища і стічних вод     новими      новими
 2151.  Норми водоспоживання для      До        До
     підприємств і витрати       заміни      заміни
     води питної якості        новими      новими
 2152.  Баланс водоспоживання і      Пост.      5 р.
     водовідведення
          6.2. Охорона навколишнього середовища
 
 2153.  Документи (доповіді,        Пост.      10 р.
     довідки, пропозиції) про
     охорону навколишнього
     середовища від викидів
     шкідливих речовин і
     виробничих відходів
 2154.  Листування про           3 р.       3 р.
     попередження і ліквідацію
     забруднення водоймищ,
     грунту і атмосферного
     повітря викидами підприємств
 2155.  Договори на виготовлення     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після
     і встановлення очисних                     закінчення
     споруд                             терміну дії
                                     договору
 2156.  Листування про          3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після
     будівництво очисних                       закінчення
     споруд                             будівництва
 2157.  Договори на очищення і      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після
     обробку промислових                       закінчення
     стоків                             терміну дії
                                     договору
 2158.  Листування про           3 р.       3 р.
     експлуатацію очисних
     споруд і поліпшення
     якості очищення
 2159.  Схеми, плани, паспорти       Пост.      1 р.(1)   (1) Після
     очисних споруд і                        закінчення
     обстеження стічних вод                     експлуатації
 2160.  Акти перевірки стану        10 р.      5 р.
     очисних споруд і
     обстеження стічних вод
 2161.  Акти, паспорти про         Пост.      Доки не
     джерела викидання                  мине
     шкідливих речовин у водні             потреба
     об'єкти і в атмосферу
 2162.  Документи (постанови,       5 р.       5 р.
     акти, доповідні записки)
     природоохоронного
     законодавства
 2163.  Аналізи атмосферного        Пост.      Доки не
     повітря на вміст                  мине
     забруднень                     потреба
 2164.  Аналізи грунтів на вміст      Пост.      Доки не
     забруднень                     мине
                              потреба
 2165.  Документи (доповідні        Пост.      10 р.
     записки, довідки,
     відомості) про
     екологічний стан
     навколишнього середовища
 2166.  Журнали результатів        5 р.       5 р.
     аналізів повітряного
     середовища, грунтів тощо
 2167.  Зведення загазованості       5 р.       3 р.
     повітря
 2168.  Річні огляди виконання
     планів охорони
     навколишнього середовища:
     а) за місцем складання і      Пост.       -
     затвердження
     б) в інших організаціях      Доки не     Доки не
                      мине       мине
                      потреба     потреба
 2169.  Документи (періодичні       Пост.      10 р.
     відомості, довідки,
     пояснювальні записки) про
     стан стічних вод
 2170.  Документи (довідки,        Пост.      10 р.
     доповідні записки,
     відомості, таблиці,
     лабораторні записи) про
     роботу очисних споруд і
     контроль за їх станом
 2171.  Документи (акти,          Пост.      10 р.
     протоколи, довідки) про
     зупинення, закриття
     виробництва і об'єктів,
     накладання штрафних
     санкцій, передачу справ
     до прокуратури
 2172.  Документи (акти, довідки,     Пост.      5 р.
     листування) про
     здійснення контролю за
     охороною надр,
     відновлення
     (рекультивацію) земель
 2173.  Документи (акти,          Пост.      5 р.
     відомості, довідки) про
     здійснення контролю за
     охороною, використанням і
     відтворенням земельного
     фонду, здійсненням
     заходів щодо боротьби з
     ерозією, заболочуванням і
     забрудненням грунтів,
     безпечного застосування
     отрутохімікатів у
     народному господарстві
 2174.  Документи (акти, довідки,     Пост.      5 р.
     листування) про охорону,
     використання і
     відтворення тваринного
     світу
 2175.  Документи (акти, довідки,     Пост.      5 р.
     відомості) про здійснення
     контролю за охороною
     природного заповідного
     фонду державного і
     місцевого значення
 2176.  Дозиметричні паспорти       Пост.       -
     населених пунктів, що
     зазнали радіоактивного
     забруднення
 2177.  Документи (протоколи,       Пост.       -
     обгрунтування, доповідні
     записки, розрахунки) про
     розробку та виконання
     Національної програми
     ліквідації наслідків
     катастрофи на
     Чорнобильській АЕС
 2178.  Документи (плани,         10 р.      5 р.
     відомості, листування)       ЕПК
     про радіологічне
     обстеження земель та
     присадибних ділянок
     громадян
 2179.  Листування з органами       10 р.      5 р.
     державної влади,          ЕПК
     місцевого самоврядування,
     науковими закладами,
     громадськими об'єднаннями
     про ліквідацію наслідків
     катастрофи на
     Чорнобильській АЕС
 2180.  Листування з органами       10 р.      5 р.
     державної влади,          ЕПК
     місцевого самоврядування,
     підприємствами про
     дезактивацію та
     поводження з
     радіоактивними відходами
           7. Автоматизовані системи (АС)
    7.1. Організація робіт із створення автоматизованих систем
 
 2181.  Листування про           Пост.       -
     вдосконалення структури
     управління АС
 2182.  Листування про           5 р.       5 р.
     проектування, розробку,
     створення, впровадження й
     експлуатацію АС
 2183.  Акти про заходи щодо        5 р.       3 р.
     підготовки об'єктів до
     впровадження АС
 2184.  Листування про розробку      10 р.      5 р.
     класифікаторів ТЕІ для АС
 2185.  Листування про розробку      5 р.       5 р.
     завдань, проведення
     виробничих випробувань і
     дослідної експлуатації АС
 2186.  Протоколи випробувань і
     погодження:
     а) на АС              10 р.      5 р.
     б) підсистеми АС          10 р.      3 р.
     в) комплекси завдань       5 р.(1)     Доки не   (1) Після
     (завдання)                     мине    прийому в
                              потреба   експлуатацію
     г) види забезпечення        10 р.      Доки не
                               мине
                              потреба
 2187.  Інформаційні карти й        5 р.       3 р.
     виписки з актів
     виробничих випробувань
     програм
 2188.  Акти приймання в дослідну
     експлуатацію:
     а) АС               5 р.       5 р.
     б) підсистеми АС          5 р.       3 р.
     в) комплексів завдань       5 р.      Доки не
     (завдання)                     мине
                              потреба
     г) видів забезпечення       3 р.      Доки не
                               мине
                              потреба
 2189.  Заявки і розрахунки на       3 р.       3 р.
     матеріали й засоби
     комплексу технічних
     засобів
 2190.  Документи (довідки,        10 р.      5 р.(1)   (1) Після
     заявки, дефектні                        заміни
     відомості) про проведення                    обладнання
     капітального і поточного
     ремонту комплексу
     технічних засобів АС
 2191.  Листування про придбання,     3 р.       3 р.
     розподіл, монтаж,
     використання та ремонт
     обчислювальної техніки
 2192.  Листування про           3 р.       3 р.
     забезпечення технічною й
     експлуатаційною
     документацією
 2193.  Листування про           10 р.       -
     підключення АС до
     загальнодержавної системи
     зв'язку
 2194.  Тимчасові положення про       До        До
     порядок проведення        освоєння     освоєння
     монтажно-налагоджувальних      ЕОМ       ЕОМ
     робіт для введення в
     експлуатацію ЕОМ
 2195.  Акти, протоколи          3 р.       3 р.
     приймально-здавальних
     випробувань ЕОМ
 2196.  Акти проведення          3 р.       3 р.
     контрольних випробувань
     засобів ОТ
 2197.  Протоколи й документи до     3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Є додатком
     них технічних нарад щодо                    до акта
     налагодження засобів ОТ                     проведення
                                     контрольних
                                     випробувань
                                     засобів ОТ
 2198.  Повідомлення про                        (1) Після
     готовність до промислової                    здачі в
     експлуатації:                          експлуатацію
     а) АС               5 р.(1)     3 р.(1)
     б) її частин і видів        5 р.(1)     3 р.(1)
     забезпечення
 2199.  Протоколи засідань
     комісій з приймання в
     промислову експлуатацію:
     а) АС               10 р.      5 р.    (1) Після
                                     здачі в
     б) підсистем АС          10 р.      3 р.    експлуатацію
     в) комплексів завдань       5 р.(1)      3 р.
     (завдання)
     г) видів забезпечення       10 р.      3 р.
     ґ) обчислювального центру     10 р.      3 р.
 2200.  Акт здавання у промислову     Пост.       -
     експлуатацію комплексу
     технічних засобів АС
 2201.  Акти приймання в
     промислову експлуатацію:
     а) АС)               10 р.      3 р.
     б) підсистем АС          10 р.      3 р.
     в) комплексів завдань       5 р.      Доки не
     (завдання)                     мине
                              потреба
     г) видів забезпечення       10 р.      Доки не
                               мине
                              потреба
     ґ) обчислювального центру     10 р.      Доки не
                               мине
                              потреба
     д) обчислювальної техніки     3 р.      Доки не
     й іншого обладнання                 мине
                              потреба
     е) приміщень під монтаж і     3 р.      Доки не
     налагодження обладнання               мине
                              потреба
 2202.  Акти виконання           5 р.        -
     організаційно-технічних
     заходів щодо підготовки
     підприємств на стадії
     впровадження АС
 2203.  Акти завершення робіт з      Пост.       -
     АС
 2204.  Положення про фонди        Пост.       До
     алгоритмів і програм                заміни
     (ДержФАП, ГФАП)                  новими
 2205.  Листування про надійність     5 р.       3 р.
     ЕОМ, обладнання і блоків
     та якість технічної
     документації
 2206.  Листування про обмін        10 р.      3 р.
     досвідом і методичні
     розробки з використання
     ЕОМ
 2207.  Листування про           5 р.        -
     автоматизацію обробки
     інформації з зарубіжними
     організаціями
 2208.  Договори із замовниками      3 р.       3 р.
     на виконання
     обчислювальних робіт (на
     оренду машинного часу)
 2209.  Документи (програми,        3 р.       3 р.
     довідки, таблиці,
     листування) про
     заповнення документів, що
     надходять на обробку в ОЦ
 2210.  Інформаційні бланки        3 р.       3 р.
 2211.  Тематичні картки          5 р.       5 р.
 2212.  Заявки на машинний час       1 р.       1 р.
 2213.  Листування про виконання      3 р.       3 р.
     обчислювальних робіт
 2214.  Довідки про виконання       3 р.       3 р.
     виробничих програм
     відповідно до завдань з
     обслуговування замовників
     обчислювальними роботами
 2215.  Акти здачі виконаних        1 р.       1 р.
     обчислювальних робіт і
     машинограм
 2216.  Довідки про витрати на       10 р.      5 р.
     створення й утримання ОЦ
 2217.  Плани-графіки проведення      3 р.       3 р.
     робіт з обстеження систем
     управління, розробки
     техніко-економічних
     обгрунтувань, технічних
     завдань, вибору типових
     проектних рішень і
     пакетів прикладних
     програм
 2218.  Плани й плани-графіки       5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після
     робіт із створення                       закінчення
     (розвитку) АС                          робіт
 2219.  Плани-графіки виконання      5 р.(1)     5 р.(1)   (1) Після
     робіт із створення                       закінчення
     робочої документації                      робіт
 2220.  Програми дослідної         3 р.       3 р.
     експлуатації
 2221.  Плани-графіки робіт зі      3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після
     здачі АС, її частин і                      здачі в
     видів забезпечення в                      експлуатацію
     дослідну й промислову
     експлуатацію
 2222.  Програми робіт з
     приймання в промислову
     експлуатацію:
     а) АС               10 р.      5 р.
     б) підсистем АС          10 р.      3 р.
     в) комплексів завдань       5 р.      Доки не
     (завдання)                     мине
                              потреба
     г) видів забезпечення       10 р.      Доки не
                               мине
                              потреба
     ґ) обчислювального центру     10 р.      Доки не
                               мине
                              потреба
 2223.  Плани заходів з          Пост.      3 р.
     підготовки
     організації-користувача
     до введення в дію АС
 2224.  Плани-графіки введення в      5 р.       5 р.
     експлуатацію АС, її
     частин і видів
     забезпечення
 2225.  Річні плани            Пост.      5 р.
     техніко-економічних
     показників АС
 2226.  Плани розподілу          5 р.       3 р.
     (розміщення) засобів
     обчислювальної техніки
 2227.  Плани, заявки на засоби      1 р.       1 р.
     обчислювальної техніки
 2228.  Плани заходів із          3 р.       3 р.
     забезпечення
     обчислювальної техніки
     централізованим
     обслуговуванням
 2229.  Графіки проведення         1 р.       1 р.
     ремонту засобів
     обчислювальної техніки
 2230.  Графіки вирішення випуску     3 р.       3 р.
     завдань
 2231.  Графіки надходження й       3 р.       3 р.
     обробки інформації
 2232.  Плани-графіки розподілу      1 р.       1 р.
     машинного часу
 2233.  Плани й графіки введення
     в експлуатацію ЕОМ та
     інших технічних засобів і
     обладнання:
     а) річні              3 р.       1 р.
     б) квартальні           1 р.       1 р.
 2234.  Графіки проведення         1 р.       1 р.
     теоретичних і практичних
     занять на ЕОМ
 2235.  Звіти про створення
     (розвиток) і
     функціонування АС:
     а) річні              Пост.      5 р.    (1) За
                                     відсутності
                                     річних - пост.
     б) квартальні           3 р.(1)      3 р.
 2236.  Звіти про дослідну         Пост.      5 р.
     експлуатацію
     автоматизованих підсистем
 2237.  Звіти про виконання плану     Пост.      5 р.
     введення АС в промислову
     експлуатацію
 2238.  Звіти про впровадження       Пост.      10 р.
     АС, обчислювальної
     техніки та ефективність
     їх використання
 2239.  Звіти про роботу ОЦ:
     а) річні              Пост.      10 р.
     б) піврічні            5 р.       3 р.
     в) місячні             3 р.       3 р.
 2240.  Річні звіти про          Пост.      10 р.
     надходження і введення в
     експлуатацію
     обчислювальної техніки
 2241.  Паспорт комплексу        Пост.(1)      10 р.    (1) До
     технічних засобів ОЦ                      списання
                                     технічних
                                     засобів з
                                     балансу
 2242.  Паспорт виробничого        Пост.      5 р.
     об'єднання (підприємства) ГОЦ
 2243.  Машинні протоколи         1 р.       1 р.
 2244.  Журнали й інструкції з       3 р.       До
     техніки обслуговування               заміни
     ЕОМ                        новими
 2245.  Журнали (відомості, акти)     3 р.       3 р.
     обліку, ремонту,
     налагодження і заміни
     вузлів і елементів
     засобів обчислювальної
     техніки
 2246.  Журнали обліку (прийому й     1 р.       1 р.
     видачі) інформації
     каналами зв'язку
 2247.  Журнали обліку замовлень      1 р.       1 р.
     на проведення
     обчислювальних робіт
 2248.  Журнали реєстрації         1 р.       1 р.
     корекцій
 2249.  Журнали обліку масивів       1 р.       1 р.
     інформації
 2250.  Журнали обліку роботи       1 р.       1 р.
     оператора і телетайпіста
 2251.  Журнали обліку
     оперативних зведень:
     а) місячні              -       5 р.
     б) добові              -       1 р.
 2252.  Журнали реєстрації         1 р.       1 р.
     вихідної інформації, що
     передається абонентам
 2253.  Журнали реєстрації         1 р.       1 р.
     надходжень статистичної
     звітності
 2254.  Журнали обліку обладнання     1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після
                                     списання
                                     обладнання з
                                     балансу
 2255.  Журнали обліку           1 р.       1 р.
     документації з
     математичного
     забезпечення
 2256.  Журнали обліку           1 р.       1 р.
     експлуатації засобів
     обчислювальної техніки
 2257.  Журнали обліку машинних       До        До
     носіїв              заміни      заміни
                      новими      новими
         7.2. Проектування автоматизованих систем
 
 2258.  Звіти про обстеження        Пост.      10 р.
     існуючої АС на початок її
     розробки (розвитку) та
     додатки до них
 2259.  Техніко-економічне         Пост.      10 р.
     обгрунтування створення
     (розвитку) АС
 2260.  Тактико-технічне завдання     Пост.      10 р.
     на створення АС
 2261.  Заявки на створення АС       5 р.       5 р.
 2262.  Технічні завдання на
     створення:
     а) АС               Пост.       -
     б) підсистем АС          Пост.       До
                              заміни
                              новими
     в) комплексів завдань       Пост.       До
     (завдання)                     заміни
                              новими
     г) видів забезпечення       Пост.       До
                              заміни
                              новими
 2263.  Робочі завдання на        1 р.(1)     1 р.(1)   (1) Після
     проведення обстеження                      завершення
     системи управління                       обстеження
 2264.  Технічні завдання на        5 р.      Доки не
     розробку апаратури,                 мине
     прийому й передачі даних,             потреба
     каналів зв'язку
 2265.  Техніко-економічні         Пост.      10 р.
     показники АС
 2266.  Робоча документація:
     а) на АС              Пост.      5 р.
     б) підсистем АС          Пост.      3 р.
     в) комплекси завдань        Пост.      Доки не
     (завдання)                     мине
                              потреба
     г) види забезпечення        Пост.      Доки не
                               мине
                              потреба
 2267.  Основні специфікації на      Пост.      10 р.
     розробку АС
 2268.  Робочі проекти зі         Пост.       -
     зведеним кошторисним
     розрахунком вартості на
     технічне переозброєння
     об'єктів АС
     (обчислювальних центрів,
     системи збору й передачі
     інформації)
 2269.  Технічні проекти:
     а) на АС              Пост.      5 р.
     б) підсистеми АС          Пост.      3 р.
     в) комплекси завдань        Пост.      Доки не
     (завдання)                     мине
                              потреба
     г) види забезпечення        Пост.      Доки не
                               мине
                              потреба
 2270.  Програмні засоби і         5 р.      Доки не
     програмна документація,               мине
     що не входить до складу              потреба
     проектної документації на
     АС
 2271.  Реєстраційні карти на       10 р.      Доки не
     підсистеми АС                    мине
                              потреба
 2272.  Технічні завдання на        Пост.       До
     створення (реконструкцію)            списання з
     обчислювальних центрів               балансу
 2273.  Технічні проекти на        Пост.       До
     створення (реконструкцію)            списання з
     обчислювальних центрів               балансу
 2274.  Повідомлення про змінення     5 р.       5 р.
     програмної і технічної
     документації
 2275.  Аналітичні таблиці оцінки     5 р.       5 р.
     технічного рівня
     комплексу технічних
     засобів
 2276.  Технічна й експлуатаційна     5 р.       До
     документація на засоби              списання
     обчислювальної техніки              обладнання
     (паспорти, описання,
     інструкції, технічні
     умови, переліки та ін.)
 2277.  Технічні характеристики     До освоєння   До освоєння
     ЕОМ                 ЕОМ       ЕОМ
 2278.  Специфікації і робоча       3 р.(1)     3 р.(1)   (1) Після
     документація на                         списання
     розміщення, встановлення,                    обладнання
     експлуатацію комплексу
     технічних засобів
 2279.  Акти про впровадження       10 р.      10 р.
     технічних засобів і
     математичного
     забезпечення АС
 2280.  Маршрутні листи          5 р.       5 р.
 2281.  Завдання на програмування     5 р.       5 р.
 2282.  Картки відлагодження        5 р.       5 р.
     програм
 2283.  Супровідні формуляри        3 р.       3 р.
     (накладні)
 2284.  Вихідні документи         3 р.       3 р.
 2285.  Карти завдань           1 р.       1 р.
 2286.  Макети перфорації          До        До
                      заміни      заміни
                      новими      новими
 2287.  Супровідні ярлики (на        До        До
     зберігання)            заміни      заміни
                      новими      новими
        7.3. Функціонування автоматизованих систем
 
 2288.  Класифікатори і
     нормативи:
     а) державні            Пост.       До
                              заміни
                              новими
     б) міжгалузеві           Пост.       До
                              заміни
                              новими
     в) галузеві            Пост.       До
                              заміни
                              новими
 2289.  Нормативні документи про
     створення інформаційного,
     математичного і
     нормативно-довідкового
     забезпечення АС:
     а) за місцем затвердження     Пост.      Доки не
                               мине
                              потреба
     б) в інших організаціях      Пост.      Доки не
                               мине
                              потреба
 2290.  Номенклатури, переліки,
     каталоги, інші
     нормативно-довідкові
     документи:
     а) за місцем складання і      Пост.      Доки не
     затвердження                    мине
                              потреба
     б) в інших організаціях      Пост.      Доки не
                               мине
                              потреба
 2291.  Документи (первинні -
     бюджетна, фінансова,
     облікова, планова та інші
     звітності), що надходять
     до ОЦ від організацій (їх
     структурних частин):
     а) що створюються на       Доки не       -
     паперовому носії          мине
                      потреба
     б) що створюються на        Пост.      Доки не
     магнітному носії                  мине
                              потреба
 2292.  Документи (протоколи,       Пост.      Доки не   (1) Під
     довідки, акти, програми,              мине    машинними
     креслення, таблиці) на               потреба   носіями
     машинних носіях(1)                       маються на
                                     увазі магнітні
                                     стрічки,
                                     дискети,
                                     диски,
                                     плівкові
                                     мікрофільми,
                                     мікрофіші і
                                     перфораційні
                                     (перфострічки,
                                     перфокарти)
                                     носії
                                     інформації
 2293.  Машинограми(1)            -        -     (1) Здійснює-
                                     ться зберіган-
                                     ня протягом
                                     термінів, що
                                     відповідають
                                     видам
                                     документів,
                                     одержуваних
                                     традиційним
                                     способом
          Покажчик видів документів
 
Автобіографії                 513, 514, 516, 517,
                        520, 670, 672
Автореферати дисертацій                    661
Адреси вітальні                         63
Акти:
 аварій, пожеж, нещасних випадків,
 професійних отруювань і захворювань        465, 466, 478,
                         1182, 1273, 1276,
                         2003
 авторського нагляду об'єктів                1648
 атестації робочих місць                   461
 будівництва і реконструкції           1654, 1662, 1704
 введення в дію виробничих потужностей         1227, 1738
 використання копіювально-розмножувальної
 техніки                           996
 випробувань зразків              1428, 1858, 1916,
                         1925, 1939, 2015,
                         2059, 2072, 2085,
                         2086, 2089, 2196
 водопостачання підприємств                 2008
 впровадження автоматизованих систем       2183, 2188, 2279
 впровадження нової техніки і технології        1808, 1855
 встановлення норм виробітку та розцінок         430, 434
 готовності проектних робіт                 2203
 експертизи                    939, 950, 1037,
                          1377, 1849
 з техніки безпеки і охорони праці      453, 482, 483, 486,
                        488, 492
 закупівлі імпортної продукції і
 матеріалів                         1030
 затвердження еталонів                 1857, 2139
 знищення печаток, штампів і квитків          1134, 1328
 інвентаризацій               330, 884, 1115, 1124
 кваліфікаційних комісій                   1021
 комерційні                         1093
 контролю стандартів                  2137, 2141
 контролю технологічної дисципліни              1854
 межі обслуговування енергетичного
 господарства                        1972
 надання відводу земельних ділянок              1538
 надання документів                     117
 обліку трудових книжок                   544
 обладнання навчальних закладів               632
 обстежень, перевірок діяльності,
 ревізій                    24, 249, 342, 344,
                        707, 764, 797, 798,
                        800, 802, 862,
 оцінки                           1676
 періодичного огляду стану обладнання            1952
 перевірок виконання колективних договорів          409
 перевірок діловодства та архівної справи           110
 перевірок заповнення лікарняних листків           721
 перевірок засобів вимірювання і
 обладнання                         1931
 перевірок підприємств, установ органами
 державної податкової інспекції           283, 284, 286
 перевірок стану навколишнього
 середовища                   2160, 2161, 2162,
                         2171
 передавання-приймання літератури,
 документів, експонатів                 880, 939
 переоцінки основних фондів                  336
 прибутку-витрат продукції                  1117
 придбання літератури                     879
 приймання-здавання             55, 1028, 1069, 1077,
                       1089, 1090, 1110,
                       1233, 1288, 1391,
                       1450, 1453, 1531,
                       1627, 1969, 2195,
                       2200, 2201, 2215
 приймання-передавання будинків,
 приміщень, ділянок                384, 1150, 1151
 про видачу, знищення, втрату
 перепусток, посвідчень                1138, 1139
 про використання виробничих потужностей           1739
 про встановлення персональних ставок,
 окладів, надбавок                      523
 про діяльність комісій громадських
 організацій                         1338
 про експорт промислових виробів та
 експертизу                         1485
 про забраковану продукцію (вироби)             1856
 про заміну спідометрів                   1210
 про зняття наявності й залишків
 матеріалів                         1092
 про невиконані науково-дослідні роботи           1371
 про оренду державних підприємств              1303
 про перевірку роботи з підготовки
 кадрів                            565
 про порушення правил внутрішнього
 розпорядку                    418, 1130, 1284
 про приватизацію                      1302
 про приймання, здачу, списання майна
 та матеріалів                   315, 881, 882,
                          1188
 про припинення проектно-розвідувальних
 робіт                            1558
 про роботу транспорту та його технічний
 стан                         1168, 1186
 про розробку виробів із зазначенням
 складових одиниць                      1767
 про розробку нестандартного обладнання           1917
 про розтрати, недостачи, заборгованість           335
 про стан будівель та споруд           1159, 1678, 1712
 проектних робіт                       1610
 протипожежної безпеки і охорони
 організацій                  1253, 1254, 1270,
                      1273, 1276, 1277, 1283
 процентовки                      1425, 1557
 ревізійних комісій                     1317
 результатів обробки телеметричної
 інформації                         1435
 ремонту                 1720, 1724, 2021, 2024,
                      2098
 списання анульованих проектів                1628
 технічні про стан вимірювальних
 приладів                 2035, 2109, 2110, 1231,
                      1346, 1987
 
Алфавіти                            521
Альбоми                    65, 939, 1422, 1433,
                       1862
Аналізи:
 атмосферного повітря, грунтів             2163, 2164
 видів продукції і сировини                 1852
 виконання балансів                      198
 виробничо-економічної діяльності               169
 витрат сировини і матеріалів                1796
 відхилень від технічних нормативів             1853
 ділянок забудови                      1549
 медичні                           727
 потреби в паливі, електроенергії              1981
 проб повітряного середовища                 497
 продуктивності праці й зарплати               437
 пропозицій, заяв, скарг                    29
 роботи енергоустановок                   1982
 якості палива                        2001
 
Анкети:
 атестаційні, кваліфікаційні                 653
 обстежень і переписів                    295
 осіб, не прийнятих на роботу                 520
 осіб, що виїздять за рубіж                 1026
 осіб, які нагороджуються             670, 671, 672,
                          673, 676
 осіб, яким встановлено персональні ставки,
 оклади, надбавки                       523
 робітників та службовців, студентів, учнів    513, 514, 516,
                          517
 учасників спортивних змагань                 905
 
Анотації науково-дослідних робіт          660, 675, 1378
Атестати                      539, 940, 1931,
                          2060
Баланси:
 бухгалтерські                   189, 190, 308
 виробничих потужностей                 164, 165
 водоспоживання і водовідведення               2152
 обладнання                         1922
 паливні й енергетичні                    1974
 передаточні, розділювальні, ліквідаційні           310
 про оренду                         1303
 про перереєстрацію суб'єктів господарської
 діяльності                         1304
 розподілу і відвантаження продукції             1047
 
Білети                             582
Бланки                       295, 892, 2210
Бюлетені:
 з питань міграції населення                 381
 інформаційні                         921
 статистичні                         296
 таємного голосування                  662, 1314
 
Верстки                          962, 964
Видання інформаційні                      921
Виписки:
 банків                       215, 225, 315
 з наказів з особового складу              513, 514
 з патентних формулярів                   1487
 з протоколів                    331, 534, 685
 з планів                           151
 з рішень про подання про нагородження       670, 672, 673,
                          674, 677, 678
 про розробку навчальних програм               586
 
Висновки:
 з житлових питань                       72
 з питань трудового законодавства               70
 з проектно-розвідувальних робіт               1556
 з трудових конфліктів                     83
 за звітами                          303
 кошторисів                1377, 1399, 1482, 1641,
                      1642, 1643, 1644, 1645,
                      1849, 1916
 лікарів щодо пенсій                   684, 685
 на проекти державних, галузевих
 стандартів                         2116
 на проекти законодавчих актів та
 розпорядчих документів                     8
 на проектування вітчизняного обладнання           1920
 на раціоналізаторські пропозиції              1468
 обладнання                         1434
 про адміністративні стягнення                 81
 про виготовлення дослідних зразків засобів
 автоматики та про визначення і вибір типів
 та конструкцій обладнання                  1914
 про виплату грошової допомоги                331
 про впровадження нових видів сировини            1846
 про гарантійний нагляд і експлуатацію нової
 техніки                           1811
 про доцільність закупівлі імпортної
 продукції                          1030
 про доцільність патентування                1478
 про експертизу техніко-економічних
 обгрунтувань, проектів, про застосування
 будівельних матеріалів та механізмів            1694
 про зміни та доповнення переліків документів         113
 про зміну і розширення асортименту продукції        1743
 про зниження вартості будівництва              1679
 про методи викладання                    595
 про механізацію виробництва                 1818
 про новизну та корисність винаходів             1461
 про організацію і освоєння нових виробництв         1804
 про перевірку виконання рішень колегій,
 наказів, вказівок                       22
 про переселення із зони радіаційного
 забруднення                         382
 про причини аварій, нещасні випадки        465, 478, 1182
 про продуктивність праці                   402
 про проекти планування і забудови міст           1589
 про розвиток і розміщення підприємств            1734
 про розробку зразків проектної документації         1520
 про розробку навчальних програм               586
 про створення фондів та їх використання           219
 про тарифи                          184
 про типові та індивідуальні проекти             1609
 про якість товарів, вибракування продукції   1037, 1089, 2088
 технічні про будівельні конструкції, споруди        1618
 
Відомості:
 акордної оплати                       443
 відповідності проекту                    1413
 дефектні                    1724, 2088, 2190
 деталей до типових технологічних процесів          1886
 залікові, екзаменаційні                   614
 змін до технологічних регламентів        1883, 1884, 1885
 з будівництва                 1524, 1586, 1626,
                         1667, 1722, 1725
 інвентарні                         1940
 комплектувальні                    1064, 1930
 матеріалів для виробництва                 1887
 на видачу спецодягу, взуття, харчування           494
 на запасні частини і ремонт обладнання           2037
 на обладнання підприємств                  1944
 накопичувальні                       1752
 наявності обладнання                    1911
 невикористаного обладнання                 1933
 обліку грошових надходжень дитячих закладів         839
 обліку збуту продукції                   1068
 обліку відвідування занять учнями            624, 625
 обліку роботи електромонтерів                1984
 оборотні                           322
 операцій виробництва виробів                1884
 періодичні                         1758
 переоцінки основних фондів                  337
 прибутково-видаткові                     269
 про аварії та нещасні випадки                475
 про вантажі                      1193, 1194
 про видачу, обмін членських квитків             1328
 на видачу спортивного інвентарю               914
 про використання виробничих потужностей           166
 про використання кредитів                  328
 про витрати пально-мастильних матеріалів,
 запасних частин                       1205
 про діяльність комісій громадських
 організацій                         1338
 про заробітну і квартирну плату               783
 про захворюваність                   714, 724
 про зібраний у садах урожай                 819
 про діяльність лікувально-профілактичних і
 санаторно-курортних закладів                 707
 про документообіг                       91
 про кредити                       266, 267
 про ліміти витрат інструменту                2031
 про нагородження                       678
 про науково-технічну інформацію і пропаганду      918, 931
 про надходження, витрачання коштовних металів        327
 про надходження, витрачання, залишки
 сировини, матеріалів                    1062
 про надходження і витрачання внесків            1333
 про наявність імпортного обладнання             1114
 про наявність їдалень                    799
 про обладнання навчальних закладів              632
 про облік наявності й руху робочої сили         357, 367
 про облік робочого часу                   413
 про облік, розподіл, реалізацію фондів            329
 про облік трудових книжок                  544
 про організації для довідників                43
 про парникове господарство                  817
 про патентну чистоту розробок                1479
 про періодичний огляд стану обладнання           1952
 про прийом до навчальних закладів              580
 про потреби в матеріалах і обладнанні            1044
 про потреби в кадрах і їх розподіл         503, 505, 639
 про проведення атестації і встановлення
 кваліфікації                         654
 про продуктивність праці та заробітну плату         437
 про простої і поломки обладнання, наявність
 ремонтно-механічних баз                2022, 2023
 про реєстрацію підприємств, установ,
 організацій, кооперативів, малих підприємств         349
 про результати перевірок дотримання державної
 дисципліни цін                        175
 про вантажно-розвантажувальні роботи            1191
 про роботу підприємств                   1782
 про рух поголів'я худоби і птахів              823
 про ставки всіх видів податків                229
 про стан стічних вод і очисних споруд         2169, 2170
 про ступінь технічної готовності              1490
 про транспорт                 1172, 1195, 1201,
                         1211
 про хід дорожньо-ремонтних робіт               796
 про хід екзаменаційних сесій                 613
 про хід сільськогосподарських робіт             822
 про умови поставок продукції                1067
 розподілу фондів і лімітів              1053, 1055
 розподілу фондів запасних частин              1945
 розрахункові                    317, 337, 350
 розподілу продукції по цехах                1889
 тарифікаційні (творчих професій)               429
 технологічних процесів виробництва          1885, 1888
 успішності                          615
 
Договори-зобов'язання                     333
Відгуки                     60, 113, 430, 534,
                        586, 653, 1468,
                        1556, 2116
Вісники (видання) науково-технічної
інформації                           921
Вимоги                     119, 315, 395, 759,
                        894, 1113, 1118,
                        1352, 1702, 1744,
                        1752, 2030
Вказівки                      125, 287, 1003,
                          2063, 2111
 
Грамоти:
 про нагородження установ, організацій,
 підприємств                         940
 охоронні на винаходи (корисні моделі),
 промислові знаки, сорти рослин               1456
 
Графіки:
 введення об'єктів в експлуатацію              1687
 видачі робочої документації                 1403
 виконання будівельно-монтажних робіт      1688, 1689, 1690
 використання виробничих потужностей          166, 1739
 випуску продукції                      1900
 виробничих процесів і робочого часу             401
 витрати палива                       2000
 виходу автомобілів на лінію                 1196
 відвантаження продукції                   1080
 завезення товарів                      1109
 занять з бойової підготовки                 1262
 контролю виконання документів                 94
 капітального і поточного ремонту              1716
 монтажу обладнання                     1949
 навантаження електрогосподарства              1989
 надання відпусток                      559
 надходження і обробки інформації              2231
 науково-дослідних і дослідно-конструкторських
 робіт                     1360, 1392, 1407,
                         1418
 освоєння і впровадження нової техніки         1812, 1813
 підготовки до виробництва й випуску
 продукції                          1755
 планово-попереджувального ремонту
 електрообладнання                      2004
 постачання обладнання                    1948
 прибуття і вибуття відпочивальників у
 санаторно-курортні заклади                  749
 проведення теоретичних і практичних занять
 на обчислювальних машинах                  2234
 проведення атестації                     656
 проведення виробничої практики                627
 проведення лабораторних, полігонних,
 експериментальних випробувань                1430
 проектно-розвідувальних робіт                1555
 пуску об'єктів                       1896
 ремонту засобів зв'язку                   1229
 ремонту засобів обчислювальної техніки           2229
 роботи факультетів і курсів підвищення
 кваліфікації, занять, іспитів, практики      619, 620, 627
 розрахунку коефіцієнта змінності роботи обладнання     2019
 руху транспорту                       1212
 технічного обслуговування та ремонту транспорту       1202
 технології виробництва                1898, 1899
 чергування членів добровільних товариств       1279, 1351
 
Дані                       1050, 1479, 1834
Декларації                    293, 294, 1033,
                         1034, 1035, 1036
Дипломи                          539, 940
Дипломні проекти                        607
Дисертації                           661
Директиви                           1003
Діаграми                      431, 927, 967,
                          1734, 1872
 
Довідки:
 диспетчерські (добові)                   1212
 до наказів з особового складу                515
 до проектів розпорядчих і нормативно-мотодичних
 документів                     7, 19, 34, 47
 до протоколів                         4
 з виконання доручень                      9
 з дебіторської заборгованості, розтрат            335
 з місця проживання і роботи, медичні             516
 з права користування додатковою площею            774
 з фінансування і кредитування        196, 219, 220, 227,
                        234, 235, 247, 255,
                        259
 з ціноутворення                173, 174, 178, 180
 історичні                     44, 107, 1603
 комісій з трудових спорів                  1349
 контролю виконання документів                 94
 медичні                      713, 716, 727,
                          837
 на спеціалістів, які відряджені за
 кордон                            517
 перевірки організацій органами державної
 податкової адміністрації              283, 284, 286
 про аналіз роботи транспорту                1168
 про аналіз браку продукції                 2091
 про будівництво об'єктів                  1522
 про вдосконалення процесів праці          392, 399, 403
 про виділення земельних ділянок               815
 про визначення економічної ефективності,
 рентабельності підприємств                 1733
 про виключення, поновлення, переведення учнів        631
 про виконання обчислювальних робіт             2214
 про виконання планів досягнень науки і техніки       1803
 про виконання планів капітального та поточного
 ремонту                           1727
 про виконання планів постачання               1063
 про виконання пропозицій за результатами перевірок      27
 про виконання умов, угод, колективних договорів       410
 про використання незмонтованого обладнання         1918
 про виробничо-економічну діяльність             170
 про витрати на створення обчислювальних
 центрів                           2216
 про відповідність нормам і державним
 стандартам                         1408
 про відпочинок дітей                     826
 про відрахування до бюджету                 235
 про відрядження                        58
 про внесення змін у показники планів             167
 про водопостачання підприємств               2008
 про впровадження і використання сировини       1846, 1847
 про впровадження наукової організації праці         392
 про впровадження нової техніки            1809, 1815
 про впровадження передових методів ремонту         2021
 про впровадження у виробництво науково-дослідних
 та дослідно-конструкторських робіт             1448
 про громадян, які постраждали внаслідок
 Чорнобильської катастрофи                  701
 про присвоєння почесних звань                675
 про діяльність комісій громадських організацій       1338
 про ескізні, технічні проекти                1407
 про інвалютні розрахунки                   204
 про будівництво об'єктів виробничого
 призначення                      1524, 1525
 про методи викладання                    595
 про механізацію і автоматизацію
 будівельно-монтажних робіт                 1666
 про міжнародне співробітництво         1004, 1008, 1016
 про надання, розподіл і обмін житлової площі         766
 про науково-технічну інформацію і пропаганду      918, 931
 про наявність вакантних посад                535
 про наявність і стан автомобільних парків,
 гаражів, майстерень                     1200
 про невиконані науково-дослідні роботи           1371
 про незакінчене будівництво об'єктів            1669
 про нормування й економію матеріальних ресурсів       2142
 про нормування і оплату праці           426, 428, 430,
                          434, 436, 440
 про облік наявності, руху, використання
 трудових ресурсів                    353, 375
 про оплату відпусток, пільг                 334
 про оплату імпортного обладнання               253
 про організацію, розвиток і експлуатацію різних
 видів транспорту                      1164
 про організацію протипожежної охорони         1251, 1270
 про організацію фестивалів, конкурсів, оглядів      60, 849
 про освоєння нових видів продукції і сировини        1819
 про охорону навколишнього середовища      2153, 2169, 2170
 про перевірку виконання законів, постанов,
 указів, рішень                      21, 22
 про перевірку роботи з кадрами                504
 про перевірку технічного рівня будівельного
 проектування                        1506
 про перереєстрацію суб'єктів господарської
 діяльності                         1304
 про переселення із зони радіаційного
 забруднення                         382
 про підготовку і проведення виставок             939
 про підготовку кадрів                  563, 565
 про подання до нагородження            670, 672, 673,
                          674
 про порушення трудової дисципліни              418
 про преміювання                       446
 про приватизацію, оренду               1302, 1303
 про призначення пенсій                    684
 про прийом на роботу, в учбові заклади,
 громадські організації                 508, 580
 про проведення економічних експериментів        160, 161
 про проведення хронометражних робіт             435
 про прогнозування, вдосконалення, розробку цін   173, 174, 180
 про проходження альтернативної служби            359
 про публікацію робіт                     675
 про реалізацію рішень з'їздів, конгресів,
 нарад                             13
 про ревізії, обстеження                    24
 про ремонт технічних засобів АС               2190
 про роботу аспірантури                 642, 645
 про роботу бібліотек                     863
 про роботу з молодими спеціалістами             506
 про роботу діловодних та архівних служб           111
 про діяльність брокерських фірм               1102
 про роботу підприємств                   1861
 про розвідувальні роботи                  1548
 про розвиток і розміщення підприємств            1734
 про розвиток колективного садівництва            812
 про розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян         29
 про розподіл і реалізацію фондів на постачання       1055
 про розрахунки коефіцієнта змінності роботи
 обладнання                         2019
 про розробку наукових проблем, тем             1370
 про розробку норм витрат сировини, матеріалів,
 енергії                           1773
 про санітарний стан підприємств громадського
 харчування                          802
 про склад працівників апарату управління           507
 про складання зведених звітів                301
 про стан будівель і споруд                 1678
 про стан діловодства та архівної справи           110
 про стан культурно-масової роботи              845
 про стан навчально-виховної і методичної роботи  587, 595, 597
 про стан трудових ресурсів, ринку праці         352, 364
 про стаж і місце роботи, заробітну плату        561, 685
 про створення організацій, їх реорганізацію,
 ліквідацію                          52
 про створення фондів та їх використання           219
 про травматизм на підприємствах               715
 про умови поставок продукції                1067
 про умови праці і техніку безпеки              456
 рад факультетів, кафедр, методичних рад           587
 результатів обробки телеметричної інформації        1435
 технічного рівня обладнання підприємств           1910
 що надсилаються у правоохоронні органи            79
 
Довідники                         425, 921
Довіреності                          319
 
Договори:
 впровадження наукової організації праці           394
 господарські, операційні, трудові              345
 з авторами                          972
 колективні                       405, 406
 на абонементне обслуговування                890
 на виготовлення і встановлення очисних споруд,
 стоків                        2155, 2157
 на виконання обчислювальних робіт              2208
 на виконання робіт зі стандартизації і
 метрології                         2132
 на всі види матеріально-технічного постачання        1065
 на науково-дослідні роботи                 1368
 на ремонт засобів зв'язку                  1228
 про брокерське обслуговування                1101
 про відрядження                        58
 про впровадження науково-дослідних,
 дослідно-конструкторських робіт               1451
 про зв'язки між організаціями                 56
 про матеріальну відповідальність               347
 про надання допомоги закладам соціальної сфери        66
 про надання патентних послуг                1481
 про надання юридичної допомоги                86
 про науково-технічне, економічне, культурне
 співробітництво з зарубіжними країнами           1018
 про оренду                   1151, 1219, 2208
 про переселення громадян                   380
 про право користування житловою площею            765
 про приватизацію, оренду               1302, 1303
 про санаторно-курортне обслуговування          744, 750
 установчі                          1322
 
Дозволи                    118, 450, 612, 1032,
                       1036, 1097, 1218,
                       1527, 1554, 1625,
                       1703, 2075
 
Документи:
 аварійних комісій                      1182
 аналізу роботи транспорту               1168, 1170
 вихідні                           2284
 до наказів з особового складу                508
 загальних, звітно-виробничих конференцій,
 зборів                           1312
 з'їздів, конгресів, конференцій, нарад,
 семінарів                           12
 з історії організації                     44
 з контролю за дотриманням законодавства про
 зайнятість населення                     373
 з питань рівня життя та соціальних нормативів        387
 з питань харчування на радіаційно забрудненій
 території                          841
 з розробки штатних розписів                  47
 з техніки безпеки, умов праці           455, 456, 458,
                          482, 483, 486,
                          488
 касові, бухгалтерські                    315
 керівних органів громадських організацій          1320
 комісій з трудових спорів, товариських судів        1349
 конкурсних комісій                      534
 на запасні частини і ремонт обладнання           2037
 на машинні носії                      2292
 на вироби серійного і дослідного виробництва        1790
 на розвідувальні роботи                   1548
 нормативні із забезпечення АС                2289
 обліку трудових книжок                    544
 осіб, не прийнятих на роботу                 520
 особові                           539
 перевірки підприємств та інших організацій
 органами державної інспекції                 283
 пожежно-технічних комісій                  252
 постійно діючих консультативних комітетів,
 комісій, рад                     1335, 1338
 природоохоронного законодавства               2162
 про аварії і пошкодження електромережі           2003
 про автоматизацію виробничих процесів            1810
 про адміністративні порушення податкового
 законодавства                        285
 про аналіз браку продукції                 2091
 про аналіз відхилень від технічних нормативів        1851
 про аналіз і прогнозування продуктивності праці       402
 про атестацію, ліцензування навчальних закладів       573
 про атестацію робочих місць                 461
 про благоустрій міст, населених пунктів         795, 796
 про будівництво і реконструкцію        1522, 1523, 1652,
                         1653, 1654, 1662,
                         1663, 1664, 1666,
                         1678
 про вдосконалення процесів праці,
 впровадження наукової організації праці           392
 про вдосконалення, скорочення апарату
 управління, затвердження граничних асигнувань        246
 про вдосконалень структури апарату управління        393
 про виготовлення і постачання технічної
 документації для будівництва                1686
 про виготовлення дослідних зразків засобів
 автоматики, обладнання                   1434
 про виготовлення установочної партії виробів        1746
 про видачу посвідчень і перепусток             1136
 про виділення земельних ділянок               815
 про виділення та перерозподіл капіталовкладень        234
 про визначення економічної ефективності,
 рентабельності підприємств                 1733
 про визначення і вибір типів та конструкції
 обладнання                         1914
 про виконання виробничих завдань і здачу
 готової продукції                      1901
 про виконання видавничого плану               984
 про виконання виробничих програм              1781
 про виконання договорів                   1373
 про виконання комплексних цільових програм          132
 про виконання пропозицій за результатами
 обстежень, перевірок                   27, 295
 про виконання умов, угод, колективних договорів       407
 про використання виробничих потужностей        166, 1739
 про використання відходів                  1753
 про випробування енергоустановок              1965
 про виробничо-економічну діяльність             170
 про витрачання дефіцитних і коштовних металів        1776
 про вихід автомобілів на лінію               1196
 про відвантаження продукції                 1085
 про відкриття розрахункових і поточних рахунків       243
 про відпочинок дітей                     826
 про відпуск товарів зі складів               1118
 про відрахування підприємств              225, 235
 про відрядження                        58
 про водопостачання підприємств               2008
 про внесення змін у показники планів             167
 про впровадження і використання сировини       1846, 1847
 про впровадження нових технологічних процесів,
 регламентів, рецептур і режимів виробництва         1850
 про впровадження нової техніки               1805
 про впровадження передових методів ремонту         2021
 про впровадження у виробництво науково-дослідних
 та дослідно-конструкторських робіт             1448
 про встановлення виробничих, наукових,
 культурних зв'язків                      56
 про встановлення персональних ставок, окладів,
 надбавок                        449, 523
 про відновлення прав реабілітованих громадян         702
 про вступ у міжнародні організації і спілки         1004
 про геологічні та гідрологічні умови ділянок
 забудови                          1549
 про громадян, які постраждали внаслідок
 Чорнобильської катастрофи                  701
 про виплату грошової допомоги                331
 про дефектоскопію і металографічний контроль
 обладнання                         1929
 про діагностику профпридатності               398
 про діяльність лікувально-профілактичних і
 санаторно-курортних закладів                 707
 про діяльність творчих колективів              1385
 про допуск до ознайомлення з архівними
 документами                         118
 про доцільність закупівлі імпортної продукції        1030
 про екологічний стан навколишнього середовища  2165, 2169, 2170
 про економічне, культурне співробітництво з
 зарубіжними країнами              1014, 1016, 1018,
                         1019
 про експертизу проектів будівництва             1647
 про експорт промислових виробів               1485
 про економічний та соціальний розвиток      134, 135, 137,
                          138, 141
 про залучення громадян до громадських
 організацій                         1325
 про залучення до занять фізкультурою
 та спортом                          900
 про заробітну і квартирну плату               783
 про застосування нових будівельних матеріалів
 та механізмів                        1694
 про заходи щодо боротьби з видавничим браком         997
 про зберігання й експлуатацію виробів, приладів,
 машин                            1423
 про здану продукцію                     1069
 про здачу спортивних норм і розрядів             912
 про здійснення всіх видів державного нагляду        1646
 про здійснення контролю за охороною надр,
 природи                     2172, 2173, 2175
 про зміну і розширення асортименту продукції        1743
 про зниження трудомісткості виробів             1890
 про зупинення об'єктів, накладання штрафних
 санкцій                           2171
 про індивідуальне та житлово-кооперативне
 будівництво                         1524
 про капітальне будівництво та реконструкцію         1605
 про комплектацію виробів і складальних одиниць       1748
 про контрабанду та порушення митних правил         1033
 про коригування перспективних планів             142
 про координацію проектно-розвідувальних робіт        1547
 про кредитні операції                    259
 про лабораторні дослідження якості сировини,
 матеріалів, виробів                     2072
 про медичні огляди                      713
 про механізацію виробництва                 1818
 про механізацію праці і управління              395
 про митне оформлення та контроль           1036, 1037
 про навчання кадрів і активу громадських
 організацій                         1336
 про нагородження за участь у виставках            940
 про надання господарським організаціям обігових
 коштів                            227
 про надання грошової допомоги через безробіття        369
 про надання допомоги закладам соціально-культурної
 сфери                             66
 про надання матеріальної допомоги              1337
 про надання місць дітям у дитячих закладах          829
 про надання, придбання, облік, розподіл і
 реалізацію путівок                   751, 753
 про надання, розподіл і облік житлової площі         766
 про надходження, наявність, експлуатацію і
 ремонт обладнання і механізмів, вимірювальних
 приладів                          1928
 про науково-технічну інформацію, пропаганду         918
 про націнки на продовольчі товари              811
 про наявність і стан автомобільних парків,
 гаражів, майстерень                     1200
 про наявність і стан медичних установ на
 підприємствах                        710
 про наявність, рух і повернення тари            1124
 про недостачу й розтрату товарів і матеріалів        1116
 про несення караульної служби                1261
 про нормування і оплату праці           423, 426, 430,
                          431, 434, 436,
                          437, 440
 про обладнання навчальних закладів              632
 про облік використання науково-технічної
 інформації                          931
 про облік витрат тепло- та електроенергії          1994
 про облік наявності, руху, використання
 трудових ресурсів                      353
 про облік незавершеного виробництва             1787
 про облік робочого часу                   413
 про обстеження будівель і споруд              1712
 про обстеження котлів державною інспекцією         1999
 про одержання і погашення позик кас
 взаємодопомоги                       1345
 про обстеження і поліпшення житлово-побутових
 умов                             764
 про оплату обладнання                    253
 про оренду державних підприємств              1303
 про освоєння і розширення виробництва            1765
 про освоєння нових видів продукції і сировини        1819
 про оснащення проектних організацій обладнанням       1563
 про організацію і діяльність дитячо-юнацьких
 спортивних шкіл                       907
 про організацію і освоєння нових виробництв         1804
 про організацію і стан громадського харчування     797, 798
 про організацію і дотримання державних і
 галузевих стандартів                    2141
 про організацію праці при суміщенні професій         399
 про організацію протипожежної охорони      1251, 1253, 1270
 про організацію ритмічної роботи підприємств        1741
 про організацію й експлуатацію різних видів
 транспорту                         1164
 про організаційні заходи з економії
 електроенергії                       1997
 про охорону і відтворення тваринного світу         2174
 про охорону навколишнього середовища            2153
 про перебування представників зарубіжних країн       1010
 про переведення енергетичних установок на нові
 види палива                         1990
 про переведення на скорочений робочий день          412
 про перевірку звітів, балансів, прибутків
 підприємств, організацій, господарських товариств      284
 про перевірку виконання законів, постанов, указів,
 рішень                            21
 про перевірку виконання рішень колегій, наказів,
 вказівок міністерств                     22
 про перевірку засобів вимірювання та обладнання       1931
 про роботу з кадрами                     504
 про перевірку технічного рівня будівельного
 проектування                        1506
 про перегляд норм витрачання будівельних
 матеріалів                         1695
 про переоцінку основних фондів                336
 про передплату на літературу                 868
 про перереєстрацію суб'єктів господарської
 діяльності                         1304
 про переселення громадян, міграції         380, 381, 382
 про періодичний огляд стану обладнання           1952
 про підвищення культури виробництва             1768
 про підвищення якості науково-технічного
 керівництва                         1736
 про підготовку до виробництва й випуску
 продукції                          1755
 про підготовку і проведення виставок          939, 943
 про підготовку кадрів                    563
 про підвищення якості та надійності продукції        2068
 про пільги для окремих категорій громадян          700
 про підсумки діяльності організацій             302
 про планування, забудову населених пунктів         1570
 про погодження об'єктів робіт з капітального
 ремонту                        1717, 1718
 про подання про присвоєння почесних звань,
 нагородження                   670, 671, 672,
                          673, 678
 про патентування                      1478
 про потреби організацій у транспортних засобах       1166
 про потреби в науково-інформаційних матеріалах        932
 про потребу в кадрах                     503
 про приватизацію                   1302, 1309
 про призначення допомоги, пенсій            684, 693
 про прийом, виключення, поповнення,
 переведення учнів                    580, 631
 про приймання і здавання приміщень в оренду         1151
 про приймання й передачу технічної документації       1532
 про приймання-передавання обладнання            1028
 про припинення робіт з виготовлення виробів         1751
 про припинення робіт з виготовлення окремих
 видів і типів виробів                    1774
 про притягнення до відповідальності осіб, винних
 у випуску неякісної продукції                2061
 про причини відставання росту продуктивності
 праці                            403
 про проведення атестації і встановлення
 кваліфікації                         653
 про проведення наукових конкурсів               60
 про проведення навчально-виробничих екскурсій,
 практики                        621, 627
 про проведення проектно-розвідувальних робіт        1537
 про проведення свят, фестивалів, конкурсів        62, 849
 про проведення хронометражних робіт             435
 про проекти державних, галузевих стандартів         2116
 про проекти річних планів                146, 157
 про проходження альтернативної служби            359
 про радіологічне обстеження земель             2178
 про розтрати, недостачі, заборгованості           335
 про реалізацію понаднормативних і
 невикористовуваних товарів і матеріалів           1091
 про результати експертизи                  1377
 про результати виробничих випробувань
 технологічних ліній і обладнання              1916
 про результати контролю дотримання технології        1876
 про результати обробки телеметричної інформації       1435
 про рекламу                         946
 про ремонт технічних засобів в АС              2190
 про ремонт транспортних засобів               1201
 про роботу аспірантури                    642
 про роботу й діяльність брокерських фірм          1102
 про роботу комісій з якості                 2054
 про роботу підприємств                   1782
 про розвиток і розміщення підприємств            1734
 про розвиток колективного садівництва            812
 про розробку ескізних, технічних проектів          1407
 про розробку зразків проектної документації         1520
 про розробку і затвердження переліків та
 каталогів типових проектів                 1622
 про розробку методів викладання               595
 про розробку наукових проблем, тем          1370, 1371
 про розробку нестандартного обладнання,
 вимірювальних приладів                   1917
 про розробку профілів навчальних закладів          570
 про розробку та виконання Національної програми
 ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС      2177
 про розробку навчальних програм               586
 про розробку цін, тарифів, прейскурантів,
 націнок                      178, 179, 181
 про розслідування причин аварій, нещасних
 випадків                        465, 478
 про рух транспорту                     1212
 про санітарний стан підприємств громадського
 харчування                          802
 про складання зведених звітів                301
 про соціальний захист в'язнів фашизму            703
 про спеціалізацію і виробниче кооперування         1749
 про списання витрат щодо знятих із виробництва
 товарів                           1775
 про списання і знищення виробів               1762
 про сплату податку на додану вартість та
 акцизного збору                       287
 про стан будинків і приміщень, які займають
 організації                         1154
 про стан, експлуатацію служби зв'язку        1217, 1221,
                            1227, 1231
 про стан діловодства та архівної справи            90
 про стан культурно-масової роботи              845
 про стан роботи щодо розгляду пропозицій,
 заяв, скарг громадян                     29
 про стан трудових ресурсів                  352
 про створення і зміни у складі спецфондів          222
 про створення організацій, їх ліквідацію           52
 про технічний рівень і якість продукції           2051
 про технічний стан транспортних засобів           1186
 про технічну експертизу продукції (виробів)         1849
 про точність вагів і вимірювальних приладів         2110
 про травматизм на підприємствах               715
 про трудову дисципліну                 416, 418
 про усунення недоліків і порушень, виявлених
 під час перевірок                      286
 про участь у спартакіадах і спортивних змаганнях       905
 про фермерські господарства                 383
 про фінансування всіх видів діяльності      191, 192, 194,
                          195, 206, 215,
                          219, 247
 про хід економічних експериментів              161
 про якість і вибракування продукції             2088
 ревізій, обстежень, інвентаризації, переписів   24, 295, 330,
                           341, 342
 розрахунку коефіцієнта змінності роботи
 обладнання                         2019
 розрахунково-текстові                    1411
 розробки науково-дослідних,
 дослідно-конструкторських робіт               1420
 установчі                           54
 що замінюють накази з особового складу            510
 що надходять до обчислювальних центрів           2291
 що подані при прийомі дітей у дитячі установи        837
 щодо реалізації програм зайнятості населення і
 ринок праці                    363, 364, 365,
                          366, 375
 
Документація                   1402, 1541, 2266,
                         2270, 2276, 2278
Донесення про аварії, пожежі                 1272
 
Доповіді:
 вдосконалення структури апарату управління          393
 до протоколів                         4
 до розпорядчих документів               9, 21, 22
 з основної діяльності                     45
 на звітно-виборних зборах, конференціях        1312, 1313
 про виконання планів               143, 168, 1803
 про відрядження                        58
 про діяльність лікувально-профілактичних і
 санаторно-курортних закладів                 707
 про залучення до занять фізкультурою та спортом       900
 про капітальне будівництво                 1605
 про методи викладання навчальних дисциплін          595
 про механізацію й автоматизацію
 будівельно-монтажних робіт                 1666
 про обстеження будівель і споруд              1712
 про освоєння нових видів продукції і сировини        1819
 про охорону навколишнього середовища            2153
 про перевірку роботи з кадрами                504
 про перевірку технічного рівня будівельного
 проектування                        1506
 про підсумки діяльності організацій           45, 302
 про прийом представників зарубіжних країн          1008
 про ревізії, обстеження, перевірки            24, 342
 про результати експертизи проектів             1640
 про роботу аспірантури                    642
 про роботу з молодими спеціалістами             506
 про склад та зміст документів                115
 про стан умов праці і техніку безпеки          458, 488
 про стан житлово-комунального фонду          761, 1154
 про тенденції розвитку економіки               128
 про технічний рівень і якість продукції           2051
 про усунення недоліків і порушень, що
 виявлені під час перевірок                  286
 про хід економічних експериментів              161
 про хід науково-дослідних робіт               1393
 
Доповідні записки:
 до наказів з особового складу                515
 до перспективних планів міського будівництва        1519
 до протоколів, проектів розпорядчих документів   4, 7, 19, 34
 з кредитних питань                      255
 з основної діяльності                     45
 з техніко-економічних обгрунтувань             1372
 про вдосконалення процесів праці          392, 399, 403
 про видавничу діяльність                984, 997
 про виключення, поновлення, переведення учнів        631
 про виконання пропозицій за результатами
 перевірок                           27
 про виконання умов, угод, колективних договорів       410
 про виробничо-економічну діяльність             170
 про відпочинок дітей                     826
 про водопостачання підприємств               2008
 про впровадження у виробництво науково-дослідних
 та дослідно-конструкторських робіт             1448
 про втрату посвідчень і перепусток             1139
 про діяльність комісій громадських організацій       1338
 про діяльність лікувально-профілактичних і
 санаторно-курортних закладів                 707
 про залучення громадян у громадські організації       1325
 про залучення до занять фізкультурою і спортом        800
 про затвердження статутних фондів організацій        220
 про культурно-масову роботу                 845
 про механізацію виробництва                 1818
 про міжнародне співробітництво            1004, 1008,
                            1016
 про надання, розподіл і обмін житлової площі         766
 про науково-технічну інформацію і пропаганду         918
 про наявність змонтованого і надмірного
 обладнання                         1926
 про нормування                  423, 426, 434,
                          436
 про обладнання навчальних закладів              632
 про обстеження будівель і споруд              1712
 про організацію, ведення складського
 господарства                        1103
 про організацію загальної і протипожежної
 охорони                        1251, 1270
 про організацію і освоєння нових виробництв      1765, 1804
 про організацію праці                    399
 про організацію, розвиток і експлуатацію різних
 видів транспорту                   1164, 1170
 про організацію, стан підприємств громадського
 харчування                       797, 798
 про перевірку виконання рішень колегій,
 наказів, вказівок                       22
 про перевірку штатно-кошторисної дисципліни         249
 про прийом на роботу, в учбові заклади, громадські
 організації                       508, 580
 про підготовку кадрів                    563
 про планування                     140, 167
 про порушення пропускного режиму              1284
 про порушення трудової дисципліни              418
 про проведення звітно-виборних конференцій,
 зборів                           1313
 про проведення конкурсів, оглядів, свят          60, 62
 про ревізії, обстеження                 24, 342
 про результати експертизи                  1377
 про роботу діловодних та архівних служб           111
 про розвиток і розміщення підприємств            1734
 про розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян         29
 про розробку зразків проектної документації         1520
 про спецфонди                        222
 про сплату податку на додану вартість та
 акцизного збору                       287
 про стан, експлуатацію служби зв'язку            1217
 про стан навчально-виховної і методичної роботи       597
 про створення, реорганізацію, ліквідацію
 організацій                          52
 про технічний нагляд і контроль за будівельними
 роботами                          1655
 про технологію виробництва                 1881
 про укомплектування обладнанням об'єктів          1947
 про умови праці і техніку безпеки         456, 483, 484,
                          486, 488
 що надсилаються у правоохоронні органи            79
 
Доручення                       9, 288, 686
Ескізи                       851, 1420, 1600
 
Журнали:
 бухгалтерські                   321, 322, 324
 відбитків і зліпків печаток та штампів        1000, 1132
 диспетчерські                     1085, 1778
 дорожніх листів                       1199
 здачі робіт                         1783
 з техніки безпеки                 472, 473, 2244
 контролю параметрів обладнання       94, 322, 1759, 1845,
                       1880
 лабораторні                 499, 500, 501, 1420,
                       1443, 1444, 1445,
                       1894, 2082, 2083
 медичних лабораторій                     732
 навчальні                        622, 623
 накопичувальні                        806
 огляду зброї, обладнання               1265, 1266
 польові                           1541
 технічні                       1225, 1242
 чергувань                    1261, 1280, 1281
 обліку та реєстрації:
 абонентських установок                   1240
 адміністративних стягнень                  490
 амбулаторних хворих                     728
 архівних довідок, копій, витягів               122
 безробітних                         376
 бібліографічних довідок                   895
 браку і розбракування продукції               2092
 будівельних матеріалів, механізмів             1711
 видачі документів                      120
 видачі і надсилання членських квитків            1328
 видачі тавра                        2105
 видачі ордерів на житлову площу               776
 видачі печаток та штампів                  1133
 виконання змінних виробничих завдань            1793
 винаходів та раціоналізаторських пропозицій         1469
 виплати пенсій                        696
 випробувань енергетичного обладнання            1970
 відвантаження готових виробів                1786
 відступів від стандартів, технічних умов          2143
 відхилення обладнання від стандартів            1942
 відходів виробництва                    1779
 втрат робочого часу                     414
 договорів, угод, контрактів           411, 1020, 1066
 дозволів на проведення підземних робіт           1705
 документів                 100, 102, 103, 2246,
                       2248, 2249, 2252,
                       2255
 екскурсій                          945
 експлуатації засобів обчислювальної техніки         2256
 заводських номерів деталей і складальних
 одиниць                           1761
 замовлень-нарядів на експорт                1075
 запасних деталей                      1950
 запитів                           891
 затверджених проектів будівництва              1535
 заяв про пошкодження засобів зв'язку            1234
 заявок, замовлень на перевезення пасажирів і
 вантажів                          1214
 здавання, приймання, пуску обладнання після
 ремонту                        2045, 2046
 змін технології виробництва                 1859
 карток каталогу бібліотек                  872
 конструкторської документації             1830, 1831
 консультацій                         896
 контролю вимірювальних приладів та
 електролічильників                     1991
 лабораторних, практичних занять, консультацій      634, 635
 летального кінця                       729
 листків непрацездатності                   722
 майна                            1293
 машинних носіїв                       2257
 місцевих відряджень                     1143
 надходження та вибуття документів              116
 напівфабрикатів                       1789
 науково-технічної інформації                 928
 наявності, стану і руху замовлень на
 виготовлення виробів                    1794
 нещасних випадків                      479
 номенклатурних переліків підприємств            1419
 обліку військовозобов'язаних                 549
 обліку обладнання                      2254
 обліку обробки проб і проведення аналізів          2080
 обслуговування ЕОМ                     2244
 оперативних зведень                     2251
 операційних закладів                     734
 осіб, затриманих за порушення пропускного режиму      1285
 осіб, які вступають до навчальних закладів          542
 осіб, які нагороджені                    679
 осіб, які направлені у відрядження              551
 осіб, які порушили трудову дисципліну            417
 осіб, які суміщують професії                 400
 особових документів                541, 552, 566,
                          705, 1310
 особових справ                        521
 отримання житлової площі                771, 786
 пенсійних справ                       695
 підготовки робітників до інших професій            68
 підприємств з іноземними інвестиціями            272
 показників систем бездефектного виготовлення
 продукції                          2097
 показників спідометрів                   1209
 посвідчень і перепусток                   1137
 претензій та позовів                     78
 призначення допомоги на дітей                697
 приймання деталей контролерами               2104
 прийому, переміщення, звільнення працівників         522
 прийому хворих                        731
 приходу і виходу робітників та службовців          1142
 продукції, виробів, сировини          1084, 1784, 1788
 проектно-кошторисної, робочої документації   1634, 1635, 1650
 проектно-розвідувальних робіт            1559, 1560,
                            1561, 1562
 пропозицій, заяв, скарг громадян          95, 692, 699
 профілактичних оглядів каналів зв'язку           1232
 процедурних бланків на наркотики               760
 ревізій, обстежень                      26
 результатів перевірки якості матеріалів,
 деталей, вузлів, виробів                  2076
 результатів аналізів навколишнього середовища        2166
 ремонту засобів обчислювальної техніки           2245
 ремонту готової продукції                  2100
 рішень лікарняно-трудових експертних комісій         723
 робочої технологічної документації             1863
 розсилання сигнальних і контрольних примірників       983
 рукописів, рецензій, ілюстрацій          979, 980, 981
 руху виробів у цехах                    1785
 свідоцтв, приватизаційних справ            1310, 1311
 сімей переселенців                      379
 списання тари                        1125
 стандартів, технічних умов                 2133
 температурно-вологісного режиму               123
 технічного контролю                     2084
 технічного огляду засобів зв'язку              1231
 технічного стану обладнання              2020, 2048
 технологічних порушень                   1878
 щеплень, інфекційних захворювань               733
 
Завдання:
 архітектурно-планувальні                  1540
 математичні                         1466
 з упровадження наукової організації праці          390
 на зниження трудомісткості робіт               433
 на обстеження систем управління               2263
 на програмування                      2281
 на проектно-розвідувальні роботи              1536
 на розробку проектів стандартів               2114
 на складання програм випробувань              1426
 розрахункові                         210
 технічні                  58, 1590, 1592, 1593,
                       1791, 1825, 2260,
                       2262, 2264, 2272
 
Закони                              1
Замовлення                104, 119, 307, 493, 992,
                     1023, 1072, 1073, 1074,
                     1083, 1095, 1215, 1368,
                     1551, 1692, 1715, 1763,
                     1792, 1936, 2028, 2078,
                     2090
Записи                         1009, 1085
Записки                   176, 363, 1261, 1503,
                       1541, 1595, 1754,
                       2169, 2170
Запити                        1а, 121, 932
Зауваження                     136, 1019, 1519
 
Заяви:
 до дитячих закладів                     829
 до кас взаємодопомоги                 1339, 1344
 до комісій з трудових спорів                1348
 з житлових питань                       72
 позови в правоохоронні органи                 79
 про встановлення і зняття телефонів             1238
 про вступ у міжнародні організації             1004
 про допуск до ознайомлення з архівними документами      118
 про надання архівних довідок                 121
 про надання відпусток                  559, 560
 про надання матеріальної допомоги              1337
 про надання путівок                   751, 753
 про надання, розподіл і обмін житлової площі         766
 про незгоду з постановами атестаційних і
 кваліфікаційних комісій                   657
 про перереєстрацію суб'єктів господарської
 діяльності                         1304
 про приватизацію, оренду               1302, 1303
 про прийом на роботу, в учбові заклади,
 громадські організації              508, 513, 514,
                          515, 516, 520,
                          813, 1323
 про призначення пенсій, допомог, стипендій    633, 684, 685,
                          698
 про прописку і виписку мешканців               781
 
Заявки:
 анульовані                         1095
 касові                            260
 на бензин                          1203
 на виготовлення нестандартного обладнання і
 інструменту                         1936
 на видачу посвідчень і перепусток              1136
 на винаходи                      1454, 1455
 на виробництво виробів                   1763
 на відвідування організацій                 1012
 на запасні частини і ремонт обладнання           2037
 на зброю, боєприпаси                    1267
 на іноземну валюту                      199
 на копіювально-розмножувальні роботи             993
 на кредити                          260
 на матеріально-технічне постачання       1043, 1072, 1073,
                         1078, 1978, 2189
 на машинний час                       2212
 на обладнання                     253, 1936
 на одержання членських квитків               1326
 на перевезення вантажів                   1176
 на передплату на періодичні й неперіодичні
 видання                           1146
 на переклад                         933
 на потребу в кадрах                     503
 на проведення екскурсій                   944
 на ремонт обладнання                    1937
 на ремонт транспортних засобів               1201
 на складання проектів планування і забудови
 міст, населених пунктів                   1571
 на створення автоматизованих систем             2261
 на створення виробів                    1404
 на технічні засоби і матеріали            2189, 2190
 на участь у спортивних змаганнях               909
 на художнє оформлення                    860
 про допуск у службові приміщення в
 неробочий час                        1141
 про організований набір робочої сили             356
 
Збірники                      183, 295, 296,
                          921, 1862
 
Зведення:
 відвідування занять учнями                  624
 загазованості повітря                    2167
 підсумків іспитів                      616
 про аварії                         2003
 про виконання планів, норм          237, 300, 431, 984,
                        1765, 1770, 1901
 про виконання виробничих програм              1780
 про виробництво запасних частин               1927
 про вихід автомобілів на лінію               1196
 про відвантаження продукції           1085, 1086, 1087
 про відпочинок дітей                     826
 про впровадження передових методів ремонту         2021
 про кількість і склад фізкультурних колективів        901
 про кількість осіб, що захистили дисертації         667
 про кількість осіб, які обслуговуються на пунктах
 медичної допомоги і в поліклініках              725
 про надання відпусток                    559
 про надання, розподіл і обмін житлової площі         766
 про надходження, витрачання, залишки сировини,
 матеріалів                         1062
 про науково-технічну інформацію і пропаганду      918, 931
 про облік робочого часу                   413
 про обстеження технічного стану засобів зв'язку       1227
 про перевірку роботи з кадрами                504
 про підготовку кадрів                    563
 про податкові надходження та заборгованість за
 ними                             232
 про прийом до навчальних закладів              580
 про проведення атестації і встановлення
 кваліфікації                         655
 про проведення спортивних змагань              906
 про продуктивність праці                   403
 про протипожежний стан                1252, 1253
 про реєстрацію безробітних                  365
 про розподіл і реалізацію фондів              1055
 про рух транспорту                     1211
 про стан і експлуатацію житлово-комунального
 фонду                            761
 про стан трудових ресурсів               352, 353
 про укладення трудових договорів з пенсіонерами       689
 про хід дорожньо-ремонтних робіт               796
 розасигнувань коштів                    1342
 розрахунку коефіцієнта змінності роботи
 обладнання                         2019
 
Звіти:
 авансові                           315
 бухгалтерські                        308
 екзаменаційних комісій                    610
 з експертизи проектів та кошторисів             1638
 з питань міграції населення                 381
 інформаційно-аналітичні                   1364
 кас взаємодопомоги                     1341
 конкурсних комісій                      534
 наукові з реконструкції та реставрації           1601
 оперативні                    231, 240, 241,
                          300, 1204
 про бездефектну продукцію               2074, 2096
 про бронювання військовозобов'язаних             545
 про вивчення досвіду проектування,
 будівництва, експлуатації об'єктів             1515
 про виконання договорів                   1373
 про виконання комплексних цільових програм          132
 про виконання планів               202, 231, 238,
                          258, 297, 298,
                          299, 300, 1286
 про виконання планів введення автоматизованих
 систем                        2237, 2238
 про випробування зразків виробів              1428
 про витрати поліграфічних матеріалів             994
 про витрати сировини та матеріалів             1760
 про відрядження                        58
 про внески у фонд зайнятості населення            374
 про впровадження наукової організації праці         392
 про впровадження стандартів                 2128
 про відновлення прав реабілітованих громадян         702
 про діяльність науково-технічних рад            1382
 про економію будівельних матеріалів             1691
 про економію пально-мастильних матеріалів          1204
 про експлуатацію технічних засобів охорони         1258
 про зайнятість населення                   363
 про застосування типових та експериментальних
 проектів                          1615
 про зберігання й експлуатацію виробів, приладів,
 машин                            1423
 про капіталовкладення                    234
 про капітальне будівництво                 1605
 про кількість інвалідів та їх працевлаштування        709
 про кількість одержаних і витрачених членських
 квитків, бланків, марок                   1327
 про комплексне використання сировини і матеріалів      1797
 про контроль за експлуатацією засобів зв'язку        1221
 про лабораторні дослідження якості сировини,
 матеріалів і виробів                    2072
 про модернізацію технологічного обладнання         1964
 про надходження, витрачання і залишки коштовних
 металів, алмазів                       327
 про надходження та витрачання іноземної валюти     202, 203
 про надходження та впровадження винаходів,
 раціоналізаторських пропозицій               1465
 про нарахування та надходження платежів           292
 про науково-дослідні роботи          1364, 1365, 1366,
                         1385, 1387, 1388,
                         1389, 1406
 про наукові відрядження та експедиції            1366
 про незавершене виробництво                 1798
 про нормування і оплату праці                430
 про облік трудових книжок                  544
 про обстеження і переписи                  295
 про обстеження існуючих автоматизованих систем       2258
 про організаційно-технічні заходи щодо
 поліпшення технології виробництва              1824
 про організацію загальної протипожежної
 охорони                           1251
 про перевірку стикування виробів              1747
 про перевірку технічного рівня будівельного
 проектування                        1506
 про переоцінку основних фондів                336
 про підвищення культури виробництва на
 підприємствах                        1801
 про пожежі                         1274
 про постачання електрообладнання              2013
 про причини захворюваності                  716
 про проведення вступних іспитів             579, 610
 про проведення документальних ревізій            341
 про проведення конкурсів, оглядів               60
 про проведення хронометражних робіт             435
 про проходження альтернативної служби            359
 про реалізацію фондових заявок, фондів        1059, 1060
 про реалізацію рішень з'їздів, конференцій,
 нарад, семінарів                       13
 про результати виробничих випробувань
 технологічних ліній                     1960
 про результати роботи державних податкових
 інспекцій                          291
 про ритмічність виробництва                 1799
 про роботу викладачів                    593
 про роботу обчислювальних центрів           2239, 2240
 про роботу спеціалізованих рад                665
 про розслідування причин аварій               465
 про стажування і виробничу практику        554, 628, 629
 про стан ринку праці і зайнятість населення    363, 364, 366,
                          372
 про стан членства у громадських організаціях        1332
 про створення і функціонування автоматизованих
 систем, підсистем                   2235, 2236
 про створення, реорганізацію і ліквідацію
 організацій                          52
 про суми надходжень у бюджет                 290
 про технічну експертизу                   1849
 про технічну експлуатацію і технологію     1423, 2039, 2236,
                         2237, 2240
 про травматизм на підприємствах               715
 про умови праці і техніку безпеки         412, 454, 458
 про хід економічних експериментів              161
 про хід підготовки підприємств до сезонних
 робіт                            1800
 про шефську допомогу                     66
 про якість і вибракування продукції             2088
 статистичні з усіх видів діяльності           298, 299
 факультетів, кафедр, вищих і середніх
 спеціальних навчальних закладів, учбових частин     591, 592
 фінансові                       309, 1341
 
Знаки (промислові)                1454, 1455, 1456,
                         1460, 1461, 2121,
                         2122
Зобов'язання                       259, 335
Зразки                    348, 946, 971, 1282,
                       1454, 1460, 1461,
                       1462, 1465, 1467,
                       1474, 1477, 1521
Ілюстрації до видань                      966
 
Інформації:
 про екологічний стан навколишнього середовища        2165
 про залучення населення до занять фізкультурою
 та спортом                       900, 906
 про переселення громадян                   380
 про роботу брокерських фірм                 1102
 про роботу підприємств громадського харчування     798, 802
 про стан ринку праці                  364, 375
 про стан системи оплати праці                436
 
Інструкції                    49, 50, 53, 125,
                         270, 1278, 1423,
                         1836, 1843,
                         1848, 1872
Історії хвороб                         726
Історії розвитку дітей                     727
Калькуляції                        180, 974
 
Карти:
 відпуску товарів                      1118
 геологічні                         1549
 ескізів                           1866
 завдань                           2285
 заходів з доробки продукції                 1875
 індивідуальні                        727
 інформаційні                     1362, 2187
 комплектувальні                       1868
 контрольні з технічної інформації              929
 лімітні                           1770
 лімітно-заборні                       1121
 маршрутні                          1869
 медичні                         726, 842
 номенклатурні                        1874
 обліку позначень виробів                  1867
 організації праці                      392
 перевірки обладнання на точність              1932
 потреби матеріалів                     1943
 реєстраційні                   746, 1444, 2271
 реєстрації результатів випробувань
 матеріалів, зразків виробів                 1444
 рівня продукції, що атестується               1839
 річної потреби деталей                   2017
 робочих режимів                       1415
 розрахунково-технологічні                  1865
 санаторно-курортні                      745
 супровідні технологічних процесів              1871
 термінів служби і спрацьованості обладнання,
 деталей                        1941, 2016
 технічного рівня                   1414, 2066
 технологічні                     1832, 1844
 типові операційні                      1864
 хронометражних робіт                     435
 циклові                           1877
 
Картки:
 аварійні                           465
 атестаційні                         461
 відлагодження програм                    2282
 медичних оглядів                       713
 на рукописи авторів                     978
 обліку, прийому, переміщення та звільнення
 кадрів                            515
 особові                      514, 519, 1343
 руху коректур                        974
 стаціонарних і лінійних даних, з'єднаних
 ліній                            1226
 тематичні                          2211
 технічного огляду засобів зв'язку              1231
 учасників зовнішньоекономічної діяльності          1038
 обліку та реєстрації:
 абонентської плати                     1248
 аспірантів                          514
 безробітних                         378
 видань                            982
 видачі і надсилання членських квитків            1328
 експлуатації автомашин                   1195
 засобів зв'язку                       1237
 збуту продукції                       1068
 інвентарні (основних коштів)                 318
 надходження та вибуття документів         100, 102, 116,
                          122
 науково-дослідних робіт                   1363
 номенклатурних працівників                  527
 обліку військовозобов'язаних                 547
 обліку наукових співробітників                532
 обмундирування                       1269
 одержання літератури                     893
 прибутку, витрат, наявності, залишків товарів        1112
 прийому відвідувачів                     96
 рахунків                           243
 розповсюдження інформації                  930
 спеціалістів                         519
 фондів                            108
 членів громадських організацій               1329
 
Картограми                          1548
 
Картотеки:
 арбітражних справ                       76
 бухгалтерські                        322
 вулично-домові                       1249
 до наказів з особового складу                509
 до нормативно-методичних документів              99
 кодифікаційні                         70
 контролю виконання документів                 94
 розподілу фондів                      1054
 технічних новинок                      923
 формулярів і абонентів               876, 897, 898
 обліку та реєстрації:
 виплати пенсій                        692
 витрат електроенергії і палива               1994
 відвідувань організацій представниками
 зарубіжних країн                      1011
 військовозобов'язаних                    547
 годин роботи викладачів                   636
 документів                     100, 102, 103
 здачі робіт у підрозділи                  1783
 наявності, стану й руху замовлень на
 виготовлення виробів                    1794
 обліку виробів, продукції                  1784
 осіб, які нагороджені                    679
 осіб направлених у відрядження                551
 періодичних видань                      874
 прийому, переміщення, звільнення працівників         522
 проектно-кошторисної документації              1634
 пропозицій, заяв, скарг                    95
 технологічних порушень                   1878
 технологічних процесів на підприємстві           1882
 товарних знаків                       2124
 
Каталоги                    868, 871, 886, 921,
                        939, 1621, 2125,
                        2136, 2290
Квитанції                   315, 791, 1146, 2098
Квитки                          540, 1328
Кінофотоплівки                        1436
Клопотання                   670, 671, 672, 673,
                        674, 675, 676, 678
 
Книги:
 адрес і телефонів                      1135
 алфавітки пенсіонерів                    687
 амбарні і комірні                      1112
 відгуків, скарг і пропозицій            748, 801, 939
 головні                           321
 допоміжні, контрольні, касові                322
 дорожніх листів                       1199
 записів юридичних консультацій                87
 зняття проб дитячого харчування               840
 інвентарні                          869
 прописки мешканців (домові книги)              779
 руху дітей у дитячих закладах                833
 санаторно-курортних комісій                 757
 обліку та реєстрації:
 аварій                            476
 арбітражних справ                       76
 бібліотечного фонду                     870
 видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень       543
 видачі довідок                        562
 відпуску товарів і продукції зі складів           1119
 донорів                           735
 депонованої заробітної плати                 323
 запису на станції швидкої медичної допомоги,
 викликів лікарів                    736, 737
 запису рентгенівських та парціографічних обстежень      740
 збуту продукції                       1068
 літератури                       877, 899
 міжнародних розмов                     1244
 надходження і відправлення вантажів             1194
 направлення та прибуття на роботу молодих
 спеціалістів                         557
 осіб, які нагороджені                    679
 прибуття і вибуття відпочивальників у
 санаторно-курортні заклади                  749
 попереджень про небезпечність робіт             471
 проб                             804
 пробігу автомашин                      1198
 рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних
 доручень                           324
 руху зброї і боєприпасів               1264, 1265
 тих, хто проживає у готелі                 788
 фондових повідомлень                    1052
 форм звітності                        304
 читачів                           899
 
Книжки:
 абонентські                         1240
 залікові                           540
 нівелювання                         1541
 санаторно-курортні                      756
 трудові                           539
 
Кодифікатори типових проектів                 1623
Коефіцієнти спеціалізації                   392
Конспекти лекцій                        596
Контракти                        510, 1018
 
Копії:
 довідок                         508, 641
 документів, що видаються житлово-комунальними
 установами                          778
 документів, що подаються до правоохоронних
 органів                            79
 заявочних документів про винаходи              1478
 звітів                            331
 квитанцій                          1245
 наказів                      513, 514, 517
 особистих документів               513, 514, 517,
                          837
 повідомлень                         583
 указів                            678
 
Корінці документів               325, 512, 720, 791,
                        1140, 1146, 1345
Кошториси                  211, 212, 1587, 1588,
                       1599, 1607, 1616,
                       1728
Класифікатори                 93, 1623, 1740, 2288
Креслення                  851, 967, 1410, 1422,
                       1433, 2292
 
Листи:
 атестаційні, кваліфікаційні                 653
 виконавчі                          332
 відбитків зразків шрифтів                  1000
 гарантійні                          320
 дорожні                           1197
 екзаменаційні                        581
 заправні                          1208
 змін технологічного процесу                 1897
 каталожні                          1608
 контрольні                    94, 1231, 1242
 маршрутні                          2280
 нагородні                     670, 672, 674,
                          677
 нарядів                           1261
 обхідні                           508
 опитувальні                         295
 про проходження альтернативної служби            359
 рекламаційні                        1856
 репертуарні                         861
 типових проектів                      1608
 фондів                            108
 
Листки:
 аварійні                           465
 з обліку кадрів                  508, 520, 660,
                          670, 672, 673,
                          675
 інформаційні                         921
 непрацездатності                       720
 
Листування:
 з житлових питань                       73
 з питань арбітражу                      75
 з питань діловодства та архівної справи       92, 105, 106
 з питань міграції населення                 381
 з правових питань                       67
 з трудового законодавства                   71
 про аварії та катастрофи, нещасні випадки,
 пожежі                     477, 1183, 1275,
                         2018
 про адміністративні порушення податкового
 законодавства                      285, 286
 про адміністративні стягнення                 82
 про атестацію і встановлення кваліфікації          658
 про безпеку руху транспорту                 1185
 про будівництво, проектування,
 реконструкцію              1504, 1507, 1508, 1509,
                      1510, 1511, 1513, 1514,
                      1516, 1517, 1525, 1530,
                      1652, 1660, 1665, 1666,
                      1680, 1681, 1682, 1683,
                      1684, 1685, 1686, 1693,
                      1699, 1700, 1701, 1709,
                      2009, 2011
 про вдосконалення і дотримання технології
 виробництва, зміни норм, режимів
 виробництва                  1903, 1904, 1905,
                         1906, 1907, 1908
 про вдосконалення систем управління якістю         2053
 про ведення складського господарства      1104, 1108, 1110,
                         1123, 1126, 1127,
                         1128
 про виготовлення, постачання, заміну,
 модернізацію обладнання            1954, 1955, 1956,
                         1957, 1958, 1959
 про виведення з міст підприємств              2146
 про виключення, поновлення, переведення
 учнів                            631
 про використання резервів виробництва            404
 про використання трудових ресурсів         354, 360, 370
 про випуск і впровадження стандартів      2127, 2129, 2130,
                         2131, 2134, 2137,
                         2144
 про випуск видань, літератури        952, 953, 959, 961,
                        975, 976, 977, 989,
                        991, 995
 про виробничо-економічну діяльність             171
 про втрату пально-мастильних матеріалів,
 запасних частин                    1206, 1207
 про відведення земельних ділянок               814
 про відкриття розрахункових і поточних
 рахунків                        243, 244
 про відпуск ліків                      758
 про відрахування                    226, 236
 про відрядження                        59
 про вміщення у газетах об'яв і публікацій          1148
 про винахідництво і раціоналізацію          1474, 1475,
                            1476, 1477
 про впровадження і експлуатацію АС       2181, 2182, 2184,
                         2185, 2191, 2192,
                         2193, 2202
 про впровадження наукової організації праці         389
 про впровадження у виробництво
 науково-дослідних, дослідно-конструкторських
 робіт                            1452
 про впровадження нових видів сировини і
 матеріалів                         1772
 про впровадження нової техніки, передової
 технології                      1814, 1815,
                            1820
 про встановлення зв'язків між організаціями          57
 про встановлення й розробку цін               182
 про встановлення, виплату персональних ставок,
 окладів, надбавок                      524
 про встановлення прав реабілітованих громадян        702
 про вступ у міжнародні організації, спілки         1005
 про гарантійний ремонт продукції              2099
 про діяльність громадських організацій        1321, 1334,
                            1337, 1347
 про дозволи на право зберігання і носіння
 зброї                            1263
 про допуск до ознайомлення з архівними
 документами                         118
 про економічні нормативи                   224
 про економію сировини і матеріальних ресурсів        1795
 про експертизу тимчасової непрацездатності          717
 про експертизу ТЕО               1642, 1643, 1644,
                         1645, 1649
 про експлуатацію і ремонт обладнання         2026, 2036
 про експлуатацію приміщень організаціями    1152, 1153, 1156,
                         1158
 про експортні, імпортні поставки           1029, 1031
 про енергетичне і паливне забезпечення     1971, 1976, 1979,
                         1985, 1988, 1992,
                         1995, 1996, 1998,
                         2002, 2005, 2006,
                         2010
 про еталонування                      2140
 про забезпечення зброєю, боєприпасами            1268
 про залучення до господарського обігу
 товарно-матеріальних цінностей                239
 про затвердження складу державних
 екзаменаційних комісій                    602
 про затвердження печаток та штампів             1131
 про затвердження та зміни штатів               48
 про заходи з цивільної оборони               1289
 про зміни підписів                      254
 про зміни та доповнення переліків документів         113
 про зміни технічних умов на продукцію            2102
 про капіталовкладення                    233
 про комунальне обслуговування           790, 793, 794
 про культурно-масову роботу            846, 847, 858,
                          859
 про ліквідацію наслідків аварії на
 Чорнобильській АЕС                  2179, 2180
 про лікувально-профілактичну допомогу і
 санаторно-курортне обслуговування         708, 709, 712
 про мережу організацій системи                40
 про метрологію                       2113
 про міцність, надійність машин і обладнання         2071
 про нагляд за вимірювальними приладами        2034, 2107
 про надання місць у готелях                 1148
 про надання, розподіл і обмін, користування
 житлової площі                  766, 768, 769,
                          775, 776
 про науково-дослідну і
 дослідно-конструкторську роботу        1374, 1375, 1376,
                         1381, 1390, 1391
 про номенклатуру виробництва продукції           1771
 про норми витрат сировини й матеріалів           1777
 про обладнання навчальних закладів              632
 про облік військовозобов'язаних               548
 про облік і звітність               305, 306, 313,
                          314
 про оздоровчо-виховну роботу з дітьми       824, 825, 827,
                          829, 844
 про оплату праці і преміювання          439, 440, 446,
                          451,452
 про оподаткування                 275, 276, 277,
                          278, 279, 280,
                          281, 282
 про організацію і проведення
 звітно-виборних кампаній                  1318
 про організацію підготовчих курсів           556, 576
 про організацію лекцій, доповідей, бесід           857
 про організацію лікувального харчування           741
 про організацію науково-технічної інформації
 і довідково-інформаційне обслуговування      916, 917, 919,
                          920, 934, 935,
                          936, 937, 938,
                          942
 про організацію спортивної роботи            902, 915
 про організацію роботи і комплектування
 бібліотек                     864, 867, 885,
                          887, 888, 889
 про організацію, розвиток, наявність,
 стан і експлуатацію транспорту         1165, 1166, 1167,
                         1170, 1212, 1213
 про освоєння і використання виробничих
 потужностей                         1742
 про охорону навколишнього середовища      2145, 2156, 2158
 про охорону архітектурних пам'яток             1632
 про охорону праці, умови праці, техніку
 безпеки                   455, 456, 460, 462,
                        463, 468, 485, 487,
                        496, 498
 про паспортизацію будівель і споруд             340
 про патентно-ліцензійну роботу         1485, 1487, 1491,
                         1492, 1493, 1494,
                         1495, 1496, 1497,
                         1498, 1499, 1500
 про перевезення вантажів         1175, 1177, 1179, 1180
 про перевірку виконання законодавчих та
 розпорядчих документів вищих, центральних,
 місцевих органів державної влади та
 місцевого самоврядування                   23
 про перевірку заяв, скарг                   30
 про підбір фахівців для відрядження за кордон        550
 про підготовку наукових кадрів             646, 649
 про підготовку, перепідготовку і підвищення
 кваліфікації кадрів                   563, 566
 про планування                  126, 158, 159,
                          167, 1572
 про порушення трудової дисципліни              418
 про посадовий матеріал і сільськогосподарський
 інвентар                           821
 про постачання, виготовлення запасних частин     2040, 2041,
                            2044
 про постачання і збут продукції        1040, 1070, 1071,
                         1073, 1076, 1079,
                         1088, 1098, 1100
 про порушення фінансової дисципліни             250
 про працевлаштування                     511
 про придбання господарського майна,
 канцелярського приладдя, квитків, оплату
 послуг                           1145
 про прибуття вантажів                 1108, 1110
 про придбання квитків на всі види транспорту        1216
 про прийом і зарахування учнів до навчальних
 закладів                           574
 про прийом, розподіл, переміщення, облік
 кадрів                      502, 503, 537,
                          538
 про прийом представників зарубіжних країн          1013
 про присвоєння почесних звань                680
 про проведення економічних експериментів           162
 про проведення заліково-екзаменаційних сесій      617, 618
 про проведення профілактичних і профгігієнічних
 заходів                           491
 про проведення ревізій і контрольно-ревізійної
 роботи                            341
 про проведення свят, ювілейних дат              64
 про проведення приватизації             1305, 1306,
                            1307, 1308
 про проведення ремонтних робіт            1719, 1726
 про проведення спортивних змагань            908, 913
 про проведення та результати ревізій,
 обстежень, поліпшення контролю, перевірку
 виконання                           25
 про проведення фестивалів, оглядів, конкурсів      850, 854
 про проведення хронометражних робіт             435
 про проектування житлових будинків, кварталів    1630, 1631,
                            1633, 1636
 про пропаганду і розповсюдження книг, видань      998, 999
 про прописку і виписку мешканців               782
 про роботу засобів зв'язку           1220, 1221, 1222,
                         1223, 1227, 1239
 про роботу і використання
 електронно-обчислювальних машин         2205, 2206, 2213
 про роботу і діяльність брокерських фірм          1102
 про роботу спеціалізованих рад із захисту
 дисертацій                       668, 669
 про роздрібний товарообіг                  805
 про розподіл і реалізацію фондів, лімітів,
 обладнання                         1061
 про розподіл молодих спеціалістів              640
 про розрахунки за здану продукцію              251
 про розрахунки за обіговими коштами             228
 про розробку, впровадження класифікаторів
 продукції                          2138
 про розробку, застосування та роз'яснення правил,
 положень, інструкцій, вказівок, рекомендацій         20
 про розробку і затвердження технічних завдань        1354
 про розробку наукових проблем, тем             1359
 про розробку нормативів технологічних втрат
 продукції                          2093
 про розробку, реєстрацію, облік товарних знаків       2123
 про розробку та виконання комплексних цільових
 програм                           133
 про розробку тарифів на перевезення вантажів        1174
 про розробку профілів навчальних закладів          571
 про розробку структур, схем управління            37
 про розробку навчальних планів, програм,
 посібників                          599
 про розтрати, недостачі, заборгованість           335
 про складання договорів та угод             68, 410
 про соціальне страхування, виплату пенсій,
 допомоги                     683, 690, 691,
                          694, 706
 про співробітництво з зарубіжними країнами      1015, 1017
 про стажування молодих спеціалістів             555
 про стан і використання фондів з винахідництва
 та раціоналізаторської роботи                221
 про стан заочного і вечірнього навчання           601
 про стан технічного нормування, розробку норм   419, 424, 427
 про сторожову і пожежну охорону організацій     1256, 1257,
                            1259, 1260
 про створення і впровадження приладів
 контролю якості                       2108
 про структури, штати, створення та ліквідацію
 організацій                          51
 про тарифи                          185
 про техніко-економічні дослідження              172
 про техніко-економічні обгрунтування будівництва      1502
 про технічний і санітарний стан, благоустрій
 будівель, подвір'їв                 1160, 1161,
                            1162, 1163
 про технічну естетику                    2065
 про трудові конфлікти                     84
 про умови оплати за навчання в вузах,
 технікумах                          558
 про уніфікацію, стандартизацію систем управління,
 приладів, обладнання                 2134, 2135
 про фінансово-господарську діяльність            343
 про фінансування та кредитування         186, 187, 197,
                          216, 217, 218,
                          242, 243, 244,
                          245, 248, 261,
                          263, 268
 про якість продукції, виробів          2055, 2056, 2070
 
Ліміти                       196, 253, 1048,
                          1203, 1204,
                          1935, 1978
Макети перфорації                       2286
Малюнки                            1600
Матеріали графічні до видань                  967
Машинограми                          2293
Моделі (корисні)                 1454, 1456, 1460,
                         1461, 1462, 1465,
                         1470, 1474, 1477
Накази                       16, 1312, 2062
Накладні                   315, 875, 1069, 1112,
                       1118, 1534, 1752,
                       2283
Направлення на працевлаштування              358, 512
Наряди                    315, 355, 992, 1049,
                       1072, 1074, 1083,
                       1095, 1118, 1192,
                       1197, 1235, 1708,
                       1934, 2007, 2030
Номенклатури                  88, 89, 1624, 1740,
                        2042, 2290
Нормативи                   223, 393, 420, 1105,
                       1178, 1890, 2149,
                       2288
Норми                   398, 421, 422, 464, 480,
                     807, 809, 1369, 1891,
                     1946, 1975, 1976, 2027,
                     2057, 2150, 2151
 
Обгрунтування:
 визначення і вибору типів та конструкцій
 обладнання                         1914
 з експертизи проектів будівництва              1641
 зміни і розширення асортименту продукції          1743
 підвищення технічного рівня і якості
 продукції                          2069
 планів фінансування і кредитування              195
 продуктивності праці                     402
 розвитку і розміщення підприємств              1734
 розробки наукових проблем, тем               1370
 техніко-економічні                  1501, 1564,
                            1821, 2259
 цін, тарифів, прейскурантів, націнок,
 знижок                            178
 
Огляди:
 аналітичні                       467, 924
 виконання планів охорони навколишнього
 середовища                         2168
 діяльності організацій                 302, 707
 з історії організацій                     44
 з техніко-економічних обгрунтувань             1372
 інформаційні                         925
 кон'юнктурні                        1027
 результатів експертизи проектів               1640
 рецензій                           988
 тематичні та фондові                     115
 техніко-економічних показників                169
 про капітальне будівництво                 1605
 про надання грошової допомоги через
 безробіття                          369
 про організацію праці                    399
 про організацію, розвиток і експлуатацію
 різних видів транспорту                1164, 1169
 про перевірку роботи з кадрами                504
 про проектно-розвідувальні роботи              1546
 пропозицій, заяв, скарг                    29
 про роботу аспірантури                    642
 про сплату податку на додану вартість
 та акцизного збору                      287
 про стан трудових ресурсів                  352
 про технічний рівень і якість продукції           2051
 про хід будівництва і реконструкції             1662
 санітарного стану                      488
 фінансово-економічні, кон'юнктурні              214
 
Описання                      939, 974, 1353,
                         1433, 1478, 1490,
                         1832, 1841, 2077,
                         2148
Описи                     109, 330, 392, 873,
                        875, 1112, 1723,
                        1844
Ордери                       269, 773, 1120
Осцилограми                          1439
 
Паспорти:
 будинків, споруд, обладнання                 338
 виробничих об'єднань, підприємств              2242
 виробничо-технічні                  1731, 1902
 дозиметричні                        2176
 дослідних зразків виробів                  1446
 енергоустановок                       1967
 ліцензійний                         1490
 на ділянку будівництва                   1540
 навчальних закладів                     572
 науково-дослідних робіт                   1378
 очисних споруд і обстеження стічних
 вод                             2159
 патентні                          1480
 редакційні                          974
 технічних засобів обчислювальних центрів          2241
 технічні (будівель)                  1674, 1675
 технологічні                     1870, 1871
 типових проектів                      1608
 транспортних засобів                    1187
 
Патенти                     1454, 1455, 1456,
                         1458, 1460
Переклади статей, журналів, патентів           926, 1457
 
Переліки:
 будівельних матеріалів                   1698
 вантажів                          1181
 винаходів (корисних моделей), промислових
 зразків, сортів рослин                   1467
 виробництв, професій, посад            396, 397, 459
 гранично допустимих концентрацій шкідливих
 речовин                           2149
 діючих проектів конструкцій                 1621
 документів                   112, 1299, 1300,
                         1301
 ескізів і конструкторських змін               1433
 класифікації прибутків та видатків              271
 контролю виконання документів                 94
 науково-дослідних робіт                   1379
 нових видів продукції, сировини               1817
 номенклатурних посад                     526
 нормативно-довідкових документів              2290
 об'єктів будівництва                    1673
 об'єктів проектування                    1508
 питань, розглянутих на засіданнях колегій           41
 приймання-передавання обладнання              1028
 продукції                          1740
 проектів державних планів                  124
 робочих креслень                      1915
 тем з винахідництва та раціоналізації            1466
 технічних засобів                      395
 технічних заходів щодо впровадження передової
 технології виробництва                   1806
 
Перепустки                       1122, 1140
Підбірки                            922
 
Плани:
 бездефектного виготовлення продукції            2073
 валютні                           200
 випуску видань                   954, 955, 957
 виховної роботи в дитячих закладах              831
 відряджень                         1022
 впровадження нової техніки і технології           1802
 впровадження результатів науково-дослідних,
 дослідно-конструкторських робіт               1447
 генеральні                      1565, 1566,
                            1594, 1596
 економічного і соціального розвитку           150, 152
 експертизи проектів будівництва               1637
 завезення товарів і матеріалів               1107
 захисту дисертацій                      664
 заходів введення в дію автоматизованих систем     2223, 2233
 заходів з цивільної оборони              1286, 1290
 заходів про економію будівельних матеріалів         1691
 збору членських внесків                   1331
 земельних ділянок                      1539
 зміни конструкцій обладнання, машин, механізмів       1963
 зниження трудомісткості робіт                432
 з усіх видів податків                    207
 індивідуальні - викладачів, аспірантів         590, 651
 календарні                       910, 1319
 капітальних вкладень                     205
 карт трудових процесів                    391
 касові                            257
 координаційні                        1357
 кредитні                           256
 монтажу обладнання                     1959
 лекцій                            943
 наземних, підземних комунікацій               1568
 науково-технічних рад                    1380
 обстеження стічних вод                   2159
 організаційно-технологічних заходів щодо
 поліпшення технології виробництва              1909
 організаційно-технічних заходів щодо
 підвищення якості продукції                 2067
 оргзаходів з економії електроенергії і палива        2012
 оргтехзаходів використання резервів транспорту       1171
 особисті творчі                       1361
 патентування винаходів                   1484
 перевірки засобів контролю й автоматики           1961
 персонального розподілу випускників             637
 перспективні                        1518
 підрядних ремонтно-будівельних робіт            1713
 підрядних робіт з ремонту обладнання            2038
 поліпшення роботи проектних організацій           1517
 прийому представників зарубіжних країн           1006
 проведення занять, заліків, іспитів, практики      620, 627
 проведення приватизації                1294, 1302
 проведення ревізій і контрольно-ревізійної
 роботи                            341
 протипожежної охорони                    1251
 реалізації критичних зауважень і пропозиції         1315
 ремонту обладнання                     1938
 роботи викладачів                      590
 роботи, засідань колегіальних органів             42
 робіт з розробки та впровадження винаходів,
 раціоналізаторських пропозицій            1462, 1463,
                            1464
 роботи спеціалізованих рад                  663
 роботи організацій та їх структурних
 підрозділів, колегіальних органів         153, 154, 155
 роботи факультетів, кафедр, навчальних
 закладів, навчальних частин, предметних і
 циклових комісій                    588, 589
 розміщення організацій                   1155
 розподілу і використання фондів               213
 розподілу засобів обчислювальної техніки    2226, 2227, 2228
 розподілу обладнання, продукції         1045, 1046, 1962
 тематико-експозиційні                    939
 тематичні                          853
 техніко-економічних показників автоматизованих
 систем                           2225
 технічні                          1619
 топографічні                        1583
 учбові                      567, 584, 1336
 фінансування та кредитування              189, 193
 хронометражних робіт                     435
 художньо-поліграфічного оформлення видань          958
 шляхових покриттів                     1581
 
Плани-графіки                  2217, 2218, 2220,
                         2221, 2224, 2232,
                         2233
 
Плани-завдання:
 відряджень                          58
 роботи підрозділів                     1757
 
Повідомлення                  252, 259, 315, 416,
                        474, 556, 1051,
                        1106, 1184, 1529,
                        1625, 1710, 1754,
                        1983, 2058, 2198,
                        2274
Подання                    508, 523, 670, 671,
                        672, 673, 674, 675,
                        677, 1350
Покажчики                     69, 99, 114, 922
Показники                   139, 156, 387, 1236,
                       1730, 1837, 1910,
                       1924, 2265
 
Положення:
 організацій, підприємств, установ та їх
 структурних підрозділів             18, 31, 32, 33,
                          1002
 про виробничу практику                    626
 про відкриття розрахункових і поточних
 рахунків                           243
 про конкурси, огляди, змагання              60, 903
 про права та обов'язки посадових осіб,
 посадові інструкції                    49, 50
 про преміювання                       447
 про роботу автоматизованих систем           2194, 2204
 
Попередження                         1893
Посвідчення                     58, 556, 701,
                          705, 774, 2087
Постанови                     3, 10, 15, 285,
                          489, 652, 1312,
                         1320, 1335, 1349
Пояснювальні записки              35, 131, 144, 145,
                        146, 147, 176, 308,
                        310, 631, 1139,
                        1595, 2169
Правила                     18, 53, 1129, 1835
Прейскуранти                          177
Примірники                      968, 969, 970
Прогнози розвитку народного господарства            127
 
Програми:
 дослідної експлуатації                   2220
 випробувань зразків виробів, машин, обладнання       1427
 відряджень                          58
 забезпечення надійності виробів               1416
 заводських і залікових випробувань              143
 зайнятості населення                     362
 змагань                           903
 з питань рівня життя та соціальних нормативів        387
 з техніки безпеки                      469
 зустрічей, прийомів представників іноземних
 організацій                         1010
 конкурсів, оглядів                      60
 лекцій, бесід                        943
 навчальні                       585, 1336
 на машинних носіях                     2292
 науково-дослідних робіт             1360, 1386, 1410
 оперативно-виробничі                    1756
 перевірки виконання рішень колегій,
 наказів, вказівок                       22
 проведення виробничої практики                627
 професійного навчання інвалідів               567
 робіт з приймання в експлуатацію
 автоматизованих систем                   2222
 розвитку економіки                      130
 складання кандидатських іспитів               650
 що надходять на обробку в обчислювальний
 центр                            2209
 
Проекти:
 автоматизованих систем             2268, 2269, 2273
 виробництва робіт і організації
 будівництва                         1892
 ескізні                    1397, 1398, 1409,
                         1827
 експериментальні                   1604, 1614
 законів, указів, постанов, розпоряджень            7
 змін та доповнень до єдиних норм спецодягу          481
 індивідуальні на будівництво          1597, 1598, 1614
 інженерних мереж                      1585
 методів викладання навчальних дисциплін           595
 на встановлення обладнання                 1919
 наказів, розпоряджень міністерств,
 підприємств, установ, організацій               17
 напрямів економічного і соціального розвитку      131, 134
 норм оплати праці                      430
 планів                      144, 146, 147,
                          155, 190, 201,
                          208, 209, 1356
 планів випуску видань                    956
 планування та забудови міст і селищ, їх
 благоустрою                  1569, 1575, 1576,
                         1577, 1578, 1579,
                         1614, 1617
 правил, положень, інструкцій, методичних
 вказівок та рекомендацій                   19
 програм розвитку економіки                  129
 розробки навчальних програм                 586
 реставрації                         1602
 робочі на вироби                      1829
 стандартів                         2115
 статутів, положень                      34
 структур, схем управління                   36
 тарифів, прейскурантів                    178
 тематичних планів                      1356
 технічні                       1400, 1401
 технічні на вироби                     1828
 техноробочі автоматизації і механізації           1822
 типові будівель                1605, 1606, 1611,
                         1613
 титульних списків                      1657
 штатних розписів                       47
 
Пропозиції                      15, 797, 798,
                         1014, 1396, 1468,
                         1483, 1522, 2115,
                         2116, 2153
 громадян                           28
 до проектів нормативно-методичних
 документів                          34
 до проектів планів економічного і
 соціального розвитку                  136, 148
 з реконструкції та реставрації будівель           1601
 ініціативні                          7
 про автоматизацію виробничих процесів            1810
 про виготовлення продукції                 1746
 про впровадження нової техніки               1805
 проектні                          1601
 про закупівлю ліцензій                   1483
 про механізацію виробництва                 1018
 про нормування                     423, 426
 про організацію і роботу підприємств
 громадського харчування                 797, 798
 про охорону навколишнього середовища            2153
 про підвищення продуктивності праці             403
 про підвищення якості продукції               2068
 про підготовку міжнародних угод,
 договорів, контрактів                    1019
 про порядок проведення економічних
 експериментів                        160
 про прискорення будівництва                 1652
 про розробку планів міжнародного співробітництва      1014
 про стан системи оплати праці                436
 про стандарти                     2115, 2116
 раціоналізаторські                     1468
 технічні                       1396, 1826
 
Проспекти                           939
 
Протоколи:
 комісій:
 із затвердження бухгалтерських звітів і
 балансів                           312
 із захисту дипломних проектів, робіт             609
 інвентаризаційних                      330
 аварійних                          1182
 атестаційних і кваліфікаційних          461, 652, 1021
 державних екзаменаційних                608, 611
 житлових                           767
 з призначення пенсій, допомоги             681, 682
 з розгляду результатів конструкторських
 розробок                       1405, 1412
 з розслідування причин аварій, нещасних
 випадків                        465, 478
 з трудових спорів, товариських судів            1349
 конкурсних                          533
 лічильних                          662
 предметних і циклових                    594
 ревізійних                         1316
 тиражно-калькуляційних                    990
 узгоджувальних                       1298
 аналізу роботи транспорту                  1168
 атестації з техніки безпеки                 470
 батьківських зборів                     830
 виконання умов, угод, колективних договорів         407
 випробувань енергоустановок                 1965
 випробувань автоматизованих систем,
 електронно-обчислювальних машин            2186, 2195
 випробувань обладнання, механізмів і здачі
 їх в експлуатацію                      2014
 випробувань якості продукції                2085
 впровадження нових видів сировини і матеріалів       1769
 впровадження у виробництво науково-дослідних та
 дослідно-конструкторських робіт               1448
 громадських організацій                   1320
 експертних органів                     1639
 загальних, звітно-виборних конференцій, зборів     14, 1312
 засідань рад, їх виконавчих комітетів             6
 засідань правлінь кас взаємодопомоги            1340
 засідань рад факультетів, кафедр педагогічних
 і методичних                         587
 засідань рад з наукової організації праці          388
 затвердження схем енергопостачання             1968
 затвердження технічної документації             1745
 з будівництва, проектування і реконструкції  1653, 1670, 1671,
                         1672, 1679, 1694
 з виплати винагород                     444
 з контролю і якість                  2050, 2054
 з набору в навчальні заклади                 577
 з опублікування видань                    949
 з прийому в аспірантуру, кандидатських
 іспитів                         643, 644
 з розподілу путівок                     752
 зустрічей з представниками зарубіжних
 організацій                         1007
 Кабінету Міністрів України, уряду Автономної
 республіки Крим, їх президій та комісій            4
 колегій міністерств, інших організацій            10
 контролю за експлуатацією засобів зв'язку          1221
 лабораторних випробувань                  1443
 машинні                           2243
 медичних операцій                      739
 нарад диспетчерських                    1211
 нарад з розробки технічних умов               2049
 нарад міжвідомчих                      1552
 нарад про хід приватизації                 1297
 нарад у міністрів, керівників підприємств,
 установ, організацій                     11
 нарад технічних                   1526, 1527,
                            2147, 2197
 наукових, експертних, методичних,
 консультативних комітетів, рад, комісій            15
 науково-технічних рад                    1383
 обстеження повітряного середовища              495
 перевірки засобів вимірювання та обладнання         1931
 перевірки організацій органами державної
 податкової інспекції                  283, 285
 персонального розподілу випускників             638
 постійно діючих консультативних комітетів,
 комісій, рад                        1335
 правлінь садівницьких кооперативів              813
 призначення стипендій                    633
 приймання науково-дослідних і
 дослідно-конструкторських робіт               1384
 проведення свят, вручення нагород               62
 про виготовлення дослідних зразків, засобів
 автоматизації та обладнання                 1434
 про відновлення прав реабілітованих
 громадян                           702
 про водопостачання підприємств               2008
 про здачу спортивних норм і розрядів             912
 про контрабанду та порушення митних правил         1033
 про механізацію, автоматизацію, модернізацію
 процесів виробництва                    1816
 про невиконані науково-дослідні роботи           1371
 про підвищення надійності продукції             2052
 про результати виробничих випробувань            1916
 про розробку нестандартного обладнання,
 вимірювальних приладів                   1917
 редакційно-видавничих і художніх рад,
 редколегій, нарад редакцій, кореспондентів       947, 948
 ремонту ліній зв'язку                    1230
 розбіжностей з питань забезпечення
 матеріально-технічними ресурсами           1042, 1065
 розгляду і затвердження проектів обладнання         1921
 розгляду метрологічних величин               2112
 розслідувань фактів технологічних порушень         1879
 спеціалізованих рад                     659
 співбесіди з абітурієнтами                  578
 спортивних змагань                      904
 технічної експертизи продукції (виробів)          1849
 художніх рад                      848, 2068
 читацьких конференцій                    986
 
Професіограми                         398
Профілі навчальних закладів                  569
Путівки                          512, 838
Путівники                           939
Рапорти                      613, 1096, 1118,
                         1231, 1241,
                         1261, 1901
Рахунки                    273, 316, 784, 1044,
                       1118, 1247, 1343
Регістри облікові                       321
Регламенти                    1378, 1833, 1840
Реєстри                    101, 326, 346, 981,
                        1470, 1471, 1472,
                        1473, 1677, 2122
Режими                         1833, 1840
Резолюції                        1312, 1320
Реквізити                           1099
 
Рекламації:
 за фінансовими повідомленнями                252
 на вироби                   1417, 1856, 2094,
                         2096
 
Рекомендації                  12, 15, 18, 19, 56,
                        270, 398, 402, 430,
                        1014, 1336, 1450,
                        1849, 2063, 2111,
                        2148
Рентгенограми                      1437, 2081
Реферати                         648, 1378
Рецензії                    113, 972, 973, 987
Рецептури виробничі                   1833, 1840
 
 
Рішення:
 Верховних Рад України, Автономної
 Республіки Крим, їх Президій та постійних
 комітетів                           1
 експертної ради про видачу патенту             1460
 з'їздів, конгресів, конференцій, нарад,
 семінарів                           13
 колегій міністерств                      10
 комісій з призначення пенсій, допомоги         681, 682
 лікарняно-трудових експертних комісій            718
 міжвідомчих комісій з якості                2054
 місцевих рад та їх виконавчих комітетів            6
 наукових, експертних, методичних,
 консультативних комітетів, рад, комісій            15
 постійно діючих консультативних комітетів,
 комісій, рад                        1335
 правлінь садівницьких кооперативів              813
 про адміністративні стягнення                 81
 про видачу позик                      1340
 про гарантійний нагляд за експлуатацією
 нової техніки                        1811
 про переселення та працевлаштування громадян
 із зони радіаційного забруднення               387
 про погодження об'ємів робіт з капітального
 ремонту                           1717
 про прийом в експлуатацію об'єктів будівництва       1663
 про соціальний захист в'язнів фашизму            703
 
Роботи учнів                    603, 604, 605,
                          606, 607
Розклади                     620, 1212, 1261,
                         1262
Рознарядки                    1049, 1056, 1057
Розписи                     46, 215, 262, 265
Розпорядження                2, 3, 5, 6, 16, 1118,
                       1835, 1873
 
Розрахунки:
 будівельних конструкцій                   1626
 будівництва об'єктів                    1522
 бухгалтерські                219, 225, 227, 229,
                        235, 247, 272, 693,
                        1058
 вдосконалення структури апарату
 управління                       246, 393
 виробничо-економічної діяльності               170
 впровадження і використання сировини         1846, 1847
 до кошторисів                        212
 до планів                     135, 142, 191,
                          195, 201, 206,
                          256, 1014
 економічної ефективності            392, 1449, 1733,
                         1807
 з аналізу продуктивності праці             402, 428
 з виконання доручень                      9
 з розробки нормативів перехідних запасів
 будівельних матеріалів                   1696
 з розробки середньопрогресивних норм
 витрат сировини, матеріалів, енергії            1773
 із створення акордної оплати                 443
 квартирної плати                       783
 механізації й автоматизації праці і
 управління                          385
 на ремонтні роботи                     1721
 на розвідувальні роботи                   1548
 наукових проблем, тем                    1370
 норм витрат енергетичних ресурсів              1977
 оплат імпортного обладнання                 253
 оплати праці, норм виробітку і розцінок      392, 430, 431,
                          440
 організації й освоєння нових виробництв           1804
 покриття фондів постачання                 1058
 потреби в паливі, електроенергії              1981
 потреб у робочій силі                    351
 про аналіз браку продукції                 2091
 про потребу в матеріалах і обладнанні            1044
 про виготовлення дослідних зразків, засобів
 автоматизації та обладнання                 1434
 про відрахування підприємств              225, 235
 про визначення і вибір типів та конструкцій
 обладнання                         1914
 прогнозування, вдосконалення та розробку цін    73, 174, 178,
                           180
 про загальнодержавні й місцеві податки та
 збори                            235
 про зміну й розширення асортименту продукції        1743
 про лабораторії дослідження якості сировини,
 матеріалів і виробів                    2072
 про механізацію виробництва                 1818
 про надання обігових коштів                 227
 про організацію ритмічної роботи
 підприємств                         1741
 про підготовку до виробництва й випуску
 продукції                          1755
 про прискорення будівництва                 1652
 про роботу підприємств                   1782
 про розвиток і розміщення підприємств            1734
 про розподіл і технічне переозброєння
 виробництва та освоєння випуску продукції          1735
 про складання зведених звітів                301
 про створення фондів та їх використання           219
 раціоналізаторських пропозицій               1468
 рівня життя та соціальних нормативів             387
 систем преміювання                      445
 соціальної допомоги безробітним               368
 техніко-економічні                     1490
 
Рукописи                      962, 963, 964,
                          965
Свідоцтва                     940, 1441, 1454,
                         1455, 1456, 1458,
                         1460, 1461, 1462,
                         1465, 1737, 1931
Сертифікати                   1037, 1081, 1124,
                         2087, 2103
Сітки                           425, 620
Скарги громадян                         28
Сорти (рослин)                  1454, 1456, 1460,
                         1461, 1462, 1465,
                         1471, 1474, 1477
Спектрограми                         2081
Специфікації                   974, 1036, 1078,
                         1081, 1790, 1838,
                         2043, 2267, 2278
 
Списки:
 адрес і телефонів                      1135
 аспірантів                          529
 баз виробничої практики                   630
 будов                            1512
 ветеранів і учасників Великої Вітчизняної
 війни                            529
 видань                         921, 985
 військовозобов'язаних                    546
 в'язнів фашизму                       703
 громадян, які постраждали внаслідок
 Чорнобильської катастрофи                  701
 дітей у дитячих закладах, таборах            834, 836
 евакуйованих                        1292
 земельних ділянок                      815
 інженерно-технічних працівників               529
 кандидатів на висування за посадою              536
 літератури                    868, 875, 878,
                          882
 медичних пунктів на підприємствах              711
 мешканців                          780
 молодих спеціалістів                     529
 на видачу переселенських квитків               386
 на видачу спецодягу, взуття, харчування           494
 науково-дослідних робіт                   1379
 наявності міряльного інструменту і приладів         2032
 номенклатурних працівників                  528
 осіб, що вступають у навчальні заклади            529
 осіб, які виходять на пільгову пенсію            688
 осіб, нагороджених державними і відомчими
 нагородами, почесними званнями                679
 осіб на одержання ордерів на житлову площу          772
 осіб, прикріплених до відомчих поліклінік          743
 об'єктів, що підлягають приватизації         1295, 1296
 підручників, методичних і навчальних
 посібників                          598
 постачальників                       1041
 праць                            534
 працівників організацій                   525
 премійованих осіб                      446
 про видачу посвідчень і перепусток             1136
 протипожежного обладнання й інвентаря            1271
 реабілітованих громадян                   702
 робітників та робітничих професій            361, 442
 розасигнувань коштів                    1342
 слухачів курсів підвищення кваліфікації         530, 531
 тарифікаційні                        429
 тем дисертацій                        647
 тимчасових співробітників                  529
 титульні                    1543, 1656, 1658,
                         1659, 1714, 2047
 травматизму на підприємствах                 715
 туристів                          1026
 установ, організацій, підприємств            38, 441
 учасників виставок                      939
 учасників спортивних змагань                 905
 учнів                          529, 627
 фондів                            108
 формувань цивільної оборони                 1291
 черговості на одержання житла                770
 чергових                          1279
 членів атестаційних комісій                 655
 членів громадських організацій               1324
 
Справа:
 книги                            974
 проекту                           1629
 
Справи:
 абонентів телефонів                     1246
 атестаційні                         660
 безробітних                         377
 виїзні                            517
 інвентарні, приватизаційні                 1309
 конфліктні з винахідництва                  85
 особові                      513, 514, 515,
                          516, 843
 пенсійні                           685
 переселенців                         385
 проекту                           1629
 публікації рукописів                     972
 спостереження                        339
 судово-арбітражні                       74
 фондів                            107
 
Ставки тарифно-кваліфікаційні                 425
Стандарти                       2117, 2118,
                            2119, 2125
Статті (нотатки) газетні, журнальні              927
Статути                        31, 32, 1002
 
Стенограми:
 відомчих і міжвідомчих комісій з якості           2054
 загальних, звітно-виборних конференцій,
 зборів                           1312
 керівних органів громадських організацій          1320
 колегій міністерств, інших організацій            10
 комісій з набору у навчальні заклади             577
 лекцій                            596
 нарад у міністрів, керівників підприємств,
 установ, організацій                     11
 наукових, експертних, методичних,
 консультативних комітетів, рад, комісій            15
 науково-технічних рад                    1383
 постійно діючих консультативних комітетів,
 комісій, рад                        1335
 про організацію та проведення свят, вручення
 нагород                            62
 редакційно-видавничих і художніх рад,
 редколегій, нарад редакцій, кореспондентів       947, 948
 спеціалізованих рад                   659, 660
 
Структури                         35, 393
 
Схеми:
 виставок                           939
 графічних матеріалів                     967
 дислокації постів охорони                  1255
 дослідних зразків виробів                  1433
 замірювань контрольної оснастки               2106
 енергетичних установок, електропостачання       1966, 1980
 ескізних, технічних проектів                1407
 інженерних мереж та благоустрою               1580
 комунікацій                      1540, 1584
 магістралей                         1574
 обстеження стічних вод                   2159
 організацій управління                    35
 підготовки до виробництва й випуску продукції        1755
 планування та забудови міст і селищ             1569
 робочі                        1810, 1818
 розвідувальних робіт                    1548
 технологічного планування та розміщення
 обладнання                         1913
 трудових процесів                      392
 характеристики обладнання                  1923
 
Сценарії                         849, 853
Табелі                       315, 415, 835,
                          1142, 1261
 
Таблиці:
 аналізів                          1443
 аналізу результатів науково-дослідних робіт         1418
 аналізу технічного рівня обладнання
 підприємств                         1910
 аналітичні                    312, 393, 1420,
                          2275
 виробничих потужностей                 163, 166
 впровадження й використання сировини         1846, 1847
 зайнятості населення                     363
 з питань міграції населення                 381
 зростання продуктивності праці та заробітної
 плати                            437
 з усіх видів діяльності                   298
 на машинних носіях                     2292
 норм виробітку                        431
 обстежень і переписів                    295
 обстеження об'єктів будівництва               1668
 підвищення технічного рівня і якості продукції       2069
 податків, зборів, відрахунків до бюджету      230, 235, 238
 потреби в обладнанні                    1912
 пошкоджень ліній зв'язку                  1236
 про виготовлення дослідних зразків, засобів
 автоматики та обладнання                  1434
 про визначення економічної ефективності,
 рентабельності підприємств                 1733
 про використання виробничих потужностей           1739
 про заповнення документів, що надходять на
 обробку в обчислювальний центр               2209
 про оплату імпортного обладнання               253
 про потребу у матеріалах і обладнанні            1044
 про роботу очисних споруд                  2170
 про роботу підприємств                   1782
 про складання зведених звітів                301
 результатів обробки телеметричної інформації        1435
 результатів спортивних змагань                904
 розроблювальні                        321
 хронометражних робіт                     435
 
Тарифи                       179, 183, 184,
                          1986
Тексти виступів, лекцій, службових документів
(трафаретні)                    855, 946, 1009
Телеграми вітальні                       63
Титули рукопису                        974
Угоди                        56, 408, 750,
                         765, 1018, 1151,
                         1157, 1485, 1489
 
Укази                              2
Умови                       60, 1039, 1173,
                         1429, 1542, 1651,
                         1842, 1843, 1973,
                         2115, 2118, 2120
Фактури                            1069
Фонди                          438, 1048
 
Форми:
 договорів                           69
 підрахунку рівня механізації                 395
 
Формуляри                    1446, 1479, 1486,
                         1870, 1895, 2283
Фотознімки (фотодокументи)             435, 851, 905,
                         1421, 1440, 1490,
                         1661
 
Характеристики:
 атестаційні і кваліфікаційні                 653
 аспірантів, студентів, учнів, науковців         514, 660
 будівель                          1619
 виробничо-технічні                     1729
 експонатів виставок                     939
 осіб, які нагороджуються             670, 672, 673,
                          674, 675, 676,
                          677
 осіб, які не мають особових справ              518
 осіб, які порушили трудову дисципліну            418
 професійно-кваліфікаційні                  428
 про якість готової продукції                2101
 робіт, висунутих на здобуття премій             1384
 технічні                       1189, 2277
 технологічні                        1834
 туристів і спеціалістів, відряджених за
 кордон                            517
 
Цінники                            177
Щоденники                      738, 832, 865,
                          899, 1420, 1443
Ярлики                            2287
              ЧАСТИНА 3
    ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
              (ДОДАТКОВА)
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер |    Вид документів      |   Термін зберігання    |    Примітка    |
|статті |                 |    документів      |           |
|    |                 |-----------------------------|           |
|    |                 | в установах, |в установах, |           |
|    |                 |організаціях, |організаціях,|           |
|    |                 |   на    |   на   |           |
|    |                 | підприєм-  | підприєм- |           |
|    |                 |  ствах,   |  ствах,  |           |
|    |                 | документи  | документи |           |
|    |                 |   яких   |  яких не  |           |
|    |                 | надходять  | надходять |           |
|    |                 |   до    |   до   |           |
|    |                 | держархівів  | держархівів |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
|  1  |        2         |   3    |   4   |     5      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          1.1. Розпорядча діяльність                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Д  |Протоколи, стенограми      |Пост.     |До      |           |
|    |загальних зборів,        |        |ліквідації  |           |
|    |з'їздів, конференцій       |        |організації |           |
|    |вищого органу          |        |       |           |
|    |організації (трудового      |        |       |           |
|    |колективу, учасників,      |        |       |           |
|    |засновників, акціонерів,     |        |       |           |
|    |пайовиків)            |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 2Д  |Постанови, рішення,       |Пост.     |До      |           |
|    |рекомендації           |        |ліквідації  |           |
|    |колегіального          |        |організації |           |
|    |виконавчого органу        |        |       |           |
|    |організації (правління,     |        |       |           |
|    |ради директорів,         |        |       |           |
|    |дирекції ради орендарів)     |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 3Д  |Протоколи, стенограми      |Пост.     |До      |           |
|    |засідання колегіального     |        |ліквідації  |           |
|    |виконавчого органу        |        |організації |           |
|    |організації (правління,     |        |       |           |
|    |ради директорів,        |        |       |           |
|    |дирекції ради орендарів)     |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 4Д  |Постанови, рішення,       |Пост.     |До      |           |
|    |рекомендації           |        |ліквідації  |           |
|    |контрольного органу       |        |організації |           |
|    |організації (наглядової,     |        |       |           |
|    |піклувальної ради,        |        |       |           |
|    |ревізійної комісії)       |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 5Д  |Протоколи, стенограми      |Пост.     |До      |           |
|    |засідань контрольних       |        |ліквідації  |           |
|    |органів організації       |        |організації |           |
|    |(наглядової,           |        |       |           |
|    |піклувальної ради,        |        |       |           |
|    |ревізійної комісії)       |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 6Д  |Листування з центральними    |5 р. ЕПК    |5 р.     |           |
|    |та місцевими органами      |        |       |           |
|    |державної влади, органами    |        |       |           |
|    |місцевого самоврядування з    |        |       |           |
|    |основних питань діяльності    |        |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             1.2. Контроль                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7Д  |Висновки ревізійної       |Пост.     |До      |           |
|    |комісії, аудитора        |        |ліквідації  |           |
|    |(аудиторської фірми),      |        |організації |           |
|    |центральних та          |        |       |           |
|    |місцевих органів         |        |       |           |
|    |фінансового контролю       |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 8Д  |Документи (рішення,       |5 р. (1) ЕПК  |5 р. (1)   |(1) Після       |
|    |постанови до відки,       |        |       |винесення       |
|    |доповідні записки,        |        |       |рішення        |
|    |акти, висновки, листування)   |        |       |           |
|    |службових розслідувань      |        |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        1.3. Організаційні основи управління                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9Д  |Реєстри суб'єктів        |Пост.     |   -   |           |
|    |підприємницької         |        |       |           |
|    |діяльності, зовнішньоекономічної |        |       |           |
|    |діяльності, ліцензійні      |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 10Д  |Реєстраційні справи       |5 р. (1) ЕПК  |   -   | (1) Після      |
|    |суб'єктів під          |        |       | скасування      |
|    |приємницької діяльності     |        |       | державної      |
|    |                 |        |       | реєстрації      |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 11Д  |Свідоцтва            |5 р. (1) ЕПК  |До      | (1) Після      |
|    |про державну реєстрацію     |        |ліквідації  | скасування      |
|    |суб'єкта підприємницької     |        |організації | державної      |
|    |діяльності, учасника       |        |       | реєстрації      |
|    |зовнішньоекономічної       |        |       |           |
|    |діяльності            |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 12Д  |Протоколи, рішення        |Пост.     |    -   |           |
|    |експертних рад з         |        |       |           |
|    |ліцензування певних       |        |       |           |
|    |видів господарської діяльності  |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 13Д  |Документи з ліцензування     |        |       |           |
|    |певних видів           |        |       |           |
|    |господарської діяльності:    |        |       |           |
|    |а) ліцензійні справи       |5 р. (1) ЕПК  |       |(1) Після       |
|    |                 |        |       |закінчення      |
|    |                 |        |       |строку дії      |
|    |                 |        |       |ліцензії або     |
|    |                 |        |       |анулювання      |
|    |                 |        |       |ліцензії.       |
|    |                 |        |       |Термін        |
|    |                 |        |       |зберігання      |
|    |                 |        |       |ліцензійних      |
|    |                 |        |       |справ може      |
|    |                 |        |       |бути         |
|    |                 |        |       |збільшено       |
|    |                 |        |       |органом, що      |
|    |                 |        |       |видає         |
|    |                 |        |       |ліцензії       |
|    |                 |        |       |в залежності     |
|    |                 |        |       |від виду       |
|    |                 |        |       |діяльності,      |
|    |                 |        |       |що підлягає      |
|    |                 |        |       |ліцензуванню     |
|    |б) журнали обліку        |Пост. (2)   |       |(2) На        |
|    |заяв і виданих ліцензій     |        |       |державне       |
|    |                 |        |       |зберігання не     |
|    |                 |        |       |передаються      |
|    |в) ліцензії           |Пост. (3)   |До ліквідації|(3) У         |
|    |                 |        |організації |ліцензіатів      |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 14Д  |Документи (сертифікати      |Пост.     |До      |           |
|    |свідоцтва, атестати,       |        |ліквідації  |           |
|    |подання, протоколи,       |        |організації |           |
|    |рішення, звіти, обгрунтування,  |        |       |           |
|    |положення, книги реєстрації   |        |       |           |
|    |тощо) з атестації, акредитації  |        |       |           |
|    |організацій           |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 15Д  |Контракти про права та обов'язки:|        |       |           |
|    |а) з керівником         |Пост.     |До      |           |
|    |організації           |        |ліквідації  |           |
|    |                 |        |організації |           |
|    |б) з членами           | 5 р. (1) ЕПК |5 р. (1)   | (1) Після      |
|    |колегіальних та інших      |        |       | закінчення      |
|    |органів організації       |        |       | строку дії      |
|    |                 |        |       | договору       |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 16Д  |Реєстр акціонерів        | Пост.     |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 17Д  |Реєстр власників цінних паперів | Пост.     |До ліквідації|           |
|    |                 |        |організації |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 18Д  |Список пайовиків         | Пост.     |До ліквідацї |           |
|    |                 |        |організації |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 19Д  |Список осіб, що мають      | Пост.     |       |           |
|    |право на одержання дивідендів  |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 20Д  |Журнали (книги) обліку роботи з | Пост.     |До ліквідації|           |
|    |акціями і видачі         |        |організації |           |
|    |виписок з реєстру акціонерів   |        |       |           |
|    |                 |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 21Д  |Документи (сертифікати,     | Пост.     |До ліквідації|           |
|    |свідоцтва, акти)         |        |організації |           |
|    |на приймання-передавання     |        |       |           |
|    |акцій (пакетів акцій)      |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 22Д  |Положення про часткову      | Пост.     |До ліквідації|           |
|    |власність, випуск і       |        |організації |           |
|    |розподіл акцій, цінних      |        |       |           |
|    |паперів, зразки акцій,      |        |       |           |
|    |проспект емісії акцій      |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 23Д  |Документи (підписні       | 10 р. ЕПК   | 10 р.    |           |
|    |аркуші, заявки на придбання акцій|        |       |           |
|    |аркуші-підтвердження,      |        |       |           |
|    |картки обліку прибутку      |        |       |           |
|    |акціонерів тощо) з акціонування |        |       |           |
|    |                 |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 24Д  |Договори продажу-купівлі акцій, | 3 р. (1)   | 3 р. (1)  | (1) Після      |
|    |цінних паперів акціонерами    |        |       | закінчення      |
|    |                 |        |       | строку дії      |
|    |                 |        |       | договору       |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 25Д  |Договори міни цінних       | 3 р. (1)   | 3 р. (1)  | (1) Після      |
|    |паперів, договори        |        |       | закінчення      |
|    |доручення, договори       |        |       | строку дії      |
|    |на обслуговування        |        |       | договору       |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 26Д  |Картки обліку          | 3 р. (1)   | 3 р. (1)  | (10) Після      |
|    |операцій з цінними паперами   |        |       | закінчення      |
|    |                 |        |       | строку дії      |
|    |                 |        |       | договору       |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 27Д  |Відомості про участь       | 3 р. (1)   | 3 р. (1)  | (1) Після      |
|    |організації як          |        |       | скасування      |
|    |засновника в інших організаціях |        |       | участі        |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 28Д  |Документи (доповідні       | Пост.     | 10 р.    |           |
|    |записки інформації,       |        |       |           |
|    |довідки, відомості,       |        |       |           |
|    |зведення) з основної       |        |       |           |
|    |галузевої (специфічної)     |        |       |           |
|    |діяльності організації      |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 29Д  |Документи (доповідні       |5 р.      |5 р.     |           |
|    |записки, інформації,       |        |       |           |
|    |довідки, відомості,       |        |       |           |
|    |зведення) з оперативної     |        |       |           |
|    |галузевої (специфічної)     |        |       |           |
|    |діяльності організації      |        |       |           |
|-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------|
| 30Д  |Документи (протоколи,      |Пост.     |До ліквідації|           |
|    |акти, баланси, висновки,     |        |організації |           |
|    |повідомлення, рішення      |        |       |           |
|    |судів, виписки з         |        |       |           |
|    |державного реєстру,       |        |       |           |
|    |заяви, довідки тощо)       |        |       |           |
|    |про ліквідацію організації    |        |       |           |
|----------------------------------