Приказ от 16.05.2001 № 314/2001 О внесении изменений в Положение о Государственном комитете строительства, архитектуры и жилищной политики Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 16.05.2001 № 314/2001 О внесении изменений в Положение о Государственном комитете строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дата принятия16.05.2001
Дата отмены действия 20.08.2002
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа314/2001
РазработчикПрезидент Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 725/2002 від 20.08.2002 )
 
    Про внесення змін до Положення про Державний комітет
   будівництва, архітектури та житлової політики України
 
   Внести до  Положення  про Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики України, затвердженого Указом
Президента України від 9 грудня 1997 року N 1342 (із
змінами, внесеними Указами від 15 вересня 1998 року N 1019
 та від 1 серпня 2000 року N 943, такі
зміни:
   1. Пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:
   "1. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики  України  (Держбуд  України)  є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України.
   Держбуд України в установленому порядку вносить пропозиції
щодо  формування  державної  житлової  політики,  державної
науково-технічної і економічної політики у сфері містобудування та
архітектури, будівництва, промисловості будівельних матеріалів,
житлово-комунального господарства, міського електротранспорту та
забезпечує їх реалізацію, здійснює управління у цих сферах, а
також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з
питань, віднесених до його відання.
   2. Держбуд України у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також
директивним наказом Міністра економіки України. У межах своїх
повноважень  Держбуд  України  організовує  виконання  актів
законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
   Держбуд України   узагальнює   практику   застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України".
   2. У пункті 4:
   а) у підпункті 4 слова "у розробленні та впровадженні системи
державної реєстрації прав власності на нерухоме майно" виключити;
   б) підпункти 9, 10 і 19 викласти в такій редакції:
   "9) здійснює відповідно  до  своїх  повноважень  роботу,
пов'язану  з  охороною,  реставрацією пам'яток архітектури і
містобудування, а також районів історичної забудови;
   10) здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань
містобудування  та  архітектури,  капітального  будівництва,
житлово-комунального   господарства,   інспекцій  державного
архітектурно-будівельного контролю, технічних інспекцій міського
електротранспорту,  відповідних  служб  Української  державної
інвестиційної експертизи, а також бюро технічної інвентаризації
(крім питань реєстрації прав власності на нерухоме майно)";
   "19) готує пропозиції щодо формування державної політики з
питань  ціноутворення  у  сфері  проектування,  будівництва,
житлово-комунального господарства, ремонту об'єктів комунального
та житлово-цивільного призначення, забезпечує відповідно до своєї
компетенції її реалізацію";
   в) у підпункті 32:
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері,
що належить до його повноважень";
   доповнити підпункт абзацом такого змісту:
   "перевірки правильності визначення лімітів, необхідних для
фінансування робіт, що виконуються за рахунок резервного фонду
Кабінету Міністрів України, в тому числі пов'язаних з ліквідацією
наслідків надзвичайних ситуацій";
   г) доповнити пункт новим підпунктом 42 такого змісту:
   "42) погоджує  в  установленому  порядку кандидатури для
призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних
підзвітних і підконтрольних йому структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".
   У зв'язку з цим підпункт 42 вважати підпунктом 43.
   3. У пункті 5:
   а) підпункт 8 викласти в такій редакції:
   "8) скасовувати згідно з Законом України  "Про  місцеві
державні адміністрації" накази керівників відповідних
підзвітних і підконтрольних йому структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій";
   б) підпункт 9 виключити.
   4. Пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "Держбуд України здійснює свої повноваження безпосередньо та
через підзвітні і підконтрольні йому структурні підрозділи з
питань містобудування та архітектури, капітального будівництва та
житлово-комунального   господарства   місцевих   державних
адміністрацій, а також установи і організації, що належать до
сфери його управління".
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
   5. Пункти 10 та 11 викласти в такій редакції:
   "10. Для розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо
основних  напрямів  розвитку  містобудування,  архітектури,
будівництва,    промисловості   будівельних   матеріалів,
житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, а
також  проектів державних та галузевих стандартів, державних
будівельних норм і правил, важливих об'єктів містобудування у
Держбуді    України    утворюються    науково-технічна,
архітектурно-містобудівна та науково-методична ради.
   11. Гранична  чисельність  працівників  Держбуду  України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Структуру центрального апарату та положення про структурні
підрозділи Держбуду України затверджує його Голова.
   Штатний розпис, кошторис  видатків  центрального  апарату
Держбуду України затверджує Голова за погодженням з Міністерством
фінансів України".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 16 травня 2001 року
     N 314/2001
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ