Приказ от 21.02.2001 № 1-Д Об отношениях с Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра экономики Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 21.02.2001 № 1-Д Об отношениях с Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра экономики Украины
Дата принятия21.02.2001
Дата отмены действия 20.09.2002
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа1-Д
РазработчикМинистерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций24.09.2002


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
            ДИРЕКТИВНИЙ НАКАЗ
 
 N 1-Д від 21.02.01
   Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
        економіки та з питань європейської інтеграції
    N 277 від 20.09.2002 )
    Про відносини з Державним комітетом будівництва,
    архітектури та житлової політики України, діяльність
    якого спрямовується  і  координується  Кабінетом
    Міністрів України через Міністра економіки України
 
   Відповідно до Указів Президента України від 15 грудня 1999
року N 1572  "Про систему  центральних  органів
виконавчої влади" та від 15 грудня 1999 року N 1573
"Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" і з
метою встановлення основних засад взаємовідносин Мінекономіки та
Держбуду Н А К А З У Ю:
   1. Установити, що директивний наказ визначає стратегічні цілі
та основні завдання Держбуду, що випливають із Послання Призидента
України до Верховної Ради України на 2000 рік "Україна: поступ у
XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на
2000-2004 роки", програмних документів та рішень
Кабінету Міністрів України, що прийняті на його виконання і
реалізація яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра.
   2. Установити, що стратегічними цілями діяльності Держбуду
відповідно до чинного законодавства, є:
   формування та реалізація державної політики у містобудівній
та архітектурній діяльності;
   розроблення та впровадження заходів із стабілізації роботи та
розвитку будівельного комплексу;
   формування основоположних засад державної житлової політики;
   проведення житлово-комунальної реформи;
   активізація науково-технічної та інноваційної діяльності,
прискорення реалізації заходів з енерго- та ресурсозбереження в
будівництві та житлово-комунальному господарстві;
   оптимізація державного управління у сфері містобудування,
будівництва, житлово-комунального  господарства,  промисловості
будівельних матеріалів та міського електротранспорту.
   3. Установити, що до функцій Держбуду, стосовно яким він,
відповідно до  погодженої  з  Міністром стратегії, самостійно
здійснює заходи з їх планування та реалізації, належать:
   підготовка та   подання   в   установленому   порядку
проектів нормативно-правових актів  з  питань  містобудування,
архітектури, будівництва   житлово-комунального  господарства,
урегулювання правовідносин у житлово-комунальній сфері;
   здійснення заходів щодо комплексного планування територій,
поліпшення архітектурно-планувального  та  інженерно-технічного
рівня забудови населених пунктів, будинків і споруд;
   розроблення та реалізація державних програм і проектів у
сфері містобудування,  будівництва,  промисловості  будівельних
матеріалів, житлово-комунального   господарства,    міського
електротранспорту;
   організація, координація,    нормативно-правове     і
науково-технічне забезпечення  проведення  робіт  з  охорони,
обліку, реставрації і використання пам'яток містобудування та
архітектури;
   формування нормативно-технічної   бази  в  будівництві,
промисловості будівельних  матеріалів  та  житлово-комунальному
господарстві (стандартів,   державних   будівельних   норм,
інструктивних, методичних та інших документів);
   проведення ліцензування в будівництві та житлово-комунальному
господарстві;
   участь у  проведенні сертифікації продукції промисловості
будівельних матеріалів та комунального призначення;
   організація та   забезпечення   здійснення   державного
архітектурно-будівельного контролю;
   формування кошторисної нормативної бази у сфері проектування,
будівництва, ремонту    об'єктів    комунального    та
промислово-цивільного призначення, а також реставрації пам'яток
архітектури;
   нормативне забезпечення і методичне керівництво здійсненням
експертизи державних інвестиційних програм і проектів;
   контроль за  вартістю  будівництва при реалізації коштів
державних капітальних вкладень та коштів державних капітальних
вкладень та коштів державних підприємств;
   формування і  реалізація  науково-технічної  політики  в
будівництві та житлово-комунальному господарстві.
   4. Установити, що до функцій, які Держбуд здійснює шляхом
унесення пропозиції Міністрові, належать:
   формування фінансово-кредитних   механізмів  інвестування
житлового будівництва та комунального господарства, забезпечення
фінансування державних  житлових  програм та програм розвитку
комунального господарства;
   участь у підготовці проекту Державного бюджету;
   формування нормативно-правової бази та здійснення заходів
щодо відновлення інвестиційної діяльності;
   розроблення та  реалізація  заходів  щодо  реформування,
демонополізації, створення конкурентного середовища в будівельному
комплексі та житлово-комунальному господарстві;
   формування методології розрахунку і встановлення тарифів, на
житлово-комунальні послуги та нормативів матеріальних витрат і
втрат, удосконалення порядку надання житлових субсидій;
   здійснення заходів щодо вдосконалення державного управління у
сфері містобудування,   архітектурі,    будівництва    та
житлово-комунального господарства.
   5. Установити, що Міністр стосовно Держбуду:
   визначає стратегію його діяльність, відповідно до Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема:
   у межах своєї компетенції дає обов'язкові до  виконання
доручення відповідно та в межах законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також доручень Президента
України та Кабінету Міністрів України;
   проводить щороку аналіз звіту Держбуду про результат його
діяльності в межах, визначених цим наказом;
   подає на розгляд Кабінету Міністрів України та Президентові
України пропозиції, що стосуються діяльності Держбуду.
   6. Установити, що Голова Держбуду в межах дії цього наказу:
   погоджує з   Міністром   проекти   нормативно-правових
актів, розроблених Дежбудом на виконання Програми  діяльності
Кабінету Міністрів України, доручень Президента
України та Кабінету Міністрів України;
   щороку звітує про результати діяльності Держбуду в межах,
визначених цим директивним наказом;
   бере особисто  участь у засіданнях колегії Мінекономіки,
нарадах та інших заходах, що проводяться Міністерством, з питань,
що відносяться до компетенції Держбуду, або призначає для цього
інші посадові особи Держбуду.
   7. Свою діяльність Держбуд здійснює на базі заходів щодо
реалізації основних  стратегічних  цілей  та  завдань,  які
розробляються на кожний рік, схвалюються рішенням колегії Держбуду
і затверджуються за формою, визначеною цим наказом.
   8. Звіт про результати діяльності Держбуду схвалюється щороку
на засіданні його колегії та подається Міністрові за підписом
Голови Держбуду не пізніше 1 березня року, що настає за звітним
періодом.
   9. У щорічному звіті Держбуду про результати його діяльності
повинні бути відображені такі питання:
   стан реалізації державної політики у містобудівельній та
архітектурні діяльності;
   динаміка стабілізації та розвитку будівельного комплексу,
виконання  прогнозних показників будівництва та реконструкції
житла;
   інформація про вжиті заходи з реформування державної житлової
політики та їх вплив на вирішення житлової проблеми;
   стан реформування житлово-комунального господарства;
   стан упровадження науково-технічних досягнень у будівництві
та житлово-комунальному господарстві, хід  виконання  Програми
оснащення житлового  фонду  приладами  обліку  та регулювання
паливо-енергетичних ресурсів,   вжиття  інших  енерго-  та
ресурсозберігаючих заходів;
   показники роботи підвідомчих організацій та підзвітних і
підконтрольних Держбуду підрозділів місцевих держадміністрацій.
   10. Доручення органів влади вищого рівня, щодо яких Держбуд
визначено виконавцем (або співвиконавцем), доручення, що мають
загальний характер, виконуються Держбудом самостійно у порядку,
установленому у відповідному дорученні. Дублювання доручень або ж
надання додаткових доручень у цих випадках не здійснюється.
   11. Міністр дає доручення Держбуду щодо виконання доручень
органів влади вищого рівня, якщо ці доручення стосуються сфери
діяльності Держбуду.
   12. Установи, що взаємодія між Мінекономіки та Держбудом
здійснюється через  спеціально  уповноважену  особу  Міністра.
Призначити спеціально уповноваженою особою із питань взаємодії з
Держбудом заступника Міністра, до функціональних повноважень якого
належать питання зазначеного Комітету, а структурним підрозділом
Міністерства, який відповідає за здійснення коордінації діяльності
Держбуду, - управління житлово-комунальної та будівельної політики
департаменту розвитку ринків.
   13. Установити, що підготовка доручень Мінекономіки Держбуду
щодо виконання функцій, передбачених у пункті 4 цього наказу, а
також інших доручень, що випливають з актів вищих органів влади,
здійснюються виключно через спеціально уповноважену особу.
 
 Виконуючий обов'язки
 Міністра економіки                   В.Кальник
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ