Решение от 26.07.2002 № 1 "Об основных направлениях деятельности и задачах Госстроя Украины на 2002 год"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19368 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 26.07.2002 № 1 "Об основных направлениях деятельности и задачах Госстроя Украины на 2002 год"
Дата принятия26.07.2002
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа1
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.09.2003
Принявший органКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             26.07.2002 N 1
 
 
      Про основні напрями діяльності та завдання
          Держбуду України на 2002 рік
 
 
   Розглянувши основні напрями діяльності Держбуду  України,
визначені Положенням про Державний комітет України з будівництва
та архітектури >> ), колегія відзначає, що у минулому та
поточному роках підрозділами  будівельного  блоку  Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України до
його реорганізації була проведена відповідна робота, яка сприяла
не лише певним позитивним зрушенням у сфері містобудування,
будівництва та промисловості будівельних матеріалів, збереження та
відтворення історико-архітектурного середовища, але і створенню
відповідних підвалин для впровадження подальших практичних заходів
у цьому напрямі.
   Забезпечено прийняття Законів України: "Про Генеральну схему
планування території України" , "Про внесення змін і
доповнень до  Закону  України  "Про  основи  містобудування"
, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо  відповідальності  за  правопорушення  у  сфері
містобудування" , "Про внесення змін і доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення",
"Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про
державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та
відповідальність за їх порушення".
   Введено в дію понад 50 нормативних документів та змін до них,
які регулюють діяльність у сфері будівництва та містобудування,
збереження історико-архітектурної спадщини.
   Здійснювались заходи щодо створення сприятливих умов для
поліпшення  інвестиційного  клімату,  удосконалення  процедури
затвердження  інвестиційних  програм  і проектів будівництва,
реформування системи ціноутворення, адаптованої до міжнародних
вимог і спрямованої на спрощення механізму визначення вартості
будівельної продукції.
   Проводилась робота  з  координації  розробки регіональних
програм житлового будівництва, реалізація яких сприяла в певній
мірі поліпшенню загальних показників діяльності у капітальному
будівництві.
   Разом з тим через обмежене бюджетне фінансування нормотворча
робота здійснюється повільно, що негативно впливає на загальні
результати її впровадження і вимагає активного пошуку недержавних
джерел фінансування. Вимагає посилення та підняття на якісно новий
рівень  робота  з  проведення  науково-технічної  політики у
будівництві, що є однією з головних функцій Держбуду.
   У сфері  містобудування  не розгорнуто в достатній мірі
оновлення містобудівної документації, генеральних планів міст і
сіл,  розроблення  місцевих  правил забудови, не налагоджено
ефективної взаємодії обласних і міських органів містобудування та
архітектури. В деяких містах проводиться забудова територій без
належних містобудівних обгрунтувань, при цьому не враховуються
інтереси  мешканців  наявних  житлових будівель. Особливо це
стосується практики останніх років у м. Києві та деяких обласних
центрах. Недостатня увага приділяється реконструкції та збереженню
історичного середовища.
   Не відповідають  потребам  сьогодення  темпи  житлового
будівництва. Прогнозні показники введення житла, що встановлені
Урядом України на 2001 рік, виконано лише на 77,2%. Через
недостатню увагу місцевих органів влади із 50 експериментальних
об'єктів,  передбачених регіональними програмами реконструкції
житлових будинків перших масових серій, фактично реконструйовано
лише 14.
   Незадовільним залишається фінансовий стан  підприємств  і
організацій галузі "Будівництво", зросла у них дебіторська та
кредиторська заборгованість, а кількість збиткових підприємств
досягла 49% від загальної їх кількості.
   Як наслідок, заборгованість із виплати заробітної плати у
будівництві все  ще залишається значною: станом на 1 травня
2002 року вона становила 230,5 млн.грн., хоча і зменшилась на 1,7%
(на 4,1 млн. грн.) порівняно зі станом на 1 січня 2002 р.
   У підвідомчих організаціях за підсумками роботи у I кварталі
2002  року  зменшився  обсяг  робіт, скоротилась чисельність
працівників, зросла дебіторська заборгованість за виконані роботи,
значна кількість організацій отримала збитки.
   З метою організації у 2002 році роботи Держбуду, спрямованої
на реалізацію стратегічних завдань, які випливають із послань
Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і
зовнішнє становище України у 2001 році"  та
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального   розвитку  України  на  2002-2011  роки"
, а також положень Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, колегія Держбуду України В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити основні завдання та організаційно-технічні заходи
Держбуду  на  2002  рік,  перелік  законодавчих  актів  і
нормативно-методичних документів, які передбачається розробити у
2002 році, перелік семінарів, конференцій, виставок та інших
науково-технічних заходів, що проводитимуться Держбудом або за
його участю у 2002 році.
 
   2. Управлінням та відділам Комітету разом з підприємствами,
організаціями  та  установами  сфери  управління  Держбуду,
відповідними підрозділами місцевих органів  виконавчої  влади
забезпечити реалізацію організаційно-технічних заходів Комітету,
зосередивши  роботу  на  вдосконаленні  законодавчої  та
нормативно-технічної  бази  у  будівництві  та  промисловості
будівельних матеріалів, стабілізації виробництва в цих галузях та
зниженні енергоємності, інноваційному оновленні та підвищенні
науково-технічного рівня  виробничого  потенціалу,  поліпшенні
фінансового стану підприємств, впровадженні системи управління
якістю.
 
   3. Першому  заступникові  Голови  Комітету  Беркуті  А.,
Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
(Шарапова Т.) продовжити роботу з розробки та реалізації заходів,
спрямованих на стабілізацію та розвиток будівельного комплексу.
При цьому основними завданнями на поточний рік вважати розробку та
впровадження нормативних та методичних документів, що регулюють
питання:
   - забезпечення умов для рівноправного, прозорого і відкритого
процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;
   - збільшення  обсягів надходження інвестицій в економіку
України і, перш за все, у житлове будівництво для різних категорій
населення, впровадження іпотечного кредитування;
   - вдосконалення контрактних взаємовідносин у будівництві,
діяльності  служби  замовника будівництва, порядку проведення
консервації та розконсервації об'єктів будівництва;
   - ефективного  використання  трудового  потенціалу  та
відновлення нормування праці у будівельній галузі;
   - підтримки  вітчизняних виробників продукції промисловості
будівельних матеріалів конструкцій та виробів з метою забезпечення
попиту внутрішнього ринку та розширення їх експортного потенціалу.
 
   4. Першому  заступникові  голови  Комітету   Беркуті А.,
Управлінню  цінової  політики, експертизи та контролю  вартості
будівництва (Губень П.) зосередити особливу увагу на питаннях
подальшого реформування ціноутворення у будівництві, спрямованого
на спрощення механізму визначення вартості будівельної продукції
на всіх стадіях інвестування, удосконалення процедури затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва, зокрема:
   - сприянні дотриманню  на  місцях встановленого  порядку
проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
(принцип "одного віконця");
   - забезпеченні   впровадження   однорівневої  системи
ціноутворення, можливості визначення вартості будівництва на всіх
його стадіях в автоматизованому режимі з урахуванням технічного
оснащення учасників будівництва;
   - своєчасній  підготовці  та  доведенню  до зацікавлених
організацій інформаційних матеріалів щодо вартості будівельної
продукції загалом та окремих її складових;
   - достовірному визначенню вартості будівництва об'єктів, яке
передбачається здійснити за рахунок Державного бюджету.
 
   5. Заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Управлінню
містобудівної політики (Економов А.):
   - прискорити роботу щодо подальшого удосконалення нормативної
бази з планування та забудови територій, наближення її  до
європейських  стандартів  та  приведення  у відповідність із
законодавством України;
   - забезпечити виконання заходів з реалізації Генеральної
схеми планування територій України та організації проведення її
моніторингу;
   - здійснити заходи щодо поліпшення взаємодії з місцевими
органами містобудування і архітектури.
 
   6. Заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення (Муляр Л.):
   - забезпечити розроблення  основних  нормативно-методичних
документів з проектування сучасних житлових будинків і комплексів,
об'єктів соціально-культурного обслуговування  та  соціального
захисту населення, реконструкції житлових будинків перших масових
серій;
   - продовжити розроблення і впровадження у масове будівництво
нових архітектурно-будівельних та оздоблювально-утеплюючих систем
на основі ефективних технічних та ресурсо- і енергозберігаючих
вирішень з  використанням прогресивних вітчизняних технологій,
матеріалів та виробів;
   - забезпечити  виконання  заходів  Галузевої  програми
енергозбереження у будівельному комплексі на 2001-2005 роки та на
перспективу, схваленої рішенням колегії Комітету від 9 жовтня
2001 р. N 96.
   - забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми
реконструкції житлових будинків перших масових серій, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.1999 р. N 820
;
   - забезпечити розробку і затвердження Державної програми щодо
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлово-цивільного призначення на виконання доручення
Президента України;
   - забезпечити виконання заходів державних цільових програм,
спрямованих на підвищення якісного рівня громадських будинків з
метою покращання обслуговування населення в галузі фізичного
виховання,  побутового,  медичного  обслуговування,  навчання,
відпочинку тощо.
 
   7. Заступникові   голови   Комітету   Присяжнюку  В.,
Держархбудінспекції (Папка В.) у двомісячний  термін  внести
пропозиції щодо підвищення дієвості та ефективності діяльності
інспекцій  державного  архітектурно-будівельного контролю  та
підготувати  з  цього  питання  проекти відповідних змін до
законодавчих актів.
 
   8. Першому  заступникові  Голови  Комітету  Беркуті  А.,
заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Держархбудінспекції
(Папка  В.),  Управлінню  економіки  та  стратегії  розвитку
будівельного  комплексу  (Шарапова Т.), Фінансово-економічному
управлінню (Щавінська Т.) до 1 жовтня 2002 року опрацювати питання
та підготувати пропозиції щодо запровадження змін та доповнень до
Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних
робіт, які б передбачали можливість отримання дозволу
за умови надання замовником (розпорядником коштів) гарантій про
достатній обсяг фінансування капітальних вкладень.
 
   9. Заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Управлінню
реставрації та реконструкції історичної забудови (Кучерук М.):
   - забезпечити розробку нормативно-методичних документів щодо
порядку розроблення, погодження та  затвердження  спеціальної
науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів
історичних населених місць України;
   - розпочати розробку нормативного документа, спрямованого на
створення чіткої та ефективної правової процедури  розгляду,
прийняття і реалізації рішень з реконструкції історичної забудови,
яка б забезпечувала захист традиційного характеру середовища
населених місць з адаптацією його до сучасних вимог;
   - забезпечити  підготовку  матеріалів  про  включення
м. Кам'янець-Подільського до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
   - забезпечити підготовку та внесення на затвердження Уряду
Комплексної   програми   збереження   пам'яток  Державного
історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" та розвитку
сучасної соціальної та інженерної інфраструктури смт. Батурина;
   - проводити  постійний  моніторинг  реалізації  програм
збереження  історичної  забудови  міст  Глухова,  Збаража,
Кам'янець-Подільського, Одеси, Львова.
 
   10. Управлінню науково-технічної політики  у  будівництві
(Григор А.) сформувати програму першочергових заходів з реалізації
відповідно до законодавства науково-технічної політики у сфері
містобудування,  будівництва  та  промисловості  будівельних
матеріалів, яка передбачала б:
   - визначення перспективних напрямів наукових досліджень у
відповідних  сферах  діяльності  для  подальшої  концентрації
матеріальних  і  інтелектуальних ресурсів з метою досягнення
ефективних наукових результатів і впровадження їх у виробництво;
   - активізацію   наукової   діяльності  науково-дослідних
організацій, що належать до сфери управління Держбуду, спрямування
їх  роботи  на пріоритетних напрямах наукових досліджень та
виконання прикладних розробок відповідно до закріпленої тематики,
контроль за діяльністю цих організацій;
   - підвищення рівня проектної справи, врегулювання правових
засад, створення сучасної нормативно-технічної  та методологічної
бази цієї діяльності, перш за все, шляхом прискорення розробки та
затвердження нової редакції ДБН "Склад, порядок розроблення,
погодження  та  затвердження  проектної  документації  для
будівництва";
   - розширення обсягів робіт із стандартизації та нормування у
будівництві, стимулювання залучення на ці цілі альтернативних
джерел фінансування, мотивацію розроблення нормативних документів
за  власні  кошти  базових організацій із стандартизації та
нормування;
   - розроблення та реалізацію проекту спільної інформаційної
мережі Комітету та підпорядкованих організацій, запровадження
електронного документообігу у системі Держбуду.
 
   11. Управлінню промислової забудови, проблем будівництва у
складних  інженерно-геологічних умовах  та  ЧАЕС  забезпечити
реалізацію заходів щодо захисту населення, територій і об'єктів
від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру, в першу чергу, шляхом:
   - удосконалення нормативно-методичної бази підвищення ресурсу
конструкцій  будівель  і  споруд  та  мінімізації виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
   - науково-технічного супроводу виконання робіт з підсилення і
стабілізації конструкцій основ і фундаментів об'єкта "Укриття"
ЧАЕС, а також вирішення нормативних проблем проектування нового
безпечного конфайнменту;
   - організації   проведення  експериментально-теоретичних
досліджень властивостей нових видів арматурного  прокату  та
розроблення рекомендацій щодо впровадження їх у будівництві.
 
   12. Фінансово-економічному  управлінню  (Щавінська  Т.),
керівникам підприємств, організацій та установ сфери управління
Держбуду вважати основним завданням забезпечення приросту обсягів
робіт,  підвищення  ефективності  виробництва  і  поліпшення
фінансового стану підприємств, організацій та установ Комітету, а
також безумовної  сплати  ними  податків,  зборів (платежів),
недопущення податков  заборгованості  Державному  бюджету  та
заробітної   плати   працівникам,  ліквідацію  простроченої
заборгованості замовників за виконані роботи та надані послуги.
 
   13. Заступникові Голови Комітету Присяжнюку В., Управлінню
містобудівної політики  (Економов  А.)  разом  з відповідними
управліннями організувати підготовку проведення наприкінці вересня
поточного року спільного засідання Колегії Держбуду України та
Київської міської  державної  адміністрації із розгляду питань
подальшого удосконалення забудови Києва з урахуванням заходів з
реалізації Генерального плану м. Києва та відповідних завдань, які
випливають з Генеральної схеми планування території України.
 
   14. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським державним адміністраціям, будівельним
корпораціям:
   враховувати організаційно-технічні  заходи Держбуду України
при  розробленні  своїх  планів та програм роботи на поточний і
наступні роки;
   розглянути на  відповідних  засіданнях  колегій,  радах
(правліннях) корпорацій  питання щодо стану справ  та завдань
будівельного комплексу у регіонах та корпораціях.
 
   15. Керівникам структурних підрозділів Держбуду України взяти
участь у засіданнях колегій, рад (правлінь), зазначених у п. 15, у
терміни, визначені графіком проведення цих засідань, погодженим з
Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями та будівельними корпораціями.
 
   16. Контроль  за  виконанням  основних  завдань  та
організаційно-технічних та інших заходів Держбуду покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова Колегії                      В.Череп
 
 
 
 
                   Додаток 1
 
                   СХВАЛЕНО
                   Рішення Колегії Держбуду
                   26.07.2002 N 1
 
 
    ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
      Державного комітету України з будівництва
          та архітектури на 2002 рік
 
 
   Основні завдання Держбуду України та організаційно-технічні
заходи, що спрямовані на їх реалізацію, визначені виходячи з
положень Послання Президента України до Верховної Ради України
"Україна: поступ  у  XXI  століття.  Стратегія  економічного
і соціального розвитку на 2000-2004 роки". Послання
Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України "Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік"
, виступу Президента України на Науково-практичній
конференції "Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх
розв'язання" (7 грудня 2001 р.), Указів Президента України "Про
основні напрями   забезпечення  житлом  населення  України
на 1999-2005 роки" ( 856-99 ) та пріоритетних завдань Кабінету
Міністрів України на 2002 рік, законодавства, відповідних постанов
і розпоряджень та окремих доручень Кабінету Міністрів України
згідно з стратегічними цілями діяльності Держбуду України та його
підвідомчих організацій у 2002 році.
   Діяльність Держбуду в 2002 році буде здійснюватись за такими
основними напрямами:
   I. Забезпечення  реалізації  державної  політики у сфері
містобудування та архітектури
   II. Стабілізація та розвиток будівельного комплексу
   III. Реалізація державної житлової політики
   IV. Науково-технічна та інноваційна діяльність у будівництві
   V. Управління державним майном, організаційно-кадрова робота
 
      I. Містобудівна та архітектурна діяльнісь
 
   Основними завданнями у сфері містобудування та архітектури є:
   - подальше удосконалення нормативно-правової бази планування
та забудови населених  пунктів  для  сприяння  інвестиційній
діяльності, наближення до європейських стандартів правових та
організаційних засад планування і забудови територій міст, сіл,
селищ;
   - нормативно-правове забезпечення  реалізації  Генеральної
схеми планування територій України та сприяння організації ведення
моніторингу її реалізації на  державному,  регіональному  та
місцевому рівнях;
   - активізація роботи місцевих органів містобудування  та
архітектури щодо розробки містобудівної документації, регіональних
та місцевих правил забудови, в першу чергу, для інвестиційно
привабливих  територій,  моніторингу  планування  та забудови
територій, дотримання законодавства в містобудівній діяльності;
   - посилення  державного  контролю за забудовою населених
пунктів,  поліпшення  якості   будівництва,   забезпечення
експлуатаційної  надійності  будинків  і споруд, особливо на
територіях із складними інженерно-геологічними умовами, захист
прав споживачів будівельної продукції;
   - удосконалення науково-методичного та нормативно-правового
забезпечення заходів у сфері прогнозування запобігання виникненню
небезпечних природних і техногенних процесів;
   - координація  розроблення  регіональних комплексних схем
інженерного захисту територій, здійснення моніторингу найбільш
небезпечних природно-техногенних процесів;
   - забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів  на
основі     розробок     ефективних     містобудівних,
архітектурно-планувальних вирішень об'єктів  житлово-цивільного
призначення,  впровадження  в  будівництво  енергоефективних
архітектурно-будівельних систем, конструкцій і матеріалів;
   - розширення  обсягів  реконструкції  фізично і морально
застарілої житлової забудови, модернізація житлових  будинків
перших масових серій із надбудовою мансардних поверхів на основі
застосування прогресивних технологій і матеріалів, спрямованих на
покращання умов проживання населення, зменшення тепловитрат на
експлуатацію житлового фонду, економію міських територій;
   - створення    сучасної    нормативно-правової    та
науково-методичної  бази  збереження  історико-архітектурного
середовища історичних населених місць та реставрації пам'яток
містобудування і архітектури;
   - забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт на
пам'ятках і комплексах, визначених Указами Президента України та
урядовими рішеннями;
   - забезпечення реалізації відповідних державних програм;
   - організаційно-методичне забезпечення діяльності місцевих
органів містобудування  та  архітектури,  охорони  культурної
спадщини, державних заповідників, реставраційних організацій.
   Для реалізації цих завдань передбачається:
 
-------------------------------------------------------------------------
|  |   Зміст заходу       | Термін  |  Відповідальні    |
|  |                |виконання |виконавці та учасники |
|-----------------------------------------------------------------------|
|          а) Містобудівна діяльність             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Організувати розробку схем   |III-IV кв.|Міністерство      |
|  |планування територій Автономної|     |архітектури      |
|  |Республіки Крим, областей,   |     |та будівельної політики|
|  |коригування генеральних планів |     |АР Крим        |
|  |населених пунктів, схем    |     |            |
|  |планування територій,     |     |Управління       |
|  |розробку регіональних     |     |містобудування     |
|  |і місцевих правил забудови   |     |та архітектури     |
|  |                |     |облдержадміністрацій, |
|  |                |     |Київської       |
|  |                |     |та Севастопольської  |
|  |                |     |міськдержадміністрацій |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.2 |Провести наради з місцевими ор-|III-IV кв.|Управління       |
|  |ганами містобудування і архі- |     |містобудівної     |
|  |тектури та проектними організа-|     |політики        |
|  |ціями щодо обговорення нових  |     |            |
|  |нормативно-правових актів   |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.3 |Розглянути діяльність     |III-IV кв.|Управління       |
|  |управлінь містобудування та  |     |містобудівної     |
|  |архітектури Кіровоградської  |     |політики        |
|  |і Чернівецької облдержадмі-  |     |            |
|  |ністрацій з питань додержання |     |            |
|  |вимог містобудівного зако-   |     |            |
|  |нодавства           |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.4 |Забезпечити завершення     | IV кв.  |Управління       |
|  |проекту містобудівного     |     |містобудівної     |
|  |розвитку прикордонних територій|     |політики        |
|  |Україна - Польща        |     |            |
|  |                |     |Діпромісто       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.5 |Підготувати вихідні дані для  | IV кв.  |Управління       |
|  |розробки проектів       |     |містобудівної     |
|  |містобудівного розвитку    |     |політики        |
|  |прикордонних територій     |     |            |
|  |Україна - Білорусь       |     |Діпромісто       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.6 |Розробити Генеральний план   | IV кв.  |Управління       |
|  |м. Канева           |     |містобудівної     |
|  |                |     |політики        |
|  |                |     |            |
|  |                |     |Діпромісто       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.7 |Взяти участь у розробці    | IV кв.  |Управління       |
|  |державної програми "Розвиток  |     |містобудівної     |
|  |соціальної інфраструктури   |     |політики        |
|  |села на період до 2005 р."   |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.8 |Взяти участь у розробці    |III-IV кв |Управління       |
|  |нормативно-правових актів,   |     |містобудівної     |
|  |які випливають із нового    |     |політики        |
|  |Земельного кодексу України   |     |            |
|  |          |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            б) Архітектура будинків і споруд        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.9 |Забезпечити завершення     | IV кв.  |Управління       |
|  |розробки нормативно-методичних |     |архітектурно-     |
|  |документів щодо вимог до    |     |конструктивних та   |
|  |архітектурно-технічних     |     |інженерних систем   |
|  |вирішень із реконструкції   |     |будинків і споруд   |
|  |житлових будинків перших    |     |житлово-цивільного   |
|  |масових серій (на виконання  |     |призначення      |
|  |постанови Кабінету Міністрів  |     |            |
|  |України від 14.05.99 N 820   |     |НДІпроектреконструкція |
|  |          |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.10|Завершити розробку та     |III-IV кв.|Управління архітектурно|
|  |підготувати до затвердження  |     |-конструктивних та   |
|  |нормативні документи з     |     |інженерних систем   |
|  |проектування об'єктів     |     |будинків і споруд   |
|  |соціально-культурної сфери   |     |житлово-цивільного   |
|  |населених пунктів (підприємства|     |призначення      |
|  |побутового обслуговування   |     |            |
|  |населення, спортивні та    |     |  КиївЗНДІЕП     |
|  |фізкультурно-оздоровчі заклади)|     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.11|Забезпечити виконання     |III-IV кв.|Управління       |
|  |заходів Держбуду щодо     |     |архітектурно-     |
|  |реалізації державних і     |     |конструктивних та   |
|  |галузевих програм та завдань  |     |інженерних систем   |
|  |Кабінету Міністрів України   |     |будинків і споруд   |
|  |спрямованих на вирішення нових |     |житлово-цивільного   |
|  |містобудівних, архітектурних  |     |призначення      |
|  |та соціальних аспектів     |     |            |
|  |забудови населених пунктів:  |     |  КиївЗНДІЕП     |
|  |                |     |            |
|  |- "Комплексна програма     |     |   НДІТІАМ      |
|  |розв'язання проблем      |     |            |
|  |інвалідності";         |     | УкрНДІПцивільсільбуд |
|  |                |     |            |
|  |- "Національна програма    |     | Укрмедінвестпроект  |
|  |професійної реабілітації    |     |            |
|  |та зайнятості осіб       |     |            |
|  |з обмеженими фізичними     |     |            |
|  |можливостями на 2001-2005 рр.";|     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Міжгалузева комплексна    |     |            |
|  |програма "Здоров'я нації"   |     |            |
|  |на 2002-2005 роки;       |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Національна програма     |     |            |
|  |"Діти України";        |     |            |
|  |                |     |            |
|  |-Цільова комплексна програма  |     |            |
|  |"Фізичне виховання - здоров'я |     |            |
|  |нації";            |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Державна програма      |     |            |
|  |"Розвиток соціальної      |     |            |
|  |інфраструктури села на період |     |            |
|  |до 2005 року";         |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Розпорядження        |     |            |
|  |Кабінету Міністрів України   |     |            |
|  |"Про заходи щодо прискорення  |     |            |
|  |розвитку сфери побутового   |     |            |
|  |обслуговування         |     |            |
|  |на 2001-2005 рр.";       |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Постанова Кабінету      |     |            |
|  |Міністрів України "Про     |     |            |
|  |затвердження плану заходів   |     |            |
|  |щодо розвитку загальної    |     |            |
|  |середньої освіти        |     |            |
|  |в 1999-2002 рр."        |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.12|Підготувати до затвердження  | III кв. |Управління       |
|  |"Державну програму щодо забез- |     |архітектурно-     |
|  |печення безперешкодного доступу|     |конструктивних та   |
|  |людей з обмеженими фізичними  |     |інженерних систем   |
|  |можливостями до об'єктів    |     |будинків і споруд   |
|  |житлово-цивільного призначення"|     |житлово-цивільного   |
|  |(на виконання доручення    |     |призначення      |
|  |Президента України)      |     |            |
|  |                |     |НДІТІАМ        |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.13|Надавати організаційно-    | Постійно |Управління       |
|  |методичну допомогу місцевим  |     |архітектурно-     |
|  |органам містобудування     |     |конструктивних та   |
|  |і архітектури з питань     |     |інженерних систем   |
|  |впровадження в житлово-цивільне|     |будинків і споруд   |
|  |будівництво ефективних     |     |житлово-цивільного   |
|  |архітектурно-будівельних систем|     |призначення      |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.14|Забезпечити контроль за    |III-IV кв.|Управління       |
|  |дотриманням нормативних вимог |     |архітектурно-     |
|  |та надання методичної допомоги |     |конструктивних та   |
|  |при відновленні житла та    |     |інженерних систем   |
|  |об'єктів соціально-культурної |     |будинків і споруд   |
|  |сфери для населення      |     |житлово-цивільного   |
|  |Закарпатської області     |     |призначення      |
|  |постраждалого від наслідків  |     |            |
|  |стихійного лиха 2001 р.    |     |ДАБІ          |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.15|Забезпечити контроль та надання|III-IV кв.|Управління       |
|  |нормативно-методичної допомоги |     |архітектурно-     |
|  |у завершенні будівництва    |     |конструктивних та   |
|  |та введенні в дію       |     |інженерних систем   |
|  |житлових будинків       |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|      в) Збереження та реставрація пам'яток містобудування    |
|                і архітектури              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.16|Забезпечити виконання заходів |III-IV кв.|Управління реставрації |
|  |Держбуду щодо реалізації    |     |та реконструкції    |
|  |державних програм       |     |історичної забудови  |
|  |                |     |            |
|  |- Комплексної програми     |     |Підвідомчі організації |
|  |збереження історичної забудови |     |            |
|  |м. Львова;           |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Комплексної програми     |     |            |
|  |збереження історичної забудови |     |            |
|  |м. Одеси;           |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Комплексної програми розвитку|     |            |
|  |Національного історико-    |     |            |
|  |архітектурного заповідника   |     |            |
|  |"Кам'янець";          |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Комплексної програми     |     |            |
|  |збереження історичної забудови |     |            |
|  |м. Глухова;          |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Програми відтворення пам'яток|     |            |
|  |історії та культури України;  |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Комплексної програми     |     |            |
|  |збереження історичної забудови |     |            |
|  |м. Збаража           |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.17|Участь у веденні Державного  |III-IV кв.|Управління реставрації |
|  |реєстру нерухомих пам'яток   |     |та реконструкції    |
|  |України (пам'ятки       |     |історичної забудови  |
|  |містобудування і архітектури) |     |            |
|  |та Списку історичних населених |     |Управління       |
|  |місць України, а також     |     |містобудування     |
|  |паспортизації пам'яток,    |     |і архітектури     |
|  |що вносяться          |     |облдержадміністрацій  |
|  |до Державного реєстру     |     |            |
|  |                |     |Підвідомчі організації |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.18|Підготувати видання:      |     |Управління реставрації |
|  |                |     |та реконструкції    |
|  |- Довідника "Історичні міста  |III-IV кв.|історичної забудови  |
|  |України";           |     |            |
|  |                |     |   НДІТІАМ     |
|  |- "Історії української     | IV кв.  |            |
|  |архітектури";         |     |Управління реставрації |
|  |                |     |та реконструкції    |
|  |- щорічника "Архітектурна   | IV кв.  |історичної забудови  |
|  |спадщина України"       |     |            |
|  |і додатків до нього      |     |    УАА      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |Управління реставрації |
|  |                |     |та реконструкції    |
|  |                |     |історичної забудови  |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   НДІТІАМ     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.19|Забезпечити підготовку     |III-IV кв.|Управління реставрації |
|  |і проведення інженерно-    |     |та реконструкції    |
|  |технічного моніторингу     |     |історичної забудови  |
|  |пам'яток містобудування    |     |            |
|  |і архітектури національного  |     |Підвідомчі організації |
|  |значення            |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.20|Забезпечити організаційне,   |III-IV кв.|Управління реставрації |
|  |науково-методичне керівництво |     |та реконструкції    |
|  |та координацію робіт щодо:   |     |історичної забудови  |
|  |                |     |            |
|  |- розроблення         |     |Управління       |
|  |історико-архітектурних     |     |містобудування і    |
|  |опорних планів та зон охорони |     |архітектури      |
|  |пам'яток історичних населених |     |облдержадміністрацій  |
|  |місць;             |     |            |
|  |                |     |Підвідомчі організації |
|  |- визначення історичних ареалів|     |            |
|  |історичних населених місць;  |     |            |
|  |- розроблення генеральних   |     |            |
|  |планів розвитку заповідників  |     |            |
|  |у Глухові, Збаражі, Хотині   |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    г) Інженерний захист територій та промислової забудови     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.21|Забезпечити реалізацію     |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |заходів щодо захисту населення,|     |забудови, проблем   |
|  |територій і об'єктів від    |     |будівництва у складних |
|  |наслідків надзвичайних ситуацій|     |інженерно-геологічних |
|  |природно-техногенного     |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |походження в містах і селищах |     |            |
|  |України (передбачених     |     |            |
|  |постановою Кабінету Міністрів |     |            |
|  |України від 22.08.2000 N 1313 |     |            |
|  |        |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.22|Забезпечити реалізацію заходів |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |Державної комплексної програми |     |забудови, проблем   |
|  |"Ліквідація наслідків     |     |будівництва у складних |
|  |підтоплення земель в містах  |     |інженерно-геологічних |
|  |і селищах України"       |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |УкркомунНДІпроект   |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.23|Взяти участь у адаптації    | IV кв.  |Управління промислової |
|  |автоматизованих інформаційно- |     |забудови, проблем   |
|  |аналітичних систем       |     |будівництва у складних |
|  |"Зсуви", "Морське узбережжя", |     |інженерно-геологічних |
|  |"Підтоплення" з урядовою    |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |інформаційно-аналітичною    |     |            |
|  |системою надзвичайних ситуацій |     |   ІГН НАНУ     |
|  |                |     |            |
|  |                |     | ЦНТП "Інжзахист"   |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   УкрВОДГЕО     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.24|Забезпечити розроблення    |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |пропозицій щодо створення   |     |забудови, проблем   |
|  |системи моніторингу      |     |будівництва у складних |
|  |небезпечного підняття     |     |інженерно-геологічних |
|  |рівня грунтових вод      |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |УкрНДІІНТВ       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.25|Брати участь у розробці    |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |методики оцінки ризику     |     |забудови, проблем   |
|  |забудови територій       |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |УкрНДІІНТВ, НДІБК   |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.26|Організувати розробку     |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |рекомендацій щодо інженерного |     |забудови, проблем   |
|  |захисту існуючої забудови   |     |будівництва у складних |
|  |та територій, відведених    |     |інженерно-геологічних |
|  |для нового будівництва     |     |умовах та ЧАЕС НДІБК, |
|  |                |     |            |
|  |                |     |НДІПмістобудування   |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.27|Взяти участь у створенні    |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |інформаційної бази даних    |     |забудови, проблем   |
|  |небезпечного техногенного   |     |будівництва у складних |
|  |та природного впливу      |     |інженерно-геологічних |
|  |на будинки і споруди      |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     | ДНДІБК, НДІАСБ    |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.28|Забезпечити оперативний    |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |контроль за станом виконання  |     |забудови, проблем   |
|  |робіт щодо:          |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |- збереження Лівадійського   |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |палацу паркового        |     |            |
|  |комплексу в Криму;       |     |Управління реставрації |
|  |                |     |та реконструкції    |
|  |- реконструкції та реставрації |     |історичної забудови  |
|  |споруди Одеського театру опери |     |            |
|  |та балету           |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.29|Забезпечити здійснення     |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |моніторингу виконання заходів, |     |забудови, проблем   |
|  |передбачених Генеральною    |     |будівництва у складних |
|  |програмою робіт із сейсмічного |     |інженерно-геологічних |
|  |районування територій     |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |України            |     |            |
|  |                |     |Управління       |
|  |                |     |науково-технічної   |
|  |                |     |політики у будівництві |
|  |                |     |            |
|  |                |     |Інститут геофізики НАНУ|
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.30|Сприяти реалізації завдань   |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |Програми функціонування    |     |забудови, проблем   |
|  |і розвитку національної    |     |будівництва у складних |
|  |системи спостереження та    |     |інженерно-геологічних |
|  |підвищення безпеки проживання |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |у сейсмонебезпечних регіонах  |     |            |
|  |                |     |КримНДІпроект     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.31|Провести аналіз планування   | IV кв.  |Управління промислової |
|  |та забудови територій та взяти |     |забудови, проблем   |
|  |участь у проведенні державного |     |будівництва у складних |
|  |контролю за використанням   |     |інженерно-геологічних |
|  |земель, визначених       |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |для містобудівних потреб    |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.32|Розробити рекомендації     | IV кв.  |Управління промислової |
|  |з впровадження нових видів   |     |забудови, проблем   |
|  |арматурного прокату      |     |будівництва у складних |
|  |у практику будівництва     |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |ТК "Арматура", НДІБК  |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.33|Сприяти розробці ТЕО      |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |(Концептуальний проект)    |     |забудови, проблем   |
|  |будівництва нового       |     |будівництва у складних |
|  |конфайменту об'єкта      |     |інженерно-геологічних |
|  |"Укриття" ЧАЕС         |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |    НДІБК     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         д) Архітектурно-будівельний контроль         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.34|Розробити та затвердити    | IV кв.  |            |
|  |Програму навчання       |     |   ДАБІ       |
|  |проектувальників та      |     |            |
|  |інженерно-технічних      |     |  КиївЗНДІЕП     |
|  |працівників, задіяних     |     |            |
|  |на будівництві об'єктів    |     |   НДІБК      |
|  |на територіях із складними   |     |            |
|  |інженерно-геологічними умовами |     |            |
|  |(сейсміка, просідаючі грунти, |     |            |
|  |т.ін.)             |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.35|Організувати та провести    | III кв. |            |
|  |конкурс на кращі будинки    |     |    ДАБІ      |
|  |і комплекси житлово-цивільного|     |            |
|  |та виробничого призначення, які|     |    НДІБВ     |
|  |збудовані і прийняті в експлуа-|     |            |
|  |тацію у 2001 році       |     |            |
-------------------------------------------------------------------------
 
    II. Стабілізація та розвиток будівельного комплексу
 
   Основними завданнями  щодо  стабілізації  та  розвитку
будівельного комплексу є:
   - визначення стратегічних перспектив розвитку будівельного
комплексу;
   - впровадження  заходів,  спрямованих  на  поліпшення
інвестиційного клімату та збільшення надходжень інвестицій, перш
за все, у житлове будівництво, виходячи з реального стану розвитку
економіки України;
   - створення умов для рівноправного, прозорого і відкритого
процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;
   - вдосконалення  нормативно-методичної  бази  з  питань
контрактних взаємовідносин у будівництві;
   - реформування ціноутворення у будівництві;
   - врегулювання  порядку  здійснення  консервації   та
розконсервації об'єктів будівництва;
   - організаційно-методичне  забезпечення  діяльності  служб
замовника  у  будівництві.
   Для реалізації цих завдань передбачається:
 
-------------------------------------------------------------------------
|      Зміст заходу       | Термін  |Відповідальні виконавці|
|                  |виконання |   та учасники    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  а) Стабілізація та розвиток будівельного комплексу         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Здійснювати систематичний   |III-IV кв.|Управління економіки та|
|  |аналіз основних показників   |     |стратегії розвитку   |
|  |діяльності будівельного    |     |будівельного комплексу |
|  |комплексу з метою підготовки  |     |            |
|  |пропозицій щодо визначення   |     |Робоча група з питань |
|  |стратегії його розвитку    |     |розвитку будівельного |
|  |                |     |комплексу       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.2 |Впровадити механізм майнової  | IV кв.  |Управління економіки  |
|  |відповідальності за порушення |     |та стратегії розвитку |
|  |умов договору підряду     |     |будівельного комплексу |
|  |(контракту) про виконання   |     |            |
|  |робіт на будівництві об'єктів |     |            |
|  |відповідно до вимог Закону   |     |            |
|  |України "Про майнову      |     |            |
|  |відповідальність за порушення |     |            |
|  |умов договору підряду     |     |            |
|  |(контракту) про виконання робіт|     |            |
|  |на будівництві об'єктів"    |     |            |
|  |          |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.3 |Привести у відповідність    | IV кв.  |Управління економіки  |
|  |з діючим нормативно-правовими |     |та стратегії розвитку |
|  |актами порядок консервації   |     |будівельного комплексу |
|  |та розконсервації об'єктів   |     |            |
|  |будівництва          |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.4 |Розробити пропозиції щодо   | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |порядку укладання договорів  |     |стратегії розвитку   |
|  |підряду у будівництві     |     |будівельного комплексу |
|  |з врахуванням досвіду країн  |     |            |
|  |Європейського Союзу, інших   |     |            |
|  |розвинутих країн світу з метою |     |            |
|  |підвищення ефективності    |     |            |
|  |використання державних     |     |            |
|  |інвестицій           |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.5 |Впровадити методологічне    |III-IV кв.|Управління економіки  |
|  |забезпечення формування    |     |та стратегії розвитку |
|  |собівартості будівельно-монтаж-|     |будівельного комплексу |
|  |робіт в умовах дії       |     |            |
|  |національних Положень     |     | УкрНДЦ "Екобуд"   |
|  |(стандартів) бухгалтерського  |     |            |
|  |обліку             |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.6 |Проаналізувати ефективність  |     |            |
|  |дії постанов Кабінету Міністрів|     |            |
|  |України:            |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Про встановлення       |III-IV кв.|Управління економіки  |
|  |граничного розміру залучення  |     |та стратегії розвитку |
|  |коштів замовників на розвиток |     |будівельного комплексу |
|  |інженерно-транспортної та   |     |            |
|  |соціальної інфраструктури   |     |            |
|  |населених пунктів       |     |            |
|  |(від ЗО грудня 2000 р. N 1930 |     |            |
|  |        |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Про порядок передачі     |III-IV кв.|Управління економіки  |
|  |права на завершення      |     |та стратегії розвитку |
|  |припинених будівництвом    |     |будівельного комплексу |
|  |об'єктів житла (від 31 січня  |     |            |
|  |2000 р. N 168  |     |            |
|  |                |     |            |
|  |- Про створення потужностей  | III кв. |Управління економіки  |
|  |для відвантаження       |     |та стратегії розвитку |
|  |цементу на експорт       |     |будівельного комплексу |
|  |(від 23.09.1993 N 792     |     |            |
|  |          |     |Концерн "Укрцемент"  |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.7 |Запезпечити збір та наданння  |III-IV кв.|Управління економіки  |
|  |будівельним корпораціям    |     |та стратегії розвитку |
|  |інформації про тендери, які  |     |будівельного комплексу |
|  |проводяться в зарубіжних    |     |            |
|  |країнах            |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.8 |Забезпечити підготовку     |III-IV кв.|Управління економіки та|
|  |матеріалів з  питань,     |     |стратегії розвитку   |
|  |що належать до компетенції   |     |будівельного комплексу |
|  |Держбуду, для розгляду на   |     |            |
|  |засіданнях Ради експортерів  |     |Управління та відділи |
|  |при Кабінеті Міністрів України |     |Комітету        |
|  |(за окремим планом)      |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.9 |Забезпечити своєчасну     |III-IV кв.|Управління економіки та|
|  |підготовку та надання     |     |стратегії розвитку   |
|  |інформації Міжурядовим     |     |будівельного комплексу |
|  |комісіям з питань       |     |            |
|  |торгово-економічного      |     |Управління та відділи |
|  |співробітництва України з   |     |Комітету        |
|  |іноземними країнами щодо стану |     |            |
|  |виконання домовленостей    |     |            |
|  |та пропозицій щодо розвитку  |     |            |
|  |співробітництва у будівельній |     |            |
|  |галузі             |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.10|Забезпечити проведення     |III-IV кв.|Управління економіки та|
|  |моніторингу діяльності     |     |стратегії розвитку   |
|  |управлінь капітального     |     |будівельного комплексу |
|  |будівництва обласних      |     |            |
|  |державних адміністрацій    |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.11|Забезпечити оперативний    |III-IV кв.|Управління економіки та|
|  |розгляд звернень підприємств  |     |стратегії розвитку   |
|  |і організацій та надання їм  |     |будівельного комплексу |
|  |експертних висновків щодо   |     |            |
|  |обгрунтованості проведення   |     |            |
|  |торгів (тендерів) за іншими  |     |            |
|  |процедурами ніж відкриті торги |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.12|Надавати методичну та     |III-IV кв.|Управління економіки та|
|  |практичну допомогу місцевим  |     |стратегії розвитку   |
|  |органам виконавчої влади,   |     |будівельного комплексу |
|  |будівельним корпораціям,    |     |            |
|  |підприємствам і організаціям з |     |            |
|  |питань організації будівельного|     |            |
|  |виробництва, контрактних    |     |            |
|  |взаємовідносин, конкурентного |     |            |
|  |розміщення замовлень на товари,|     |            |
|  |роботи, послуги        |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.13|Здійснити аналіз виконуваних  | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |робіт у будівництві      |     |стратегії розвитку   |
|  |за їх видами з метою виявлення |     |будівельного комплексу |
|  |та оцінки важких робіт     |     |            |
|  |та робіт із шкідливими умовами |     |            |
|  |праці щодо віднесення їх до  |     |            |
|  |робіт, зайнятість на яких дає |     |            |
|  |право на оплату праці за    |     |            |
|  |підвищеними тарифними ставками |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.14|Забезпечити підготовку     | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |узагальнених пропозицій щодо  |     |стратегії розвитку   |
|  |нових професій робітників у  |     |будівельного комплексу |
|  |будівництві з метою розробки  |     |            |
|  |відповідних кваліфікаційних  |     |            |
|  |характеристик         |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.15|Підготувати пропозиції     | 2002-2003|Управління економіки та|
|  |щодо порядку перегляду єдиних |     |стратегії розвитку   |
|  |норм затрат часу на виконання |     |будівельного комплексу |
|  |будівельно-монтажних робіт у  |     |            |
|  |зв'язку з впровадженням нових |     |            |
|  |кваліфікаційних характеристик |     |            |
|  |професій робітників      |     |            |
|  |у будівництві         |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.16|Забезпечити підготовку     |III-IV кв.|Управління економіки та|
|  |матеріалів щодо сприяння    |     |стратегії розвитку   |
|  |експорту будівельних матеріалів|     |будівельного комплексу |
|  |в зарубіжні країни       |     |            |
|  |(з країнами СНД в межах    |     |            |
|  |Ашгабатської угоди та іншими  |     |            |
|  |зарубіжними країнами      |     |            |
|  |в межах компетенції Управління)|     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   б) Реформування ціноутворення, методології експертизи, контролю  |
|    вартості будівництва та оптимізація витрат на виробництво   |
|   будівельної продукції та продукції будіндустрії та промисловості |
|           будівельних матеріалів              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.17|Проаналізувати державні    |III-IV кв.|Управління цінової   |
|  |кошторисні норми та підготувати|     |політики, експертизи  |
|  |пропозиції щодо внесення змін |     |та контролю вартості  |
|  |та доповнень до них та до   |     |у будівництві     |
|  |розробки нових норм на роботи |     |            |
|  |за новими технологіями     |     |  ЦМДБ НВО      |
|  |                |     | "Созидатель"     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.18|Здійснювати постійний     |     |Управління цінової   |
|  |моніторинг вартісних показників|     |політики, експертизи  |
|  |будівельної продукції     |     |та контролю вартості  |
|  |та забезпечити їх доведення  |     |у будівництві     |
|  |до учасників будівництва    |     |            |
|  |                |     | НВФ "Інпроект"    |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.19|Забезпечити проведення     |III-IV кв.|Управління цінової   |
|  |перевірок правильності     |     |політики, експертизи  |
|  |визначення вартості будівництва|     |та контролю вартості  |
|  |на всіх стадіях його      |     |у будівництві     |
|  |здійснення та визначення    |     |            |
|  |лімітів коштів, необхідних для |     |            |
|  |фінансування робіт за рахунок |     |            |
|  |резервного фонду Державного  |     |            |
|  |бюджету            |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.20|Надавати методологічну     |III-IV кв.|Управління цінової   |
|  |допомогу учасникам будівництва |     |політики, експертизи  |
|  |з питань визначення вартості  |     |та контролю вартості  |
|  |будівництва за реформованою  |     |у будівництві     |
|  |системою ціноутворення     |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.21|Розробити механізм       | IV кв.  |Управління цінової   |
|  |реалізації проведення     |     |політики, експертизи  |
|  |комплексної державної     |     |та контролю вартості  |
|  |експертизи проектів будівництва|     |у будівництві     |
|  |та взаємодії співвиконавців  |     |            |
|  |                |     |     ЦС      |
|  |                |     |"Укрінвестекспертиза" |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.22|Забезпечити проведення     | Протягом |Управління цінової   |
|  |курсів по навчанню використання| року   |політики, експертизи  |
|  |програмних комплексів для   |     |та контролю вартості  |
|  |визначення вартості будівництва|     |у будівництві     |
|  |на всіх стадіях інвестування  |     |            |
|  |                |     |Розробники програмних |
|  |                |     |   комплексів    |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.23|Забезпечити підготовку     | IV кв.  |Управління цінової   |
|  |механізму взаємодії різних   |     |політики, експертизи  |
|  |програмних комплексів     |     |та контролю вартості  |
|  |при визначенні вартості    |     |у будівництві     |
|  |будівництва на всіх стадіях  |     |            |
|  |інвестування          |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.24|Продовжити роботу       |III-IV кв.|Відділ інноваційної  |
|  |із створення інформаційної   |     |політики, нормування  |
|  |підсистеми "Розрахунки витрат |     |та стандартизації   |
|  |ПЕР у виробництві будівельної |     |            |
|  |продукції в межах інформаційно-|     |Управління та відділи |
|  |аналітичної системи      |     |    Комітету    |
|  |"Енергозбереження"       |     |            |
|  |                |     |    НДІБВ     |
-------------------------------------------------------------------------
 
 
 
      III. Реалізація державної житлової політики
 
   Основними завданнями щодо реалізації житлової політики є:
   - створення умов для реалізації права громадян на житло
шляхом розширення житлового будівництва, завершення припинених
будівництвом та законсервованих об'єктів житла;
   - розширення  обсягів  реконструкції  фізично і морально
застарілої забудови, модернізація житлових будинків перших масових
серій;
   - впровадження нових форм фінансово-кредитних  механізмів
інвестування житлового будівництва з урахуванням його прискореного
розвитку та забезпечення доступності житла для різних верств
населення;
   - подальше удосконалення правової бази  та  нормативного
забезпечення державної житлової політики у будівництві;
   - підвищення архітектурних якостей житлових будинків  та
громадських споруд для міського і сільського будівництва за
рахунок впровадження  нових  архітектурно-технічних  вирішень,
будівельних технологій, а також ефективних матеріалів вітчизняного
виробництва.
   Для реалізації цих завдань необхідно:
 
-------------------------------------------------------------------------
|     Зміст заходу       | Термін  |Відповідальні виконавці|
|                  |виконання |   та учасники    |
|------------------------------------+----------+-----------------------|
|3.1 |Підготувати пропозиції     | IV кв.  |Управління економіки  |
|  |щодо розвитку іпотечного    |     |та стратегії розвитку |
|  |кредитування у будівництві   |     |будівельного комплексу |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.2 |Взяти участь у розробці    |III-IV кв.|Управління економіки  |
|  |проекту Закону України "Про  |     |та стратегії розвитку |
|  |державне фінансування та    |     |будівельного комплексу |
|  |довгострокове кредитування   |     |            |
|  |будівництва житла"       |     |            |
|  |                |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.3 |Забезпечити щоквартальне    |III-IV кв.|Управління економіки  |
|  |проведення моніторингу     |     |та стратегії розвитку |
|  |реалізації Прогнозу розвитку  |     |будівельного комплексу |
|  |житлового будівництва     |     |            |
|  |на 2000-2004 роки       |     |            |
|  |(затвердженого постановою КМУ |     |            |
|  |від 27.08.2000 N 1347     |     |            |
|  |        |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.4 |Здійснювати контроль за    |III-IV кв.|Управління економіки та|
|  |виконанням регіональних програм|     |стратегії розвитку   |
|  |будівництва житла у 2002 році |     |будівельного комплексу |
|  |та надавати методичну     |     |            |
|  |допомогу місцевим органам   |     |Управління       |
|  |виконавчої влади з питань   |     |архітектурно-     |
|  |їх реалізації         |     |конструктивних     |
|  |                |     |та інженерних систем  |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   Управління    |
|  |                |     |містобудівної політики |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.5 |Підготувати для розгляду на  | III кв. |Управління економіки  |
|  |колегії Держбуду України    |     |та стратегії розвитку |
|  |питання про стан розробки та  |     |будівельного комплексу |
|  |реалізації регіональних програм|     |            |
|  |будівництва житла на 2002 рік |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.6 |Забезпечити розробку      | IV кв.  |Управління       |
|  |та погодження         |     |архітектурно-     |
|  |архітектурно-типологічних   |     |конструктивних та   |
|  |та санітарно-гігієнічних    |     |інженерних систем   |
|  |стандартів з проектування   |     |будинків і споруд   |
|  |соціального житла       |     |            |
|  |                |     |   КиївЗНДІЕП    |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.7 |Запровадити систему      |2002-2003 |Управління       |
|  |техніко-економічних показників |     |архітектурно-     |
|  |та оцінки ефективності різних |     |конструктивних та   |
|  |методів реконструкції     |     |інженерних систем   |
|  |житлових будинків       |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |            |
|  |                |     |    НДІБВ     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |НДІпроектреконструкція |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.8 |Сприяти впровадженню в     |III-IV кв.|Управління       |
|  |житловому будівництві нових  |     |архітектурно-     |
|  |ефективних архітектурно-    |     |конструктивних та   |
|  |будівельних систем та     |     |інженерних систем   |
|  |енергозберігаючих інженерних  |     |будинків і споруд   |
|  |рішень             |     |            |
|  |                |     |Підвідомчі       |
|  |                |     |науково-дослідні    |
|  |                |     |інститути       |
|  |                |     |            |
|  |                |     |Будівельні корпорації |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.9.|Забезпечити контроль      |III-IV кв.|Управління       |
|  |виконання робіт з проведення  |     |архітектурно-     |
|  |експериментального будівництва |     |конструктивних та   |
|  |комплексу із шести       |     |інженерних систем   |
|  |34-поверхових житлових будинків|     |будинків і споруд   |
|  |із монолітного залізобетону  |     |            |
|  |в 2-ому мікрорайоні житлового |     |            |
|  |масиву "Троєщина"       |     |            |
|  |у Деснянському районі м. Києва |     |            |
-------------------------------------------------------------------------
 
     IV. Науково-технічна та інноваційна діяльність
             у будівництві
 
   Основними завданнями у науково-технічній та  інноваційній
діяльності у будівництві є:
   - підвищення  науково-технічного  потенціалу  галузі  та
підвищення ефективності його використання;
   - здійснення закупівлі науково-дослідних, конструкторських і
проектних робіт та робіт із стандартизації відповідно до вимог
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти;
   - організація    виконання    науково-дослідних    і
дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на впровадження у
житлово-цивільному будівництві, на підприємствах будіндустрії, у
промисловості  будматеріалів  енерго-  та  ресурсозберігаючих
технологій, архітектурно-технічних та інженерних рішень;
   - створення умов для широкого та повсюдного використання
результатів науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт,
які виконуються на замовлення Держбуду;
   - створення інформаційно-аналітичної бази у будівництві;
   - технічне  регулювання  у  будівництві та промисловості
будматеріалів.
   Для реалізації цих завдань передбачається:
 
-------------------------------------------------------------------------
|      Зміст заходу       | Термін  |Відповідальні виконавці|
|                  |виконання |   та учасники   |
|------------------------------------+----------+-----------------------|
|4.1 |Організувати проведення    |III-IV кв.|Управління       |
|  |торгів (тендерів) на      |     |науково-технічної   |
|  |закупівлю науково-дослідних,  |     |політики у будівництві |
|  |конструкторських і проектних  |     |            |
|  |робіт на 2002 рік згідно з   |     |Управління та відділи |
|  |чинним законодавством     |     |Комітету        |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.2 |Підготувати за результатами  | IV кв.  |Управління       |
|  |моніторингу державних     |     |науково-технічної   |
|  |цільових програм, державним  |     |політики у будівництві |
|  |замовником яких визначено   |     |            |
|  |Держбуд України, пропозиції  |     |Управління та відділи |
|  |щодо їх подальшої реалізації, |     |Комітету        |
|  |коригування або припинення   |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.3 |Розглянути зведений      | IV кв.  | Управління      |
|  |науково-технічний звіт про   |     | архітектурно-     |
|  |результати експериментального |     | конструктивних та   |
|  |будівництва інженерного    |     | інженерних систем   |
|  |устаткування 30-квартирного  |     | будинків і споруд   |
|  |житлового будинку       |     |            |
|  |по вул. Липовій, 17      |     |  ТОВ "Добробуд"   |
|  |в м. Тернополі та підготувати |     |            |
|  |пропозиції щодо вдосконалення |     |  Укрінтерм     |
|  |чинних норм з проектування   |     |            |
|  |автономних систем       |     |  УкрНДІінжпроект   |
|  |опалення житлових будинків   |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.4 |Проаналізувати хід       | III кв. |Управління       |
|  |виконання завдань галузевої  |     |науково-технічної   |
|  |програми інформатизації та   |     |політики у будівництві |
|  |підготувати Генеральному    |     |            |
|  |державному замовнику пропозиції|     |Управління та відділи |
|  |щодо її фінансового      |     |Комітету        |
|  |забезпечення на 2003 рік    |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.5 |Здійснити заходи щодо     |III-IV кв.|Управління       |
|  |гармонізації технічних     |     |науково-технічної   |
|  |нормативних документів     |     |політики у будівництві |
|  |(стандарти, будівельні норми  |     |            |
|  |і правила тощо) з європейськими|     |Управління та відділи |
|  |і міжнародними директивами і  |     |Комітету        |
|  |стандартами (за окремим планом)|     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.6 |Визначити галузеві       |III-IV кв.|Управління       |
|  |стандарти і прирівняні до них |     |науково-технічної   |
|  |інші нормативні документи   |     |політики у будівництві |
|  |колишнього СРСР, які і надалі |     |            |
|  |будуть використовуватися у   |     |Управління та відділи |
|  |будівельній сфері, та скласти |     |Комітету        |
|  |відповідні їх переліки     |     |            |
|  |                |     | Будівельні корпорації |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.7 |Продовжити ведення Реєстру   |III-IV кв.|Держархбудінспекція  |
|  |аварійно-небезпечних будівель |     |Управління промислової |
|  |та споруд           |     |забудови, проблем   |
|  |                |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   НДІБВ      |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.8 |Розробити інформаційно-    | IV кв.  |Держархбудінспекція  |
|  |аналітичну систему       |     |            |
|  |"Стан якості будівельних    |     |   НДІБВ      |
|  |робіт. Аварії та обвали"    |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.9 |Забезпечити контроль за    |III-IV кв.|Управління       |
|  |виконанням рішення НТР Держбуду|     |архітектурно-     |
|  |від 28.02.02 N 11 "Про технічні|     |конструктивних та   |
|  |рішення каркасно-монолітних  |     |інженерних систем   |
|  |житлових будинків, які     |     |будинків і споруд   |
|  |споруджуються корпорацією   |     |            |
|  |"Познякижитлобуд"       |     | Держархбудінспекція  |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.10|Розробити Галузеву програму  | IV кв.  | Держархбудінспекція  |
|  |сприяння підвищенню якості   |     |            |
|  |продукції           |     |    НДІБВ     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.11|Підготувати інформаційно-   | IV кв.  |Управління економіки  |
|  |аналітичний збірник      |     |та стратегії розвитку |
|  |"Будівельний комплекс     |     |будівельного комплексу |
|  |України у 2001 році"      |     |            |
|  |                |     |   НДІБВ       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.12|Актуалізувати систему     |     |Управління       |
|  |головних наукових організацій |     |науково-технічної   |
|  |Держбуду України з метою    |     |політики у будівництві |
|  |підвищення їх ролі       |     |            |
|  |у проведенні науково-технічної |     |            |
|  |політики у будівництві     |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.13|Підготувати пропозиції     | III кв. |Управління       |
|  |щодо проведення атестації   |     |науково-технічної   |
|  |науково-дослідних організацій |     |політики у будівництві |
|  |сфери управління Держбуду   |     |            |
|  |України            |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.14|Підготувати пропозиції щодо  | IV кв.  |Управління       |
|  |розроблення технічного     |     |науково-технічної   |
|  |регламенту з підтвердження   |     |політики у будівництві |
|  |відповідності будівельних   |     |            |
|  |матеріалів, виробів      |     |            |
|  |і конструкцій на основі    |     |            |
|  |нового підходу ЄС       |     |            |
|  |(директива 89/106 ЕЕС,     |     |            |
|  |93/68 ЕЕС)           |     |            |
-------------------------------------------------------------------------
 
         V. Управління державним майном
          організаційно-кадрова робота
 
   Основними напрямами роботи з управління державним майном та з
організаційно-кадрової роботи є:
   - забезпечення ефективного використання державного майна;
   - структурна перебудова, реструктуризація і  забезпечення
адаптації до  ринкових умов роботи підприємств, організацій і
установ, що належать до сфери управління Комітету;
   - забезпечення достовірності ведення бухгалтерського обліку;
   - здійснення контролю за використанням коштів державного
бюджету;
   - забезпечення контролю за відчуженням державного майна;
   - формування  якісного  складу  керівників  підвідомчих
організацій;
   - створення дійового кадрового резерву на посади керівників і
спеціалістів;
   - організація  підвищення  кваліфікації  керівників  та
спеціалістів;
   - організація   роботи   з   приведення   галузевих
нормативно-правових  актів  у  відповідність  до  чинного
законодавства;
   - організаційне забезпечення  роботи  Держбуду  у  сфері
зовнішніх зносин.
   Для реалізації цих завдань необхідно:
 
-------------------------------------------------------------------------
|     Зміст заходу       | Термін  |Відповідальні виконавці|
|                  |виконання |   та учасники   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         а) Управління державним майном            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Забезпечити контроль стану   | Щомісячно|Фінансово-економічне  |
|  |заборгованості перед      |     |управління       |
|  |бюджетами, державними     |     |            |
|  |цільовими фондами з виплати  |     |            |
|  |заробітної плати на      |     |            |
|  |підприємствах, організаціях  |     |            |
|  |і установах, що належать до  |     |            |
|  |сфери управління Комітету   |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.2 |Здійснювати аналіз       |III-IV кв.|Фінансово-економічне  |
|  |фінансово-господарської    |     |управління       |
|  |діяльності підприємств,    |     |            |
|  |організацій і установ, що   |     |   РІОЦ       |
|  |належать до сфери управління  |     |            |
|  |Комітету            |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.3 |Підготувати пропозиції для   |В терміни,|Фінансово-економічне  |
|  |подання в установленому порядку| встанов- |  управління     |
|  |Фонду державного майна     | лені   |            |
|  |України щодо приватизації   | ФДМУ   |            |
|  |підприємств, організацій та  |     |            |
|  |окремих об'єктів, що належать |     |            |
|  |до сфери управління Комітету  |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.4 |Провести семінари-навчання:  |III-IV кв.|Фінансово-економічне  |
|  |                |     |  управління     |
|  |а) з охорони праці з керівним |     |            |
|  |складом працівників      |     |    ДАЖКГ      |
|  |підприємств, організацій    |     |            |
|  |і установ відомчого      |     |            |
|  |підпорядкування Держбуду    |     |            |
|  |                |     |            |
|  |б) посилення контролю за    |     |            |
|  |обліком державного майна    |     |            |
|  |та його збереження       |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.5 |Провести перевірку       |III-IV кв.|Фінансово-економічне  |
|  |достовірності ведення     |     |  управління     |
|  |бухгалтерського обліку,    |     |            |
|  |розрахунків з Пенсійним    |     |            |
|  |і бюджетними фондами,     |     |            |
|  |відчуження державного майна  |     |            |
|  |в організаціях та інститутах: |     |            |
|  |                |     |            |
|  |Центральній службі       |     |            |
|  |Української державної     |     |            |
|  |інвестиційної експертизи    |     |            |
|  |"Укрінвестекспертиза",     |     |            |
|  |ДП "Укрінвестліцензія",    |     |            |
|  |"КримНДІпроект",        |     |            |
|  |"Міськ-проект" (м. Львів),   |     |            |
|  |"Західпроектреставрація",   |     |            |
|  |"Донбаський ДНДПТІБВ",     |     |            |
|  |"Луганськцивільпроект"     |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.6 |Забезпечити розроблення та   |III-IV кв.|Фінансово-економічне  |
|  |затвердження кошторисів по   |     |  управління     |
|  |загальному та спеціальному   |     |            |
|  |фондах на утримання бюджетних |     |            |
|  |установ Держбуду        |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.7 |Провести наради-семінари з   |III-IV кв.|Фінансово-економічне  |
|  |головними бухгалтерами     |     |  управління     |
|  |організацій, що входять до   |     |            |
|  |сфери управління Держбуду   |     |   ДАЖКГ      |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.8 |Провести засідання       |III-IV кв.|Фінансово-економічне  |
|  |методологічної ради з бухобліку|     |  управління     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            б) Кадрова робота                |
|-----------------------------------------------------------------------|
|5.9 |Переукласти з керівниками   |III-IV кв.|Відділ кадрів та    |
|  |державних підприємств трудові |     |режимно-секретної   |
|  |договори (контракти) з     |     |  роботи       |
|  |урахуванням кількісних та   |     |            |
|  |якісних оцінок ефективності  |     |Фінансово-економічне  |
|  |їхньої роботи         |     |  управління     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.10|Забезпечити організацію    |III-IV кв.|Відділ кадрів та    |
|  |і проведення підвищення    |     |режимно-секретної   |
|  |кваліфікації керівних     |     |   роботи      |
|  |працівників і спеціалістів   |     |            |
|  |галузі. Здійснювати моніторинг |     |Керівники підвідомчих |
|  |впровадження на підприємствах |     |організацій      |
|  |механізму стимулювання     |     |            |
|  |персоналу з метою посилення їх |     |            |
|  |зацікавленості в безперервному |     |            |
|  |удосконаленні своїх      |     |            |
|  |знань та навиків        |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.11|Забезпечити постійний перегляд | Постійно |Відділ кадрів та    |
|  |нормативно-правових актів   |     |режимно-секретної   |
|  |Держбуду та підготовку     |     |  роботи       |
|  |відповідних пропозицій     |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|5.12|Забезпечити організацію участі | Постійно |Відділ кадрів та    |
|  |представників Комітету     |     |режимно-секретної   |
|  |у міжнародних заходах     |     |    роботи     |
|  |в Україні і за кордоном    |     |            |
|  |                |     |Управління та     |
|  |                |     |відділи Комітету    |
-------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
 
 
               ПЕРЕЛІК
            законодавчих актів,
       що передбачається розробити у 2002 році
 
-------------------------------------------------------------------------
|      Назва документу     | Термін  |Відповідальні виконавці|
|                  |виконання |   та учасники    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         1. Проекти Законів України              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Розробити проект Закону    | IV кв.  |Управління       |
|  |України "Про внесення змін до |     |містобудівної політики |
|  |Закону України "Про      |     |            |
|  |архітектурну діяльність"    |     |Спілка архітекторів  |
|  |                |     |   України      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |Українська       |
|  |                |     |академія архітектури  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|      2. Проекти постанов Кабінету Міністрів України       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1 |"Про механізм реалізації    | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |майнової відповідальності за  |     |стратегії розвитку   |
|  |порушення умов договору підряду|     |будівельного комплексу |
|  |(контракту) про виконання   |     |            |
|  |робіт"             |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.2 |"Про внесення змін до     | IV кв.  |Управління       |
|  |постанови Кабінету Міністрів  |     |містобудівної політики |
|  |України "Про затвердження   |     |            |
|  |типових положень про      |     |            |
|  |управління містобудування та  |     |            |
|  |архітектури обласної, Київської|     |            |
|  |та Севастопольської міської,  |     |            |
|  |відділ містобудування та    |     |            |
|  |архітектури районної у місті  |     |            |
|  |Києві, відділ містобудування, |     |            |
|  |архітектури та житлово-    |     |            |
|  |комунального господарства   |     |            |
|  |районної, районної у місті   |     |            |
|  |Севастополі державних     |     |            |
|  |адміністрацій"         |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.3 |"Про внесення змін до     | IV кв.  |Управління       |
|  |постанови Кабінету Міністрів  |     |містобудівної політики |
|  |України "Про Типове положення |     |            |
|  |про архітектурно-містобудівні |     |Українська академія  |
|  |ради при спеціально      |     |архітектури      |
|  |уповноважених місцевих органах |     |            |
|  |містобудування і архітектури" |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.4 |"Про затвердження       | IV кв.  |Управління       |
|  |Примірного положення про    |     |містобудівної політики |
|  |організаційну структуру    |     |            |
|  |підрозділів створення і ведення|     |            |
|  |містобудівного кадастру"    |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.5 |"Про розвиток іпотечного    | Протягом |Управління економіки та|
|  |кредитування будівництва    | року   |стратегії розвитку   |
|  |житла"             | (але не |будівельного      |
|  |                | пізніше |комплексу       |
|  |                | трьох  |            |
|  |                | місяців |            |
|  |                | після  |            |
|  |                | прийняття|            |
|  |                | Закону  |            |
|  |                | України |            |
|  |                | "Про   |            |
|  |                | іпотеку")|            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.6 |"Про внесення змін до постанови| IV кв.  |Державна        |
|  |Кабінету Міністрів України   |     |архітектурно-     |
|  |від 05.08.92 N 449       |     |будівельна інспекція  |
|  |"Про порядок прийняття в    |     |            |
|  |експлуатацію закінчених    |     |            |
|  |будівництвом об'єктів     |     |            |
|  |державного замовлення" та до  |     |            |
|  |"Положення про державний    |     |            |
|  |архітектурно-будівельний    |     |            |
|  |контроль", затвердженого    |     |            |
|  |постановою Кабінету Міністрів |     |            |
|  |України від 25.03.93      |     |            |
|  |(у редакції постанови     |     |            |
|  |Кабінету Міністрів України   |     |            |
|  |від 07.04.95 N 253)"      |     |            |
|  |                |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.7 |Про внесення змін до      | III кв. |Управління економіки та|
|  |постанови Кабінету Міністрів  |     |стратегії розвитку   |
|  |України "Про затвердження   |     |будівельного комплексу |
|  |Типового положення про     |     |            |
|  |управління капітального    |     |            |
|  |будівництва обласної, Київської|     |            |
|  |та Севастопольської міських  |     |            |
|  |державних адміністрацій"    |     |            |
-------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток З
 
 
               ПЕРЕЛІК
        нормативно-методичних документів,
       що передбачається розробити у 2002 році
 
-------------------------------------------------------------------------
|    Назва документу       | Термін  |Відповідальні виконавці|
|                  |виконання |   та учасники   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  1. Розробити проекти нормативних документів та стандартів:     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.1 |ДБН "Склад, зміст, порядок   | IV кв.  |Управління       |
|  |розроб лення, погодження і  |     |містобудівної політики |
|  |затвердження планів червоних  |     |            |
|  |ліній"             |     |  Діпромісто     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.2 |Другу редакцію ДБН       | IV кв.  |Управління       |
|  |"Планування та забудова    |     |містобудівної політики |
|  |територій населених пунктів"  |     |            |
|  |                |     | НДПІмістобудування  |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.3 |ДБН "Склад і зміст матеріалів | IV кв.  |Управління промислової |
|  |оцінки впливів на навколишнє  |     |забудови, проблем   |
|  |середовище при плануванні   |     |будівництва у складних |
|  |територій (територіальна ОВНС).|     |інженерно-геологічних |
|  |Основні положення"       |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     | Діпромісто      |
|  |                |     |            |
|  |                |     | УкрНДПНТВ      |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.4 |"Типові місцеві правила    | IV кв.  |Управління       |
|  |забудови населених пунктів"  |     |містобудівної політики |
|  |                |     |            |
|  |                |     |  Ін-т Урбаністики  |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.5 |Проект ДБН "Система      | IV кв.  |Державна архітектурно- |
|  |забезпечення надійності та   |     |будівельна інспекція  |
|  |безпеки будівельних об'єктів. |     |Управління промислової |
|  |Загальні принципи забезпечення |     |забудови, проблем   |
|  |надійності і безпеки будинків, |     |будівництва у складних |
|  |споруд, будівельних конструкцій|     |інженерно-геологічних |
|  |і основ"            |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |  УкрНДІПСК     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.6 |ДБН "Науково-технічний     | IV кв.  |Управління промислової |
|  |супровід будівництва технічно |     |забудови, проблем   |
|  |складних об'єктів"       |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   НДІБК       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.7 |ДБН "Заклади соціального    |2002-2003 |Управління       |
|  |захисту населення"       |     |архітектурно-     |
|  |                |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     | КиївЗНДІЕП      |
|  |                |     |            |
|  |                |     | КиївНДІТІАМ     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.8 |ДБН "Реконструкція та     | IV кв.  |Управління       |
|  |капітальний ремонт житлових  |     |архітектурно-     |
|  |будинків перших масових серій" |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |НДІпроектреконструкція |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.9 |ДБН "Навантаження і впливи.  | IV кв.  |Управління промислової |
|  |Норми проектування"      |     |забудови, проблем   |
|  |                |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |  УкрНДІпроектсталь- |
|  |                |     |   конструкція    |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.10|ДБН "Сталеві конструкції.   | IV кв.  |Управління промислової |
|  |Норми проектування"      |     |забудови, проблем   |
|  |                |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |  УкрНДІпроектсталь- |
|  |                |     |   конструкція    |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.11|ДБН "Будівельна теплотехніка" | 2002-2003|Управління       |
|  |(на заміну СНІП        |     |архітектурно-     |
|  |11-3-79*) - 1 редакція     |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |    НДІБК      |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.12|ДБН "Житлові будинки і     | IV кв.  |Управління       |
|  |комплекси"           |     |архітектурно-     |
|  |                |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |УкрНДІПцивільсільбуд  |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.13|ДБН "Опалення, вентиляція   | 2002-2003|Управління       |
|  |та кондицюнування повітря"   |     |архітектурно-     |
|  |                |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |    КНУБА     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.14|ДБН "Внутрішній водопровід   | 2002-2003|Управління       |
|  |і каналізація будинків та   |     |архітектурно-     |
|  |інших споруд"         |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |УкрНДІводоканалпроект |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.15|ДБН "Холодильні будівлі та   | IV кв.  |Управління промислової |
|  |установки"           |     |забудови, проблем   |
|  |                |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   Укрхолод     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|1.16|ДБН "Проектування       | IV кв.  |Управління промислової |
|  |електропостачання промислових |     |забудови, проблем   |
|  |підприємств"          |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |Київпромелектропроект |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  2. Підготувати до затвердження нормативні документи і стандарти:  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1 |ДБН "Склад, порядок      | IV кв.  |Управління       |
|  |розроблення, погодження та   |     |науково-технічної   |
|  |затвердження проектної     |     |політики у будівництві |
|  |документації для будівництва" |     |            |
|  |                |     | Управління та відділи |
|  |                |     |   Комітету     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   КиївЗНДІЕП    |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.2 |ДБН "Проведення комплексної  | IV кв.  |Управління цінової   |
|  |державної експертизи      |     |політики, експертизи та|
|  |інвестиційних програм і    |     |контролю вартості у  |
|  |проектів будівництва"     |     |будівництві      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   ЦС        |
|  |                |     |Укрінвестекспертиза  |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.3 |Зміни до ДБН А.2.3-1-99    |III-IV кв.|Управління промислової |
|  |"Територіальна діяльність в  |     |забудови, проблем   |
|  |будівництві. Основні      |     |будівництва у складних |
|  |положення"           |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.4 |ДБН В. 1.1... "Захист від   | III кв. |Управління       |
|  |пожежі будинків і споруд.   |     |архітектурно-     |
|  |Пожежно-технічна класифікація |     |конструктивних та   |
|  |та загальні вимоги"      |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     | УкрНДІПБ       |
|  |                |     | МВС України      |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.5 |ДБН "Культурно-видовищні та  | IV кв.  |Управління       |
|  |дозвіллєві заклади"      |     |архітектурно-     |
|  |                |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   КиївЗНДІЕП    |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.6 |ДБН "Спортивні та       | IV кв.  |Управління       |
|  |фізкультурно-оздоровчі     |     |архітектурно-     |
|  |споруди"            |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будиню'в і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |  КиївЗНДІЕП     |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.7 |ДБН "Ремонт та посилення    | III кв. |Управління промислової |
|  |несучих будівельних конструкцій|     |забудови, проблем   |
|  |та основ промислових будівель і|     |будівництва у складних |
|  |споруд, що експлуатуються"   |     |інженерно-геолопчних  |
|  |                |     |умовах та ЧАЄС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     |   НДІБВ      |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.8 |ДБН "Споруди і заходи з    | IV кв.  |Управління промислової |
|  |інженерного захисту берегів  |     |забудови, проблем   |
|  |морів і водосховищ"      |     |будівництва у складних |
|  |                |     |інженерно-геологічних |
|  |                |     |умовах та ЧАЕС     |
|  |                |     |            |
|  |                |     | ЦНТП "Інжзахист"   |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.9 |ДБН "Електричні кабельні    | IV кв.  |Управління       |
|  |системи опалення"       |     |архітектурно-     |
|  |                |     |конструктивних та   |
|  |                |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |Київпромелектропроект |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.10|"Порядок проведення професійної| IV кв.  |Відділ ліцензування та |
|  |атестації фахівців, які беруть |     |атестації будівельної |
|  |участь у створенні об'єктів  |     |діяльності       |
|  |архітектури"          |     |            |
|  |                |     |   НДІБВ      |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.11|"Положення про архітектурно-  | IV кв.  |Відділ ліцензування та |
|  |будівельну атестаційну комісію |     |атестації будівельної |
|  |та практичне його       |     |діяльності       |
|  |запровадження"         |     |            |
|  |                |     |Національна      |
|  |                |     |спілка архітекторів  |
|  |                |     |України        |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|2.12|Нову редакцію "Порядку     | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |консервації та розконсервації |     |стратегії розвитку   |
|  |об'єктів будівництва"     |     |будівельного комплексу |
|-----------------------------------------------------------------------|
|         3. Розробити методичні документи:          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Типові умови договору підряду | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |(контракту) у будівництві   |     |стратегії розвитку   |
|  |                |     |будівельного комплексу |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.2 |Доповнення до Довідника    | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |кваліфікаційних        |     |стратегії розвитку   |
|  |характеристик професій     |     |будівельного комплексу |
|  |працівників у будівництві   |     |            |
|  |(випуск 64) кваліфікаційними  |     |            |
|  |характеристиками нових     |     |            |
|  |професій і пропозицій щодо   |     |            |
|  |внесення змін І доповнень до  |     |            |
|  |ДКХП (ДК 003-95), випуск 64  |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.3 |Методичні рекомендації з    | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |перегляду єдиних норм затрат  |     |стратегії розвитку   |
|  |часу на виконання       |     |будівельного комплексу |
|  |будівельно-монтажних робіт з  |     |            |
|  |їх експериментальним      |     |            |
|  |опробуванням          |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.4 |Методичні рекомендації з    | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |формування собівартості    |     |стратегії розвитку   |
|  |будівельно-монтажних робіт в  |     |будівельного комплексу |
|  |умовах дії національних    |     |            |
|  |положень (стандартів) бух   |     |            |
|  |бухгалтерського обліку     |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.5 |Проект "Переліку важких робіт, | IV кв.  |Управління економіки та|
|  |виконуваних у будівництві з  |     |стратегії розвитку   |
|  |шкідливими умовами праці,   |     |будівельного комплексу |
|  |зайнятість на яких дає право  |     |            |
|  |на оплату праці за підвищеними |     |            |
|  |тарифними ставками"      |     |            |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|3.6 |Рекомендації з оцінки техніко- | IV кв.  |Управління       |
|  |економічної ефективності    |     |архітектурно-     |
|  |реконструкції житлових будинків|     |конструктивних та   |
|  |перших масових серій і термінів|     |інженерних систем   |
|  |окупності їх витрат      |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |  НДІБВ       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|     4. Підготувати до затвердження методичні документи:      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Систему економічних показників | IV кв.  |Управління       |
|  |ефективності застосування   |     |архітектурно-     |
|  |різних методів реконструкції  |     |конструктивних та   |
|  |житлових будинків       |     |інженерних систем   |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |  НДІБВ       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.2 |Рекомендації щодо       | III кв. |Управління       |
|  |формування мережі       |     |архітектурно-     |
|  |навчально-виховних закладів  |     |конструктивних     |
|  |та реконструкції дошкільних  |     |та інженерних     |
|  |закладів і загальноосвітніх  |     |систем         |
|  |шкіл у зв'язку з        |     |будинків і споруд   |
|  |реформуванням загальної    |     |житлово-цивільного   |
|  |середньої освіти        |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |КиївЗНДІЕП       |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.3 |Технічні вирішення       | IV кв.  |Управління       |
|  |уніфікованих конструктивних  |     |архітектурно-     |
|  |систем мансардних поверхів   |     |конструктивних     |
|  |та утеплення зовнішніх захисних|     |та інженерних систем  |
|  |конструкцій житлових будинків |     |будинків і споруд   |
|  |(стін, вікон, балконів)    |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |НДІпроектреконструкція |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.4 |Конструктивно-технологічні   | IV кв.  |Управління       |
|  |рішення реконструкції     |     |архітектурно-     |
|  |житлових будинків різних    |     |конструктивних     |
|  |конструктивних систем     |     |та інженерних систем  |
|  |                |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |НДІпроектреконструкція |
|----+-------------------------------+----------+-----------------------|
|4.5 |Інвестиційні показники     | IV кв.  |Управління       |
|  |проведення енергозберігаючих  |     |архітектурно-     |
|  |заходів на огороджувальних   |     |конструктивних     |
|  |конструкціях житлових     |     |та інженерних систем  |
|  |будинків перших масових серій |     |будинків і споруд   |
|  |                |     |житлово-цивільного   |
|  |                |     |призначення      |
|  |                |     |            |
|  |                |     |НДІпроектреконструкція |
-------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
                   Додаток 4
 
 
               ПЕРЕЛІК
      семінарів, конференцій, виставок та інших
     науково-технічних заходів, які проводитимуться
       Держбудом або за його участю у 2002 році
 
-------------------------------------------------------------------------
|N  | Тема конференції, |  Відповідальні  | Термін | Місце   |
|п/п |семінару, виставки |   виконавці   |проведення| проведення |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 1 |Республіканський  |Управління     | жовтень |м. Івано-  |
|  |семінар-нарада   |містобудівної    |     | Франківськ |
|  |"Основні напрями  |політики      |     |       |
|  |ефективної взаємодії|          |     |       |
|  |місцевих органів  |Управління     |     |       |
|  |містобудування   |містобудування   |     |       |
|  |та архітектури,   |та архітектури   |     |       |
|  |органів виконавчої |Івано-Франківської |     |       |
|  |влади та місцевого |обласної державної |     |       |
|  |само врядування"  |адміністрації    |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |Спілка архітекторів |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |Українська академія |     |       |
|  |          |  архітектури   |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |          |     |       |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 2 |Семінар-нарада   |Управління     | листопад | м. Київ  |
|  |"Особливості    |архітектурно-    |     |       |
|  |нормативної бази  |конструктивних   |     |       |
|  |щодо захисту від  |та інженерних    |     |       |
|  |пожежі будинків   |систем будинків   |     |       |
|  |і споруд"      |і споруд житлово-  |     |       |
|  |          |цивільного     |     |       |
|  |          |призначення     |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |УкрНДІПБ МВС    |     |       |
|  |          | України      |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          | КиївЗНДІЕП     |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |УкрНДІПцивільсільбуд|     |       |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 3 |Науково-пракична  |Управління     | вересень | м. Ялта  |
|  |конференція     |промислової     |     |       |
|  |"Інженерний захист |забудови, проблем  |     |       |
|  |морського узбережжя"|будівництва     |     |       |
|  |          |у складних     |     |       |
|  |          |інженерно-     |     |       |
|  |          |геологічних умовах |     |       |
|  |          |та ЧАЕС       |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |ТОВ "Знання"    |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |ЦНТП "Інжзахист"  |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |  НДІБК      |     |       |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 4 |Республіканський  |  Управління   | листопад-| м. Київ  |
|  |семінар-нарада   |  містобудівної  | грудень |       |
|  |"Організаційні   |   політики   |     |       |
|  |засади розроблення |          |     |       |
|  |та впровадження   |   Діпромісто   |     |       |
|  |містобудівної    |          |     |       |
|  |документації    |          |     |       |
|  |у сучасних умовах" |          |     |       |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 5 |Виставка кращих   | Державна     | III кв. | м. Київ  |
|  |будинків      |архітектурно-    |     |       |
|  |і комплексів    |будівельна інспекція|     |       |
|  |житлово-цивільного |          |     |       |
|  |призначення,    |  НДІБВ      |     |       |
|  |збудованих     |          |     |       |
|  |та прийнятих    |          |     |       |
|  |в експлуатацію   |          |     |       |
|  |у 2001 році     |          |     |       |
|  |в Україні      |          |     |       |
|  |          |          |     |       |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 6 |Семінар "Методи   |Управління     | жовтень |м. Севасто- |
|  |і засоби      |промислової     |     |  поль   |
|  |моніторингу,    |забудови, проблем  |     |       |
|  |прогнозу та     |будівництва     |     |       |
|  |попередження    |у складних     |     |       |
|  |небезпечних     |інженерно-     |     |       |
|  |впливів на об'єкти |геологічних умовах |     |       |
|  |і споруди"     |та ЧАЕС       |     |       |
|  |(Стихія-2002)    |          |     |       |
|  |          |Севастопольський  |     |       |
|  |          |інститут ГІНТР   |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |  НДІБК      |     |       |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 7 |Науково-технічний  |Управління     | жовтень | м. Київ  |
|  |семінар "Нові    |промислової     |     |       |
|  |закономірності   |забудови, проблем  |     |       |
|  |практичне      |будівництва     |     |       |
|  |застосування"    |у складних     |     |       |
|  |          |інженєрно-     |     |       |
|  |          |геологічних умовах |     |       |
|  |          |та ЧАЕС       |     |       |
|  |          |          |     |       |
|  |          |  НДІБК      |     |       |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 8 |Семінар з питань  |Управління     | IV кв.  |Буде     |
|  |роботи служб    |економіки та    |     |визначено  |
|  |замовника      |стратепі розвитку  |     |у процесі  |
|  |у будівництві    |будівельного    |     |підготовки  |
|  |в сучасних умовах  |комплексу      |     |       |
|----+--------------------+--------------------+----------+-------------|
| 9 |Семінар з      |Фінансово-економічне|III-IV кв.| м. Київ   |
|  |бухгалтерами    |управління     |     |       |
|  |підвідомчих     |          |     |       |
|  |організацій     |          |     |       |
|  |Держбуду      |          |     |       |
-------------------------------------------------------------------------
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com