Приказ от 29.08.2003 № 278 "Об утверждении форм государственных статистических наблюдений по статистике строительства"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 29.08.2003 № 278 "Об утверждении форм государственных статистических наблюдений по статистике строительства"
Дата начала действия02.08.2002
Дата принятия29.08.2003
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа278
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций06.04.2001
Принявший органГосударственный комитет статистики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            29.08.2003 N 278


      Про затвердження форм державних статистичних
       спостережень зі статистики будівництва


   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику"  та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень   зі   статистики   будівництва
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що
додаються, та ввести в дію починаючи зі звіту:
   за січень 2004 року:
   - N 1-кб місячна) "Звіт про виконання підрядних робіт";
   за I квартал 2004 року:
   - N 1-кб (квартальна) "Звіт про виконання підрядних робіт";
   - N 2-буд (квартальна) "Звіт про реалізацію дозволу на
виконання будівельних робіт".

   2. Установити, що форми державних статистичних спостережень,
які затверджені пунктом 1 цього наказу, подають організації,
підприємства,   установи   усіх   форм   власності   та
організаційно-правових форм господарювання.

   3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):

   3.1. Здійснювати  методологічне  керівництво  збором  та
розробкою  даних  державних  статистичних  спостережень  за
затвердженими формами.

   3.2. Підготувати і передати управлінню справами у визначені
терміни оригінали бланків затверджених форм державних статистичних
спостережень для їх тиражування.

   3.3. Підготувати зміни і доповнення до постановок задач щодо
доопрацювання програмного забезпечення до комплексів електронної
обробки  інформації  за  формами  N 1-кб (місячна), N 1-кб
(квартальна), N 2-буд (квартальна).

   3.4. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати
пропозиції до проекту Плану розробки та експлуатації комплексів
електронної обробки статистичної інформації на 2004 рік за формами
N 1-кб (місячна), N 1-кб (квартальна), N 2-буд (квартальна).

   4. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм  державних
статистичних спостережень.

   5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням та доставкою бланків форм державної
статистичної звітності на адресу Головного управління статистики в
Автономній  Республіці  Крим,  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських управлінь статистики.

   6. Головному  міжрегіональному  управлінню  статистики  у
м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та розробку даних за
затвердженими формами державних статистичних спостережень.

   7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір,
розробку і подання Держкомстату України звітів у встановлені
терміни.

   8. Скасувати з 1 січня 2004 року наказ Держкомстату України
від 31.07.2000 р. N 257 "Про затвердження форм
державної статистичної звітності з статистики будівництва та
основних фондів" в  частині  затвердження  форми  державного
статистичного спостереження N 1-кб (місячна) та від 02.08.2002 р.
N 294  "Про  затвердження  форм  державних
статистичних спостережень зі статистики інвестицій та будівництва"
в частині затвердження форм державних статистичних спостережень
N 1-кб (квартальна), N 2-буд (квартальна).

   9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 В.о. Голови Комітету                 В.А.Головко


        Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення


                ЗВІТ
         про виконання підрядних робіт


Подають: Терміни подання Форма N 1-кб-місячна
Будівельні підприємства усіх форм власності органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 3-го числа після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України від 29.08.2003 р. N 278 Термінова

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Коди організації-складача
за ЄДРПОУ території (КОАТУУ) виду еконо- мічної діяль- ності (КВЕД) форми влас- ності (КФВ) організацій- но-правової форми госпо- дарювання (КОПФГ) міністерства, ін- шого центрального органу, якому під- порядкована орга- нізація - складач інформації (КОДУ) *  
1 2 3 4 5 6 7
             


   * Тільки для підприємств державного сектору.


           1. Обсяг підрядних робіт

         за січень - ____________ 200_ р.

              (у фактичних цінах без ПДВ, тис. грн.)

Найменування N рядка Передбачено на рік за сумою укладених контрактів Виконано
з початку року по звітний місяць включно за відповідний період минулого року
А Б 1 2 3
Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами 343      
Обсяг реалізованої продукції 344      
у тому числі: обсяг продукції, виконаної субпідрядниками за будівельним контактом 345      


    2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг
       підрядних робіт і надходження замовлень

            за ____________ *)

Вид будівельних об'єктів N рядка Відпрацьовано людино-годин Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами у фактичних цінах, тис. грн. Надходження замовлень за місяць, тис. грн.
А Б 1 2 3
Будівлі (11 + 12) 01      
- житлові (111 + 112) 11      
Будинки квартирного типу та гуртожитки 111      
Дачні (садові) будинки 112      
- нежитлові 12      
Інженерні споруди 02      
Всього по будівництву (01 + 02) 03      


   *) Наводяться дані за кожний місяць окремо із місячним
запізненням.


            Короткі пояснення

   Звіт за ф. N 1-кб-місячна складають за вказівкою органів
державної статистики всі підприємства та їх підвідомчі виробничі
одиниці,  основним  видом  діяльності  яких,  відповідно  до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД),
є "Будівництво", а  саме:  підготовка  будівельних  ділянок,
будівництво завершених будівель, роботи з обладнання будівель та з
завершення будівництва, оренда устатковання для будівництва з
обслуговуючим персоналом.

   Також звіт складають підвідомчі виробничі одиниці підприємств
інших   видів   економічної   діяльності   (промислових,
сільськогосподарських та ін.), що виконують будівельні роботи за
контрактами підряду (з правом або без права юридичної особи).

   У розділі 1 наводяться дані щодо вартості виконаних та
реалізованих  підрядних робіт (у фактичних цінах, без ПДВ),
підставою для відображення яких є дані первинного обліку (форма
N КБ-3  "Довідка  про  вартість виконаних підрядних робіт",
затверджена спільним наказом Держкомстату України та Держбуду
України від 21.06.2002 N 237/5.

   У вартість підрядних робіт включається вартість будівельних і
монтажних робіт  під  час  нового  будівництва,  розширення,
реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і
споруд.

   У рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт,
виконаних  власними силами звітуючого підприємства (включаючи
власне будівництво), за укладеними генеральними,  прямими  і
субпідрядними контрактами за рахунок усіх джерел фінансування. До
обсягу підрядних робіт включається вартість матеріалів замовника
за фактичною вартістю їх придбання.

   У рядку  344  наводяться  дані щодо обсягу реалізованої
продукції, що визначається за фактичною вартістю, обрахованою для
розрахунку з замовниками за виконані роботи.

   До обсягу реалізованої продукції не включаються зворотні суми
від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансова плата
та вартість матеріалів замовника утримувані з вартості виконаних
підрядних робіт. Також у р. 344  не  включається  вартість
будівельних робіт, виконаних підприємством для власних потреб
(капітальний ремонт власних приміщень, тощо).

   Підприємство (підрядник),  що  залучає  до  виконання
будівельного  контракту  інше  підприємство  (субпідрядник),
відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
"Будівельні контракти" по цьому рядку вказує загальний обсяг
робіт, включаючи роботи, що виконані субпідрядником.

   У рядку 345 підприємство (підрядник), що залучає до виконання
будівельного  контракту  інше підприємство (субпідрядник), із
загального  обсягу  реалізованої  продукції  зазначає  обсяг
реалізованої продукції, виконаної субпідрядником за будівельним
контрактом.

   Показники розділу 2 наводяться на дискретній основі, тобто за
кожний окремий місяць із запізненням на місяць (наприклад: у січні
п. р. за грудень попереднього року, у лютому за січень п. р. і т.
д.).

   У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з
них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на
будівництві, здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами та обсяг надходження замовлень.

   У графі 1 "Відпрацьовано  людино-годин"  наводяться  всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України.  У  їх  складі  враховуються  години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами,  майстрами,  учнями,  що  проходять
практику,  тобто  персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах,  і  визначений  п.  4.5  (крім
п. 4.5.15-4.5.19)  Інструкції  зі  статистики  чисельності
працівників,  зайнятих  у  народному  господарстві  України,
затвердженої наказом Мінстату України N 171 від
07.07.95 зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату України
N 67 від 18.02.99.

   У кількість  відпрацьованих  людино-годин  слід  також
враховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понад місячну норму (поза  графіком),  які  оплачуються  за
підвищеними ставками.

   До відпрацьованих  людино-годин  не  відносяться  всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, у разі простою з наступних причин: чергова відпустка
або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою,
хвороби,  незабезпеченість  матеріалами,  паливом,  енергією,
страйки).

   У графі 2 наводиться обсяг підрядних робіт виконаних власними
силами тільки за звітний місяць (без ПДВ).

   У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць
слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт
власними  силами  будівельних  організацій  (без  переданих
субпідрядникам замовлень). До обсягу включається загальна вартість
замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

   Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,
прийняті  підприємством  на виконання робіт (послуг), що не
відносяться  до  будівельних  видів  діяльності  (наприклад,
транспортні  послуги  сторонній  організації,  замовлення  на
виготовлення промислової продукції, тощо).

   Обсяг замовлень,  що  надійшли  у  звітному  місяці,
відображається лише один раз, і не враховується у наступних
звітах.

        Перелік видів будівельних об'єктів

Будівлі
- житлові Будинки квартирного типу, гуртожитки, дачні (садові) будинки
- нежитлові Готелі, ресторани та подібні будівлі, будівлі офісні, торговельні, транспорту та засобів громадського зв'язку, промислові будівлі та склади, будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та санітарного призначення та ін.
Інженерні споруди
- транспортні будівлі Автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-посадочні смуги, мости, естакади, тунелі та метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди
- трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі, місцеві трубопроводи та комунікації
- комплексні промислові споруди Споруди гірничопромислових та добувних підприємств, підприємств електроенергетики, хімічної промисловості та ін., що не мають характерних ознак будинків (електростанції, збагачувальні фабрики і т. п.)
- інші інженерні споруди Споруди спортивного, або розважального призначення, інші інженерні споруди, не класифіковані раніше

 "___" ____________ 200_ р.

 Виконавець _____________________  Керівник _____________________
      (підпис, П. І. п. Б.,      (підпис, П. І. п. Б.)
          телефон)


        Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення


                ЗВІТ
         про виконання підрядних робіт


Подають: Терміни подання Форма N 1-кб-квартальна
Будівельні підприємства усіх форм власності органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 3-го числа після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України від 29.08.2003 р. N 278 Термінова

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Коди організації-складача
за ЄДРПОУ території (КОАТУУ) виду еконо- мічної діяль- ності (КВЕД) форми влас- ності (КФВ) організацій- но-правової форми госпо- дарювання (КОПФГ) міністерства, ін- шого центрального органу, якому під- порядкована орга- нізація - складач інформації (КОДУ) *  
1 2 3 4 5 6 7
             


   * Тільки для підприємств державного сектору.


           1. Обсяг підрядних робіт

         за січень - ____________ 200_ р.

              (у фактичних цінах без ПДВ, тис. грн.)

Найменування N рядка Передбачено на рік за сумою укладених контрактів Виконано
з початку року по звітний квартал включно за відповідний період минулого року
А Б 1 2 3
Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами 343      
Із рядка 343:        
оплачено замовниками за роботи, виконані у поточному році 311 x  
роботи з обладнання будівель 313    
капітальний ремонт 320      
у тому числі: ремонт будівель і споруд 321      
з них:      
- житлових будинків квартирного типу та гуртожитків 103    
- автомобільних шляхів 104    
поточний ремонт 322      
у тому числі: ремонт будівель і споруд 323      
Обсяг реалізованої продукції 344 x    
у тому числі: обсяг продукції, виконаної субпідрядниками за будівельним контактом 345 x    
 
Найменування N рядка За період
з початку року по звітний квартал включно за відповідний період минулого року
       
Довідково:      
Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу будівельної діяльності, осіб 100    
Середня кількість позаштатних працівників будівельної діяльності (працюючі за договорами та зовнішні сумісники), осіб 103    
Фонд оплати праці штатних працівників облікового складу будівельної діяльності, тис. грн. 101    


    2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг
       підрядних робіт і надходження замовлень

            за ____________ *)

Вид будівельних об'єктів N рядка Відпрацьовано людино-годин Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами у фактичних цінах, тис. грн. Надходження замовлень за місяць, тис. грн.
А Б 1 2 3
Будівлі (11 + 12) 01      
- житлові (111 + 112) 11      
Будинки квартирного типу та гуртожитки 111      
Дачні (садові) будинки 112      
- нежитлові 12      
Інженерні споруди 02      
Всього по будівництву (01 + 02) 03      


   *) Наводяться дані тільки за окремі місяці: у I кварталі - за
лютий, у II кварталі - за травень, у III кварталі - за серпень, у
IV кварталі - за листопад.

 "___" ____________ 200_ р.

 Виконавець _____________________  Керівник _____________________
      (підпис, П. І. п. Б.,      (підпис, П. І. п. Б.)
          телефон)


            Короткі пояснення

   Звіт за ф. N 1-кб-квартальна складають за вказівкою органів
державної статистики всі підприємства та їх підвідомчі виробничі
одиниці, основним видом економічної діяльності яких відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД),
є "Будівництво", а  саме:  підготовка  будівельних  ділянок,
будівництво завершених будівель, роботи з обладнання будівель та з
завершення будівництва, оренда устатковання для будівництва з
обслуговуючим персоналом.

   Також звіт складають підвідомчі виробничі одиниці підприємств
інших   видів   економічної   діяльності   (промислових,
сільськогосподарських і таких інших), що виконують будівельні
роботи за контрактами підряду (з правом або без права юридичної
особи).

               Розділ 1

   У цьому розділі відображають дані щодо вартості виконаних та
реалізованих підрядних робіт. Крім цього наводиться інформація про
середньооблікову чисельність працівників та фонд оплати праці.

   У рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт,
виконаних власними силами звітуючого підприємства  (включаючи
власне  будівництво),  за укладеними генеральними, прямими і
субпідрядними контрактами за рахунок усіх джерел фінансування. У
вартість  підрядних робіт включається вартість будівельних і
монтажних робіт  під  час  нового  будівництва,  розширення,
реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і
споруд.

   Підставою для відображення в звітності підрядної організації
вартості виконаних робіт за звітний період є дані первинного
обліку (форма N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних
робіт", затверджена спільним наказом Держкомстату України та
Держбуду України від 21.06.2002 N 237/5.

   До обсягу підрядних робіт включається вартість матеріалів
замовника за фактичною вартістю їх придбання.

   У рядку 311 (із рядка 343) виділяється вартість робіт,
виконаних і оплачених замовниками у звітному періоді. Кошти,
одержані від замовника в поточному році за роботи, виконані в
минулому році, по цьому рядку не відображаються.

   За рядками 320 та 322 відображається вартість робіт  з
капітального та поточного ремонтів будівель і споруд, виконаного
для організацій усіх форм власності, а також по замовленнях
населення за рахунок їх коштів. При визначенні цих показників слід
керуватись листом  Держбуду  України  від  13.01.98  N  7/11
 "Про визначення понять поточного та капітального
ремонту житлових та громадських будівель".

   У рядку 344 наводяться дані  щодо  обсягу  реалізованої
продукції,  що  визначається за фактичною вартістю без ПДВ,
зазначеною в оформленій для розрахунку з замовниками формі N КБ-3
"Довідка про вартість виконаних підрядних робіт".

   До обсягу реалізованої продукції не включаються зворотні суми
від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансова плата
та вартість матеріалів замовника утримувані з вартості виконаних
підрядних робіт. Також не включається вартість будівельних робіт,
виконаних підприємством для власних потреб (капітальний ремонт
власних приміщень, тощо).

   Підприємство (підрядник),  що  залучає  до  виконання
будівельного контракту інше підприємство (субпідрядник) по цьому
рядку відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку  "Будівельні контракти" вказує загальний обсяг робіт,
включаючи роботи, виконані субпідрядником.

   У рядку 345 підприємство (підрядник), що залучає до виконання
будівельного  контракту  інше підприємство (субпідрядник), із
загального  обсягу  реалізованої  продукції  зазначає  обсяг
реалізованої продукції, виконаної субпідрядником.

   За рядками 100 і 103 заповнення показників здійснюється
відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом
Мінстату України N 171 від 07.07.95 зі змінами,
затвердженими наказом Держкомстату України N 67 від
18.02.99.

   Розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників
облікового складу (ряд. 100) здійснюється у відповідності з п. 3.3
вищезгаданої Інструкції . При цьому працівники, які
виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру (у
т. ч. за договорами підряду)  включаються  до  складу  того
підприємства, що провадило розрахунки за виконані роботи, а також
за умови, що ці працівники не включаються до списків інших
підприємств  (п.  2.1.9 Інструкції зі статистики чисельності
працівників).

   Розрахунок середньої  кількості  позаштатних  працівників
(працюючих за договорами цивільно-правового характеру та зовнішніх
сумісників) (ряд. 103) здійснюється:
   - за наявності систематичного обліку явок та неявок на роботу
зазначених категорій працівників - згідно з порядком, визначеним
п. п. 3.3.1 - 3.3.3 вищезгаданої Інструкції;
   - у разі відсутності обліку робочого часу (наприклад, при
укладенні договору на виконання визначеного обсягу робіт  у
встановлений термін) - як середня хронологічна на підставі даних
про кількість працівників відповідної категорії на початок кожного
місяця за формулою:

       К на 01.01.N : 2 + К на 01.02.N + ... +
       _______________________________________
                n

         + К на 01.n.N + К на t.n.N : 2
         ______________________________
                n

   де К - кількість працівників, n - кількість місяців у
звітному періоді, t - остання дата звітного періоду, N - звітний
рік.

   При заповненні рядка 101 слід керуватись Інструкцією зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства
статистики  України  від  11.12.95  N  323  і
зареєстрованої Мін'юстом 21.12.95 за N 465/1001.

               Розділ 2

   Показники другого розділу наводяться за окремі місяці. У
звіті за I квартал - за лютий, за II квартал - за травень, за III
квартал - за серпень, за IV квартал - за листопад.

   У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з
них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на
будівництві; здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних
власними  силами,  за  договірними цінами; обсяг надходження
замовлень.

   У графі 1 "Відпрацьовано  людино-годин"  наводяться  всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України.  У  їх  складі  враховуються  години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами,  майстрами,  учнями,  що  проходять
практику,  тобто  персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах,  і  визначений  п.  4.5  (крім
п. 4.5.15-4.5.19)  Інструкції  зі  статистики  чисельності
працівників,  зайнятих  у  народному  господарстві  України,
затвердженої наказом  Мінстату  України  від  7.07.95  N 171
, і змінами до Інструкції зі статистики чисельності
працівників,  зайнятих  у  народному  господарстві  України,
затвердженими Держкомстатом України від 18.02.99 N 67
та зареєстрованими в Мін'юсті України 09.03.99 N 145/3438.

   У кількість  відпрацьованих  людино-годин  слід  також
враховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понад місячну норму (поза  графіком),  які  оплачуються  за
підвищеними ставками.

   До відпрацьованих  людино-годин  не  відносяться  всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, в разі простою з наступних причин: чергова відпустка
або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою,
хвороби,  незабезпеченість  матеріалами,  паливом,  енергією,
страйки).

   У графі 2 наводиться обсяг підрядних  робіт,  виконаних
власними силами тільки за звітний місяць.

   У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць
слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт
власними  силами  будівельних  організацій  (без  переданих
субпідрядникам замовлень). До обсягу включається загальна вартість
замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

   Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,
прийняті  підприємством  на виконання робіт (послуг), що не
відносяться  до  будівельних  видів  діяльності  (наприклад,
транспортні  послуги  сторонній  організації,  замовлення  на
виготовлення промислової продукції, тощо).

   Обсяг замовлень,  що  надійшли  у  звітному  місяці,
відображається лише один раз і не враховується у наступних звітах.

        Перелік видів будівельних об'єктів

Будівлі
- житлові Будинки квартирного типу, гуртожитки, дачні (садові) будинки
- нежитлові Готелі, ресторани та подібні будівлі, будівлі офісні, торговельні, транспорту та засобів громадського зв'язку, промислові будівлі та склади, будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та санітарного призначення та ін.
Інженерні споруди
- транспортні будівлі Автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-посадочні смуги, мости, естакади, тунелі та метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди
- трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі, місцеві трубопроводи та комунікації
- комплексні промислові споруди Споруди гірничопромислових та добувних підприємств, підприємств електроенергетики, хімічної промисловості та ін., що не мають характерних ознак будинків (електростанції, збагачувальні фабрики і т. п.)
- інші інженерні споруди Споруди спортивного, або розважального призначення, інші інженерні споруди, не класифіковані раніше


        Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення


                ЗВІТ
   ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

         за січень - ____________ 200_ р.


Подають: Терміни подання Форма N 2-буд
Підприємства, організації, установи-замовники усіх форм власності та органи виконавчої влади міст, селищ, сіл, районів органу державної статистики за місцезнаходженням Не пізніше 8 числа після звітного періоду ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України від 29.08.2003 р. N 278 Квартальна Поштова

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Коди організації-складача
за ЄДРПОУ терито- рії (КОАТУУ) виду еконо- мічної діяль- ності (КВЕД) форми влас- ності (КФВ) організацій- но-правової форми госпо- дарювання (КОПФГ) міністерства, ін- шого центрального органу, якому під- порядкована орга- нізація - складач інформації (КОДУ) * **
1 2 3 4 5 6 7
             


   * Тільки для підприємств державного сектору.
   ** 1 Підприємства, які змінили форму власності.
   2 - Будівництво, пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на
ЧАЕС, за рахунок державного бюджету.
   3 - Будівництво для депортованих осіб.
   (Потрібне підкреслити)

            Розділ 1. Загальний *

   1.1 Найменування об'єкта будівництва, його адреса ___________
__________________________________________________________________
 
1 - підрядний
2 - господарський
3 - домогосподарствами
     
                     місяць  рік  N дозволу
 
минула - 1  припинена - 2  продовжена - 3
   
                          місяць  рік

   
                          місяць  рік

1.7 Проектна потужність будівлі, споруди: Код за НПБ ** Одиниця виміру Потужність (розмір)
А Б 1
       
найменування потужності      
       

 
   1- нове будівництво
   Будівельні заходи на діючих будівлях, спорудах з  метою
збільшення площі або потужності:
   2 - розширення
   3 - реконструкція
 


   * Замовники, що звітували за ф. N 1-буд, заповнюють лише
рядки 1.2, 1.3, 1.4, 1.6.
   ** Заповнюється органами державної статистики.

    Розділ 2. Закінчені будівництвом будівлі, споруди

       
число місяць рік номер

2.2 Фактично введена в дію потужність (за актом прийняття) Код за НПБ * Одиниця виміру Потужність (розмір) Кількість будівель, одиниць
всього у т. ч. за рахунок державного бюджету
А Б 1 2 3
найменування потужності          
         
           

всього у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету
1 2
   


   * Заповнюється органами державної статистики.

      Розділ 2.1. Характеристика житлової будівлі

Житлові будівлі N рядка Кількість квартир, одиниць Загальна площа, кв. м Житлова площа, кв. м
А Б 1 2 3
Квартир в житловому будинку - всього 210      
в тому числі:        
однокімнатних 211      
двокімнатних 212      
трикімнатних 213      
чотирикімнатних 214      
п'ятикімнатних 215      
шестикімнатних 216      
семикімнатних 217      
восьмикімнатних і більше 218      
Гуртожиток 219 X    

      Розділ 2.2. Комфортність житлової будівлі

Обладнано N рядка так - "1", ні - "0" Обладнано N рядка так - "1", ні - "0"
А Б 1 А Б 1
Водопроводом 220   Плитами    
Гарячим водопостачанням 221   електричними 226  
Каналізацією 222   газовими 227  
Опаленням     Ліфтами 228  
центральним 223   Сміттєпроводом 229  
пічним 224   Ванною і душем 230  
від індивідуальних установок 225        

      Розділ 3. Будівельний матеріал, що переважно
    використано при улаштуванні зовнішніх стін будівель

рядок 3.1  

   Цегла - 1; панелі - 2; блоки - 3; дерево - 4; монолітний
бетон - 5; ніздрюватий бетон - 6; змішані матеріали - 7; інші види
матеріалів - 8.

          Розділ 4. Стан будівництва
         незавершеної будівлі, споруди

рядок 4.1     рядок 4.2  
 
(нове будівництво)  
Розпочаті роботи з нульового циклу - 1 Будівництво законсервовано - 5
Виконано нульовий цикл та закладено фундамент - 2 Будівництво призупинено - 6
Виведені несучі стіни - 3  
Зведено дах (покриття) - 4  


4.3 Дата консервації або припинення будівництва

                          місяць  рік


4.4 Код причини припинення будівництва

   (відсутність фінансування - 1, недоцільність будівництва - 2,
порушення чинного законодавства - 3, інші причини - 4)

4.5 Наміри щодо законсервованого або призупиненого
будівництва

Продовжити будівництво - 1 Остаточно припинити будівництво і списати витрати - 4
Перепрофілювати - 2 Інші наміри - 5
Продати - 3  

4.6 Фактично освоєно інвестицій в основний капітал
(капітальних вкладень) з початку будівництва по
звітний квартал включно - тис. грн.

4.7 У т.ч. за рахунок коштів державного бюджету -
тис. грн.

4.8 Процент будівельної готовності


     Розділ 5 * Додаткова інформація по будівлях і
      спорудах, визначених постановами Кабінету
         Міністрів України на звітний рік

5.1 Інвестиції в основний капітал (капітальні
вкладення), що підлягають освоєнню у звітному
році - тис. грн.

5.2 У тому числі витрати на виконання будівельних
і монтажних робіт - тис. грн.

5.3 Фактично освоєно інвестицій в основний капітал
(капітальних вкладень) з початку року по звітний
квартал включно - тис. грн.

5.4 У тому числі витрати на виконання будівельних
і монтажних робіт - тис. грн.

5.5 Із освоєних обсягів інвестицій (з рядка 5.3)
фактично профінансовані з державного бюджету -
тис. грн.

5.6 Процент будівельної готовності   * Заповнюється   замовниками   за  окремою  вказівкою
територіальних органів державної статистики.

 "___" ____________ 200_ р.
 ______________________________        Керівник ___________
 прізвище, N телефону виконавця

            Короткі пояснення

   Звіт за формою N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на
виконання будівельних робіт" складається на кожну будівлю чи
споруду окремо, будівництво, розширення або реконструкція якої:
   - закінчені у звітному кварталі;
   - здійснюються або призупинені (за станом на кінець звітного
року).

   Дані щодо кожної будівлі індивідуальної забудови заповнюються
органами виконавчої влади міст, селищ, районів, сіл.

   Вартісні показники наводяться цілим числом без десяткових
знаків.

   По рядках 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 4.3 місяць та рік записуються
цифрами: місяць - двозначним числом, рік  -  чотиризначним.

   Наприклад: травень 2002 року -
05 2002

   Розділ 1 заповнюють замовники всіх форм  власності,  що
здійснюють нове будівництво, розширення або реконструкцію будівель
і споруд.

   Рядки 1.1 та 1.3 форми N 2-буд відповідають рядкам 2.01 та
1.05 форми N 1-буд.

   У рядку 1.2 проставляється цифровий код 1 або 2 в залежності
від способу ведення будівництва: підрядний чи господарський. Для
індивідуальних забудовників - 1 або 3 за контрактами підряду або
домогосподарствами.

   У рядку 1.4 зазначається цифровий код 1, 2, 3 на основі
відповідних рішень, що підтверджуються документально.

   У рядку 1.7 проставляються дані про найменування потужності,
її розмір, одиницю виміру. Цифровий код за Номенклатурою продукції
будівництва  (НПБ) заповнюється працівником органів державної
статистики.

   Наприклад:

1.05 Проектна потужність будівлі, споруди: Виробництво турбін парових Код за НПБ * Одиниця виміру Потужність (розмір)
1251.1.02.41.2 тис. кВт 300
найменування потужності 1251.1.02.27.2 шт 50
     

   У рядку  1.8  проставляється  цифровий  код  характеру
будівництва, передбаченого проектом: нове будівництво  -  1,
розширення - 2 та реконструкція - 3.

   У рядку  1.9  проставляється  вартість  будівництва, яка
визначена  проектною  організацією  на  стадії  розроблення
проектно-кошторисної документації, згідно з "Правилами визначення
вартості будівництва" (ДБН Д. 1.1-1-2000.

   Розділ 2 заповнюють замовники, які у  звітному  періоді
закінчили будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції
або розширення будівель і споруд та прийняли їх в експлуатацію,
незалежно від терміну будівництва згідно з дозволом.

   У рядку 2.1 проставляється дата затвердження акта державної
(робочої) приймальної або державної  технічної  комісії  про
прийняття в експлуатацію будівлі чи споруди органом, що призначив
комісію (відповідно до ДБН А.3.1-3-94.

   У рядках 2.2 наводяться дані про фактично введену в дію
потужність будівлі чи споруди, її розмір або площу, що вказані в
акті прийняття. Ці параметри, як правило, повинні відповідати
даним, наведеним у рядках 2.08 форми N 1-буд
"Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт"
по конкретній будівлі чи споруді.

   У випадках, коли згідно з актом держкомісії, введено у дію
частину будівлі чи споруди, що передбачено дозволом (I черга,
секція і т. ін.), то у рядку 2.2 вказується: "I черга", "часткове
введення", "I секція" і т. п.

   У рядку 2.3 відображається фактична вартість введених в дію
основних фондів згідно з актом державної комісії про прийняття
об'єкта в експлуатацію.

   Розділи 2.1 та 2.2 заповнюються замовниками, які у звітному
періоді завершили будівництво, розширення або реконструкцію та
прийняли в експлуатацію житлові будівлі.

   Розділ 3 заповнюють замовники, які у звітному періоді ввели у
дію житлову або нежитлову будівлю.

   Розділ 4 заповнюється один раз на рік, за станом на кінець
звітного року, замовниками, які здійснюють нове будівництво,
розширення та реконструкцію діючих будівель, споруд, незалежно від
наявності дозволів на будівництво. В розділ включаються також дані
по  тимчасово  припиненому  та  законсервованому  будівництву
(фінансування якого у звітному періоді не здійснювалося або кошти
виділені  лише  на  консервацію). При здійсненні будівництва
індивідуальних житлових будинків цей розділ не заповнюється.

   Рядок 4.1 заповнюється тільки у випадку здійснення нового
будівництва і проставляються цифрові коди від 1 до 4:
   1 - коли здійснюються роботи з підготовки  будівельного
майданчику чи роботи з підготовки котловану;
   2 - виконані роботи нульового циклу, закладено фундамент та
інші конструкції нульового циклу;
   3 - виведені несучі стіни з перекриттям передбачених проектом
параметрів;
   4 - будівля вкрита дахом (покриттям).

   Рядок 4.1 не заповнюється у разі будівництва транспортних
споруд,  трубопроводів, комунікацій та ліній електропередачі,
резервуарів.

   По рядку 4.2 проставляються цифрові коди 5, 6 на основі
відповідних рішень, що підтверджуються документально. Цими ж
рішеннями слід керуватися при заповненні рядків 4.3, 4.4.

   Рядки 4.3, 4.4, 4.5 заповнюються у випадках, коли у рядку 4.2
проставлені відповідні цифрові коди.

   У рядку  4.6,  4.7  наводяться дані про обсяг освоєних
інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) по будівлі чи
споруді з початку будівництва до кінця звітного періоду включно у
фактичних цінах відповідних років.

   У рядку 4.8 проставляється процент будівельної готовності, що
визначається (у порівнянних цінах) як відношення капітальних
вкладень, які освоєні з початку будівництва до моменту складання
звіту, до загальної вартості будівництва. Процент наводиться у
цілих числах без десяткового знаку.

   Розділ 5 заповнюють за вказівкою територіальних  органів
державної  статистики  замовники,  які здійснюють будівництво
будівель чи споруд за переліком, визначеним постановами Кабінету
Міністрів України у звітному році.

   У рядках  5.3,  5.4 наводяться дані про обсяг освоєних
інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) по будівлі чи
споруді з початку року по звітний квартал включно у фактичних
цінах відповідного року.

   У рядку 5.6 проставляється процент будівельної готовності,
який розраховується аналогічно рядку 4.8.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com