Решение от 27.02.2004 № 15 Об итогах работы Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2003 году и основные задачи, которые вытекают из Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины Европейский выбор. Концептуальные основы стратегии экономического и социального развития Украины на 2002-2011 годы и Программы деятельности Кабинета Министров Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 27.02.2004 № 15 Об итогах работы Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2003 году и основные задачи, которые вытекают из Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины Европейский выбор. Концептуальные основы стратегии экономического и социального развития Украины на 2002-2011 годы и Программы деятельности Кабинета Министров Украины
Дата принятия27.02.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
Шифр документа15
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций21.04.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
         З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             27.02.2004 N 15
 
 
    Про підсумки роботи Державного комітету України з
   будівництва та архітектури, підприємств та організацій
   будівельного комплексу України у 2003 році та основні
   завдання, що випливають з Послання Президента України
     до Верховної Ради України "Європейський вибір.
     Концептуальні засади стратегії економічного та
    соціального розвитку України на 2002-2011 роки" та
     Програми діяльності Кабінету Міністрів України
 
 
   Підсумовуючи результати роботи Державного комітету України з
будівництва  та  архітектури,  підприємств  та  організацій
будівельного комплексу у 2003 році, колегія відзначає, що у
минулому році продовжувалась реалізація завдань довгострокової
стратегії, проголошеної Президентом України у своєму Посланні до
Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади
стратегії економічного та соціального  розвитку  України  на
2002-2011 роки" та Програми діяльності Кабінету
Міністрів України.
   Діяльність Держбуду України була спрямована на реалізацію
основних завдань, визначених Положенням про Державний комітет
України з будівництва та архітектури, насамперед - щодо участі у
формуванні державної житлової політики, науково-технічної  та
економічної  політики  у  сферах  будівництва,  промисловості
будівельних матеріалів, архітектури та містобудування.
   У минулому році в будівництві відбулись суттєві позитивні
зрушення: освоєно 49,6 млрд. грн. капітальних вкладень, що на
27,7% більше ніж у 2002 році; обсяги виконаних підрядних робіт
зросли на 26,5% і склали 13,3 млрд. грн. Введено 6,4 млн. кв. м
житла, що на 5,9% більше ніж у 2002 році. Слід зауважити, що
вперше за останні роки зростання обсягів інвестицій в основний
капітал  відбулось  у  всіх  регіонах.  Значне  пожвавлення
спостерігалось у сфері архітектури, інженерної та  технічної
діяльності. Зросли обсяги виробництва переважної більшості видів
продукції підприємств промисловості будівельних матеріалів.
   Важливою віхою минулого року було прийняття Верховною Радою
України Господарського та Цивільного кодексів України
, Законів України "Про іпотеку" , "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю"  >> ) "Про іпотечне
кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом  та
іпотечні  сертифікати" , які стали базовими для
розроблення  інших  нормативних  актів  у  сфері  розвитку
підприємництва, інвестиційної діяльності, контрактних відносин,
становлення іпотечного кредитування та нових фінансово-кредитних
механізмів залучення коштів у житлове будівництво.
   Знято мораторій із застосування положень Закону України "Про
майнову  відповідальність за порушення умов договору підряду
(контракту) про  виконання  робіт  на  будівництві  об'єктів"
, який діяв протягом трьох років після прийняття цього
Закону, що дало підстави для  розроблення  та  впровадження
відповідних механізмів його реалізації.
   У першому читанні прийняті Верховною Радою України проекти
Законів України "Про внесення змін та доповнень до Закону України
"Про  охорону  культурної  спадщини",  "Про  затвердження
Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів
культурної спадщини", внесено до Верховної Ради України проект
Закону  України  "Про внесення змін до Закону України "Про
відповідальність за правопорушення у сфері містобудування".
   Прийнято ряд нормативних актів Кабінету Міністрів України з
питань збереження історичної забудови міст Одеси, Львова, Збаража,
Глухова,   Кам'янець-Подільського,   Батурина,  Жовкви  та
функціонування заповідників Кременецько-Почаївського, "Хотинська
фортеця", "Чернігів стародавній".
   Розроблено та внесено на розгляд до Кабінету  Міністрів
України проект Закону України "Про державне фінансування та
цільове довгострокове кредитування будівництва житла", спрямований
на розв'язання проблеми забезпечення житлом громадян, перш за все
таких, які потребують соціального захисту, а також  проекти
постанов Кабінету Міністрів України, спрямовані на удосконалення
контрактних відносин у будівництві: "Про Загальні умови укладання
та виконання договорів підряду в капітальному будівництві", "Про
затвердження Особливих умов укладання та виконання договорів
підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів
господарювання".
   Продовжувалась робота  щодо  реалізації Генеральної схеми
планування території України: проведено моніторинг її виконання,
виконано аналіз розвитку території України, систем розселення,
інженерно-транспортної інфраструктури, національної екологічної
мережі, оздоровчо-рекреаційного та туристичного комплексів тощо.
   Здійснювалось удосконалення нормативної бази з проектування
сучасних житлових будинків, об'єктів соціального та культурного
призначення, реконструкції житлових будинків перших масових серій,
інженерного обладнання будинків і споруд, а також створення умов
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів соціальної інфраструктури. Запроваджувались у масове
будівництво сучасні конструктивно-архітектурні системи на основі
енерго-, ресурсозберігаючих технологій, прогресивних технічних та
інженерних рішень. Надавалась методична допомога в реалізації
галузевих  та  регіональних програм модернізації (ліквідації)
аварійно-небезпечних будинків і споруд.
   Здійснювались заходи щодо посилення контролю за дотриманням
будівельних норм і правил, місцевих правил забудови, проектних
рішень при розміщенні і будівництві об'єктів містобудування.
Розроблено середньострокові пріоритетні  напрями  інноваційної
діяльності у галузі будівництва, заходи до Галузевої програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на 2001-2005 роки, а також концепція технічного регламенту з
підтвердження відповідності "Будівельні вироби".
   Разом з тим є проблемні питання, які потребують розв'язання.
   Темпи будівництва житла в Україні не відповідають завданням,
визначеним Указом Президента України, і не є достатніми для
розв'язання житлової проблеми в країні. Не забезпечується у
повному обсязі виконання прогнозних показників розвитку житлового
будівництва, встановлених Урядом України.
   Залишається значним обсяг неоплачених замовниками робіт -
сума боргу становить 1,6 млрд. грн., що негативно впливає на
фінансовий стан будівельних підприємств, половина яких як і в 2002
році працювала збитково. Повільно скорочується заборгованість із
виплати заробітної плати працівникам: станом на 1 січня 2004 року
обсяг заборгованості із заробітної плати склав 146,5 млн. грн., що
лише на 25,6% менше порівняно із 1 січня 2003 року. Більш дієвих
заходів повинні вжити керівники  будівельних  корпорацій  та
підприємств  сфери  Держбуду  щодо ліквідації збитковості та
підвищення рентабельності підприємств.
   Потребує перегляду відповідно до сучасних вимог містобудівної
політики процедура проведення державної  експертизи  проектів
будівництва  як  складової  спрощення  дозвільної  системи у
будівництві, а також законодавство про  відповідальність  за
правопорушення у сфері містобудування, зокрема при виконанні
будівельних робіт з порушеннями державних норм, стандартів та
проектних рішень. Нерівномірним залишається містобудівне освоєння
територій по регіонах, відстає від показників зарубіжних країн
рівень заповідної справи в Україні.
   Серйозного опрацювання  вимагає  питання  стосовно  ролі
відповідних структурних підрозділів Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних  адміністрацій  у  визначенні стратегічних напрямів
розвитку будівельного комплексу в регіонах.
   З метою організації у 2004 році роботи Держбуду України над
реалізацією  завдань  довгострокової  стратегії,  проголошеної
Президентом  України  у  Посланні до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального   розвитку  України  на  2002-2011  роки"
, Програми діяльності Кабінету Міністрів України
, Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік", інших актів Глави Держави, Верховної Ради
України та   Уряду  України,  колегія  Держбуду  України
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити Основні завдання та організаційно-технічні заходи
Держбуду України на 2004 рік, Перелік проектів законодавчих актів
і нормативно-методичних документів, які передбачається розробити у
2004 році, Перелік семінарів, конференцій, виставок та інших
науково-технічних заходів, які планується проводити за участю або
при підтримці Держбуду у 2004 році.
 
   2. Першому  заступникові  Голови  Комітету  А.  Беркуті,
Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
(Т. Шарапова):
   - продовжити разом із структурними підрозділами Комітету
практику взаємодії з Комітетом Верховної Ради України з питань
будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства  та
зв'язку щодо поліпшення законодавчого забезпечення будівельної
галузі;
   - здійснювати  аналіз  результатів  роботи  будівельного
комплексу з метою виявлення загальних тенденцій та підготовку
пропозицій стосовно підвищення ефективності його діяльності;
   - сприяти системності та послідовності впровадження заходів,
спрямованих на створення ефективних фінансово-кредитних механізмів
залучення коштів населення та довгострокових кредитів у житлове
будівництво, у першу чергу, іпотечного кредитування, активізації
інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання;
   - забезпечувати узагальнення прогнозних показників розвитку
житлового будівництва на середньостроковий період (2005-2006 роки)
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
   - сприяти  створенню  умов  для  реалізації  громадянами
конституційного права на житло шляхом розроблення відповідних
нормативно-правових актів;
   - удосконалювати нормативно-методичне забезпечення управління
та економіки, організації будівельного виробництва, контрактних
взаємовідносин, нормування праці та виробничих витрат матеріалів у
будівництві;
   - сприяти впровадженню у  практику  укладання  підрядних
контрактів у будівництві нормативних актів, що випливають з
положень Господарського та Цивільного кодексів України
, Закону України "Про майнову відповідальність за
порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на
будівництві об'єктів".
 
   3. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
(П.Губень):
   - забезпечити розроблення нормативного акта щодо визначення
вартості будівництва соціального житла;
   - підготувати до подання в установленому порядку до Кабінету
Міністрів України концептуальних засад проекту Закону України "Про
державну експертизу проектів будівництва";
   - здійснювати постійний контроль за правильністю визначення
вартості робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, які
фінансуються за рахунок резервного фонду бюджету України;
   - забезпечити методичне керівництво та здійснювати вибіркові
перевірки дотримання службами Укрінвестекспертизи законодавчих та
нормативних документів у галузі будівництва  при  проведенні
комплексної державної експертизи проектів будівництва;
   - своєчасно  готувати  та  доводити  до  заінтересованих
організацій  інформацію  щодо  питомих  вартісних  показників
будівництва об'єктів житла та соціального призначення, а також
вартості будівельної продукції загалом та окремих її складових.
 
   4. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
організаційно-аналітичного забезпечення апарату (А.Григор) вжити
заходів щодо:
   - впровадження в практику  роботи  центрального  апарату
сучасних інформаційних технологій управлінської діяльності;
   - розширення сфери та обсягів  інформованості  суб'єктів
будівельної діяльності та громадськості про стан формування та
реалізації   державної   житлової   політики,   державної
науково-технічної та економічної політики у сферах містобудування,
архітектури, будівництва та промисловості будівельних матеріалів;
   - посилення контрольної роботи за виконанням законів України,
актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, а
також наказів, рішень колегії та науково-технічної ради Держбуду;
   - вдосконалення організаційних засад співпраці Держбуду з
Верховною Радою України та структурами її секретаріату щодо
формування та актуалізації законодавчої бази  з  будівельної
діяльності.
 
   5. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, заступникам
Голови Комітету О.Бондаренку, В.Гречку,  Ю.Казміруку,  Відділу
кадрів (Н.Осяєва):
   - з метою здійснення регулярного контролю за проходженням
державної  служби  та  професійними  досягненнями  державних
службовців,  підвищення  ефективності  їх  діяльності  і
відповідальності за доручену справу провести у 2004 році оцінку та
атестацію державних службовців Комітету;
   - здійснити заходи щодо покращання організації підвищення
кваліфікації державних службовців, керівників підприємств, установ
і організацій, що належать до сфери управління Комітету, та їх
кадрового резерву;
   - при укладанні та переукладанні з керівниками державних
підприємств, установ та організацій, що  входять  до  сфери
управління Держбуду, трудових договорів (контрактів) особливу
увагу звертати на кількісні та якісні оцінки їхньої роботи та
необхідність омолодження керівного складу підприємств.
 
   6. Заступнику  Голови  Комітету  Ю.Казміруку,  Управлінню
містобудівної політики (А.Економов):
   - забезпечити виконання заходів з реалізації Генеральної
схеми планування території України, організацію проведення її
моніторингу та підготовку щорічної доповіді Кабінету Міністрів
України;
   - підготувати пропозиції щодо вдосконалення містобудівного
законодавства, зокрема розробити проект Містобудівного кодексу
України;
   - продовжити роботу щодо спрощення дозвільно-погоджувальної
системи на будівництво об'єктів містобудування;
   - продовжити розроблення спільних проектів містобудівного
розвитку транскордонних регіонів Україна - Білорусь та Україна -
Словаччина;
   - підготувати  науково  обгрунтовані  пропозиції  щодо
вдосконалення   норм   відведення   земельних   ділянок
санаторно-курортних та оздоровчих закладів.
 
   7. Заступникові Голови Комітету Ю. Казміруку, Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) продовжити роботу з
вирішення актуальних проблем удосконалення архітектури житлових та
громадських будинків і споруд, у тому числі, які витікають із
рішення колегії Держбуду від 19 грудня 2003 р. "Про роботу
Управління  архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення",
з головних напрямів діяльності:
   - запровадити в практику будівництва нову редакцію Державних
будівельних норм з проектування житлових будинків різних типів, в
тому числі соціального житла;
   - забезпечити завершення розроблення норм з реконструкції і
капітального ремонту житлових будинків перших масових серій;
   - забезпечити виконання заходів цільових державних програм
щодо подальшого вдосконалення нормативної бази з проектування
сучасних громадських будинків, спрямованих на поліпшення умов
соціально-культурного обслуговування населення;
   - продовжити   роботу   щодо   запровадження   нових
архітектурно-будівельних  систем  на  основі  ресурсо-  та
енергозберігаючих технічних та інженерних рішень з використанням
ефективних будівельних  конструкцій,  виробів  та  матеріалів
вітчизняного виробництва;
   - завершити розроблення проектів нормативних документів з
проектування  інженерних систем обладнання будинків і споруд
(опалення,  вентиляція,  кондиціювання,  водопостачання  та
каналізація, будівельна теплотехніка) з врахуванням сучасних вимог
до обладнання та енергозбереження;
   - забезпечити виконання заходів Держбуду щодо реалізації
Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського
призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 року N 863, здійснювати постійний
моніторинг та надавати науково-методичну допомогу в реалізації
галузевих і регіональних програм на місцях;
   - забезпечити виконання рішень Комітету щодо організації та
проведення експериментального будівництва житлових комплексів вище
25  поверхів  у  м.  Києві  та  розробити  пропозиції  з
Головкиївархітектури Київської міськдержадміністрації з питань
розроблення нормативного документа  з  проектування  висотних
будинків на основі досвіду експериментального будівництва.
 
   8. Заступникові  Голови  Комітету Ю.Казміруку, Управлінню
реставрації та реконструкції історичної забудови (Т.Майстерчук):
   - забезпечити завершення розроблення нормативно-методичних
документів щодо:
   - складу, порядку розроблення, погодження і затвердження
науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої
культурної спадщини, що є пам'ятками;
   - складу, змісту,  порядку  розроблення,  погодження  та
затвердження проектної документації стосовно визначення меж та
режимів, використання зон охорони  пам'яток  архітектури  та
містобудування;
   - реставраційних, консерваційних та ремонтних  робіт  на
пам'ятках культурної спадщини;
   забезпечити:
   - підготовку матеріалів до програм збереження і використання
замків України та пам'яток дерев'яної сакральної архітектури;
   - розроблення  проекту  Закону  України  "Про  охорону
архітектурної спадщини України";
   - організацію роботи для внесення до Кабінету Міністрів
України Заходів з підготовки до відзначення 70-річчя заснування
Національного заповідника "Софія Київська";
   - проведення постійного  моніторингу  реалізації  програм
збереження  історичної  забудови  міст  Глухова,  Збаража,
Кам'янець-Подільського, Одеси, Львова, об'єктів  Національного
заповідника "Софія Київська".
 
   9. Заступнику  Голови  Комітету  О.Бондаренку, Управлінню
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві (Д.Барзилович)   активізувати   діяльність  щодо
забезпечення реалізації основних завдань у науково-технічній та
інноваційній діяльності у будівництві щодо:
   - організації системних засад розвитку стандартизації та
нормування у будівництві;
   - утворення галузевого фонду нормативних  документів  та
будівельних норм;
   - розроблення та поступове впровадження технічного регламенту
з  підтвердження відповідності "Будівельні вироби" на основі
євродирективи N 106;
   - запровадження системи технічної легалізації на будівельному
ринку України нової продукції будівельного призначення, у тому
числі - закордонного виробництва;
   - реалізації державних цільових програм, співвиконавцями яких
визначено Держбуд, та галузевих програм;
   - підвищення рівня тендерних процедур та забезпечення рівних
умов   при   організації   закупівель   науково-дослідних,
конструкторських і проектних робіт та робіт зі стандартизації за
рахунок коштів державного бюджету, інших централізованих джерел
фінансування.
 
   10. Заступникові Голови Комітету О.Бондаренку, Управлінню
промислової  забудови,  проблем  будівництва  у  складних
інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС вжити заходів щодо:
   - удосконалення нормативно-методичної бази підвищення ресурсу
конструкцій будівель та  споруд  та  мінімізації  виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
   - науково-технічного супроводу виконання робіт з підсилення і
стабілізації основ і фундаментів об'єкта "Укриття" ЧАЕС, а також
вирішення нормативних проблем проектування нового  безпечного
конфайменту;
   - удосконалення  нормативної  бази  з  сейсмології  та
сейсмостійкого  будівництва  в  Україні  (видання українських
державних норм з сейсмостійкого районування території України та
карт) і адаптація їх до відповідних карт суміжних держав СНД.
 
   11. Заступникові  Голови Комітету О.Бондаренку, Державній
архітектурно-будівельній інспекції України (В.Папка):
   - активізувати роботу стосовно посилення державного контролю
за виконанням суб'єктами будівельної діяльності вимог державних
будівельних норм, вихідних даних та місцевих правил забудови при
розміщенні, будівництві та прийнятті в експлуатацію об'єктів
містобудування, не допускати введення в експлуатацію об'єктів, на
яких не виконані заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу
до них інвалідів та вимог з енергозбереження;
   - підготувати проекти змін до законодавчих актів, якими
передбачити  створення  єдиної  системи  органів  державного
архітектурно-будівельного контролю з підпорядкуванням їх Держбуду;
   - підготувати до подання в установленому порядку до Кабінету
Міністрів України:
   проекту нової редакції постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів";
   проекту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів  України "Про затвердження Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль".
 
   12. Заступникові  Голови  Комітету  В.Гречку,  Відділу
ліцензування та атестації будівельної діяльності (В.Лісничук):
   - забезпечити розроблення Порядку проведення  професійної
атестації фахівців в архітектурній та будівельній діяльності;
   - продовжити роботу з удосконалення систем ліцензування;
   - розробити Порядок контролю за дотриманням ліцензійних умов
провадження будівельної діяльності;
   - забезпечити проведення перевірок суб'єктів господарювання
із залученням фахівців  територіальних  органів  ліцензування
(управління містобудування та архітектури);
   - активізувати роботу щодо розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України "Про професійну атестацію виконавців
робіт, пов'язаних із  створенням  об'єктів  архітектури"  із
залученням Спілки архітекторів України.
 
   13. Заступникові  Голови  Комітету  В.Гречку,  Сектору
зовнішньоекономічних  зв'язків  (Г.Григоренко)   забезпечити
координацію роботи з питань міжнародного співробітництва у сферах
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
містобудування, сприяти активізації зовнішньоекономічних зв'язків
та входженню на зовнішні ринки підприємств, установ та організацій
будівельного комплексу.
 
   14. Заступникові Голови Комітету В.Гречку, Юридичному сектору
забезпечити методичне керівництво з удосконалення правової роботи
юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Комітету; переглянути разом зі структурними
підрозділами Комітету накази Держбуду, які занесені до Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів, на
відповідність їх чинному законодавству.
 
   15. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська) постійно
проводити роботу щодо:
   - здійснення  контрольних  заходів  з  метою  поліпшення
фінансового стану  підприємств,  збереження  та  використання
бюджетних коштів і державного майна, попередження зловживань;
   - боротьби з відмиванням грошей та легалізацією доходів,
отриманих злочинним шляхом;
   - боротьби з проявами корупції та корупційних діянь;
   - проведення методично-консультативних дій щодо ведення та
організації бухгалтерського обліку на підприємствах.
 
   16. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович), Фінансово-економічному
управлінню (Т.Щавінська), керівникам підприємств, організацій і
установ, що належать до сфери управління Держбуду, розробити та
забезпечити виконання заходів, спрямованих на своєчасні розрахунки
підприємств з бюджетом та виплату заробітної плати працівникам,
зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості, посилення
контролю за ефективним використанням державного майна.
 
   17. Контроль  за  виконанням  Основних  завдань  та
організаційно-технічних заходів Держбуду покласти на заступників
Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова Колегії                      В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ