Об утверждении Лицензионных условий проведения деятельности по привлечению средств физических лиц - установщиков управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20445 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаОб утверждении Лицензионных условий проведения деятельности по привлечению средств физических лиц - установщиков управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью
Дата начала действия27.07.2004
Дата принятия24.06.2004
СтатусДействующий
Вид документаРаспоряжение
Шифр документа1225
РазработчикГосударственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций927/9526
Дата регистрации в Министерстве Юстиций27.07.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            24.06.2004 N 1225
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 липня 2004 р.
                   за N 927/9526
 
 
        Про затвердження Ліцензійних умов
      провадження діяльності із залучення коштів
     фізичних осіб - установників управління майном
      для фінансування об'єктів будівництва та/або
        здійснення операцій з нерухомістю
 
 
   Відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю"  >> ) та Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292/2003, а також з метою удосконалення державного
регулювання діяльності з надання фінансових послуг фінансовими
компаніями - управителями фондів фінансування будівництва (ФФБ)
та/або фондів операцій з нерухомістю (ФОН) Державна комісія з
регулювання ринків     фінансових    послуг    України
П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності із
залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном
для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю (додаються).
 
   2. Юридичному  управлінню  (Ткаченко  Д.В.)  разом  з
Департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К.Г.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для його державної реєстрації.
 
   3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації  та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора Департаменту нагляду за фінансовими
компаніями Отченаш К.Г.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол N 70
                   засідання Комісії
                   від 24 червня 2004 р.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   24.06.2004 N 1225
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 липня 2004 р.
                   за N 927/9526
 
 
             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
      провадження діяльності із залучення коштів
     фізичних осіб - установників управління майном
       для фінансування об'єктів будівництва
       та/або здійснення операцій з нерухомістю
 
 
   Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг", "Про фінансово-кредитні механізми
і управління майном при будівництві житла та  операціях  з
нерухомістю"  Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003,
Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 28 серпня 2003 року N 41  та
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за
N 797/8118 (із змінами та доповненнями) (далі - Положення про
реєстр),  Положення  про внесення інформації щодо фінансових
компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення
вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з  регулювання
ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 152
 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2003 року за N 1252/8573 (із змінами та доповненнями)
(далі  -  Положення  про  фінансові  компанії)  та  інших
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність фінансових
установ.
   Дія цих Ліцензійних умов поширюється виключно на небанківські
фінансові установи - управителів фондів фінансування будівництва
та/або фондів операцій з нерухомістю.
 
          Розділ 1. Загальні положення
 
 
   1.1. У цих Ліцензійних умовах  наведені  нижче  поняття
вживаються в такому значенні:
   заявник - небанківська фінансова установа, яка подає заяву
про видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії,
анулювання ліцензії;
   коефіцієнт абсолютної ліквідності - відношення загальної суми
грошових коштів, їх еквівалентів та поточних інвестицій управителя
до його поточних зобов'язань;
   коефіцієнт забезпечення  повернення   грошових   коштів
установників  управління  майном - відношення загальної суми
сформованого управителем оперативного резерву до загальної суми
зобов'язань перед установниками управління майном;
   коефіцієнт платоспроможності - відношення  суми  власного
капіталу управителя до суми його активів;
   ліцензіат - управитель фонду фінансування будівництва (далі -
ФФБ) та/або фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН), який
одержав ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів
фізичних осіб - установників управління майном для фінансування
об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
   ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата провадити діяльність із залучення коштів  фізичних
осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю протягом
визначеного строку за умови виконання цих Ліцензійних умов;
   ліцензування - видача, переоформлення, тимчасове зупинення
та/або  анулювання ліцензій, поновлення дії ліцензії, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ, контроль  за
додержанням ліцензіатом ліцензійних умов, застосування заходів
впливу при порушенні ліцензіатом ліцензійних умов;
   пов'язані особи - юридичні особи, які здійснюють контроль за
управителем або контролюються управителем, або перебувають під
спільним контролем з управителем;
   управитель - небанківська фінансова установа, яка провадить
діяльність з управління ФФБ та/або ФОН відповідно до вимог,
установлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі - Держфінпослуг), та інформацію про яку
внесено до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр);
   управління майном  (фінансовими  активами)  -  здійснення
юридичних та фактичних дій щодо розпорядження майном (фінансовими
активами) від свого імені, за рахунок та в інтересах установників
управління майном;
   установник управління майном (далі - установник) - особа, яка
передає кошти управителю на підставі договору управління майном.
   Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно
до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" , "Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю"  Положення про реєстр ,
Положення про фінансові компанії , а також інших
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність фінансових
установ - управителів.
 
   1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для
виконання управителями як на момент отримання ліцензії, так і
протягом усього строку її дії.
 
   1.3. Заявник може отримати ліцензію на провадження діяльності
із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном
для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю та провадити зазначену діяльність за таких умов:
   а) наявності в нього свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи  та  додатку  до нього, отриманого в установленому
Положенням про фінансові компанії порядку;
   б) відповідності  вимогам, установленим у розділі 3 цих
Ліцензійних умов, у Положенні про фінансові компанії
та в інших нормативно-правових актах щодо діяльності фінансових
установ.
 
   1.4. Органом ліцензування діяльності небанківських фінансових
установ  із  залучення  коштів фізичних осіб - установників
управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю є Держфінпослуг.
 
   1.5. Строк дії ліцензії - три роки.
 
   1.6. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії або її
анулювання.
 
   1.7. Не допускається провадження небанківськими фінансовими
установами  діяльності  із залучення коштів фізичних осіб -
установників  управління  майном  для  фінансування  об'єктів
будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю без отримання
ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, у разі  її
тимчасового зупинення або анулювання.
 
   1.8. Якщо  управитель  має намір провадити зазначений у
ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії або в разі
його реорганізації (поділу, приєднання, злиття, перетворення), він
зобов'язаний отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних
умов.
   Для продовження здійснення діяльності ліцензіат не пізніше
ніж  за тридцять календарних днів до закінчення строку дії
попередньо виданої ліцензії має подати до Держфінпослуг заяву про
видачу ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до
цих Ліцензійних умов.
   Нова ліцензія набуває чинності не раніше ніж з наступного дня
після календарної дати закінчення строку дії попередньо виданої
ліцензії.
 
   1.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії,
видачі дубліката ліцензії  управитель  зобов'язаний  виконати
відповідні дії згідно з цими Ліцензійними умовами.
 
   1.10. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, за видачу
дубліката ліцензії справляється плата в розмірі та порядку,
установленими нормативно-правовими актами Держфінпослуг.
 
   1.11. Ліцензія, видана Держфінпослуг ліцензіату, не підлягає
передачі для використання третіми особами.
 
      Розділ 2. Документи, які подаються заявником
   для отримання ліцензії, порядок їх подання та розгляду
 
   2.1. Для отримання ліцензії на провадження діяльності із
залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном
для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю заявник особисто або через уповноважений ним орган,
або особу звертається до Держфінпослуг із заявою про видачу
ліцензії згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов, до якої
додається  копія  свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
господарської діяльності або копія довідки про внесення його до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
 
   2.2. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, повинні бути викладені державною мовою.
 
   2.3. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів Держфінпослуг та підписом
відповідальної особи.
 
   2.4. Заявник несе відповідальність за достовірність даних,
наведених у заяві та документах, поданих для отримання ліцензії,
згідно з вимогами законодавства.
 
   2.5. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо:
   а) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або
особою, посада якої не вказана;
   б) документи надані не в повному обсязі, установленому цими
Ліцензійними умовами;
   в) документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних
умов.
 
   2.6. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк не
пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви.
   Після усунення  причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається Держфінпослуг у порядку, установленому для видачі
ліцензії.
 
   2.7. Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії не пізніше тридцяти календарних днів
з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що
додаються до неї.
 
   2.8. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
або  про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі
ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
 
   2.9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є:
   а) недостовірність даних у документах, поданих заявником для
отримання ліцензії;
   б) невідповідність заявника згідно з поданими документами цим
Ліцензійним умовам, Положенню про фінансові компанії
та іншим нормативно-правовим актам щодо діяльності фінансових
установ.
 
   2.10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником для отримання
ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до Держфінпослуг нову
заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
 
   2.11. У  разі  відмови  у  видачі ліцензії на підставі
невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам заявник може
подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після
усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії.
 
   2.12. Рішення про відмову у видачі ліцензії може  бути
оскаржене в судовому порядку.
 
   2.13. У  разі  прийняття позитивного рішення про видачу
ліцензії Держфінпослуг повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за
п'ять робочих днів з дати надходження документа, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії.
 
   2.14. Держфінпослуг робить відмітку про  дату  прийняття
документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу
ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийнятті
заяви про видачу ліцензії.
 
   2.15. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, та не звернувся до Держфінпослуг для отримання
оформленої ліцензії, Держфінпослуг має право скасувати рішення про
видачу ліцензії.
 
   2.16. Після видачі управителю  ліцензії  на  провадження
діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників
управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю відповідна інформація вноситься
до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати видачі ліцензії.
 
       Розділ 3. Умови, яким має відповідати
    ліцензіат при провадженні діяльності із залучення
     коштів фізичних осіб - установників управління
      майном для фінансування об'єктів будівництва
       та/або здійснення операцій з нерухомістю
 
   3.1. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
дотримуватись  вимог  законодавства України, яким регулюється
діяльність небанківських фінансових установ, та цих Ліцензійних
умов.
 
   3.2. Ліцензіат у своїй діяльності зобов'язаний керуватись
Правилами фондів, затвердженими та оприлюдненими відповідно до
вимог чинного законодавства, внутрішніми положеннями, перелік та
вимоги до яких визначено законодавством України  з  надання
фінансових послуг, у тому числі по управлінню ФФБ та/або ФОН.
Правила фондів та внутрішні положення ліцензіата розробляються та
затверджуються відповідно до вимог законодавства України.
 
   3.3. Ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з
дати затвердження в порядку, установленому його  установчими
(засновницькими)  документами,  Правил  ФФБ  виду  А  надати
Держфінпослуг зазначені Правила фонду, довідку про відкриття на
своє ім'я поточного рахунку для здійснення обліку грошей (грошових
коштів) ФФБ виду А у формі згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних
умов та довідку від банку про відкриття управителем поточного
рахунку в довільній формі (із зазначенням повного найменування,
коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ
управителя; номера поточного рахунку) для здійснення обліку грошей
(грошових коштів) ФФБ виду А.
 
   3.4. Ліцензіат має здійснювати залучення коштів фізичних
осіб - установників ФФБ виду А та/або ФФБ виду Б на підставі
договору, який відповідає вимогам Глави 70 Цивільного кодексу
України ,  статті  14  Закону  України  "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" статті 6 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" та містити положення щодо:
   а) необхідності  укладання додаткового договору (унесення
змін, нової редакції) з установником у разі зміни умов договору
управителя із забудовником;
   б) необхідності письмового повідомлення сторін договору щодо
зміни свого місцезнаходження та/або місця проживання фізичної
особи;
   в) необхідності  письмового  повідомлення  ліцензіатом  -
управителем ФФБ кожного установника ФФБ про внесення змін і
доповнень до Правил ФФБ;
   г) необхідності  документального  підтвердження  виконання
зобов'язань сторонами договору,
   ґ) умов дострокового розірвання  договору  з  ініціативи
установника та порядку здійснення розрахунків у такому випадку;
   д) визнання установником Правил ФФБ;
   е) відновлення договору та/або свідоцтва про участь у ФФБ у
разі їх втрати установником;
   є) забезпечення виконання зобов'язань шляхом установлення
гарантії у випадках та порядку, передбачених пунктом 3.10 цих
Ліцензійних умов.
 
   3.5. Ліцензіат має здійснювати залучення коштів фізичних
осіб - установників ФОН, відповідно до статті 28 Закону України
"Про  фінансово-кредитні  механізми  і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю" на
підставі договору та має містити положення щодо:
   а) визнання установником Правил ФОН та проспекту емісії
сертифікатів ФОН;
   б) умов згоди установника на внесення управителем змін та/або
доповнень до Правил ФОН та інвестиційної декларації;
   в) умов дострокового викупу та строків викупу управителем
сертифікатів ФОН;
   г) порядку доступу установника до інформації про управління
майном ФОН та умов надання інформації щодо вартості чистих активів
ФОН на один сертифікат;
   ґ) відповідальності ліцензіата перед установниками в разі
зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на  один
сертифікат.
 
   3.6. Договори ліцензіата з установниками не повинні містити
умов, які суперечать одна одній, та положень з неоднозначним
трактуванням.
 
   3.7. Ліцензіат зобов'язаний формувати капітал, резерви, у
тому числі оперативний резерв, відповідно до вимог, установлених
законодавством України, а також цих Ліцензійних умов.
 
   3.8. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
дотримуватись нормативів щодо ліквідності, власного капіталу,
співвідношення залучених коштів та власного капіталу, якості
активів та ризиковості операцій, установлених  законодавством
України, а також цими Ліцензійними умовами.
 
   3.9. Ліцензіат - управитель ФФБ має забезпечити виконання
своїх зобов'язань перед установниками відповідно до Правил ФФБ і
укладеного  договору  в  разі  розірвання договору, постійно
підтримуючи в процесі здійснення своєї діяльності коефіцієнт
забезпечення повернення грошових коштів установників управління
майном не меншим, ніж 0,1.
   Оперативний резерв  ліцензіат  -  управитель  ФФБ формує
(поповнює) протягом трьох робочих днів після надходження коштів
від установників та/або проведення виплат установникам за рахунок
оперативного резерву. Строк дії оперативного резерву починається з
моменту його утворення і закінчується після виконання управителем
своїх обов'язків перед установниками.
 
   3.10. Якщо в процесі діяльності ліцензіата - управителя ФФБ
та ФОН відношення суми залучених від установників коштів до
власного капіталу управителя  становить  більше  ніж  п'ять,
управитель має протягом тридцяти календарних днів укласти договір
гарантії з гарантом(ами), який(і) є  не  пов'язаною(ими)  з
управителем та між собою особою(ами,) при цьому власний капітал
гаранта не може бути меншим, ніж обсяг наданих ним гарантій за
кожним окремим ФФБ або ФОН для забезпечення виконання зобов'язань
перед установниками, що перевищують п'ятикратне значення власного
капіталу управителя.
 
   3.11. Ліцензіат - управитель ФФБ та ФОН зобов'язаний постійно
підтримувати  в  процесі  здійснення  діяльності  коефіцієнт
платоспроможності  не меншим, ніж 0,1, коефіцієнт абсолютної
ліквідності не меншим, ніж 0,1 та  коефіцієнт  забезпечення
повернення грошових коштів установників управління майном не
меншим, ніж 0,1.
 
   3.12. Ліцензіат зобов'язаний протягом десяти календарних днів
після виконання вимог, установлених у пункті 3.10 цих Ліцензійних
умов, надати до Держфінпослуг інформацію, згідно з додатком 3 до
цих Ліцензійних умов.
 
   3.13. Ліцензіат  зобов'язаний  вести  облік  укладених з
установниками  договорів  згідно  з  вимогами,  установленими
Держфінпослуг, та не рідше ніж раз на десять днів розраховувати
показники, указані в пунктах 3.7-3.11 цих Ліцензійних умов.
   Усі договори з установниками та додатки до них ліцензіат
зобов'язаний зберігати не менше п'яти років після виконання всіх
зобов'язань за договором, якщо інше не встановлено законодавством.
 
   3.14. Майно,  передане  установниками  в управління, має
обліковуватись ліцензіатом на окремому рахунку. Відповідно до
методичних рекомендацій, що затверджуються Держфінпослуг, ведеться
окремий облік цього майна.
 
   3.15. Ліцензіат зобов'язаний  подавати  до  Держфінпослуг
фінансову звітність та іншу інформацію в обсягах, формах та у
строки, установлених Держфінпослуг.
 
   3.16. Ліцензіату забороняється поширення у будь-якій формі
реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про
його діяльність.
 
   3.17. Ліцензіат має виконувати свої  зобов'язання  перед
установниками  в  порядку,  терміни  та  строки, установлені
договорами.
 
   3.18. Ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів
після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих ним
для  отримання  ліцензії,  та/або  договорів  ліцензіата  з
установниками, ліцензіата із забудовниками, Правил ФФБ письмово
повідомити Держфінпослуг про зміни та/або доповнення і надати
відповідні підтверджувальні документи.
 
   3.19. Ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів
після накладення санкцій іншими органами виконавчої влади письмово
повідомити про це Держфінпослуг та надати копії відповідних
підтверджувальних документів.
 
        Розділ 4. Переоформлення ліцензії
 
   4.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:
   - зміна найменування ліцензіата, якщо ця зміна не пов'язана з
реорганізацією управителя;
   - зміна місцезнаходження ліцензіата.
 
   4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти  робочих  днів  після
реєстрації  в  установленому  порядку  таких змін подати до
Держфінпослуг такі документи:
   а) заяву про переоформлення ліцензії згідно з додатком 4 до
цих Ліцензійних умов, заяву про внесення змін до Реєстру та інші
документи згідно з пунктом 6.2 Положення про реєстр;
   б) оригінал ліцензії, яка підлягає переоформленню;
   в) засвідчені в установленому законодавством порядку копії
змін до установчих (засновницьких) документів юридичної особи про
зміну місцезнаходження, або найменування;
   г) копію свідоцтва про державну реєстрацію ліцензіата, яка
містить  відповідні  зміни,  засвідчену  в  установленому
законодавством порядку;
   ґ) копію  платіжного  документа  про  внесення плати за
переоформлення ліцензії.
 
   4.3. Держфінпослуг  приймає  рішення  про  переоформлення
ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про
переоформлення ліцензії та всіх  необхідних  документів,  що
додаються до заяви. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття
рішення про переоформлення  ліцензії  Держфінпослуг  оформлює
заявнику ліцензію на новому бланку.
 
   4.4. У разі переоформлення ліцензії Держфінпослуг приймає
рішення про визнання  недійсним  бланка  ліцензії,  що  був
переоформлений, з внесенням відповідної інформації до Реєстру не
пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.
 
   4.5. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати
строку дії, зазначеного в ліцензії, яка переоформлюється.
 
   4.6. Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення
ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі
протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
        Розділ 5. Видача дубліката ліцензії
 
   5.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
   а) втрата ліцензії;
   б) пошкодження ліцензії.
 
   5.2. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат подає
до Держфінпослуг такі документи:
   а) заяву про видачу дубліката ліцензії згідно з додатком 5 до
цих Ліцензійних умов;
   б) оригінал ліцензії (у разі пошкодження);
   в) копію платіжного документа про внесення плати за видачу
дубліката ліцензії.
 
   5.3. Держфінпослуг приймає рішення про видачу  дубліката
ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про
видачу дубліката ліцензії та всіх необхідних документів. Не
пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу
дубліката Держфінпослуг оформлює ліцензіату дублікат ліцензії.
 
   5.4. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідної
інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення.
 
   5.5. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дубліката
ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі
протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
         Розділ 6. Тимчасове зупинення
          та/або анулювання ліцензії
 
   6.1. Підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії можуть
бути:
   а) невиконання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов;
   б) початок відповідно до чинного законодавства процедури
ліквідації ліцензіата;
   в) повторне аналогічне порушення ліцензіатом протягом року
вимог Ліцензійних умов, за яке вже було застосовано заходи впливу;
   г) неусунення ліцензіатом порушень, що стали підставою для
попереднього застосування заходу(ів) впливу;
   ґ) застосування заходів впливу у  вигляді  відсторонення
керівництва від управління ліцензіатом, призначення тимчасової
адміністрації,  затвердження  плану  відновлення  фінансової
стабільності ліцензіата.
 
   6.2. Одночасно  з  тимчасовим  зупиненням  дії  ліцензії
зупиняються дії дозволів  управителя,  виданих  Держфінпослуг
відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при  будівництві  житла  та  операціях  з
нерухомістю".
 
   6.3. Дія тимчасово зупиненої ліцензії може бути поновлена за
рішенням Держфінпослуг у разі усунення порушень, що були підставою
для її тимчасового зупинення.
 
   6.4. Строк  тимчасового зупинення дії ліцензії обмежений
строком дії ліцензії.
   У разі,  якщо  строк ліцензії, дія якої була тимчасово
зупинена, закінчився, нова ліцензія може бути видана управителю не
раніше дати усунення порушення, що стало підставою для тимчасової
зупинки попередньо виданої ліцензії.
 
   6.5. Підставами для анулювання ліцензії є:
   а) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
   б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата;
   в) рішення суду про заміну управителя;
   г) неусунення протягом строку, визначеного розпорядженням
Держфінпослуг, порушень вимог Ліцензійних умов, що стали підставою
для тимчасового зупинення дії ліцензії;
   ґ) порушення законів та/або інших нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність ліцензіата.
 
   6.6. У разі прийняття ліцензіатом рішення про припинення
діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників
управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю ліцензіат подає до Держфінпослуг
такі документи:
   а) заяву про анулювання ліцензії згідно з додатком 6 до цих
Ліцензійних умов;
   б) довідку  про виконання всіх договірних зобов'язань з
установниками, підписану керівником і  головним  бухгалтером,
підписи яких засвідчені печаткою ліцензіата;
   в) висновок  аудиторської  організації  (аудитора)  про
відсутність  у  ліцензіата  невиконаних  зобов'язань  перед
установниками;
   г) оригінал ліцензії.
 
   6.7. Держфінпослуг має право здійснити перевірку ліцензіата
щодо виконання ним зобов'язань перед установниками за укладеними
договорами.
 
   6.8. У разі отримання заяви про анулювання ліцензії та
необхідних документів Держфінпослуг приймає рішення про анулювання
ліцензії протягом тридцяти днів з дати надходження заяви.
 
   6.9. Повідомлення  про  прийняття рішення про анулювання
ліцензії за заявою ліцензіата надсилається заявнику в письмовій
формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного
рішення.
 
   6.10. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі
рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата та інших
підстав відповідно до законодавства здійснюється відповідно до
вимог нормативно-правових актів Держфінпослуг.
 
   6.11. Інформація про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата
вноситься до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати
прийняття рішення про анулювання ліцензії.
 
   6.12. У разі анулювання ліцензії як застосування заходу
впливу ліцензіат може отримати нову ліцензію на провадження
діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників
управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю не раніше ніж через рік з дати
прийняття Держфінпослуг рішення  про  анулювання  попередньої
ліцензії.
 
   6.13. Рішення про анулювання ліцензії як застосування заходу
впливу може бути оскаржене в судовому порядку.
 
    7. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов
 
   7.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов
здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства.
   Інші органи  виконавчої  влади  здійснюють  контроль  за
діяльністю ліцензіатів у межах своєї компетенції.
 
   7.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
додержанням цих Ліцензійних умов до ліцензіата застосовуються
заходи впливу, передбачені законодавством України.
 
 Директор департаменту
 нагляду за фінансовими
 компаніями                       К.Отченаш
 
 
                   Додаток 1
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   із залучення коштів фізичних
                   осіб - установників
                   управління майном
                   для фінансування об'єктів
                   будівництва
                   та/або здійснення операцій
                   з нерухомістю
 
 
       Державна комісія з регулювання ринків
          фінансових послуг України
 
               "__" ______________ 200_ р. N _____
                    (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
      про видачу ліцензії на здійснення діяльності
     із залучення коштів фізичних осіб - установників
      управління майном для фінансування об'єктів
       будівництва та/або здійснення операцій
             з нерухомістю
 
 
 Повне найменування заявника ____________________________________,
 
 скорочене найменування заявника _________________________________
 
 місцезнаходження _______________________________________________,
 
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника ________________________,
 
 власний капітал заявника на останній день місяця, який передує
поданню заяви складає ______________________________________ грн.
 
 банківські реквізити:
 
 найменування банку _____________________________________________,
 
 місцезнаходження банку _________________________________________,
 
 МФО, поточний рахунок __________________________________________,
 
просить видати ліцензію на здійснення діяльності із залучення
коштів  фізичних  осіб - установників управління майном для
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю
__________________________________________________________________
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів
або інших питань, пов'язаних з видачею ліцензії, звертатися до
__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
           номер телефону, факсу)
 
 Керівник заявника  ______________   ____________________
    М.П.       (підпис)       (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 2
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   із залучення коштів фізичних
                   осіб - установників
                   управління майном
                   для фінансування об'єктів
                   будівництва
                   та/або здійснення операцій
                   з нерухомістю
 
 
 "__" ______________ 200_ р. N _____
   (дата написання довідки)
 
 
               ДОВІДКА
 
 
   Цією довідкою  підтверджуємо,  що  найменування  особи
управителя є:
 повне __________________________________________________________,
 
 скорочене ______________________________________________________,
 
 місцезнаходження _______________________________________________,
 
 ідентифікаційний код управителя за ЄДРПОУ ______________________,
 
 відкрив у
 
 найменування банку _____________________________________________,
 
 МФО ____________________________________________________________,
 
 поточний рахунок _______________________________________________,
 
 який є рахунком фонду фінансування будівництва або фонду операцій
з нерухомістю (необхідне підкреслити).
 
 
 Керівник управителя  ______________   ____________________
    М.П.        (підпис)       (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 3
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   із залучення коштів фізичних
                   осіб - установників
                   управління майном
                   для фінансування об'єктів
                   будівництва
                   та/або здійснення операцій
                   з нерухомістю
 
 
 "__" _________________ 200_ р.
 (дата написання повідомлення)
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
      про перевищення відношення суми залучених
      від установників коштів до власного капіталу
         управителя п'ятикратного розміру
 
 
 Скорочене найменування управителя ______________________________,
 
 місцезнаходження управителя ____________________________________,
 
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя ______________________,
 
 свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ___ номер ___
 від ___________,
 
повідомляє, що за станом на __________________ власний капітал
управителя становив ________________________________________ грн.,
 при цьому  сума залучених від установників коштів становила
___________________ грн.
   Таким чином, відношення суми залучених від  установників
коштів до власного капіталу управителя становило ________________,
у зв'язку з чим на виконання умов, установлених пунктом 3.10
Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення  коштів
фізичних осіб - установників управління майном для фінансування
об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
управителем було вчинено такі заходи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (інформація щодо вжитих управителем заходів)
 
   для підтвердження вжиття зазначених заходів надаємо такі
підтверджувальні документи, а саме:
____________________________________________________ на ____ арк.;
____________________________________________________ на ____ арк.;
____________________________________________________ на ____ арк.;
 
   У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів
звертатися до ____________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
            номер телефону, факсу)
 
 Керівник управителя  ______________   ____________________
    М.П.        (підпис)       (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 4
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   із залучення коштів фізичних
                   осіб - установників
                   управління майном
                   для фінансування об'єктів
                   будівництва
                   та/або здійснення операцій
                   з нерухомістю
 
 
       Державна комісія з регулювання ринків
          фінансових послуг України
 
               "__" ______________ 200_ р. N _____
                   (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
      про переоформлення ліцензії на здійснення
     діяльності із залучення коштів фізичних осіб -
     установників управління майном для фінансування
       об'єктів будівництва та/або здійснення
           операцій з нерухомістю
 
 
 Повне найменування заявника ____________________________________,
 
 скорочене найменування заявника ________________________________,
 
 місцезнаходження _______________________________________________,
 
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника ________________________,
 
 свідоцтво про реєстрацію фінансової установи,
 серія _______ номер ______ від ___________,
 
 банківські реквізити:
 
 найменування банку _____________________________________________,
 
 місцезнаходження банку _________________________________________,
 
 МФО, поточний рахунок __________________________________________,
 
 дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
 
 серія та номер ліцензії _________, дата видачі ліцензії ________,
 
 строк дії ліцензії з __________________ до _____________________,
 
 просить переоформити ліцензію у зв'язку з _______________________
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів
або  інших  питань,  пов'язаних  з переоформленням ліцензії,
звертатися до ____________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
           номер телефону, факсу)
 
 Керівник заявника  ______________   ____________________
    М.П.       (підпис)       (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 5
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   із залучення коштів фізичних
                   осіб - установників
                   управління майном
                   для фінансування об'єктів
                   будівництва
                   та/або здійснення операцій
                   з нерухомістю
 
 
       Державна комісія з регулювання ринків
          фінансових послуг України
 
               "__" ______________ 200_ р. N _____
                   (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
      про видачу дубліката ліцензії на здійснення
     діяльності із залучення коштів фізичних осіб -
     установників управління майном для фінансування
       об'єктів будівництва та/або здійснення
           операції з нерухомістю
 
 
 Повне найменування заявника ____________________________________,
 
 скорочене найменування заявника ________________________________,
 
 місцезнаходження _______________________________________________,
 
 свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
 N _______, серія ________________, дата видачі _________________,
 
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника ________________________,
 
 банківські реквізити:
 
 найменування банку _____________________________________________,
 
 місцезнаходження банку _________________________________________,
 
 МФО, поточний рахунок __________________________________________,
 
 дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
 
 серія та номер ліцензії ________, дата видачі ліцензії _________,
 
 термін дії ліцензії з __________________ до ____________________,
 
 просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ____________________
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів
або інших питань, пов'язаних з видачею дубліката  ліцензії,
звертатися до ____________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
           номер телефону, факсу)
 
 Керівник заявника  ______________   ____________________
    М.П.       (підпис)       (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 6
                   до Ліцензійних умов
                   провадження діяльності
                   із залучення коштів фізичних
                   осіб - установників
                   управління майном
                   для фінансування об'єктів
                   будівництва
                   та/або здійснення операцій
                   з нерухомістю
 
 
       Державна комісія з регулювання ринків
          фінансових послуг України
 
               "__" ______________ 200_ р. N _____
                   (дата написання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
       про анулювання ліцензії на здійснення
     діяльності із залучення коштів фізичних осіб -
     установників управління майном для фінансування
       об'єктів будівництва та/або здійснення
           операцій з нерухомістю
 
 
 Повне найменування заявника ____________________________________,
 
 скорочене найменування заявника ________________________________,
 
 місцезнаходження _______________________________________________,
 
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника ________________________,
 
 свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
 серія _______ номер ______ дата видачі ___________,
 
 банківські реквізити:
 
 найменування банку _____________________________________________,
 
 місцезнаходження банку _________________________________________,
 
 МФО, поточний рахунок __________________________________________,
 
 дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
 
 серія та номер ліцензії _________, дата видачі ліцензії ________,
 
 термін дії ліцензії з ___________________ до ___________________,
 
 просить анулювати ліцензію у зв'язку з __________________________
__________________________________________________________________
            (зазначити причину)
 
   Два примірники опису (переліку) документів додаються.
 
   У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів
або інших питань, пов'язаних з анулюванням ліцензії, звертатися до
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
           номер телефону, факсу)
 
 Керівник заявника  ______________   ____________________
    М.П.       (підпис)       (П.І.Б.)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ