Соглашение между Министерством урбанизации и строительства Грузии и Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины о сохранении специализации предприятий и взаимные кооперированные поставки

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение между Министерством урбанизации и строительства Грузии и Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины о сохранении специализации предприятий и взаимные кооперированные поставки
Дата принятия26.05.1999
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
    між Міністерством урбанізації та будівництва Грузії
    і Державним комітетом будівництва, архітектури та
       житлової політики України про збереження
        спеціалізації підприємств і взаємні
            кооперовані поставки
 
 
   Дата підписання    26.05.99 р.
   Дата набуття чинності: 26.05.99 р.
 
   Міністерство урбанізації та будівництва Грузії і Державний
комітет будівництва, архітектури та житлової політики України,
надалі - Сторони, відповідно до Угоди про загальні умови і
механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і
галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, укладеної
23 грудня 1993 року в м. Ашгабаді, і Протоколу про
механізм реалізації Угоди про загальні умови і механізм підтримки
розвитку  виробничої  кооперації  підприємств  і  галузей
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписаного 15
квітня 1994 року в м. Москві,
   керуючись внутрішніми нормативними актами:
   - Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994
року N 323 та інструктивним листом Державного митного
комітету України від 16 червня 1994 року N 11/3-1664,
   - Постановою Кабінету Міністрів Республіки Грузія від 31
грудня 1994 року N 921,
   надаючи великого   значення  збереженню  та  розвитку
довгострокової спеціалізації підприємств та виробничої кооперації,
а також з метою забезпечення сприятливих умов для економічного,
виробничого і науково-технічного співробітництва підприємств і
організацій галузей промисловості та будівництва Республіки Грузія
і України,
   домовилися про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Господарські зв'язки  здійснюються  між  підприємствами,
об'єднаннями, організаціями та установами незалежно від форми
власності, в межах їх компетенції, в рамках цієї Угоди, а також
законодавчих та нормативних актів Республіки Грузія і України на
взаємовигідній основі та на умовах недопущення дій, які призвели б
до збитків.
 
               Стаття 2
 
   Сторони, враховуючи  важливе  значення  прямих  зв'язків
підприємств, зобов'язуються зберігати на взаємовигідній основі
спеціалізацію підприємств, сприяють  збереженню,  розвитку  і
вдосконаленню галузевої та міжгалузевої виробничо-технологічної
кооперації, максимальному задоволенню потреб Сторін в сировині,
матеріалах,  напівфабрикатах  і  комплектуючих  виробах,  що
використовуються в технологічних процесах та іншій кооперованій
продукції.
 
               Стаття 3
 
   Реалізація цієї Угоди здійснюється на підставі договорів
контрактів), що  укладаються  між  суб'єктами  господарської
діяльності  Сторін, які максимально сприяють створенню необхідних
для цього умов.
   Поставка продукції  суб'єктами  господарської  діяльності
здійснюється на підставі договорів (контрактів) відповідно до
чинних на території Республіки Грузія і України законодавчих і
нормативних актів, в номенклатурі та обсягах.
   Відповідальність за виконання договорів (контрактів) несуть
суб'єкти, що їх уклали.
   Суб'єкти господарської  діяльності  Сторін  при укладенні
договорів (контрактів) можуть уточнювати номенклатуру і обсяги
взаємних поставок.
   Сторони мають право  за  погодженням  вносити  зміни  і
доповнення.
 
               Стаття 4
 
   Порядок здійснення розрахунків між суб'єктами господарської
діяльності Сторін визначається чинними міжурядовими угодами та
законодавством Сторін.
 
               Стаття 5
 
   Продукція, що  поставляється  в  рамках  цієї Угоди, не
обкладається ввізним та вивізним митом, акцизним збором, податком
на добавлену вартість та іншими податками і обов'язковими зборами
відповідно до Угоди про загальні умови і механізм підтримки
розвитку  виробничої  кооперації  підприємств  і  галузей
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, укладеної 23
грудня 1993 року в м. Ашгабаді  та відповідних
нормативних актів Республіки Грузія і України.
 
               Стаття 6
 
   Поставка за цією Угодою продукції, що підлягає квотуванню,
здійснюється в межах експортних і імпортних квот відповідно до
законодавства Сторін.
 
               Стаття 7
 
   Сторони сприяють  укладенню  договорів  (контрактів)  між
господарюючими суб'єктами, що не входять до сфери їх управління,
та суб'єктами недержавних форм власності, продукція яких ввійшла в
переліки взаємних поставок.
   Враховуючи взаємну  зацікавленість,  Сторони   сприяють
господарюючим  суб'єктам  в  створенні  спільних міждержавних
галузевих та міжгалузевих господарських організацій різних форм
власності, в першу чергу, за участю технологічно пов'язаних
підприємств, а також сприяють планомірному обміну інформацією про
кон'юнктуру внутрішніх ринків кооперованої продукції і товарів
виробничо-технічного призначення.
 
               Стаття 8
 
   Сторони сприяють    розвиткові     науково-технічного
співробітництва між господарюючими суб'єктами, що входять до сфери
їх управління, координують роботу з використання у виробництві
найбільш  важливих високоефективних технологічних новинок, що
забезпечують високу конкурентність продукції і складають взаємний
інтерес Сторін.
   Сторони проводять консультації і обмін інформацією  щодо
прогнозів економічного та науково-технічного розвитку галузей,
розроблюють  і  реалізують  науково-технічні  програми  по
найважливіших  напрямках  розвитку  галузей  промисловості  і
будівництва.
 
               Стаття 9
 
   Сторони зобов'язуються не передавати третій Стороні, в тому
числі  іноземним  фізичним,  юридичним  особам і міжнародним
організаціям, продукцію, що поставляється в рамках цієї Угоди,
наукову і технічну інформацію про неї, результати досліджень, а
також використовувати винаходи,  "ноу-хау"  без  попереднього
взаємного документального погодження.
 
              Стаття 10
 
   Всі спірні питання, що можуть виникнути між підприємствами
під час поставок продукції за цією Угодою, будуть вирішуватися на
умовах, передбачених в договорах (контрактах).
 
              Стаття 11
 
   Сторони створять для реалізації цієї Угоди двосторонню робочу
групу.
   Зміни і доповнення до тексту Угоди або до її додатків
вносяться при наявності письмової згоди Сторін.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода вступає в дію з дня її підписання, діє протягом двох
років і буде автоматично продовжуватися на наступний період, якщо
жодна з Сторін не пізніше, як за шість місяців до закінчення
відповідного періоду її дії, не зробить письмової заяви про своє
бажання припинити дію цієї Угоди.
 
   Укладено в мм. Тбілісі і Києві 26 травня 1999 року в трьох
примірниках, один українською і два російською мовами, при цьому
усі тексти мають однакову юридичну силу.
 
 Міністр урбанізації і         Голова Державного комітету
 будівництва Грузії          будівництва, архітектури та
                    житлової політики України
 
 М.І. Чхенкелі             В.М. Гусаков

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ