Постановление от 31.12.2004 № 1793 Вопросы государственного публичного акционерного общества Строительная компания Укрстрой

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19717 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 31.12.2004 № 1793 Вопросы государственного публичного акционерного общества Строительная компания Укрстрой
Дата начала действия22.10.2011
Дата принятия31.12.2004
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1793
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 грудня 2004 р. № 1793

Київ

Питання державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 лютого 2011 року № 83,
 від 20 жовтня 2011 року № 1058

(У назві та тексті  слова "державного акціонерного товариства" замінено словами "державного публічного акціонерного товариства" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 року № 83)


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Статут державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд", що додається.

2. Установити, що до компетенції Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" у період здійснення повноважень з управління пакетом акцій державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" належить:

підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій про внесення змін до Статуту державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд", визначення складу її правління і ревізійної комісії;

здійснення конкурсного відбору аудитора для проведення аналізу результатів господарської діяльності Компанії.

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2004 р. № 1793


СТАТУТ
державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

(У тексті Статуту слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 року № 83)


Загальні положення

1. Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" (далі - Компанія) засновано згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 897.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

Компанія є державним відкритим акціонерним товариством.

2. Найменування Компанії:

українською мовою: повне - державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд"; скорочене - компанія "Укрбуд";

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

російською мовою: повне - государственное публичное акционерное общество "Строительная компания "Укрбуд"; скорочене - компания "Укрбуд";

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

англійською мовою: повне - state public joint stock "Building company "Ukrbud"; скорочене - company "Ukrbud".

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

Місцезнаходження та юридична адреса Компанії: Україна, 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23.

Мета та предмет діяльності Компанії

3. Компанія утворена з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, пов'язаних з розвитком будівництва, одержання прибутку від усіх видів діяльності, дозволеної законодавством, а також задоволення потреби населення, установ та підприємств будь-якої форми власності в послугах у сфері проектування, архітектури та будівництва, в придбанні будівельних матеріалів і конструкцій, підготовці робітничих кадрів, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі.

4. Предметом діяльності Компанії є:

1) надання послуг у сфері проектування, архітектури та будівництва;

2) виконання всіх видів будівельно-монтажних робіт;

3) виготовлення виробів будівельної індустрії, будівельних матеріалів і конструкцій, засобів механізації та обладнання, продукції машинобудування;

ремонт будівельної техніки, технологічного обладнання та транспортних засобів;

4) розробка родовищ нерудних матеріалів;

5) виготовлення товарів широкого вжитку;

6) провадження територіальної діяльності у промисловому будівництві;

7) організація та проведення виставок, ярмарків, аукціонів, семінарів і конференцій;

8) провадження комісійної, консалтингової, факторингової та лізингової діяльності, виконання робіт з проведення незалежної оцінки майна земельних ділянок, землевпорядних робіт;

9) купівля, продаж та оренда рухомого і нерухомого майна згідно з вимогами законодавства, управління майном, що належить Компанії;

10) здійснення оптової та роздрібної торгівлі продукцією виробничого призначення, продовольчими та непродовольчими товарами широкого вжитку, утворення підприємств громадського харчування;

11) провадження маркетингової, консультаційної та посередницької діяльності;

12) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, надання інших послуг у сфері освіти; утворення навчальних центрів і навчальних закладів;

13) надання туристичних, готельних та комунальних послуг;

14) провадження видавничої та рекламної діяльності, надання поліграфічних послуг;

15) провадження зовнішньоекономічної діяльності;

16) надання транспортно-експедиційних послуг;

17) надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, будівельних машин та механізмів.

18) закупівля для власних потреб, зберігання, транспортування і постачання природного газу, нафтопродуктів та електроенергії;

19) збирання та переробка вторинної сировини і відходів.

20) провадження інноваційної діяльності, в тому числі проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт та маркетингових досліджень, патентно-ліцензійних і науково-технічних робіт;

21) надання послуг зв'язку та інтернет, створення та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних і надання доступу до них на комерційній основі;

22) розроблення та практична реалізація спільних проектів з вітчизняними та іноземними партнерами;

23) сприяння залученню іноземних інвестицій, реалізація інвестиційних проектів;

24) закупівля, заготівля, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;

25) координація та регулювання інвестиційної діяльності дочірніх підприємств.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.

5. Види господарської діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню, Компанія провадить на підставі одержаних в установленому порядку ліцензій.

6. Захист державної таємниці Компанія здійснює відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів.

Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими в порядку, встановленому для певного виду роботи.

7. Компанія самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон'юнктури ринку та економічної ситуації.

8. Компанія здійснює науково-технічне співробітництво з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів, зокрема за кордоном.

9. Для досягнення мети утворення Компанія:

надає послуги у сфері проектування, архітектури та будівництва, виготовлення виробів будівельної індустрії, будівельних матеріалів і конструкцій, засобів механізації та обладнання, продукції машинобудування, ремонту будівельної техніки, підготовки робітничих кадрів, виконує інші види робіт згідно з державним замовленням, укладеними договорами (контрактами);

здійснює реконструкцію і капітальний ремонт основних фондів;

має право придбавати матеріальні ресурси у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб як на території України, так і за її межами;

створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

здійснює заходи з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах своєї праці, так і в загальних підсумках роботи Компанії, забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці і проведення своєчасних розрахунків з працівниками Компанії;

забезпечує додержання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

вживає заходів до концентрації основних джерел фінансування з метою реалізації широкомасштабних інвестиційних проектів.

10. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи та послуги і провадить її на підставі договорів із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками).

11. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом укладення прямих угод, залучення бірж та посередницьких організацій.

Правовий статус Компанії

12. Компанія є юридичною особою та вважається такою, що утворена з дня її державної реєстрації.

13. Компанія провадить свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

14. Компанія має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків; печатку, кутовий та інші штампи із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака; фірмові бланки; знак для товарів і послуг, інші необхідні для провадження господарської діяльності реквізити.

15. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

16. Компанія самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств. Акціонери, в тому числі держава, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії лише в межах вартості належних їм акцій. Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави.

17. Компанія вправі в установленому законодавством порядку:

1) набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати з юридичними та фізичними особами договори, у тому числі купівлі-продажу, міни, підряду, оренди, лізингу, застави, страхування, перевезення, зберігання, доручення, позики, дарування і комісії, про благодійну діяльність;

2) придбавати, брати у заставу, одержувати з відступленням та даруванням майно, орендувати або в інший спосіб одержувати майно чи права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить законодавству та цьому Статуту;

3) виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах, а також в інших судах;

4) установлювати ціни і тарифи на власну продукцію, роботи та послуги;

5) випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку;

6) утворювати в установленому порядку дочірні підприємства, філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами.

Дочірні підприємства не можуть мати у своєму складі інших юридичних осіб.

Дочірні підприємства Компанії діють на підставі статутів, а філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи - на підставі положень, що затверджуються правлінням Компанії за погодженням з наглядовою радою;

7) утворювати в установленому порядку разом з іншими господарськими товариствами, підприємствами та організаціями асоціації, інші об'єднання підприємств для координації діяльності та захисту своїх інтересів, а також господарські товариства;

8) самостійно передавати в оренду майно Компанії, здійснювати контроль за його цільовим та ефективним використанням;

9) залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові творчі колективи, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно із законодавством;

10) надавати фінансові послуги (фінансовий лізинг, гарантія, поручительство, позика тощо) працівникам Компанії та дочірніх підприємств;

11) рекламувати продукцію, роботи та послуги, що надаються Компанією, дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами;

12) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

18. Орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України управляти корпоративними правами держави, не має права втручатися в господарську діяльність Компанії, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

Засновник та акціонер Компанії

19. Засновником та єдиним акціонером Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Майно Компанії

20. Майно Компанії становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Компанії.

21. Майно Компанії формується за рахунок:

майна, майнових та інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку, переданих засновником до статутного капіталу;

доходів, одержаних від господарської діяльності, включаючи доходи від реалізації цінних паперів і корпоративних прав;

кредитів банків та інших кредиторів;

виготовленої продукції, виконаних робіт та послуг, наданих Компанією;

капітальних вкладень;

майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку;

інших джерел, не заборонених законодавством.

22. Компанії належить майно, передане засновником до статутного капіталу, доходи від господарської діяльності, реалізації цінних паперів, дивіденди від володіння акціями, іншими корпоративними правами, які належать Компанії, та інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

Ризик випадкової загибелі майна, що є власністю Компанії, несе Компанія.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що передано Компанії у користування, розподіляється між власником майна і Компанією згідно із законодавством.

23. Компанія є правонаступником державних підприємств, майно яких передано до статутного капіталу Компанії.

24. Компанія володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності Компанії. Компанія не має права вносити до статутного (складеного) капіталу дочірніх підприємств і господарських товариств будівлі та споруди, що внесені до статутного капіталу Компанії.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. № 1058)

25. Компанія випускає, реалізує та придбаває цінні папери відповідно до законодавства.

Статутний капітал Компанії

26. Статутний капітал Компанії становить 193136000 гривень, який формується за рахунок вартості майна, переданого до статутного капіталу.

27. Статутний капітал Компанії поділяється на 193136 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 гривень кожна.

У державній власності перебуває 100 відсотків акцій Компанії.

28. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Компанії приймається засновником.

Статутний капітал Компанії збільшується шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій.

Статутний капітал Компанії зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або їх кількості шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Компанії набирає чинності з моменту державної реєстрації такої зміни.

Акції Компанії

29. Компанія випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на суму, що дорівнює розміру її статутного капіталу, і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

30. Засновник має право відчужувати належні йому акції тільки в процесі приватизації Компанії після прийняття в установленому порядку відповідного рішення.

31. Управління пакетом акцій, що перебуває у державній власності, здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

32. Компанія має право здійснювати в установленому законодавством порядку додаткову емісію акцій, випускати облігації та реалізувати їх громадянам і юридичним особам, а також випускати в обіг векселі - цінні папери.

33. Вимоги до оформлення акцій, облігацій, сертифікатів та тимчасових свідоцтв Компанії, порядку їх реєстрації, продажу та передачі третім особам визначаються відповідно до законодавства.

34. Питання випуску, реєстрації, продажу, передачі та обміну цінних паперів Компанії іншим шляхом, не передбаченим цим Статутом, іншими документами Компанії, регулюються законодавством.

Прибуток та його використання.
Порядок покриття збитків

35. Прибуток Компанії формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків і за облігаціями, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів.

Чистий прибуток, одержаний після проведення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Компанії і використовується у порядку, що встановлюється цим Статутом.

36. Компанія створює резервний фонд у розмірі не менш як 25 відсотків статутного капіталу шляхом щорічного відрахування у розмірі не менш як 5 відсотків суми прибутку до досягнення його встановленого розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається правлінням Компанії за погодженням з наглядовою радою.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

37. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів Компанії.

38. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Компанії.

39. Нарахування та виплата дивідендів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Управління Компанією

40. Органами управління Компанії є:

засновник в особі Кабінету Міністрів України, який виконує повноваження загальних зборів акціонерів;

наглядова рада;

правління;

ревізійна комісія.

Кабінет Міністрів України

41. До виключної компетенції Кабінету Міністрів України належить:

1) затвердження та внесення змін до цього Статуту, в тому числі щодо розміру статутного капіталу Компанії;

2) затвердження та відкликання членів наглядової ради, затвердження положення про наглядову раду;

(підпункт 2 пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

3) визначення органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави;

4) прийняття рішення про приватизацію Компанії;

5) підпункт 5 пункту 41 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

6) прийняття рішення про додаткову емісію акцій Компанії;

7) прийняття рішення про визначення розміру, порядку та строку сплати Компанією дивідендів до державного бюджету;

8) прийняття рішення про припинення діяльності (реорганізацію, ліквідацію) Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Кабінет Міністрів України також вирішує інші питання діяльності Компанії відповідно до законодавства.

Наглядова рада Компанії

42. Наглядова рада Компанії утворюється рішенням Кабінету Міністрів України у складі семи членів.

(абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

До складу наглядової ради не можуть входити особи, що перебувають у трудових відносинах з Компанією, а також особи, яким це заборонено законодавством.

Наглядова рада діє на підставі положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

43. До компетенції наглядової ради Компанії належить:

1) здійснення контролю за виконанням Компанією рішень Кабінету Міністрів України;

2) визначення основних напрямів діяльності Компанії, погодження річних фінансових планів і звітів про їх виконання, подання зазначених планів і звітів та пропозицій щодо визначення розміру дивідендів та інших матеріалів з питань, передбачених цим Статутом, на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) затвердження планів роботи правління, погодження рішень правління Компанії про створення за рахунок прибутку фондів, призначених для фінансування заходів із зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвитку її науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання працівників, вирішення соціальних та інших питань;

4) затвердження положень про правління та ревізійну комісію Компанії, погодження їх персонального складу;

5) затвердження рішень правління про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів (положень);

6) затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств, звітів і висновків ревізійної комісії; погодження рішень правління про притягнення до відповідальності посадових осіб Компанії, керівників дочірніх підприємств;

7) підписання трудового контракту з головою правління Компанії, визначення умов оплати його праці;

8) затвердження бухгалтерського балансу Компанії;

9) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 20 відсотків розміру статутного капіталу Компанії;

10) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо удосконалення діяльності Компанії та з інших питань;

11) ініціювання у разі потреби проведення позачергової ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності Компанії;

12) погодження питань щодо участі Компанії у господарських товариствах;

13) контроль за виконанням головою правління умов трудового контракту;

14) погодження кандидатур на посаду заступника голови, секретаря та членів правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

15) погодження пропозицій щодо додаткової емісії акцій Компанії та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

16) обрання із свого складу голови ради.

(пункт 43 доповнено підпунктом 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. № 83)

44. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, яке скликається і проводиться головою наглядової ради не рідше одного разу на три місяці. Позачергове засідання може скликатися головою наглядової ради з власної ініціативи або за пропозицією не менш як двох членів наглядової ради, правління чи ревізійної комісії.

Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

45. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів ради.

46. Рішення наглядової ради Компанії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписують усі члени наглядової ради, присутні на засіданні.

Правління Компанії

47. Керівництво поточною діяльністю Компанії здійснює її виконавчий орган - правління, яке підзвітне Кабінетові Міністрів України і наглядовій раді Компанії.

Правління організовує виконання рішень Кабінету Міністрів України і наглядової ради Компанії та несе перед ними відповідальність за результати своєї роботи.

Персональний склад правління затверджується органом, уповноваженим управляти корпоративними правами держави, за погодженням з наглядовою радою у складі голови правління, його заступника, секретаря та трьох членів правління.

Правління діє на підставі положення, що затверджується наглядовою радою.

48. До компетенції правління Компанії належить:

1) управління діяльністю Компанії, організація виконання рішень Кабінету Міністрів України і наглядової ради;

2) розроблення річних фінансових планів Компанії, бізнес-планів та програм її фінансово-господарської діяльності, подання річних фінансових планів на розгляд наглядової ради;

3) розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Компанії, фінансових планів дочірніх підприємств, забезпечення їх виконання;

4) організація господарської діяльності, фінансування, ведення податкового і бухгалтерського обліку та звітності Компанії, роботи з цінними паперами;

5) підготовка пропозицій щодо участі Компанії в об'єднаннях підприємств, придбання часток (паїв, акцій) інших господарських товариств;

6) організація зовнішньоекономічної діяльності;

7) внесення на розгляд наглядової ради рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, визначення розміру статутного капіталу дочірніх підприємств і механізму його формування;

8) призначення на посаду та звільнення з посади за погодженням з наглядовою радою керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, визначення умов оплати їх праці та матеріального забезпечення за рахунок коштів, що спрямовуються на оплату праці;

9) представлення інтересів Компанії у загальних зборах товариств, частками (паями, акціями) яких володіє Компанія, в межах, визначених наглядовою радою;

10) забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями та представництвами вимог законодавства України та цього Статуту;

11) вирішення питань добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Компанії, керівників дочірніх підприємств;

12) розроблення і затвердження штатного розпису Компанії, визначення розміру посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці її працівників та інших осіб, що залучаються до роботи в Компанії, згідно із законодавством;

13) розроблення і затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

14) затвердження інструкцій та інших внутрішніх документів Компанії в межах своєї компетенції;

15) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, підготовка їх для подання наглядовій раді, внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Компанії, керівників дочірніх підприємств;

16) підготовка пропозицій стосовно додаткової емісії акцій Компанії;

17) здійснення контролю за використанням майна Компанії, переданого дочірнім підприємствам на правах господарського відання та в оренду;

18) затвердження за погодженням з наглядовою радою порядку визначення розміру орендної плати та передачі майна в оренду;

19) визначення політики щодо амортизації необоротних активів та майна, переданого до статутних капіталів дочірніх підприємств, у тому числі прискореної амортизації;

20) прийняття рішень з питань зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, закупівлі нових технологій, машин та механізмів;

21) затвердження договорів (угод) на виконання робіт (надання послуг), укладених дочірніми підприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначені статутами дочірніх підприємств;

22) прийняття за погодженням з наглядовою радою рішення щодо проведення застави необоротних активів та майна дочірніх підприємств для отримання кредитних ресурсів, гарантій та інших фінансових послуг, провадження спільної діяльності, продажу та списання майна;

23) підготовка річних фінансових звітів Компанії для розгляду наглядовою радою з метою подальшого подання Кабінетові Міністрів України;

24) створення у разі необхідності ради директорів дочірніх підприємств як дорадчого органу та затвердження порядку її роботи;

25) вирішення інших питань діяльності Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції Кабінету Міністрів України, наглядової ради та ревізійної комісії.

49. Рішення правління Компанії приймається на засіданні, що скликається і проводиться головою правління або його заступником не рідше ніж один раз на місяць. Дата засідання правління кожного разу доводиться до відома голови наглядової ради та голови ревізійної комісії, які мають право бути присутніми на засіданні.

Правління вправі приймати рішення з питань, що належать згідно з цим Статутом до його компетенції, за умови, що на засіданні присутні не менш як половина її членів. Рішення правління приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні і оформляється протоколом, який підписують члени правління, присутні на засіданні, і секретар правління.

50. Роботу правління Компанії організовує голова, який несе відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

51. Голова правління Компанії відповідно до своєї компетенції:

1) видає накази з питань їх діяльності;

2) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

3) видає доручення на вчинення дій від імені Компанії;

4) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;

5) встановлює порядок підписання договорів та інших угод від імені Компанії;

6) призначає на посаду, укладає контракти і звільняє з посади працівників Компанії, керівників дочірніх підприємств, застосовує щодо них заходи заохочення і матеріальної відповідальності, дисциплінарні стягнення;

7) розподіляє обов'язки між членами правління;

8) затверджує структуру і штатний розпис Компанії, положення про його структурні підрозділи;

9) вирішує питання добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

10) підписує договори (контракти) та інші угоди від імені Компанії;

11) приймає рішення про організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для проведення пошукових, геологорозвідувальних, добувних та інших робіт, що виконуються Компанією, дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та затверджує умови цих конкурсів;

12) погоджує договори про спільну інвестиційну діяльність, які укладаються дочірніми підприємствами Компанії;

13) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

52. Контракт з головою правління укладається головою наглядової ради.

Ревізійна комісія Компанії

53. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління Компанії, дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів.

Склад ревізійної Комісії затверджує орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України управляти корпоративними правами держави, за погодженням з наглядовою радою.

Ревізійна комісія діє на підставі положення, що затверджується наглядовою радою.

До складу ревізійної комісії не можуть входити особи, що перебувають у трудових відносинах з Компанією.

54. Ревізійна комісія:

1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії, інформує правління і наглядову раду про її результати;

2) готує висновок за результатами перевірки річного фінансового звіту і бухгалтерського балансу Компанії;

3) інформує Кабінет Міністрів України про факти виникнення загрози інтересам держави та Компанії або виявлення зловживань, допущених керівництвом Компанії.

Трудовий колектив Компанії

55. Трудовий колектив Компанії становлять усі працівники, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулює трудові відносини працівника з Компанією.

Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до законодавства та колективного договору.

Посадовими особами органів управління Компанії є голова та члени правління, голова та члени наглядової ради, голова ревізійної комісії.

56. Трудовий колектив Компанії:

1) розглядає і схвалює проект колективного договору, обирає уповноваженого представника для його підписання;

2) заслуховує інформацію про виконання сторонами колективного договору;

3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального заохочування працівників, стимулювання винахідництва і раціоналізаторської діяльності; розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку.

57. Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження через загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу проводяться один раз на рік. Рішення зборів приймається простою більшістю голосів присутніх шляхом відкритого голосування.

Порядок внесення змін до Статуту

58. Прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Кабінету Міністрів України.

59. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

(пункт 59 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.10.2011 р. № 1058)

Облік та звітність

60. Компанія веде поточний, бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

Річний фінансовий звіт підлягає затвердженню відповідно до цього Статуту.

61. Перший фінансовий рік Компанії розпочинається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

62. Компанія забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

Припинення діяльності Компанії

63. Діяльність Компанії може бути припинена шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

64. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України в порядку, передбаченому законодавством.

65. Компанія може бути ліквідована:

за рішенням Кабінету Міністрів України;

на підставі рішення суду або господарського суду у випадках та в порядку, передбачених законодавством.

66. Ліквідація Компанії проводиться призначеною в установленому порядку комісією, а в разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду або господарського суду - комісією, що призначається цим органом.

Повноваження з управління справами Компанії переходять до ліквідаційної комісії з дня її призначення.

Ліквідаційна комісія у триденний строк після її призначення публікує в одному з офіційних друкованих органів повідомлення про ліквідацію Компанії із зазначенням строку пред'явлення кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його Кабінетові Міністрів України або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

67. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.

68. Ліквідація Компанії вважається закінченою, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про її ліквідацію до єдиного державного реєстру.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ