Постановление от 31.12.2004 № 1777 Об утверждении Порядка проведения органами государственной контрольно-ревизионной службы аудита финансовой и хозяйственной деятельности бюджетных учреждений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 31.12.2004 № 1777 Об утверждении Порядка проведения органами государственной контрольно-ревизионной службы аудита финансовой и хозяйственной деятельности бюджетных учреждений
Дата принятия31.12.2004
Дата отмены действия 24.06.2015
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1777
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 419 от 17.06.2015


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 2004 р. N 1777
                Київ
 
      Про затвердження Порядку проведення органами
     державної контрольно-ревізійної служби аудиту
     фінансової та господарської діяльності бюджетних
               установ
 
 
   Відповідно до  статті  26  Бюджетного  кодексу  України
 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок  проведення  органами  державної
контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської
діяльності бюджетних установ додається).
 
   2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2004 р. N 1777
 

               ПОРЯДОК
         проведення органами державної
          контрольно-ревізійної служби
        аудиту фінансової та господарської
          діяльності бюджетних установ
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає  механізм  проведення органами
державної контрольно-ревізійної служби аудиту  фінансової  та
господарської діяльності бюджетних установ.
 
   2. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетної
установи (далі - фінансово-господарський аудит) - це  форма
державного фінансового контролю, яка спрямована на запобігання
фінансовим порушенням та забезпечення достовірності фінансової
звітності.
 
   3. Основним  завданням  фінансово-господарського аудиту є
сприяння бюджетній установі у забезпеченні правильності ведення
бухгалтерського обліку, законності використання бюджетних коштів,
державного і комунального майна, складанні достовірної фінансової
звітності  та  організації  дієвого  внутрішнього фінансового
контролю.
 
   4. Під  час  проведення  фінансово-господарського  аудиту
досліджуються первинні документи щодо операцій з коштами та
майном, іншими активами і пасивами, ведення  бухгалтерського
обліку, складання і подання фінансової звітності та організація
внутрішнього фінансового контролю.
 
   5. Фінансово-господарський аудит включає:
 
   проведення протягом року моніторингу фінансової звітності
бюджетної установи, у тому числі з використанням баз даних
Державного казначейства;
 
   проведення у разі виявлення за результатами  моніторингу
фінансової  звітності  бюджетної  установи ризикових операцій
перевірки використання бюджетних коштів, державного і комунального
майна, правильності ведення бухгалтерського обліку, складання
достовірної фінансової звітності;
 
   дослідження системи  внутрішнього  фінансового  контролю,
зокрема якості його організації;
 
   підготовку керівництву бюджетної установи пропозицій щодо
усунення виявлених  недоліків  і  порушень  за  результатами
моніторингу її фінансової звітності та/або перевірки;
 
   відстеження усунення  керівництвом  бюджетної  установи
недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу її
фінансової звітності та/або перевірки;
 
   надання висновку  про  рівень  достовірності  фінансової
звітності бюджетної установи, ступінь дотримання її посадовими
особами законодавства з фінансових питань та повноту врахування
пропозицій, внесених у ході фінансово-господарського аудиту.
 
   6. Фінансово-господарський  аудит  проводиться  органами
державної контрольно-ревізійної служби за планами, які складаються
та затверджуються у порядку, визначеному законодавством.
 
   У бюджетних установах, де проводиться фінансово-господарський
аудит, ревізії і перевірки за ініціативою органів державної
контрольно-ревізійної служби не плануються.
 
   7. Не  пізніше  ніж  за  десять  календарних  днів  до
фінансово-господарського  аудиту  керівнику бюджетної установи
надсилається відповідне повідомлення із зазначенням  мети  і
відповідальних за проведення аудиту посадових осіб.
 
   8. Для проведення фінансово-господарського аудиту посадовій
особі органу державної контрольно-ревізійної служби видається
посвідчення встановленого ГоловКРУ зразка, підписане керівником
відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби  і
скріплене печаткою цього органу.
 
   9. Посадова  особа органу державної контрольно-ревізійної
служби зобов'язана пред'явити  керівнику  бюджетної  установи
посвідчення на право проведення фінансово-господарського аудиту і
на його прохання розписатися в журналі відвідання установи та її
структурних підрозділів представниками контролюючих органів.
 
   10. Фінансово-господарський  аудит  проводиться  протягом
бюджетного періоду в такій послідовності:
 
   1) ознайомлення із сферою діяльності бюджетної установи та
системою  бухгалтерського  обліку,  фінансової  звітності  і
внутрішнього фінансового контролю; аналіз  нормативно-правових
актів,  методичних  документів,  розрахунків та обґрунтувань,
матеріалів, пов'язаних з проведенням  попередніх  контрольних
заходів,  публікацій  у засобах масової інформації, звернень
громадян, інформації суб'єктів господарювання та державних органів
щодо використання бюджетною установою коштів та майна, інших
активів і пасивів;
 
   2) виявлення можливих недоліків у фінансово-господарській
діяльності  бюджетної  установи  та  здійсненні  внутрішнього
фінансового контролю, оцінка ризиків та підготовка  програми
проведення фінансово-господарського аудиту;
 
   3) проведення  моніторингу фінансової звітності бюджетної
установи та у разі потреби перевірка використання коштів та майна,
інших активів і пасивів, правильності ведення бухгалтерського
обліку; аналіз місячної і квартальної фінансової звітності; оцінка
результатів попереднього зовнішнього і внутрішнього фінансового
контролю; визначення повноти врахування керівництвом бюджетної
установи пропозицій, внесених у ході моніторингу її фінансової
звітності та/або перевірки.
 
   Результати моніторингу фінансової звітності при виявленні
недоліків та/або ознак порушень оформляються довідкою, а перевірка
- довідкою або актом, один примірник яких передається керівництву
бюджетної установи;
 
   4) дослідження  річної  фінансової  звітності  бюджетної
установи; оцінка врахування пропозицій, внесених  керівництву
бюджетної  установи  протягом  звітного року за результатами
моніторингу й фінансової звітності та/або перевірки, складання
проекту аудиторського звіту з підготовкою висновків і пропозицій;
обговорення проекту аудиторського звіту з керівництвом бюджетної
установи; підписання аудиторського звіту; надання аудиторського
звіту керівництву бюджетної установи;
 
   5) інформування у разі потреби інших державних органів про
рівень достовірності фінансової звітності бюджетної установи,
ступінь дотримання її  посадовими  особами  законодавства  з
фінансових питань та стан її внутрішнього фінансового контролю.
 
   11. На  кожному етапі проведення фінансово-господарського
аудиту посадовими особами органу державної контрольно-ревізійної
служби можуть надаватися керівництву бюджетної установи пропозиції
щодо усунення виявлених недоліків і порушень, які є обов'язкові до
розгляду.
 
   Посадові особи органу державної контрольно-ревізійної служби
у разі   звернення керівництва бюджетної  установи  надають
роз'яснення щодо здійснення операцій з коштами та майном, іншими
активами і пасивами, ведення бухгалтерського обліку, складання
фінансової  звітності та організації внутрішнього фінансового
контролю.
 
   12. Методика  проведення  фінансово-господарського  аудиту
затверджується ГоловКРУ.
 
   13. Результати фінансово-господарського аудиту відображаються
у звіті, який складається у порядку та за формою, визначеними
ГоловКРУ.
 
   14. Три  примірники  аудиторського  звіту  передаються
керівництву бюджетної установи, один з яких залишається у її
справах, другий - подається разом з річним фінансовим звітом
головному розпоряднику бюджетних коштів, а в разі його відсутності
- територіальному фінансовому органу, третій - відповідному органу
Державного казначейства.
 
   15. Користувачами  аудиторських  звітів  є  розпорядники
бюджетних  коштів,  фінансові  органи  та  органи Державного
казначейства.
 
   16. За ненадання інформації або надання недостовірної та
неповної інформації для проведення фінансово-господарського аудиту
посадові особи бюджетних установ несуть відповідальність згідно із
законодавством.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2004 р. N 1777
 
               ЗМІНИ,
           що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   1. Пункт  2  Порядку  подання  фінансової  звітності,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
28 лютого 2000 р. N 419 (Офіційний вісник України,
2000 р., N 9, ст. 344), доповнити після абзацу першого абзацом
такого змісту:
 
   "Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою
звітністю про виконання кошторисів доходів і видатків подають
аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений
органом державної контрольно-ревізійної служби".
 
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
   2. У Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами
державної контрольно-ревізійної служби, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 8  серпня  2001  р.  N  955
 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478,
2003 р., N 42, ст. 2221);
 
   пункт 1 після слів "аудитів ефективності" доповнити словами
"аудитів  фінансової  та  господарської  діяльності бюджетних
установ";
 
   абзац перший пункту 3 після слів "аудити  ефективності"
доповнити словами "аудити фінансової та господарської діяльності
бюджетних установ";
 
   абзац перший пункту 4 після слів "ревізій та перевірок
фінансово-господарської діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій" доповнити
словами "аудитів фінансової та господарської діяльності бюджетних
установ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ