Приказ от 24.05.1995 № 88 Об утверждении Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19906 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 24.05.1995 № 88 Об утверждении Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете
Дата начала действия03.08.2018
Дата принятия24.05.1995
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа88
РазработчикМинистерство финансов Украины (Минфин)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций168/704
Дата регистрации в Министерстве Юстиций05.06.1995


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Наказ Міністерства фінансів України
від 24 травня 1995 року № 88

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 червня 1995 р. за № 168/704

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 7 червня 2010 року № 372,
 від 8 листопада 2010 року № 1327,
 від 3 червня 2013 року № 574,
 від 30 вересня 2014 року № 987,
 від 11 квітня 2017 року № 427,
від 20 червня 2018 року № 565

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року № 147, НАКАЗУЮ:

Затвердити та надіслати для застосування Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, додається.

Заступник Міністра

С. А. Буковинський

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
статистики України 

 
В. П. Арендар

Заступник Міністра
внутрішніх справ України 

 
О. В. Терещук


 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 24 травня 1995 р. № 88

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 1995 р. за № 168/704


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

(У тексті Положення слова "бухгалтерська звітність", "бухгалтерські звіти і баланси" у всіх відмінках замінено словами "бухгалтерська та інша звітність" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2017 року № 427)


1. Загальні положення

1.1. Положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

1.2. Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

1.3. Усі первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська та інша звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватися інша мова у порядку, визначеному Законом України "Про засади державної мовної політики".

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 03.06.2013 р. № 574,
 від 11.04.2017 р. № 427)

Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований автентичний переклад на зазначену мову.

2. Первинні документи

2.1. Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 від 11.04.2017 р. № 427)

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

2.2. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі - первинні документи).

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

2.3. Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

(абзац перший пункту 2.3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372)

Абзац другий пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства фінансів
 України від 07.06.2010 р. № 372,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим)

На вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа зобов'язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії.

2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

(абзац перший пункту пункт 2.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

Абзац другий пункту 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства фінансів
 України від 07.06.2010 р. № 372,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим)

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

(пункт 2.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 565)

2.5. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

(пункт 2.5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.06.2010 р. № 372)

Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.

(пункт 2.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.09.2014 р. № 987)

2.6. Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у здійсненні операцій, пов'язаних з прийомом і видачею грошових коштів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна, забезпечуються підприємством, установою, що виконує ці операції, копіями первинних документів про таку операцію.

Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.

(пункт 2.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

(пункт 2.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

2.7. Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

(пункт 2.7 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.06.2010 р. № 372)

2.8. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна передбачаються іншими нормативно-правовими актами.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.11.2010 р. № 1327)

2.9. У випадках, установлених законодавством, а також відповідними органами державної влади України, бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Бланки суворої звітності друкуються за зразками типових або спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, із обов'язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, спосіб нанесення якої (нумератором, типографським способом) встановлюють відповідні органи державної влади.

(абзац перший пункту пункт 2.9 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких провадиться на таких бланках, установлюються окремими нормативно-правовими актами.

(абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.11.2010 р. № 1327)

2.10. Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою електронних засобів оброблення інформації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 від 11.04.2017 р. № 427)

2.11. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов'язковому прокреслюванню.

2.12. Електронний документ створюється з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

(пункт 2.12 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.06.2010 р. № 372)

2.13. Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

(абзац перший пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427,
від 20.06.2018 р. № 565)

Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачею особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинно бути обмежено.

2.14. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.

(пункт 2.14 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.11.2010 р. № 1327)

2.15. Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

(пункт 2.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.11.2010 р. № 1327,
 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.06.2013 р. № 574)

2.16. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

(пункт 2.16 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 від 08.11.2010 р. № 1327,
 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.06.2013 р. № 574)

2.17. Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр, а при обробці електронними та іншими засобами - відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку, або відмітку, придатну для її оброблення електронними засобами.

(пункт 2.17 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 від 11.04.2017 р. № 427)

2.18. Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат, підлягають обов'язковому погашенню штампом або ручним надписом "Одержано" або "Сплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року).

3. Облікові регістри

3.1. Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 від 11.04.2017 р. № 427)

3.2. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.

3.3. Підприємства й установи, що складають облікові регістри на електронних носіях, зобов'язані забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для читання вигляді.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372)

3.4. Відповідальність за несвоєчасне складання облікових регістрів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці облікові регістри.

(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.11.2010 р. № 1327)

3.5. Перенесення інформації з первинних документів до облікових регістрів повинно здійснюватися в міру їх надходження до місця обробки, проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, складання бухгалтерської та іншої звітності і розрахунків.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.

(пункт 3.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

3.6. Форми облікових регістрів, порядок записів у них, обробки та використання необхідної інформації визначаються відповідними нормативними документами про порядок їх застосування.

3.7. Інформація про господарські операції підприємства, установи за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності, порядок складання якої встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 від 11.04.2017 р. № 427)

4. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах

4.1. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітності підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

4.2. Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітності, що створені ручним способом, виправляються способом "червоного сторно", додаткових бухгалтерських проведень або коректурним способом, відповідно до якого неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

4.3. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372)

4.4. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

4.5. У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.

4.6. Виправлення помилок у документах і регістрах, що створені у формі електронного документа, здійснюється відповідно до законодавства.

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.06.2010 р. № 372)

5. Організація документообороту

5.1. З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообороту, в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.

5.2. Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний строк його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його автоматизації.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 від 11.04.2017 р. № 427)

5.3. Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.

5.4. Працівники підприємства, установи створюють і подають первинні документи, які відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообороту. Для цього кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, установи, до яких передаються ці документи.

5.5. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів та відомостей є обов'язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.

(пункт 5.5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 11.04.2017 р. № 427,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 565)

6. Зберігання документів

6.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерська та інша звітність підлягають обов'язковій передачі до архіву.

6.2. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерська та інша звітність до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерській службі у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

6.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

6.4. Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська та інша звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.

(пункт 6.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.06.2010 р. № 372)

6.5. Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву.

6.6. Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

(пункт 6.6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

6.7. Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерської та іншої звітності, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства.

(пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427,
від 20.06.2018 р. № 565)

6.8. Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності з бухгалтерської служби і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства.

(пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427,
від 20.06.2018 р. № 565)

6.9. Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності у підприємств, установ здійснюється відповідно до законодавства.

(пункт 6.9 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.11.2010 р. № 1327,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

6.10. У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітності керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

(абзац перший пункту 6.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2017 р. № 427)

Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також територіальному органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, - підприємствами та місцевому фінансовому органу - установами, в 10-денний строк.

(абзац третій пункту 6.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 07.06.2010 р. № 372,
 від 11.04.2017 р. № 427)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ