Постановление от 29.02.1996 № 267 Об утверждении типовых положений об управлении градостроительства и архитектуры областной, Киевской и Севастопольской городской, отдел градостроительства и архитектуры районной, отдел градостроительства и архитектуры районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20429 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 29.02.1996 № 267 Об утверждении типовых положений об управлении градостроительства и архитектуры областной, Киевской и Севастопольской городской, отдел градостроительства и архитектуры районной, отдел градостроительства и архитектуры районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации
Дата принятия29.02.1996
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа267
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление утратило силу согласно Постановлению от 20.07.2000 № 1146


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 лютого 1996 р. N 267
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1146 від 20.07.2000 )
     Про затвердження типових положень про управління
    містобудування та архітектури обласної, Київської і
    Севастопольської міської, відділ містобудування та
  архітектури районної, відділ містобудування і архітектури
 районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити типові положення про управління містобудування та
архітектури обласної, Київської і Севастопольської міської, відділ
містобудування та архітектури районної, відділ містобудування і
архітектури районної у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації (додаються).
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 29 лютого 1996 р. N 267
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про управління містобудування та архітектури
         обласної державної адміністрації
 
   1. Управління  містобудування  та  архітектури  обласної
державної адміністрації (далі - управління) є місцевим органом
державної виконавчої влади, що утворюється головою  обласної
державної  адміністрації  і  підпорядковується  голові  цієї
адміністрації.
   Управління здійснює керівництво у сфері містобудування та
архітектури на території області.
   2. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією
України, Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України, законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами,  постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, рішеннями голови обласної державної
адміністрації та відповідного представницького органу, прийнятими
в межах його компетенції, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями управління є:
   реалізація державної  політики у сфері містобудування та
архітектури;
   аналіз стану містобудування на території області, організація
розроблення,  експертизи  і  забезпечення  затвердження  в
установленому  порядку  регіональних  містобудівних  програм,
генеральних планів населених пунктів,   іншої  містобудівної
документації;
   координація діяльності  суб'єктів  містобудування  щодо
комплексного розвитку територій, забудови  населених  пунктів
області, поліпшення їх архітектурного вигляду;
   забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування,
державних стандартів, норм і правил, правил забудови населених
пунктів, затвердженої містобудівної документації;
   організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та
використання пам'яток архітектури та містобудування.
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує  пропозиції  до  програм  соціально-економічного
розвитку області та проектів місцевого бюджету і подає їх на
розгляд обласної державної адміністрації;
   2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку відповідної території;
   3) розглядає пропозиції та подає до обласної  державної
адміністрації висновки щодо визначення територій, вирішення питань
вибору,  вилучення,  приватизації  та  надання  земель  для
містобудівних  потреб відповідно до законодавства, забезпечує
контроль за їх використанням і забудовою, а також можливість
здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;
   4) розглядає  пропозиції  про встановлення та зміну меж
населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження  в
установленому законодавством порядку;
   5) розробляє правила забудови селищ і сільських населених
пунктів та подає їх на затвердження в установленому законодавством
порядку;
   6) здійснює попередній розгляд містобудівної документації для
районів та населених пунктів області і готує висновки щодо її
затвердження;
   7) визначає  порядок  розроблення  і видачі забудовникам
архітектурно-планувальних завдань, технічних умов на проектування,
будівництво,  реконструкцію,  реставрацію  будинків і споруд,
благоустрій територій та подає його на затвердження обласній
державній адміністрації;
   8) координує    виконання    науково-дослідних    і
проектно-розвідувальних  робіт,  що здійснюються на території
області;
   9) забезпечує в установленому порядку:
   ліцензування спеціальних видів робіт у  проектуванні  та
будівництві;
   проведення державної  експертизи  проектів  будівництва,
реставрації та реконструкції конкретних об'єктів;
   здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
   10) приймає рішення про стадійність проектування, доцільність
розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та
типових проектів будинків і споруд, їх поверховість, необхідність
внесення до цих проектів змін;
   11) сприяє  впровадженню  в  проектування  і будівництво
прогресивних планувальних і технічних рішень;
   12) надає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт,
інженерно-геологічних  та  інших видів розвідувань, організує
реєстрацію, збереження і систематизацію топографо-геодезичних та
інженерно-геологічних матеріалів;
   13) організує ведення містобудівних  кадастрів  населених
пунктів області, узагальнює окремі їх дані;
   14) створює архів містобудівної документації,  документів
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;
   15) організує і проводить конкурси на розроблення проектів
важливих об'єктів;
   16) інформує через засоби масової інформації населення про
містобудівні  програми  розвитку області, розміщення важливих
об'єктів;
   17) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у
сфері містобудування та архітектури;
   18) розглядає  звернення  громадян,  інших  суб'єктів
містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає
відповідні рішення;
   19) координує діяльність місцевих органів містобудування та
архітектури на території області, здійснює методичне та нормативне
забезпечення їх роботи.
   5. Управління має право:
   залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної
адміністрації,  підприємств, установ й організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду
питань, що належать до його компетенції;
   одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
обласної   державної   адміністрації,   органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ й організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
   зупиняти проведення     топографо-геодезичних     та
інженерно-геологічних  робіт,  які  виконуються  з порушенням
державних стандартів, норм і правил.
   6. Методичне  керівництво  та  нормативне  забезпечення
діяльності управління здійснюється Держкоммістобудування.
   7. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами обласної державної адміністрації,
представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а
також підприємствами, установами й організаціями, об'єднаннями
громадян.
   8. Управління очолює начальник - головний архітектор області,
який призначається на посаду і звільняється з посади головою
обласної державної адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою обласної державної
адміністрації.
   9. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  начальника
управління, керівників його структурних підрозділів;
   затверджує структуру і штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці;
   видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує положення  про  структурні  підрозділи   і
функціональні обов'язки працівників управління;
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
витрат на утримання управління;
   призначає на посади  і  звільняє  з  посад  працівників
управління.
   10. Накази начальника управління у разі порушення  прав
громадян,  представницьких  органів  та  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ й організацій можуть бути
оскаржені у судовому порядку.
   11. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника
управління за посадою, а також інших працівників управління. До
складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів обласної
державної адміністрації.
   Склад колегії затверджується головою  обласної  державної
адміністрації за поданням начальника управління.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
   12. Для розгляду  містобудівної  та  проектно-кошторисної
документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення
містобудівної діяльності та вирішення інших питань в управлінні
можуть створюватися містобудівна, науково-технічна, художня ради і
комісії.
   Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
   13. Управління  утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
   Граничну чисельність,  фонд  оплати праці працівників та
видатки на утримання управління затверджує  голова  обласної
державної адміністрації.
   14. Для  забезпечення  виконання функцій, визначених цим
Положенням, при управлінні в  установленому  порядку  можуть
створюватися госпрозрахункові підрозділи.
   15. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 лютого 1996 р. N 267
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про управління містобудування та архітектури
        Київської і Севастопольської міської
           державної адміністрації
   1. Управління містобудування та архітектури Київської  і
Севастопольської  міської  державної  адміністрації  (далі  -
управління) є місцевим органом державної виконавчої влади, що
утворюється  головою  Київської  та  Севастопольської міської
державної адміністрації  і  підпорядковується  голові  цієї
адміністрації.
   Управління здійснює керівництво у сфері містобудування та
архітектури на території міста.
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України , Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України, законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами,  постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, рішеннями голови міської державної
адміністрації, відповідного представницького органу, прийнятими в
межах його компетенції, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями управління є:
   реалізація державної політики у сфері містобудування  та
архітектури;
   аналіз стану  містобудування,  організація  розроблення,
експертизи і подання на затвердження в установленому порядку
генерального плану міста, іншої містобудівної документації;
   координація діяльності  суб'єктів  містобудування  щодо
комплексного розвитку  і  забудови  міста,  поліпшення  його
архітектурного вигляду;
   забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування,
державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста,
затвердженої містобудівної документації.
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує  пропозиції  до  програм  соціально-економічного
розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд
міської державної адміністрації;
   2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку території міста;
   3) розглядає  пропозиції  та подає до міської державної
адміністрації висновки щодо визначення територій, вирішення питань
вибору,  вилучення,  приватизації  та  надання  земель  для
містобудівних потреб відповідно до законодавства,  забезпечує
контроль за їх використанням і забудовою, а також можливість
здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;
   4) розробляє правила забудови міста  та  подає  їх  на
затвердження в установленому законодавством порядку;
   5) видає забудовникам архітектурно-планувальні завдання на
проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і
споруд, благоустрій територій,  надає дозволи на проведення цих
робіт;
   6) розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення,
будівництва  і  реконструкції  житлово-цивільних,  виробничих,
інженерно-транспортних та інших об'єктів,  розглядає  проекти
конкретних об'єктів і складає висновки щодо їх затвердження;
   7) координує    виконання    науково-дослідних    і
проектно-розвідувальних робіт, що здійснюються на території міста;
   8) забезпечує в установленому порядку:
   ліцензування спеціальних видів робіт у  проектуванні  та
будівництві;
   проведення державної  експертизи  проектів  будівництва,
реставрації та реконструкції конкретних об'єктів;
   здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
   9) приймає рішення про стадійність проектування, доцільність
розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та
типових проектів будинків і споруд, їх поверховість, необхідність
внесення змін до цих проектів;
   10) сприяє  впровадженню  в  проектування  і будівництво
прогресивних планувальних і технічних рішень;
   11) надає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт,
інженерно-геологічних  та  інших видів розвідувань, організує
реєстрацію, збереження і систематизацію топографо-геодезичних та
інженерно-геологічних матеріалів;
   12) організує ведення містобудівного кадастру міста;
   13) створює  архів містобудівної документації, документів
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;
   14) організує і проводить конкурси на розроблення проектів
важливих об'єктів;
   15) інформує через засоби масової інформації населення про
містобудівні програми  розвитку  міста,  розміщення  важливих
об'єктів;
   16) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у
сфері містобудування та архітектури;
   17) розглядає  звернення  громадян,  інших  суб'єктів
містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає
відповідні рішення.
   До компетенції  управління  містобудування та архітектури
Севастопольської міської державної адміністрації належить також
забезпечення у межах його повноважень охорони, реставрації та
використання пам'яток архітектури і містобудування.
   5. Управління має право:
   залучати спеціалістів інших підрозділів міської державної
адміністрації, підприємств, установ й організацій,  об'єднань
громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду
питань, що належать до його компетенції;
   одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
міської  державної  адміністрації,  представницьких  органів,
підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші
матеріали, а від міських органів державної статистики - безоплатно
статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
   зупиняти проведення     топографо-геодезичних     та
інженерно-геологічних  робіт,  які  виконуються  з порушенням
державних стандартів, норм і правил.
   6. Методичне  керівництво  та  нормативне  забезпечення
діяльності управління здійснюється Держкоммістобудування.
   7. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами міської державної адміністрації,
представницькими органами, а також підприємствами, установами й
організаціями, об'єднаннями громадян.
   8. Управління очолює начальник - головний архітектор міста,
який призначається на посаду і звільняється з посади головою
міської державної адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою міської державної
адміністрації.
   9. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  начальника
управління, керівників його структурних підрозділів;
   затверджує структуру і штатний розпис управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці;
   видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує положення   про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників управління;
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління;
   призначає на  посади  і  звільняє  з  посад працівників
управління.
   10. Накази  начальника управління у разі порушення прав
громадян, представницьких  органів,  підприємств,  установ  й
організацій можуть бути оскаржені у судовому порядку.
   11. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника
управління за посадою, а також інших працівників управління. До
складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів міської
державної адміністрації.
   Склад колегії затверджується  головою  міської  державної
адміністрації за поданням начальника управління.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
   12. Для розгляду  містобудівної  та  проектно-кошторисної
документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення
містобудівної діяльності та вирішення інших питань при управлінні
можуть створюватися містобудівна, науково-технічна, художня ради
і комісії.
   Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
   13. Управління  утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
   Граничну чисельність, фонд оплати праці  працівників  та
видатки  на  утримання  управління затверджує голова міської
державної адміністрації.
   14. Для  забезпечення  виконання функцій, визначених цим
Положенням, при управлінні в  установленому  порядку  можуть
створюватися госпрозрахункові підрозділи.
   15. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 лютого 1996 р. N 267
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про відділ містобудування та архітектури
         районної державної адміністрації
   1. Відділ містобудування та архітектури районної державної
адміністрації (далі - відділ) є місцевим органом  державної
виконавчої  влади, що утворюється головою районної державної
адміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації.
   Відділ здійснює  керівництво  у  сфері містобудування та
архітектури на території району.
   2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
, Конституційним Договором між Верховною Радою України
та Президентом України, законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України,  декретами,  постановами і  розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, рішеннями голови обласної, районної державної
адміністрації та відповідного представницького органу, прийнятими
в межах його компетенції, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями відділу є:
   реалізація державної  політики у сфері містобудування та
архітектури;
   аналіз стану містобудування на території району, організація
розроблення,  експертизи  і  забезпечення  затвердження  в
установленому  порядку  регіональних  містобудівних  програм,
генеральних планів  населених  пунктів,  іншої  містобудівної
документації;
   координація діяльності  суб'єктів  містобудування  щодо
комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів
району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
   забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування,
державних стандартів, норм і правил, правил забудови населених
пунктів району, затвердженої містобудівної документації;
   організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та
використання пам'яток архітектури та містобудування.
   4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує  пропозиції  до  програм  соціально-економічного
розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на
розгляд районної державної адміністрації;
   2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку відповідної території;
   3) веде облік забезпеченості містобудівною  документацією
населених пунктів району, вносить пропозиції відповідним Радам про
необхідність розроблення та коригування містобудівних програм,
генеральних планів населених  пунктів та іншої містобудівної
документації;
   4) розглядає  пропозиції та подає до районної державної
адміністрації висновки щодо визначення територій, вирішення питань
вибору,  вилучення,  приватизації  та  надання  земель  для
містобудівних потреб  відповідно  до законодавства, забезпечує
контроль за їх використанням і забудовою, а також можливість
здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;
   5) готує  висновки  щодо  розміщення,  будівництва  та
реконструкції      житлово-цивільних,      виробничих,
інженерно-транспортних та інших об'єктів;
   6) координує    виконання    науково-дослідних    і
проектно-розвідувальних  робіт,  що здійснюються на території
району;
   7) розробляє та видає в установленому порядку забудовникам
архітектурно-планувальні завдання на проектування, будівництво,
реконструкцію, реставрацію будинків і споруд,   благоустрій
територій;
   8) надає забудовникам необхідну документацію на будівництво
та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських
будівель, погоджує проекти забудови і благоустрою  земельних
ділянок, житлових будинків, господарських будівель;
   9) забезпечує в установленому порядку:
   контроль за наявністю ліцензій на виконання спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві;
   проведення державної  експертизи  проектів  будівництва,
реставрації та реконструкції конкретних об'єктів;
   здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
   10) організує ведення містобудівних  кадастрів  населених
пунктів, узагальнює окремі їх дані;
   11) проводить конкурси на розроблення проектів  важливих
об'єктів;
   12) створює архів містобудівної документації,  документів
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;
   13) інформує через засоби масової інформації населення про
містобудівні  програми  розвитку  району, розміщення важливих
об'єктів;
   14) розглядає  звернення  громадян,  інших  суб'єктів
містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає
відповідні рішення.
   5. Відділ має право:
   залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної
адміністрації, підприємств, установ й організацій,  об'єднань
громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду
питань, що належать до його компетенції;
   одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної  державної   адміністрації,   органів   місцевого
самоврядування, підприємств, установ й організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації,
представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а
також підприємствами, установами й  організаціями, об'єднаннями
громадян.
   7. Відділ очолює завідуючий - головний архітектор району,
який призначається на посаду і звільняється з посади головою
районної державної адміністрації.
   Завідуючий має  заступників,  які  за  його  поданням
призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної
державної адміністрації.
   8. Завідуючий відділом:
   здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на відділ  завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  завідуючого
відділом, керівників його структурних підрозділів;
   затверджує структуру і штатний розпис відділу  в  межах
граничної чисельності та фонду оплати праці;
   видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує положення  про  структурні  підрозділи   і
функціональні обов'язки працівників відділу;
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
витрат на утримання відділу;
   призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу.
   9. Накази завідуючого відділом у  разі  порушення  прав
громадян, представницьких  органів  та  органів   місцевого
самоврядування, підприємств, установ й організацій можуть бути
оскаржені у судовому порядку.
   10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
   Граничну чисельність, фонд оплати праці  працівників  та
видатки на утримання відділу затверджує голова районної державної
адміністрації.
   11. Для забезпечення виконання функцій,  визначених  цим
Положенням,  при відділі можуть створюватися в установленому
порядку госпрозрахункові підрозділи.
   12. Відділ є юридичною особою, має самостійний  баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 29 лютого 1996 р. N 267
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про відділ містобудування і архітектури
       районної у містах Києві та Севастополі
           державної адміністрації
   1. Відділ містобудування і архітектури районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації (далі - відділ) є
місцевим  органом державної виконавчої влади, що утворюється
головою районної у містах Києві  та  Севастополі  державної
адміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації.
   Відділ здійснює  керівництво  у  сфері містобудування та
архітектури на території району у місті.
   2. Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією України
, Конституційним Договором між Верховною Радою України
та Президентом України, законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, рішеннями голови міської, районної у місті
державної адміністрації та рішеннями відповідного представницького
органу,  прийнятими  в межах його компетенції, а також цим
Положенням.
   3. Основними завданнями відділу є:
   реалізація державної політики у сфері містобудування  та
архітектури;
   забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування,
державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста,
затвердженої містобудівної документації.
   4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   1) готує  пропозиції  до  програм  соціально-економічного
розвитку району у місті та проектів місцевого бюджету і подає їх
на розгляд районної у місті державної адміністрації;
   2) аналізує стан планування та забудови території району у
місті, бере участь у розгляді, організації експертизи та поданні
на затвердження в установленому порядку містобудівних програм;
   3) бере участь:
   у підготовці  пропозицій щодо вилучення, приватизації та
надання  земель  для  містобудівних  потреб  відповідно  до
законодавства, здійснює контроль за їх використанням і забудовою;
   у розробленні     та     видачі     забудовникам
архітектурно-планувальних завдань на проектування, будівництво,
реконструкцію,  реставрацію  будинків  і  споруд, благоустрій
територій;
   у підготовці та видачі забудовникам необхідної документації
на  будівництво  і  реконструкцію  індивідуальних житлових і
господарських будівель, погоджує проекти забудови і благоустрою
земельних ділянок, житлових будинків, господарських будівель;
   у зборі матеріалів для містобудівного кадастру міста;
   4) інформує через засоби масової інформації населення про
містобудівні програми розвитку району у місті, розміщення важливих
об'єктів;
   5) розглядає   звернення  громадян,  інших  суб'єктів
містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає
відповідні рішення.
   5. Відділ має право:
   залучати спеціалістів інших підрозділів районної у місті
державної адміністрації,  підприємств, установ й організацій,
об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
   одержувати в установленому порядку від інших підрозділів
районної у місті державної адміністрації, представницьких органів,
підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші
матеріали, а від місцевих органів  державної  статистики  -
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами районної у місті  державної
адміністрації, представницькими органами та органами місцевого
самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами  й
організаціями, об'єднаннями громадян.
   7. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою районної  у  місті  державної
адміністрації.
   Завідуючий має  заступників,  які  за  його  поданням
призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної у
місті державної адміністрації.
   8. Завідуючий відділом:
   здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну
відповідальність  за виконання покладених на відділ завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  завідуючого
відділом, керівників його структурних підрозділів;
   затверджує структуру  і  штатний розпис відділу в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці;
   видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує положення   про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників відділу;
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
витрат на утримання відділу;
   призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу.
   9. Накази  завідуючого  відділом  у разі порушення прав
громадян, представницьких  органів,  підприємств,  установ  й
організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.
   10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
   Граничну чисельність,  фонд  оплати праці працівників та
видатки на утримання відділу затверджує голова районної державної
адміністрації.
   11. Для  забезпечення  виконання функцій, визначених цим
Положенням, при відділі можуть створюватися в  установленому
порядку госпрозрахункові підрозділи.
   12. Відділ  є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ