Приказ от 19.04.2005 № 66 Об утверждении Положения о Главной организации по нормированию труда в строительстве

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 19.04.2005 № 66 Об утверждении Положения о Главной организации по нормированию труда в строительстве
Дата принятия19.04.2005
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа66
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             19.04.2005 N 66


       Про затвердження Положення про Головну
      організацію з нормування праці у будівництві


   З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 20.03.1995 р. N 197  "Про  заходи
поліпшення нормування  праці  в  народному  господарстві",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 152-р
 "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції
дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом
Президента України від 25.12.2000 року N 1375", та наказу Держбуду
України від 28.12.2004 р. N 243 "Про затвердження Програми
створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з
праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки"
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення про Головну організацію з нормування
праці у будівництві далі - Положення).

   2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) забезпечити організацію роботи з визначення
Головної організації з нормування праці у будівництві відповідно
до Положення.

   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Голови комітету            А.Беркута


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   19.04.2005 N 66


              ПОЛОЖЕННЯ
        про головну організацію з нормування
            праці у будівництві


            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Це Положення розроблено відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів  України від 20 березня 1995 року N 197
 "Про заходи поліпшення нормування праці в народному
господарстві", розпорядження  Кабінету  Міністрів  України від
23 квітня 2001 року N 152-р  "Про затвердження
заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати
праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25 грудня
2000 року N 1375, Положення з організації нормування праці у
будівництві, затвердженого наказом Держбуду України від 1 жовтня
2004 року N 188, зареєстрованого Мін'юстом України
25 жовтня 2004 року за N 1359/9958, та на виконання наказу
Держбуду від 28 грудня 2004 року N 243.
   Положення визначає  основні  завдання,  права,  обов'язки
Головної організації з нормування праці у будівництві (далі -
Головна організація), а також порядок її призначення.

       ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГОЛОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

   2. На Головну організацію покладається  науково-методичне
забезпечення та організаційне керівництво роботою з розроблення
нормативних і методичних документів з нормування  праці  та
професійної  класифікації у будівництві, визначених Програмою
створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з
праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки,
затвердженою наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року
N 243 (далі - Програма з праці).

   3. У  своїй  роботі  Головна  організація  керується
законодавством  України,  нормативно-методичними  документами
Міністерства  праці та соціальної політики України, Держбуду
України з питань нормування, організації та оплати праці у
будівництві.

   4. Головна організація здійснює свою роботу відповідно до
перспективних та річних  планів  з  розроблення  нормативних
документів, визначених Програмою з праці, які погоджуються з
Держбудом України.

   5. Річний план Головної організації формується на підставі
перспективного плану, з урахуванням уточнених обсягів і джерел
фінансування зазначених розробок на відповідний рік.

         ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

   6. Головна організація:
   здійснює науково-методичне  забезпечення  та організаційне
керівництво роботою щодо реалізації Програми з праці;
   організовує та проводить наукові дослідження, розроблення
проектів нормативних та методичних документів з питань організації
та нормування праці, збір вихідних даних та їх аналіз, розроблення
проекту норм часу;
   залучає на договірних засадах інші організації та окремих
фахівців до виконання робіт, передбачених Програмою з праці;
   розробляє технічні  завдання  та  здійснює  розрахунки
трудомісткості виконання робіт з розроблення галузевих норм,
нормативно-методичних матеріалів з питань нормування, організації
та оплати праці у будівництві, складає калькуляції їх кошторисної
вартості.
   проводить організаційну роботу щодо опробовування проекту
галузевих норм у будівельних організаціях та одержання необхідних
висновків, зауважень та пропозицій;
   забезпечує розгляд   науково-технічною  радою  Головної
організації проекту галузевих норм,  їх  доопрацьовування  з
урахуванням зауважень і пропозицій та подання на затвердження у
встановленому порядку до Держбуду України;
   здійснює інформаційне забезпечення організацій та підприємств
будівельного комплексу з питань організації та нормування праці;
   надає консультації з питань організації оплати та нормування
праці у будівництві;
   розробляє та подає на затвердження Держбуду перспективні та
річні плани з розроблення нормативних документів, визначених
Програмою з праці;
   розробляє та надає Держбуду звіт про виконану роботу та
пропозиції напрямів подальшої роботи.

   7. Головна організація несе відповідальність за своєчасне та
якісне розроблення Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та
ремонтно-будівельні роботи відповідно до затверджених планів та
доведення інформації про затвердження  норм  до  будівельних
організацій.

          ПРАВА ГОЛОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

   8. Головна організація за дорученням Держбуду України має
право:
   брати участь у розгляді питань з нормування, організації та
оплати праці в будівництві в інших організаціях;
   здійснювати експертизу  нормативно-методичних документів з
питань нормування, організації та оплати праці у будівництві;
   залучати на договірних засадах інші організації та окремих
фахівців до виконання робіт, передбачених Програмою з праці;
   створювати науково-технічну раду для розгляду найважливіших
актуальних проблем з питань нормування, організації та оплати
праці в будівництві, обговорення результатів закінчених досліджень
і розробок та прийняття відповідних рішень тощо.

       ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

   9. Головна організація визначається з числа науково-дослідних
або проектних організацій (незалежно від організаційної форми
господарювання та  власності),  які  мають  досвід  наукових
досліджень,   розроблення   та   практичного  впровадження
нормативно-методичних документів з нормування, організації та
оплати праці у будівництві, позитивно зарекомендували себе в
галузі та мають творчий колектив досвідчених фахівців, спроможних
якісно виконати такі розробки.
   Функції Головної організації можуть бути покладені на базову
організацію,  напрямом діяльності якої є нормування праці в
будівництві.

   10. Головна організація призначається наказом Держбуду на
підставі рішення науково-технічної ради Держбуду, прийнятого за
результатами розгляду офіційних заявок організацій, поданих за
встановленою формою (додається).

   11. Організація може бути позбавлена у встановленому порядку
статусу Головної організації у випадку невиконання покладених на
неї завдань.

   12. Координацію  роботи  Головної  організації  здійснює
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
Держбуду.

 Начальник Управління економіки
 та стратегії розвитку
 будівельного комплексу                 Т.Шарапова


 ЗРАЗОК

             Бланк організації
 ________________________________________________________________

 ________N________                Держбуд України


               ЗАЯВКА
      щодо надання статусу Головної організації
         з нормування праці у будівництві


   Відповідно до Положення про Головну організацію з нормування
праці у  будівництві,  затвердженого наказом Держбуду України
від __________ 2005 року N__, просимо надати статус Головної
організації з нормування праці у будівництва
   Матеріали щодо підтвердження спроможності виконання функцій
Головної організації з нормування праці у будівництві додаються.

 Керівник організації         ____________________________
   (установи)           (Прізвище, ім'я, по батькові)


                   Додаток 1


            НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ


N з/п Напрями (об'єкти) діяльності Перелік нормативних документів, що супроводжуються або заявляються до супроводження відповідно до напрямів діяльності із зазначенням виконаної організацією роботи
Назва нормативного документа Розроблено, внесено зміни, заявляються
1 2 4 5
1 Нормотворча діяльність (з питань нормування, оплати та охорони праці у будівництві)    
   
   
2 Розроблення нормативно-правових документів з питань економіки та організації будівництва    
   
   
   

 Керівник               ____________________________
                        (П.І.Б)


                   Додаток 2


               ДОВІДКА
     відомостей до заявки щодо надання підприємству
       (установі) статусу Головної організації
         з нормування праці у будівництві


 Керівник               ____________________________
                        (П.І.Б.)


                   Додаток З


               ПЕРЕЛІК
     відомостей до заявки щодо надання підприємству
       (установі) статусу Головної організації
         з нормування праці у будівництві


   1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності, видане _______________________________________________

   2. Довідка про внесення до Єдиного  державного  реєстру
підприємств та організацій України, ______________________________

   3. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до
Державного реєстру видавців, виготівників і  розповсюджувачів
видавничої продукції, видане _____________________________________

 Керівник               ____________________________
                        (П.І.Б.)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ