Постановление от 24.02.2003 № 246 О внесении изменений в Положение о Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству и постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2001 № 584

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 24.02.2003 № 246 О внесении изменений в Положение о Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству и постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2001 № 584
Дата начала действия06.05.2011
Дата принятия24.02.2003
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа246
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2003 р. № 246

Київ

Про внесення змін до Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року № 1065,
 від 15 липня 2005 року № 592,
 від 27 квітня 2011 року № 457

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1846), та постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 22, ст. 996) зміни, що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. № 592,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 457)

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. № 246


ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584

1. У Положенні про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву:

1) у пункті 5:

абзац третій викласти у такій редакції:

"виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1480), інших програм забезпечення житлом населення України в межах своїх повноважень";

в абзаці четвертому:

слово "селян" виключити;

слова "будівництво (реконструкцію) житла" замінити словами "будівництво (реконструкцію) і придбання житла";

абзаци п'ятий і сьомий після слів "будівництва (реконструкції)" доповнити словами "і придбання";

в абзаці восьмому слова "будівництво (реконструкцію) житла для молоді, селян" замінити словами "будівництво (реконструкцію) і придбання житла для молоді";

абзац дев'ятий після слів "та реалізації" доповнити словами "міжнародних інвестиційних проектів";

2) у пункті 6:

підпункт 1 після слів "будівництва (реконструкції)" та після слів "будівництво (реконструкцію)" доповнити словами "і придбання";

підпункти 2, 9 і 11 після слів "будівництво (реконструкцію)" доповнити словами "і придбання";

у підпункті 5 слова "Мінекономіки та Держкомстату" виключити;

3) у підпункті 1 пункту 7:

слова "розпоряджатися коштами, в тому числі коштами державного і місцевих бюджетів, виділеними" замінити словами "одержувати і використовувати кошти державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, виділені";

після слів "будівництво (реконструкцію)" доповнити словами "і придбання";

слова "а також коштами" замінити словами "а також кошти";

4) абзац другий пункту 11 викласти у такій редакції:

"До складу спостережної ради Фонду входять представники Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також можуть входити (за згодою) представники інших державних органів, підприємств, установ та організацій, народні депутати України";

5) у підпункті 2 пункту 12:

в абзаці другому слова "та кошторис видатків на його утримання" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"річний розподіл між регіональними відділеннями Фонду коштів, що спрямовуються на кредитування, у тому числі коштів, які сплачуються в рахунок погашення пільгових довготермінових кредитів, наданих населенню України на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, та відсотків за користування ними";

6) у пункті 15:

абзац другий після слів "будівництво (реконструкцію)" доповнити словами "і придбання";

абзац восьмий виключити;

7) у пункті 17:

в абзаці другому слова "правління Фонду" замінити словами "правління, центрального апарату Фонду";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"погоджує річний розподіл між регіональними відділеннями Фонду коштів, що спрямовуються на кредитування, в тому числі коштів, які сплачуються в рахунок погашення пільгових довготермінових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, та відсотків за користування ними, і вносить пропозиції щодо його затвердження спостережною радою Фонду";

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"затверджує штатний розпис та кошторис центрального апарату Фонду, кошториси на обслуговування кредитів регіональних відділень у межах витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, і граничної чисельності працівників Фонду";

абзац вісімнадцятий після слова "накази" доповнити словами "та розпорядження".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584:

а) назву та пункт 1 після слів "будівництво (реконструкцію)" доповнити словами "і придбання";

б) у Положенні про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву та пункт 1 після слів "будівництво (реконструкцію)" доповнити словами "і придбання";

2) у пункті 2:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) - державна спеціалізована фінансова установа, утворена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділені для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла";

абзаци третій, четвертий і п'ятий після слів "будівництво (реконструкцію)" доповнити словами "і придбання";

в абзаці шостому слова "фінансово-кредитні операції з надання та" замінити словами "операції з";

в абзаці дев'ятому:

слова "бюджеті Автономної Республіки Крим" і "субсидії, передбачені у бюджетах різних рівнів" виключити;

після слів "будівництва (реконструкції)" доповнити словами "і придбання";

абзац десятий після слів "будівництва (реконструкції)" доповнити словами "і придбання";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"об'єкт кредитування - індивідуальні житлові будинки та квартири у багатоквартирних житлових будинках, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 10 чи реконструйовано не більше ніж 5 років тому, а також індивідуальні житлові будинки або квартири, які будуються (реконструюються);

експертна оцінка - оцінка вартості житла, що склалася на вторинному ринку регіону, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;

продавець житла - юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж";

3) пункт 4 після слів "будівництва (реконструкції)" доповнити словами "і придбання";

4) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Положенні, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах інші кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла";

5) у другому реченні пункту 6 слова "свідоцтва про право власності на збудоване (реконструйоване) житло" замінити словами "за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) або придбаного за кошти кредиту житла";

6) пункти 7 - 10 викласти у такій редакції:

"7. Фонд під час формування показників державного бюджету на відповідний рік на підставі узагальненої інформації від регіональних відділень проводить розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів за рахунок державного бюджету. Зазначені розрахунки в установленому порядку головний розпорядник коштів державного бюджету подає Мінфіну для врахування їх під час складання проекту державного бюджету.

8. Бюджетні призначення на виконання програми надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла встановлюються законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети на відповідний рік.

9. Регіональні відділення Фонду проводять розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів за рахунок місцевих бюджетів та в установленому порядку подають зазначені розрахунки Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

10. Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації під час формування показників проектів відповідних бюджетів на основі розрахунків, проведених Фондом та його регіональними відділеннями, передбачають окремим рядком кошти для надання кредитів та їх обслуговування";

7) абзац другий пункту 15 після слів "збудоване (реконструйоване)" доповнити словами "і придбане";

8) у пункті 17:

абзац перший після слів "на будівництво (реконструкцію)" доповнити словами "і придбання";

у підпункті 1 слова "проживає у сільській місцевості та" виключити;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним відділенням Фонду в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків передбаченої вартості будівництва (реконструкції) чи експертної оцінки вартості придбання об'єкта кредитування";

9) у пункті 18:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"заяву про надання кредиту;

довідку про перебування на квартирному обліку".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

в абзаці дев'ятому слова "в сільській місцевості" виключити;

10) у пункті 20:

перше речення абзацу першого після слів "Розмір кредиту" доповнити словами "на будівництво (реконструкцію)";

в абзаці третьому:

слова "протягом п'яти днів після укладення угоди" виключити;

доповнити абзац словами "у терміни, встановлені в угоді про будівництво";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Розмір кредиту на придбання житла визначається регіональним відділенням Фонду, виходячи з нормативної площі та експертної оцінки.

У разі перевищення нормативної площі житла, встановленої кредитною угодою, кандидат в день укладення кредитної угоди сплачує вартість понаднормативної площі житла шляхом перерахування власних коштів на особистий рахунок у банку-агенті.

У разі коли ціна житла, яку пропонує продавець, перевищує вартість, визначену експертною оцінкою, позичальник сплачує різницю разом з першим внеском";

11) пункт 25 викласти у такій редакції:

"25. Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється виключно у безготівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального відділення Фонду банком-агентом відповідно до інвестиційної угоди, що укладається між регіональним відділенням Фонду та замовником або між регіональним відділенням Фонду, що виконує функції замовника, та підрядником.

Фінансування придбання житла здійснюється виключно у безготівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального відділення Фонду шляхом перерахування коштів з особистого рахунка позичальника на рахунок продавця - фізичної особи, відкритий в банку-агенті, або продавця - юридичної особи, відкритий в банку, після підписання сторонами договору купівлі-продажу житла";

12) пункт 27 після слів "кредитних коштів" доповнити словами "на будівництво (реконструкцію) житла";

13) пункти 28 і 29 викласти у такій редакції:

"28. Погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюються позичальником починаючи з дати реєстрації свідоцтва про право власності на збудоване (реконструйоване) житло, а погашення кредиту, наданого на придбання житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюються позичальником починаючи з дати укладення договору купівлі-продажу житла.

У разі будівництва (реконструкції) індивідуального будинку позичальник починає погашати кредит і сплачувати відсотки за користування ним не пізніше ніж через 15 місяців після проведення банком-агентом першої операції з фінансування цього будівництва (реконструкції).

Термін погашення кредиту, наданого на придбання житла, визначається з урахуванням експертної оцінки вартості житла та величини першого внеску позичальника відповідно до інструкції, що затверджується Фондом разом з Мінекономіки.

Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, визначеному кредитною угодою, щокварталу (не пізніше ніж останній день кварталу) на рахунок регіонального відділення Фонду в банку-агенті.

29. Розмір щоквартального платежу з погашення кредиту визначається регіональним відділенням Фонду шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів терміну погашення цього кредиту з урахуванням вимог пунктів 30 і 31 цього Положення.

Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати підписання кредитної угоди";

14) перше речення абзацу другого пункту 30 після слів "зазначених пільг, він" доповнити словами "протягом одного місяця";

15) абзац другий пункту 31 викласти у такій редакції:

"У разі втрати права на зазначену пільгу позичальник протягом одного місяця подає регіональному відділенню Фонду відповідні документи";

16) пункт 32 доповнити реченням такого змісту: "При внесенні щоквартальних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту";

17) абзац другий пункту 33 замінити абзацами такого змісту:

"Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з інших джерел, відсотки за користування ними, пеня, а також штрафні санкції, що сплачуються замовником або підрядником за неналежне виконання умов інвестиційної угоди, згідно з якою фінансування будівництва (реконструкції) здійснюється за рахунок зазначених коштів, спрямовуються відповідно до угод, укладених регіональними відділеннями Фонду з надавачами коштів";

18) пункт 35 після слів "будівництва (реконструкції)" доповнити словами "і придбання", а після слів "обсягу кредитних ресурсів" - словами "відповідно до законодавства";

19) пункт 36 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"перерахованих на придбання житла за рахунок кредитів".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

20) в абзаці третьому пункту 38:

слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

слова "органами Державного казначейства" замінити словами "в установленому порядку";

21) пункт 39 після слів "на збудоване (реконструйоване)" доповнити словами "і придбане";

22) пункти 41 і 42 викласти у такій редакції:

"41. З метою забезпечення погашення кредиту між регіональним відділенням Фонду та позичальником відповідно до умов кредитної угоди укладається договір про іпотеку збудованого (реконструйованого) або придбаного житла. У разі кредитування будівництва (реконструкції) індивідуального будинку та господарських приміщень договір про іпотеку земельної ділянки укладається разом з кредитною угодою.

Передача в заставу збудованого (реконструйованого) або придбаного житла здійснюється одночасно з оформленням права власності позичальника на це житло.

Фінансування витрат, пов'язаних з нотаріальним посвідченням зазначених договорів та оформленням права власності, здійснюється за рахунок позичальника.

42. У разі смерті позичальника його права і зобов'язання за кредитною угодою та договором про іпотеку переходять до спадкоємця, що оформляється відповідними угодами".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. № 246
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 р. № 592)


СКЛАД
спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

Склад втратив чинність

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1065,
 в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 15.07.2005 р. № 592,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. № 457)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ