Приказ от 30.01.2006 № 26 Об утверждении Положения о коллегии Минстроя Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 30.01.2006 № 26 Об утверждении Положения о коллегии Минстроя Украины
Дата принятия30.01.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа26
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             30.01.2006 N 26
 
 
          Про затвердження Положення
          про колегію Мінбуду України
 
 
   З метою забезпечення організації роботи колегії Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства,
затвердженої наказом від 12 січня 2006 р. N 12 >> ), та
відповідно до Загального положення про колегію центрального органу
виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року
N 1569, Указу Президента України "Про колегію
міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" від
31 грудня 2005 року N 1902 та згідно з Положенням
про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України,  затвердженим  Указом  Президента  від
19 грудня 2005 року N 1801/2005, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про колегію Мінбуду України, що
додається.
 
   2. Департаменту організаційно-кадрової роботи  (Н.Олійник)
забезпечити оформлення рішень колегії відповідно до затвердженого
Положення.
 
   3. Заступникам міністра відповідно до розподілу обов'язків,
керівникам  структурних  підрозділів  забезпечувати підготовку
матеріалів для розгляду на засіданні колегії відповідно  до
затвердженого Положення та після прийняття рішень - відповідних
наказів Мінбуду України.
 
   4. Обов'язки секретаря колегії покласти на начальника Відділу
зв'язків  із  громадськістю  та  протоколу  Департаменту
організаційно-кадрової роботи В.Петренко.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                          П.Качур
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   30.01.2006 N 26
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про колегію Міністерства будівництва,
        архітектури та житлово-комунального
            господарства України
 
 
   1. Це  Положення  визначає  загальні засади утворення і
діяльності колегії у Міністерстві будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України (далі - Мінбуд України).
 
   2. Колегія Мінбуду України (далі - колегія) є дорадчим
органом і утворюється для погодженого вирішення питань,  що
належать до його компетенції, та для колективного і вільного
обговорення найважливіших напрямів діяльності Мінбуду України.
 
   3. У  своїй  роботі  колегія  керується  Конституцією
 та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших
центральних органів виконавчої влади, а також наказами Мінбуду
України і цим Положенням.
 
   4. Рішення про утворення колегії приймається Міністром.
 
             Функції колегії
 
   5. Колегія обговорює і приймає рішення щодо  формування
державної житлової, науково-технічної та економічної політики у
сферах містобудування, будівництва, промисловості  будівельних
матеріалів,  архітектури,  житлово-комунального  господарства,
міського  електротранспорту  та  розроблення  механізмів  їх
реалізації.
   Відповідно до покладених на Мінбуд України завдань колегія
розглядає:
   1) практику  застосування  законодавства   з   питань
містобудування,   будівництва,   архітектури,  промисловості
будівельних  матеріалів,  охорони  пам'яток  архітектури  і
містобудування, міського електротранспорту та житлово-комунального
господарства;
   2) пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зазначених
сферах;
   3) стан розроблення та реалізації заходів щодо комплексного
планування територій, поліпшення архітектурно-планувального та
інженерно-технічного рівня забудови населених пунктів, будинків і
споруд, реформування житлово-комунального господарства;
   4) питання проведення структурної та економічної реформи у
сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, міського
електротранспорту, житлово-комунального господарства, реалізації
політики ціноутворення у будівництві;
   5) заходи щодо підвищення техніко-економічного рівня галузей
будівництва, промисловості  будівельних  матеріалів,  міського
електротранспорту та житлово-комунального господарства;
   6) заходи з енерго- та  ресурсозбереження,  впровадження
екологічно  безпечних  технологій  у  галузях  будівництва,
промисловості  будівельних  матеріалів,  житлово-комунального
господарства та міського електротранспорту;
   7) стан реалізації державних і галузевих програм у сфері
містобудування,   будівництва,  реконструкції  промисловості
будівельних матеріалів, міського електротранспорту та реформування
житлово-комунального господарства;
   8) пропозиції щодо розширення міжнародного співробітництва у
будівельній галузі та сфері житлово-комунального господарства;
   9) питання про  стан  дотримання  фінансової,  бюджетної
дисципліни,  збереження  та  використання  державного  майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків на підприємствах, установах та організаціях, що належать
до сфери управління Мінбуду;
   10) підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств,
установ та організацій, віднесених в установленому порядку до
сфери управління Мінбуду України;
   11) стан дотримання трудового законодавства та законодавства
з  питань  державної служби, організаційно-кадрової роботи й
виконавської дисципліни;
   12) питання роботи департаментів, управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів Мінбуду України;
   13) подання  до  нагородження  державними  нагородами та
відзнаками;
   14) стан роботи Мінбуду України з питань забезпечення прав і
свобод людини і громадянина;
   15) інші питання, пов'язані з реалізацією покладених на
Мінбуд України завдань.
 

             Склад колегії
 
   6. До складу колегії входять:
   Міністр (голова колегії), перші заступники та заступники
міністра (за посадою), інші керівні працівники Мінбуду України (за
рішенням Міністра);
   у разі потреби - керівники  інших  центральних  органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Мінбуду України, народні депутати України,
представники громадських організацій, творчих спілок, наукових
установ, інших органів державної влади (за згодою).
 
   7. Кількісний склад колегії Мінбуду України визначається
Кабінетом Міністрів України.
   Члени колегії затверджуються та увільняються наказом Мінбуду
України.
 
          Організація роботи колегії
 
   8. Організаційною  формою  роботи  колегії  є засідання.
Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць,
позапланові - за необхідності. Голова колегії може визначити іншу
періодичність проведення засідань колегії.
   У разі  потреби  можуть проводитися розширені та виїзні
засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади.
 
   9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого
наказом Мінбуду України плану засідань на квартал, у якому
зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання
матеріалів, особи, відповідальні  за  підготовку  і  подання
матеріалів  на засідання колегії, орієнтовна дата проведення
засідань.
 
   10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії,  а також керівникам структурних підрозділів Мінбуду
України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
його управління, не пізніше, ніж за два тижні до початку кварталу.
 
   11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням її голови.
 
   12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
 
   13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій  здійснюється  Департаментом  організаційно-кадрової
роботи, який не пізніше, ніж за десять днів до засідання, подає
його голові колегії для погодження.
 
   14. На розгляд колегії подаються:
   1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання;
   2) довідки з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
   3) проекти рішень колегії;
   4) список членів колегії;
   5) список запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та
по батькові, місця роботи та займаних посад;
   6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного засідання колегії.
   Доповідна записка  (довідка)  повинна  містити  стислий
(3-4 друкованих сторінки) аргументований виклад суті питання та
конструктивні пропозиції щодо його вирішення.  Така  записка
(довідка)  підписується  керівником  структурного  підрозділу
центрального  апарату  Мінбуду  України,  відповідального  за
підготовку питання.
   У проектах рішень колегії констатується  стан  справ  з
порушеного питання з урахуванням загальнодержавних інтересів та
регіональних особливостей, дається його оцінка,  формулюються
доручення відповідним структурним підрозділам Мінбуду України,
спрямовані на поліпшення стану справ чи остаточне вирішення
питання, та рекомендації місцевим органам влади. Обсяг цього
документа повинен бути не більшим за 2-3 сторінки.
   Проекти рішень колегії погоджуються (візуються) керівниками
структурних підрозділів Мінбуду України та заступниками міністра,
відповідно до компетенції, а також керівниками інших органів
державної влади, якщо порушені у  проекті  рішення  питання
стосуються їхньої діяльності в межах визначеної компетенції.
 
   15. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на   засідання   колегії,   надають   їх   Департаменту
організаційно-кадрової роботи не пізніше, ніж за десять днів до
чергового засідання. Департамент організаційно-кадрової роботи
контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє їх повноту та
правильність їх оформлення та забезпечує їх тиражування.
   Водночас подається список запрошених на засідання колегії, в
т.ч. керівників структурних підрозділів та окремих спеціалістів
Мінбуду України, підписаний керівником структурного підрозділу,
відповідального за підготовку питання, та погоджений з відповідним
заступником міністра.
 
   16. Керівники  структурних  підрозділів  Мінбуду України,
відповідальні за підготовку питання  на  засідання  колегії,
узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів,
залучених до розроблення необхідних матеріалів.
 
   17. Відповідальність  за  вчасну  та  якісну  підготовку
матеріалів до засідань колегії покладається особисто на заступника
міністра та керівника структурного підрозділу Мінбуду України,
зазначених у плані проведення засідань колегії.
 
   18. Матеріали до розгляду на засіданні колегії роздаються
секретарем колегії членам колегії, а також запрошеним особам
відповідно  до поданого списку через підрозділи, що готують
питання.
 
   19. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше, ніж за один день до засідання.
 
        Порядок проведення засідання колегії
 
   20. Засідання колегії веде її голова, а у  разі  його
відсутності - особа, на яку в установленому порядку покладено
виконання обов'язків керівника Мінбуду України.
 
   21. Засідання колегії проводиться і вважається правомочним у
разі, коли у ньому беруть участь не менше, ніж дві третини
загальної кількості членів колегії.
 
   22. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто.
   Якщо член колегії не може бути присутнім на її засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
 
   23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
 
   24. Члени колегії, які беруть участь у  її  засіданні,
реєструються у секретаря колегії перед початком засідання.
   Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
 
   25. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих  питань,  беруть  участь  в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
 
   26. Головуючий на засіданні колегії може у разі наявності
підстав прийняти рішення про закритий порядок розгляду питань
порядку денного засідання колегії Мінбуду України.
   Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань порядку денного засідання колегії Мінбуду України)
підготовка  матеріалів,  оформлення  рішень,  що приймаються,
здійснюється в установленому порядку відповідно до законодавства.
 
   27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії.
   За рішенням  головуючого  може  застосовуватися процедура
таємного голосування.
   Думка відсутнього члена колегії Мінбуду України з питань
порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається
на засіданні колегії і враховується під час голосування.
 
   28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
 
   29. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі
під час засідання колегії Мінбуду України представників засобів
масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і
звукозапису.
 
   29. Після  засідання  колегії  структурний  підрозділ,
відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом двох
днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект
рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених
під  час  обговорення  питань  порядку денного, погоджує із
керівниками заінтересованих структурних підрозділів та членами
колегії Мінбуду України, іншими особами і подає на розгляд голови
колегії.
 
   30. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом
Мінбуду України.
   У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами
колегії під час прийняття рішення міністр проводить у життя своє
рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли,
керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії також можуть
повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України. Таке
інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних
повноважень   між   Прем'єр-міністром   України,   Першим
віце-прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України.
   Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
 
   31. Рішення  колегії  оформляються  протоколами,  які
підписуються головуючим на засіданні та секретарем.
   Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол (секретарем).
 
   32. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників
структурних підрозділів Мінбуду України, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління, а також
керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності в частині, що їх
стосується.
 
   33. Технічний запис  засідань  колегії  Мінбуду  України
забезпечує Департамент організаційно-кадрової роботи.
 
   34. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку в Департаменті організаційно-кадрової роботи.
 
   35. Матеріально-технічне  забезпечення  засідань  колегії
здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат на
утримання Мінбуду України.
 
       Контроль за виконанням рішень колегії
 
   34. Контроль  за  виконанням  рішень  колегії  здійснює
Департамент організаційно-кадрової роботи.
 
   35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ