Приказ от 16.10.2002 № 59 О внесении изменений к Типовым правилам размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19906 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 16.10.2002 № 59 О внесении изменений к Типовым правилам размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности
Дата начала действия06.02.2003
Дата принятия16.10.2002
Дата отмены действия 14.09.2006
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа59
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций102/7423
Дата регистрации в Министерстве Юстиций06.02.2003
Дополнительные данные Приказ утратил силу на основании Приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 14.09.2006 № 303


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             16.10.2002 N 59
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 лютого 2003 р.
                   за N 102/7423
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
       будівництва, архітектури та житлово-комунального 
                         господарства
    N 303 >> ) від 14.09.2006 }
 
          Про внесення змін до Типових
      правил розміщення малих архітектурних форм
      для здійснення підприємницької діяльності
 
 
   Відповідно до вимог Земельного кодексу України,
Закону України "Про оренду землі" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до Типових правил розміщення малих архітектурних
форм  для здійснення підприємницької діяльності, затверджених
наказом Держбуду від 13.10.2000 N 227, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за N 755/4976, такі
зміни:
 
   1.1. пункт  1  доповнити  таким  абзацом:  "Суб'єкти
підприємницької діяльності набувають права на земельну ділянку на
підставі  і  в  порядку,  передбаченими  чинним  земельним
законодавством України, а в разі подання декількох заявок на одне
й те саме місце розташування - шляхом проведення конкурсу або
аукціону згідно із Законом України "Про оренду землі"";
 
   1.2. абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: "дозвіл
на розміщення малої архітектурної форми (далі - дозвіл), складений
за формою згідно з додатком 2, - документ, що дає право суб'єкту
підприємницької  діяльності на розміщення малої архітектурної
форми, який видається органом містобудування та архітектури за
умови  виникнення  права на земельну ділянку (форма дозволу
додається)";
   абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції "стаціонарна
мала архітектурна форма - одноповерхова споруда площею до 30 кв.
м, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, -
кіоск, одноповерховий павільйон тощо";
   абзац сьомий пункту 2 викласти в такій редакції: "місце
розміщення малої архітектурної форми (далі - місце розміщення) -
земельна ділянка несільськогосподарського призначення, право на
яку набувається суб'єктами підприємницької діяльності відповідно
до земельного законодавства";
 
   1.3. абзац п'ятий пункту 3 та останній абзац додатка 1 до
пункту 3 викласти в такій редакції: "документ, що посвідчує право
на земельну ділянку";
 
   1.4. пункт 4 виключити;
 
   1.5. пункт 5 викласти в такій редакції: "Відповідний орган
містобудування та архітектури готує схему прив'язки установки
об'єкта на топографо-геодезичній основі в М 1:500 і видає суб'єкту
підприємницької  діяльності  дозвіл  на  розміщення  малої
архітектурної форми за формою згідно з додатком 2 у тижневий
термін після подання до органу містобудування та архітектури
документів, зазначених у пункті 3 Типових правил";
 
   1.6.  пункт  6  викласти  в  такій  редакції: "Суб'єкт
підприємницької діяльності отримує дозвіл на підставі документа,
що посвідчує право на земельну ділянку, а також інших документів,
зазначених у пункті 3 Типових правил";
 
   1.7. пункт 7 викласти в такій редакції: "Відсутність одного з
документів для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної
форми, зазначених у пункті 3 Типових правил, є підставою для
відмови в наданні такого дозволу. У разі відмови в наданні дозволу
орган  містобудування  та  архітектури  надсилає  суб'єкту
підприємницької діяльності мотивоване повідомлення за підписом
керівника органу виконавчої влади з посиланням на конкретні
підстави";
 
   1.8. пункти 9, 10, 11 виключити;
 
   1.9. перше речення пункту 12 виключити;
 
   1.10. пункт  14  викласти  в  такій  редакції:  "Орган
містобудування та архітектури перевіряє відповідність паспорта
прив'язки малої архітектурної форми державним будівельним нормам і
видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення
малої архітектурної форми в тижневий термін після подання до
органу містобудування та архітектури документів, визначених у
пункті 3";
 
   1.11. пункт 15 виключити;
 
   1.12. пункт 23 доповнити таким реченням: "За результатами
розгляду  складається  акт  технічної  комісії про прийняття
стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію, складений
за формою згідно з додатком 3 (рекомендований)";
 
   1.13. у пункті 25 слова "позитивного висновку комісії"
замінити на слова "документа, що посвідчує право на земельну
ділянку";
 
   1.14. у першому абзаці пункту 27 слово "призначення" замінити
на слово "використання", другий абзац пункту 27 викласти в такій
редакції: "Орган містобудування та архітектури готує у термін не
менше 30 днів зміни до дозволу на підставі висновку місцевого
державного  органу  земельних  ресурсів  щодо  відповідності
використання земельної ділянки цільовому призначенню, при потребі
висновків  інших служб, а також відповідного рішення органу
виконавчої влади";
 
   1.15. перше речення пункту 28 викласти в такій редакції:
"Якщо відповідно до земельного законодавства на використання
земельної ділянки встановлено обмеження (обтяження) та в разі
виникнення нагальної потреби в реконструкції або ремонту існуючих
інженерних мереж, вулиць і доріг, будинків і споруд та  в
пов'язаному з цим тимчасовому перенесенні малої архітектурної
форми без припинення дозволу відповідний орган містобудування та
архітектури за розпорядженням місцевої виконавчої влади надсилає
власнику повідомлення з визначенням нового місця для тимчасового
розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту";
 
   1.16. у пункті 30 після слова "пунктами" додати цифру "5";
 
   1.17. додаток 2 до пункту 5 викласти в новій редакції
(додається);
 
   2. Управлінню  містобудівної  політики   (А.О.Економов)
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України  та  доведення  інформації  про
затвердження зазначених змін до Типових правил до зацікавлених
організацій.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.Ф.Присяжнюка.
 
 Голова Комітету                     В.І.Череп
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 5 Правил
 
 
               Форма
 
             ДОЗВІЛ N _______
        на розміщення малої архітектурної форми
 
 
   Виданий "__"__________ 200__ р. на підставі документа, що
засвідчує право на земельну ділянку, _____________________________
__________________________________________________________________
 
кому _____________________________________________________________
   (повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності)
_________________________________________________________________.
    (адреса, телефон (телефакс), банківські реквізити,
 ідентифікаційний код (номер), індивідуальний податковий номер
        суб'єкта підприємницької діяльності)
 
   Адреса місця розміщення малої архітектурної форми ___________
_________________________________________________________________.
 
   Функціональне призначення  малої  архітектурної   форми
(торгівля, швидке харчування тощо) _______________________________
_________________________________________________________________.
 
   Характеристика (павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для
сезонної торгівлі тощо згідно з пунктом 2 Правил, розміри) _______
_________________________________________________________________.
 
   Підпис уповноваженої особи: ____________ (прізвище, ініціали)
                  (підпис)
 
   Дата
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 23 Типових правил
                   (рекомендований)
 
 
               Форма
 
                АКТ
 
      ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СТАЦІОНАРНОЇ
       МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
 
 
   "___"__________ 200__ р.
 
   _____________________________________________________________
      (місцезнаходження малої архітектурної форми)
 
   Технічна комісія, призначена ________________________________
_________________________________________________________________,
     (назва органу, який призначає технічну комісію)
 
рішенням від "___"____________ 200__ р. N ________
 
на підставі  пункту  23  Типових  правил  розміщення  малих
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
 
   у складі:
 
   голови -
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
   членів комісії - представників:
   забудовника (замовника)
_________________________________________________________________;
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
проектувальника (автора проекту) (за необхідності) _______________
_________________________________________________________________;
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
організації, яка  виконувала  спорудження  (установлення)  (за
необхідності) ___________________________________________________;
          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
органів Державного пожежного нагляду _____________________________
_________________________________________________________________;
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
Державної інспекції з енергозбереження (за необхідності) _________
_________________________________________________________________.
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
              ВСТАНОВИЛА:
 
   1. Технічній  комісії  пред'явлена  стаціонарна  мала
архітектурна форма _______________________________________________
_________________________________________________________________,
         (назва та належність об'єкта)
 
встановлена згідно з паспортом прив'язки, виданим ________________
__________________________________________________________________
      (назва органу, який видав паспорт прив'язки)
 
від "___"_______________ 200__ р. N ______
 
   2. Унаслідок огляду об'єкта встановлено, що стаціонарна мала
архітектурна форма встановлена згідно з паспортом прив'язки та
виданими технічними умовами на проектування.
 
   3. Об'єкт має такі показники:
__________________________________________________________________
       (потужність, продуктивність, площа тощо)
 
          Рішення технічної комісії
 
   1.
__________________________________________________________________
             (назва об'єкта)
 
           прийняти в експлуатацію.
 
   2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на
об'єкт та включення його до державної статистичної звітності.
 
 
  Голова технічної комісії ____________ (прізвище, ініціали)
                (підпис)
 
  Члени технічної комісії _____________ (прізвище, ініціали)
               (підпис)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ