Приказ от 28.04.2007 № 9 О временном распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первым заместителем и заместителями

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20441 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 28.04.2007 № 9 О временном распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первым заместителем и заместителями
Дата принятия28.04.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа9
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             28.04.2007 N 9
 
 
           Про тимчасовий розподіл
       функціональних обов'язків та повноважень
        між Міністром регіонального розвитку
     та будівництва України, його першим заступником
             та заступниками
 
 
   З метою належного виконання завдань та функцій Міністерства
регіонального  розвитку  та  будівництва  України  далі  -
Міністерство) Н А К А З У Ю:
 
   1. Розподілити  тимчасово  функціональні  обов'язки  та
повноваження між першим заступником та заступниками Міністра
регіонального розвитку та будівництва України згідно з додатком 1.
 
   2. Установити, що виключно Міністр:
   - підписує звернення та подання Президенту України, Голові
Верховної  Ради  України,  Прем'єр-міністру  України,  голові
Верховного Суду України;
   - подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
розробником яких є Міністерство;
   - погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства;
   - підписує накази, які в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає Міністерство;
   - підписує  рішення  колегії  Міністерства та накази на
виконання цих рішень;
   - підписує нормативно-правові акти Міністерства, а також
погоджує (візує) проекти нормативно-правових актів, що надійшли на
погодження від інших центральних органів виконавчої влади;
   - затверджує будівельні норми та стандарти;
   - подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
погоджені з віце-прем'єр-міністром пропозиції щодо призначення на
посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників
Міністра;
   - призначає  на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства;
   - за погодженням з віце-прем'єр-міністром призначає на посади
та звільняє з посад керівників самостійних структурних підрозділів
Міністерства,  а  також  керівників  підприємств, установ та
організацій сфери управління Міністерства;
   - присвоює працівникам апарату Міністерства ранги державних
службовців;
   - вносить  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції щодо
утворення у складі Міністерства урядових органів  державного
управління, встановлює граничну чисельність працівників зазначених
органів за поданням їх керівників, погоджує структуру, штатний
розпис та кошторис видатків цих органів;
   - затверджує за погодженням із Міністерством фінансів штатний
розпис та кошторис видатків Міністерства;
   - затверджує в установленому порядку структуру центрального
апарату Міністерства;
   - подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового
резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого
рівня;
   - забезпечує в межах своїх повноважень проведення державної
політики у  сфері  охорони  державної  таємниці  в  апараті
Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління, та здійснює заходи щодо
мобілізаційної  підготовки  в межах повноважень, передбачених
законодавством;
   - приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство;
   - здійснює попередній та поточний контроль за використанням
бюджетних коштів, які виділяються з Державного бюджету України
Міністерству  як  головному розпоряднику бюджетних коштів на
виконання загальнодержавних бюджетних програм;
   - організовує ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності в центральному апараті Міністерства та на
підприємствах, в установах і організаціях, віднесених до сфери
його управління;
   - забезпечує контроль за здійсненням фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання сфери управління Міністерства,
використанням ними фінансових і матеріальних ресурсів, в тому
числі їх обігових коштів та державного майна;
   - за погодженням з віце-прем'єр-міністром у встановленому
порядку надає згоду на призначення на посади та звільнення з
посад:
   - керівників державних будівельних корпорацій, які підлягають
    призначенню Кабінетом Міністрів України;
   - керівників  підзвітних  і  підконтрольних  Міністерству
    структурних  підрозділів   обласних,   Київської  та
    Севастопольської міських державних адміністрацій;
   - керівників  служб  комплексної  державної  експертизи
    інвестиційних програм і проектів будівництва Автономної
    Республіки Крим,  обласних,  Київської, Севастопольської
    міських,а також галузевих і міжгалузевих служб Української
    інвестиційної експертизи;
   - здійснює контроль за станом виконавської дисципліни в
Міністерстві;
   - головує на засіданнях колегії Міністерства та затверджує її
рішення.
 
   Через департамент забезпечення діяльності Міністра та колегії
Міністр:
   - організовує та контролює  виконання вимог законодавства
стосовно звернень громадян;
   - забезпечує підготовку та  проведення  засідань колегії,
апаратних нарад та інших заходів під своїм головуванням, здійснює
контроль виконання прийнятих на них рішень;
   - організовує роботу з питань аналізу стану справ та розробки
прогнозів стосовно основних напрямків діяльності Міністерства.
 
   Міністр безпосередньо  спрямовує  та координує діяльність
першого заступника Міністра та заступників Міністра, а також:
   1) Департаменту із забезпечення діяльності  Міністра  та
    колегії;
   2) Контрольно-ревізійного відділу;
   3) Сектора контролю;
   4) Головного спеціаліста з режимно-секретної роботи;
   5) Головного спеціаліста з мобілізаційної роботи.
 
   3. Установити, що :
 
   3.1 Міністр, у разі своєї відсутності, покладає виконання
своїх обов'язків на першого заступника Міністра чи на одного із
заступників Міністра.
 
   3.2 У  разі  відсутності першого заступника Міністра та
заступників Міністра їх заміщення здійснюється відповідно до
розподілу, що викладений у додатку N 2.
 
   3.3 У випадках, коли виконання завдань, покладених на одного
з заступників Міністра, вимагає залучення працівників підрозділів
Міністерства, які не знаходяться в прямому підпорядкуванні цього
заступника Міністра, він здійснює  свої  повноваження  через
відповідного заступника Міністра, а за їх відсутності через
першого заступника Міністра.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                          В.Яцуба
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   28.04.2007 N 9
 
 
            ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДIЛ
       функціональних обов'язків та повноважень
     між першим заступником і заступниками Міністра
     регіонального розвитку та будівництва України
 
 
   1. Перший заступник Міністра Сорока М.П.
   Відповідає за організацію роботи щодо:
   - формування  та  реалізації державної політики в сфері
регіонального розвитку, координації розроблення угод з питань
регіонального розвитку;
   - законодавчого забезпечення місцевого самоврядування та його
реформування;
   - узгодження діяльності центральних  та  місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері державного
стимулювання розвитку регіонів;
   - моніторингу розвитку регіонів, районів та міст ;
   - аналізу нормативно-правових актів, які видаються місцевими
органами влади;
   - взаємодії з місцевими органами влади;
   - організації,  планування  та  контролю  за реалізацією
державних програм з розвитку регіонів;
   - формування  та реалізації державної політики з питань
збереження і реставрації пам'яток містобудування і архітектури;
   - узагальнення  пропозицій  від  структурних  підрозділів
Міністерства в розробленні економічних і фінансових показників до
проектів державних програм, прогнозу економічного і соціального
розвитку та Державного бюджету України з питань  діяльності
Міністерства;
   - фінансового  забезпечення  діяльності  Міністерства  та
підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Міністерству;
   - підготовки та подання Міністру пропозицій щодо розподілу
бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство,
забезпечення та контроль виконання рішень Міністра щодо розподілу
цих коштів і звітування перед Міністром з цього питання;
   - підготовки довідкових і аналітичних матеріалів з питань
виконання фінансово-планових завдань та використання бюджетних
коштів на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
   Забезпечує поточну організацію роботи з виконання покладених
на Міністерство завдань.
   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства  та  окремих доручень
Міністра.
   Спрямовує та  координує  діяльність  заступників Міністра
відповідно до затвердженого Міністром розподілу їх обов'язків, а
також безпосередньо керує:
   1) Департаментом розвитку регіонів;
   2) Департаментом взаємодії з регіонами;
   3) Департаментом забезпечення реформування органів місцевого
    самоврядування та територій;
   4) Фінансово-економічним департаментом;
   5) Управлінням  реставрації  та  реконструкції історичної
    забудови.
 
   2. Заступник Міністра Беркута А.В.
   Відповідає за організацію роботи з формування та реалізації:
   - державної політики у сфері містобудування, архітектури,
планування  і забудови території, сталого розвитку населених
пунктів;
   - стратегії розвитку будівельної галузі та промисловості
будівельних матеріалів, маркетингу та менеджменту в будівельному
комплексі;
   - державної  житлової  політики,  формування  механізмів
інвестування  та кредитування будівництва житла, впровадження
сучасних архітектурно-планувальних та інженерних систем житлових
та громадських будинків і споруд, нових будівельних матеріалів і
виробів, конструкцій, систем і технологій у житлово-цивільному
будівництві;
   - державної політики ціноутворення у сферах проектування,
будівництва,  ремонту об'єктів, а також реставрації пам'яток
архітектури та містобудування;
   - контролю вартості будівництва, що здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету;
   - методологічних  засад  діяльності  організацій  системи
державної інвестиційної експертизи;
   - єдиної технічної політики у будівельному комплексі;
   - показників до проектів державних програм і прогнозів,
пов'язаних з реалізацією технічної політики;
   - взаємовідносин Міністерства з Спілкою архітекторів України,
Комітетом із державної премії України в галузі архітектури,
Академією будівництва України, Академією архітектури України,
громадських та наукових організацій будівельної спрямованості;
   - організаційних та методологічних  засад  функціонування
управлінь капітального будівництва та управлінь містобудування та
архітектури обласних, Київської та  Севастопольської  міських
державних адміністрацій.
   Організовує діяльність Державної архітектурно-містобудівної
ради.
   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства,  та окремих доручень
Міністра.
   Здійснює безпосереднє керівництво:
   1) Управлінням ціноутворення, експертизи та контролю вартості
    у будівництві;
   2) Управлінням економічних відносин та розвитку будівельної
    діяльності;
   3) Управлінням планування та забудови територій;
   4) Управлінням  архітектурно-конструктивних  та інженерних
    систем;
   5) Управлінням технічного регулювання у будівництві;
   6) Відділом промислової забудови та проблем ЧАЕС.
 
   3. Заступник Міністра Соловков Ю.П.
   Відповідає за:
   - організацію роботи, пов'язаної з добором і розстановкою
кадрів центрального апарату Міністерства;
   - формування та подання на затвердження кадрового резерву на
керівників державних підприємств, установ та організацій сфери
управління Міністерства, забезпечення організаційної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, включених до
кадрового резерву, та працівників центрального апарату;
   - проведення конкурсного  відбору працівників Міністерства,
формування кадрового резерву;
   - забезпечення організації правової роботи, спрямованої на
правильне застосування, неухильне дотримання  та  запобігання
невиконанню вимог нормативно-правових актів Міністерством, його
структурними підрозділами, а також їх керівниками та працівниками
під час виконання покладених на них завдань та функціональних
обов'язків;
   - організацію  роботи  щодо  створення,  реорганізації,
ліквідації підприємств, установ і організацій сфери управління
Міністерства та за координування питання щодо їх приватизації;
   - координацію питань з охорони праці;
   - формування стратегії та впровадження сучасних інформаційних
та комунікаційних технологій;
   - створення корпоративної мережі та єдиного інформаційного
простору в системі Міністерства;
   - організацію    матеріально-технічного    забезпечення
центрального апарату в межах виділеного фінансування;
   - контроль за обліком автотранспорту, його розподілом та
ефективним використанням;
   - здійснення  контролю  за  роботою тендерного комітету,
укладенням договорів за результатами торгів з підприємствами,
установами, організаціями на закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти;
   - здійснення заходів щодо проведення єдиної економічної і
фінансової політики у діяльності підвідомчих підприємств, установ
і  організацій,  роботу  з вдосконалення форм і методів їх
господарської діяльності;
   - визначення порядку документообігу в апараті Міністерства та
здійснення контролю за його дотриманням;
   - виконання  заходів  Міністерства  щодо  міжнародного
співробітництва, а саме: підготовку проектів міжнародних угод,
договорів тощо; організацію проведення, протоколювання та облік
офіційних  зустрічей  з  питань  міжнародних  відносин  та
зовнішньоекономічної  діяльності;  організацію  взаємодії  з
Міністерством закордонних справ України; координацію роботи з
питань підготовки та виконання міжнародних договорів в межах
компетенції Міністерства.
   Забезпечує координацію діяльності Урядового органу державного
управління - Державної архітектурно-будівельної інспекції  та
центрального апарату Міністерства.
   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства,  та окремих доручень
Міністра.
   Здійснює безпосереднє керівництво:
   1) Департаментом інформаційного і господарського забезпечення
    та управління майном;
   2) Відділом кадрів;
   3) Юридичним відділом;
   4) Відділом міжнародного співробітництва.
 
   4. Заступник Міністра Кужель О.В.
   Організовує і координує діяльність Міністерства з питань
забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та організації
розроблення  та  супроводження  проектів  законодавчих  та
нормативно-правових актів.
   Бере у встановленому порядку участь у роботі дорадчих та
інших органів Верховної Ради України.
   Відповідає за:
   - координування діяльності   структурних    підрозділів
Міністерства з питань законопроектної роботи;
   - організацію і  координування  роботи  щодо  зв'язків
Міністерства з комітетами і фракціями Верховної Ради України;
   - супроводження законопроектів, підготовлених Міністерством,
під час їх розгляду комітетами, іншими органами Верховної Ради
України, а також під час інших заходів у парламенті;
   - вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату
Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом
Президента України та Кабінетом Міністрів України;
   - організацію співпраці з  засобами  масової  інформації,
здійснення  заходів  щодо  формування  позитивного  іміджу
Міністерства;
   - здійснення співпраці з прес-службами інших органів влади;
   - підготовку та розміщення матеріалів на  інформаційному
веб-сайті Міністерства та Урядовому порталі;
   - організацію підготовки матеріалів стосовно  висвітлення
діяльності Міністерства (прес-релізи, заяви, повідомлення тощо);
   - організацію наукової та дослідницької діяльності в межах
завдань, що віднесені до Міністерства.
   Організовує та супроводжує роботу науково-технічної ради.
   Організовує та  забезпечує  діяльність  Громадської  Ради
Міністерства, координує підготовку та проведення її засідань,
здійснює  узагальнення та оприлюднення результатів діяльності
Громадської Ради, організовує проведення заходів щодо реалізації
її рішень.
   Організовує співпрацю з Центральним комітетом  профспілки
працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів
України та сприяє розвитку профспілкової діяльності в колективі
Міністерства. Відповідає за підготовку та виконання колективних
договорів Міністерства.
   Забезпечує сприяння проведенню громадського і експертного
моніторингу зареєстрованих у Верховній Раді законодавчих ініціатив
та проектів законодавчих актів з питань, що входять до компетенції
Міністерства, на предмет їх відповідності чинному законодавству та
засадам державної регуляторної політики, принципам державного
регулювання регіонального розвитку і будівельної діяльності.
   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням діяльності Міністерства,  та  окремих  доручень
Міністра.
   Здійснює безпосереднє керівництво:
   1) Відділом з питань взаємодії з Верховною Радою України;
   2) Відділом по роботі із ЗМI та зв'язків з громадськістю;
   3) Відділом наукового розвитку.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   28.04.2007 N 9
 
 
             ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДIЛ
          заміщення на час відсутності
          першого заступника Міністра
           та заступників Міністра
 
 
   1. На час відсутності першого заступника Міністра Сороки М.П.
виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра
Беркуту А.В.
 
   2. На  час відсутності заступника Міністра Беркути А.В.
виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра
Соловкова Ю.П.
 
   3. На час відсутності заступника міністра Соловкова Ю.П.
виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра
Беркуту А.В.
 
   4. На  час  відсутності заступника Міністра Кужель О.В.
виконання її обов'язків покладається на  першого  заступника
Міністра Сороку М.П

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ