Постановление от 19.09.1997 № 1044 О разработке проекта Генеральной схемы планирования территории Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 19.09.1997 № 1044 О разработке проекта Генеральной схемы планирования территории Украины
Дата принятия19.09.1997
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа1044
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
            П О С Т А Н О В А
         від 19 вересня 1997 р. N 1044
                Київ
           Про розроблення проекту
     Генеральної схеми планування території України
 
   На виконання статті 2 Указу Президента України від 13 травня
1997 р. N 422  >> ) "Про пріоритетні завдання у сфері
містобудування" з метою забезпечення раціонального використання
території України та визначення державних пріоритетів розвитку
систем   розселення,   виробничої,    соціальної    та
інженерно-транспортної інфраструктури Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики,  Міністерству  економіки,  Міністерству  фінансів,
Державному комітетові статистики,  Державному  комітетові  по
земельних ресурсах, Головному управлінню геодезії, картографії та
кадастру при Кабінеті Міністрів України разом з Національною
академією наук, відповідними міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями забезпечити розроблення проекту Генеральної схеми
планування території України (далі - Генеральна схема) і до 1
жовтня 1999 р. подати його Кабінетові Міністрів України. Концепцію
Генеральної схеми розробити до 1 липня 1998 року.
   2. Визначити замовником Генеральної схеми Державний комітет
будівництва,  архітектури  та  житлової  політики,  головним
розробником - Український державний інститут проектування міст.
   3. Для  розроблення  проекту  Генеральної схеми створити
Координаційну раду у складі згідно з додатком N 1. Надати Раді
право одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади матеріали і документи, необхідні для розроблення Генеральної
схеми, залучати до її роботи в установленому порядку спеціалістів
міністерств та інших центральних органів  виконавчої  влади,
наукових і проектних організацій.
   Дозволити голові Координаційної ради вносити зміни до її
персонального складу.
   4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям подати головному
розробникові проекту Генеральної схеми матеріали згідно з додатком
N 2 у терміни, визначені Координаційною радою.
   5. Міністерству фінансів профінансувати у 1997 році видатки
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
на розроблення Генеральної схеми згідно з лімітами, передбаченими
на типове проектування.
   6. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час
формування Державного бюджету України на 1998 і 1999  роки
передбачати  Державному  комітету будівництва, архітектури та
житлової політики кошти на розроблення Генеральної схеми у межах
лімітів на типове проектування та науково-дослідні роботи.
   7. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України з питань  соціальної  політики,
Міністра праці та соціальної політики України Білоблоцького М. П.
 
   Прем'єр-міністр України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.24
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 19 вересня 1997 р. N 1044
     Склад Координаційної ради з розроблення проекту
     Генеральної схеми планування території України
 
 
ГУСАКОВ         голова Державного комітету будівництва,
Володимир Миколайович  архітектури та житлової політики (голова
            Координаційної ради)
 
ШУМИЛО         заступник Міністра економіки (заступник
Ігор Анатолійович    голови Координаційної ради)
 
НЕКРАСОВА        заступник Міністра охорони здоров'я
Любов Сергіївна
 
ВОЛКОВ         заступник Міністра з питань надзвичайних
Володимир Васильович  ситуацій та у справах захисту населення
            від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
КОСТЮЧЕНКО       заступник Міністра транспорту
Леонід Михайлович
 
ЯКОВЕНКО        заступник  Міністра   агропромислового
Валентин Петрович    комплексу
 
ГАШИЦЬКИЙ        заступник  голови  Державного  комітету
Олександр Васильович  статистики
 
ТОЛОЧКО         віце-президент Національної академії наук
Петро Петрович
 
СИТНИК         перший віце-президент Української академії
Віктор Петрович     аграрних наук
 
ГОНЧАРУК        перший заступник голови Держводгоспу
Юрій Гнатович
 
КУЛІНІЧ         заступник голови Держкомзему
Володимир Васильович
 
ГОТСЬКИЙ        заступник голови Держкомгеології
Дмитро Сергійович
 
ШЕЛУДЬКО        заступник начальника Укргеодезкартографії
Віктор Григорович
 
ГЛАДИШ         заступник завідуючого відділом Кабінету
Костянтин Клавдійович  Міністрів України
 
ДОМАЩУК         начальник управління Мінфіну
Борис Володимирович
 
РОМАНЕНКО        начальник відділу Мінекономіки
Сергій Іванович
 
ПЕТРУШЕВСЬКИЙ      начальник управління Мінтрансу
Олег Львович
 
ТКАЧОВ         заступник   начальника    управління
Анатолій Олександрович Мінекобезпеки
 
ДОРОГУНЦОВ       голова Ради по вивченню продуктивних сил
Сергій Іванович     Національної академії наук
 
БІЛОКОНЬ        директор інституту "Діпромісто"
Юрій Миколайович
 
НУДЕЛЬМАН        начальник сектору інституту "Діпромісто"
Володимир Ілліч
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       А.ТОЛСТОУХОВ
 
                      Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 19 вересня 1997 р. N 1044
               Перелік
      матеріалів для використання у розробленні
   проекту Генеральної схеми планування території України
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
       Назва       |  Відповідальний за підготовку
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Характеристика   та   аналіз Національна академія наук
існуючого природно-ресурсного і Державний комітет статистики
соціально-економічного      Мінекономіки
потенціалу,     екологічної Мінекобезпеки
ситуації, можливих техногенних Міністерство агропромислового
аварій та катастроф        комплексу
                 МНС
                 Державний комітет будівництва,
                 архітектури та житлової політики
                 Держводгосп
                 Держкомгеології
                 Держкомзем
                 Рада міністрів Автономної
                 Республіки Крим
                 облдержадміністрації
                 Київська та Севастопольська
                 міськдержадміністрації
 
Картографічні матеріали      Укргеодезкартографія
 
Прогнози змін  в  екологічній Мінекобезпеки
ситуації в динаміці природних і МНС
антропогенних       явищ, Державний комітет будівництва,
інженерно-геологічних    умов архітектури та житлової політики
забудови, рекультивації земель  Держкомгеології
                 Національна академія наук
                 Держкомзем
                 Рада міністрів Автономної
                 Республіки Крим
                 облдержадміністрації
                 Київська та Севастопольська
                 міськдержадміністрації
 
Прогнози  та   територіальні Мінекономіки
проблеми  розвитку  економіки Національна академія наук
(зміни в її галузевій структурі Рада міністрів Автономної
та   розміщенні   основних Республіки Крим
виробництв,   реструктуризація облдержадміністрації
вугільної  та  інших  галузей Київська та Севастопольська
добувної промисловості, розвиток міськдержадміністрації
та  розміщення  найважливіших
об'єктів,  що  впливають  на
використання  території,  її
екологічний стан  та  безпеку
життя населення)
 
Демографічний прогноз       Мінекономіки
 
Розвиток  природно-заповідного Мінекобезпеки
фонду               Державний комітет будівництва,
                 архітектури та житлової політики
                 Національна академія наук
                 Рада міністрів Автономної
                 Республіки Крим
                 облдержадміністрації
 
Розвиток             МОЗ
оздоровчо-рекреаційного      Держкомтуризм
комплексу             Державний комітет будівництва,
                 архітектури та житлової політики
                 Рада міністрів Автономної
                 Республіки Крим
                 облдержадміністрації
 
Розвиток інженерно-транспортної  Мінтранс
інфраструктури          Міненерго
                 Державний комітет будівництва,
                 архітектури та житлової політики
                 Держводгосп
                 Рада міністрів Автономної
                 Республіки Крим
                 облдержадміністрації
 
Розвиток соціальної        Мінекономіки
інфраструктури          Державний комітет будівництва,
                 архітектури та житлової політики
                 Рада міністрів Автономної
                 Республіки Крим
                 облдержадміністрації
                 Київська та Севастопольська
                 міські держадміністрації
 
Прогнози міждержавної міграції Держкомнацміграції
населення,   Розселення   та Державний комітет будівництва,
облаштування    депортованих архітектури та житлової політики
громадян, що  повертаються  в Рада міністрів Автономної
Україну на постійне проживання. Республіки Крим
Облаштування пунктів для прийому облдержадміністрації
біженців
 
Розвиток території та об'єктів Мінкультури
історико-культурного фонду    Державний комітет будівництва,
                 архітектури та житлової політики
                 Національна академія наук
                 Рада міністрів Автономної
                 Республіки Крим
                 облдержадміністрації
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       А.ТОЛСТОУХОВ

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ