Изменения к Типовым правилам размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаИзменения к Типовым правилам размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности
Дата начала действия06.02.2003
Дата принятия16.10.2002
Дата отмены действия 14.09.2006
СтатусНедействующий
Утверждающий документПриказ от 16.10.2002 № 59 О внесении изменений к Типовым правилам размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности
Вид документаПравила
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры
Дополнительные данные Отменены согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 14.09.2006 № 303


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ПОСТАНОВА

Наказом Держбуду України від 16 жовтня 2002 року № 59 затверджені і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2003 року за № 102/7423 зміни до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

ТЕКСТ ЗМІН

Пункт 1 доповнити таким абзацом: "Суб'єкти підприємницької діяльності набувають права на земельну ділянку на підставі і в порядку, передбаченими чинним земельним законодавством України, а в разі подання декількох заявок на одне й те саме місце розташування - шляхом проведення конкурсу або аукціону згідно із Законом України "Про аренду землі".

Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: "дозвіл на розміщення малої архітектурної форми (далі - дозвіл), складений за формою згідно з додатком 2, - документ, що дає право суб'єкту підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми, який видається органом містобудування та архітектури за умови виникнення права на земельну ділянку (форма дозволу додається)".

Абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції: "стаціонарна мала архітектурна форма - одноповерхова споруда площею до 30 кв. м, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, - кіоск, одноповерховий павільйон тощо".

Абзац сьомий пункту 2 викласти в такій редакції: "місце розташування малої архітектурної форми (далі - місце розташування) - земельна ділянка несільськогосподарського призначення, право на яку набувається суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до земельного законодавства".

Абзац п'ятий пункту 3 та останній абзац додатка 1 до пункту 3 викласти в такій редакції: "документ, що посвідчує право на земельну ділянку".

Пункт 4 виключити.

Пункт 5 викласти в такій редакції: "Відповідний орган містобудування та архітектури готує схему прив'язки установки об'єкта на топографо-геодезичній основі в М 1 : 500 і видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми за формою згідно з додатком 2 у тижневий термін після подання до органу містобудування та архітектури документів, зазначених у пункті 3 Типових правил".

_________________________

 Пункти 9, 10, 11 виключити.

 

Перше речення пункту 12 виключити.

Пункт 14 викласти в такій редакції: "Орган містобудування та архітектури перевіряє відповідність паспорта прив'язки малої архітектурної форми державним будівельним нормам і видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми в тижневий термін після подання до органу містобудування та архітектури документів, визначених у пункті 3".

 Пункт 15 виключити.

Пункт 23 доповнити таким реченням: "За результатами розгляду складається акт технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію, складений за формою згідно з додатком 3 (рекомендований)".

У пункті 25 слова "позитивного висновку комісії" замінити на слова "документа, що посвідчує право на земельну ділянку".

У першому абзаці пункту 27 слово "призначення" замінити на слово "використання".

Другий абзац пункту 27 викласти в такій редакції: "Орган містобудування та архітектури готує у термін не менше 30 днів зміни до дозволу на підставі висновку місцевого державного органу земельних ресурсів щодо відповідності використання земельної ділянки цільовому призначенню, при потребі висновків інших служб, а також відповідного рішення органу виконавчої влади".

Перше речення пункту 28 викласти в такій редакції: "Якщо відповідно до земельного законодавства на використання земельної ділянки встановлено обмеження (обтяження) та в разі виникнення нагальної потреби в реконструкції або ремонту існуючих інженерних мереж, вулиць і доріг, будинків і споруд та в пов'язаному з цим тимчасовому перенесенні малої архітектурної форми без припинення дозволу відповідний орган містобудування та архітектури за розпорядженням місцевої виконавчої влади надсилає власнику повідомлення з визначенням нового місця для тимчасового розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту".

У пункті 30  після слова "пунктами" додати цифру "5".

 

Додаток 2 до пункту 5 викласти в новій редакції (додається).


Додаток 2 до пункту 5 Типових правил

Форма

ДОЗВІЛ № ________

на розміщення малої архітектурної форми

Виданий "____" ____________ 200__р. на підставі документа, що засвідчує право

на земельну ділянку ______________________________________________________________

кому____________________________________________________________________________

(повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності)

________________________________________________________________________

(адреса, телефон/телефакс/, банківські реквізити, ідентифікаційний код /номер/,

________________________________________________________________________

індивідуальний податковий номер суб'єкта підприємницької діяльності)

Адреса місця розміщення малої архітектурної форми __________________________________

Функціональне призначення малої архітектурної форми (торгівля, швидке харчування тощо)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Характеристика (павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі тощо згідно з пунктом 2 Правил, розміри) _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи                  ___________                        __________________

                                                                       ( підпис)                              (прізвище, ініціали)

Дата                      М.П.


Додаток 3 до пункту 23 Типових правил (рекомендований)

Форма

АКТ

технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми

в експлуатацію

“ ____ “ ____________________200 ____p.

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження малої архітектурної форми)

Технічна комісія призначена _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва органу, який призначає технічну комісію)

рішенням від   "____"  ___________________ 200___ p. № ____ на підставі пункту 23 Типових

правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у складі:

     голови -

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім 'я та по батькові)

     членів комісії - представників:

     забудовника (замовника) ________________________________________________________

(посада, прізвище, їм 'я та по батькові)

проектувальника (автора проекту) /за необхідності/ _________________________________

(посада, прізвище, їм 'я та по батькові)

організації, яка виконувала спорудження (установлення) /за необхідності/ ______________

_______________________________________________________________________________ ;

(посада, прізвище, їм 'я та по батькові)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________

_______________________________________________________________________________ ;

(посада, прізвище, ім 'я та по батькові)

органів Державного пожежного нагляду __________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

(посада, прізвище, ім 'я та по батькові)

Державної інспекції з енергозбереження /за необхідності/____________________________

_______________________________________________________________________________ ;

(посада, прізвище, ім 'я та по батькові)


В С Т А Н О В И Л А:

1. Технічній комісії пред'явлена стаціонарна мала архітектурна форма____________________

_______________________________________________________________________________ ,

(назва та належність об 'єкта)

 встановлена згідно з паспортом прив'язки, виданим ___________________________________

________________________________________________________________________________

(назва органу, який видав паспорт прив 'язки)

від "____" ___________ 200__p. № _____

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, їм 'я та по батькові)

2. Унаслідок огляду об'єкта встановлено, що стаціонарна мала архітектурна форма встановлена згідно з паспортом прив'язки та виданими технічними умовами на проектування.

3. Об'єкт має такі показники:

________________________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, площа тощо)

Рішення технічної комісії

1. ______________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

прийняти в експлуатацію.

2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на об'єкт та включення його до державної статистичної звітності.

Голова технічної комісії             __________________                  ______________________

      (підпис)                                    (прізвище, ініціали)

                       

Члени технічної комісії:             __________________                  ______________________

     (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

________________                ____________________

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ