ДСТУ ISO 5667-13:2005 Качество воды. Отбор проб. Часть 13. Руководство по отбору проб илов на сооружениях по очистке сточных вод и для водоподготовки (ISO 5667-13:1997, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 5667-13:2005 Качество воды. Отбор проб. Часть 13. Руководство по отбору проб илов на сооружениях по очистке сточных вод и для водоподготовки (ISO 5667-13:1997, IDT)
Дата начала действия01.01.2008
Дата принятия02.09.2005
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 02.09.2005 № 239 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа5667-13:2005
РазработчикТехнический комитет по стандартизации «Охрана окружающей природной среды» (ТК 82)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации «Охрана окружающей природной среды» (ТК 82)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Якість води

ВІДБИРАННЯ ПРОБ

Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування

(ISO 5667-13:1997, IDT)

ДСТУ ISO 5667-13:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Мінприроди України, Технічний комітет «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання ресурсів України» (ТК 82)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Ковальова, канд. техн. наук; Ю. Ковальова; О. Кузін, д-р географ, наук (науковий керівник); Ю. Луговський; І. Макаревич; К. Уткіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 вересня 2005 р. № 239 з 2008-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5667-13:1997 Water Quality — Sampling — Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and water treatment works (Якість води. Відбір проб. Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Терміни та визначення понять

4  Обладнання для відбирання проб

5  Процедура відбирання проб

6  Зберігання, консервація та обробляння проб

7  Техніка безпеки

8  Звіт про результати

Додаток А Пристрої для вакуумного відбирання проб

Додаток В Пристрій для відбирання проб із труб під тиском

Додаток С Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5667-13:1997 Water Quality — Sampling — Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and water treatment works (Якість води. Відбір проб. Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 82 «Охорона навколишнього середови­ща та раціональне використання ресурсів України».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Чинних національних стандартів та нормативних документів, аналогічних міжнародному стан­дарту ISO 5667-13:1997, в Україні нема.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Тер­міни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— назву першого розділу «Область застосування» було замінено на «Сфера застосування»;

— «Національні примітки» виділено рамкою;

— міжнародні позначення одиниць фізичних величин замінено на українські позначення;

ВСТУП

Цей стандарт треба розглядати разом із ISO 5667-1, ISO 5667-2 та ISO 5667-3. Загальну термі­нологію використано відповідно до різних частин ISO 6107.

Відбирання проб і визначення фізичних та хімічних властивостей мулу та його твердого залиш­ку зазвичай проводять із певною метою. Запропоновані методи відбирання проб придатні для вико­ристання в більшості випадків, однак не відкидають модифікацію з врахуванням будь-якого окремо­го чинника, відомого фахівцю, який відбирає проби, або за будь-якої іншої причини, яка призводить до потреби відбирання проб із внесенням змін у звичайний метод.

Особливого значення треба надавати методу відбирання проб. Це забезпечить надійність одер­жаних результатів аналізу. Дуже важливо, щоб персонал, який відбирає проби і аналізує їх, було детально проінформовано про природу проб і цілі аналізу перед початком виконання будь-якої робо­чої програми. Тісне співробітництво з лабораторією, яка буде аналізувати проби, забезпечить най­ефективніше використання можливостей у процесі відбирання проб.

ISO 5667 під загальним заголовком «Якість води. Відбирання проб» складається з таких частин:

— Частина 1. Настанови щодо розробляння програм відбирання проб;

— Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб;

— Частина 3. Настанови щодо консервування та поводження з пробами;

— Частина 4. Настанови щодо відбирання проб з озер, природних і штучних водойм;

— Частина 5. Настанови щодо відбирання проб питної води і води, яку використовують для приготування їжі та напоїв;

— Частина 6. Настанови щодо відбирання проб із рік і водотоків;

— Частина 7. Настанови щодо відбирання проб води в котельнях;

— Частина 8. Настанови щодо відбирання проб водовмісних відкладень;

— Частина 9. Настанови щодо відбирання проб морських вод;

— Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод;

— Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод;

— Частина 12. Настанови щодо відбирання проб донних відкладень;

— Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування;

— Частина 14. Настанови щодо відбирання й обробляння проб води, призначених для контролю якості природних вод;

— Частина 16. Настанови щодо біотестування проб.

Додатки А, В та С ДСТУ ISO 5667-13 мають довідковий характер.

ЯКІСТЬ води

ВІДБИРАННЯ ПРОБ

Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування

КАЧЕСТВО ВОДЫ

ОТБОР ПРОБ

Часть 13. Руководство по отбору проб илов на сооружениях по очистке сточных вод и для водоподготовки

WATER QUALITY

SAMPLING

Part 13. Guidance on sampling of sludges from sewage and water treatment works

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить настанови щодо відбирання проб мулів на спорудах для очищення стічних вод і водоготування, а також мулу промислових стічних вод. Ці настанови прийнятні для всіх типів мулів, що утворюються в процесі роботи зазначених споруд, а також для мулів із подібними характе­ристиками, наприклад для осаду у септиктенках. Цей стандарт містить також настанови щодо розроб­ляння програм і методів відбирання проб.

Цей стандарт можна використовувати, відбираючи проби для різних цілей, зокрема:

— щоб надати дані щодо роботи устатковання з активним мулом;

— щоб надати дані щодо роботи устатковання для оброблення мулу;

— щоб надати дані щодо концентрації забруднювальних речовин у мулі стічних вод у разі розмі­щення його на полігонах твердих побутових відходів;

— щоб контролювати дотримання норм вмісту нормованих речовин у мулі у разі його використання в сільському господарстві;

— щоб надати інформацію під час керування виробничим процесом підготовляння питної води і очищування стічних вод, зокрема:

a) додавання або вилучання твердих речовин;

b)  додавання або вилучання рідини;

— щоб надати інформацію щодо законодавчо-нормативних аспектів усунення мулу стічних вод і мулу, утворюваного на спорудах для водоготування;

— щоб полегшити спеціальне досліджування показників ефективності роботи нового обладнання і процесів;

— щоб оптимізувати витрати, наприклад під час транспортування мулу для його оброблення або усунення.

Примітка. Розробляючи заходи щодо відбирання проб, дуже важливо враховувати поставлені цілі з тим, щоб отримана інфор­мація відповідала їм. Крім того, дані не можна спотворювати через використання невідповідних методів, наприклад неадекватна температура зберігання або відбирання проб у нехарактерних точках очисного устатковання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті ста­новлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні до­кументи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стан­дартів.

ISO 5667-2:1991 Water quality — Sampling — Part 2: Guidance on sampling techniques

ISO 5667-3:1994 Water quality — Sampling — Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples

ISO 5667-12:1995 Water quality — Sampling — Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments

ISO 5667-14:-1) Water quality — Sampling — Part 14: Guidance on quality assurance of environmental water sampling and handling

ISO 8363:-2) Measurement of liquid flow in open channels — General guidelines for selection of method

ISO 10381-6:1993 Soil quality — Sampling — Part 6: Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5667-2:1991 Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб

ISO 5667-3:1994 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо консервування й по­водження з пробами

ISO 5667-12:1995 Якість води. Відбирання проб. Частина 12. Настанови щодо відбирання проб донних відкладень

ISO 5667-14:-1) Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо відбирання й оброб­ляння проб води, призначених для контролю якості природних вод (На час прийняття стандарту чин­ний ISO 5667-14:1998)

ISO 8363:-2) Вимірювання витрати рідини у відкритих каналах. Загальні настанови щодо вибирання методу (На час прийняття стандарту чинний ISO 8363:1998)

ISO 10381-6:1993 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання, пово­дження і зберігання проб ґрунту для оцінювання в лабораторії аеробних мікробних процесів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цього стандарту використано такі визначення.

3.1 контрольна (разова) проба (grab sample)

Окрема проба, яку відбирають довільно (стосовно часу та/або місця) з об’єму мулу [На основі ISO 6107-2]

3.2 усереднена (складена) проба (composite sample)

Дві або більше проб чи підпроб води, змішаних у заданих пропорціях (дискретно або безперерв­но), щоб отримати усереднений результат.

Примітка. Пропорції зазвичай визначають залежно від періоду часу або виміру витрати води [На основі ISO 6107-2]

3.3 проби, співвіднесені з витратою (flow-related sampling)

Проби, що їх відбирають в різні проміжки часу, зумовлені витратою матеріалу.

Примітка. Дане визначення зазвичай застосовують до рідких мулів; подальше пояснення можна знайти в ISO 5667-10

3.4 пропорційне пробовідбирання {proportional sampling)

Метод відбирання проби з потоку мулу, за якого частота відбору (у разі періодичного відбирання) або величина витрати відібраної проби (у разі безперервного пробовідбирання) прямо пропорційна швидкості потоку мулу, з якого відбирають пробу.

БІБЛІОГРАФІЯ

ISO 1988:1975 Hard coal — Sampling

ISO 5667-1:1980 Water quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes ISO 5667-10:1992 Water quality — Sampling — Part 10: Guidance on sampling of waste waters ISO 5667-12:1995 Water quality — Sampling — Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments ISO 5667-16:-3) Water quality — Sampling — Part 16: Guidance on biotesting of samples ISO 6107-2:1989 Water quality — Vocabulary — Part 2

ISO 10381-4:-3) Soil quality — Sampling — Part 4: Guidance on the procedure for the investigation of natural, near-natural and cultivated sites.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Наступні міжнародні стандарти містять положення, використані в тексті цього стандарту.

ISO 1988:1975 Кам’яне вугілля. Відбирання проб

ISO 5667-1:1980 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо розробки програм відбирання проб

ISO 5667-10:1992 Якість води. Відбирання проб. Настанови щодо відбирання проб стічних вод ISO 5667-12:1995 Якість води. Відбирання проб. Настанови щодо відбирання проб донних відкла­день

ISO 5667-16:-3) Якість води. Відбирання проб. Частина 16. Настанови щодо біотестування проб ISO 6107-2:1989 Якість води. Словник. Частина 2

ISO 10381-4:-3) Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо методу досліджен­ня природних, близьких до природних і оброблених ділянок (На час затвердження стандарту чинний ISO 10381-4:2003).

Міжнародні стандарти ISO ISO 5667-1:1980, ISO 5667-2:1991, ISO 5667-3:1985, ISO 5667-4:1987, ISO 5667-6:1990, ISO 5667-12:1995, 1988:1975, ISO 10381-6:1993 прийнято в Україні як національні стандарти:

ДСТУ ISO 5667-1-2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту про­грам відбирання проб (ISO 5667-1:1980, IDТ)

ДСТУ ISO 5667-2-2003 Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбиран­ня проб (ISO 5667-2:1991, IDТ)

ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та по­водження з пробами (ISO 5667-3:1985, IDТ)

ДСТУ ISO 5667-4-2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб з природних та штучних озер (ISO 5667-4:1987, IDТ)

ДСТУ ISO 5667-6-2001 Якість води. Відбір проб. Частина 6. Настанови щодо відбору проб води з річок та інших водотоків (ISO 5667-6:1990, IDТ)

ДСТУ ISO 5667-12-2001 Якість води. Відбір проб. Частина 12. Настанови щодо відбору проб донних відкладень (ISO 5667-12:1995, IDТ)

ДСТУ 4096-2002 Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторного випробування (ISO 1988:1975, ISO 5067-1:1983, ISO 5069-2:1983, NEQ)

ДСТУ ISO 10381-6-2001 Якість ґрунту. Відбір проб. Частина 6. Настанови щодо відбору, оброб­лення та зберігання ґрунту для дослідження аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії (ISO 10381-6:1993, IDТ)

ISO 6107-2:1989, на який є посилання у цьому стандарті, було замінено на ISO 6107-2:1997, який впроваджують як національний стандарт України. Інші міжнародні стандарти, на які є посилан­ня у даному стандарті, як національні не прийнято.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com