ДСТУ EN 12957:2010 Машинное оборудование. Станки электроэрозионные. Требования безопасности (EN 12957:2001+A1:2009, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18978 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12957:2010 Машинное оборудование. Станки электроэрозионные. Требования безопасности (EN 12957:2001+A1:2009, IDT)
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия28.12.2010
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.12.2010 № 624 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене действия нормативных документов"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12957:2010
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Станки» (ТК 75)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Станки» (ТК 75)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Машинне устатковання
ВЕРСТАТИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНІ
Вимоги щодо безпеки

(EN 12957:2003+А1:2009, IDТ)
ДСТУ EN 12957:2010

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський, Т. Олександрова, В. Ситнічєнко
 

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 624 з 2012-01-01

3 Цей національний стандарт ДСТУ EN 12957:2010 Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати ідентичний з EN 12957:2001+А1:2009 Machines tools — Safety — Electro discharge machines і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо вико­ристання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги та (або) заходи щодо безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Режими роботи

5.3 Функції зупинення

5.4 Частини систем керування електроерозійним устаткованням або електроерозійними системами, пов’язаними з безпекою

5.5 Спеціальні вимоги

6 Перевіряння вимог та (або) заходів щодо безпеки

7 Інформація для користувача

7.1 Загальні положення

7.2 Марковання, познаки, письмові застороги

7.3 Настанова з експлуатування

Додаток А Приклади та схеми

Додаток В Вимірювання випромінювання шуму

Додаток ZA Зв’язок цього стандарту з суттєвими вимогами Європейської Директиви 98/37/ЄС, доповненої Директивою 98/79/ЄС

Додаток ZB Зв’язок цього стандарту з суттєвими вимогами Європейської Директиви 2006/42/ЄС

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних нормативним документам, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12957:2001 +А1:2009 Machines tools — Safety — Electro discharge machines (Верстати. Безпечність. ЕлектроерозійнІ верстати).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту для узгодження з чинними національними стандартами;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— текст стандарту, змінений А1:2009, виділено подвійною рискою зліва на березі;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «На­ціональний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Го­ловному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИННЕ УСТАТКОВАННЯ
ВЕРСТАТИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНІ
Вимоги щодо безпеки

МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СТАНКИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ
Требования безопасности

MACHINE TOOLS
ELECTRO DISCHARGE MACHINES
Safety requirements

Чинний від 2012-01-01

0 ВСТУП

Цей стандарт поширюється на устатковання, використовуване в процесі електроерозійного обробляння (ЕЕО), як зазначено в розділі 3. Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN 1070.

Устатковання та небезпеки, небезпечні ситуації і події, на які поширюється цей стандарт, на­ведено в розділі «Сфера застосування».

Додаткові вказівки подано у стандартах типу А І В, посилання на які наведено в тексті.

Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог, наведених у стандартах типу А і В, то для машин, спроектованих і виготовлених відповідно до вимог цього стандарту, вимоги стан­дарту типу С мають перевагу над вимогами інших стандартів. Він забезпечує відповідність суттє­вим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки (СВОБ) Директиви з машинобудування (98/37/ЄС).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає технічні вимоги та заходи щодо безпеки для електроерозійного устатковання та електроерозійних систем (наприклад для електроерозійного іскрового свердлін­ня, електроерозійного іскрового дротового різання), яких необхідно дотримуватись під час проек­тування, виготовляння, монтування та (або) постачання такого устатковання. Він містить також інформацію, яку постачальник повинен надавати користувачеві.

1.2 Проектні вимоги цього стандарту не поширюються на дугове ерозійне та електрохімічне машинне устатковання.

1.3 У цьому стандарті розглянуто використання устатковання за призначеністю в умовах нор­мального робочого середовища, безпечного щодо вибухів, зокрема встановлювання, налагоджу­вання, обслуговування, ремонтування та демонтування, а також усування або утилізування елек­троерозійного устатковання.

1.4 Цей стандарт стосується також допоміжного устатковання, необхідного для електроеро­зійного обробляння.

1.5 У стандарті розглянуто характерні небезпеки, наведені у розділі 4, таблиця 1, та запобіжні заходи, наведені у розділі 5, таблиця 2.

1.6 Цей стандарт поширюється на машини, виготовлені після дати видання цього стандарту.

Примітка. До деяких типів машин та устатковання, на які поширюється цей стандарт, може бути застосована Директи­ва 94/9/ЄС щодо устатковання та систем захисту, призначених для використання у потенційно вибухонебезпечному середовищі. Цей стандарт не призначений для забезпечення відповідності суттєвим вимогам Директиви 94/9/ЄС щодо охорони здоров'я та безпеки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані по­силання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів по­дано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 2:1992 Classification of fires

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems — Part 1: Introduction

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 EN 292-2/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 626-1:1994 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

EN 775:1992 Manipulating industrial robots — Safety (ISO 10218:1992, modified)

EN 811:1996 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery— The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

prEN 12437-1:1996 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 1: Choice of a fixed means of access between two levels

prEN 12437-2:1996 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 2: Working platforms and gangways

prEN 12437-3:1996 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 3: Stairways, stepladders and guard-rails

prEN 12437-4:1996 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 4: Fixed ladders

EN 55011:1998 Industrial, scientific and medical (ISM) radio frequency equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (CISPR 11:1997, modified)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery— Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 204-1:1997)

EN 60529:1991 Degree of protection provided by enclosure (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60742:1995 Isolating transformers and safety isolating transformers — Requirements (IEC 60742:1983+A1:1992, modified)

EN 61000-6-2:1999 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:1999)

EN 61310-1:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN 61310-2:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:1995)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement method of emission sound pressure levels at the workstation and at other specified positions — Survey method in situ

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low noise machinery and equipment — Part 1: Planning.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 2:1992 Класифікація пожеж

EN 54-1:1996 Системи виявляння пожеж І аварійної пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 EN 292-2/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення. Функцiювання і принципи проектування

EN 626-1:1994 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричиненого небезпеч­ними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи І технічні вимоги для вироб­ників машин

EN 775:1992 Промислові роботи-маніпулятори. Безпека (ISO 10218:1992, MOD)

EN 811:1996 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон ногами

EN 953:1997 Безпечність машин. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухо­мих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. За­гальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Розміщення захисного устатковання залежно від швидкості наближення частин тіла людини

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання неочікуваному запусканню

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

prEN 12437-1:1996 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин та промисло­вого устатковання. Частина 1. Вибирання стаціонарних засобів доступу між двома рівнями

prEN 12437-2:1996 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин та промисло­вого устатковання. Частина 2. Робочі платформи та проходи

prEN 12437-3:1996 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин та промисло­вого устатковання. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

prEN 12437-4:1996 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин та промисло­вого устатковання. Частина 4. Сходи закріплені

EN 55011:1998 Промислове, наукове та медичне (ПНМ) радіочастотне устатковання. Харак­теристики радіоперешкод. Границі та методи вимірювання (CISPR 11:1999, MOD)

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP код) (ІЕС 60529:1989)

EN 60742:1995 Ізолювальні трансформатори і захисні ізолювальні трансформатори. Вимо­ги (ІЕС 60742:1983+А1:1992, MOD)

EN 61000-6-2:1999 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-2. Загальні стандарти. Стійкість до перешкод у промисловому середовищі (ІЕС 61000-6-2:1999)

EN 61310-1:1995 Безпечність машин. Індикація, марковання та задіювання. Частина 1. Ви­моги до візуальних, звукових та відчутних на дотик сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

EN 61310-2:1995 Безпечність машин. Індикація, марковання та задіювання. Частина 2. Ви­моги до марковання (ІЕС 61310-2:1995)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначання потужності звукових рівнів джерел шуму з викори­станням звукового тиску. Оглядовий метод з використанням вимірювальної поверхні обгортан­ня над відбивальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння значень випромінювання шуму машин і устатковання

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Метод ви­мірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших визначених положеннях. Оглядо­вий метод на місці

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Рекомендована практика проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com