Письмо от 27.06.2000 № "Лицензирование строительной деятельности"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 27.06.2000 № "Лицензирование строительной деятельности"
Дата принятия27.06.2000
СтатусДействующий
Вид документаПисьмо
РазработчикНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

"Баланс"

№ 26, від 27 червня 2000 р.

Т. Трухіна

бухгалтер-експерт фірми "Баланс-Клуб"

"Звернувшись до органу, у якому ми отриму­вали ліцензію на будівельні роботи, із зая­вою про продовження терміну дії ліцензії, ми дізналися, що тепер за видачу і продовження ліцензії слід звертатися зовсім до іншого органу. Крім того, стало відомо, що видача ліцензій на цей вид діяльності тимчасово припинена. Дайте відповідь, будь ласка, чи ліцензується будівельна діяльність? Якщо так, то які саме види будівельних робіт підля­гають ліцензуванню?"

Крім того, читачі запитують про пра­вомірність вимоги придбання ліцензії на ті види діяльності, що не зазначені у статті 4 Закону про підприємництво.

Останнім часом відбулися значні зміни в нор­мативних документах, які регламентують ліцензування будівельної діяльності. Судячи із запитань, що виникають у читачів, на сьогодні необхідно усвідомити такі моменти:

1. Чи ліцензується будівельна діяльність?

2. Які органи уповноважені видавати ліцензії?

3. Якими нормативними документами регла­ментований розмір плати за видачу ліцензії? Розглянемо їх по порядку.

1. Чи ліцензується на сьогодні будівельна діяльність.

Згідно зі статтею 4 Закону про підприємниц­тво, яка визначає ліцензовані види діяльності, ліцензуванню підлягають окремі види проектних і будівельно-монтажних робіт, інженерних досліджень для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, що вимагають відповідної атестації виконавця відповідно до переліку, установленого Кабінетом Міністрів України. Тут все залишилося як і раніше, оскільки до Закону про підприємниц­тво ніякі зміни не вносилися.

2. Які органи видають ліцензії.

Вище перелічені види робіт ліцензувалися, але за умови атестації виконавця відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, яким був Перелік № 569. Порядок видачі учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконан­ня спеціальних видів робіт у проектуванні і будівництві був визначений Положенням № 569.

Потім Перелік № 569 був скасований і на­томість Кабінет Міністрів затвердив новий Пе­релік № 451 який незначно відрізняється від по­переднього, наведений у додатку до цієї консуль­тації). Звертаємо увагу на те, що був скасований тільки Перелік, а Положення № 569 продовжува­ло діяти. А оскільки Положення діяло, то діяв і його пункт 4, згідно з яким ліцензування спеці­альних видів робіт було віднесене до компетенції:

- головного центру з ліцензування Держкоммістобудівництва;

- регіональних центрів з ліцензування органів у справах містобудування й архітектури Уряду Криму, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

На виконання того ж пункту 4 Положення № 569 був затверджений порядок проведення акредитації регіональних центрів з ліцензування (По­рядок № 44). Здавалося б, усе законно, але справа в тому, що Положення № 569 - не єдиний документ, який визначає органи ліцензування будівельної діяльності. Кабінет Міністрів України затвердив перелік органів, що видають ліцензії на здійснення певних видів підприємницької діяль­ності (Перелік № 1020, опублікований у тижневи­ку "Баланс", 1998, № 31), згідно з яким ліцензії на ведення будівельної діяльності видають такі органи:

- Держбуд;

- Держнафтогазпром;

- органи містобудування й архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

Тобто ми бачимо, що до Переліку № 1020 регіональні центри з ліцензування не включені. І саме ця неузгодженість викликала необхідність проведення аналізу Порядку № 44 Державним комітетом України з питань розвитку підприєм­ництва, який і підтвердив, що вказаний Порядок не відповідає чинному законодавству (Рішення № 17-52/12).

Але в той час, коли проводився аналіз, По­станова № 569 (і, природно, Положення № 569) утратила свою чинність (згідно з Постановою № 1919). Це автоматично потягло за собою при­пинення дії Порядку № 44, виданого на виконан­ня пункту 4 Положення № 569. Однак офіційно цей Порядок був скасований тільки Наказом № 15. Ось якраз у період з липня 1998 року (набуття чинності Переліку № 1020) по жовтень 1999 року (скасування дії Положення № 569) діяли пара­лельно два документи, що і було причиною плу­танини, яка існувала при визначенні органів, що видають ліцензії.

Рішення № 17-52/12 якраз і було видане з метою усунення всіх невідповідностей. Таким чином, віднині необхідно керуватися тільки Пере­ліком № 1020, оскільки тільки повноваження органів, включених до цього Переліку, підтверд­жуються відповідними законодавчими документа­ми. Регіональні центри з ліцензування органів у справах містобудування й архітектури Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомів, Ки­ївського і Севастопольського міськвиконкомів не уповноважені видавати ліцензії на здійснення будівельної діяльності, оскільки вони не належать до органів виконавчої влади.

3. Розміри плати за видачу ліцензій.

Роз'яснення з приводу розміру плати за вида­чу ліцензій на здійснення будівельної діяльності давалися в Рішенні № 17-53/12. У цьому питанні також існують розбіжності (наслідком чого і є справляння різними органами плати в різних розмірах), оскільки:

- з одного боку, діє Постанова № 6, що вста­новлює розміри і порядок зарахування пла­ти за видачу та переоформлення ліцензій (затверджена Кабінетом Міністрів України на виконання статті 4 Закону про підприє­мництво);

- з другого боку, існує Інструкція № 176, що визначає розміри плати за видачу ліцензій (яка є "продовженням" Постанови № 501, що втратила свою чинність у зв'язку з на­буттям чинності Постанови № 6).

На невідповідність нормативних документів якраз і вказує Рішення № 17-53/12, яким дається доручення Держкоммістобудування скасувати Інструкцію № 176. Однак на сьогодні все зали­шилося без змін.

Таким чином, можна зробити наступні висновки.

1. Будівельна діяльність як і раніше підлягає ліцензуванню згідно зі статтею 4 Закону про підприємництво і відповідно до Переліку № 451.

2. Для отримання ліцензій на цей вид діяль­ності необхідно звертатися до органів, визначе­них Переліком № 1020.

3. Порядок видачі, переоформлення, припи­нення, анулювання і поновлення дії ліцензій регламентується виключно Положенням № 1020.

4. Плата за видачу і переоформлення ліцензій може справлятися тільки в розмірах, установлених Постановою № 6 (опублікована в тижневику "Баланс", 1999, № 9).

Перелік документів

1. Закон про підприємництво - Закон України від 07.02.91 р. № 698-ХІІ "Про підприємництво", зі зміна­ми і доповненнями.

2. Постанова № 6 - постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.99 р. № 6 "Про розміри і порядок зарахування плати за видачу і переоформлення ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності", зі змінами і доповненнями.

3. Постанова № 501 - постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 р. № 501 "Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні і будівництві", зі змінами і доповнен­нями.

4. Постанова № 569 - постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.92 р. № 569 "Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спе­ціальних видів робіт у проектуванні і будівництві", зі змінами і доповненнями.

5. Постанова № 1919 - постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. № 1919 "Про вне­сення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", зі зміна­ми і доповненнями.

6. Наказ № 15 - наказ Державного комітету бу­дівництва, архітектури і житлової політики України від 18.01.2000 р. № 15 "Щодо нормативного акта, який втратив чинність".

7. Інструкція № 176 - Інструкція щодо порядку визначення розміру плати за видачу ліцензій, затвер­джена наказом Державного комітету України у спра­вах містобудування й архітектури від 27.09.96 р. № 176.

8. Порядок № 44 - Порядок акредитації регіо­нальних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні і будівництві, затверджений наказом Державного комітету України у справах містобудуван­ня й архітектури від 26.09.94 р. № 44.

9. Положення № 569 - Положення про порядок видачі учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 р. № 569, зі змінами і доповненнями.

10. Рішення № 17-52/12 - Рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 22.12.99 р. № 17-52/12 "Про необхідність усунен­ня порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. № 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Дер­жавним комітетом будівництва, архітектури і житлової політики України".

11. Рішення № 17-53/12 - Рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 22.12.99 р. № 17-53/12 "Про необхідність усунен­ня порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. № 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Дер­жавним комітетом будівництва, архітектури і житлової політики України".

12. Перелік № 451 - Перелік окремих видів про­ектних і будівельно-монтажних робіт, інженерних дос­ліджень для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, що вимагають відповідної атестації виконавця, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 р. № 451.

13. Перелік № 569 - Перелік спеціальних видів робіт у проектуванні і будівництві, що вимагають ате­стації виконавця, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 р. № 569 "Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на вико­нання спеціальних видів робіт у проектуванні і буді­вництві", зі змінами і доповненнями.

14. Перелік № 1020 - Перелік органів, що вида­ють ліцензії на здійснення певних видів підприєм­ницької діяльності, затверджений постановою Кабіне­ту Міністрів України від 03.07.98 р. № 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності", зі змінами і доповненнями.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ