Решение от 02.11.1995 № "Решение совещания работников проектных организаций Украины, которое состоялось 2 ноября 1995р. в г. Киеве"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 02.11.1995 № "Решение совещания работников проектных организаций Украины, которое состоялось 2 ноября 1995р. в г. Киеве"
Дата принятия02.11.1995
СтатусДействующий
Вид документаРешение
РазработчикНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Інформаційне повідомлення
                        Інформаційне повідомлення
 
     1-2 листопада 1995р. за дорученням Президента України,
Верховної Ради, Кабінету Міністрів на звернення проектних органі-
зацій Дніпропетровщини було проведено нараду працівників проектних
організацій України. В її роботі взяли участь народні депутати,
відповідальні працівники Верховної Ради, Кабінету Міністрів Украї-
ни, представники 20 міністерств і відомств, обласних держадмініст-
рацій, будівельних корпорацій, біля 350 проектних, вишукувальних і
наукових  організацій  різних  форм  власності. Загальна чисель-
ність учасників наради склала 470 чоловік.
     За підсумками наради були прийняті звернення до Президента Ук-
раїни, Голови Верховної Ради, Прем'єр-Міністра України та відповід-
не рішення.
 
                             РІШЕННЯ
          наради працівників проектних організацій України
 
   м.Київ                                      2 листопада 1995р.
 
     Нарада працівників проектних організацій України, розглянувши
стан проектної справи і перспективи її розвитку на сучасному етапі,
відзначає:
 
     Від якості проектних рішень, що закладаються сьогодні у всі
види проектної документації, в значній мірі залежить майбутнє  роз-
витку міст і сіл, структурна перебудова економіки, технічний рівень
підприємств, безпека проживання людей в Україні.
     В той час затяжний економічний кризис, що переживає суспільст-
во, складність і суперечливість соціально-економічної сітуації в
державі, падіння інвестиційної активності, перш за все з боку дер-
жави, суттєве скорочення обсягів проектно-вишукувальних робіт, як
основи будівництва наступних років, випереджаюче підвищення цін на
матеріальні ресурси, енерго- і теплоносії, комунальні послуги від-
носно цін на проектну документацію, зменшення чисельності працюючих
в проектних і вишукувальних організаціях, поступове старіння і
втрата інтелектуального та інженерного потенціалу будівництва, де-
фіцит кадрів молодих спеціалістів внаслідок падіння престижу профе-
сії проектувальника, випереджаюче старіння основних фондів проект-
но-вишукувальних і наукових організацій, уповільнення впровадження
сучасних технологій проектування, ігнорування авторського нагляду,
а  також  міжнародного  ринку  проектних  і  наукових   робіт   для
українських організацій призвели до важкого економічного становища
проектних організацій, недостатньої якості проектно-вишукувальних і
будівельно-монтажних робіт.
     Одночасно мають місце:
     - зниження ролі та питомої ваги проектів, які виконуються про-
відними проектними інститутами, що мають кваліфікованих спеціаліс-
тів;
     - скорочення технічних служб інститутів, які забезпечують кон-
троль якості проектно-кошторисної документації;
     - недосконалість системи оподаткування та ліцензування викона-
вців проектно-вишукувальних робіт;
     - нерозуміння з боку центральних і місцевих органів управління
ролі головних та територіальних наукових і проектних організацій;
     - недостатня увага питанням архітектури і застосування нових
технологій будівництва та реконструкції об'єктів виробничого  приз-
начення;
     - незважена примусова  приватизація  проектних  організацій  з
втратою основних фондів і профілю виконуваних робіт;
 
 
                                 - 2 -
 
     - періодична необгрунтована експропріація з боку Уряду навіть
тих незначних коштів, що акумулюються в галузевих інноваційних фон-
дах та фондах охорони праці і використовуються для першочергових
робіт  з наукового та нормативного забезпечення проектних і будіве-
льних робіт;
     - створення значної кількості відомчих експертиз на госпрозра-
хункових засадах, що відволікає кошти для будівництва і затягує
процес впровадження проектів.
     Недостатня  увага  з   боку   державних   органів   управління
приділяється проблемам будівництва в складних інженерно-геологічних
умовах, модернізації індустріального домобудування, створення віт-
чизняного  виробництва   сучасних   оздоблювальних   та   ізолюючих
матеріалів.
     Виходячі з наведеного, нарада вважає, що виникає необхідність
посилення впливу виконавчої влади:
     - направити звернення учасників наради до Президента України,
Верховної Ради, Кабінету Міністрів України;
     - підвищити регулюючу роль Держави в проведенні технічної по-
літики у будівництві, для чого Держкоммістобудування надати функції
міжвідомчого координуючого органу з питань технічної політики у
проектуванні та будівництві;
     - переглянути діюче законодавство щодо оподаткування проектних
організацій, приватизації їх майна, експертизи інноваційних проек-
тів;
     - розробити програму перспективного розвитку будівельної га-
лузі;
     - підготувати проект постанови Уряду з конкретними заходами
щодо подолання кризи у проектній справі, де б знайшли відображення
питання щодо:
 
      Підвищення технічного рівня, якості проектно-вишукувальних
        робіт, розвитку та впровадження наукових досліджень
 
     - віднесення виконання проектно-вишукувальних робіт до науко-
во-технічної діяльності, як це мало місце до 1990 року;
     - створення у міністерствах і відомствах, що мають у своїй
сфері управління проектні організації, відповідних структур здійс-
нення технічної політики відносно цих організацій;
     - збільшення обсягів централізованих капітальних вкладень у
проектування і будівництво;
     - віднесення робіт з типового та експериментального проекту-
вання, що виконуються за рахунок державного бюджету, до основних,
пріоритетних напрямків;
     - збільшення обсягів фінансування створення нормативної бази
у будівництві, типового та експериментального проектування, у тому
числі за рахунок централізованого інноваційного фонду;
     - державної підтримки по створенню та освоєнню нових техноло-
гій у проектуванні на базі вітчизняних розробок;
     - створення необхідних умов розвитку архітектури, проектування
і технологій будівництва та реконструкції об'єктів виробничого при-
значення;
     - розширення мережі наукових і проектних  організацій  або  їх
підрозділів з  пріоритетних  напрямків,  що  досі  не  охоплювалися
діючими інститутами;
     -  забезпечення   разом   із   зацікавленими   міністерствами,
відомствами, обласними державними адміністраціями  та  об'єднаннями
удосконалення системи головних і територіальних наукових і проект-
них організацій, розробки та запровадження відповідних положень;
     - більш широкого залучення до проведення державної політики
 
                                 - 3 -
 
при плануванні  територій  головних  і  територіальних  наукових і
проектних організацій;
     - видачі ліцензій на виконання проектних робіт тільки органі-
заціям, що мають сталий штат працівників відповідного профілю та
необхідну матеріально-технічну базу;
     - здійснення періодичної перевірки відповідності якості вико-
нуваних робіт ліцензування організаціями вимогам виданих ліцензій;
     - запровадження більш жорсткого порядку ліцензування проектно-
вишукувальних робіт, які виконуються в складних інженерно-геологіч-
них умовах;
     - розширення роботи з суміжними країнами  щодо  взаємовизнання
ліцензій на виконання проектних робіт;
     - прискорення впровадження системи сертифікації спеціалістів,
що працюють у сфері проектування;
     - більш ефективного, скоординованого використання  експеримен-
тальних і випробувальних баз провідних інститутів;
     - обов'язкове здійснення авторського нагляду за  впровадженням
проектних рішень;
     - забезпечення інвестиційної експертизи проектної документації
незалежно від форм проектів, виходячи з умов, що експертиза має бу-
ти єдиною і державною;
     - удосконалення системи інформаційного обслуговування наукових
і проектних організацій;
     - включення розділу будівництва до державної програми інформа-
тизації;
     - створення постійно діючих курсів підвищення кваліфікації
працівників проектно-вишукувальних організацій;
 
                         Нормативного забезпечення
 
     - прискорення доопрацювання проектів законів "Про архітектурну
діяльність",  "Про   капітальне   будівництво",   "Про   планування
територій"   з   урахуванням   специфіки    діяльності    проектних
організацій, в тому числі територіальних, а також організації роз-
робки проекту закону "Про статус проектної організації";
     - розширення обсягів розробки і перегляду державних нормативів
і стандартів у галузі проектування з урахуванням міжнародного дос-
віду;
     - прискорення розробки державних будівельних норм відносно по-
рядку розробки, узгодження і затвердження проектної документації;
     - розробки нормативних та методичних документів по впроваджен-
ню в проектних організаціях системи управління якістю на основі ко-
мплексу міжнародних стандартів;
     - зміцнення взаємодії з Міждержавною науково-технічною комісі-
єю по стандартизації та технічному нормуванню в  будівниціві  країн
СНД;
     - вдосконалення системи базових  організацій  з  нормування  і
стандартизації, розширення мережі технічних комітетів з цих питань;
     - створення координаційної програми розробки першочергових но-
рмативних документів для проектування і будівництва;
 
              Вдосконалення економічної діяльності
 
     - широкого впровадження тендерів на виконання проектних та бу-
дівельних  робіт,  застосування   конкурсних   засад   при   виборі
виконавців наукових, проектних і вишукувальних робіт;
     - забезпечення вдосконалення системи оподаткування наукових і
проектних організацій, її сталості;
     - здійснення переходу на визначення вартості проектних робіт
 
                                 - 4 -
 
для об'єктів житлово-цивільного будівництва у відсотках від кошто-
рисної вартості цих об'єктів, проведення експерименту по впровад-
женню такої методики при проектуванні об'єктів виробничого призна-
чення;
     -  врахування  при   визначенні   вартості   проектних   робіт
необхідності відновлення матеріальної бази проектних організацій  у
розмірі не менше 10% від загальної вартості проектної документації;
     - упорядкування процесу приватизації наукових, проектних і ви-
шукувальних організацій, проведення його за умов погодження  облас-
ними держадміністраціями, забезпечення володіння контрольним  паке-
том акцій колективом проектної організації, а також збереження про-
філю її діяльності;
     - надання довгострокових цільових пільгових кредитів проектним
організаціям для житлового будівництва та придбання новітніх техно-
логій проектування;
     - впровадження безакцептної форми сплати заборгованості за ви-
конання проектної документації;
     - пріоритетного направлення управліннями капітального будівни-
цтва при облдержадміністраціях бюджетних коштів на проектування го-
ловним та територіальним проектно-вишукувальним організаціям.
 
                    НАРАДА ВВАЖАЄ ЗА ДОЦІЛЬНЕ
 
     - створити для підготовки проекту рішення Уряду та  пропозицій
щодо внесення змін і доповнень до діючого законодавства робочу гру-
пу;
     - створити при Держкоммістобудування Координаційну раду дирек-
торів проектних організацій України;
 
                      НАРАДА РЕКОМЕНДУЄ
           ПРОЕКТНИМ І ВИШУКУВАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ
 
     - активно впроваджувати  ринкові  відносини  господарювання  у
проектній діяльності;
     - відновити  системи   управління   якістю   проектування   в
організаціях;
     - забезпечити ефективне використання державного майна за при-
значенням;
     - відновити практику офіційного призначення авторів на розроб-
ку проектів;
     - забезпечувати разом з замовниками здійснення авторського на-
гляду за будівництвом об'єктів;
     - активно впроваджувати у проекти енергозберігаючі технології,
ефективні теплоізолюючі матеріали, сучасні нормативи термоопору,
прогресивні проектні рішення масового застосування;
     - забезпечувати  економію  енергоресурсів   у   господарській
діяльності, своєчасні розрахунки за енергоносії;
     - використовувати в повсякденній роботі інформаційні матеріали
видавництва "Укрархбудінформ", інформаційно-маркетингового центру,
інституту КиївЗДНІЕП Держкоммістобудування;
     - запроваджувати позитивний досвід щодо диверсифікації вироб-
ничої діяльності, розширення сфери послуг.
     Виходячі з положень Звернення Президента України Л.Д.Кучми до
Верховної Ради України, доповіді Президента про основні заходи еко-
номічної та соціальної політики, Програми діяльності Кабінету Міні-
стрів України, нарада працівників проектних організацій України за-
кликає всіх працівників проектних і вишукувальних організацій скон-
центрувати зусилля на поступовому зміцненні підвалин економіки Ук-
раїни, нової стабільної і потужної національної будівельної галузі.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ