Приказ от 28.11.1995 № "Резолюция съезда строителей Украины /г. Киев 28 ноября 1995 г./"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19299 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 28.11.1995 № "Резолюция съезда строителей Украины /г. Киев 28 ноября 1995 г./"
Дата принятия28.11.1995
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
РазработчикНет данных
Принявший органНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

РЕЗОЛЮЦІЯ
                           РЕЗОЛЮЦІЯ
 
                   з'їзду будівельників України
 
  м.Київ                                      28 листопада 1995 р.
 
     З'їзд будівельників України відмічає, що робота підприємств
і організацій будівельного комплексу України спрямована на вико-
нання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої
Верховною Радою України, забезпечення завдань структурної перебудо-
ви економіки за державними пріоритетами, визначеними зазначеною
Програмою, які передбачають розвиток паливно-енергетичного комплек-
су і впровадження енерго- та ресурсозберігаючих теехнологій, бу-
дівництво об'єктів соціальної сфери, розширення та нарощування
обсягів виробництва товарів широкого вжитку та послуг для населення,
а також конкурентноспроможної продукції, що поставляється на екс-
порт, розвиток агропромислового комплексу, прискорення розвитку ме-
дичної та мікробіологічної промисловості, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи. Фондоутворююче значення галузі переду-
мовляє зростаючу роль будівельного комплексу у структурних пере-
твореннях економіки. Будівельний комплекс України має достатні по-
тужності, досвід та кваліфіковані кадри для здійснення зазначених
цілей. Потужня база проектно-вишукувальних та будівельних організа-
цій, розвинуте виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та
виробів, необхідних для зведення об'єктів і споруд різного призна-
чення, здатні в повному обсязі забезпечити виконання завдань у
напрямках, визначених державою.
     Разом з тим, з'їзд будівельників України відмічає, що кризові
явища в економіці, наслідком яких стало зниження інвестиційної
спроможності замовників будівельної продукції, призвели до суттє-
вого зниження будівельного виробництва. За пять останніх років об-
сяги капітальних вкладень зменшились у 2,6 рази, у тому числі за
рахунок коштів Державного бюджету у 3 рази. Знизились обсяги буді-
вельно-монтажних робіт, скоротилось виготовлення основних будівель-
них матеріалів, виробів та конструкцій. Значно зменшились фізичні
показники введення в експлуатацію об'єктів житла, шкіл, дошкільних
закладів, лікарень. Як наслідок, різко зменшилась чисельність висо-
кокваліфікованих працівників, зайнятих у будівельному виробництві.
Зростають показники прихованого безробіття. Погіршується якість
будівельно-монтажних робіт, що призводить до аварійних ситуацій.
     Для збереження наукового та технічного потенціалу галузі, роз-
витку будівельного комплексу в ринкових умовах, забезпечення вико-
нання ним завдань структурних перетворень економіки, визначених
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, з'їзд будівельни-
ків вважає за доцільне прискорити розробку та затвердження пакету
нормативних та законодавчих актів з проблем будівельного комплексу,
зокрема, з питань фінансування, кредитування, оподаткування, взаємо-
розрахунків та взаємовідносин учасників будівельного виробництва.
     З цією метою:
     1. Просити Мінекономіки та Мінфін при формуванні Державного
бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку
України передбачити обсяги капітальних вкладень і джерела фінансу-
вання у розмірах, необхідних для забезпечення своєчасної оплати ви-
конаних робіт по будовах і об'єктах, визначених в Державній програ-
мі.
     2. З метою забезпечення рівноправної відповідальності сторін,
включаючи державу, за неналежне виконання договорів підряду на бу-
дівництво об'єктів, що зводяться за рахунок Державного бюджету,
просити Кабінет Міністрів розглянути розроблений проект Закону
України "Про майнову відповідальність за порушення умов контракту
договору) підряду" і прийняти відповідне рішення.
 
                               - 2 -
 
     3. Просити Уряд, Мінфін та Національний банк прийняти рішення
про списання кредиту, наданого будівельникам у 1994 році, та від-
сотків за користування ним, на часткове поповнення оборотних кош-
тів організацій і підприємств, які його отримали.
     4. Для створення сприятливих умов щодо направлення інвестицій
у пріоритетні напрямки будівництва, вдосконалення системи інвесту-
вання, зменшення податкового тиску та забеспечення положень концеп-
ції житлової політики рекомендувати:
     Держжитлокомунгоспу, Мінфіну, Мінекономіки, Держкоммістобуду-
вання прискорити підготовку проектів законодавчих актів про фінан-
сування і кредитування житлового будівництва, в т.ч. іпотечне, а
також про пільги та субсидії для будівництва та придбання житла.
     При підготовці проекту Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприєм-
ств", врахувати наступні пропозиції:
     - про звільнення від оподаткування частини прибутку підпри-
ємств та організацій будівельного комплексу на суму витрат, що
спрямовуються на житлове та соціальне будівництво, на реконструк-
цію, технічне переоснащення виробничої бази, на професійне навчан-
ня та перепідготовку будівельників;
     - про звільнення від оподаткування прибутку усіх без винятку
організацій і підприємств, одержаного в результаті спорудження
житла та об'єктів соціальної сфери на селі;
     - з метою поповнення оборотних коштів підприємств і організа-
цій будівельного комплексу передбачити можливість їх збільшення
за рахунок звільнення від оподаткування 10 відсотків балансового
прибутку, що спрямовується на ці цілі.
     5. Просити Мінфін, Мінекономіки, Держкоммістобудування роз-
робити порядок фінансування та кредитування капітального будівницт-
ва, в якому передбачити механізм надання та погашення довгостроко-
вих кредитів на будівництво, реконструкцію, та технічне переоснаще-
ння виробництва.
     6. З метою здешевлення вартості будівництва об'єктів, що здій-
снюється за рахунок Державного бюджету і бюджетних позичок, а та-
кож вартості будівництва житла та об'єктів соціального призначення
незалежно від джерел їх фінансування:
     - рекомендувати Мінфіну, Мінекономіки та Держкоммістобудуван-
ня внести пропозиції про зміни діючого законодавства щодо податку
на добавлену вартість стосовно звільнення від оподаткування вар-
тості будівництва, що здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету і бюджетних позичок та вартості будівництва житла і об'єк-
тів соціального призначення незалежно від джерел фінансування;
     - просити Мінфін, Головну державну податкову інспекцію дотри-
муватись вимог діючих законодавчих актів з питань надання пільг на
податок на добавлену вартість, не допускати випадків вільного
трактування термінів і понять, що діють у будівництві.
     7. Рекомендувати замовникам-забудовникам при здійсненні нового
будівництва провадити вибір підрядної організації для виконання
будівельних робіт, як правило, через проведення конкурсів
(тендерів).
     8. Просити обласні, Київську та Севастопольську міські держ-
адміністрації при передачі в комунальну власність житла та інших
об'єктів соціальної сфери першочергово враховувати пропозиції
організацій і підприємств будівельного комплексу.
     9. Просити Фонд державного майна при підготовці проекту
Указу Президента України з питання управління державним майном,
враховувати пропозиції будівельних корпорацій про надання їм таких
функцій по підприємствах і організаціях, що входять до сфери їх
управління.
 
                               - 3 -
 
     10. З метою стимулювання розширення експорту будівельної
продукції просити Уряд доручити МЗЕЗторгу, Мінекономіки, Держком-
містобудування підготувати проект Указу Президента України з питан-
ня виділення підрядним будівельним організаціям, що здійснюють
комплексне будівництво за кордоном, пільгових кредитів та визначи-
ти порядок використання виручки в іноземній валюті.
     11. Вважати за доцільне створити Спілку будівельників України
як всеукраїнську громадську організацію з регіональними відділен-
нями. У зв'язку з чим вважати цей з"їзд установчим для неї.
 
 
                             С Т А Т У Т
 
             Спілки працівників будівельного комплексу України
 
                       1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     1.1. Спілка працівників будівельного комплексу України - все-
українська громадська організація (далі Спілка), яка на доборовіль-
них засадах об'єднує в своїх лавах діючі в інвестиційній сфері бу-
дівельні корпорації, концерни, проектні, вишукувальні, конструктор-
ські, промислові, наукові, машинобудівні підприємства і організа-
ції всіх форм власності, громадські організації, їх спілки і асо-
ціації, а також окремих громадян, вчених та спеціалістів. Членами
Спілки можуть бути підприємства з іноземними інвестиціями, інозем-
ні організації та підприємства, а також громадяни інших країн.
     1.2. Головною метою Спілки є об'єднання зусиль її членів для
розробки та реалізації законодавчих і нормативних актів, підвищен-
ня престижу професії будівельників, досягнення конкурентноздатнос-
ті вітчизняної будівельної продукції і захист прав і інтересів
своїх членів.
     1.3. Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України,
чинним законодавством та цим Статутом.
     1.4. Спілка є юридичною особою з моменту її державної реєстра-
ції, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, печатку
встановленого зразка, емблему, штамп, бланки, зразки яких затверд-
жуються Радою Спілки і реєструється в установленому порядку, роз-
рахункові та інші рахунки в установах банку.
     1.5. Місцезнаходження Спілки -252042, Київ, вул.П.Лумумби,4/6.
     1.6. Діяльність Спілки поширюється на всю територію України.
 
 
           2. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
 
     2.1. Спілка працівників будівельного комплексу України ста-
вить перед собою слідуючі основні завдання:
     формування високого соціального статусу і престижу працівни-
ків будівельного комплексу, розвиток ініціативи, підприємництва,
новаторства;
     виявлення перспективних напрямків і координація спільної ді-
яльності членів Спілки в нових економічних умовах на основі аналі-
зу розвитку і прогнозу кон'юнктури інвестиційного ринку, ринків
підрядних і проектних робіт, будівельних матеріалів і конструкцій;
     сприяння проведенню наукових досліджень, спрямованих на ство-
рення та застосування в будівництві нових технологій, конструкцій,
матеріалів, машин та устаткування, нових методів проектування, уп-
равління та економічного регулювання;
     підготовка для керівних органів республіки обгрунтованих про-
позицій відносно розробки нових, відміни та доповнення діючих зако-
нодавчих актів;
                               - 4 -
 
 
     забезпечення правового і соціального захисту інтересів членів
Спілки при розробці законодавчих та інших нормативних актів;
     координація щодо ефективного розподілу праці, спеціалізації
та раціональної кооперації членів Спілки;
     інформаційне та консультативне обслуговування з усіх питань,
які знаходяться в компетенції Спілки, сприяння в розвитку комп'ю-
терних технологій;
     вдосконалення і розвиток системи підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів;
     страхування інвестицій ("будівельного ризику") та інших видів
діяльності, створених фондів економічної безпеки, страхового фонду
розвитку і підтримки підприємств та інших фондів;
     забезпечення соціального захисту та покращення умов життєді-
яльності, працівників будівельного комплексу;
     надання послуг у питаннях міжнародного економічного співро-
бітництва.
     2.2. Для виконання статутних завдань Спілка у встановленому
порядку:
     приймає участь у підготовці проектів рішень органів державної
влади;
     представляє і захищає інтереси своїх членів в державних орга-
нах і громадських організаціях;
     здійснює видавничу діяльність, пропаганду передового вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду в галузі будівництва, інформаційно рек-
ламну діяльність, маркетинг, посередницьку діяльність та ін., ство-
рюючи для цього необхідні підприємства, асоціації тощо;
     проводить громадські обговорення і висуває наукові роботи,
проекти та будови на здобуття Державних та інших премій, встановлює
інші засоби заохочення;
     виступає з ініціативами, пропозиціями та рекомендаціями з пи-
тань інвестиційної, науково-технічної, податкової та фінансово-кре-
дитної політики, ринкових відносин та інших питань соціального та
економічного розвитку галузі;
     формує цільові фонди для реалізації спільних програм;
     надає членам Спілки інформаційні послуги, проводить виставки,
ярмарки, семінари, сімпозіуми;
     співпрацює з Академією наук України, галузевими академіями,
міжнародними академіями і спілками по профілю та іншими науковими
організаціями України;
     здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із стату-
сом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановлено-
му законодавством;
     здійснює інші повноваження, передбачені Законом "Про громад-
ські об'єднання" та іншими законодавчими актами України;
 
              3. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
 
     3.1. Членство в Спілці може бути індивідуальним та колектив-
ним.
     3.2. Колективними членами Спілки можуть бути будівельні кор-
порації, концерни, асоціації, промислові, проектні, вишукувальні,
конструкторські, наукові підприємства і організації всіх форм
власності, громадські організації, їх спілки, які визнають
Статут Спілки.
     3.3. Індивідуальними членами Спілки можуть бути керівники
підприємств і організацій, зайнятих у сфері будівельного вироб-
ництва, провідні інженерно-технічні працівники, державні службовці,
 
                               - 5 -
 
архітектори, вчені, робітники, раціоналізатори та винахідники, но-
ватори будівельного виробництва, які визнають Статут Спілки і
сплачують членські внески.
     3.4. Членами Спілки можуть бути підприємства з іноземними
інвестиціями, юридичні та фізичні особи зарубіжних країн.
     3.5. Рішення про прийняття в Спілку приймає Рада Спілки або за
її дорученням регіональні органи Спілки. Прийняті в члени Спілки
сплачують вступний внесок.
     3.6. Члени Спілки мають право:
     приймати участь у визначенні основних напрямків діяльності
Спілки, в роботі її постійних комітетів, комісій, робочих груп, в
формуванні її виборних органів;
     обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;
     одержувати методичну і організаційну допомогу в реалізації
проектів, схвалених керівними органами Спілки;
     вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Спілки та її
виборних органів;
     одержувати субсидії і дотації із створюваних Спілкою фондів
згідно з положенням про них;
     користуватися підтримкою Спілки в органах державної влади з
питань своєї діяльності;
     виступати за дорученням Спілки повноважним представником в
міжнародних, державних, громадських, політичних та інших органах;
     користуватися підтримкою Спілки при здійсненні міжнародного
науково-технічного та економічного співробітництва;
     вільного виходу з членів Спілки.
     3.7. Члени Спілки зобов'язані:
     дотримуватися вимог Статуту Спілки, виконувати рішення орга-
нів Спілки в межах делегованих їм повноважень;
     розвивати співробітництво та взаємну підтримку між усіма ко-
лективними та індивідуальними членами Спілки;
     сплачувати вступні та членські внески.
 
               4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
 
     4.1. Вищим керівним органом Спілки є з'їзд, який скликається
по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на рік.
     Органом управління Спілки в період між з'їздами є Рада Спіл-
ки, яка обирається з'їздом.
     Робочим органом Спілки, який забеспечує виконання поточних
завдань, є Президія, яка затверджується Радою Спілки за поданням
Президента.
     Контролюючим органом є контрольна комісія, яка обирається
з'їздом.
     З'їзд скликається Радою або може бути скликаний за вимогою
не менше однієї третини членів Спілки.
     Про скликання і порядок денний з'їзду сповіщається не пізніше,
як за 2 місяці до початку його роботи. Норми представництва і поря-
док виборів делегатів на з'їзд встановлюються Радою.
     4.2. З'їзд Спілки:
     визначає основні напрямки роботи Спілки;
     затверджує і переглядає Статут Спілки і структуру управління
її діяльністю, вносить в них доповнення та зміни;
     обирає відкритим голосуванням строком на 5 років, але не біль-
ше як на 2 строки підряд, Президента Спілки;
     затверджує Положення про Раду Спілки і контрольну комісію;
     обирає відкритим голосуванням строком на 2 роки персональний
склад Ради Спілки і контрольної комісії Спілки з ротацією не менше
20 відсотків їх членів;
 
                               - 6 -
 
     заслуховує звіти Ради Спілки та контрольної комісії і затверд-
жує їх;
     приймає рішення про призупинення діяльності Спілки.
     4.3. Рада Спілки:
     в період між з'їздами діє від імені Спілки з усіх питань,
крім тих, які входять у компетенцію з'їзду;
     за поданням Президента затверджує строком на 5 років віце-
президентів та секретаря Спілки;
     затверджує положення про Президію Спілки та її персональний
склад;
     затверджує звіти про роботу Президії;
     визначає поточні завдання, формує бюджет Спілки, здійснює
контроль за діяльністю постійних комітетів Спілки, створює тимча-
сові комісії та робочі групи;
     затверджує за поданням Президії структуру і кошторис витрат
на утримання робочих органів Спілки;
     приймає рішення про створення спеціальних фондів та друкова-
них органів Спілки;
     організує роботу по прийому в Спілку індивідуальних і колек-
тивних членів, затверджує зразки печатки, штампа, емблеми, бланків;
     приймає рішення про заснування підприємств, установ і органі-
зацій, затверджує їх статут;
     затверджує Положення про регіональні відділення;
     координує діяльність регіональних відділень.
     Рішення з'їзду і Ради Спілки оформляється постановами.
     4.4. Раду очолює Президент.
     4.5. Президент Спілки:
     представляє Спілку в стосунках з іншими громадськими органі-
заціями, органами державної влади і управління;
     здійснює оперативне управління діяльністю, майном та коштами
Спілки;
     підписує фінансові документи Спілки, відкриває рахунки в ус-
тановах банку.
     4.6. Контрольна комісія:
     здійснює контроль за дотриманням Статуту Спілки її керівними
і робочими органами;
     контролює правильність проведення фінансових і господарських
операцій;
     розглядає пропозиції та заявки членів Спілки;
     акти перевірок подає на затвердження з'їзду Спілки.
     4.7. До складу спілки можуть входити регіональні відділення,
які утворюються за наявності не менше 5 членів.
     Регіональні відділення утворюються і проводять свою діяль-
ність відповідно до Положення, яке затверджене Радою Спілки.
 
                      5. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ
 
     5.1. Спілка набуває права власності на кошти та інше майно,
передане їй засновниками, членами або в установленому державою
порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване
громадянами, підприємствами та організаціями, а також на майно,
придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не за-
боронених законом.
     5.2. Спілка також має право на майно та кошти, які придбані
в результаті господарської та іншої комерційної діяльності ство-
рених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих
підприємств.
     5.3. Спілка володіє, користується та розпоряджається власним
майном відповідно до своєї мети і статутних завдань.
 
                               - 7 -
 
     5.4. Стягнення на майно Спілки може бути застосоване лише у
випадках, передбачених законодавством України.
     5.5. Спілка, створені нею установи та організації ведуть опе-
ративний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєстру-
ються в органах державної продаткової інспекції та вносять до
бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавст-
вом. Спілка у встановленому порядку подає фінансовим органам де-
кларації про свої доходи та витрати.
     5.6. Спілка самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях на-
лежним майном, може бути позивачем та відповідачем в суді, арбіт-
ражному та третейському судах.
     5.7. Члени Спілки не відповідають по зобов'язаннях Спілки,
як і Спілка не відповідає по зобов'язанням своїх членів.
 
                 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
 
     6.1. Діяльність Спілки може бути припинена шляхом реоргані-
зації або ліквідації.
     6.2. Реорганізація Спілки здійснюється за рішенням з'їзду,
прийнятим більшістю голосів присутніх членів Спілки.
     Ліквідація може бути здійснена за рішенням з'їзду або за
рішенням суду в порядку і випадках, передбачених чинним законо-
давством.
     6.3. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі в разі її лік-
відації, не можуть перерозподілятись між її членами і використо-
вуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а
у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду
спрямовуються в доход держави.
 
       7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ
 
     7.1. Зміни та доповнення до Статуту Спілки приймаються за
рішенням з'їзду, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присут-
ніх на з'їзді.
     7.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Спілка
повідомляє в 5-денний строк в Міністерство юстиції України.
 
                          С К Л А Д
 
           президії спілки працівників будівельного комплексу
                           України
 
     1. ЧЕРЕП Валерій Іванович - голова комісії Верховної Ради
України, президент Спілки будівельників України
     2. ВИШНЕВСЬКИЙ Сергей Іванович - президент корпорації
"Укрмонтажспецбуд"
     3. ГАВРЮШИН Анатолій Дмитрович - президент концерну
"Укрцемент"
     4. ГВОЗДЬ Олексій Панасович - президент корпорації
"Укртрансбуд"
     5. ГУСАКОВ Володимир Миколайович - голова Держкоммістобуду-
вання.
     6. ЗОЛОТАРЬОВ Анатолій Іванович - голова корпорації
"Укрбудматеріали"
     7. МАРТИНЕНКО Анатолій Павлович - перший заступник голови
корпорації "Украгропромбуд"
     8. ПЛІТІН Володимир Никифорович - президент корпорації
"Укрбуд"
     9. ТАРАТУТА Євген Володимирович - завідуючий відділом
 
                               - 8 -
 
Кабінету Міністрів України.
     10. ШЕВЕЛЬОВ Володимир Борисович - директор КиївЗНДІЕП
     11. ЯНЬШИН Василь Миколайович - голова центрального комітету
профспілок працівників будівництва та промбудматеріалів України.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com