Правила обязательной сертификации услуг питания

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20276 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПравила обязательной сертификации услуг питания
Дата начала действия27.01.1999
Дата принятия27.01.1999
Дата отмены действия 08.10.2012
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 27.01.1999 № 37
Вид документаПравила
РазработчикКомитет по стандартизации, метрологии и сертификации
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций235/3528
Дата регистрации в Министерстве Юстиций15.04.1999
Дополнительные данные Правила утратили силу согласно приказу Министерства экономического развития и торговли Украины от 30.07.2012 № 876


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 27 січня 1999 р. № 37

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 1999 р. за № 235/3528

ПРАВИЛА
обов'язкової сертифікації послуг харчування

Правила втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 30 липня 2012 року № 876)

1. Галузь застосування

1.1. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування (далі - Правила) встановлюють вимоги щодо проведення обов'язкової сертифікації послуг харчування в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (надалі - Система).

1.2. Цей документ встановлює порядок, процедури та вимоги проведення обов'язкової сертифікації послуг харчування, що надаються суб'єктами туристичної діяльності згідно з статтею 15 Закону України "Про туризм".

1.3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для органів з сертифікації послуг харчування, що акредитовані в Системі (далі - ОС ПХ), акредитованих випробувальних лабораторій (центрів) та суб'єктів туристичної діяльності, що надають послуги харчування.

1.4. Правила розроблено на підставі Законів України "Про туризм", "Про захист прав споживачів", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".

2. Нормативні посилання

У цих Правилах наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2375-94 "Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення";

ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції";

ДСТУ 3279-95 "Стандартизація послуг. Основні положення";

ДСТУ ISO 9004-2-96 "Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг";

ГОСТ 26668-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологического анализа";

ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологического анализа";

ГОСТ 30335-95 "Услуги населению. Термины и определения";

ГОСТ 30389-95 "Общественное питание. Классификация предприятий";

ГОСТ 30390-95 "Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия";

ГОСТ 30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования";

ГОСТ 30524-97 "Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу";

ДК 009 - 96 Державний класифікатор "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД);

ДК 017-97 Державний класифікатор "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності" (УКТЗЕД).

3. Визначення

Громадське харчування - сукупність підприємств різних організаційно-правових форм господарювання і власності, громадян-підприємців, які займаються виробництвом, реалізацією та організацією споживання кулінарної продукції, борошняних кондитерських та булочних виробів.

Послуга громадського харчування - результат діяльності підприємств та громадян-підприємців з задовільнення потреб споживача в харчуванні та проведенні дозвілля.

Якість послуги - сукупність характеристик послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача.

Споживач послуги громадського харчування - громадянин, який користується послугами харчування, обслуговування, дозвілля.

Виконавець послуги громадського харчування - підприємство громадського харчування, громадяни-підприємці, які виконують роботи з виробництва, реалізації та організації споживання кулінарної продукції.

Кулінарна продукція - сукупність страв, кулінарних виробів та кулінарних напівфабрикатів.

Якість кулінарної продукції - сукупність властивостей кулінарної продукції, що обумовлює їхню придатність для подальшого оброблення та/або вживання в їжу, безпеку для здоров'я споживача, стабільність складу та споживчих властивостей.

Процес обслуговування - сукупність операцій, що виконуються виконавцем послуги громадського харчування у разі безпосереднього контакту із споживачем послуг при реалізації кулінарної продукції й організації дозвілля.

Метод обслуговування споживача - спосіб реалізації споживачам продукції громадського харчування.

Безпека послуги - комплекс властивостей послуги (процесу), при яких вона під впливом внутрішніх і зовнішніх небезпечних (шкідливих) факторів чинить дію на споживача, не піддаючи ризику його життя, здоров'я, майно.

Екологічність продукції (послуг) - комплекс властивостей продукції, послуг, при яких чиниться дія на навколишнє природне середовище, не піддаючи його ризику.

Умови обслуговування - сукупність факторів, які впливають на споживача в процесі отримання послуги.

Суб'єкти туристичної діяльності - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг.

4. Загальні положення

4.1. Обов'язкову сертифікацію послуг харчування здійснюють ОС ПХ, які акредитовані в установленому порядку на проведення обов'язкової сертифікації послуг харчування в Системі та зареєстровані в Реєстрі Системи.

4.2. У Системі функції організаційно-методичного центру з сертифікації послуг харчування виконує орган з сертифікації, який призначається наказом Держстандарту України.

Основні функції організаційно-методичного центру з сертифікації послуг харчування такі:

організація та координація діяльності органів з сертифікації, випробувальних (соціологічних) лабораторій у сфері послуг харчування;

організація та участь у розробленні організаційно-методичних документів щодо проведення обов'язкової сертифікації послуг харчування, методів визначення та оцінювання показників якості послуг;

вивчення, узагальнення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду зі сертифікації послуг харчування, підготовка пропозицій для Держстандарту України щодо вдосконалення порядку та методів проведення робіт у цій сфері;

забезпечення на договірних засадах органів з сертифікації послуг харчування і випробувальних (соціологічних) лабораторій нормативною та організаційно-методичною документацією щодо послуг харчування та їх сертифікації;

проведення експертизи документів, потрібних для акредитації органів з сертифікації та випробувальних (соціологічних) лабораторій, галузь акредитації яких включає послуги харчування, а також участь у їх акредитації.

4.3. Об'єктами обов'язкової сертифікації у Системі є послуги харчування, результати послуг харчування, процес надання послуг харчування, системи якості.

4.4. Обов'язкова сертифікація послуг харчування в Системі здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя та здоров'я людей, збереження їхнього майна, охорони навколишнього природного середовища.

Під час обов'язкової сертифікації послуг харчування повинні перевірятися вимоги безпеки і екологічності послуг та умов обслуговування, використовуватися методи, які дають змогу:

повно й достовірно підтвердити відповідність послуги харчування вимогам, які спрямовані на забезпечення безпеки для життя і здоров'я громадян, їх майна, охорони навколишнього природного середовища, що встановлені в нормативних документах для цієї послуги, а також іншим вимогам, які згідно з законодавчими актами повинні підтверджуватися при обов'язковій сертифікації;

провести ідентифікацію послуг харчування, а також кулінарної продукції;

перевірити належність підприємства до класифікаційного угруповання.

4.5. Добровільна сертифікація послуг харчування в Системі здійснюється на відповідність вимогам, що не віднесені актами законодавства та нормативними документами до обов'язкових або інших документів, які узгоджені між ОС ПХ та заявником. При цьому сертифікація на відповідність усім обов'язковим вимогам виконується неодмінно.

4.6. Вартість робіт із обов'язкової сертифікації послуг харчування у Системі оплачується заявником на договірних умовах.

4.7. Перелік послуг харчування, які підлягають обов'язковій сертифікації, та перелік нормативних документів, на відповідність яким проводиться обов'язкова сертифікація, наведено в "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", який затверджено наказом Держстандарту України від 27.11.96 № 499 та зареєстровано в Мін'юсті 19.12.96 за № 728/1753.

4.8. Харчова продукція, сировина, напівфабрикати вітчизняного та імпортного виробництва, які використовуються в процесі надання послуг харчування і підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, повинні мати сертифікат відповідності.

5. Порядок та процедури проведення робіт з обов'язкової сертифікації послуг харчування

5.1. Порядок проведення сертифікації послуг харчування передбачає:

подання заявки на сертифікацію послуг харчування;

розгляд та прийняття рішення за заявкою з зазначенням схеми сертифікації;

відбір, ідентифікацію та випробування зразків кулінарної продукції (вибіркова перевірка послуги);

обстеження процесу надання послуги згідно з зазначеною схемою сертифікації;

атестацію виробництва згідно з зазначеною схемою сертифікації;

сертифікацію системи якості згідно з зазначеною схемою сертифікації;

аналіз одержаних результатів з метою прийняття рішення щодо можливості видачі сертифіката відповідності;

оформлення сертифіката відповідності та реєстрація сертифіката відповідності в Реєстрі Системи та видачу його заявнику за позитивними результатами обов'язкової сертифікації послуг харчування;

технічний нагляд за стабільністю надання сертифікованої послуги харчування;

інформування щодо результатів обов'язкової сертифікації послуг харчування.

5.2. Подання заявки на сертифікацію послуг харчування

5.2.1. Для проведення обов'язкової сертифікації послуг харчування в Системі заявник подає заявку до будь-якого з акредитованих у Системі органів з сертифікації послуг харчування, а за відсутності інформації про його наявність - до Держстандарту України. Форма заявки наведена в додатку 1.

5.2.2. Заявник разом із заявкою подає в ОС ПХ заповнену опитувальну анкету згідно з формою, що наведена в додатку 2, а також вихідну документацію для проведення оцінки підприємства. Перелік запитань опитувальної анкети може уточнюватись у процесі розгляду заявки.

5.2.3. Заявку розглядає орган із сертифікації, який:

реєструє заявку в журналі обліку і розпочинає окрему справу про обов'язкову сертифікацію послуг харчування, в якій надалі зберігаються все листування і документи сертифікації;

проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів, наявності та актуалізації вказаних у заявці нормативних документів на послугу.

5.3. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації

5.3.1. Для прийняття рішення за заявкою виконавча група ОС ПХ здійснює такі процедури:

проводить аналіз вихідних документів, якщо не дотримуються вимоги нормативних документів, визначає додатковий перелік документів, що мають додаватися до заявки;

проводить аналіз нормативних документів щодо придатності їх для сертифікації;

у залежності від специфіки та особливостей надання послуги визначає за узгодженням із заявником відповідну схему сертифікації послуги;

визначає (з урахуванням побажань заявника) акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, які проводитимуть випробування кулінарної продукції за заявкою, а також узгоджені терміни проведення окремих видів робіт зі сертифікації та їхню вартість;

визначає кількість зразків для випробувань, нормативні документи, за якими слід здійснити відбір зразків, та організовує процедуру відбору;

готує і подає на підпис керівнику ОС ПХ проект рішення за заявкою згідно з формою, що наведена в додатку 3, а також проект договору із заявником (за типовою формою) на проведення робіт зі сертифікації.

5.3.2. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинні перевищувати 30 діб від дня її реєстрації. Рішення за заявкою у триденний термін надсилається:

заявникові;

випробувальній лабораторії, яка проводитиме випробування.

Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі щодо сертифікації зазначених послуг харчування.

Причиною відмови в розгляді заявки може бути офіційна інформація санітарно-епідемічної станції чи Держпожежнагляду щодо невідповідності підприємства санітарним правилам та нормам або відсутність висновків.

5.3.3. Правила вибору схеми сертифікації послуг харчування.

Схема сертифікації заявлених послуг харчування визначається виконавчою групою ОС ПХ за узгодженням із заявником до початку робіт з обов'язкової сертифікації послуг і залежить від виду надання послуги харчування, номенклатури та кількості виробленої кулінарної продукції, типу підприємства харчування та інших вихідних даних.

Рекомендовані схеми сертифікації послуг харчування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Номер схеми 

Обстеження процесу надання послуги

Атестація виробництва

Сертифікація системи якості

Вибіркова перевірка кулінарної продукції (випробування результату послуги)

Технічний нагляд за стабільністю надання сертифікованої послуги

1

2

3

4

5

6

1

проводиться

не проводиться

не проводиться

проводиться

проводиться

2

не проводиться

проводиться

не проводиться

проводиться

проводиться

3

не проводиться

не проводиться

проводиться

проводиться

проводиться5.3.4. Термін дії сертифіката відповідності при сертифікації послуг харчування за схемою 1 не повинен перевищувати одного року.

У передбачених випадках (у разі впровадження на підприємстві Настанови з якості, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9004-2-96 "Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг" тощо) сертифікат відповідності може мати термін дії до двох років.

5.3.5. Термін дії сертифіката відповідності при сертифікації послуг харчування за схемою 2 встановлюється з урахуванням терміну дії атестата виробництва і не повинен перевищувати трьох років.

5.3.6. Термін дії сертифіката відповідності при сертифікації послуг харчування за схемою 3 встановлюється з урахуванням терміну дії сертифіката системи якості і не повинен перевищувати п'яти років.

5.3.7. Усі схеми сертифікації послуг харчування передбачають перевірку наявності висновків органів санепіднагляду, ветеринарних свідоцтв для продуктів тваринництва, карантинного дозволу на сировину і продукцію рослинного походження, пожежного нагляду стосовно відповідності підприємств харчування санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам протипожежної безпеки, а також наявності сертифікатів відповідності на використані харчові продукти та продовольчу сировину, що використовуються для виготовлення кулінарної продукції.

5.4. Вибіркова перевірка (випробування результату послуги)

5.4.1. Для оцінки якості послуги харчування перевіряється дотримання вимог щодо:

умов виробництва кулінарної продукції, зберігання, реалізації та організації споживання, у тому числі сировини та продовольчих товарів, які використовуються для виробництва кулінарної продукції;

умов обслуговування;

умов матеріально-технічного оснащення;

рівня професійної підготовки та кваліфікації обслуговувального персоналу.

5.4.2. Для випробування якості кулінарної продукції проводять органолептичну оцінку кулінарної продукції, контроль маркування, пакування, транспортування та зберігання. За результатами органолептичного контролю складають протокол за формою, що наведена в додатку 4.

У разі сумнівної якості продукції, що контролюється, представник ОС ПХ направляє відібрані зразки до акредитованої випробувальної лабораторії, для проведення оцінки з фізико-хімічних і мікробіологічних показників.

Для випробувань відбирають зразки кулінарної продукції, які є найбільш вразливими з мікробіологічної точки зору або в технологічному процесі приготування яких передбачені ручні операції після проведення термічної обробки. Зразки відбирають згідно з ГОСТ 26668 та ГОСТ 26669.

Зразки-свідки кулінарної продукції не відбираються.

5.4.3. Відбір зразків кулінарної продукції для випробувань проводить представник ОС ПХ виключно в присутності представника заявника і оформляється актом відбору зразків (додаток 5) із зазначенням:

місця і дати відбору зразків;

назви та адреси виробника продукції;

назви нормативного документа;

назви продукції;

номера і розміру партії продукції (маса, брутто, нетто кулінарної продукції);

кількості транспортної та споживчої тари;

дати і часу виготовлення кулінарної продукції;

терміну та умов зберігання;

кількості відібраних зразків для випробувань.

Акт оформлюється у трьох примірниках і підписується представником органу з сертифікації послуг, що проводив відбір, та представником заявника. Один примірник залишається у заявника, другий надсилається до органу з сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) - до акредитованої випробувальної лабораторії.

Відібрані зразки для випробувань маркують і пломбують.

Заявник за свої кошти оплачує відібрані зразки кулінарної продукції для випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії.

5.4.4. Ідентифікація кулінарної продукції (відібраних зразків), у тому числі імпортної, проводиться представником ОС ПХ під час відбору зразків у присутності представника заявника. Ідентифікація відібраних зразків проводиться за результатами аналізу інформації, що наведена на етикетці чи в маркуванні, візуального огляду відібраних зразків щодо:

дати виготовлення та терміну придатності до споживання;

найменування та адреси виробника;

наявності сертифікатів відповідності на використану сировину, покупні товари і вино-горілчані вироби, які підлягають обов'язковій сертифікації в Україні;

маркування, пакування.

Не підлягає ідентифікації продукція без етикеток або чіткого маркування, без належної інформації, з виявленими ознаками пошкодження упаковок і така, для якої термін придатності до споживання не зазначений або вичерпаний.

5.4.5. За результатами ідентифікації зразків кулінарної продукції представник ОС ПХ разом з заявником чи уповноваженою особою заявника складають акт ідентифікації згідно з додатком 6.

5.4.6. Відібрані та ідентифіковані зразки опечатують або пломбують і разом з актом відбору та ідентифікації передають у випробувальну лабораторію в разі потреби проведення випробувань з фізико-хімічних та мікробіологічних показників.

Заявник за свої кошти передає відібрані для випробувань зразки кулінарної продукції у випробувальну лабораторію.

5.4.7. Загальні відомості про відібрані зразки (дата, назва продукції, кількість, заявник та його адреса, прізвище особи, що відбирала зразки, тощо) заносяться в спеціальний "Журнал обліку зразків", який ведеться в лабораторії. У разі потреби зразки позначаються номерами, етикетками або іншим чином, про що записується у журналі.

5.4.8. Зразки кулінарної продукції, що використані для ідентифікації та/або випробувань, підлягають списанню.

5.4.9. Якщо зразки кулінарної продукції були передані у випробувальну лабораторію, то вона повинна забезпечувати умови зберігання зразків кулінарної продукції для випробувань згідно з вимогами нормативного документа на кулінарну продукцію протягом усього терміну зберігання.

5.4.10. Списання використаних для ідентифікації та/або випробувань зразків скріплюється підписами заявника або його представника і відповідальної особи лабораторії в графі про списання у "Журналі обліку зразків".

5.5. Випробування зразків кулінарної продукції

5.5.1. Випробування зразків кулінарної продукції проводять виключно акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, які визначені органом з сертифікації в рішенні за заявкою.

Самостійне прийняття випробувальною лабораторією рішень про проведення випробувань зразків з метою обов'язкової сертифікації продукції не допускається.

5.5.2. Програма випробувань розробляється випробувальною лабораторією і узгоджується з ОС ПХ. Її обсяг повинен відповідати вимогам нормативних документів на конкретну кулінарну продукцію та ГОСТ 30390-95.

5.5.3. За результатами випробувань випробувальна лабораторія подає до органу з сертифікації протокол випробувань кулінарної продукції. Протокол повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником випробувальної лабораторії. Якщо випробування проводилось у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі тільки на технічну компетентність, то протокол випробувань повинен бути підписаний також представником органу з сертифікації, який (за дорученням органу з сертифікації) брав участь у випробуваннях.

5.5.4. Протокол випробувань повинен містити дані згідно з підпунктом 5.2.8 ДСТУ 3412.

5.5.5. Наданий протокол випробувань розглядається відповідною виконавчою групою ОС ПХ з метою визначення відповідності:

обсягу випробувань вимогам програми;

застосованих методів та засобів випробувань вимогам нормативних документів на методи випробувань;

фактично одержаних результатів випробувань вимогам нормативних документів на кулінарну продукцію.

За позитивних результатів розгляду протоколу та інших робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, виконавча група ОС ПХ продовжує подальші роботи зі сертифікації.

5.5.6. У разі одержання негативних результатів хоча б одного з показників випробування з метою сертифікації припиняються. Інформація про негативні результати подається у триденний термін заявнику та ОС ПХ, який скасовує заявку.

Повторні випробування можуть бути проведені тільки після оформлення нової заявки та надання заявником ОС ПХ переконливих доказів проведення коригувальних заходів щодо усунення причин, що призвели до невідповідності показника вимогам нормативного документа.

5.6. Обстеження процесу надання послуги харчування

5.6.1. Обстеження процесу надання послуги харчування проводиться з метою оцінки технічних можливостей заявника забезпечити надання сертифікованих послуг харчування із стабільними показниками, у повній відповідності до обов'язкових вимог нормативних документів.

5.6.2. ОС ПХ формує комісію з проведення обстеження надання послуги харчування. Головою комісії призначають аудитора зі сертифікації послуг. Членами комісії можуть бути аудитори і кандидати в аудитори із сертифікації послуг харчування (у тому числі - позаштатні). До складу комісії можуть бути залучені кваліфіковані фахівці з послуг харчування, які не зацікавлені в результатах обов'язкової сертифікації.

5.6.3. Обстеження процесу надання послуги харчування проводиться за затвердженою керівником ОС ПХ програми відповідно до додатка 7 із зазначенням:

санітарно-гігієнічних та технологічних умов виробництва і реалізація кулінарної продукції;

відповідності якості послуг харчування, типу та класу підприємства харчування;

умов обслуговування споживачів;

стану метрологічного забезпечення виробництва;

стану технічного оснащення (матеріальна база, технологічне та сантехнічне устаткування, підйомники, система вентиляції, склад приміщень, посуд, меблі і т. ін.);

відповідності асортименту кулінарної продукції класу підприємства харчування;

наявності нормативних і технологічних документів на послуги харчування та кулінарну продукцію у відповідності із асортиментом;

відповідності вимог до обслуговувального та виробничого персоналу;

результату надання послуги харчування (щодо основних споживчих властивостей, якості надання послуги та вимог безпеки для життя і здоров'я громадян, їх майна і охорони навколишнього природного середовища).

Випробування результату надання послуги харчування може проводитись за методиками соціологічного опитування із залученням, у разі потреби, акредитованої соціологічної лабораторії. ОС ПХ може проводити соціологічне опитування власними силами за наявності в штаті ОС ПХ фахівців відповідної кваліфікації та затверджених методик.

Рекомендована програма обстеження процесу надання послуг харчування наведена в додатку 7.

Заявник повинен надати комісії всі потрібні матеріали і створити умови для її роботи, у тому числі безперешкодний доступ до всіх приміщень.

5.6.4. За позитивними результатами обстеження процесу надання послуги харчування виконавча група оформляє звіт щодо результатів обстеження процесу надання послуг харчування згідно з додатком 8, який повинен містити аналіз обстеження та обґрунтовані висновки (у тому числі з випробувань результату надання послуги) та пропозиції щодо доцільності видачі сертифіката відповідності або потреби проведення коригувальних заходів. Звіт підписують голова та члени комісії. Один примірник звіту передається заявникові.

5.7. Атестація виробництва

5.7.1. Атестація виробництва продукції в Системі проводиться виконавчою групою відповідно до рішення ОС ПХ або за ініціативою заявника відповідно до вимог нормативних документів Системи.

5.7.2. Під час проведення сертифікації за схемою 2 заявник одночасно з нормативними документами на сертифіковані послуги передає в ОС ПХ інструкцію з атестації технічних можливостей, яка розроблена і затверджена в установленому порядку.

5.7.3. Позитивні результати атестації оформляються атестатом виробництва.

5.8. Сертифікація системи якості

5.8.1. Сертифікацію системи якості підприємства харчування здійснює орган з сертифікації систем якості виключно за бажанням заявника.

5.8.2. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом з сертифікації систем якості з урахуванням вимог нормативних документів Системи.

5.8.3. Позитивні результати сертифікації системи якості заявника оформляються сертифікатом на систему якості підприємства харчування.

5.8.4. За наявності в заявника сертифіката відповідності на систему якості, що поширюється на виробництво заявленої на обов'язкову сертифікацію продукції, заявник додає до заявки копію цього сертифіката відповідності.

5.8.5. Орган з сертифікації, після одержання заявки і копії сертифіката відповідності на систему якості, надсилає запит до органу з сертифікації систем якості щодо документального підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи якості. Після одержання документів, що підтверджують відповідність функціонування системи якості вимогам нормативних документів, які поширюються на систему, і за позитивними результатами їх аналізу орган з сертифікації визначає схему сертифікації з оцінкою сертифікованої системи якості.

5.9. Оформлення сертифіката відповідності

5.9.1. Виконавча група ОС ПХ на основі позитивних результатів аналізу матеріалів випробувань з метою обов'язкової сертифікації, звіту про обстеження процесу надання послуги харчування або атестації виробництва, або сертифікації системи якості (у відповідності до обраної схеми сертифікації) готує сертифікат відповідності за однією з форм, визначених у Системі, та інші документи для підпису керівником ОС ПХ, приймає рішення про термін дії сертифіката.

5.9.2. Термін дії сертифіката - як зазначено в пунктах 5.3.4 - 5.3.6 цих Правил.

5.9.3. Заповнення усіх передбачених у формах сертифікатів відповідності реквізитів обов'язкове. Якщо заходи, що передбачені в реквізитах форм сертифікатів, не проводились, то в реквізиті робиться запис: "не проводилось", "не маркується", "не наноситься".

5.9.4. Під час оформлення сертифіката відповідності в реквізиті "Сертифікат поширюється на ..." у разі потреби робиться запис: "Серійно виготовлену продукцію з урахуванням терміну її придатності до споживання".

5.9.5. На зворотному боці форми (бланка) сертифіката в реквізиті "-випробувань, що проведені...", першими зазначаються:

назва організації санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, яка дала дозвіл суб'єкту господарювання на надання послуг харчування, виготовлення і реалізацію кулінарної продукції;

реєстраційний номер дозволу і дата його видачі.

5.9.6. Виконавча група на протязі трьох днів готує проект ліцензійної угоди (додаток 9) із заявником (на право використання сертифіката відповідності та маркування супровідних документів знаком відповідності).

5.9.7. Реєстраційний номер сертифіката відповідності в Реєстрі Системи одержує від Держстандарту України уповноважена керівником особа ОС ПХ.

5.9.8. Оригінал сертифіката разом з ліцензійною угодою у триденний термін видається заявнику, копія виданого сертифіката з ліцензійною угодою зберігається ОС ПХ у справі щодо сертифікації послуг харчування заявника. Другий екземпляр копії подається до Держстандарту України.

5.9.9. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії сертифіката відповідності заявник подає нову заявку до ОС ПХ для проведення наступної обов'язкової сертифікації.

5.10. Технічний нагляд за стабільністю надання сертифікованої послуги.

5.10.1. Технічний нагляд за сертифікованими послугами здійснює ОС ПХ чи за його дорученням інша організація з метою встановлення, що надана послуга продовжує відповідати вимогам, на які вона була сертифікована.

5.10.2. У залежності від схеми сертифікації застосовують такі види технічного нагляду:

проведення періодичних вибіркових перевірок результату послуги (випробувань зразків кулінарної продукції), а також обстеження процесу надання послуги;

проведення періодичних випробувань зразків кулінарної продукції, а також технічний нагляд за атестованим виробництвом заявника;

проведення періодичних випробувань зразків кулінарної продукції, а також оцінка функціонування сертифікованої системи якості в заявника.

5.10.3. Періодичність проведення технічного нагляду; програму і порядок його проведення встановлює ОС ПХ згідно з додатком Е ДСТУ 3413.

5.10.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає і подає до ОС ПХ звіт із зазначенням, за наявності, невідповідностей встановленим вимогам, можливих причин та коригувальних заходів, які пропонуються.

5.10.5. ОС ПХ може призупинити дію сертифіката і ліцензійної угоди в разі:

виявлення невідповідності процесу надання послуг вимогам, що встановлені під час сертифікації;

порушення заявником вимог ліцензійної угоди;

зміни виробником нормативних документів, методів обслуговування, складу продукції тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої послуги встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС ПХ.

5.10.6. Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності може бути скасоване в тому разі, якщо проведенням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення в місячний термін і без проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії підтвердити відповідність послуги встановленим вимогам.

За інших умов сертифікат відповідності і ліцензійна угода скасовується в установленому порядку.

5.10.7. Усі витрати щодо здійснення коригувальних заходів та контролю за їх виконанням несе заявник.

6. Конфіденційність

ОС ПХ та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю, та несуть відповідальність за її розголошення згідно з чинним законодавством.

7. Розгляд апеляцій

7.1. Розгляд апеляцій між ОС ПХ і заявником здійснюються згідно з ДСТУ 3413.

7.2. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення про відмову йому у видачі сертифіката відповідності чи про припинення або призупинення дії сертифіката відповідності, то він повинен подати письмову апеляцію до органу з сертифікації не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

7.3. Апеляція розглядається апеляційною комісією органу з сертифікації не пізніше одного місяця після її одержання. Для розгляду апеляції на засіданні апеляційної комісії потрібна присутність голови та всіх членів комісії.

Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи:

апеляцію заявника;

листування щодо спірного питання між заявником, випробувальною (соціологічною) лабораторією та органом з сертифікації;

протоколи випробувань продукції;

зразки або фотознімки продукції;

фотознімки приміщень;

відповідні матеріали перевірок, звітів щодо технічного нагляду;

нормативну документацію на продукцію, послуги тощо.

Документація надається голові та членам апеляційної комісії органом з сертифікації не пізніше як за два тижні до засідання комісії.

7.4. Кожна зацікавлена сторона має право бути заслухана на засіданні апеляційної комісії та запросити експерта для надання пояснень.

7.5. Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії у повному складі.

7.6. Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:

видати сертифікат відповідності;

відмовити у видачі сертифіката відповідності;

скасувати виданий сертифікат відповідності.

7.7. Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника та органу з сертифікації протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

7.8. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звернутися до Комісії з апеляцій Держстандарту України, яка створена згідно з наказом Держстандарту України "Щодо створення Комісії з апеляцій Держстандарту України" від 12.09.97 № 577, зареєстрованим у Мін'юсті 19.11.97 за № 555/2359, протягом 10 днів з дня одержання рішення або до суду.

8. Фінансування робіт з обов'язкової сертифікації послуг харчування

Усі роботи з обов'язкової сертифікації послуг харчування оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються між заявником та:

органом з сертифікації;

випробувальними (соціологічними) лабораторіями.

Витрати заявника на проведення робіт з обов'язкової сертифікації послуг харчування відносяться на собівартість продукції.

 

Начальник відділу стандартизації, сертифікації
 та державного нагляду в галузі інформаційних
 технологій, зв'язку, класифікації ТЕСІ та послуг
 Держстандарту України

 
 
 
Т. Машовець  

Додаток 1
(обов'язковий)
до пункту 5.2.1 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

ЗАЯВКА
на проведення обов'язкової сертифікації послуг харчування в Системі УкрСЕПРО

1. _________________________________________________________
(назва підприємства виробника послуг (надалі-заявник), адреса, код за ЄДРПОУ*)

_________________________________________________________________

в особі ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника та його посада)

заявляє, що послуги _________________________________________________
                   (назва виду послуги, код за КВЕД)

надаються відповідно до вимог _______________________________________,
(позначення та назва нормативних документів)

і просить провести сертифікацію цих послуг на відповідність вимогам
зазначених нормативних документів за правилами Системи сертифікації УкрСЕПРО.
__________________________________________________________________.

2. Випробування з метою сертифікації прошу провести в ___________________
__________________________________________________________________
(назва акредитованої в Системі УкрСЕПРО випробувальної лабораторії та її адреса)

3. Заявник зобов'язується:

- виконувати всі умови обов'язкової сертифікації;

 - забезпечувати стабільність показників (характеристик) надання послуг,
що підтверджені сертифікатом відповідності;

- сплатити всі витрати за проведення обов'язкової сертифікації.

4. Додаткові відомості ________________________________________________

Керівник підприємства

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Печатка

________________
(дата)

 


____________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

Додаток 2
(рекомендований)
до пункту 5.2.2 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

_________________________________
Назва органу з сертифікації, адреса

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

(додаток до заявки на проведення сертифікації послуг харчування)

1. Назва підприємства, його тип, клас, адреса, телефон ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Код підприємства за ЄДРПОУ ________________________________________

3. Прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства ______________________
__________________________________________________________________

4. Назва сертифікованої послуги, код за КВЕД ___________________________
__________________________________________________________________

5. Позначення і назва нормативних документів, на відповідність яким повинна
бути проведена сертифікація _________________________________________
__________________________________________________________________

6. Інформація щодо системи контролю якості надання послуг:                              

6.1. Наявність системи якості _________________________________________.

6.2. Наявність документів, які відображають вимоги до:                                           

прийняття (вхідного контролю) сировини, напівфабрикатів, матеріалів, покупних
комплектувальних виробів тощо _______________________________________;

обов'язкової наявності сертифікатів відповідності на продукцію, яка підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні _______________________________________________;

контролю процесу обслуговування замовників __________________________;

контролю процесу виробництва _____________________________________;

контролю якості  надання послуги (продукції, що підготовлена до реалізації) __________;

контролю санітарного стану, технічного оснащення та персоналу____________________.

6.3. Наявність нормативних, технологічних, методичних документів,                        
які відображають методи контролю результатів надання послуг _________________.

6.4. Чи ведеться на підприємстві облік, зберігання та внесення                                
змін у наявну нормативну та технологічну документацію ______________________.

7. Метрологічне забезпечення виробництва:                                                                      

7.1. Наявність обліку засобів вимірювання ________________________________________.

7.2. Наявність та ведення графіків повірки засобів вимірювання ______________________.

7.3. Забезпеченість технологічних процесів засобами вимірювань у відповідності до засобів
вимірювань згідно з наявною технологічною документацією _________________________.

7.4. Наявність паспортів, атестатів, свідоцтв, клейм, які підтверджують своєчасність повірок
чи атестації засобів вимірювань _______________________________________________.

8. Інформація стосовно кваліфікації основного персоналу:                                                        

8.1. Відповідність кваліфікації основного персоналу типу і класу підприємства __________.

8.2. Наявність контролю професійного рівня виконавців _____________________________.

8.3. Наявність планів заходів щодо підвищення кваліфікації та навчання кадрів __________.

9. Чи відповідають асортимент та якість наданих послуг типу і класу підприємства              
_________________________________________________________________________.

10. Чи відповідає технічне оснащення підприємства асортименту наданих послуг _______.

11. Кількість претензій замовників до якості виконаних послуг на протязі року__________.

12. Кількість перевірок підприємства державними організаціями на протязі року ________.

Примітка. Інформація у пп. 6 - 10 подається словами "так" чи "ні".

Вихідна документація, яка подається заявником для проведення попередньої оцінки підприємства під час сертифікації послуг:

1. Устав підприємства.

2. Перелік наявних на підприємстві чинних нормативних (ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, ГСТУ, ТУ, СНиП, СанПиН, методичних інструкцій, положень тощо) і технологічних документів, які відображають вимоги безпеки послуг харчування, а також методи контролю та перевірок результатів надання послуг харчування.

3. Узгоджений перелік послуг харчування, що надаються.

4. Обґрунтування типу і класу підприємства (за потреби підтвердження або присвоєння).

5. Опис діючої на підприємстві структури відповідальності за якість надання послуг харчування.

6. Коротка характеристика підприємства (включаючи структурну схему та опис сполучень між структурними підрозділами).

7. Висновки органів санітарно-епідеміологічного, технічного та пожежного нагляду (у межах їх компетенції).

         Керівник підприємства

_________________________
(підпис, дата)

_________________________
(ініціали, прізвище) 

Додаток 3
(обов'язковий)
до пункту 5.3.1 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

_________________________________
Назва органу з сертифікації, адреса

РІШЕННЯ № _______

від "______"________________199___р.

за заявкою на проведення обов'язкової сертифікації послуг харчування

Розглянувши заявку __________________________________
                               (назва підприємства виробника послуг)

______________________ від ______________ на сертифікацію _____________________
                                                     (дата)                                                                        

__________________________________
(назва послуги, код за КВЕД)

ПОВІДОМЛЯЄМО:

1. Сертифікація буде проведена на відповідність послуг вимогам                     
_________________________________________________________________________
(позначення та назва нормативних документів)

2. Схема сертифікації міститиме (непотрібне закреслити):                                

обстеження виробництва;                                                                                         

атестацію виробництва з надання послуг, що сертифікуються;                               

сертифікацію системи якості виробництва з надання послуг, що сертифікуються;

відбір зразків результату надання послуг, їх випробування з метою обов'язкової сертифікації;

технічний нагляд за виробництвом з надання сертифікованих послуг.                      

3. Сертифікація системи якості буде проведена __________________________
_________________________________________________________________________
(назва та адреса акредитованого органу з сертифікації систем якості)

4. Випробування результату надання послуги з метою сертифікації будуть проведені
_________________________________________________________________________
(назва та адреса акредитованих випробувальних лабораторій)

5. Технічний нагляд за виробництвом з надання сертифікованих послуг здійснюватиме
_________________________________________________________________________
(назва організації та її адреса)
_________________________________________________________________________.

Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть повідомлені додатково.

6. Роботи проводяться на підставі господарського договору.                                         

Керівник органу з сертифікації

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Печатка

_________________________
(дата)

  

Додаток 4
(обов'язковий)
до пункту 5.4.2 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

ПРОТОКОЛ
органолептичного контролю якості кулінарної продукції, що виготовлена

на __________________________________
(назва підприємства - заявника, адреса, код за ЄДРПОУ)

 №

Назва кулінарної продукції

Вихід

Органолептичні показники

Середня оцінка страви (виробу)

Відповідність нормативному документу

Норма

Факт

Колір

Зовнішній вигляд

Консис-
тенція

Запах

Смак

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Додаток 5
(обов'язковий)
до пункту 5.4.3 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

_________________________________
Назва органу з сертифікації, адреса

АКТ
відбору зразків продукції для сертифікаційних випробувань

від "____" _____________ 199 р.

На __________________________________
(назва підприємства-заявника, адреса, код за ЄДРПОУ)

мною __________________________________
(посада, прізвище, ініціали, представника органу з сертифікації )
_________________________________________________________________________

в присутності __________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника підприємства - заявника)

відповідно до рішення за заявкою від _________________________ № ____________
відібрані зразки продукції, які пройшли контроль виробника.

Назва зразків, їх ідентифікаційні номери

Одиниця вимірю-
вання

Розмір партії в одиницях вимірювання

Дата вигото-
влення

Кількість відібраних зразків (словами)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відібрані зразки ідентифіковані за зовнішніми ознаками і показниками _______________
_________________________________________________________________________
(перелік перевірених показників, позначення нормативного документа)
і можуть бути випробувані з метою обов'язкової сертифікації.

Представник органу з сертифікації послуг

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Представник заявника

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище) 

Додаток 6
(обов'язковий)
до 5.4.5 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

_________________________________
Назва органу з сертифікації, адреса

АКТ

ідентифікації __________________________________
                      (назва продукції)
______________________________________________,

що випускається __________________________________.
                          (назва підприємства, адреса)

__________________________________ __________________________________
                           Дата                                                                   Місце

Представники органу з сертифікації __________________________________________
_________________________________________________________________________
                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________________________________________________
                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та уповноважений представник заявника _______________________________________
                                                                                 (назва підприємства)
_________________________________________________________________________
                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

склали цей акт як свідоцтво про те, що відібрані зразки продукції відповідають або не відповідають вимогам п. 2 ст. 13 та п. 1 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів", а саме:

дата виготовлення ________________________________________________________

інформація про продукцію __________________________________________________
_________________________________________________________________________

За органолептичними показниками ___________________________________________
                                                                (перелічити перевірені показники)
_________________________________________________________________________.

За фізичними показниками __________________________________________________.
                                                       (вказати протокол випробувальної лабораторії)

Продукція ідентифікована як _________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Ідентифікація за органолептичними характеристиками та фізичними показниками проведена
згідно з ___________________________________________________________________,
                                                (позначення та назва нормативного документа)

Відібрані   зразки   продукції  ідентифіковані  і       можуть/не можуть бути   передані   на
випробування з метою обов'язкової сертифікації. (непотрібне закреслити)

Залишки зразків продукції після випробувань за органолептичними характеристиками та фізичними показниками повернені представнику заявника.

Представники органу з сертифікації

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Представник заявника

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище) 

Додаток 7
(обов'язковий)
до пункту 5.6.3 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу з сертифікації
________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"_______" ________________ 199   р.

Програма обстеження підприємства харчування для підтвердження класу обслуговування та номенклатури послуг харчування, що надаються

Номер

Вимоги до підприємства

Фактичний стан

Примітки

1

2

3

4

1

Наявність нормативних документів на послуги та сировину у відповідності до переліку

 

 

2

Стан вхідного контролю (наявність сертифікатів відповідності чи якості на сировину)

 

 

3

Архітектурно-планувальне рішення та оформлення підприємства

 

 

3.1

Зовнішній вигляд підприємства:

 

 

3.1.1

Вивіска:

 

 

 

світова з елементами оформлення

 

 

 

звичайна

 

 

3.2

Оформлення залів та приміщень для споживачів:

 

 

3.2.1

Використання вишуканих декоративних елементів

 

 

3.2.2

Використання оригінальних декоративних елементів (світильників, драпіровок тощо) 

 

 

3.2.3

Використання декоративних елементів, що створюють єдність стилю

 

 

3.3

Наявність естради та танцювального майданчика

 

 

3.4

Наявність банкетного залу, окремих кабін (кабінетів)

 

 

3.5 .5

Мікроклімат:

 

 

3.5.1

Система кондиціювання повітря з автоматичним підтриманням оптимальних параметрів температури та вологості

 

 

3.5.2

Система вентиляції, що забезпечує дозволені параметри температури та вологості

 

 

4

Меблі:

 

 

4.1

Меблі підвищеної комфортності, які відповідають інтер'єру приміщення

 

 

4.2

Меблі стандартні, полегшених конструкцій, які відповідають інтер'єру приміщення

 

 

4.3

Столи з:

 

 

 

м'яким покриттям

 

 

 

поліефірним покриттям

 

 

 

гігієнічним покриттям

 

 

 

столи, кронштейни для вживання їжі стоячи

 

 

4.4

Крісла (дивани, банкетки і т. ін.):

 

 

 

м'які (у холі та вестибюлі) і)

 

 

 

м'які з підлокітниками в обідньому залі

 

 

 

напівм'які

 

 

4.5

Наявність столів різної місткості (2, 4, 6 місць та ін.) 

 

 

5

Столовий посуд та прибори: 

 

 

5.1

Металевий посуд та столові прибори з:

 

 

 

мельхіору чи нейзільберу, чи нержавіючої сталі 

 

 

 

нержавіючої сталі

 

 

 

алюмінію

 

 

5.2

Фарфоро-фаянсовий посуд з монограмою чи художньо оформлений

 

 

5.3

Напівфарфоровий, фаянсовий посуд

 

 

5.4

Сортовий скляний посуд, а саме:

 

 

 

кришталь, художньо оформлений посуд з видувного скла

 

 

 

сортовий скляний посуд без малюнків

 

 

 

з пресованого скла

 

 

6

Столова білизна, а саме:

 

 

 

скатерті білі чи кольорові

 

 

 

скатерті фірмові

 

 

6.1

Серветки індивідуального використання (полотняні)

 

 

6.2

Серветки паперові 

 

 

6.3

Зміна столової білизни після обслуговування користувача

 

 

7

Меню, прейскурант, асортимент кулінарної продукції:

 

 

7.1

Меню та прейскурант з емблемою (фірмовим знаком) підприємства, виконані українською, національною, іноземною мовами та оформлені: 

 

 

 

друкарським способом;

 

 

 

машинописним;

 

 

 

іншими способами

 

 

7.2

Обкладинка меню та прейскуранта, виготовлена з мелованого паперу, картону, шкірозамінювача і т. ін.

 

 

7.3

Обкладинка меню та прейскуранта з емблемою або малюнком

 

 

7.4

Цінники

 

 

8

Друкована реклама (картки-запрошення, буклети та ін.)

 

 

9

Асортимент:

 

 

9.1 .1

Асортимент, що складається переважно з оригінальних, вишуканих замовлених та фірмових, у т. ч. національних, страв, виробів та напоїв усіх основних груп кулінарної продукції

 

 

9.2

Різноманітний асортимент фірмових страв, виробів та напоїв складного приготування

 

 

9.3

Різноманітний асортимент страв, виробів та напоїв, у  т. ч. фірмових, замовлених, що готуються з урахуванням спеціалізації

 

 

9.4

Асортимент коктейлів, пуншу, грогу та інших змішаних напоїв, соків, закусок, солодких страв, кондитерських виробів, що складаються переважно із замовлених та фірмових, у т. ч. національних, страв згідно з спеціалізацією

 

 

9.5

Коктейлі, напої, десерти, закуски, які нескладно приготувати, замовлені та фірмові напої, кулінарна продукція

 

 

9.6

Широкий асортимент кондитерських виробів промислового виробництва, фруктів, винно-горілчаних виробів, тютюнових виробів, фруктових та мінеральних вод

 

 

9.7

Різноманітний асортимент страв та виробів, покупних товарів з урахуванням специфіки обслуговування контингенту і раціону харчування
Можливість реалізації фірмових та порційних страв

 

 

9.8

Виконання особливих побажань споживача щодо виготовлення страв у присутності споживача

 

 

9.9

Наявність укомплектованих раціонів харчування

 

 

10

Методи обслуговування споживачів: 

 

 

10.1

Обслуговування офіціантами, барменами, метрдотелями, які мають спеціальну освіту і пройшли професійну підготовку

 

 

10.2

Обслуговування офіціантами, барменами, метрдотелями, які не мають спеціальної освіти

 

 

10.3

Обслуговування барменом за барною стойкою (прилавками-вітринами)

 

 

10.4

Самообслуговування

 

 

11 11

Фірмовий одяг та взуття:

 

 

11.1

Наявність в обслуговувального персоналу фірмового одягу з емблемою підприємства та взуття

 

 

11.2

Наявність санітарного одягу

 

 

12

Музичне обслуговування:

 

 

12.1

Виступ вокально-інструментальних ансамблів, солістів

 

 

12.2

Будь-які види музичного обслуговування (з використанням музичних автоматів, звуко-, відеоапаратури та ін.)

 

 

13

Склад приміщень для споживачів:

 

 

13.1

Вестибюль

 

 

13.2

Гардероб

 

 

13.3

Банкетний зал

 

 

13.4

Жіночий туалет з приміщенням для миття рук

 

 

13.5

Чоловічий туалет з приміщенням для миття рук

 

 

13.6

Приміщення для паління

 

 

14

Площі приміщень для споживачів:

(площа на одне місце
не менш ніж)

 

 

14.1

Ресторан:

 

 

14.1.1

Зал з естрадою та танцмайданчиком                          2.0 кв. м

 

 

14.1.2

Зал                                                                                  1.8 кв. м

 

 

14.1.3

Приміщення для паління                                0.07 - 0.075 кв. м

 

 

14.2

Бар. Зал                                                                          1.8 кв. м

 

 

14.3

Кафе, закусочні, пивний бар. Зал                                1.6 кв. м

 

 

14.4

Їдальні шкіл та шкіл-інтернатів                        0.65 - 0.75 кв. м

 

 

14.5

Загальнодоступні                                                           1.8 кв. м

 

 

15

Результати надання послуг

 

 

16

Претензії та рекламації

 

 Висновки

Підприємство харчування можливо класифікувати як ____________________________
_________________________________________________________________________

Аудитори: ________________________________________________________________
                                                    (посада, підпис, прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений і один примірник одержав

Представник заявника _______________________________________________________
                                                          (посада, підпис, прізвище та ініціали)

  

Додаток 8
(рекомендований)
до пункту 5.6.4 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

_____________________________________
Назва органу з сертифікації, адреса

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу з сертифікації
________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"_______" ________________ 199   р.

ЗВІТ
про результати обстеження процесу надання послуг харчування

1. ПІДПРИЄМСТВО _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                       (назва та адреса підприємства)
2. КЕРІВНИК ______________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
Підстава для проведення сертифікаційних випробувань. Договір від   199   №      .
3. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ________________________________________________
_________________________________________________________________________
(позначення нормативних документів, що враховуються при обов'язковій сертифікації послуг та
 оцінці виробництва)
4. АУДИТОРИ _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали осіб, яким доручається проведення обстеження процесу надання послуг)
5. ПРЕДСТАВНИКИ _________________________________________________________
                                                             (посади, прізвища та ініціали)
6. Позначення нормативних документів, на відповідність вимогам проводиться обов'язкова
сертифікація ______________________________________________________________
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
       (інформація, одержана при сертифікаційних випробуваннях, розголосу не підлягає)
__________________________________________________________________________
           (на бажання заявника вказуються вимоги до забезпечення конфіденційності)

Результати обстеження

№ 

Назва процедур обстеження

Результат обстеження

Висновки

1 1

2

3

4

1

Наявність нормативних та технологічних документів на послуги та сировину у відповідності до асортименту

 

 

2

Стан вхідного контролю (наявність сертифікатів відповідності чи якості на сировину)

 

 

3

Санітарно-гігієнічний стан підприємства (приміщень, обладнання, персоналу)

 

 

4

Стан технологічного та виробничого обладнання

 

 

5

Стан технологічної дисципліни

 

 

6 6

Стан контролю технологічних параметрів та дії з управління невідповідною продукцією

 

 

7

Стан технічного оснащення

 

 

8

Стан вимірювального обладнання

 

 

9

Відповідність якості послуг класу підприємства громадського харчування

 

 

10

Вимоги до обслуговувального та виробничого персоналу

 

 

11

Результати надання послуг

 

 

12

Стан зберігання, пакування та доставка замовнику

 

 

13

Претензії та рекламації

 

 Висновки та рекомендації

Звіт складено на ____ аркушах у трьох примірниках, які направлено (вручено):

органу з сертифікації - 2 примірники;

________________________________ - один примірник.
  (назва перевіреного підприємства)

         Аудитори

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)Зі звітом ознайомлений і один примірник звіту одержав

         Представник підприємства

___________________
(підпис)

___________________________
(посада, прізвище та ініціали) 

Додаток 9
(обов'язковий)
до пункту 5.9.6 Правил обов'язкової
сертифікації послуг харчування

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

Від "____"__________19    р.

№ _________________

__________________________________
(назва органу з сертифікації)

зареєстрований за адресою: __________________________________________________,
що названий надалі "органом з сертифікації" та представлений _____________________
_________________________________________________________________________
                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
цим надає _________________________________________________________________
                                                    (назва підприємства-заявника)
зареєстрованому за адресою: ________________________________________________,
що назване надалі "ліцензіатом" та представлене _________________________________
_________________________________________________________________________
                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

ліцензію на право застосування сертифіката відповідності, зареєстрованого в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО "___" ____________ 199_ р. за № ____________ , та маркування знаком відповідності послуг харчування, зазначених в сертифікаті і які надаються ліцензіатом протягом терміну дії цієї ліцензійної угоди, на підставі нижченаведеного:

1. ЛІЦЕНЗІАТ

1.1. Зобов'язується виконувати всі умови сертифікації послуг в Системі УкрСЕПРО.

1.2. Зобов'язується забезпечити відповідність послуг харчування усім вимогам нормативних документів, що наведені в сертифікаті відповідності.

1.3. Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені органом з сертифікації, до всіх приміщень, де надаються послуги харчування без попереднього повідомлення.

1.4. Зобов'язується попередньо сповіщати орган з сертифікації про всі зміни щодо умов надання послуг харчування. Здійснює намічені зміни тільки за згодою органу, що видав сертифікат.

1.5. Зобов'язується вести облік усіх рекламацій (претензій) на сертифіковані послуги харчування та негайно повідомляти про них орган з сертифікації.

1.6. Має право використовувати інформацію про сертифіковані послуги харчування з метою реклами.

1.7. Має право подавати апеляцію до органу з сертифікації з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією послуг харчування.

2. ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1. Зобов'язується виконувати технічний нагляд за наданням сертифікованих послуг харчування власними силами або силами уповноважених до виконання цих робіт представників органів з сертифікації систем якості, територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України, інших організацій.

2.2. Зобов'язується завчасно, не пізніше, як за шість місяців інформувати рекомендованим листом (або іншим аналогічним способом) ліцензіата про зміни, що намічаються, чинних нормативних документів, якими встановлені обов'язкові вимоги.

3. ІНШІ УМОВИ

          3.1. Ця угода вступає в дію з __________ і залишається в силі до
                                                               (дата)
           _________________________,
        (дата, але не більше трьох років)
поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони в установлені терміни.

3.2. В разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин:

Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії

Термін завчасного попередження про скасування ліцензії

Бажання виробника припинити дію ліцензійної угоди

30 днів

Органом з сертифікації виявлено небезпеку послуг харчування для споживачів

Не встановлюється

Забезпечення відповідності послуг харчування новим вимогам нормативних документів

За домовленістю

Невиконання фінансових зобов'язань за договором з виконавцем робіт

30 днівПовідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування і дати припинення дії.

3.3. У випадках, якщо ліцензіат сповіщає орган з сертифікації про власну непідготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни або якщо результати випробувань (перевірок) послуг харчування на відповідність зміненим вимогам негативні, то ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

Від органу з сертифікації

___________________________
                       (посада)

___________________________
   (підпис) (ініціали та прізвище)

Від ліцензіата

____________________________
                       (посада)

____________________________
    (підпис) (ініціали та прізвище)

 
Печатка

 
Печатка

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ