СОУ 45.2-00018112-002:2006 Защита окружающей среды. Оценивание экологической пригодности местных дорожно-строительных материалов для строительства и ремонта автомобильных дорог

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ 45.2-00018112-002:2006 Защита окружающей среды. Оценивание экологической пригодности местных дорожно-строительных материалов для строительства и ремонта автомобильных дорог
Дата начала действия01.03.2006
Дата принятия25.01.2006
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 25.01.2006 № 16
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа45.2-00018112-002:2006
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

СТАНДАРТ УКРАВТОДОР

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРИДАТНОСТІ МІС ЦЕВИХ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

СОУ 45.2-00018112-007:2006

Видання офіційне

Державна служба автомобільних доріг України

Укравтодор

Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ) Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

РОЗРОБНИКИ: Н.Бородіна (керівник розробки); М. Трух

2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, лист від 21 грудня 2005 р. № 12854/20-10

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби автомобільних доріг України від 25 січня 2006 p. № 16

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗАРЕЄСТРОВАНО: ДП “УкрНДНЦ” від 27 лютого 2006 р. № 32595752/1081

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Класифікація місцевих дорожньо-будівельних матеріалів за екологічною придатністю

5 Оцінювання впливу забруднюючих речовин на довкілля при використанні місцевих дорожньо-будівельних матеріалів

6 Настанови щодо застосування місцевих дорожньо-будівельних матеріалів

Додаток А Бібліографія

СТАНДАРТ УКРАВТОДОР

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРИДАТНОСТІ МІСЦЕВИХ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ МЕСТНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Чинний від 2006-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосований для оцінювання екологічної придатності місцевих дорожньо-будівельних матеріалів.

Цей стандарт застосовують підприємства, установи, організації усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з використанням місцевих дорожньо- будівельних матеріалів при будівництві, реконструкції та ремонті автомобільних доріг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, № 1268-XII від 25.06.91

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения (Охорони природи. Атмосфера. Джерела і метрологічні фактори забруднення, промислові викиди. Терміни та визначення)

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнений (Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднень)

ГОСТ 26490-85 Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО (Ґрунти. Визначення рухомої сірки за методом ЦИНАО)

ГОСТ 26261-84 Почвы. Метод определения валового фосфора и валового калия (Ґрунти. Метод визначення валового фосфору і валового калію)

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень ДБН В. 1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

НРБУ-97 Державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень)

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин в ґрунті)

ПДК № 2264-80 от 30.10.1980 Предельно-допустимые концентрации химических веществ в почве (Гранично допустимі концентрації хімічних речовин в ґрунті)

ПДК № 2546-82 от 30.04.1982 Предельно-допустимые концентрации химических веществ в почве (Гранично допустимі концентрації хімічних речовин в ґрунті)

ПДК № 3210-85 от 01.02.85 Предельно-допустимые концентрации химических веществ в почве (Гранично допустимі концентрації хімічних речовин в ґрунті)

ВБН В.2.3-218-002-95 Споруди транспорту. Проектування і будівництво основ та покриттів автомобільних доріг із кам’яних матеріалів, промислових відходів і грунтів, укріплених цементом

ВБН В.2.3-218-008-97 Споруди транспорту. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів

ВБН В.2.3-218-010-97 Споруди транспорту. Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів автомобільних доріг

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

КНД 211.1.4.025-95 Методика визначення карболової кислоти на газорідинному хроматографі у природних та стічних водах

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Посібник щодо контролю забруднення атмосфери )

МВВ 97-12-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природной, питьевой и сточной воды методом криолюминесценции с использованием анализатора жидкости “Флюарат-02” [1] (Методика виконання вимірювань масової концентрації бенз(а)пірену в пробах природної, питної і стічної води методом криолюмінесценції з використанням аналізатора рідини “Флюарат-02”)

МВВ 102-12-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “Флюарат-02” [1] (Методика виконання вимірювань масової концентрації формальдегіду в пробах природної, питної і стічної води на аналізаторі рідини “Флюарат-02”)

МВВ 103-12-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации кадмия в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости “Флюарат-02” [1] (Методика виконання вимірювань масової концентрації кадмію в пробах природної, питної і стічної води на аналізаторі рідини “Флюарат-02”) МВВ 104-12-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов общих и летучих в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости “Флюарат-02” [1] (Методика виконання вимірювань масової концентрації фенолів загальних та летких в пробах природної, питної і стічної води на аналізаторі рідини “Флюарат-02”)

МУ № 1423-76 Методические указания по качественному и количественному определению канцерогенных полициклических ароматических углеводородов в продуктах сложного состава [1] (Методичні вказівки щодо якісного і кількісного визначення канцерогенних поліциклічних ароматичних вуглеводнів в продуктах складного складу)

МУ № 1456-76 Методические указания на фотометрическое определение спиртов жирного ряда С110 и фурфурилового спирта в воздухе (Методичні вказівки на фотометричне визначення спиртів жирного ряду С110 і фурфурилового спирту в повітрі)

МУ 1461-76 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций фенола в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо фотометричного вимірювання концентрації фенолу у повітрі робочої зони)

МУ 2391-81 Методические указания по определению свободной двуокиси кремния в некоторых видах пыли (Методичні вказівки щодо визначення вільного двоокису кремнію в деяких видах пилу)

МУ 2589-82 Методические указания на фотометрическое определение нафталина в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки на фотометричне визначення нафталіну в повітрі робочої зони)

МУ 2590-82 Методические указания по газохроматографическому определению нафталина в воздухе (Методичні вказівки щодо газохроматографічного вимірювання нафталіну в повітрі)

МУ 4168-86 Методические указания на газохроматографическое определению бензола, толуола, м-, п-, о- ксилола в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки на газохроматографічне визначення бензолу, толуолу, м-, п-, о-, ксилолу в повітрі робочої зони)

МУ 4172-86 Методические указания по спектрофлуориментрическому измерению концентрации бенз/а/пирена в смолистых взгонах каменноугольной смолы и пека (Методичні вказівки щодо спектрофлуориметричного вимірювання концентрації бенз/а/пірену в смолистих возгонках кам’яновугільної смоли та пеку)

МУ 4191-86 Методические указания. Полярографический метод определения стирола в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки. Полярографічний метод визначення стиролу в повітрі робочої зони)

МУ 4266-87 Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. (Методичні вказівки щодо оцінки ступеню небезпеки забруднення грунту хімічними речовинами)

МУ 4436-87 Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки щодо вимірювання концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії)

МУ 4470-87 Методические указания по газохроматографическому измерению алифатических спиртов С1С8 в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо газохроматографічного вимірювання аліфатичних спиртів С1С8 в повітрі робочої зони)

МУ 4599-88 Методические указания по газохроматографическому определению циклогексана в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо газохроматографічного визначення циклогексану в повітрі робочої зони)

МУ 4525-87 Методические указания по фотометрическому определению концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо фотометричного визначення концентрації формальдегіду в повітрі робочої зони) МУ 4833-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентрации аэрозоля масел в воздухе рабочей зоны. (Методичні вказівки щодо фотометричного вимірювання концентрації аерозолю масел в повітрі робочої зони)

МУ 4834-88 Методические указания по фотометрическому определению бензола, толуола, ксилола в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо фотометричного визначення концентрації бензолу, толуолу, ксилолу в повітрі робочої зони)

МУ 5063-89 Методические указания по фотометрическому определению концентрации ацетона в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо фотометричного визначення концентрації ацетону в повітрі робочої зони)

МУ 5065-89 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации бензина синтезированного в воздухе рабочей зоны (углеводороды: парафины С110, бензол, толуол, этиленбензол, м-ксилол, о-ксилол, этилтолуол, 1,2,4-триметилбензол) (Методичні вказівки щодо газохроматографічного вимірювання концентрації бензину синтезованого в повітрі робочої зони (вуглеводні: парафіни С110, бензол, толуол, етиленбензол, м-ксилол, о-ксилол, етилтолуол, 1,2,4-триметилбензол))

МУ 5886-94 Методические указания по ускоренному определению кристаллического диоксида кремния в угольной и природной пыли. (Методичні вказівки по прискореному визначенню кристалічного діоксиду кремнію в вугільному та природному пилу)

МУ 5887-91 Методические указания по фотометрическому определению аморфного диоксида кремния в производственной пыли. (Методичні вказівки щодо фотометричного визначення аморфного діоксиду кремнію в промисловому пулу)

МУ 5926-91 Методические указания по фотометрическому определению концентрации фенола в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо фотометричного визначення концентрації фенолу в повітрі робочої зони)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінекоресурсів України (Наказ Мінекоресурсів України № 98 від 03.11.1998 до 31.12.2007)

2 Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі. (Наказ Держкомспоживстандарту України №71 від 29.03.2005 )

3 Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов № 12-04-11, Москва, 1990 г. (Узагальнений перелік безпечних грнанично допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин для води рибогосподарських водоймищ)

4 СЭВ ’’Унифицированные методы исследования качества вод”, ч.1 т.1,М., 1987 г. (Уніфіковані методи дослідження якості вод)

5 СЭВ ’’Унифицированные методы исследования качества вод”, ч.1 т.2, М., 1983 г. (Уніфіковані методи дослідження якості вод)

6 Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / Под редакцией А.Д. Семенова, Л., Гидрометеоиздат, 1977 г. (Посібник з хімічного аналізу поверхневих вод суши)

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com