Методические рекомендации о применении отдельных норм действующего законодательства при ведении претензионной и исковой работы на предприятиях, учреждениях, организациях

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаМетодические рекомендации о применении отдельных норм действующего законодательства при ведении претензионной и исковой работы на предприятиях, учреждениях, организациях
Дата принятия22.03.1999
СтатусДействующий
Вид документаРекомендации
РазработчикМинистерство юстиции
Принявший органМинистерство юстиции


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Методичнi рекомендацiї
                        Методичнi рекомендацiї
          про застосування окремих норм чинного законодавства
              при веденнi претензiйної та позовної роботи
               на пiдприємствах, установах, органiзацiях
 
                                  (затверджено
                        заступником Мiнiстра юстицiї України
                                  Хандурiним М.i.
                                    22.03.99)
 
   ЕКОНОМiЧНi вiдносини  мiж  господарюючими суб'єктами базуються
на принципi матерiальної вiдповiдальностi,  який заходами  еконо-
мiчного  впилву  стимулює  кожного iз учасникiв госпрозрахункових
вiдносин належним чином виконувати договiрнi зобов'язання. Реалi-
зацiя  цього  принципу здiйснюється шляхом ведення претензiйнопо-
зовної роботи,  основна задача якої полягає у вiдновленнi поруше-
них  прав  господарюючого суб'єкта та забезпечення його законних
iнтересiв.
 
   В процесi   господарської   дiяльностi   мiж    господарюючими
суб'єктами можуть виникати розбiжностi,  якi зачiпають окремi ас-
пекти господарських зв'язкiв. Цi  розбiжностi  називаються  госпо-
дарськими спорами.
 
   За своїм  змiстом  господарськi  спори подiляються на декiлька
видiв i, зокрема, на:
 
- спори,  що виникають в зв'язку з укладанням господарських дого-
  ворiв
 
- спори, пов'язанi з виконанням договорiв та iнших зобов'язань
 
- спори, що виникають з iнших пiдстав
 
   Держава зацiкавлена в опрацюваннi та виборi таких методiв вре-
гулювання госпо дарських спорiв що найбiльш економiчно та  рацiо-
нально  дозволяли б забезпечувати ефективне функцiонування госпо-
дарського механiзму.
 
   Закон зобов'язує учасникiв спору, до пред'явлення позову в су-
довi органи вжити всiх необхiдних i можливих заходiв по його без-
посередньому вирiшенню  самими  сторонами  Досудове  врегулювання
господарських спорiв здiйснюється шляхом пред'явлення та розгляду
претензiй.
 
   Претензiйна та позовна роботи тiсно пов'язанi мiж собою i  яв-
ляються  найбiльш  важливою  частиною  правової  роботи  на пiдп-
риємствi установi,  органiзацiї Кожна iз них має в той самий  час
самостiйне значення i свiй особливий процесуальний порядок.
 
   Претензiйний порядок  розв'язання  господарських спорiв має на
метi забезпечення якомога скорiшого  вiдновлення  порушених  прав
пiдприємств,  органiзацiй i установ, а також врегулювання розбiж-
ностей що виникли мiж ними в ходi укладання та  виконання  госпо-
дарських  договорiв  Вiн  сприяє змiцненню договорної та трудової
дисциплiни,  посиленню режиму економiї сировинних i  матерiальних
ресурсiв  боротьбi  з  розкраданням  та безгосподарнiстю усуненню
причин,  що породжують невиконання договiрних зобов'язань,  що  в
свою  чергу  покращує  економiчнi  показники роботи пiдприємств i
пiдвищує ефективнiсть їх дiяльностi.
 
   Претензiйна робота являє собою  процесуальну  форму  вирiшення
господарських  спорiв що вже виникли i має на метi їх добровiльне
урегулювання без втручання органiв надiлених юрисдикцiйними функ-
цiями Претензiйний порядок вирiшення господарських спорiв має ус-
тановлену чинним законодавством процедуру  i  порядок  та  строки
пред'явлення i розгляду претензiй,  їх змiст правовi наслiдки по-
рушення тощо.
 
   В той же час претензiйна процесуальна форма у  випадках,  якщо
сторони  не досягли згоди в ходi врегулювання господарського спо-
ру, розглядається як попередня i так як забезпечення законностi i
обгрунтованого  вирiшення  спору не може розглядатися як її неод-
мiнна ознака, не є формою правового захисту.
 
   Пiдприємства та органiзацiї,  що порушили майновi права i  за-
коннi iнтереси iнших пiдприємств та органiзацiй,  зобов'язанi по-
новити їх, не чекаючи пред'явлення претензiї.
 
   Пiдприємства та органiзацiї,  чиї права i законнi iнтереси по-
рушено,  з  метою безпосереднього врегулювання спору з порушником
цих прав та iнтересiв звертаються до нього з письмовою претензiєю
(ст. 6 Арбiтражного процесуального кодексу України).
 
   Порядок доарбiтражного врегулювання спорiв визначається Арбiт-
ражним процесуальним кодексом України, введеним в дiю з 01 03 92,
якщо iнший порядок не встановлено дiючим на територiї України за-
конодавством, яке регулює конкретний вид господарських вiдносин.
 
   Спiр може бути передано на вирiшення арбiтражного суду за умо-
ви  додержання сторонами встановленого для даної категорiї спорiв
порядку їх доарбiтражного врегулювання.
 
   При вирiшеннi спорiв,  пов'язаних зi зверненням  стягнення  на
майно в т. ч. i на заставлене майно виникає питання чи поширюють-
ся на такi спори вимоги щодо доарбiтражного  врегулювання  госпо-
дарських спорiв.
 
   Оскiльки спiр,  пов'язаний  зi  зверненням стягнення на майно,
може бути переданий на вирiшення арбiтражного суду лише за  умови
додержання  кредитором  порядку доарбiтражного врегулювання спору
Виняток становлять спори,  пов'язанi зi зверненням на  заставлене
майно,  оскiльки  це прямо передбачено частиною 4 статтi 5 Арбiт-
ражного процесуального кодексу України (АПК України).
 
   Вимоги роздiлу 2 АПК України стосовно доарбiтражного  врегулю-
вання спорiв не поширюються також i на спори про визнання недiйс-
ними актiв державних та iнших органiв, пiдприємств та органiзацiй
якi не вiдповiдають законодавству, порушують права та охоронюванi
законом iнтереси пiдприємств та органiзацiй.
 
   За змiстом статтi 5 АПК  України  вимоги  щодо  доарбiтражного
врегулювання  господарських  спорiв  не  поширюються на спори про
визнання недiйсними рiшень податкових  органiв  Стосовно  спорiв,
пов'язаних зi зворотнiм стягненням списаних цими органами у безс-
пiрному порядку сум, та додержання доарбiтражного порядку їх вре-
гулювання є обов'язковим.
 
   При розглядi  господарських  спорiв виникло питання чи повинен
податковий орган вжити заходiв доарбiтражного врегулювання  спору
про  звернення  стягнення недоїмки за податками на майно при вiд-
сутностi коштiв на розрахунковому рахунку недоїмника.
 
   Вищий арбiтражний суд України роз'яснив,  що оскiльки стаття 4
АПК  України  не  мiстить  будь-яких виняткiв стосовно спорiв про
звернення стягнення недоїмки за податками на майно за вiдсутностi
коштiв на розрахунковому рахунку недоїмника, такий спiр може бути
переданий на розгляд арбiтражного суду лише за  умови  додержання
податковим органом порядку доарбiтражного врегулювання спору.
 
   Якщо реєструючий  орган  ухиляється  вiд  реєстрацiї  суб'єкта
пiдприємницької дiяльностi,  останнiй вправi звернутися до арбiт-
ражного  суду  з  заявою  про  спонукання  цього органу здiйснити
реєстрацiю, оскiльки за вiдсутностi письмової вiдмови немає i ак-
та,  який можна було б визнати недiйсним Отже, такий спiр не вiд-
рiзняється вiд будь-якого iншого i тому не пiдпадає пiд дiю  час-
тини 4 статтi 6 АПК України.
 
   Пунктом 15  роз'яснення  Президiї Вищого арбiтражного суду Ук-
раїни вiд 12 09 96   02-5/334 "Про деякi питання  практики  вирi-
шення спорiв,  пов'язаних зi створенням, реорганiзацiєю та лiквi-
дацiєю пiдприємств" передбачено,  що оскiльки  прийняття  рiшення
про  лiквiдацiю  чи  скасування державної реєстрацiї пiдприємства
або визнання недiйсним його установчих  документiв  у  визначених
законом  випадках є виключно прерогативою суду,  додержання вимог
щодо доарбiтражного врегулювання пов'язаних з  цим  спорiв  не  є
обов'язковим.
 
   У разi виникнення спору про визначення платiжної вимоги такою,
що не пiдлягає виконанню,  додержання позивачем порядку  доарбiт-
ражного врегулювання цього спору на обов'язкове.
 
   В процесi доарбiтражного врегулювання спорiв при вирiшеннi пи-
тання про стягнення збиткiв, завданих невиконанням або неналежним
виконанням зобов'язання, необхiдно вжити вiдповiдних заходiв щодо
зменшення розмiру збиткiв.
 
   Взаємини господарюючих суб'єктiв держав-учасниць СНД щодо пос-
тавки  товарiв регулюються Угодою про загальнi умови поставок то-
варiв мiж органiзацiями державучасниць СНД, пiдписаною в м. Києвi
20 03 92 частиною третьою статтi 20 цiєї угоди передбачено,  що у
разi порушення стороною 20-денного  строку  передачi  на  розгляд
вiдповiдного  органу розбiжностей до договору поставки,  останнiй
набирає сили в редакцiї сторони,  яка надiслала протокол  розбiж-
ностей.
 
   Вищий арбiтражний суд України роз'яснив,  що оскiльки мiж дер-
жавами учасницями СНД вiдсутня угода про безспiрне  списання  сум
за визнаними претензiями,  а законодавство однiєї держави не може
механiчно  поширюватися  на  взаємовiдносини   з   господарюючими
суб'єктами iншої держави,  при необгрунтованому ухиленнi боржника
вiд перерахування заборгованостi,  в т.  ч. i за визнаною претен-
зiєю, кредитор вправi звернутися до арбiтражного суду з вiдповiд-
ним позовом.
 
   Держава гарантує захист майнових прав пiдприємства.
 
   Збитки, завданi пiдприємству в результатi порушення його  май-
нових прав громадянами, юридичними особами i державними органами,
вiдшкодовуються пiдприємству за рiшенням  суду  або  арбiтражного
суду.
 
   Позовна робота,  включаючи  пiдготовку матерiалiв для пред'яв-
лення позовiв або вiдзивiв на них, оформлення позовних матерiалiв
та пред'явлення позовiв - невiд'ємна функцiя юридичної служби.
 
   Позов пред'являється  у  випадках  безпiдставного  повного або
часткового вiдхилення претензiї,  пред'явленої пiдприємством, або
залишення її без вiдповiдi.
 
   При вирiшеннi  питання про пред'явлення позову необхiдно звер-
нути увагу на дотримання доарбiтражного порядку врегулювання гос-
подарського спору безпосередньо сторонами,  на наявнiсть доказiв,
що пiдтверджують вiдмову (повну або часткову) у задоволеннi  пре-
тензiї  чи  неодержання  вiдповiдi у встановленi строки Необхiдно
також перевiрити наявнiсть доказiв вiдправки претензiйних матерi-
алiв вiдповiдачу.
 
   Працiвник юридичної служби повинен вiдмовитися вiд пред'явлен-
ня необгрунтованого позову У випадках, коли всупереч мотивованому
висновку юридичної служби керiвництво пiдприємства (установи, ор-
ганiзацiї) вимагає пред'явити позов,  працiвник юридичної служби,
не вiзуючи позовну заяву, готує позовнi матерiали, передає їх ке-
рiвнику та iнформує про це юридичну  службу  вищестоящого  органу
Невиробничi  витрати,  пов'язанi з пред'явленням необгрунтованого
позову, повиннi бути вiднесенi на рахунок винних посадових осiб в
порядку та розмiрi, встановлених чинним законодавством.
 
   Невиконання установою банку наказу арбiтражного суду про стяг-
нення грошових сум з боржника через його неплатоспроможнiсть не є
пiдставою  для звернення кредитора з повторним позовом про той же
предмет i з тих же пiдстав.
 
   При пiдготовцi позовної заяви юридична служба чи iнший  струк-
турний пiдроздiл,  що займається претензiйно-позовною роботою,  в
обов'язковому порядку перевiряє чи не  пропущено  строк  позовної
давностi по справi.
 
   Позовна давнiсть  -  це встановлений законом строк для захисту
порушеного права.
 
   Позовна давнiсть застосовується судом незалежно вiд заяви сто-
рiн.
 
   Перебiг строку  позовної давностi починається з дня виникнення
права на позов Як правило, перебiг строку вираховується мiсяцями,
починається  на слiдуючий день пiсля календарної дати або настан-
ням подiї,  яким визначено його початок Цей строк минає у  вiдпо-
вiдний мiсяць та число останнього мiсяця строку Якщо кiнець стро-
ку приходиться на мiсяць,  який не  має  вiдповiдного  числа,  то
строк минає в останнiй день цього мiсяця У випадках,  коли остан-
нiй день строку припадає на неробочий день, днем закiнчення стро-
ку вважається перший наступний за ним робочий день Якщо позов бу-
ло направлено в установу зв'язку до 24 год.  останнього дня стро-
ку, то строк вважається дотриманим.
 
   Статтею 80 ЦК України передбачено, що закiнчення строку позов-
ної давностi до пред'явлення позову є пiдставою для вiдмови в по-
зовi.
 
   Разом з  тим,  пропуск  строку на пред'явлення позову не тягне
обов'язкової вiдмови у позовних вимогах Якщо судовi органи визна-
ють  поважними  причини  (причину)  недотримання строкiв позовної
давностi, вони вправi вiдновити цей строк.
 
   Слiд мати на увазi, що суд не вправi вiдмовити у прийняттi по-
зовної заяви з причин недотримання строкiв позовної давностi.
 
   При розглядi справ, пов'язаних з приватизацiєю майна невеликих
державних пiдприємств,  виникає питання про наслiдки пропуску мi-
сячного  строку,  встановленого Законом України "Про приватизацiю
майна невеликих державних пiдприємств  (малу  приватизацiю)"  для
звернення  з  заявою про визнання недiйсним укладених на аукцiонi
угод.
 
   Встановлений статтею 22 згаданого вище закону строк є  присiч-
ним i до нього не можуть застосовуватися правила щодо перебiгу та
поновлення строкiв позовної давностi.
 
   Статтею 24 Закону України "Про обмеження монополiзму та  недо-
пущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi"
встановлено 30-денний строк для звернення до арбiтражного суду  з
заявою про визнання рiшень антимонопольних органiв недiйсним.
 
   Вищий арбiтражний суд України роз'яснив, що зазначений строк є
процесуальним i тому за наявностi поважних причин  його  пропуску
цей строк може бути вiдновлений арбiтражним судом у вiдповiдностi
зi статтею 53 АПК України.
 
   При пiдготовцi позовної заяви потрiбно керуватися роз'ясненням
Президiї  Вищого  арбiтражного суду України вiд 160493   01-6/438
"Про деякi питання застосування позовної давностi  при  вирiшеннi
господарських спорiв", зокрема:
 
- визначення боргу не перериває перебiгу строкiв позовної давнос-
  тi,
 
- якщо пiсля усунення обставин,  що зумовили залишення позову без
  розгляду або повернення позовної  заяви,  позивач  знову  звер-
  тається з позовом до арбiтражного суду, перебiг строку позовної
  давностi обчислюється з дня виникнення права на позов,
 
- у випадках непiдвiдомчостi спору даному арбiтражному  суду  або
  змiнi пiдвiдомчостi спору в процесi його розгляду перебiг стро-
  ку позовної давностi переривається пред'явленням позову  в  ар-
  бiтражний суд,  який надсилає позовнi матерiали за встановленою
  пiдвiдомчiстю,
 
- якщо договiр майнового найму укладено  без  зазначення  строку,
  перебiг строку  позовної давностi слiд обчислювати пiсля закiн-
  чення строку,  вказаного в письмовому попередженнi  наймодавця,
  але не менше трьох мiсяцiв з моменту направлення попередження,
 
- незалежно вiд форм власностi до позовiв власника про повернення
  свого майна з чужого незаконного володiння застосовується  три-
  рiчна позовна давнiсть,
 
- у  позовах,  що виникають з розрахункiв за повернену дату,  вiд
  оплати якої поставщик вiдмовився в зв'язку з її недоброякiснiс-
  тю, застосовується загальний строк позовної давностi.
 
   Перебiг строку,  встановленого для повернення з бюджету непра-
вильно сплаченого податку,  не може бути перерваний,  але законо-
давчими актами можуть встановлюватися винятки з цього  загального
правила.
 
   Так, згiдно  iз пп.  21.3 i 21.4 статтi 21 Закону України "Про
оподаткування прибутку пiдприємства" повернення суми податку,  що
надмiру надiйшла до бюджету в результатi неправильного нарахуван-
ня податковим органом чи порушення платником порядку  сплати  по-
датку,  або зарахування такої суми до податкових платежiв майбут-
нiх перiодiв здiйснюється у межах строку позовної давностi, вста-
новленої  законодавством В разi подання заяви про повернення над-
мiру сплаченого податку переривається перебiг зазначеного  строку
позовної давностi.
 
   Питання про прийняття позовної заяви вирiшується суддею,  який
має право вiдмовити у її прийняттi у випадках, передбачених стат-
тею 62 АПК України,  перелiк пiдстав вiдмови у прийняттi позовної
заяви, встановлений зазначеною статтею АПК, вичерпним.
 
   Так, АПК України не передбачає права суддi на таку вiдмову  за
мотивом,  що  позов поданий до пiдприємства або органiзацiї,  якi
згiдно з чинним законодавством не можуть бути вiдповiдачами з та-
кого  спору Якщо цi обставини виявленi в процесi розгляду справи,
позов задоволенню не пiдлягає.
 
   Перерахування претензiйної суми  боржником  в  межах  строкiв,
встановлених  для  розгляду претензiї,  тягне за собою припинення
провадження у справi на пiдставi п.  1 ст.  80 АПК України,  а не
вiдмову в позовi,  оскiльки спiр врегульовано самими сторонами, а
тому вiн не пiдлягає вирiшенню арбiтражним судом.
 
   Треба мати на увазi,  що позов може бути заявлений до  кiлькох
вiдповiдачiв при умовi пред'явлення кожному iз них претензiї.
 
   Недодержання вимог  статей  54  i  57  АПК України щодо форми,
змiсту i додаткiв до позовної заяви тягне за собою наслiдки,  пе-
редбаченi  статтею 63 АПК,  тобто пiдстави повернення арбiтражним
судом позовної заяви.
 
   У разi надходження позову, в якому заявник об'єднав вимоги, що
пiдлягають задоволенню шляхом списання боргу у безспiрному поряд-
ку з вимогами,  якi можуть бути задоволенi виключно у  претензiй-
но-позовному  порядку,  арбiтражний суд не вправi з посиланням на
п.5 статтi 53 АПК України повернути позовнi матерiали, якщо заяв-
ником не порушено вимог статтi 58 АПК України. Арбiтражний суд не
позбавлений права порушити справу лише стосовно тiєї частини  ви-
мог заявника,  для якої встановлено виключно претензiйно-позовний
порядок розгляду.
 
   Якщо у позовнiй заявi є посилання на докази,  що пiдтверджують
викладенi обставини, але самi докази до позовної заяви не доданi,
арбiтражний суд не вправi повернути таку заяву  з  посиланням  на
статтю 63 АПК України. В цьому випадку суддя у процесi пiдготовки
справи до розгляду ухвалою витребовує цi докази вiд  позивача  чи
вiдповiдача.
 
   При вирiшеннi  спорiв  виникає питання щодо права арбiтражного
суду прийняти вiдмову позивача вiд позову,  поданого в його iнте-
ресах прокурором, якщо останнiй цей позов пiдтримує.
 
   Згiдно зi статтями 18 i 29 АПК України прокурор як учасник ар-
бiтражного процесу має самостiйне право на  вiдмову  вiд  позову.
Тому вiдмова позивача вiд позову,  поданого в його iнтересах про-
курором, не позбавляє останнього права пiдтримувати позовнi вимо-
ги. В цьому випадку справа пiдлягає розгляду по сутi.
 
   Управлiння методологiчного керiвництва правової роботи юридич-
них служб мiнiстерств,  iнших  органiв  виконавчої  влади,  пiдп-
риємств, установ, органiзацiй.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com