Методические рекомендации по разработке документов системы качества продукции строительного комплекса Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19910 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаМетодические рекомендации по разработке документов системы качества продукции строительного комплекса Украины
Дата принятия01.01.1997
СтатусДействующий
Вид документаРекомендации
РазработчикГоскомградостроительство Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ  КОМІТЕТ УКРАЇНИ

У СПРАВАХ  МІСТОБУДУВАННЯ  І  АРХІТЕКТУРИ

Орендне підприємство

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ  ІНСТИТУТ  БУДІВЕЛЬНОГО  ВИРОБНИЦТВА

Центр «БудЯКІСТЬ»

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

3 РОЗРОБКИ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ  ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

        БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Київ - 1997

             Вступ.............................................................................................. 3

       1    Галузь використання................................................….................3

       2    Нормативні посилання...............................................…...............3

       3    Терміни та визначення..................................................................4

       4    Значення документування в системі якості................................4

       4.1 Загальні положения. .............................................…....................4

       4.2 Цінність документування ............................................................4

       4.3 Документування та оцінювання системи якості........................4

       4.4 Документування і поліпшення якості ........................................4

       4.5 Документування та підготовка  персоналу.................................5

       5    Склад документів системи якості................................................5

       6    Основні положения щодо формування політики у сфері

             якості...............................................................................................6

       7    Основні положення з розробки настанови з якості.................. 7

       7.1 Загальні  положення......................................................…............7

       7.2 Порядок розроблення настанови. ...............................................8

       7.3 Вимоги до елементів основної частини настанови.................. 9

       7.4 Оформлення настанови .............................................................13

       8    Основні положения з розробки стандартів

             підприємства  СТП) ..................................................................14

       8.1 3агальні положення....................................................................14

       8.2 Вимоги до побудови і змісту СТП. ...........................................15

       8.3 Позначення СТП.........................................................................17

       8.4 Рекомендований перелік СТП. .................................................17

       9    Основні положення з розробки програм якості......................19

       9.1 Підготовка. .................................................................................19

       9.2 Аналіз і прийняття......................................................................20

       9.3 Перегляд ......................................................................................20

     Основним завданням кожного підприємства незалежно від форми власності, типу  підпорядкування  та  інших визначальних чинників повинна бути якість його продукції.

     Успішна діяльність  підприємства передбачає виготовлення ним такої продукції, яка:

     - відповідає  чітко визначеним потребам,  сфері застосування або призначенню;

     - задовольняє вимоги споживача;

     - відповідає чинним стандартам та технічним умовам;

     - відповідає вимогам суспільства;

     - враховує потреби захисту навколишнього середовища;

     - пропонується споживачу за конкурентоспроможними цінами;

     - економічно обгрунтована.

     Для виконання своїх завдань підприємство повинно забезпечити належне комплексне та взаємоузгоджене  управління  технічними, економічними, адміністративними та соціальними  чинниками,  що впливають на якість його продукції. Усі види управління по-винні бути спрямовані на скорочення,  виключення та, що найбільш важливо, запобігання невідповідності продукції  встановленим  до  неї вимогам.

     Для забезпечення виконання завдань,  визначених  політикою підприємства у сфері якості,  повинна розроблятися і впроваджуватися система якості.

     Відповідність системи  якості  конкретному  виду  діяльності підприємства та продукції,  яку воно виробляє, має принципове значения  для забезпечення максимальної ефективності цієї  діяльності з точки зору збільшення прибутку підприємства,  зниження  витрат,

витрат та ступеню ризику як самого підприємства, так і споживача.

     06'ективним свідченням того,  що процес забезпечення  якості конкретної  діяльності та її результатів визначений і реалізується,  є наявність документації системи якості,  вимоги до складу і змісту якої наведені у цьому документі.

     Матеріали рекомендацій базуються на  міжнародних  стандартах ІSO серії 9000 та 10000, вітчизняній нормативній документації та досвіді проектування,  розробки та провадження систем управління якості.

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     1.1 Ці рекомендації  встановлюють основні  положення,  порядок розробки, склад  та  зміст документів системи якості згідно вимог ДСТУ 2SO серії  9000.

     1.2 Документ  призначений для використання під час створення систем якості на підприємствах   будівельного комплексу України незалежно  від форм власності та видів діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     2.1 У цьому документі є  посилання на такі  документи:

     - ДСТУ 3230-95 Управления  якістю  та  забезпечення  якості. Терміни та визначення

     - ДСТУ 2SО 9000-1-95 Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 1. Настанови щодо вибору та застосування

     - ДОТУ 2SО 9001-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування

     - ДСТУ 2SО 9002-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування

     - ДСТУ 2SО 9003-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції  та її  випробувань

     - ДСТУ 2SО 9004-1-95 Управління якістю та елементи системи якості. Частица 1. Настанови

     - ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації   України.   Стандарти підприємства.  Основні положения

     - ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації  України. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

     У документі  використовуються терміни та визначення згідно ДСТУ 3230, а також такі поняття:

     3.1 Підприємство.

     Компанія. корпорація, фірма, організація, установа тощо чи їх підрозділи,  об'єднані або ні, державні чи приватні. які виконують самостійні функції і мають адміністрацію.

     3.2 Продукція.

     Результати діяльності підприємств будівельного комплексу України.

     Примітка 1. Продукція може бути матеріальною  (наприклад, матеріали, вироби, конструкції, будівлі, споруди тощо) чи нематеріальною (наприклад, проект, інформація, висновок, ліцензія, сертифікат тощо ) або комбінацією з них.

4 ЗНАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ ЯКОСТІ

 

    4.1 3агальні  положення

     Стандарти України 2SО серії 9000 передбачають, що підприємство повинно створити і підтримувати в робочому стані задокументовану систему якості як засіб гарантії того,  що продукція відповідав встановленим вимогам . По суті, під цим розуміється всеохоплююча схема забезпечення якості, яка представлена в документації,  що випускається  у вигляді настанов,  методик та інструкцій.

      Ця документація  складається  з  декількох груп документів, причому групи стають більш деталізованими в міру зростання  ступеня їх допоміжності.

   

  4.2 Цінність документування

     У контексті стандартів з систем якості розроблення та  використання документації  - це активна діяльність, під час якої значно зростає цінність, важливість відповідного документування обумовлюється низкою таких його ключових призначень:

     - досягнення необхідної якості продукції;

     - оцінювання систем якості;

     - поліпшення якості;

     - підтримання досягнутого рівня.

    

4.3 Документування та оцінювання  систем якості

     З точки  зору перевірки якості документально оформлені методики є об’єктивним свідченням того , що:

     - процес визначено;

     - методики затверджено;

     - до методик своєчасно вносяться зміни.

     Лише за таких обставин внутрішні та зовнішні  перевірки  можуть забезпечувати змістовне оцінювання відповідності як впровадження, так і функціонування систем якості та їхніх елементів.

     4.4 Документування і поліпшення якості

     Документування важливе для поліпшення якості.  Якщо методики документально оформлені,  впроваджені  та  реалізовані,  то можна точно визначити поточний стан справ і визначати поточні показники. При  цьому  можливе  надійніше оцінювання результату внесеної зміни. Крім того, задокументовані стандартні робочі методики важливі з точки зору підтримання рівня,  досягнутого завдяки заходам з поліпшення якості.

  

   4.5 Документування та підготовка персоналу

     Послідовне дотримання впроваджених і введених у дію  методик досягається завдяки  поєднанню  документування  із  забезпеченням кваліфікації та підготовки персоналу.  У кожній ситуації  потрібно шукати необхідний баланс  між  ступенем  документування і рівнем кваліфікації та підготовки персоналу для  ведення  документування на належному  рівні,  який може підтримуватися постійно.  Під час проведения перевірок системи якості потрібно зважати на цей необхідний баланс.

5 СКЛАД  ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМ ЯКОСТІ

     5.1 Усі прийняті на підприємстві елементи системи якості, а також відповідні вимоги та положення повинні бути документально оформлені.  При цьому склад та обсяг документації  повинні  обмежуватися лише необхідними документами.

     3гідно ДСТУ 2SО 9004-1-95 документально оформлена система якості включає такі види документів:

     - документи, що регламентують елементи системи якості;

     - нормативні документи;

     - нормативно-правові документи;

     - інформаційні  документи.

    

5.2 Комплекс регламентуючих документів (СТП, методики, робочі інструкції) - це організаційно-методична основа системи  якості.

     До його складу  входять:

     - заява про політику в сфері якості;

     - настанова з якості;

     - загальні і  спеціальні  СТП  на функції  системи якості;

     - програми якості.

     Основні положення щодо розроблення цих документів наведено в наступних розділах.

    

5.3 Нормативні документи, які містять дані на параметри продукції,   технологію,  матеріали, вироби, конструкції, обладнання, вимоги до сертифікації тощо, запроваджуються згідно з чинним "Переліком нормативних документів у галузі будівництва,  що діють на те-

риторії України".

5.4 Нормативно-правові  документи  включають Закони України, Декрети та Постанови Кабінету Міністрів, які регламентують Основні положення з правового забезпечення якості продукції, захисту прав споживачів,  а також визначають відповідальність підприємств за порушення стандартів, норм і правил.

     5.5  Інформаційні документи (протоколи якості),  що функціонують  на кожному рівні управління підприємством за характером поділяються  на:

     -  інформаційно-повідомлювальні ( претензії та рекламації з якості,  супроводжувальна документація  на   продукцію, наряди на виправлення  браку,  заявки на підготовку персоналу, відомості  про вхідний контроль тощо);

     - інформаційно-контрольні  (акти  на брак,  акти на списания браку, карти техничного рівня,  протоколи всіх видів випробувань тощо);

     - інформаційно-облікові та звітні (показники якості  процесу чи продукції,  звіти про реалізацію заходів щодо поліпшення якості, довідки про сплачені штрафи тощо);

     - інформаційно-аналітичні (всі види програм,  графіки випробувань, графіки атестації, договори з постачальниками і замовниками,  плани ремонту та технічного обслуговування обладнання тощо);

     - інформаційно-розпорядчі документи (накази,  розпорядження тощо).

     Правила розроблення,  формування, реєстрації,  використання, передачі та зберігання  інформаційних  документов регламентуються відповідними СТП на конкретні функції.

6 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО  ФОРМУВАННЯ

  ПОЛІТИКИ  У СФЕРІ  ЯКОСТІ

     Стандарти 2SО серії 9000,  вимагають від керівництва офіційного викладення в документі своєї політики у сфері якості, забезпечення  розуміння  цієї політики всіма зацікавленими сторонами і вжиття відповідних заходів для повної її реалізації.

     Цілі і  завдання,  методи і засоби досягнення цих цілей,  а також наміри,  принципи,  які визначають відношення  керівництва підприємства до якості виконання визначених видів робіт, складають суть політики у сфері якості..

     Керівництво несе  відповідальність за вироблення політики у сфері якості продукції  та за реалізацію її  положень.

     Управління якістю на підприємстві повинно бути орієнтовано на виявлення, скорочення, ліквідацію і, що найбільш важливо, запобігання незадовільного рівня якості будівельної продукції.

     Документування політики  забезпечує  належне   розуміння завдань у сфері якості та процедур з  забезпечення,  управління та поліпшення якості, дозволяє чітко визначити відповідальність, повноваження та обов’язки з якості, встановити порядок взаємодії підрозділів і виконавців.

     Основна мета сформульованої політики у сфері якості  полягає в забезпеченні двох взаємопов’язаних аспектів, а саме:

     - задоволення вимог замовників (споживачів);

     - забезпечення потреб  і інтересів підприємства.

     «Заява про політику у сфері якості»,  як правило,  пишеться на офіційному бланку підприємства,  підписується першим керівником і містить в собі декларацію намірів керівництва у відношені до якості виробництва продукції, наприклад:

     " Політика підприємства у сфері якості полягає в тому, що його будівельна продукція:

     - відповідає чітко визначеним вимогам, сфері застосування або призначення;

     - задовольняє вимоги споживача;

     - відповідає чинним стандартам, технічним  умовам та  умовам договорів;

     - відповідає чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;

     - пропонується інвесторам за помірними  конкурентно-спроможними цінами;

     - обумовлює одержання прибутку підприємством за рахунок підвищення якості при оптимальних витратах ресурсів".

Політика  у  сфері  якості  реалізується  через  завдання  з якості, які встановлюються у програмах якості продукції або  процесу її виробництва чи інших документах планово-розпорядчого  характеру.

     Успіх у реалізації  цих  завдань  забезпечується  ефективним функціонуванням системи якості виробництва продукції згідно моделі системи у відповідності з ДСТУ ІSO 9001-9003.

     Досягнення заявленої політики керівництва у сфері якості через впровадження системи якості буде забезпечуватися,  наприклад, тим, що:

     - керівництво бере на себе відповідальність і повноваження  за проведення політики у сфері якості продукції;

     - керівництво вживає всі необхідні  заходи  щодо  забезпечення розуміння, дотримання та проведення політики у сфері якості  всім персоналом підприємства;

     - маркетинг відіграє вирішальну (провідну) роль  у  визначенні ринкового попиту і вимог споживачів продукції  до  її  технічного рівня і якості;

     - постійною  перевіркою  проекту  узгоджуються  характеристики продукції або технології її виробництва, які визначені у  процесі виробництва чи гарантійної експлуатації;

     - встановлюються робочі контакти та система взаємодії з постачальниками матеріалів, виробів і конструкцій щодо забезпечення їх якості;

     - використовуються  прогресивні  технологічні процеси та операції, що передбачають управління якістю протягом  всього  виробничого циклу;

     - контроль та випробування проводяться згідно діючої нормативно-технічної документації, а також проводиться  приймальний  контроль конструктивних частин і прихованих робіт;

     - дані про якість  постійно  реєструються,  актуалізуються  та оберігаються протягом встановленого періоду часу  для  аналізу  і проведення коригувальних дій;

     - здійснюються взаємодії зі споживачами продукції у період її експлуатації для  відповідних  дій  керівництва  щодо  поліпшення якості продукції, внесення змін, при необхідності,  у  проект  чи технологічний процес, а також для аналізу тенденцій розвитку  вимог до якості;

     - забезпечується  відповідність  кваліфікації  персоналу  всіх рівнів, стимулювання їх якісної праці.

     Стабільне забезпечення якості продукції становить  як  мету, так і обов'язок керівництва і кожного працівника підприємства.

 

7  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ

 НАСТАНОВИ  З  ЯКОСТІ

    

7.1 Загальні положення

     Типовим видом документу, що використовується для  викладання або опису документально оформленої системи  якості,  яка  діє  на підприємстві є Настанова з якості.

     Головним призначенням Настанови з якості  є  визначення  загальної структури системи якості та виконання функції  постійного довідкового матеріалу в процесі впровадження та організації  функціонування цієї системи.

     Настанова повинна включати інформацію про політику підприємства у сфері якості, організацію робіт щодо функціонування системи якості, яка б забезпечувала досягнення  запланованого  рівня якості будівельної продукції на всіх етапах її миттєвого циклу.

     Настанова розробляється на основі чинної системи  управління якістю та відповідно до державних стандартів  України  ІSO  серії 9000.

     Настанова  з  якості  є  обов'язковою  для    всіх    служб, підрозділів, службовців і робітників підприємства.

     Настанова призначена для того, щоб:

     - доводити  до  відома  службовців,  замовників і постачальників про мету і політику вищого керівництва  підприємства  в галузі якості продукції;

     - створювати добре уявлення про  підприємство,  завойовувати довіру замовників, задовольняти вимоги договорів;

     - переконувати постачальників у необхідності ефективного забезпечення якості матеріалів, що постачаються, а при необхідності застосовувати міри примусу та санкцій;

     - служити офіційно прийнятим основоположним стандартам підприємства для реалізації системи якості та визначення  напрямку дій;

     - визначати офіційну  структуру  і  відповідальність  різних функціональних груп структури управління підприємством,  а  також окреслювати вертикальні і горизонтальні канали зв'язку;

     - навчати всіх працівників правилам і порядку  впровадження системи якості, визначати вплив їх конкретної роботи на загальну якість кінцевої будівельної продукції,  що  допоможе  зробити  їх працю орієнтованою на якість;

     - усвідомлювати ступінь відповідальності кожного  працівника за якість будівельної продукції;

- служити базою для перевірок систем якості на відповідність забезпечення будівельної продукції обумовленого рівня якості.

    

7.2  Порядок розроблення Настанови а якості

     Структура і форма викладення Настанови не стандартизована.

     Склад Настанови доцільно встановлювати  на  основі  того  із стандартів, який прийнятий за модель для забезпечення якості конкретного виду продукції. Тобто зміст  цілком  повинен  охоплювати всі види діяльності підприємства у створені будівельної продукції. При цьому зміст Настанови буде залежати від складності виробничого процесу, рівня організації діяльності, вимог до  безпеки продукції та інших особливостей.

     Значну увагу в Настанові необхідно приділяти контролю тих операцій виробничого процесу, незадовільне виконання яких чинить найбільший негативний вплив на якість будівельної продукції та на стабільність будівельних процесів щодо її випуску. Важливо  також відобразити порядок дій, що пов'язані з прийняттям відповідних рішень у випадках виявлення різного роду невідповідностей, а  також запобігання можливостей відхилень від встановлених вимог.

     Разом з тим Настанова не  повинна  містити  відомостей,  які розкривають "Ноу-хау" (секретів фірми щодо технології виготовлення продукції, організації виробництва та контролю за його  процесом).

     У Настанові з якості виділяється три основні частини:

- Заява про політику у сфері якості, якщо вона не  оформлена окремо;

- опис діючої системи якості;

- перелік процедур щодо забезпечення  якості. 

Тобто,  кожне положення опису системи повинне підкріплюватися  відповідною процедурою його забезпечення (методика, інструкція, СТО).

     Так як, організаційна структура підприємства є офіційною основою для визначення відповідальності та повноважень, то у Настанові повинна  бути  представлена  повна  організаційна  структура підприємства, структура функцій із  забезпечення  якості  та  перелік посадових осіб, на яких покладено їх виконання.

     Опис усіх видів діяльності підприємства в галузі якості у Настанові наводиться на  базі  конкретного стандарту ІSO, тому необхідно спочатку зазначити якому з стандартів відповідає  діюча система якості. Опис зручно надавати у тій же послідовності, що і у прийнятому ДСТУ на модель системи якості.

     Деякі з видів діяльності, що означені в стандарті, можуть бути відсутніми в системі конкретного підприємства на даний момент, тому необхідно встановити, чи потрібні ці види діяльності взагалі у виробництві даного виду продукції. Таке встановлення повинно мати належне обгрунтування.

     Наприклад, так як ДСТУ ІSO 9001 є загальним  стандартом  для всіх типів продукції і послуг, деякі з його положень можуть не застосовуватись в малих або середніх фірмах. Більше того, деякі з вимог ІSO можуть бути виконані за допомогою поєднання регламентованих видів діяльності з тими, що вже виконувались  підприємством або шляхом доповнення чинних видів діяльності іншими елементами.

     Після вибору моделі згідно ДСТУ ІSO 9001-9003 і детальної розробки функцій системи якості відповідно до встановлених  видів діяльності наводиться їх опис.

     Система якості стосується всіх видів діяльності, пов'язаних з якістю продукції, та взаємодіє з  ними. Вона охоплює всі стадії життєвого циклу продукції і процесів, починаючи з визначення кон'юнктури ринку продукції і закінчуючи задоволенням  вимог споживача на стадії гарантійної експлуатації в обумовлених договором межах.

     Така система якості повинна складатися з таких елементів:

     - якість у рамках маркетингу;

     - якість під час проектування та розроблення технічних умов;

     - якість під час закупівлі (матеріально-технічне забезпечення);

     - управління підготовкою виробництва;

     - управління виробничими процесами;

     - перевірка продукції;

     - управління контрольним, вимірювальним та випробувальним обладнанням;

     - управління продукцією, яка не відповідає встановленим вимогам;

     - коригувальні дії;

     - післявиробничі  операції;

     - протоколи якості;

     - персонал;

     - безпека продукції;

     - застосування статистичних методів.

    

7.3 Вимоги до елементів основної частини Настанови

7.3.1 Якість у рамках маркетингу

     З точки зору погодження  різних  видів  діяльності  в  межах підприємства маркетинг та проектування мають особливе значення.

     Методи маркетингу не стандартизовані і являють внутрішню справу підприємства, але маркетинг дає вихідні дані для  положень системи якості, а саме:

     - для визначення і встановлення потреб і вимог споживача (інвестора), інших вимог до будівельної продукції;

     - для обгрунтування (з використанням допоміжних даних) обсягів випуску будівельної продукції певного рівня якості за встановленими технічними вимогами та за оптимальних витрат:

     - для складення уявлення про можливості ринку матеріалів, деталей, обладнання, їх якість та можливості забезпечення  постачання у необхідні строки.

     Цей розділ повинен розкрити заходи і напрямки забезпечення вирішення поставлених завдань у конкретних умовах виробництва визначеної продукції.

    

7.3.2 Якість  під  час проектування та розроблення технічних умов

     Функція проектування та розроблення технічних умов полягає у перетворенні вимог споживача у технічні вимоги до продукції, процесів.  Результатом  цієї  роботи  повинно   стати виробництво продукції, що відповідає вимогам споживача і реалізується за прийнятою ціною, яка дозволяє організації одержати прибуток. Проект та технічні умови повинні забезпечувати можливість виробництва продукції, її перевірку та контроль в запропонованих умовах виробництва, монтажу та експлуатації.

     Окрім потреб споживача необхідно зважати на вимоги безпеки, охорони навколишнього середовища, а також на інші вимоги, в тому числі на ті елементи політики організації у сфері якості, які можуть вийти за межі законодавчих вимог.

     Вхідним контролем необхідно виявити також однозначність і адекватність визначених характеристик, від яких залежить якість, наприклад, критерії приймання будівельної продукції.

   

  7.3.3 Якість під час закупівлі ( матеріально-технічне забезпечення)

     Якість кінцевої будівельної продукції залежить від якості матеріалів, конструкцій, обладнання, які надходять з різних  джерел. На цій стадії повинні бути визначені  процедури,  спрямовані на забезпечення  якості продукції, що закуповується для будівельного процесу, і розглянуті такі питання:

     - вибір постачальників;

     - включення в замовлення на постачання всіх вимог з якості;

     - нагляд за якістю на підприємстві постачальника;

     - контроль і підтвердження відповідності вимогам з якості матеріалів тощо, які надходять.

     - процедури протоколювання дефектів і вирішення непорозумінь з постачальниками;

     - аналіз і оцінювання постачальників з точки зору якості продукції і дотримання строків постачання.

  

   7.3.4  Управління  підготовкою  виробництва

     Ця стадія є найбільш критичною в забезпеченні відповідності вимогам з якості. Тому в Настанові повинні бути представлені детальні інструкції щодо наступних видів будівельної діяльності:

     - проведення досліджень можливостей наявного будівельного процесу, щоб при  його  плануванні були оптимально використані існуючі засоби виробництва;

     - розроблення планів застосування матеріалів, деталей,  конструкцій  та  обладнання  у  будівельному процесі з детальними інструкціями щодо роботи;

     - планування засобів управління процесом будівельного виробництва і  графіки  контрольних випробувань на підставі діючих будівельних норм;

     - розроблення, виготовлення або придбання спеціального  технологічного оснащення, контрольно-вимірювальних приладів і випробувального обладнання;

     - організація експериментальних циклів чи опрацювання технологій з коригуванням планів процесу на базі одержаних показників;

     - процедура внесення змін у проектно-технологічну документацію будівельних процесів;

     - планування основ виробничого контролю в рамках системи якості:

     - формування зовнішніх виконавців випробувань та контролю.

   

  7.3.5 Управління виробничими процесами

     Метою діяльності на даному етапі є забезпечення ефективності виробничих процесів, які повинні бути прогресивними, відповідати сучасному рівню досягнення  якості,  використовувати прогресивні методи монтажу та улаштування, забезпечувати підвищення  продуктивності праці та якості продукції, скорочення трудових і матеріальних витрат за рахунок якісної праці, зменшення  шкідливих впливів у будівельному процесі, тобто відповідати вимогам охорони праці та промислової санітарії.

     У Настанові необхідно визначити загальну систему забезпечення в процесі виробництва:

     - управління матеріалами, їх простежуваність та  ідентифікацій;

     - управління технологічними процесами (точності та належної номенклатури  обладнання,  професійної підготовки, навичок та знань, точності вимірювань і даних, які застосовуються для оперативного управління процесами, параметрів  виробничого  середовища

та інших чинників впливу на якість);

     - управління документацією відповідно до вимог системи якості;

     - управління змінами технологічних процесів;

     - управління статусом продукції за результатами перевірки;

     - управління продукцією, яка не відповідає встановленим  вимогам.

     Настанова з якості повинна містити всю необхідну інформацію щодо дослідження можливостей планування та розроблення процесів будівельного виробництва, забезпечення  якості будівельної продукції на подальших етапах її життєвого циклу.

  

   7.3.6 Перевірка продукції

     Ця стадія стосується ефективної реалізації процесів контролю та випробувань.

     Необхідно встановити систему і баланс ВІДПОВІДНОСТІ  між різними  видами  контролю - операційним, приймальним, метрологічним, інспекційним, лабораторним та геодезичним. Вхідний контроль повинен здійснюватись переважно на стадії контролю закупівель.

     Постійне управління системою контролю та всіма вимірювальними системами, що застосовані у процесі будівельного виробництва та у період гарантійної експлуатації  будівельної продукції  повинні давати впевненість споживачеві в якості будівельної продукції, її безпеці для здоров'я.

     У Настанові необхідно правильно визначити загальну систему забезпечення цими видами діяльності, яка повинна деталізуватися методиками, інструкціями нормативного  характеру та стандартами підприємства для конкретних видів контролю та вимірювань.

     Крім того, у Настанові зазначається необхідність у відповідних коригувальних діях якщо виявиться, що процеси контролю і вимірювань не охоплені оперативним управлінням  або вимірювальне чи випробувальне обладнання не відповідає призначенню  щодо роботоспроможності.

     Наводяться можливі наслідки впливу цих невідповідностей на якість кінцевої будівельної продукції. Необхідно визначити шляхи усунення причин такого стану з метою запобігання наслідків.

    

7.3.7 Управління контрольним, вимірювальним та випробувальним обладнанням

     Настанова з якості повинна передбачити заходи постійного управління всіма вимірювальними  системами,  які гарантують впевненість у правильності рішень чи дій, що базуються на результатах вимірювань.

     У цьому розділі необхідно встановити заходи, які включають;

     - правильне визначення технічних характеристик та їх вибір з урахуванням діапазону вимірювань, точності та роботоздатності в заданих умовах навколишнього середовища;

     - вихідну перевірку до початку використання обладнання з метою забезпечення необхідної точності;

     - періодичне направлення обладнання на налагодження,  ремонт та повторну перевірку відповідно до технічних  умов,  результатів попередньої перевірки, а також з урахуванням методу та  інтенсивності експлуатації, з метою підтримання необхідної точності  цього обладнання;

     - простежуваність відповідності вимірювального обладнання з відомою  точністю  та  стабільністю  еталонам,  переважно  національним або міжнародним, що виконується Центром стандартизації та метрології.

     В розділі необхідно визначити необхідність і порядок контролю вимірювального та випробувального обладнання, а також  методів проведення вимірювань при використанні, з метою запобігання  суттєвим витратам, послуг сторонніх організацій.

     Настановою  передбачається  вживання  відповідних коригувальних дій в разі виявлення відсутності оперативного  управління процесами  вимірювань  або  розрегульованості  контрольно-вимірювального чи випробувального обладнання, з метою  запобігання  цих невідповідностей в майбутньому.

 

    7.3.8 Управління продукцією, яка не відповідає встановленим вимогам

     Ця функція системи якості у Настанові призначена  для  попередження неумисного отримання споживачем невідповідної  продукції і запобігання витратам на  проходження  невідповідною  продукцією решти технологічного процесу. Тобто щодо будівельного процесу, то мається на увазі комплекс  заходів  до  незакінченої  будівельної продукції, вади якої виявились у процесі виробничого контролю.

     Настановою необхідно визначити заходи, які  мають  вживатися відразу після виявлення ознак того, що матеріали або готова  продукція не відповідають чи можуть не відповідати встановленим  вимогам.

    

7.3.9 Коригувальні дії

     Цей розділ Настанови стосується  ефективної  реалізації  заходів щодо усунення або зведення до мінімуму випадків  проблем  у сфері якості та причин як зафіксованих невідповідностей так і потенційних можливостей їх виникнення.

     7.3.10 Післявиробничі операції (обслуговування в період гарантійної експлуатації)

     Настановою необхідно передбачити систему раннього попередження, яка б забезпечувала надходження інформації про виявлення  випадків відмов або дефектів продукції  у  період  гарантійної  експлуатації, що дозволить оперативно вжити коригуючі  заходи  щодо проекту чи процесу виробництва продукції.

     У межах такої системи повинно передбачатися проведення  постійного  аналізу  задоволення  вимог споживача щодо якості продукції, включаючи її безпеку та надійність.

   

  7.3.11 Протоколи якості

     Настанова з якості повинна передбачати наявність  необхідної документації, яка б дозволяла доводити відповідність  будівельної продукції встановленим вимогам та  перевіряти  ефективність  функціонування системи якості.

     Повинен бути встановлений порядок доступу споживачів і субпідрядників до такої інформації.

     Прикладами таких документів можуть бути  різні  типи  протоколів якості, у тому числі карти контролю, які повинні  охоплюватися процесом управління:

     - загальний та спеціальні журнали робіт;

     - протоколи технічного контролю;

     - дані випробувань;

     - протоколи кваліфікації;

     - протоколи обстеження та перевірки якості;

     - акти перевірки матеріалів;

     - дані перевірок;

     - звіти про витрати на забезпечення якості.

  

   7.3.12 Персонал

     Персонал - це найбільш важливий елемент у  забезпеченні  успішної реалізації системи якості. У Настанові повинні бути  чітко визначені відповідальність і методика організації навчання в  межах підприємства, а також підвищення кваліфікації персоналу в  інших закладах та організаціях.

    

7.3.13 Безпека продукції

     З метою забезпечення безпеки будівельної продукції в  Настанові  необхідно  приділити  увагу визначенню аспектів безпеки будівельної продукції у процесі проектування, виробництва та її експлуатації.

     Правила та заходи з безпеки будівельної продукції для життя, здоров'я та майна споживачів мають обов'язковий характер, що вимагає підтвердження відповідності продукції їх вимогам, а також зменшення ризику та шкоди споживачам.

     У цьому розділі повинні бути визначені заходи,  які спрямовані на обмеження ризику юридичної відповідальності, наприклад:

     - визначенням відповідних стандартів безпеки з метою  узгодження з розробником показників безпеки продукції;

     - проведенням випробувань дослідних  зразків  для  перевірки безпеки;

     - проведенням аналізу інструкцій;

     - розробкою заходів відслідкованості для полегшення  процесу своєчасного усунення відхилень від вимог безпеки.

    

7.3.14 Застосування статистичних  методів

     Ідентифікація та правильне застосування сучасних статистичних методів є одним з найважливіших елементів  управління  процесом в межах підприємства на всіх стадіях.

     Цей розділ Настанови повинен містити всю потрібну інформацію щодо порядку вибору та застосування статистичних методів  у процесі:

     - аналізу ринку;

     - проектування будівельної продукції;

     - встановлення характеристик надійності, прогнозування, довговічності та міцності;

     - дослідження ходу оперативного управління будівельним  процесом та функціональної придатності процесу;

     - визначення рівнів якості за планами вибіркового контролю;

     - аналізу даних, оцінювання експлуатаційних характеристик та аналізу невідповідностей;

     - поліпшення процесів;

     - оцінювання безпеки та аналізу ризику.

     Якщо ряд сфер застосування статистичних методів має  альтернативний характер, то  статистичні  методи  вибіркового  контролю якості обов'язкові і закладені у діючі будівельні  норми,  дотримання вимог яких необхідно забезпечити.

     Як бачимо, у Настанові з якості коротко описуються всі  елементи системи якості підприємства.

     Цю Настанову супроводжують  та  конкретизують  її  положення інші документи системи якості  (методики,  інструкції,  стандарти підприємства), в яких наводяться стандартизовані методи для  всіх видів діяльності у сфері якості на всіх  етапах  життєвого  циклу

будівельної продукції.

  

   7.4 Оформлення настанови з якості

     Настанова з якості призначена двом  цілям:  бути  довідником для робітників  підприємства  і  демонстраційним  документом  для зовнішніх організацій-замовників, інспекторів,  які  сертифікують продукцію чи систему якості, а також органів влади.  Зважаючи  на це Настанова з якості повинна викладатися чіткою та ясною  мовою, а щоб бути контролюючим документом, вона повинна мати номер,  рік випуску, вказівки щодо термінів перегляду  (наприклад,  щорічно), лист запису про внесені зміни і доповнення, перелік  персоналу  підрозділів, які в обов'язковому порядку забезпечуються  Настановою з якості, а також містити прізвище  відповідальної  посадової особи за його ведення.

     Кожний користувач Настанови з якості отримує зміни і  доповнення і несе відповідальність за те, щоб настанова була  повна  і містила всі внесені в неї зміни і доповнення.

     Якщо Настанова з якості була за умов контракту передана  замовнику, то  після  виконання  умов  контракту  вона  повертається підприємству.

   

 8  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ ПІДПРИЄМСТВА

8.1 Загальні положення

8.1.1 Стандарти підприємства складають  організаційно-методичну основу системи якості. СТП - це комплекс  документів,  який дозволяє погоджувати специфічні умови конкретного підприємства  з вимогами ДСТУ, ДБН, ГОСТ, СНиП,  інструкцій  та  інших  нормативно-методичних документів з питань якості.

      8.1.2 Об'єктами стандартизації на підприємстві можуть  бути норми у сфері організації забезпечення управління  та  поліпшення якості на будь-якому етапі життєвого циклу продукції.  Наприклад, управління виробництвом, а саме технологічні норми і вимоги,  методик випробувань або правила приймання  частин  проекту,  робіт, конструктивних частин готової продукції  (проекту,  споруд,  будівель, інженерних мереж тощо), СТП можуть встановлювати  обмеження щодо норм чи правил,  насамперед  рекомендованих,  якщо  воно  не погіршує якість продукції.

     8.1.3 Стандарти  підприємства  затверджуються  керівником  і обов'язкові для виконання тільки в межах даного підприємства.

     8.1.4 Впровадження СТП здійснюється на основі  заходів,  які необхідно розробити безпосередньо на підприємстві і складають додаток до наказу про затвердження СТП. СТП  вважається  впровадженим, якщо встановлені ним норми, правила, методи, показники використовуються у відповідності до галузі їх розповсюдження.

     8.1.5 СТП повинен містити дані, що необхідні і достатні  для виконання у  відповідності  до  призначення.  Зміст  СТП  повинен відповідати його назві, не  повторювати,  навіть  коротко,  зміст інших стандартів, а мати на них посилання. Норми і вимоги СТП повинні бути взаємопов'язані, викладатися конкретно,  однозначно  і не допускати різних тлумачень.

      8.1.6 СТП визначають механізм забезпечення , управління  чи поліпшення якості на підприємстві, передбачають правила і  методи контролю, збирання, обробки та  аналізу  інформації  про  якість, порівняння досягнутих показників з встановленими, а  також  порядок підготовки рішень щодо здійснення коригувальних дій на  умови та чинники, що впливають на якість.

       8.1.7 СТП поділяються  на загальні і спеціальні.

       Загальні СТП регламентують загальносистемні питання з  виконання кожної з функцій системи.

     Спеціальні СТП встановлюють порядок вирішення конкретних питань  (наприклад,  матеріально-технічного  забезпечення,   різних видів контролю тощо).

     Загальні  і спеціальні  СТП  об'єднуються  в  групи  згідно функцій управління (класифікаційні групи), які охоплюють  питання організації та управління виробництвом, в тому  числі  управління якістю, а саме:

     00 Загальносистемні положення. Відповідальність керівництва;

     01 Якість у межах маркетингу;

     02 Якість під  час  проектування  та  розроблення  технічних умов;

     03 Якість під час закупівлі;

     04 Управління підготовкою виробництва;

     05 Управління виробничими процесами;

     06 Перевірка продукції;

     07 Управління контрольним, вимірювальним  та  випробувальним обладнанням;

     08 Управління продукцією, яка не відповідає встановленим вимогам ;

     09 Коригувальні дії;

     10 Післявиробничі операції;

     11 Протоколи якості;

     12 Персонал;

     13 Безпека продукції;

     14 Застосування статистичних методів.

     8.2 Вимоги до побудови і змісту СТП

     8.2.1 Загальні і спеціальні СТП повинні містити норми,  правила, вимоги, методи, показники,  які  деталізують  і  розвивають Настанову з якості  з  урахуванням  специфіки  робіт  конкретного підприємства, його  підрозділів,  служб,  персоналу.  Загальні  і спеціальні СТП подальшої деталізації не підлягають.

     8.2.2 Назва загальних і спеціальних СТП складається із заголовки (наприклад, "Система якості. Модель забезпечення  якості  в процесі виробництва, монтажу та обслуговування", якщо на підприємстві діє система якості у відповідності з ДСТУ ІSO  9002-95)  і підзаголовка з назвою даного конкретного СТП (наприклад,  «Управління виробничими процесами. Загальні положення»).

     8.2.3 Загальні і спеціальні СТП повинні містити  вступ,  загальні положення, нормативні посилання, визначення і  спеціалізовані розділи.

     8.2.4 Вступ (в доповнення до назви СТП) містить сферу  його дії, об'єкт стандартизації, вимоги  до  обмеження  сфери  його дії.

     8.2.5 У розділі "Загальні положення" наводиться  мета,  завдання, які повинні бути досягнуті та вирішені в результаті  виконання функції, що регламентує СТП, а також формулюється визначення даної функції.

     8.2.6 Розділ "Нормативні посилання" містить  перелік  нормативної документації, на яку в даному СТП наведено посилання.

     8.2.7 У розділі "Визначення" надається інформація про  використання термінів та визначень, встановлених  нормативними  документами. При використанні інших термінів наводяться їх визначення.

     8.2.8 У спеціалізованих розділах уточнюється суб'єкт  управління (виконавці даної функції), послідовність і  зміст  робіт  з виконання функції, засоби (наприклад, вимірювальне обладнання)  і предмети праці (наприклад, матеріали, необхідна інформація), умови функціонування (наприклад, вимоги до умов праці), зв'язки  при виконанні функції, порядок контролю, оцінки виконання функції.

     8.2.9 Наведену у п. 8.2.8 Інформацію рекомендується  подавати в такій послідовності:

     - перелік  етапів  виконання  регламентований   функцій з вказівками до послідовності їх виконання і проміжних  результатів кожного з них;

     - з  кожного  етапу  -  порядок  і  терміни   виконання, відповідальних осіб і взаємозв’язок між ними, склад і характеристику засобів і предметів праці, призначення необхідних для  виконання етапу документів, порядок їх збирання, заповнення і  повернення;

     - порядок контролю виконання функції в цілому;

     - критерії оцінки виконання функції.

     8.2.10 В СТП на загальносистемні положення необхідно  передбачити відповідальність керівництва  у  сфері  якості,  завдання, склад і структуру системи якості, визначити потребу в ресурсах і заходи щодо належного їх забезпечення для досягнення мети у сфері якості і показників якості.

     8.2.11 В СТП з функцій маркетингових досліджень рекомендується визначити порядок встановлення показників  рівня  якості  і заходів щодо їх забезпечення з максимальною ефективністю за оптимальних витрат.

     8.2.12 В СТП а функцій  проектування  необхідно  передбачити заходи із забезпечення якості як процесу проектування так  і  результату цього процесу, а саме готового проекту і його  впровадження.

     8.2.13 В СТП з функцій забезпечення якості під час закупівлі (матеріально-технічного забезпечення) необхідно визначити завдання щодо встановлення дієвих робочих контактів і  систему  зворотнього зв'язку з кожним постачальником і субпідрядником,  зважаючи на те що їх продукція входить до складу власної продукції і  безпосередньо впливає на її якість.

     8.2.14 В  СТП з функцій підготовки виробництва важливо сформулювати всі напрямки забезпечення бездефектного виробництва продукції, передбачити порядок організації інженерної та технологічної підготовки з розробкою технологічних карт і карт операційного контролю.

     8.2.15 В СТП  з  функцій  забезпечення  виробничого  процесу необхідно передбачити на всіх стадіях життєвого  циклу  продукції заходи а управління матеріалами, виробами, конструкціями, в  тому числі їх простежуваність та ідентифікацію; заходи  з  управління виробничим обладнанням і особливо систему  технічного  обслуговування; управління технологічними  процесами  з  особливою  увагою оперативному контролю, регулюванню та перевірці.

     8.2.16 В СТП з функцій  перевірки  продукції  рекомендується розробити систему контролю  продукції  на  підприємстві,  в  тому числі вхідного контролю проектно-кошторисної  документації,  операційного контролю, приймального та інспекційного,  лабораторного та  геодезичного  з  визначенням  правил,  порядку    здійснення, відповідальних осіб та їх повноваження.

     8.2.17 В СТП з функції  управління  контрольно-вимірювальним обладнанням повинні бути наведені заходи з постійного  управління всіма вимірювальними системами, застосованими в  процесі  розроблення, виробництва, монтажу та технічного обслуговування, в тому числі засобами субпідрядників чи сторонніх організацій, які залучалися для використання під час перевірок.

     8.2.18  В  СТП  а  функцій  управління  продукцією,  яка  не відповідає встановленням вимогам необхідно передбачити заходи для попередження неумисного отримання споживачем  невідповідної  продукції і запобігання витратам на проходження  невідповідною  продукцією решти технологічного процесу.

     3.2.19 В СТП з функцій забезпечення коригувальних дій  рекомендується передбачити  порядок  аналізу  проблем,  пов'язаних  з якістю з встановленням першопричин невідповідностей. Повинні  бути визначені необхідні заходи щодо  оперативного  впливу  на  управління процесами і методи  попередження  повторного  виникнення ідентичних проблем.

     3.2.20 В СТП з функцій післявиробничих операцій необхідно передбачити систему раннього попередження, яка б забезпечувала  надходження інформації про виявлені випадки відмов або дефектів продукції. Налагоджена таким чином система зворотнього зв'язку  щодо експлуатаційних характеристик дозволить простежувати  характеристики якості продукції протягом і життєвого циклу, включаючи  їх безпеку та надійність, а також проводити аналіз задоволення вимог споживача.

     8.2.21 В СТП з функцій інформаційного забезпечення  рекомендується передбачити реєстрацію необхідних даних, яка б  дозволяла доводити відповідність продукції чи процесу встановленим  вимогам та перевіряти ефективність функціонування системи якості.  Аналіз протоколів якості забезпечить вхідні дані для проведення  коригувальних дій.

     8.2.22 В СТП з функцій управління  персоналом  повинна  бути визначена необхідність підготовки персоналу всіх рівнів,  який  у межах підприємства виконує роботу, що впливає па якість. Особливу увагу слід звертати  на  кваліфікацію,  відбір  та  підготовку вперше прийнятих фахівців та фахівців переведених на нові посади. Повинна бути розглянута необхідність оцінювання і  документального оформлення кваліфікаційної  атестації  персоналу,  що  виконує певні спеціальні операції, процеси, випробування або контроль.

     8.2.23 В СТП з функцій забезпечення безпеки продукції, що є предметом особливої уваги під час  проектування,  виробництва  та експлуатації продукції, рекомендується визначити правила і  стандарти з безпеки продукції з метою узгодження показників її безпеки. Для обмеження ризику юридичної відповідальності за  продукцію з відхиленнями від вимог безпеки плануються заходи щодо відстежування і своєчасного їх усунення, а  також  проведення  досліджень продукції у післявиробничий період.

     8.2.24 В Сіп з функцій застосування статистичних методів рекомендується розглянути впровадження документально оформлених методик вибору і застосування методів  на  всіх  чи  на  будь-якому етапі, починаючи від аналізу ринку і  до  оцінювання  безпеки  та аналізу ризику як споживача так і власного.

     8.2.25 В спеціальному СТП необхідно встановити порядок  розробки,  затвердження,  реєстрації,  видання,  впровадження,   перевірки, обліку, внесення змін,  перегляду,  продовження  дії  та відміни документів системи якості.

     8.3 Позначення стандартів підприємства

     8.3.1  Стандарти  підприємства  позначаються  згідно    класифікаційного принципу відповідно з вимогами ДСС  1.4-93.  Позначення (див. рис.) складається з індекса (категорії  стандарту  - СТП),  двох  цифр,  що  визначають  класифікаційну групу у відповідності з п. 8.1.7 даного документу, двох цифр (після крапки), що визначають  порядковий  номер  стандарту  в  даній  класифікаційній  групі  і  створюють  разом  з  позначенням групи реєстраційний номер СТП, а також двох останніх цифр (після тире) - року затвердження чи перегляду стандарту.

СТП-

01.

01

-97

категорія стандарту

шифр клаcифікацій-ної групи

порядковий номер СТП

рік реєстрації СТП

     8.3.2 Порядковий (реєстраційний)  номер  СТП  рекомендується присвоювати у відповідності з розділом 8.4 даного документу.  При необхідності склад  груп  поповнюється  новими  СТП,  яким  присвоюється черговий порядковий номер.

     8.4 Рекомендований перелік СТП

     8.4.1 Склад СТП з кожної функції системи якості встановлюється залежно від виду діяльності підприємства та виду продукції, затверджується керівником 1 погоджується  з  персоналом,  функції якого регламентуються конкретним СТП. Склад СТП визначається завданнями з кожної функції, які потребують обов'язкового рішення.

     8.4.2  Рекомендований перелік СТП системи якості будівельно-монтажних робіт наведено в таблиці.

Рекомендований перелік СТП

Класифі-каційні

групи

Елементи системи якості

Назва СТП

Реєст-

раційний

номер

00

Загальносистемні положення

Відповідальність керівництва

     Настанова з якості

     Відповідальність, повноваження і взаємодія  персоналу щодо забезпечення якості

     Організація впровадження системи якості

     Організація  контролю, аналізу та  оцінки  системи якості

00.01

00.02

00.03

01

Якість у рамках маркетингу

Організація маркетингу. (Загальні положення)

Порядок визначення ринків збуту та  вимог  до якості

Реклама  будівельної продукції

01.01

01.02

01.03

02

Якість піл час проектування та розроблення технічних умов

Організація робіт щодо вибору номенклатури  і параметрів продукції

     Правила і порядок аналізу проекту

     Організація вхідного контролю проектно-конструкторської документації

     Порядок виконання функцій генпроектувальника

02.01

02.02

02.03

02.04

03

Якість під час закупівлі (матеріально-технічного забезпечення)

Розробка програми постачань

Організацій  взаємодії з постачальниками,   транспортними організаціями

Організація   вхідного контролю матеріалів,  виробів, комплектуючих деталей, конструкцій

03.01

03.02

03.03

04

Управління підготовкою виробництва

Організація   технологічного забезпечення виробництва

Організація інженерної підготовки виробництва

04.01

04.02

05

Управління виробничими      процесами

Забезпечення управління матеріалами, просліджуваність

Організація управління процесом виробництва

Організація управління пусконалагоджувальними роботами

Порядок  ідентифікації в процесі виробництва

05.01

05.02

05.03

05.04

06

Перевірка продукції

Встановлення загальних положень організації контролю якості та  випробувань продукції

Організація контролю в процесі виробництва

Організація контролю готової продукції

06.01

06.02

06.03

07

Управління контрольним, вимірювальним та випробувальним обладнанням

Організація   метрологічного забезпечення процесу виробництва продукції

Організація експлуатації засобів контролю

07.01

07.02

08

Управління продукцією, яка не відповідає встановленим вимогам

Організація управління невідповідною продукцією

08.01

09

Коригувальні дії

Аналіз дефектів, їх наслідків, причин виникнення

Розробка заходів профілактики та запобігання невідповідностей

09.01

09.02

10

Післявиробничі операції

Організація  зворотнього зв'язку із споживачем

     Порядок проведення аналізу стану   задоволення вимог споживачів

10.01

10.02

11

Протоколи якості

Організація системи ідентифікації, збору, обліку, збереження даних про якість, модифікації,  документів

Організація оцінки витрат на якість

Організація робіт з інформаційного забезпечення системи якості

11.01

11.02

11.03

12

Персонал

Організація робіт щодо спеціальної підготовки кадрів

Організація   стимулювання персоналу за якість продукції на всіх етапах її створення

12.01

12.02

13

Безпека продукції

Встановлення загальних положень з правового забезпечення системи якості

Встановлення порядку взаємодії постачальників із споживачами

Встановлення порядку взаємодії замовників з виробниками

13.01

13.02

13.03

14

Застосування статистичних методів

Розробка програми використання статистичних методів у процесі створення продукції

14.01

9 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З РОЗРОБКИ ПРОГРАМ ЯКОСТІ

 

    9.1 Підготовка

     Керівництво повинно  забезпечити підготовку та підтримання в робочому  стані  документально оформлені програй якості на будь-яку продукцію або процес. Вони повинні погоджуватися з усіма іншими вимогами системи якості, то діє на підприємстві, і повинні забезпечувати виконання вимог, встановлених до продукції або викладених у контракті. Програма якості може входити до складу більш об'ємної загальної програми управління виробництвом.

      У програмах якості повинні бути зазначені;

      а) завдання  у  сфері  якості (наприклад,  характеристики чи технічні дані,  ефективність,  естетика, витрати, ресурси, обсяги виробництва тощо);

      б) поетапне розділення процесів відповідно до прийнятих на підприємстві методів праці ( для ілюстрації елементів процесу можуть використовуватися діаграми,  таблиці, матриці чи інші аналогічні схеми);

      в) конкретний розподіл обов'язків, повноважень та  ресурсів на різних етапах роботи;

      г) необхідні спеціальні документально оформлені методики  та інструкції;

      д) відповідні програми випробувань,  контролю, огляду та перевірки якості на різних етапах (. наприклад, під час проектування);

      е) документально, оформлена  методика  внесення  до програми якості  змін і поправок;

      ж) метод визначення досягнутих показників якості;

      з) порядок контролю виконання завдань;

      к) критерії  оцінки  виконання  завдань і форми стимулювання виконавців;

      л) інші  заходи,  що забезпечують виконання поставлених завдань.

    

Значна частина необхідної  інформації, як правило,  вже буде міститися  в  Настанові  з  якості та стандартах підприємства.  У програмі якості лише необхідно  послатися на що документацію і по казати, як її необхідно застосувати до конкретної ситуації з реалізації накреслених завдань.

     Оформлення і ступінь деталізації програм якості повинні відповідати вимогам споживача, методам праці, а також складності тих заходів, що мають виконуватися.

     У тих випадках, коли система якості не визначена і не оформлена документально,  програма якості може являти собою  самостійний документ.  На вимогу споживача може постати необхідність поетапного  розроблення  програми  якості ( окремо для проектування, закупівлі,  виробництва тощо),  і тоді програма якості  складатиметься з кількох розділів. Одним з цих розділів може бути програма контролю та випробувань.

    

9.2 Аналіз і прийняття

     Прогріта якості  повинна проходити аналіз з боку уповноваженої групи осіб, до складу яких входять представники підприємства, пов'язані з виконанням  всіх відповідних функцій.

     Програма якості може надаватися споживачеві для розгляду  і прийняття. У контрактних ситуаціях її можна надавати або в процесі розгляду пропозиції перед укладанням контракту,  або після укладення контракту.

     Якщо програму  надано під час розгляду пропозиції і контракт потім було укладено,  то ця програма підлягає перегляду  з  метою внесення  до неї змін до вимог,  які було узгоджено під час попередніх переговорів.

     У тих випадках, коли програма вимагається контрактом, її, як правило, необхідно надавати до початку виконання необхідних заходів. Якщо контракт виконується поетапно, то перед початком кожного наступного етапу підприємство повинно надавати програму якості цього етапу.

     Якщо це обумовлено контрактом,  то методики, що згадуються в програмі якості, повинні надаватися для аналізу споживачеві.

    

9.3 Перегляд

     При амінах,  що  стосуються продукції чи контракту,  способу виробництва продукції або методів забезпечення якості, підприємство повинно переглянути програму якості з тим, щоб показати в  ній ці зміни.

     Необхідно обов'язково перевірити ефективність внесених  змін і проаналізувати вплив їх на якість продукції чи процесу її виробництва. Особлива  увага  приділяється  оперативності  внесення змін у всі примірники документу.  Доцільно встановити контроль за цією процедурою,  а в разі значних змін,  внесених у програми, їх слід переробити з урахуванням усіх доповнень з тим, щоб виключити помилки при використанні.


У Методичних  рекомендаціях наведені основні вимоги до складу, змісту, викладенню та оформленню комплекту документів системи якості згідно ДСТУ ІSO серії 9000.

Наведені матеріали розраховані на широке коло користувачів: підприємців та фахівців підприємств незалежно від форм власності, слухачів підвищення кваліфікації, фахівців, які вирішують завдання щодо забезпечення якості будівельної продукції.

Рекомендації підготували спеціалісти ОП НДІ будівельного виробництва: Заблоцький Є.Й., Пресіч О.М., Сліпченко Б.Г.

   Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу:

252180, Київ-180, проспект Червонозоряний, 51

ОП  НДІБВ,  сектор якості будівництва

Тел. 271-31-41,271-31-85

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ