Письмо от 24.04.1999 № 7/338 О предоставлении практической помощи заказчикам, исполнителям государственной экспертизы, проектным организациям при проведении комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 24.04.1999 № 7/338 О предоставлении практической помощи заказчикам, исполнителям государственной экспертизы, проектным организациям при проведении комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства
Дата принятия24.04.1999
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаПисьмо
Шифр документа7/338
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дополнительные данные Письма – не нормативно-правовые акты, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т

 N 7/338 від 24.04.99
   м.Київ

         

      Щодо надання практичної допомоги замовникам,
      виконавцям державної експертизи, проектним
      організаціям  при  проведенні комплексної
      державної експертизи інвестиційних програм і
            проектів будівництва

   З метою надання практичної допомоги замовникам, виконавцям
державної  експертизи,  проектним організаціям при проведенні
комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів
будівництва Держбуд України направляє зразки форм договорів, акта
здавання-прийняття комплексної державної експертизи,  переліки
служб Укрінвестекспертизи та інших експертних органів, в яких
наведена інформація про найменування організацій, їх керівників,
адреси та номери контактних телефонів.

 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута
                       Додаток 1
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338
                   Зразок форми договору
             Договір N _____
     про виконання комплексної державної експертизи
   ______________________________________________________
   назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)

 м.____________              ________________ 199_ р.

_________________________________________________________, в особі
         (назва організації-замовника)
___________________________ ____________________________________,
    (посада керівника)    (прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
                (статуту, положення)
у подальшому ЗАМОВНИК, з одного боку, та ________________________,
               (назва служби Укрінвестекспертизи)
в особі начальника ______________________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту, у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з іншого
боку, уклали даний договір стосовно викладеного нижче.
            1. Предмет договору
   1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати
комплексну державну експертизу __________________________________.
      (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
   1.2. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання виконати названу
комплексну державну експертизу відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних програм
і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи" від 17.08.98 N 1308.
   1.3. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання забезпечити ВИКОНАВЦЯ
повним комплектом документації по ________________________________
      (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
у двох примірниках до ___________________________________________;
                    (дата)
під час виконання комплексної державної експертизи за окремими
запитами ВИКОНАВЦЯ надавати без затримки матеріали з числа наявних
розрахунків, креслень, документів по об'єкту експертизи.
      2. Вартість проведення комплексної державної
          експертизи, порядок оплати
   2.1. Загальна вартість проведення  комплексної  державної
експертизи ______________________________________________________,
      (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
визначена на основі Нормативів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17.08.98 N 1308, в окремому розрахунку
(додається), становить ______________________________________ грн.
              (сума цифрами та сума словами)
   2.2. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання після підписання
даного договору протягом трьох банківських днів з часу отримання
від ВИКОНАВЦЯ рахунка оплатити аванс в розмірі __________% від
обумовленої загальної вартості, тобто _______________________ грн.
                 (сума цифрами та сума словами)
   (або повну вартість, названу у п. 2.1, в порядку передоплати
тощо).
   2.3. Оплата виконаної  комплексної  державної  експертизи
ЗАМОВНИКОМ здійснюється після підготовки комплексного висновку
державної експертизи та оформлення акта здавання-приймання (акт
готує ВИКОНАВЕЦЬ). Термін оплати становить три банківських дні
після отримання від ВИКОНАВЦЯ рахунка.
            3. Термін виконання
   3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується видати комплексний висновок
державної експертизи по __________________________________________
               (назва інвестиційної програми
___________________________ в термін _____________________________
чи проекту будівництва)            (днів)
з дня надходження від ЗАМОВНИКА на рахунок ВИКОНАВЦЯ оплати
відповідно до п.2.2 цього договору _______________________________
         (авансового платежу або обумовленої передоплати)
          4. Особливі умови, санкції
   4.1. ВИКОНАВЕЦЬ,  який зобов'язується виконати комплексну
державну експертизу _____________________________________________,
       (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України  від
17.08.98 N 1308 несе відповідальність за повноту, об'єктивність і
відповідність своїх висновків і вимог  нормам,  правилам  і
стандартам України.
   ВИКОНАВЕЦЬ несе  відповідальність  перед  ЗАМОВНИКОМ  за
дотримання терміну, визначеного згідно з п.3.1 цього договору. При
порушенні строків виконання ЗАМОВНИК при остаточній оплаті утримує
у вигляді пені суму обчислену з розрахунку 0,5% від загальної
прийнятої суми оплати за кожний день прострочення (при обумовленій
у договорі передоплаті ЗАМОВНИК виставляє рахунок складений з
розрахунку 0,5% від загальної прийнятої суми оплати за один день
прострочення).
   4.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність перед ВИКОНАВЦЕМ  за
своєчасне  подання  матеріалів,  необхідних  для  проведення
комплексної державної експертизи відповідно до пунктів 1.3 та 2.2
цього  договору.  Порушення прийнятого терміну призводить до
перенесення  терміну  підготовки  комплексного  висновку,  що
встановлюється у додатковій угоді.
   При порушенні умови оплати згідно з п.2.3 цього договору
ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню в розмірі 0,5% від повної суми
оплати за кожний день прострочення.
   4.3. Договір може бути розірвано за згодою сторін в разі
виникнення обставин непереборної сили (стихійне або техногенне
лихо, воєнні дії та інші подібні обставини). Умови розрахунків за
понесені витрати приймаються у додатковій угоді.
   При цьому приймаються такі умови розрахунків за понесені
витрати __________________________________________________________
_________________________________________________________________.
           5. Термін дії договору
   5.1. Даний договір укладається терміном на ______________ і
набирає чинності з дня його підписання.
   5.2. Усі  розбіжності  за  даним  договором  підлягають
розв'язанню у порядку, визначеному законодавством.
   Договір складається  та  підписується  сторонами  у двох
примірниках, з яких перший знаходиться у ВИКОНАВЦЯ, другий - у
ЗАМОВНИКА.
          6. Юридичні адреси сторін

 ЗАМОВНИК:   ___________________, вул. ________________________,
               (поштова адреса)
        розрахунковий рахунок у __________________________,
                     (назва установи банку)
        МФО ______________________________________________,
        ЗКПО _____________________________________________,
        свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,
        індивідуальний податковий N ______________________.

 ВИКОНАВЕЦЬ:  __________________, вул. _________________________,
             (поштова адреса)
        розрахунковий рахунок у __________________________,
                     (назва установи банку)
        МФО ______________________________________________,
        ЗКПО _____________________________________________,
        свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,
        індивідуальний податковий N ______________________.
   Додаток: розрахунок вартості виконання комплексної державної
експертизи.
      ВИКОНАВЕЦЬ             ЗАМОВНИК
 ________________________________ _______________________________
   (посада, назва служби)        (посада, назва
                    організації-замовника)
       М.П.                М.П.
                       Додаток 2
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338
                   Зразок форми договору
             Договір N _____
   про виконання складової частини комплексної державної
              експертизи

 _____________________________________________________________
  (назва складової частини комплексної державної експертизи)
 по __________________________________________________________
   (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)

 м.____________               ______________ 199_ р.

__________________________________________________________ в особі
      (назва служби Укрінвестекспертизи)
начальника ______________________________________________________,
           (прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту в межах повноважень наданих постановою
Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної
державної експертизи" від 17.08.98 N 1308, у подальшому ЗАМОВНИК,
з одного боку, та ___________________________
__________________________________________________________________
   (назва юридичної особи, що має повноваження на виконання
    складової частини комплексної державної експертизи)
в особі начальника ______________________________________________,
             (прізвище ім'я та по батькові)
що діє в межах повноважень, наданих _____________________________,
             (назва міністерства державного комітету)
у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з іншого боку, уклали даний договір
стосовно викладеного нижче.
            1. Предмет договору
   1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати
складову частину комплексної державної експертизи з ______________
__________________________________________________________________
     (назва, складової частини комплексної державної
              експертизи)
по ______________________________________________________________.
    (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
   1.2. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання виконати названу
складову частину комплексної державної експертизи відповідно до
вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  "Про порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення  їх  комплексної державної експертизи" від 17.08.98
N 1308, а також вимог
__________________________________________________________________
  (назва Закону України, що є основою для конкретної складової
  частини  комплексної державної  експертизи,  відповідної
  постанови  Кабінету  Міністрів  України  та регламенту
     відповідного міністерства (державного комітету)
   1.3. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання забезпечити ВИКОНАВЦЯ
повним комплектом документації, необхідної для його роботи, з
числа матеріалів, отриманих від замовника комплексної державної
експертизи.
   1.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право  вимагати  надання  додаткових
матеріалів з числа наявних розрахунків, креслень, документів по
об'єкту експертизи протягом усього терміну своєї  роботи  з
проведення експертизи.
    2. Вартість виконання складової частини комплексної
        державної експертизи, порядок оплати
   2.1. Вартість  виконання  складової  частини  комплексної
державної експертизи з питання ___________________________________
          (назва складової частини комплексної державної
                  експертизи)
по _______________________________________________________________
    (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
виходячи з діючих нормативів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17.08.98 N 1308, та Правил організації
виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і
проектів будівництва, затверджених наказом Держбуду України від
04.03.99 N 51, складає
_____________________________________________________________ грн.
         (сума цифрами та сума словами)
   Розрахунок додається.
   2.2. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання після підписання
даного договору протягом трьох банківських днів з часу отримання
від ВИКОНАВЦЯ рахунка оплатити аванс в розмірі __________% від
обумовленої загальної вартості, тобто ____________________________
_____________________________________________________________ грн.
         (сума цифрами та сума словами)
   (або повну вартість, названу у п.2.1, в порядку передоплати
тощо).
   2.3. Оплата виконаної складової частини комплексної державної
експертизи здійснюється ЗАМОВНИКОМ в триденний строк після оплати
повної вартості комплексної державної експертизи її замовником.
            3. Термін виконання
   3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується видати висновок  складової
частини комплексної державної експертизи по ______________________
__________________________________________________________________
   (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
в термін _________________________________________________________
               (днів)
   (встановлюється відповідно до  п.12  "Правил  організації
виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і
проектів будівництва", затверджених наказом Держбуду України від
04.03.99 N 51) з дня отримання від ЗАМОВНИКА на рахунок ВИКОНАВЦЯ
оплати відповідно до п. 2.2 цього договору _______________________
_________________________________________________________________.
     (авансового платежу або обумовленої передоплати)
          4. Особливі умови, санкції
   4.1. ВИКОНАВЕЦЬ, який бере на себе виконання  складової
частини комплексної державної експертизи по ______________________
_________________________________________________________________,
   (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України  від
17.08.98 N 1308 несе відповідальність перед державою за повноту,
об'єктивність і відповідність своїх рекомендацій нормам, правилам
і стандартам України.
   ВИКОНАВЕЦЬ несе  відповідальність  перед  ЗАМОВНИКОМ  за
дотримання терміну, визначеного згідно з п.3.1 цього договору. При
порушенні даної умови ЗАМОВНИК при остаточній оплаті утримує у
вигляді пені суму, обчислену з розрахунку 0,5% від загальної
прийнятої суми оплати за кожний день прострочення (при обумовленій
у договорі передоплаті ЗАМОВНИК виставляє рахунок, складений з
розрахунку 0,5% від загальної прийнятої суми оплати за один день
прострочення).
   4.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність перед ВИКОНАВЦЕМ  за
своєчасне подання матеріалів необхідних для виконання складової
частини комплексної державної експертизи (п.1.3 цього договору).
Порушення прийнятого терміну призводить до відповідної затримки
видачі висновку.
   При порушенні умови повної (остаточної) оплати згідно з п.2.3
цього договору ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню в розмірі оплати
додатково 0,5% від повної суми оплати за день прострочення.
   4.3. За ЗАМОВНИКОМ залишається право організовувати під час
виконання складової частини комплексної державної експертизи з
певного напрямку консультацій із залученням до них інших учасників
комплексної державної експертизи з метою усунення суперечностей
при формуванні рекомендацій по споріднених проблемах або для
візування висновку комплексної державної експертизи, за бажанням
ВИКОНАВЦЯ.
   4.4. До обов'язку ВИКОНАВЦЯ входить підготовка висновку по
складовій частині комплексної державної експертизи у відповідності
з регламентом, що встановлено у
__________________________________________________________________
    (назва документа, який затверджено у міністерстві,
     державному комітеті, дата затвердження, номер)
   4.5. Договір може бути розірвано за згодою договірних сторін
в разі виникнення обставин непереборної сили (стихійне  або
техногенне лихо, воєнні дії та інші подібні обставини). Умови
розрахунків за понесені витрати приймаються у додатковій угоді.
   При цьому приймаються такі умови розрахунків за понесені
витрати __________________________________________________________
_________________________________________________________________.
           5. Термін дії договору
   5.1. Даний договір укладається терміном на _______________ і
набирає чинності з дня його підписання.
   5.2. Усі розбіжності за даним договором підлягають вирішенню
у визначеному законом порядку.
   Договір складається  та  підписується  сторонами  у двох
примірниках, з яких перший знаходиться у ВИКОНАВЦЯ, другий - у
ЗАМОВНИКА.
          6. Юридичні адреси сторін

 ЗАМОВНИК:   ___________________, вул. ________________________,
              (поштова адреса)
        розрахунковий рахунок у __________________________,
                     (назва установи банку)
        МФО ______________________________________________,
        ЗКПО _____________________________________________,
        свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,
        індивідуальний податковий N ______________________.

 ВИКОНАВЕЦЬ:  __________________, вул. _________________________,
              (поштова адреса)
        розрахунковий рахунок у __________________________,
                     (назва установи банку)
        МФО ______________________________________________,
        ЗКПО _____________________________________________,
        свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,
        індивідуальний податковий N ______________________.
   Додаток: розрахунок вартості виконання комплексної державної
експертизи.
      ВИКОНАВЕЦЬ             ЗАМОВНИК
______________________________ __________________________________
   (посада, назва служби)        (посада, назва
                    організації-замовника)
        М.П.                М.П.
                       Додаток 3
                  до листа Держбуду України
                  від 24 квітня 1999 р. N 7/338
                  Зразок форми довгострокової
                  угоди (рекомендований)
          Довгострокова угода N _____
    на виконання складової частини комплексної державної
              експертизи

__________________________________________________________________
  (назва складової частини комплексної державної експертизи)
по _______________________________________________________________
   (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)

 м.____________               ______________ 199_ р.

__________________________________________________________,в особі
        (назва служби Укрінвестекспертизи)
начальника ______________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту в межах повноважень, наданих постановою
Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної
державної експертизи" від 17.08.98 N 1308, у подальшому ЗАМОВНИК,
з одного боку, та
__________________________________________________________________
  (назва юридичної особи, що має повноваження на виконання
    складової частини комплексної державної експертизи)
в особі начальника ______________________________________________,
              (прізвище ім'я та по батькові)
що діє в межах повноважень, наданих _____________________________,
            (назва міністерства, державного комітету)
у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з іншого боку, уклали даний договір
стосовно викладеного нижче.
            1. Предмет договору
   1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати
складову частину комплексної державної експертизи ________________
__________________________________________________________________
  (назва складової частини комплексної державної експертизи)
по інвестиційним програмам і проектам будівництва, які будуть
подаватися ЗАМОВНИКУ на комплексну державну експертизу.
   1.2. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання виконати названу
складову частину комплексної державної експертизи відповідно до
вимог постанови  Кабінету  Міністрів  України  "Про  порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи" від 17.08.98
N 1308, а також вимог ____________________________________________
__________________________________________________________________
  (назва Закону України, що є основою для конкретної складової
   частини комплексної державної експертизи, відповідної
_________________________________________________________________.
 постанови Кабінету Міністрів України та регламенту відповідного
        міністерства (державного комітету)
   1.3. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання забезпечити ВИКОНАВЦЯ
повним комплектом документації, необхідної для роботи ВИКОНАВЦЯ, з
числа матеріалів, отриманих від замовника комплексної державної
експертизи.
   1.4. У разі потреби в отриманні  додаткових  матеріалів
ВИКОНАВЕЦЬ сповіщає про це ЗАМОВНИКА у дводенний термін з моменту
отримання документації.
   ЗАМОВНИК протягом двох днів на вимогу ВИКОНАВЦЯ надає йому
необхідну документацію у разі її наявності в комплекті отриманої
документації.
   У разі її відсутності ЗАМОВНИК запитує у замовника розробки
додаткову документацію, чим призупиняє термін виконання складової
частини комплексної державної експертизи на термін з моменту
запиту документації до її надходження ЗАМОВНИКУ.
   1.6. Дана угода укладається сторонами, має довготривалий
термін дії (не менше 1 року) і містить основні положення взаємодії
сторін у процесі виконання комплексної державної експертизи.
   1.7. Для виконання складової частини комплексної державної
експертизи кожного конкретного об'єкту сторони складають додаткову
угоду, що є невід'ємною частиною цієї довгострокової угоди і
містить конкретні положення, що не зазначені у даній угоді, а
саме: назва об'єкта, ціна, термін виконання складової частини
комплексної державної експертизи.
   1.8. Оплата  та  авансування виконання складової частини
комплексної державної експертизи здійснюється на умовах договору
між ЗАМОВНИКОМ та замовником конкретної розробки. При цьому
приймаються такі умови розрахунків за понесені витрати __________.
   1.9. Завершення роботи оформлюється актом здавання-прийняття,
який підписується сторонами.
          2. Відповідальність сторін
   2.1. ВИКОНАВЕЦЬ, який бере на себе виконання  складової
частини комплексної державної експертизи по ______________________
_________________________________________________________________,
  (назва складової частини комплексної державної експертизи)
у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України  від
17.08.98 N 1308 несе відповідальність перед державою за повноту,
об'єктивність і відповідність своїх рекомендацій нормам, правилам
і стандартам України.
   ВИКОНАВЕЦЬ несе  відповідальність  перед  ЗАМОВНИКОМ  за
дотримання терміну, визначеного згідно з п.3.1 цього договору. При
порушенні даної умови ЗАМОВНИК при остаточній оплаті утримує у
вигляді пені суму, обчислену з розрахунку 0,5% від загальної
прийнятої суми оплати за кожний день прострочення (при обумовленій
у договорі передоплаті ЗАМОВНИК виставляє рахунок, складений з
розрахунку 0,5% від загальної прийнятої суми оплати за кожний день
прострочення).
   2.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність перед ВИКОНАВЦЕМ  за
своєчасне подання матеріалів, необхідних для виконання складової
частини комплексної державної експертизи (п.1.3 цього договору).
Порушення прийнятого терміну призводить до відповідної затримки
видачі висновку.
   При порушенні  умови повної (остаточної) оплати ЗАМОВНИК
сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню в розмірі оплати додатково 0,5% від
повної суми оплати за кожний день прострочення.
   2.3. За ЗАМОВНИКОМ залишається право організовувати під час
виконання складової частини комплексної державної експертизи з
певного напрямку консультацій із залученням до них інших учасників
комплексної державної експертизи з метою усунення суперечностей
при формуванні рекомендацій по споріднених проблемах.
   2.4. До обов'язку ВИКОНАВЦЯ входить підготовка висновку по
складовій частині комплексної державної експертизи у відповідності
з регламентом, що встановлено у
_________________________________________________________________.
      (назва міністерства, державного комітету)
   2.5. Договір може бути розірвано за згодою договірних сторін
в  разі виникнення обставин непереборної сили (стихійне або
техногенне лихо, воєнні дії та інші подібні обставини). Умови
розрахунків за понесені витрати приймаються у додатковій угоді.
При Цьому приймаються такі умови розрахунків за понесені витрати
_________________________________________________________________.
   2.6. ВИКОНАВЕЦЬ за невиконання зобов'язань, зазначених у
пунктах ______ цього договору сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі
0,5% ціни за кожний день прострочення виконання зобов'язань та
відшкодовує  інші збитки по претензіях замовника комплексної
державної експертизи, що несе ЗАМОВНИК від невиконання  або
неналежного виконання цього договору.
   2.7. При остаточному розрахунку з ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК утримує
суму нарахованої пені та збитків, про що сповіщає ВИКОНАВЦЯ.
   2.8. У разі пред'явлення обгрунтованої претензії замовником
комплексної  державної  експертизи після проведення кінцевого
розрахунку з ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК вираховує суму збитків з чергових
розрахунків.
           3. Термін дії договору
   3.1. Даний договір укладається терміном на ________________ і
набирає чинності з дня його підписання.
   3.2. Усі  розбіжності  за  даним  договором  підлягають
розв'язанню у визначеному законом порядку.
   Договір складається  та  підписується  сторонами  у двох
примірниках, з яких перший знаходиться у ВИКОНАВЦЯ, другий - у
ЗАМОВНИКА.
          4. Юридичні адреси сторін

 ЗАМОВНИК:   ___________________, вул. ________________________,
              (поштова адреса)
        розрахунковий рахунок у __________________________,
                    (назва установи банку)
        МФО ______________________________________________,
        ЗКПО _____________________________________________,
        свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,
        індивідуальний податковий N ______________________.

 ВИКОНАВЕЦЬ:  __________________, вул. _________________________,
              (поштова адреса)
        розрахунковий рахунок у __________________________,
                     (назва установи банку)
        МФО ______________________________________________,
        ЗКПО _____________________________________________,
        свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ N __________,
        індивідуальний податковий N ______________________.
   Додаток: розрахунок вартості виконання комплексної державної
експертизи.
      ВИКОНАВЕЦЬ             ЗАМОВНИК
________________________________ ________________________________
   (посада, назва служби)        (посада, назва
                    організації-замовника)
        М.П.                М.П.
                       Додаток 4
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338
                   Зразок форми акта
      ВИКОНАВЕЦЬ             ЗАМОВНИК
________________________________  ______________________________
    поштова адреса           поштова адреса
р/р ____________________________  р/р __________________________

у ______________________________  у ____________________________
      назва                 назва
   установи банку             установи банку
МФО ____________________________  МФО __________________________
ЗКПО ___________________________  ЗКПО _________________________
свідоцтво про реєстрацію      свідоцтво про реєстрацію
платника ПДВ N _________________  платника ПДВ N _______________
індивідуальний податковий      індивідуальний податковий
N ______________________________  N ____________________________
                Акт
   здавання-прийняття висновку (висновку складової частини)
   комплексної державної експертизи, виконаного згідно з
          договором N ___ від ______
   по __________________________________________________
   (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
   Ми, що нижче підписалися, представник ЗАМОВНИКА - ___________
                            (посада,
_________________ та представник ВИКОНАВЦЯ - _____________________
прізвище, ініціали)          (посада, прізвище, ініціали)
засвідчуємо виконання сторонами умов  договору  N_______  від
_______________, а саме, з боку ВИКОНАВЦЯ - виконання комплексної
державної експертизи (складової частини комплексної державної
експертизи) по ___________________________________________________
       (назва інвестиційної програми чи проекту будівництва)
у термін, передбачений у договорі, з боку ЗАМОВНИКА - обумовлену у
договорі авансову оплату (передоплату).
   Акт є  підставою  для  проведення  повного (остаточного)
розрахунку за виконані роботи.
     Роботу здав          Роботу прийняв
 _____________________________  _____________________________
 (посада, прізвище, ініціали)  (посада, прізвище, ініціали)
       М.П.              М.П.
                       Додаток 5
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338

  Перелік служб Укрінвестекспертизи (Центральної та місцевих),
  які є відповідальними виконавцями комплексної державної
   експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва

N п/п Найменування служби Укрінвестекспертизи Начальник служби Адреса Телефон
1 2 3 4 5
1. Центральна служба Укрінвестекспертизи Кур'ято Валерій Анатолійович 252133, м. Київ, бул. Л. Українки, 26 (044) 293-23-70
2. Вінницька обласна служба Укрінвестекспертизи Оначенко Юрій Олександрович 287100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 (0432) 32-58-14
3. Волинська обласна служба Укрінвестекспертизи Шевчишин Тарас Петрович 263027, м. Луцьк, пл. Київська, 9 (0332) 24-21-41
4. Дніпропетровська обласна служба Укрінвестекспертизи Мовчан Юрій Прокопович 320044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10 (0562) 45-35-62
5. Донецька обласна служба Укрінвестекспертизи Неживий Іван Олександрович 340000, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 144 (0622) 37-16-99
6. Житомирська обласна служба Укрінвестекспертизи Захарченко Василь Васильович 262001, м. Житомир, Майдан Рад, 12 (0412) 22-59-22
7. Закарпатська обласна служба Укрінвестекспертизи Скорик Валентина Петрівна 294000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8 (0312) 23-50-83
8. Запорізька обласна служба Укрінвестекспертизи Губенко Віктор Іванович 330006, м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Радянської України 3 (0612) 22-32-99
9. Івано-Франківська обласна служба Укрінвестекспертизи Степаняк Роман Володимирович 284019, м. Івано-Франківськ, вул. Воїнів-інтерна- ціоналістів, 14 (0342) 24-42-35
10. Київська обласна служба Укрінвестекспертизи Косьмін Іван Іванович 252003, м. Київ, вул. Паторжинського, 6 (044) 228-73-73
11. Київська міська служба Укрінвестекспертизи Кармінський Анатоль Маркович 252005, м. Київ, вул. Горького, 45 (044) 220-60-86
12. Кіровоградська обласна служба Укрінвестекспертизи Хоменко Дмитро Мефодійович 316022, м. Кіровоград, пл. Кірова Будинок Рад (0522) 24-95-02
13. Служба Укрінвестекспертизи Автономної Республіки Крим Брюханов Анатолій Олексійович 333005, м. Сімферополь, вул. Горького, 27-г (0652) 25-30-64
14. Луганська обласна служба Укрінвестекспертизи Гарідов Анатолій Миколайович 348016, м. Луганськ, вул. Дзержинського, 1-б (0642) 53-31-32
15. Львівська обласна служба Укрінвестекспертизи Лужко Євген Володимирович 290011, м. Львів, вул. Пушкіна, 58 (0322) 34-32-12
16. Миколаївське обласне бюро Укрінвестекспертизи Васильєва Тетяна Іванівна 327081, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21 (0512) 35-21-55
17. Одеська обласна служба Укрінвестекспертизи Некрасов Володимир Іванович 270107, м. Одеса, вул. Свердлова, 83 (0482) 22-33-25
18. Полтавська обласна служба Укрінвестекспертизи Бондаренко Аркадій Васильович 314000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1 (0532) 22-14-77
19. Рівненська обласна служба Укрінвестекспертизи Дубина Олександр Сергійович 266000, м. Рівне, вул. Лєрмонтова, 6 (0362) 26-69-61
20. Севастопольська міська служба Укрінвестекспертизи Холодилов Олексій Миколайович 335000, м. Севастополь, вул. Айвазовського, 7 (0692) 52-22-47
21. Відділ експертизи управління архбудконтролю при Сумському обласному управлінні архітектури та містобудування Ільченко Микола Тимофійович 244031, м. Суми, вул. Кооперативна, 4 (0542) 22-48-67
22 Тернопільська обласна служба Укрінвестекспертизи Куліш Павло Миколайович 282001, м. Тернопіль, пр. Шевченка, 3 (0352) 22-20-22
23. Харківська обласна служба Укрінвестекспертизи Онищенко Юрій Петрович 310003, м. Харків, вул. Квітки-Основ'я- ненка, 7 (0572) 12-65-96
24. Херсонська обласна служба Укрінвестекспертизи Бовдир Анатолій Іванович 325036, м Херсон, вул. Белінського, 13 (0552) 26-31-28
25. Хмельницька обласна служба Укрінвестекспертизи Кур'ята Віталій Броніславович 280005, м. Хмельницький, вул. М. Грушевського, 87 (0382) 26-50-79
26. Черкаська обласна служба Укрінвестекспертизи Палюга Іван Федорович 257036, м. Черкаси, пр. Шевченка, 242/1 (0472) 45-20-48
27. Чернігівська обласна служба Укрінвестекспертизи Бондар Наталія Олександрівна 250000, м. Чернігів, вул. Свердлова, 2 (0462) 24-92-23
28. Чернівецька обласна служба Укрінвестекспертизи Мацейко Петро Васильович 274013, м. Чернівці, вул. Червоноармій- ська, 200-а (0372) 24-58-25
                       Додаток 6
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338

  Перелік галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи,
  які відповідно до наказу Держбуду України від 16.11.98
  N 262 здатні виконувати  комплексну державну експертизу
      інвестиційних програм і проектів будівництва

N п/п Найменування служби Укрінвестекспертизи Начальник служби Адреса Телефон
1 2 3 4 5
1. Галузева служба "Укрінвестекспертиза" Міністерства вугільної промисловості України Хоменко Анатолій Андрійович 340000, м. Донецьк, вул. Артема, 97 (0622) 90-31-45
2. Міжгалузева служба "Укрінвестекспертиза" Міністерства агропромислового комплексу України Ластовченко Володимир Михайлович 252042, м. Київ, вул. П. Лумумби, 4/6 (044) 268-23-16
3. Галузева служба "Укрдорекспертиза "Міністерства транспорту України Морозюк Дмитро Антонович 252005, м. Київ, вул. Горького, 51 (044) 296-42-49
                       Додаток 7
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338
    Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно
    до чинного  законодавства мають право проводити
    державну  експертизу  щодо екології як складову
    частину  комплексної   державної   експертизи
      інвестиційних програм і проектів будівництва

N п/п Найменування Начальник Адреса Телефон
1 2 3 4 5
1. Мінекобезпеки України Управління державної екологічної експертизи та аудиту Заступник Міністра Васи- льченко Василь Васильович Начальник управління Калиновський Сергій Вадимович 252601, м. Київ, вул. Хрещатик, 5 (044) 226-25-01 229-42-92
2. Республіканський комітет з охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим Поповчук Євген Сергійович 333022, м. Сімферополь, вул. Кечкеметсь- ка, 198 (0652) 24-54-98 25-44-63 27-24-29
3. Держуправління екобезпеки у Вінницькій області Яворська Олена Григорівна 287100, м. Вінниця, вул. В. Стуса, 7 (0432) 32-60-80 32-60-82 35-82-59
4. Держуправління екобезпеки у Волинській області Мігас Ростислав Васильович 263025, м. Луцьк, вул. Суворова, 20 (0332) 22-53-21 22-31-93 22-46-34
5. Держуправління екобезпеки в Дніпропетровській області Шпак Микола Володимирович 320000, м. Дніпропетров- ськ, Головпош- тамт, а/с 416 (0562) 46-41-61 46-32-81
6. Держуправління екобезпеки в Донецькій області Куруленко Святослав Сергійович 340000, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 13 (0622) 37-53-95 37-01-76 92-01-68
7. Держуправління екобезпеки в Житомирській області Сіренький Сергій Петрович 262002, м. Житомир, пл. Путятинська, 2 (0412) 37-20-48 37-44-82 37-14-53
8. Держуправління екобезпеки в Закарпатській області Негря Іван Петрович 294018, м. Ужгород, вул. Швабська, 14 (0312) 21-65-38 21-67-01
9. Держуправління екобезпеки в Запорізькій області Приходько Ніна Олександрівна 330035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської Украї- ни, 72-в (0612)34-14-71 33-02-68 34-70-50
10. Держуправління екобезпеки в Івано-Франківській області Приходько Микола Миколайович 284005, м. Івано-Франків- ськ, вул.Націона- льної гвардії, 14 (0342) 23-50-05 22-79-60
11. Держуправління екобезпеки в Київській області Гладкий Микола Никифорович 252080, м. Київ, вул. Турівська, 28 (044) 417-83-43 224-14-79
12. Держуправління екобезпеки в Кіровоградській області Терещенко Петро Степанович 316022, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 84/37 (0522) 22-06-09 22-85-93
13. Держуправління екобезпеки в Луганській області Тихонюк Петро Савельович 348021, м. Луганськ, вул. А. Линьова, 85 (0642) 95-22-27 95-04-65 95-53-76
14. Держуправління екобезпеки в Львівській області Гук Михайло Васильович 290011, м. Львів, вул. Вітовського, 18 (0322) 72-94-81 72-99-97 72-59-73
15. Держуправління екобезпеки в Миколаївській області Галат Едуард Олександрович 327021, м. Миколаїв, вул. Леніна, 16 (0512) 36-23-04 37-12-76 37-14-76
16. Держуправління екобезпеки в Одеській області Лоєва Інеса Дмитрівна 270107, м. Одеса, вул. Канатна, 83 (0482) 25-13-22 28-38-72 28-38-08
17. Держуправління екобезпеки в Полтавській області Литвиненко Валентин Григорович 314000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1 (0532) 22-58-62 27-28-03 22-96-24
18. Держуправління екобезпеки в Рівненській області Безкоровайний Микола Федорович 266028, м. Рівне, вул. Толстого, 20 (0362) 22-40-23 22-60-64 26-79-48
19. Держуправління екобезпеки в Сумській області Зайцев Дмитро Кузьмич 344030, м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, 46 (0542) 27-32-75 27-32-75 27-31-34
20. Держуправління екобезпеки в Тернопільській області Сінгалевич Орест Васильович 282003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 37 (0352) 25-95-66 25-96-33 25-95-62
21. Держуправління екобезпеки в Харківській області Шумейко Олександр Сергійович 310022, м. Харків, Держпром, 4 під'їзд, 7 поверх (0572) 43-09-14 47-21-71 47-51-83
22. Держуправління екобезпеки в Херсонській області Бичков Вячеслав Васильович 325023, м. Херсон, Головпоштамт, а/с 12 (0552) 26-31-95 26-35-65 26-23-87
23. Держуправління екобезпеки в Хмельницькій області Шмигований Володимир Артемович 280001, м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2 (0382) 26-41-01 29-13-75 29-25-34
24. Держуправління екобезпеки в Черкаській області Лимар Микола Аврамович 257008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17 (0472) 63-36-55 63-09-87 63-18-66
25. Держуправління екобезпеки в Чернігівській області Митяй Микола Іванович 250017, м. Чернігів, вул. Малясова, 12 (0462) 24-40-72 24-42-78 24-40-08
26. Держуправління екобезпеки в Чернівецькій області Сівак Володимир Карлович 274010, м. Чернівці, вул. Міцкевича, 5 (0372) 22-22-23 55-18-06 22-47-94
27. Держуправління екобезпеки в м. Києві Осика Валерій Григорович 252080, м. Київ, вул. Турівська, 28 (044) 417-81-20 416-79-12 417-31-95
28. Держуправління екобезпеки в м. Севастополі Сополева Ніна Миколаївна 335003, м. Севастополь, вул. Харківська, 3 (0692) 24-42-94 24-11-81
29. Державна інспекція охорони Чорного моря Долинський Слава Кирилович 270001, м.Одеса, вул. Буніна, 30 (0482) 25-14-46 25-14-47 22-81-56
30. Державна інспекція охорони Азовського моря Афанасьєв Микола Антонович 341015, м. Маріуполь, вул. Артема, 49 (0629) 33-50-41 34-84-67
                       Додаток 8
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338
    Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно
    до чинного законодавства  мають право проводити
    державну  експертизу  щодо  пожежної безпеки як
    складову частину комплексної державної експертизи
      інвестиційних програм і проектів будівництва

N п/п Найменування підрозділу Начальник підрозділу Адреса Телефон
1 2 3 4 5
1. ГУДПО МВС України Рева Григорій Васильович 252024, м. Київ, вул. Круглоуніверситет- ська, 20/1 (044) 220-13-29
2. УДПО УМВС України в Вінницькій області Рихліцький Ігор Анатолійович 287709, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11 (0432) 46-40-71
3. УДПО УМВС України в Волинській області Янченко Василь Михайлович 263020, м. Луцьк, вул. Електроапарат- на, 6 (0332) 25-04-73
4. УДПО УМВС України в Дніпропетровській області Бабенко Володимир Степанович 320000, м. Дніпропетровськ, вул. Короленко, 4 (0562) 41-56-60
5. УДПО УМВС України в Донецькій області Чернецькій Анатолій Павлович 340050, м. Донецьк, вул. Щорса, 60 (0622) 91-02-04
6. УДПО УМВС України в Житомирській області Антонюк Леонід Олександрович 262006, м. Житомир, вул. Фурманова, 67-б (0412) 37-46-21
7. УДПО УМВС України в Закарпатській області Скундзя Василь Антонович 294000, м. Ужгород, вул. Болгарська (0312) 29-27-60
8. УДПО УМВС України в Запорізькій області Нехаєв Сергій Володимирович 330002, м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 65 (0612) 39-86-01
9. УДПО УМВС України в Івано-Франківській області Яремчук Василь Петрович 284000, м.Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 6 (0342) 22-26-82
10. УДПО ГУМВС України в Київській області Мельник Василь Петрович 254071, м. Київ, вул. Межигірська, 8 (044) 417-73-77
11. УДПО ГУМВС України в м. Києві Косар Анатолій Михайлович 252052, м. Київ, вул. Володимирсь- ка, 13 (044) 212-65-18
12. УДПО УМВС України в Кіровоградській області Адамович Олександр Вікторович 316012, м. Кіровоград, вул. Пашутіна, 1 (0522) 29-71-36
13. УДПО ГУМВС України в Криму Разумовський Микола Іванович 333038, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 103 (0652) 29-70-10
14. УДПО УМВС України в Луганській області Ішичкін Михайло Миколайович 348011, м. Луганськ, квартал Олексієва, 12 (0642) 55-96-17
15. УДПО УМВС України в Львівській області Криштальський Богдан Петрович 290006, м. Львів, вул. Підвальна, 6 (0322) 78-24-64
16. УДПО УМВС України в Миколаївській області Поступальсь- кий Микола Іванович 327003, м. Миколаїв, вул. Володимирь- кого,1 (0512) 39-96-25
17. УДПО УМВС України в Одеській області Антіпов Юрій Федорович 270091, м. Одеса, вул. Прохорівська, 6 (0482) 29-07-22
18. УДПО УМВС України в Полтавській області Горбенко Микола Олексійович 314019, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 26/1 (0532) 27-44-90
19. ВДПО УМВС України в Рівненській області Костюк Микола Васильович 266000, м. Рівне, вул. Полуботка, 37 (0362) 22-48-99
20. УДПО УМВС України в Сумській області Волик Геннадій Борисович 244016, м. Суми, вул. Паризької Комуни, 70 (0542) 36-02-76
21. ВДПО УМВС України в Тернопільській області Лукавич Євген Теодазійович 282011, м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 6 (0352)24-14-62
22. УДПО УМВС України в Харківській області Саєнко Олександр Іванович 310013 м. Харків, вул. Молодіжна, 6 (0542) 40-40-00
23. УДПО УМВС України в Херсонській області Буба Мирон Степанович 325000, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6 (0552) 26-60-66
24. УДПО УМВС України в Хмельницькій області Томчишин Петро Дем'янович 280009, м. Хмельницький, вул. Радгоспна, 1/1 (0382) 24-17-20
25. УДПО УМВС України в Черкаській області Биков Сергій Олександрович 257010, м. Черкаси, вул. Ярославська, 1 (0472) 66-69-71
26. УДПО УМВС України в Чернігівській області Федоров Юрій Миколайович 250037, м. Чернігів, вул. Леніна, 190-а (0442) 25-36-47
27. УДПО УМВС України в Чернівецькій області Кушнір Василь Семенович 274018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1-а (0372) 29-14-29
28. ВДПО УМВС України в м. Севастополі Яковець Олександр Анатолійович 335007, м. Севастополь, вул. Кошового, 6 (0692) 52-49-48
                       Додаток 9
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338
    Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно
    до чинного законодавства мають  право проводити
    державну експертизу щодо охорони праці як складову
    частину   комплексної   державної  експертизи
      інвестиційних програм і проектів будівництва

N п/п Найменування Керівник Адреса Телефон
1 2 3 4 5
1. Держнаглядохоронпраці Ткачук Станіслав Порфирійович 252023, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10 (044) 226-20-83
2. Асоціація "Укрекспорт" Коробов Володимир Васильович 252033, м. Київ, вул. Володимирська, 63 (044) 225-12-52
3. Волинський експертно-технічний центр Міцура Михайло Юрійович 263026, м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-в (03322) 3-98-97 3-92-01
4. Донецький експертно-технічний центр Распопов Олексій Миколайович 340015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 167-а (0622) 55-80-14 37-64-32
5. Житомирський експертно-технічний центр Левченко Петро Степанович 262029, м. Житомир, вул. Шелушкова, 96 (0412) 37-94-77 36-78-10
6. Західний експертно-технічний центр Кімак Ярослав Ярославович 290024, м. Львів, вул. Хмельницького, 233 (0322) 93-22-60 93-15-65
7. Запорізький експертно-технічний центр Владимиров Сергій Альбертович 330600, м. Запоріжжя, вул. Леніна, 77 (0612) 64-39-01 64-40-39
8. Закарпатський експертно-технічний центр Саварін Михайло Васильович 294000, м. Ужгород, Православна наб., 11 (0312) 21-36-64
9. Карпатський експертно-технічний центр Креховецький Володимир Володимирович 284007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15 (0342) 26-98-93 26-99-00
10. Київський експертно-технічний центр Прохоров Володимир Володимирович 252033, м. Київ, вул. Жилянська, 43-в (044) 227-10-60
11. Кіровоградський експертно-технічний центр Ткаченко Сергій Петрович 316050, м. Кіровоград, вул. Жовтневої Революції, 16 (0522) 24-69-19 24-67-95
12. Кримський експертно-технічний центр Бармін Федір Іванович 333000, м. Сімферополь, вул. Фрунзе, 41 (0622) 24-94-82 51-01-60
13. Луганський експертно-технічний центр Канаєв Сергій Федорович 346031, м. Луганськ, вул. Оборонна, 14 (0642) 52-72-48 52-80-12
14. Миколаївський експертно-технічний центр Поляков Анатолій Опанасович 327055, м. Миколаїв, вул. Даля, 11-а (0512) 47-89-60 47-90-85
15. Полтавський експертно-технічний центр Дорошин Петро Іванович 314009, м. Полтава, вул. Зеньковська, 19 (0532) 22-27-92 22-19-26
16. Придніпровський експертно-технічний центр Худолій Євген Юрійович 320050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 3 (0562) 46-02-91 46-10-73
17. Подільський експертно-технічний центр Коваль Анатолій Дмитрович 280001, м. Хмельницький, вул. Франка, 2 (0382) 29-29-14 72-05-12
18. Вінницька філія Подільського експертно-технічного центру Трофімов Володимир Степанович 286020, м. Вінниця, пров. Цегельний, 12 (0432) 32-16-53
19. Тернопільська філія Подільського експертно-технічного центру Якубишин Олег Михайлович 282006, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7 (0352) 25-77-37 25-45-28
20. Рівненський експертно-технічний центр Колесник Олександр Костянтинович 266023, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 8 (0362) 26-58-90
21. Сумський експертно-технічний центр Красножон Григорій Іванович 244002, м. Суми, вул. Перемоги, 1 (0542) 22-54-44
22. Східний експертно-технічний центр Слип Володимир Степанович 310002, м. Харків, вул. Артема, 40 (0572) 43-85-11 47-15-78
23. Черкаський експертно-технічний центр Карпенко Юрій Іванович 257002, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 4-а (0472) 45-63-50
24. Чернігівський експертно-технічний центр Калиниченко Михайло Робертович 250034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4-а (0462) 94-04-34 94-04-44
25. Чернівецький експертно-технічний центр Радунак Штефан Васильович 274013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 200-а (0372) 27-48-62
26. Чорноморський експертно-технічний центр Ткаченко Євген Павлович 270011, м. Одеса, вул. Успенська, 40 (0482) 34-47-79 34-48-47
27. Херсонський експертно-технічний центр Ананьїн Валерій Павлович 325022, м. Херсон, вул. Пугачова, 5-а (0552) 32-13-97 32-10-76
                       Додаток 10
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338
    Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно
    до  чинного законодавства мають право проводити
    державну експертизу з енергозбереження як складову
    частину   комплексної   державної  експертизи
      інвестиційних програм і проектів будівництва

N п/п Найменування інспекції Начальник служби Адреса Телефон
1 2 3 4 5
1. Центральна Державна інспекція з енергозбереження Тимошик Андрій Михайлович 253094, м. Київ, вул. Краківська, 17 (044) 552-32-05
2. Київська регіональна інспекція з енергозбереження Лукашенко Юрій Савич 253094, м. Київ, вул. Краківська, 17 (044) 552-13-23
3. Кримська регіональна інспекція з енергозбереження Кибовський Сергій Андрійович 333640, м. Сімферополь, вул. Київська, 1-а, кімн. 408 (652) 23-95-44
4. Вінницька Державна інспекція з енергозбереження Кубик Микола Анатолійович 286021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145, ВАТ "Маяк" (432) 44-75-51
5. Волинська Державна інспекція з енергозбереження Горбатов Олексій Олексійович 263005, м. Луцьк, Волинська обл., вул. Привокзальна, 12 (332) 24-74-26
6. Дніпропетровська Державна інспекція з енергозбереження Тарасенко Степан Семенович 320027, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім. Леніна, 17, кімн. 905 (562) 41-11-63
7. Донецька Державна інспекція з енергозбереження Киричок Олександр Семенович 340105, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 34, кімн. 201 (622)37-51-59
8. Житомирська Державна інспекція з енергозбереження Малашок Микола Анатолійович 262001, м. Житомир, вул. Київська, 79 (412) 36-14-36
9. Закарпатська Державна інспекція з енергозбереження Паш Михайло Михайлович 295017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 90 (312) 21-31-55
10. Запорізька Державна інспекція з енергозбереження Ушенко Сергій Григорович 330000, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 75, кімн. 111 (612) 63-03-41
11. Івано-Франківська Державна інспекція з енергозбереження Янкевич Олексій Миколайович 284000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, кімн. 404 (342) 24-82-08
12. Кіровоградська Державна інспекція з енергозбереження Лаврінов Валерій Афанасійович 316000, м. Кіровоград, вул. Тимирязєва 75, ВАТ "Кіровоград цукорпром" (0522) 24-07-14
13. Луганська Державна інспекція з енергозбереження Шевченко Олександр Олексійович 348016, м. Луганськ, вул. Радянська, 62 (642) 53-45-98
14. Львівська Державна інспекція з енергозбереження Волчак Любомир Романович 290005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, кімн. 414 (322) 78-11-29
15. Миколаївська Державна інспекція з енергозбереження Шевченко Тарас Іванович 327027, м. Миколаїв, пл. Леніна, 1, кімн. 156 (512) 35-85-02
16. Одеська Державна інспекція з енергозбереження Герасименко Олександр Анатолійович 270000, м. Одеса, вул. Педагогічна, 25 (482) 28-39-38
17. Полтавська Державна інспекція з енергозбереження Чухлебов Костянтин Юрійович 314000, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, кімн. 403 (532) 27-40-16
18. Рівненська Державна інспекція з енергозбереження Пронін Микола Сергійович 266000, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 14-а (362) 62-08-70
19. Сумська Державна інспекція з енергозбереження Ружицький Всеволод Денисович 244003, м. Суми, пл. Привокзальна, 9 кімн. 53 (542) 25-43-78
20. Тернопільська Державна інспекція з енергозбереження Баранов Олександр Павлович 282023, м. Тернопіль, вул. Київська, 3-а, а/с 299 (352) 28-32-71
21. Харківська Державна інспекція з енергозбереження Котляр Олександр Васильович 310022, м. Харків, Держпром, 6 під'їзд, 7 поверх, кімн. 646 (572) 47-62-38
22. Хмельницька Державна інспекція з енергозбереження Петричко Сергій Олексійович 280015, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87 (382) 29-25-23
23. Херсонська Державна інспекція з енергозбереження Хухрій Юрій Петрович 325026, м. Херсон, пров. Пугачова, 5, а/с 40 (552)32-14-41
24. Черкаська Державна інспекція з енергозбереження Яцюк Володимир Миколайович 257000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 118 кімн. 406 (472) 47-43-80
25. Чернівецька Державна інспекція з енергозбереження Захарчук Володимир Володимирович 274018, м. Чернівці, вул. Головна, 249-а, кімн. 408 (372) 24-04-34
26. Чернігівська Державна інспекція з енергозбереження Грищенко Василь Павлович 250037, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 15 (462) 22-51-03
                       Додаток 11
                   до листа Держбуду України
                   від 24 квітня 1999 р. N 7/338
    Перелік уповноважених юридичних осіб, які відповідно
    до чинного законодавства  мають право проводити
    державну експертизу щодо санітарного та епідемічного
    благополуччя  населення  як  складову  частину
    комплексної  державної  експертизи  інвестиційних
         програм і проектів будівництва

N п/п Найменування Керівник (заступник) Адреса Телефон
1 2 3 4 5
1. Український Центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду Головний лікар Некрасова Любов Сергіївна 254071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 (044) 417-37-75
2. Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Остапенко Василь Тимофійович 287100, м. Вінниця, вул. Малиновського, 11 (0432) 32-56-18
3. Волинська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Зимовін Анатолій Іванович 263000, м. Луцьк, пр. Волі, 55 (0332) 23-41-62
4. Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Полянчиков Віктор Олександрович 320006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39а (0562) 42-57-63
5. Донецьке державне обласне об'єднання захисту здоров'я населення Головний директор Денісенко Віктор Іванович 340015, м. Донецьк, вул. Любавіна, 3 (0622) 55-30-54
6. Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Волков Олександр Сергійович 262002, м. Житомир, вул. Бердичівська, 64 (0412) 34-34-01
7. Закарпатська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Маркович Володимир Петрович 294000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 96 (0312) 24-28-77
8. Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Сєвальнєв Анатолій Іванович 330037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27 (0612) 34-13-92
9. Івано-Франківська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Кіріяк Олексій Павлович 284000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 4 (0342) 23-11-71
10. Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Гринчук Галина Миколаївна 252052, м. Київ, вул. Герцена, 31 (044) 213-15-18
11. Кіровоградська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Лисенко Юрій Георгійович 316013, м. Кіровоград, вул. Пушкіна, 40/9 (0522) 23-02-52
12. Луганська обласна санітарно- епідеміологічна станція Головний лікар Докашенко Анатолій Іванович 348031, м. Луганськ, вул. Луганської правди, 159 (0642) 54-50-69
13. Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Павлів Роман Михайлович 290005, м. Львів, вул. Зелена, 12 (0322) 76-28-38
14. Миколаївська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Клочко Володимир Іванович 327058, м. Миколаїв, вул. Лазурна, 1 (0512) 34-01-15
15. Одеська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Засипка Любов Гнатівна 270029, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 8 (0482) 22-38-06
16. Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Шаповал Валентин Федорович 314038, м. Полтава, вул. Ватутіна, 35а (0532) 27-24-36
17. Рівненська обласна санітарно- епідеміологічна станція Головний лікар Шарлай Михайло Михайлович 266000, м. Рівне, вул. Котляревського, 3 (0362) 23-33-64
18. Сумська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Кравченко Віталій Кирилович 344003, м. Суми, вул. Привокзальна, 27 (0542) 25-05-13
19. Тернопільська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Дністрян Степан Семенович 282001, м. Тернопіль, вул. Федьковича, 13 (0352) 22-21-84
20. Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Кратенко Іван Сергійович 310084, м. Харків, Померки, 84 (0572) 44-00-07
21. Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Брагар Михайло Семенович 325000, м. Херсон, вул. Уварова, 3 (0552) 26-42-41
22. Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Коломієць Микола Петрович 280000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55 (0382) 72-07-07
23. Черкаська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Самотура Віталій Васильович 257005, м. Черкаси, вул. Волкова, 3 (0472) 47-21-13
24. Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Донець Микола Петрович 250000, м. Чернігів, вул. Любецька, 11а (0462) 27-47-03
25. Чернівецька обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Світличний Олександр Васильович 274000, м. Чернівці, вул. Митрополита Гакмана, 7 (0372) 55-16-47
26. Київське міське територіальне медичне об'єднання "Санепідслужба" Ген. директор, головний лікар Козлова Ірина Антонінівна 252053, м. Київ, вул. Некрасівська, 10/8 (044) 226-22-54 240-56-16
27. Севастопольська міська санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Тарасов Володимир Борисович 335003, м. Севастополь, вул. Комуністична, 10 (0692) 44-50-15
28. Чорноморська басейнова обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Кузнєцов Олексій Валентинович 270026, м. Одеса, Приморський бульвар, 13 (0482) 22-04-12
29. Азовська басейнова обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Мавров Дмитро Іванович 341010, м. Маріуполь, вул. Гагаріна, 5 (0629) 37-84-24
30. Дніпровська басейнова обласна санітарно-епідеміологічна станція Головний лікар Коваль Олександр Олександрович 254071, м. Київ, вул. Межигірська, 25 (044) 417-23-42
31. Кримська Республіканська санепідстанція Головний лікар Кров'янова Марія Тихонівна 333680, м. Сімферополь, вул. Набережна, 67 (0652) 27-33-12
32. Центральна санепідстанція Міністерства внутрішніх справ України Заступник головного державного санітарного лікаря Доморацький Микола Степанович 252116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1 (044) 211-63-10 244-55-26
33. Центр державного санепіднагляду збройних сил України Начальник Затолокін Юрій Олександрович 252016, м. Київ, вул. Госпітальна, 16 (044) 269-13-63
34. Центральна санепідстанція на залізничному транспорті України Головний лікар Анашкін Василь Васильович 252049, м. Київ, вул. Фурманова, 3/8 (044) 223-48-28
35. Центральна санепідстанція на водному транспорті України Головний лікар Голуб'ятников Микола Іванович 270901, м. Іллічівськ, а/с 571 (0482) 69-11-25
   Примітка. Вищевказані керівники можуть доручати проведення
експертизи підпорядкованим установам, закладам.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ