ДСТУ 7705:2015 Защита окружающей среды. Рекультивация земель. Термины и определение понятий

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7705:2015 Защита окружающей среды. Рекультивация земель. Термины и определение понятий
Дата начала действия01.08.2016
Дата принятия28.05.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 28.05.2015 № 45 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7705:2015
РазработчикНациональный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)
Принявший органНациональный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист довкілля
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
Терміни та визначення понять

ДСТУ 7705:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗРОБНИКИ: А. Балаєв, д-р с.-г. наук; П. Бучек; М. Дітковська; В. Забалуєв, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Кравченко, канд. с.-г. наук; Я. Лікар, канд. с.-г. наук; Г. Момот, канд. с.-г. наук; О. Піковська, канд. с.-г. наук; О. Тонха, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08- 01

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2  Загальні положення

3  Терміни та визначення понять

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток В Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
Терміни та визначення понять

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
Термины и определение понятий

SOIL QUALITY
LAND RECLAMATION
Terms and definitions

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять щодо рекультивації земель і споріднених із нею галузей для всіх сфер застосування, зокрема в науковій, навчальній, довідковій і методичній літературі; забезпечує термінологічну узгодженість у міжгалузевих і міждер­жавних науково-технічних, економічних, екологічних та інших зв’язках; забезпечує однозначною термінологією державні та міждержавні соціально-екологічні та науково-технічні програми й за­конодавство України в галузі охорони природи, екології, меліорації і рекультивації земель, ланд­шафтознавстві тощо.

1.2 Терміни, установлені стандартом, можна застосовувати в документації всіх видів, що сто­сується рекультивації земель.

1.3 Вимоги стандарту чинні для застосування в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних товариств, міністерств (відомств).

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один застандартований термін.

2.2 Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять в інших нормативних і ненор­мативних документах, у разі потреби їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкри­ваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, що належать обсягові визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу та змісту понять, визначених у стандарті.

2.3 Терміни, установлені цим стандартом, ужиті у визначеннях, виділено підкресленням.

2.4 У стандарті, як довідкові, подано терміни-відповідники застандартованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури. Бібліогра­фію термінологічних джерел подано в додатку Г.

2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик усталених цим стандартом українських термінів й абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо.

2.6 Застандартовані терміни й абревіатури набрано жирним шрифтом, недозволені терміни — світлим курсивом.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Горная энциклопедия: в пяти томах/Под ред. Е. А. Козловского. — М.: Сов. энцикл., 1984 — 1991.

2 Гаджиев И. М., Курачев В. М. Генетические и экологические аспекты исследования и клас­сификации почв техногенных ландшафтов//Экология и рекультивация техногенных ландшаф­тов. — Новосибирск: Наука, 1992. — С. 6—15.

3 Герасимова М. И., Строганова М. Н., Можарова Н. В., Прокофьева В. А. Антропогенные почвы: генезис, география, рекультивация//Уч. пособ.//Под ред. Г. В. Добровольского. — Смо­ленск: Ойкумена, 2003. — 268 с.

4 Етеревская Л. В., Донченко М. Т., Лехциер Л. В. Систематика и класификация техногенных почв//Растения и промышленная среда. — Свердловск, 1984. — С. 14—22.

5 Краткий толковый словарь по рекультивации земель/Ютв. ред. С. С. Трофимов, Л. В. Моторина. — Новосибирск: Наука, 1980. — 35 с.

6 Surface mining and reclamation act and associated regulations/Режим доступу: http://www.consrv.ca.aov/omr/smara/Documents/010107Note26.pdf

7 Merkin Z. R. and T. J. Nieman. 1996. Reinterpreting SMCRA: 'Permitting' phased land use. p. 766—780. In W. L. Daniels et al. (ed.) Proc. 1996 Annu. Meet. Am. Soc. Surf. Mining and Reclamat., Knoxville, TN. 18—23 May. Virginia Tech. Res. Div., Powell Rivet Progect, Blacksburg, VA.

8 Hackett B. (ed.). 2007. Landscape reclamation practice IPC Sci. Technol. Press. Ltd., Guildford, Surrey, UK.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com