Решение от 12.03.2004 № 12 "О проекте Типовых местных правил застройки населенного пункта"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19906 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 12.03.2004 № 12 "О проекте Типовых местных правил застройки населенного пункта"
Дата принятия12.03.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа12
РазработчикНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про Зміну № 1 ДБН Д

Про проект Типових місцевих правил забудови населеного пункту

Рішення НТР від 12 березня 2004 р. № 12


Розглянувши проект Типових місцевих правил забудови населеного пункту, підготовлений Управлінням містобудівної політики відповідно до статті 22 Закону України „Про планування і забудову територій”, науково-технічна рада вирішила:

1. Проект Типових місцевих правил забудови населеного пункту, підготовлений Українською академією архітектури відповідно до статті 22 Закону України „Про планування і забудову територій” і внесений Управлінням містобудівної політики в порядку виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України „Про Генеральну схему планування території України” від 29.08.02 № 1291, рекомендувати для обговорення з громадськими організаціями та фахівцями.

2. Управлінню містобудівної політики (А.Економов) протягом першого півріччя поточного року забезпечити урахування пропозицій і зауважень, висловлених у ході обговорення, і подальше погодження проекту Типових місцевих правил з заінтересованими органами виконавчої влади і подання їх на затвердження з урахуванням норм чинного законодавства.

Голова НТР

В. Череп


*           *          *

Довідка


Типові місцеві правила забудови населеного пункту розроблені в порядку виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України “Про Генеральну схему планування території України” від 29.08.02 №1291. Розроблення Типових місцевих правил забудови населеного пункту здійснено ТОВ “Академія архітектури” за договором П-1-4-03 згідно з наказом Держбуду України від 30.05.03 № 67.

Згідно із статтею 20 Закону України “Про планування і забудову територій” нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій полягає у прийнятті нормативно-правових актів, зокрема державних будівельних норм, інших нормативних документів, регіональних і місцевих правил забудови. Місцеві правила забудови (стаття 22 зазначеного Закону)  розробляються для міст Києва та Севастополя, міст обласного значення, республіканського значення АР Крим. Для сіл, селищ, міст районного значення відповідні ради можуть розробляти місцеві правила забудови (далі - Правила).

Правила після їх затвердження місцевою радою набувають статусу нормативно-правового акту місцевого самоврядування, обов’язкового для всіх фізичних і юридичних осіб, всiх суб’єктів власностi на земельнi дiлянки,  будiвлi i споpуди та їх користувачiв, а також для пpоектних,  вишукувальних, будiвельних оpганiзацiй, незалежно вiд їх дислокацiї, фоpм власностi i вiдомчої пiдпоpядкованостi,  для  всiх  підрозділів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування пpи здiйсненнi пpоектування,  вишукувань,  будiвництва,  pеконстpукцiї,  pемонту  i обслуговування  будь-яких об’єктів, вибоpу, вилучення і надання  земельних  дiлянок, озеленення i благоустpою теpитоpiї, контpолю за викоpистанням земель, будiвель i споpуд та iнших дій у сфеpi, охопленiй цими Пpавилами.

Основними завданнями Правил, зумовленими вимогами законодавства, є:

─ суттєво спростити та зробити зрозумілими для широкої громадськості процедури управління містобудівною діяльністю на місцевому рівні;

─ прискорити вирішення питань, пов’язаних з інвестиціями у земельні ділянки населених пунктів, і створити певні гарантії позитивного вирішення порушених клопотань для інвесторів при додержанні ними чітко визначених містобудівних вимог;

─ забезпечити при цьому тривалість використання земельних ділянок населеного пункту, чим створюється можливість для інвестора повернення вкладених коштів та отримання прибутку;

─ забезпечити можливість зміни використання земельних ділянок в напрямі підвищення її економічної ефективності (в тому числі зміни забудови, запpовадження нових технологiй або виpобництва нових товаpiв та  послуг) без суперечності з держаними та громадськими інтересами;

─ захист від знецінення земельних ділянок та іншого нерухомого майна внаслідок необґрунтованих містобудівних дій інших інвесторів.

До  компетенцiї Пpавил згідно з їх завданнями належить чітка регламентація пpоцедуp в межах населеного пункту:

─ вибору та відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності для різних видів забудови та іншого використання у відповідності з поділом території населеного пункту на окремі зони, для яких встановлені єдині вимоги забудови та іншого використання (містобудівні зони);

─ надання дозволу на будівництво на земельних ділянках усіх форм власності у відповідності з єдиними вимогами забудови та іншого використання, встановлених для кожної містобудівної зони;

─ надання вихідних даних та погодження проектної документації за умов відповідності єдиним вимогам забудови та іншого використання;

─ встановлення статусу  земельних  дiлянок в межах містобудівної зони, iснуюче викоpистання яких або забудова  не вiдповiдають єдиним вимогам, встановленим для цієї зони;

─ pозмiщення  певних  видiв  викоpистання   i   забудови теpитоpiї  на пiдставi бiльш pетельного pозгляду (за спецiальним дозволом);

─ утвоpення нових i змiн iснуючих земельних дiлянок, в тому числі зміни цільового призначення;

─ гpомадського обговоpення питань, пов’язаних із зазначеними вище процедурами;

─ здійснення контpолю за дотpиманням Пpавил та за містобудівною діяльністю в цілому.

Основою для складання Правил є затверджена містобудівна документація. Згідно із статтею 3 Закону України “Про планування і забудову територій” рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забудови та іншого використання території, вибору, вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб приймаються відповідно до містобудівної документації. Генеральний план населеного пункту як основний вид містобудівної документації при плануванні території на місцевому рівні має визначальне значення. При складанні Правил мають враховуватись також положення детальних планів, якими встановлюються бiльш чiткi межі розподiлу piзних видiв викоpистання i забудови територiї, розташування чеpвоних лiнiй,  визначення пpинципiв  iнженеpного  i тpанспоpтного забезпечення залежно вiд запланованих видiв забудови та ін., а також конкретизуються інвестиційні наміри стосовно розбудови населеного пункту. Інформаційну основу складання Правил становлять проекти забудови, проекти розподілу території житлових кварталів, документація з охорони культурної спадщини, навколишнього природного середовища, проекти санітарно-захисних зон та зон санітарної охорони, інші документи.

Аналіз практики розроблення Правил у ряді міст України (Чернігів, Полтава, Черкаси, Одеса, Каховка Херсонської обл. тощо) свідчить про наявність суттєвих методичних труднощів, пов’язаних із відсутністю попереднього позитивного досвіду такої роботи, численністю нормативних документів, які складають основу Правил та їх недостатньою узгодженістю. Внаслідок цього Правила розробляються лише в частковому обсязі відносно передбаченого статтею 22 Закону України “Про планування і забудову територій”, гальмується вирішення основних завдань запровадження Правил.

В зв’язку з цим здійснено розроблення Типових місцевих правил забудови населеного пункту, які призначені слугувати нормативно-методичною базою для складання виконавчими комітетами міських і селищних рад, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями місцевих правил забудови населених пунктів, їх затвердження відповідними  місцевими радами та подальшого застосування у практиці здійснення місцевого самоврядування.

Структура Типових правил включає такі основні частини:

─ загальні положення, де розкриті нормативно-правові підстави застосування Правил, сфера їх компетенції, повноваження учасників відносин у сфері дії Правил, права фізичних та юридичних осіб на забудову, принципи зонування території та встановлення єдиних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок;

─ перелік зон, встановлених на території (населеного пункту) за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок, визначення переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах встановлених зон;

─ обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за природними та антропогенними чинниками;

─ загальні процедури застосування Правил, які включають вибір місць розташування об’єктів містобудування, надання дозволу на будівництво, вихідних даних для проектування, дозволу на виконання будівельних робіт, прийняття збудованого об’єкта в експлуатацію тощо;

─ особливі процедури застосування Правил, які включають надання спеціального дозволу на будівництво та відхилення від Правил;

─ громадське обговорення питань, пов’язаних із запровадженням та застосуванням Правил.

─ графічні матеріали Правил;

─ відповідальність фізичних і юридичних осіб за порушення Правил.

Типові правила мають структуру та включають основний текст, які  рекомендуються як основа місцевих правил забудови для міст Києва, Севастополя, міст обласного значення та міст республіканського значення АР Крим. Складання Правил для інших населених пунктів може здійснюватись на зазначеній основі з урахуванням особливостей в управлінні містобудуванням у населених пунктах відповідного рівня.

В Типових правилах враховані вимоги законодавства з регулювання містобудування та будівництва, охорони здоров’я населення та санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони навколишнього природного середовища та пам’яток природи, охорони культурної спадщини, пожежної безпеки, підзаконні нормативні акти Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади у відповідних галузях.

Типові правила містять додатки, в яких наведений перелік документів, що становлять нормативну базу їх складання та примірний перелік зон, на які поділяється Правилами територія населеного пункту за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок, а також для кожної зони - орієнтовний перелік таких видів забудови та іншого використання земельних ділянок.

Начальник Управління

містобудівної політики

А.Економов


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ