ДСТУ 7724:2015 Уголь каменный для коксования. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7724:2015 Уголь каменный для коксования. Технические условия
Дата начала действия01.10.2016
Дата принятия28.05.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 28.05.2015 № 45 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7724:2015
РазработчикУкраинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)
Принявший органУкраинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)
Дополнительные данные Срок введения в действие перенесен согласно приказу от 26.07.2016 № 211


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ДЛЯ КОКСУВАННЯ
Технічні умови

ДСТУ 7724:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Вугілля та продукти його перероблення» (ТК 92), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА БРИКЕТУВАННЮ ВУГІЛЛЯ» (ДП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ»), Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічній інститут (УХІН)»

РОЗРОБНИКИ: Ю.Васильєв, д-р техн. наук (науковий керівник); І.Дроздник, канд. техн. наук; І.Івоніна; Л.Іноземцева; Ю.Кафтан, канд. техн. наук; Д.Мірошниченко, канд. техн. наук; Н.Бідоленко; О.Моісеєнко; О.Рудавіна; П.Скляр, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю.Філіппенко, канд. техн. наук

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

5 Правила транспортування та зберігання

6 Методи контролювання

7 Правила приймання

8 Гарантії виробника

Додаток А Перелік параметрів, які зазначають у сертифікаті генетичних, технологічних та якісних характеристик вугілля згідно з Міжнародною системою кодифікації вугілля середнього та високого рангів (позначення згідно з ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77)

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ДЛЯ КОКСУВАННЯ
Технічні умови

УГЛИ КАМЕННЫЕ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
Технические условия

HARD COALS FOR COKING
Specifications

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на кам’яне вугілля марок ДГ, Г, ГЖП, ГЖ, Ж, К, ПС і П згідно з ДСТУ 3472 та продукти його перероблення (далі за текстом — вугілля), що використовують для коксування та для збагачення на підприємствах коксохімічної промисловості.

Вимоги щодо безпечності вугілля викладено в 3.4 та розділі 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2537-94 (ГОСТ 1932-93) (ІSО 622:1981) Паливо тверде. Методи визначення фосфору (ІSО 622:1981, ГОСТ 1932-93, IDТ)

ДСТУ 2600-94 (ГОСТ 10478-93) Паливо тверде. Методи визначення миш’яку (ІSО 601:1981, NEQ; ГОСТ 10478-93, IDТ)

ДСТУ 3472:2015 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація

ДСТУ 3528-97 (ГОСТ 8606-93) (ISО 334:1992) Паливо тверде мінеральне. Визначення вмісту загальної сірки. Метод Ешка (ISО 334:1992, ГОСТ 8606-93, IDТ)

ДСТУ 4096-2002 Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторного випробовування (ISО 1988:1985,ISO 5069-1:1983,ISО 5069-2:1983, NEQ)

ДСТУ 7493:2013 Вугілля буре, кам'яне, антрацит і вугільні брикети. Правила приймання за якістю

ДСТУ 7722:2015 Вугілля кам’яне. Метод визначення пластометричних показників

ДСТУ ГОСТ 9326:2003 (ИСО 587-97) Паливо тверде мінеральне. Методи визначання хлору (ГОСТ 9326-2002 (ИСО 587-97), IDТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1817-64 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Метод приготовления сборных проб (Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та брикети. Метод готування збірних проб)

ГОСТ 2059-95 (ИСО 351-96) Топливо твердое минеральное. Метод определения общей серы сжиганием при высокой температуре (Паливо тверде мінеральне. Метод визначання загальної сірки спалюванням за високої температури)

ГОСТ 6382-91 (ИСО 562-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода летучих веществ (Паливо тверде мінеральне. Методи визначання виходу летких речовин)

ГОСТ 11014-81 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренный метод определения влаги (Вугілля буре, кам’яне, антрацит та горючі сланці. Прискорений метод визначання вологи)

ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-97) Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности (Паливо тверде мінеральне. Методи визначання зольності)

ГОСТ 11055-78 Угли бурые, каменные и антрацит. Радиационные методы определения зольности (Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Радіаційні методи визначання зольності)

ГОСТ 12113-94 (ИСО 7404-5-85) Угли бурые, каменные, антрациты, твердые рассеянные органические вещества и углеродистые материалы. Метод определения показателей отражения (Вугілля буре, кам’яне, антрацити, тверді розсіяні органічні речовини та вуглецеві матеріали. Метод визначання показників відбиття)

ГОСТ 19242-73 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков (Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація за розміром кусків)

ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77) Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива (Паливо тверде мінеральне. Позначення показників якості та формули перерахування результатів аналізу для різних станів палива)

ГОСТ 27314-91 (ИСО 589-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги (Пали­во тверде мінеральне. Методи визначання вологи)

ГОСТ 30313-95 Угли каменные и антрациты (угли среднего и высокого рангов). Кодификация (Вугілля кам’яне та антрацит (вугілля середнього та високого рангів). Кодифікація)

ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила. Підприємства вугільної промисловості

ДСанПін Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 3.1 Для коксування використовують вугілля марок ДГ, Г, ГЖП, ГЖ, Ж, К, ПС та П згідно з ДСТУ 3472, з розмірами кусків згідно з ГОСТ 19242 та розмірами 0—100 мм.

 3.2 Вугілля має відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

 3.3 Збагачене вугілля поділяють на дві категорії якості за зольністю на сухий стан палива Ad та загальною сіркою на сухий стан палива Std.

 3.4 Масова частка хлору на сухий стан палива Cld має бути не більше ніж 0,6 %, масова частка миш’яку на сухий стан палива Asd — 0,02 %.

 3.5 Масову частку фосфору на сухий стан палива Pd у вугіллі, що використовують для виробниц­тва малофосфористого коксу, встановлюють за згодою між постачальником та споживачем.

 3.6 Вихід летких речовин на сухий беззольний стан палива Vdaf та середній довільний показник відбиття вітриніту Ror не є бракувальними, а слугують для додаткової характеристики вугілля.

 3.7 Для вугілля встановлюють кодове число та визначають додаткові параметри кодифікації згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації вугілля середнього та високого рангів. За результатами дослідження оформлюють сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик (див. додаток А).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Міжнародна система кодифікації вугілля середнього та високого рангів (ЕСЕ/СОАL/115).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com