ДСТУ 7721:2015 Газообразное топливо. Биогаз. Технические требования и методы контролирования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7721:2015 Газообразное топливо. Биогаз. Технические требования и методы контролирования
Дата начала действия01.08.2016
Дата принятия28.05.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 28.05.2015 № 45 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7721:2015
РазработчикИнститут возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины
Принявший органИнститут возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Газоподібне паливо
БІОГАЗ
Технічні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7721:2015

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України

РОЗРОБНИКИ: С. Кудря, д-р техн. наук; Г. Забарний, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Дубровін, д-р техн. наук; В. Лісничий, канд. техн. наук; С. Драгнєв, канд. техн. наук; Г. Гелетуха, канд. техн. наук; Ю. Матвєєв, фіз. мат. наук; Г. Четверик; П. Кучерук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП«УкрНДНЦ» України від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні показники та характеристики

4.1 Види біомаси для отримання біогазу

4.3 Класифікація біогазу за видами біомаси, використовуваної для його виробництва

4.4 Вимоги до біогазу

5 Вимоги щодо основних параметрів біогазу та методи їх оцінювання

5.1 Фізико-хімічні показники біогазу

5.2 Методи оцінювання показників біогазу

6 Вимоги щодо основних показників біогазу

7 Вимоги щодо безпеки

8 Правила транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Вимоги щодо охорони довкілля

11 Правила приймання

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО
БІОГАЗ
Технічні вимоги та методи контролювання

ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО
БИОГАЗ
Технические требования и методы контролирования

GASEOUS FUEL
BIOGAS
Technical requirements and methods of controlling

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на газоподібне паливо, а саме біогаз, який виробляють біогазові уста­новки різної потужності з біомаси сільськогосподарських і переробних підприємств, сміттєпереробних господарств, комунальних та міських очисних споруд.

Цей стандарт установлює вимоги до фізико-хімічних показників якості біогазу, який отримують під час анаеробного метанового зброджування з біомаси, та визначає методи їх контролювання на дер­жавних і комунальних господарських об’єктах та присадибних господарствах.

Цей стандарт рекомендовано використовувати державним та приватним підприємствам, які ви­робляють біогаз за допомогою біогазових установок на території України з різної за якістю вихідної си­ровини, різними способами підготування її до зброджування, за різних режимів перероблення. Вимоги до якості цього біогазу залежать від технології його подальшого використання у котлах, когенераційних установках, газових плитах для побутових цілей.

Цей стандарт придатний для сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів та парів термохімічних. Загальні технічні умови

ДСТУ 4313:2004 Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4314:2004 Газ природний горючий. Транспортування. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігроме­три з охолоджуваною поверхнею (ISO 6387:1981, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.085-82, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывоопасность. Общие требования (ССБП. Вибухонебезпечність. За­гальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація і методи випробування)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требо­вания (ССБП. Установки пожежогасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 5439-76 Газы горючие природные и искуственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА (Гази горючі природні та штучні. Метод визначення об’ємної частки компонентів на комплектах для газових аналізів типу КГА)

ГОСТ 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания (Гази природні горючі. Метод визначення питомої теплоти згоряння)

ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги (Гази горючі природні. Методи визначення вмісту водяної пари і точки роси вологи) ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптано- вой серы (Гази горючі природні. Методи визначення сірководню і меркаптанової сірки)

ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа «Воббе» (Гази горючі природні Розрахунковий метод визначення теплоти згоряння, відносної щільності та числа «Воббе»)

ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию (Гній рідкий. Ветеринарно-санітарні вимоги до оброблення, збе­рігання, транспортування й використання)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Метод визначення вологи і сухого залишку)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота (Добрива органічні. Методи визначення загального азоту)

ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным кало­риметром (Гази горючі природні. Метод визначення теплоти згоряння водяним калориметром)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Методы определения рН (Добрива органічні. Методи визначення рН)

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества (Добри­ва органічні. Методи визначення органічної речовини)

ДБН В 2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд газопостачання НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни згідно з ДСТУ 4313 і ДСТУ 4314 і наведені нижче терміни та ви­значення позначених ними понять.

3.1 біогаз

Суміш газів, що утворилася внаслідок анаеробного метанового збродження субстрату і склада­ється з метану (55—75) %, діоксиду вуглецю (25—45) %, сірководню та домішок водню, аміаку, оксидів азоту й інших газів

3.2 біомаса

Біологічно відновлювана речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (про­дукти або відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва) та технологічно пов’язаних з ним галузей промисловості) а також складова частина промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу

3.2.1 біореактор; метантенк

Теплоізольована вмістина, у якій відбувається анаеробне зброджування відповідно підготовленої вихідної сировини, оснащена пристроями для завантаження-вивантаження сировини, для накопичен­ня біогазу, для перемішування та для підігрівання сировини

3.2.2 анаеробне метанове зброджування біомаси

Мікробіологічний процес анаеробного (якщо немає повітря) розкладу органічних сполук під дією комплексу метаноутворювальних бактерій з утворенням кінцевих продуктів: біогазу, води та нероз­чинного залишку

3.3 субстрат

Види біомаси, відповідно підготовленої до зброджування механічним оброблянням та іншими способами (підігріванням, внесенням води, бактерій та інших складників), яку безпосередньо подають до біореактора

3.4 зброджена маса

Перетворений після анаеробного метанового зброджування субстрат відведений з біореактора.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СОУ 40.21-37.560:2007 Біогази для промислового і побутового використання. Вимоги та методи оцінювання

2 Правила пользования газом в народном хозяйстве (Правила користування газом у народному господарстві) Затв. Мін. газової промисловості СРСР 19.09.85

3 ГОСТ 23781-87 Газы горючие природные. Хроматографический метод определения компо­нентного состава (Гази природні горючі. Хроматографічний метод визначення компонентного складу).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com