ДСТУ 7831:2015 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений меди в однонормальной солянокислой вытяжке методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18974 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7831:2015 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений меди в однонормальной солянокислой вытяжке методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7831:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ 3847-82)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (СТ СЭВ 4276-83). С изменением № 1

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия. С изменениями № 1, 2

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ДСТУ 7270:2012 Метрология. Приборы взвешивающие эталонные. Общие технические требования, порядок и методы аттестации

ДСТУ EN 133:2005. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация (EN 133:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Качество воды. Определение градуировочных характеристик методик количественного химического анализа. Часть 1. Статистическое оценивание линейной градуировочной характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

Визначення вмісту рухомих сполук міді
в однонормальній солянокислій витяжці
методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7831:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: Я. Бородіна, канд. с.-г. наук; М. Мірошниченко, д-р біол. наук; О. Назаренко; B. Самохвалова, канд. с.-г. наук; Л. Ткаченко; А. Фатєєв, д-р с.-г. наук (науковий керівник); C. Швед; Т. Янковська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Апаратура і посуд

5 Реактиви

6 Вимоги щодо безпеки

7 Відбирання проб

8 Умови виконання вимірювань

9 Готування до аналізування

9.1 Готування ґрунту

9.2 Готування розчинів

9.3 Підготування атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань

9.4 Побудова градуювального графіка

10 Аналізування

10.1 Готування витяжки з ґрунту

10.2 Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок

11 Опрацювання результатів

12 Точність методу

13 Оформлення протоколу аналізування

Додаток А Вимоги до посуду та реактивів, що використовують під час аналізування

Додаток Б Очищення посуду та приготування реактивів

ВСТУП

Мідь дуже часто є у складі небезпечних для здоров’я людини забруднювальних речовин і опосередковано, через ґрунти та вирощену на них рослинну продукцію, шкодить здоров’ю людини. Вміст у ґрунтах рухомих сполук міді, потенційно доступних для поглинання кореневими системами рослин, — важливий показник для оцінення ступеня забруднення ґрунтів цим елементом.

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту в ґрунтах рухомих сполук міді, зв’язаних з ґрунтами міцніше, ніж ті, що переходять до ацетатно-амонійної буферної витяжки, на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.

Якщо результати визначення вмісту міді з використанням ацетатно-амонійного буферного розчину з pH 4,8 характеризують найбільш рухомі, доступні для безпосереднього поглинання кореневими системами рослин сполуки міді, то в однонормальний розчин соляної кислоти переходить, крім найбільш рухомих, частина міцнозв’язаних сполук елементів, зокрема й обмінних. Ці фракції характеризують потенційно доступні для поглинання рослинами кількості міді, тобто вони найпри- датніші для оцінювання техногенного забруднення ґрунтів важкими металами. Метод не можна застосовувати для аналізування карбонатних ґрунтів через значну похибку, спричинену реакцією соляної кислоти з карбонатами.

Загальноприйнятий метод визначення вмісту рухомих, потенційно доступних для поглинання кореневими системами рослин сполук міді у ґрунтах необхідний для встановлення нормативів їхнього вмісту в ґрунтах згідно зі статтею 165 Земельного кодексу України (у вигляді гранично допустимих концентрацій або інших санітарно-гігієнічних нормативів), які б забезпечили безпечне користування ґрунтами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення вмісту рухомих сполук міді в однонормальній
солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Определение содержания подвижных соединений меди в однонормальной
солянокислой вытяжке методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии

SOIL QUALITY
Determination of copper mobile compounds content in normal solution
of hydrochloric acid extract of by atomic-absorption spectrophotometry

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту рухомих сполук міді в однонормальній солянокислій витяжці у некарбонатних ґрунтах за Пейве та Ринькісом на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 133:2005 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначення градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ ISO 11843-2:2004 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 2. Метрологія у випадку лінійного калібрування (ISO 11843-2:2000, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання проб)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (Охорона природи. Ґрунти. Метод відбирання та підготування проб до хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізування)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия (Ацетилен розчинений та газоподібний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия (Вугілля активоване деревне дроблене. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия (Кислота сірчана особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия (Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 20298-74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия (Смоли іонообмінні. Катіоніти. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов (Ґрунти. Загальні вимоги до проведення аналізувань).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com