ДСТУ 7868:2015 Грунты и продукция растениеводства. Определение содержания радионуклидов цезия 137Cs методом спектрометрического анализа

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7868:2015 Грунты и продукция растениеводства. Определение содержания радионуклидов цезия 137Cs методом спектрометрического анализа
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7868:2015
РазработчикГосударственное предприятие «Днепропетровский областной производственно-технический центр стандартизации и метрологии «ДНИПРООБЛАГРОСТАНДАРТ»
Принявший органГосударственное предприятие «Днепропетровский областной производственно-технический центр стандартизации и метрологии «ДНИПРООБЛАГРОСТАНДАРТ»


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ 3847-82)

ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

ДСП 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами)

ДСТУ 2681-94 Метрология. Термины и определения

ДСТУ 4287:2004 Качество почвы. Отбор проб

ДСТУ 4601:2006 Семена масличных культур. Методы отбора проб. С изменением № 1

ДСТУ 7270:2012 Метрология. Приборы взвешивающие эталонные. Общие технические требования, порядок и методы аттестации

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Качество воды. Определение градуировочных характеристик методик количественного химического анализа. Часть 1. Статистическое оценивание линейной градуировочной характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гири классов точности E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 и M3. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний (OIML R 111-1:2004, IDТ)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

СаНПиН № 4630-88 Дополнение 3 к санитарным правилам и нормам охраны поверхностных вод загрязнения. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТА ПРОДУКЦІЯ
РОСЛИННИЦТВА
Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Сs
методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7868:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології «ДНІПРООБЛАГРОСТАНДАРТ», Дніпропетровський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

РОЗРОБНИКИ: Г. Бахметьєва, С. Жученко, І. Плахотній, Т. Руда, В. Сироватко, В. Хлудєєв (науковий керівник), Г. Хлудєєва

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Метод спектрометричного аналізу

6 Засоби вимірювання та допоміжні пристрої

7 Підготування до аналізування

7.1 Відбирання проб

7.2 Готування проби продукції рослинництва

7.3 Готування проби ґрунту

7.4 Готування аналізатора АМА-ОЗФ

8 Аналізування

9 Опрацювання результатів

10 Контролювання якості результатів вимірювання

11 Оформлення результатів

12 Вимоги до кваліфікації оператора

13 Вимоги щодо безпеки

14 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Порядок оцінювання розширеної невизначеності методу

Додаток Б Приклад протоколу обчислення сумарного бюджету невизначеності методом Монте-Карло за допомогою програми МS Ехсеll

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТА ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА
Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Сs
методом спектрометричного аналізу

ГРУНТЫ И ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Определение содержания радионуклидов цезия 137Сs
методом спектрометрического анализа

SOILS AND PRODUCTS OF PLANT-GROWER
Determination of content of cesium 137Сs radionuclides
by spectrometric analysis

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод спектрометричного аналізу для визначення вмісту цезію 137Сs у ґрунтах та продукції рослинництва.

1.2 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 13.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 4601:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ ISO 8258:2001 Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта (ISO 8258:1991, IDT)

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)

ДСТУ ISO 8466-2-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 2. Принцип оцінювання нелінійної градуювальної характеристики другого порядку (ISO 8466-2:1993, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання проб)

ГОСТ 10852-86 Семена масличные. Правила приёмки и методы отбора проб (Насіння олійне. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com