ДСТУ 7594:2014 Микроорошение. Капельное орошение плодовых культур. Общие требования и методы контроля

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7594:2014 Микроорошение. Капельное орошение плодовых культур. Общие требования и методы контроля
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия02.12.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 02.12.2014 № 1430 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, международных стандартов как национальных стандартов Украины, межгосударственных стандартов как национальных стандартов Украины, утверждение национальных стандартов Украины и изменений к национальным стандартам Украины, отмена национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7594:2014
РазработчикИнститут водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук (ИВПиМ НААН)
Принявший органИнститут водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук (ИВПиМ НААН)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Мікрозрошення
КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР
Загальні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7594:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПІМ НААН), Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБІП)

РОЗРОБНИКИ: Т. Зубенко; А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; О. Матвієць, канд. с.-г. наук; Л. Мацейко, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С. Усатий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до краплинного зрошення плодових культур

5.1 Умови застосування

5.2 Ґрунтові умови

5.3 Якість поливної води

5.4 Вологість кореневого шару ґрунту в садах на слаборослих підщепах

5.5 Вологість кореневого шару ґрунту в садах на сильнорослих підщепах

5.6 Гранично допустима глибина зволоження кореневого шару ґрунту

5.7 Строки та норма поливу

5.8 Інтенсивність водоподавання, тривалість міжполивного періоду та кількість поливів

5.9 Забезпечення технічними засобами

5.10 Розміщення поливальних трубопроводів та краплинних водовипусків

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Методи контролювання

Додаток А Схеми розміщення жорстких поливальних трубопроводів (ПТ) з інтегрованими краплинними водовипусками за краплинного зрошення плодового саду на слаборослих підщепах

Додаток Б Схема розміщення жорстких поливальних трубопроводів під ґрунтом із виведенням врізних краплинних водовипусків на поверхню за допомогою живників за краплинного зрошення плодового саду на сильнорослих підщепах

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІКРОЗРОШЕННЯ
КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР
Загальні вимоги та методи контролювання

МИКРООРОШЕНИЕ
КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
Общие требования и методы контроля

MICROIRIGATION
DRIP IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS
General requirements and control methods

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до краплинного зрошення плодових культур для забезпечення оптимальної вологості кореневого шару ґрунту та методи його контролювання.

1.2 Цей стандарт застосовний у галузі сільського господарства.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:1978) Вимірювання витрат води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 3. Методи і засоби випробувань

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів ДСТУ 7056:2009 Садівництво та ягідництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ISO 6107-1:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6707-1:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 10573-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту води в ненасиченій зоні. Метод глибинного нейтронного зонда (ISO 10573:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11276-2001 Якість ґрунту. Визначання тиску порової води. Метод з використанням тензіометра (ISO 11276:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 15709:2004 Якість ґрунту. Ґрунтова вода та ненасичена зона. Визначення, позначення та теорія (ISO 15709:2002, IDТ)

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения (Охорона природи. Гідросфера. Критерії та показники якості води для зрошення)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначення забруднювальних речовин)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначання вологості, максимальної гігроскопічної вологості й вологості стійкого в’янення рослин)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднень)

ВБН 33-5.5-01-97 Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях

ВНД 33-5.5-02-97 Якість води для зрошення. Екологічні критерії.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com