СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технические условия Украины. Руководство по типовому построению, изложению, оформлению, обозначению, принятию и введению в действие

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технические условия Украины. Руководство по типовому построению, изложению, оформлению, обозначению, принятию и введению в действие
Дата начала действия13.01.2016
Дата принятия13.01.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 13.01.2016 № 003
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа74.9-02568182-003:2016
РазработчикГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)
Принявший органГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Технічні умови України

НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ

СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016

Видання офіційне

Київ

ДП «Укрметртестстандарт»

2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково- виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: Бесараб Т.В., Крицька Є.М., Кузьменко Л.О., Любомирова Т.І., Місячний В.П. (керівник розробки), Місячна Б.В., Стрижак О.Л.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «Укрметртестстандарт» №003 від 13.01.2016

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Загальні положення

5 Настанови щодо типової побудови та викладення технічних умов

6 Правила позначання технічних умов

7 Перевірка, перегляд, внесення змін до технічних умов

8 Скасування чинності технічних умов

Додаток А Настанови щодо оформлення титульного аркуша технічних умов

Додаток Б Настанови щодо оформлення технічних умов

Додаток В Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов

Додаток Г Вимоги до викладення та оформлення змін до технічних умов

Додаток Д Вимоги до оформлення аркуша обліку змін технічних умов

 СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Технічні умови України

НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ

СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016

Чинний від 2016-01-13

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

В цьому стандарті надано методичні рекомендації щодо розроблення, побудови, викладення, оформлення, позначення технічних умов на продукцію, процеси, послуги (надалі - продукція), а також щодо надання їм чинності, перевірки, перегляду, внесення змін та скасування.

Цей стандарт можливо застосовувати під час розроблення технічних умов, які є складниками комплекту конструкторської документації з огляду на те, що його положення доповнюють та уточнюють вимоги ГОСТ 2.114.

Метою розроблення цього стандарту є створення умов для змістовної та формальної уніфікації технічних умов, що сприятиме спрощенню процедур та зниженню затрат на розроблення нових видів продукції (модифікацію існуючих).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

Закон України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-VII

Конвенція про права інвалідів, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї»;

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003

ДСТУ 1.5:2015 (ISO/ІЕС Directives Part 2:2011, NEQ) Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/ІЕС Guide 21-1:2005, NEQ;ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов

ДСТУ-Н ISO/ІЕС Guide 41:2004 Настанови стосовно паковання. Положення, спрямовані на задоволення потреб споживача

ДСТУ ISO/ІЕС Guide 50-2001 Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи

ДСТУ ISO/ІЕС Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів

ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію

ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения (Єдина система конструкторської документації. Електронні документа. Загальні положення)

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия (Єдина система конструкторської документації. Технічні умови)

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы (Єдина система конструкторської документації. Формати)

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (Єдина система конструкторської документації. Правила обліку і зберігання)

ГОСТ 2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений (Єдина система конструкторської документації. Правила внесення змін)

ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации.. Ремонтные документа (Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції. Основні положення)

ГОСТ 28388-89 Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения (Система оброблення інформації. Документа на магнітних носіях даних. Порядок виконання й обігу)

Примітка. При користуванні цим стандартом доцільно перевірити чинність нормативних документів за відповідними інформаційними ресурсами і покажчиками. Якщо до національного нормативного документа, на який є посилання в цьому стандарті, внесено зміни або його замінено новим нормативним документом треба застосовувати чинну редакцію нормативного документа.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому стандарті застосовуються терміни, встановлені у законах України «Про стандартизацію», «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї», а також в ДСТУ 2960, ДСТУ 3278, ДСТУ 3279.

Термін «законодавство» у цьому стандарті вживається у такому значенні:

законодавство - сукупності законів і інших нормативно-правових актів, які регламентують ту або іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. Термін «законодавство» включає закони та інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно- правові акти центральних органів виконавчої влади, а також чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Технічні умови — нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Технічні умови встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного постачання (виконання, надавання), та регулюють відносини між виробником (постачальником) і споживачем (користувачем).

4.2 Технічні умови розробляють на один конкретний вид (тип, марку, модель, виконання) продукції або групу однорідної продукції (групові технічні умови), що планується до випуску і призначена для реалізації (постачання).

Групові технічні умови складають на два або більше видів продукції, які характеризуються єдиним цільовим (функціональним) призначенням і спільністю сфери застосування, конструктивно- технологічних (технологічних) ознак, номенклатури основних показників якості, та класифікуються за одним кодом ДКПП, як правило, на рівні не менше п’ятого знаку.

4.3  Технічні умови розробляються:

- якщо їх розроблення передбачено законодавством або вони необхідні для забезпечення виконання вимог законодавства;

- за відсутності національних та (або) міждержавних стандартів на розроблювану продукцію або за необхідності конкретизації їхніх вимог;

- за необхідності доповнення та (або) посилення вимог чинних національних та (або) міждержавних стандартів на цю продукцію.

Технічні умови розробляються за рішенням розробника та (або) виробника продукції або на вимогу замовника (споживача) продукції.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com