Приказ от 26.02.1999 № 45 Об отраслевой комиссии по вопросам предотвращения и устранения возможных негативных последствий компьютерного кризиса в 2000 году

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19969 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 26.02.1999 № 45 Об отраслевой комиссии по вопросам предотвращения и устранения возможных негативных последствий компьютерного кризиса в 2000 году
Дата принятия26.02.1999
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа45
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Наказ № 21 від 2 лютого 1999 р

Наказ № 45 від 26 лютого 1999 р.

Про галузеву комісію з питань запобігання

та усунення можливих негативних наслідків

комп’ютерної кризи 2000 року

         З метою запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000року (далі - „проблема 2000”) пов’язаної з неадекватною обробкою дат в окремих системах управління, інформаційних системах та мережах, постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1999 р. № 218 утворена Державна комісія, затверджений її персональний склад та Положення про неї.

         Зазначеною постановою установлено, що інформаційне та методичне забезпечення Комісії здійснює робочий орган, який утворюється Державним агентством інформації. Центральні органи виконавчої влади зобов’язано утворити відповідні галузеві комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної криз 2000 року та затвердити положення про них.

         На виконання зазначеної постанови

НАКАЗУЮ:

         1. Утворити галузеву комісію Держбуду України з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року та затвердити Положення про неї згідно з додатками № 1 і № 2.

         2. Комісії забезпечити:

         - до 15 березня 1999 р. завершення обстеження стану та інвентаризації обчислювальної техніки, програмного забезпечення, систем управління, інформаційних систем та мереж;

         - розроблення до 25 березня 1999 р. за результатами обстежень та інвентаризації заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків „проблеми 2000” з розрахунками необхідних матеріальних, фінансових та людських ресурсів;

         - до 1 грудня 1999 р. виконання затверджених заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків „проблеми 2000”.

         3. Комісії після визначення обсягів видатків, пов’язаних з реалізацією заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків проблеми 2000”, подати до 1 квітня 1999 р. пропозиції Державній комісії з цього питання.

         4. Керівникам підприємств та організацій сфери управління Комітету:

         4.1. У тижневий термін утворити відповідні комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року та затвердити положення про них.

         4.2. Забезпечити проведення обстеження стану засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення і до 20 березня 1999 р. подати до Комітету узагальнену інформацію з цього питання з розрахунками необхідних матеріальних, фінансових та людських ресурсів.

         5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семчука Г.М.

Голова Комітету                                                В.М.Гусаков


Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держбуду України

від 26 лютого 1999 р. № 45

С К Л А Д

Галузевої комісії Держбуду України з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року

Семчук Г.М.

-

Заступник Голови Держбуду України (голова Комісії)

Краснобрижий Б.С.

-

Начальник Управління підвідомчих організацій Держбуду України (заступник голови Комісії)

Рода В.В.

-

Начальник Управління науково-технічного забезпечення Держбуду України (заступник голови Комісії)

Григор А.Ф.

-

Начальник Управління апарату, науково-технічної Ради, колегій та проблемно-аналітичної роботи Держбуду України

Щавінська Т.М.

-

Начальник Управління фінансування та бухгалтерського обліку Держбуду України

Болдаков О.І.

-

Завідуючих відділом Науково-дослідного інституту автоматизованих систем в будівництві „НДІАСБ”

Новіков Ю.В.

-

Директор Республіканського інформаційно-обчислювального центру

Дунаєв Б.Б.

-

Завідуючий відділом автоматики Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства - НДКТІ МГ

Брельгін Д.В.

-

Інженер системотехнік Республіканського інформаційно-обчислювального центру

Гибелинда В.Ф.

-

Заступник начальника Управління підвідомчих організацій, секретар Комісії


Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держбуду України

від 26 лютого 1999 р. № 45

ПОЛОЖЕННЯ

про галузеву комісію Держбуду України з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року

         1. Галузева комісія з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року (далі - Комісія) утворена для координації здійснюваних в Комітеті і в підвідомчих йому підприємствах та організаціях заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року (далі - „проблема 20002).

         2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

         3. Основними завданнями Комісії є:

         координація та контроль за здійсненням в Комітеті і в підвідомчих йому підприємствах та організаціях заходів, спрямованих на запобігання та усунення можливих негативних наслідків, пов’язаних з „проблемою 2000”;

         організація проведення робіт із запобігання та усунення можливих негативних наслідків „проблеми 2000” галузевого масштабу.

         4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

         здійснює загальну координацію робіт щодо з’ясування можливих негативних наслідків „проблеми 2000”, контроль за реалізацією галузевих заходів, пов’язаних з цією проблемою;

         організує проведення експертизи визначених підприємствами та організаціями Комітету обсягів робіт, пов’язаних із запобіганням та усуненням можливих негативних наслідків „проблеми 2000”, та готує пропозиції щодо їх фінансування до Державної комісії з цього питання;

         здійснює обмін інформацією, проведення роз’яснювальних заходів під час підготовки і реалізації прийнятих рішень з питань, пов’язаних з „проблемою 2000”;

         здійснює методичне керівництво і контроль за роботою відповідних комісій, створених на підприємствах та організаціях;

         вивчає обставини, що склалися, та готує пропозиції керівництву Комітету про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з проявом „проблеми 2000”;

         вносить пропозиції щодо залучення до виконання робіт з усунення негативних наслідків в установленому порядку наявні матеріально-технічні та інші ресурси;

         організує визначення шкоди, заподіяної господарській діяльності внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій галузевих масштабів, пов’язаних з проявом „проблеми 2000”.

         5. Комісія має право:

         вживати заходи щодо застосування сил і засобів. Призначених для виконання завдань із запобігання надзвичайним ситуаціям, пов’язаних з проявом „проблеми 2000”, та реагування на них;

         заслуховувати керівників підвідомчих підприємств та організацій з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

         одержувати від підприємств та організацій Комітету матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;

         залучати в установленому порядку до роботи з питань, пов’язаних з „проблемою 2000” фахівців з наукових та інших установ, в тому числі на договірних засадах.

         6. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - за його дорученням один із заступників.

         Голова Комісії та його заступники призначаються Головою Комітету.

         Голова Комісії має право:

         Приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з проявом „проблеми 2000”;

         Вносити пропозиції Голові Комітету про заохочення (нагородження) осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, пов’язаних з проявом „проблеми 2000”, та усунення їх наслідків.

         7. Комісія проводить засідання в залежності від обставин, пов’язаних із організацією та станом виконання заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків „проблеми 2000”.

         Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх її членів і оформляються протоколом, який підписують головуючий та секретар Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

         Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

         Рішення Комісії, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для виконання працівниками Комітету, керівниками підвідомчих підприємств та організацій.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ