СОУ-Н ЕЕ 20.622:2008 Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Сдача в ремонт и приемка из ремонта оборудования. Правила

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17314 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н ЕЕ 20.622:2008 Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Сдача в ремонт и приемка из ремонта оборудования. Правила
Дата начала действия14.12.2008
Дата принятия16.09.2008
СтатусДействующий
На заменуОСТ 34-38-567-87
Утверждающий документПриказ от 16.09.2008 № 469
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа20.622:2008
РазработчикГП «Львовское конструкторское бюро»
Принявший органГП «Львовское конструкторское бюро»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ.
ЗДАВАННЯ В РЕМОНТ ТА ПРИЙМАННЯ З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ
ПРАВИЛА

СОУ-Н ЕЕ.20.622:2008

Видання офіційне

Київ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством “Львівське конструктор­ське бюро"

2 РОЗРОБНИКИ: О.Лошак, Т. Харандюк

3 ВНЕСЕНО: Начальником відділу розвитку, координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Мінпаливенерго України, Ю. Орлов

4 УЗГОДЖЕНО: Першим заступником Міністра палива та енергетики України, О. Бугайов
Заступником Міністра палива та енергетики України, В. Лучніков
Директором Департаменту з питань електроенергети­ки Мінпаливенерго України, С. Меженний
Директором Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, В. Сокирам
Департаментом юридичного забезпечення, С. Насвіщук
Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики", В. Пержинський

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міністерства палива та енергетики України № 469 від 16.09.08, Ю. Продан

6 НА ЗАМІНУ: ОСТ 34-38-567-87 "Система технического обслужива­ния и ремонта электростанций. Порядок сдачи в капи­тальный ремонт и выдачи из капитального ремонта изделий, ремонтируемых на производственных базах ремонтных предприятий"

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЯННЯ: 2013 рік

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Здавання в ремонт

7 Приймання обладнання з ремонту

8 Вимоги до забезпечення безпеки праці і охорони довкілля

9 Гарантії виконавця

Додаток А. Акт готовності (підготовки) електростанції і ремонтних підприємств до капітального (середнього) ремонту установки

Додаток Б. Замовлення-заявіса

Додаток В. Рішення виконавця за замовлениям-заявкою замовника

Додаток Г. Акт на здавання в ремонт

Додаток Д. Акт дефектації

Додаток Е. Акт приймання-здавання

Додаток Є. Особливі вимоги до основного енергетич­ного обладнання при прийманні-здаванні з ремонту

Аркуш реєстрації змін

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ.
ЗДАВАННЯ В РЕМОНТ ТА ПРИЙМАННЯ З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ
Правила

Чинний з 14 грудня 2008 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цього нормативного документа “Система техніч­ного обслуговування і ремонту обладнання електростанцій. Зда­вання в ремонт та приймання з ремонту обладнання. Правила” (далі - Правила) поширюються на обладнання електростанцій, електричних та теплових мереж (ЕС).

1.2 Ці Правила обов'язкові для підприємств, установ, орга­нізацій (далі - підприємств), що належать до сфери управлін­ня Міністерства палива та енергетики, а також для всіх інших підприємств, які виконують роботи (послуги) по ремонту об­ладнання.

1.3 Правила встановлюють порядок здавання в ремонт та приймання з ремонту обладнання теплових електростанцій і йо­го складових частин, що ремонтуються на місцях їх встановлення або на ремонтних підприємствах Міністерства палива та енерге­тики України та інших підприємствах-незалежно від галузевого підпорядкування і форм власності.

1.4 Вимоги цих Правил поширюються також на проведення середнього ремонту обладнання.

1.5 Правила розроблені відповідно до основних принципів си­стеми управління якістю ДСТУ ІБО 9001 та визначають єдиний порядок здавання в капітальний ремонт (далі - ремонт) та при­ймання з ремонту обладнання, а також загальні вимоги до облад­нання, що здається в ремонт і видається з ремонту, в тому числі вимоги безпеки праці та охорони навколишнього середовища.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2389-94. Технічне діагностування та контроль тех­нічного стану. Терміни та визначення.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення.

ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

ДСТУ ІSО 9000-2001. Система управління якістю. Основні положення і словник.

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЕСКД. Експлуатаційні документи).

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы (ЕСКД. Ремон­тні документи).

ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД. Формы и правила оформления доку­ментов на технический контроль (ЕСТД. Форми і правила офо­рмлення документів на технічний контроль).

ГОСТ 3.1507-84 ЕСТД. Правила-оформления документов на испытания (Правила оформлення документів на випробування).

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопас­ности (ССБП. Шум. Загальні вимога безпеки).

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги).

ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (Система технічного об­слуговування та ремонту техніки. Терміни та визначення).

ГОСТ 22352-77. Гарантии изготовителя. Установление и ис­числение гарантийных сроков в стандартах и технических усло­виях. Общие .положения (Гарантії виробника. Встановлення та обчислення гарантійних термінів в стандартах і технічних умо­вах. Загальні положення).

ГОСТ 24278-85. Турбины паровые стационарные для тепло­вых электростанций. Общие технические требования. Транспор­тирование и хранение. Гарантии изготовителя (Турбіни парові стаціонарні для теплових електростанцій. Загальні технічні ви­моги. Транспортування та зберігання. Гарантії виготовлювача).

ГОСТ 30773-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отхода­ми. Этапы технологического цикла. Основные положения. (Ре­сурсозбереження. Поводження з відходами. Етапи технологічно­го циклу. Основні положення).

СОУ- МПЕ...... “Система технічного обслуговування і ремонту обладнання електростанцій. Номенклатура і комплектність нор­мативно-технічних конструкторських ремонтних документів”.[1]

НПАОГІ 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуата­ції парових і водогрійних котлів.

HПАОП 0.00-1.11-98. Правила будови і безпечної експлуата­ції трубопроводів пари, і гарячої води.

НПАОП 0.00-5.12-01. Інструкція з організації безпечного ве­дення. вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухоне­безпечних об’єктах.

НАОП 1.1.10-6.16-87. Рекомендації щодо застосування засо­бів індивідуального захисту для робітників і службовців і органі­зації догляду за ними.

НПАОП 40.1-1.01-2000. Правила безпечної експлуатації еле­ктроустановок.

НПАОП 40.1-1.02-01. Правила безпечної експлуатації тепло­механічного обладнання електростанцій і теплових мереж.

НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації елект­роустановок споживачів.

НАПБ В.01.034-2005/111. Правила пожежної безпеки в компа­ніях, на підприємствах і в організаціях енергетичної галузі України.

ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних ста­нцій і мереж.

ГКД 34.20.661-2003. Правила організації технічного обслуго­вування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростан­цій та мереж.

РД 34.30.310. Методические указания по проверке и испыта­ниям автоматических систем регулирования и защиты паровых турбин (Методичні вказівки з перевірки та випробування авто­матичних систем регулювання парових турбін).

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. Норми випробування електро­обладнання.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному докуме­нті, та визначення позначених ними понять: .

3.1 Випробування - експериментальне визначення якісних і (або) кількісних характеристик властивостей об’єкта випробу­вань як результат дії на його функцію при моделюванні об’єкта (Визначення включає оцінювання і (або) контроль)

3.2 Відмова - подія, яка полягає у втраті об’єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об’єкта

Примітка. Відмова - подія, на відміну від “несправності”, що є станом та причиною відмови (ДСТУ 2860).

3.3   Дефект - кожна окрема невідповідність об’єкта встанов­леним вимогам (ДСТУ 2860)

3.4  Капітальний ремонт - ремонт, що виконується для відно­влення справності і повного або близького до повного віднов­лення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких йо­го частин, включаючи базові (ГОСТ 18322)

3.5 Модернізація обладнання - зміна конструкції діючого облад­нання, яка забезпечує покращення його показників призначення, підвищення надійності, зниження енергетичних, матеріальних ви­трат і трудових ресурсів при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті, а також з метою можливості застосування при експлуата­ції дешевших (недефіцитних) видів палива, сировини, матеріалів

3.6  Неплановий ремонт - ремонт, який здійснюється без по­переднього призначення (ГОСТ 18322)

3.7  Оцінка технічного стану обладнання - процес визначення відповідності параметрів технічного стану обладнання встанов­леним технічним вимогам

3.8 Плановий ремонт - ремонт, який здійснюється у відповідно­сті з вимогами нормативно-технічної документації (ГОСТ 18322)

3.9  Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин (ГОСТ 18322)

3.10  Система технічного обслуговування і ремонту обладнан­ня, будівель і споруд електростанцій та мереж (СТОІР) - сукуп­ність взаємопов’язаних засобів, технічного обслуговування та ремонту документації, і виконавців, необхідних для підтримки і відновлення якості обладнання, будівель і споруд, встановлених на електростанціях та мережах, що входять до цієї системи

3.11 Середній ремонт - ремонт, що виконується для відновлення справності і часткового відновлення ресурсу обладнання із заміною або відновленням складових частин обмеженої номенклатури і конт­ролем технічного стану складових частин, який виконується в обсязі, встановленому в нормативно-технічній документації (ГОСТ 18322)

Примітка. Значення частково відновлюваного ресурсу вста­новлюється в нормативно-технічній документації.

3.12 Справність - стан об’єкта, за яким вій здатний виконува­ти усі функції (ДСТУ 2860)

3.13 Технічне діагностування - визначення технічного стану об’єкта з визначеною точністю (ДСТУ 2389)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com