ДСТУ ISO 11200:2008 Акустика. Шум, создаваемый машинами и оборудованием. Рекомендации по использованию базовых стандартов по определению уровней звукового давления на рабочем месте и в других характерных точках (ISO 11200:1995, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19064 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 11200:2008 Акустика. Шум, создаваемый машинами и оборудованием. Рекомендации по использованию базовых стандартов по определению уровней звукового давления на рабочем месте и в других характерных точках (ISO 11200:1995, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия22.12.2008
Дата отмены действия 01.01.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN ISO 11200:2015 (EN ISO 11200:2014, IDT)
Утверждающий документПриказ от 22.12.2008 № 493 "Об утверждении национальных стандартов Украины, изменения к национальному стандарту, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказы Госпотребстандарта от 27.12.2006 г. N 375 и от 19.02.2008 г. № 62"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа11200:2008
РазработчикНациональный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда (ННИИПБОТ)
Принявший органНациональный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда (ННИИПБОТ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Акустика
ШУМ,
УТВОРЮВАНИЙ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів
звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках

(ISO 11200:1995, IDT)
ДСТУ
ISO 11200:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП), Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індиві­дуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Кононенко, канд. техн. наук (науковий керів­ник); М, Лисюк, канд. техн. наук; І. Подобєд, канд. техн. наук; О. Михайленко; В. Волков; Є. Махно; М. Ємець

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11200:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках) з технічною поправкою ISO 11200.1995/ Cor. 1:1997

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вибір відповідного стандарту для визначання рівнів тиску випромінюваного звуку

5 Вибір характерних точок

Додаток А Коротка характеристика стандартів на визначання рівнів тиску випромінюваного звуку

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11200:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках) з технічною поправкою ISO 11200:1995/Cor. 1:1997. Технічну поправку внесено безпосередньо у текст стандарту і позна­чено подвійною рискою зліва на березі проти відповідного тексту.

ISO 11200 було розроблено технічним комітетом ISO/TC 43 «Акустика», підкомітетом SC 1 «Шум».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 11200:1995, інформацію стосовно цього стандарту долучено до «Національного вступу»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Націо­нальний вступ», першу сторінку, розділ «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— стандарт доповнено структурним елементом «Зміст» для зручності користувача;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 11200:1995

µРа

LpC,реак

Lpео,Т

LpAео,Т

LpAFmax

dB

W

pW

m

Познаки в цьому стандарті

мкПа

LpC,пік

LреаквТ

LрAеаквТ

LрAFмакс

дБ

Вт

пВт

м

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Додаток А цього стандарту є обов’язковим, додаток В — довідковим.

Міжнародні стандарти ISO 3740:1980, ISO 3741:1988, ISO 3743-1:1994, ISO 3743-2:1994, ISO 3744:1994, ISO 3745:1977, ISO 3746:1995, ISO 3747:1987, ISO 4871, ISO 7779:1988, ISO 11203:1995, ISO 11204:1995, ISO/TR 11690-3 та IEC 60804:1985, на які є посилання у цьому стандарті, прий­нято в Україні як національні ДСТУ ISO 3740:2007 (ISO 3740:2000, IDT), ДСТУ ISO 3741:2004 (ISO 3741:1999, IDT), ДСТУ ISO 3743-1:2007 (ISO 3743-1:1994, IDT), ДСТУ ISO 3743-2:2007 (ISO 3743-2:1994, IDT), ДСТУ ISO 3744:2005 (ISO 3744:1994, IDT), ДСТУ ГОСТ 31273:2006 (ИСО 3745:2003), ДСТУ ISO 3746:2005 (ISO 3746:1995, IDT), ДСТУ ISO 3747:2008 (ISO 3747:2000, IDT), ДСТУ ISO 4871:2008 (ISO 4871:1996, IDT), ДСТУ ISO 7779:2005 (ISO 7779:1999, IDT), ДСТУ ISO 11203:2008 (ISO 11203:1995, IDT), ДСТУ ISO 11204:2008 (ISO 11204:1995, IDT), ДСТУ ISO/TR 11690-3:2008 (ISO/TR 11690-3:1997, IDT) та ДСТУ IEC 60804:2004 (IEC 60804:2004, IDT) відповідно. Замість ска­сованого ISO 2204:1979 треба користуватися ISO 12001:1996.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті і які не прийнято як на­ціональні стандарти України, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

0 ВСТУП

0.1 Керування шумом машин чи устатковання вимагає ефективного обміну акустичною інфор­мацією між виробником, монтажником і ко­рис­ту­ва­чем машин чи устатковання. Цю акустичну інфор­мацію отримують з вимірювань. Ці вимірювання корисні, якщо їх проведено за точно визначених умов, відповідно до певних акустичних показників та з використовуванням стандартизованих приладів.

Для характеристики звукового випромінювання машин і устатковання використовують дві ве­личини, які доповнюють одна одну. Одна з них — рівень звукової потужності, інша — рівень зву­кового тиску у характерній точці. Міжнародними стандартами, які характеризують основні методи визначання рівня звукової потужності, є ISO 3740-—ISO 3747, ISO 9614-1 і ISO 9614-2.

Цей стан­дарт започатковує серію з чотирьох стандартів, що характеризують різні методи визначання рівнів тиску випромінюваного звуку машин і устатковання. Рівні тиску випромінюваного звуку — рівні зву­кового тиску в одній чи більше точках, розташованих поблизу машини чи устатковання, зумовлено виключно шумом, випромінюваним машиною або устаткованням, що виконує характерну для нього функцію за певних умов роботи і встановлення у визначеному акустичному середовищі. Умови роботи та встановлення під час випробовування мають бути ідентичні тим, які було використано під час визначання рівнів потужності звуку.

Точки, про які йдеться у цій серії стандартів, охоплюють робочі місця, визначені методиками дослідження шуму конкретних машин (за умови їхньої наявності), на яких перебуває один або кілька операторів машини, та інші точки, де перебувають час від часу інші особи. Точки можуть роз­міщуватися поблизу машин, у кабінах або в інших огороджених місцях більш чи менш віддалених від машини.

Рівні тиску випромінюваного звуку можуть бути спричинені машиною, що працює постійно в одному або послідовно в різних режимах або можуть бути усередненими значеннями для певного робочого циклу; вони не є усередненими значеннями за повний робочий день, протягом якого машина виконувала різні функції, працювала в різних режимах або зазнавала змін робочої навантаги.

Рівні тиску випромінюваного звуку та рівні потужності звуку використовують для декларування шумового випромінювання за визначених умов, визначання відповідності декларованим величи­нам, порівняння шуму, утворюваного машинами різних типів та розмірів, порівняння з гранични­ми значеннями, визначеними в договорі про придбання або в правилах, проектування заходів щодо зниження шуму від машин та запобігання впливу шуму на працівників.

Для багатьох виробів рівень потужності звуку є основним показником для порівняння шумо­вого випромінювання. Правила дослідження шуму та конкретні правила декларування мають ви­значати основний показник для порівняння. Виклад методик вимірювання виробничої шумової експозиції працівників не є метою цих стандартів.

До цієї серії входять три стандарти, у яких викладено методики безпосереднього вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку в різних середовищах (ISO 11201, ISO 11202 і ISO 11204), та четвертий (ISO 11203), у якому наведено методики визначання рівнів тиску випромінюваного звуку за рівнем звукової потужності.

Застосовуючи ці стандарти для вимірювання шуму конкретного устатковання, необхідно ви­брати стандарт, який є придатним для цього виду машин чи устатковання та відповідає меті дослі­дження. Цей стандарт є настановами для ухвалення такого рішення.

0.2 Серія стандартів, для якої цей стандарт виконує функції вступу, охоплює ISО 11201, ISО 11202, ISО 11203 та ISО 11204. Методи визначання рівнів тиску випромінюваного звуку, опи­сані в ISО 11201—ISO 11204, поширюються на всі види машин і устатковання. Проте тільки один з цих стандартів може бути застосований для вимірювання шуму машин та устатковання певного виду і розміру, або за наявності певних обмежень.

Стандарти ISО 11201—ISО 11204 складають систему основних стандартів, які характеризують акустичні умови і прилади, які використовують, описують методики, яких треба дотримуватися, і надають загальну інформацію про встановлення і роботу досліджуваної машини під час визна­чання рівнів тиску випромінюваного звуку. Зазвичай виміряні рівні тиску звуку відрізняються від тих, які б мали місце під час роботи машини чи устатковання за виробничих обставин, де середови­ще впливатиме на рівень тиску випромінюваного звуку. Вибір стандартів для визначання рівня, потужності звуку може, з міркувань зручності, впливати на вибір стандартів для визначання рівнів тиску випромінюваного звуку. Тому краще одночасно вибирати стандарти для визначання цих двох показників випромінюваного шуму.

0.3 Цей стандарт є одним із серії, у якій конкретизовано різні методи визначання шуму, утво­рюваного частинами машин чи устатковання, або складанними одиницями такого устатковання. Нижче наведено три категорії стандартів цієї серії:

а) стандарти на методи визначання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях та в інших характерних точках.

Крім цього стандарту, до цієї категорії входять (див. таблицю 1):

— ISO 11201 визначає технічний метод вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку машин та устатковання в істотно вільному полі над звуковідбивальною площиною без поправки на середовище;

— ISО 11202 визначає наближений метод для вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку машин та устатковання на місці з введенням поправки на середовище за спроще­ним методом;

— ISО 11203 встановлює два альтернативні методи визначання рівнів тиску випромінюва­ного звуку машин та устатковання за рівнем потужності звуку,

— ISО 11204 визначає метод вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку машин та ус­татковання з результатами технічного або на­бли­же­но­го ступеня точності;

b) стандарти на методи визначання рівнів потужності звуку;

—- ISО 3740 містить настанови щодо вибору методики визначання потужності звуку, ство­рюваного машинами та устаткованням;

— ISО 3741—ISО 3747 встановлюють методи визначання рівнів потужності звуку машин та устатковання за звуковим тиском;

— ISО 9614 (частини 1 і 2) встановлюють методи визначання рівнів тиску випромінюваного звуку машин та устатковання за інтенсивністю звуку;

c) методики дослідження шуму:

Методики дослідження шуму для певного виду машин чи устатковання регламентують:

— метод визначання рівнів потужності звуку;

— метод визначання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях та в інших ха­рактерних точках;

— розміщення робочих місць;

— умови встановлення та роботи досліджуваної машини для визначання показників випро­мінюваного звуку;

— метод підтвердження відповідності декларованих показників випромінюваного звуку

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
ШУМ, УТВОРЮВАНИЙ МАШИНАМИ
Й УСТАТКОВАННЯМ
Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів
звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках

АКУСТИКА
ШУМ, СОЗДАВАЕМЫЙ МАШИНАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
Рекомендации по использованию базовых стандартов по определению уровней
звукового давления на рабочем месте и в других характерных точках

ACOUSTICS
NOISE EMITTED BY MACHINERY AND EQUIPMENT
Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission
sound pressure levels at a work station and at other specified positions

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить стислий огляд базових стандартів з визначання рівнів тиску випроміню­ваного звуку для всіх видів машин та устатковання на робочих місцях та в інших характерних точ­ках, а також настанови щодо вибору стандарту, придатного для певного типу машин та устатковання. Наведені настанови стосуються лише повітряних звуків і можуть бути застосовані для розроблення методик дослідження шуму, а також дослідження шуму за відсутності методик.

Важливо, щоб методики дослідження шуму різних конкретних видів машин та устатковання було розроблено та їх використовували відповідно до вимог цих основних стандартів. Такі стан­дартизовані методики дослідження шуму мають містити детальні вимоги до умов установлення та роботи машин того типу, до якого належить досліджувана машина, а також вимоги щодо розміщен­ня робочих місць та інших характерних точок відповідно до цих стандартів. Отримані у такий спосіб показники можна також використовувати для визначання та перевіряння рівнів тиску випроміню­ваного звуку згідно з ISО 4871.

Примітка 1. У будь-якій визначеній точці, що стосується певної машини в даних умовах установлення і роботи, рівні тиску випромінюваного звуку, визначені за методами, наведеними у ISО 11201—ISО 11204, зазвичай будуть нижчими за рівні звуко­вого тиску, виміряні для тієї самої машини у типовому виробничому приміщенні, у якому її експлуатують Це зумовлено ревер­берацією та впливом шуму інших машин Методику обчислення рівнів звукового тиску поблизу машини, яка працює одна у ви­робничому приміщенні, наведено у ISО 11690-3. Різниця у визначених величинах є в межах від 1 дБ до 5 дБ, проте в екстре­мальних ситуаціях вона може бути більшою.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання нормативних документів, поданих нижче. У разі недатованих посилань треба ко­рис­ту­ва­тись останнім виданням наведених доку­ментів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів

ISO 2204 1979 Acoustics — Guide to International Standards on the measurement of airborne acoustical noise and evaluation of its effects on human beings

ISO 3740 1980 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Guidelines for the use of basic standards

ISO 3741 1988 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources - Precision methods for broad-band sources in reverberation rooms

ISO 3742 1988 Acoustics —- Determination of sound power levels of noise sources — Precision methods for discrete-frequency and narrow-band sources in reverberation rooms

ISO 3743-1 1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 1 Comparison method for hard-walled test rooms

ISO 3743-2 1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 2 Methods for special reverberation test rooms

ISO 3744 1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3745 1977 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms

ISO 3746 1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 3747 1987 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Survey method using a reference sound source

ISO 9614-1 1993 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 7 Measurement at discrete points

ISO 9614-2 —Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2 Measurement by scanning

ISO 11201 1995 Acoustics —- Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at work stations and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 11202 1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at work stations and at other specified positions — Survey method in situ

ISO 11203 1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at work stations and at other specified positions — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level

ISO 11204 1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at work stations and at other specified positions — Method requiring environmental corrections

ISO 12001 1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code

IEC 60651 1979 Sound level meters

IEC 60804 1985 Integrating averaging sound level meters

IEC 60942 1988 Sound calibrators

IEC 61260 —2) Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISО 2204 1979 Акустика Настанова до міжнародних стандартів на вимірювання рівня повітря­ного шуму і оцінювання його впливу на людей

ISО 3740 1980 Акустика Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму Настанова щодо користування основними стандартами

ISО 3741 1988 Акустика Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму Точні методи для широкосмугових джерел у ревербераційних камерах

ISО 3742.1988 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму. Точні методи для дискретно-частотних та вузькосмугових джерел у ревербераційних камерах

ISО 3743-1.1994 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму. Технічні мето­ди для невеликих рухомих джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод для твердостінних випробувальних камер

ISО 3743-2:1994 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму з використан­ням звукового тиску. Технічні методи для невеликих рухомих джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер

ISО 3744:1994 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму за допомогою ви­мірювання звукового тиску. Технічний метод вимірювання в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною

ISО 3745:1977 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму. Точні методи вимі­рювання у заглушених і напівзаглушених камерах

ISО 3746:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму за допомогою ви­мірювання звукового тиску. Розрахунковий метод вимірювання на вимірювальній поверхні, що огинає джерело шуму над звуковідбивальною площиною

ISО 3747:1987 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму. Наближений ме­тод з використанням еталонного джерела шуму

ISО 9614-1:1993 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках

ISО 9614-2:—1) Акустика. Визначання рівнів потужності звуку джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання за допомогою сканування

ISО 11201:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами і устаткованням. Визначання рівня звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Технічний метод вимірювання в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною

ISО 11202:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами і устаткованням. Визначання рівня звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Наближений метод вимірювання на місці

ISО 11203:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами і устаткованням. Визначання рівня звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем потужності звуку

ISО 11204:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами і устаткованням. Вимірювання рівня звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод з урахуванням попра­вок на умови середовища

ISО 12001:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами і устаткованням. Настанова щодо розробляння і оформлювання методик дослідження шуму

ІЕС 60651:1979 Шумоміри

ІЕС 60804:1985 Шумоміри інтегрувально-усереднювальні

ІЕС 60942 1988 Акустичні калібратори

ІЕС 61260:—2) Електроакустика. Фільтри з частотними смугами в одну октаву і частину октави.

1), 2) Опубліковано.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито нижченаведені терміни та визначення позначених ними понять. Де­тальніші визначення можна знайти у методиках дослідження шуму для окремих типів машин й устатковання.

3.1 випромінювання (emission)

Повітряний звук, утворюваний певним джерелом шуму (наприклад, досліджуваною машиною).

Примітка 2. Показники випромінюваного шуму можуть бути зазначені на етикетці виробу і/або в його технічній харак­теристиці Основними показниками випромінюваного шуму є: рівень потужності випромінюваного звуку джерел та рівні звуко­вого тиску на робочому місці і/або в інших характерних точках поблизу джерела шуму (у разі потреби)

3.2 тиск випромінюваного звуку; р (emission sound pressure)

Звуковий тиск у певній точці поблизу джерела шуму, що працює у визначених режимах експ­луатації і умовах установлення на звуковідбивальній площині; враховують фонові шуми та відбиті звуки, відмінні від звуків, відбитих від площини або кількох площин, урахування яких передбаче­но методикою вимірювання. Вимірюють у паскалях

3.3 рівень тиску випромінюваного звуку; Lp (emission sound pressure level)

Помножений на десять десятковий логарифм відношення квадрата звукового тиску p2(t) до квадрата відлікового звукового тиску р02, зваженого для певного відрізка часу і з певним частот­ним зважуванням, вибраним згідно з IЕС 60651. Визначають у децибелах. Відліковий звуковий тиск — 20 мкПа.

Примітка 3. Використовують також:

— максимальний А зважений рівень тиску випромінюваного звуку з F-зважуванням за часом: LрAFмакс;

— С-зважений рівень пікових значень тиску випромінюваного звуку: LpC,пік.

Рівень тиску випромінюваного звуку визначають у певних точках за методикою випробування конкретної групи машин; за відсутності такої методики визначання проводять за однією з методик, викладених у стандартах серії ISO 11200

3.4 потужність звуку; W (sound power)

Потужність випромінювання у повітря звукової енергії за одиницю часу. Вимірюють у ватах

3.5 рівень звукової потужності; Lw (sound power level)

Помножений на десять десятковий логарифм відношення виміряної звукової потужності до відлікової звукової потужності. Визначають у децибелах.

Потрібно зазначати, чи проводили частотне зважування, чи вимірювання проводили у частот­них смугах.

Відлікове значення звукової потужності 1 пВт (1 пВт = 10-12 Вт).

Примітка 4. A-зважений рівень звукової потужності позначають LWA

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 1996-1:1982 Acoustics — Description and measurement of environmental noise — Part 7: Basic quantities and procedures

2 ISO 4871:—3) Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

3 ISO 7779:1988 Acoustics — Measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment

4 ISO/TR 11690-3:—4) Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery — Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms.

3), 4) Опубліковано.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com