ДСТУ 7369:2013 Сточные воды. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19076 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7369:2013 Сточные воды. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения
Дата начала действия01.01.2014
Дата принятия22.08.2013
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 17.4.3.05-86
Утверждающий документПриказ от 22.08.2013 № 1010 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7369:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Мелиорация и водное хозяйство» (ТК 145)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Мелиорация и водное хозяйство» (ТК 145)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ 7981:2015 Перец стручковый острый свежий. Технические условия

ДСТУ 8107:2015 Салат свежий. Технические условия

ДСТУ 8147:2015 Капуста брокколи свежая. Технические условия

ДСТУ 8454:2015 Удобрения органические. Методы определения органического вещества

ДСТУ 8556:2015 Саженцы древесных растений с закрытой корневой системой. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Общие требования

ДСТУ 8558:2015 Семена деревьев и кустарников. Методы определения посевных качеств (всхожести, жизнеспособности, доброкачественности)

ДСТУ 8594:2015 Кукуруза сахарная свежая (початки). Технические условия

ДСТУ 8595:2015 Лук-порей свежий. Технические условия

ДСТУ 8596:2015 Сельдерей молодой свежий. Технические условия

ДСТУ 8606-1:2015 Вода природных источников. Защита от загрязнения. Часть 1. Основные положения

ДСТУ 8624:2016 Укроп свежий. Технические условия

ДСТУ 8727:2017 Осадок сточных вод. Подготовка органо-минеральной смеси с осадка сточных вод

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЧНІ ВОДИ
Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

ДСТУ 7369:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ), Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)

РОЗРОБНИКИ: М. Вашкулат, д-р мед. наук; С. Гаркавий, д-р мед. наук; Є. Дегодюк, д-р с.-г. наук; В. Дишлюк, канд. с.-г. наук; Т. Сало, канд. с.-г. наук; Є. Скрильник, канд. с.-г. наук; П. Хоружий, д-р техн. наук; А. Чорнокозинський, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Чорнокозинська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.4.3.05-86)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до якості стічних вод

5 Вимоги до якості осадів стічних вод

6 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Обчислення допустимої дози внесення осадів для удобрювання сільськогосподарських культур за вмістом азоту

Додаток Б Обчислення допустимої дози внесення осадів у ґрунт залежно від вмісту в них важких металів

Додаток В Гранично допустимі концентрації (ГДК) важких металів та їх фоновий вміст в основних типах ґрунтів зон Лісостепу і Степу

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЧНІ ВОДИ
Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

WASTE WATER
Requirements for waste water and its sediments for irrigation and fertilization

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні вимоги до стічних вод та їхніх осадів, які використовують для зрошування та удобрювання.

1.2 Цей стандарт поширюється на стічні води міст (суміші господарсько-побутових, виробничих, атмосферних, а також близьких до них за складом виробничих стічних вод) та осади, що утворюються у процесі очищання міських стічних вод, і продукцію переробки їх (добрива) на основі осадів (далі - осади).

1.3 Стандарт не поширюється на стічні води та осади виробництв хімічної галузі промисловості, зокрема хімічного волокна, хімічних засобів захисту рослин, нафтохімічних підприємств тощо, а також відходів тваринницьких комплексів.

1.4 Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання, що мають право постачати і використовувати зазначені стічні води та їхні осади для зрошування та удобрювання у сільському господарстві, зокрема й квітникарство, зелене будівництво, у лісових розсадниках, а також для біологічної рекультивації порушених земель.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота (Добрива органічні. Методи визначання загального азоту)

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора (Добрива органічні. Метод визначання загального фосфору)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Метод определения pH (Добрива органічні. Метод визначання pH)

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества (Добрива органічні. Методи визначання органічної речовини)

ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 міські стічні води

Змішані господарсько-побутові та виробничі стічні води, а також води, відведені із забудованої території, що утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів, які надходять для очищання на міські каналізаційні очисні споруди

3.2 осади стічних вод

Суміш твердих часток з органічних і мінеральних речовин, що випадають у осад у процесі первинного очищання міських стічних вод методом відстоювання (сирі осади), та мікроорганізмів, які брали участь у процесі біологічного очищання стічних вод і виведених з технологічного процесу (надлишковий активний мул)

3.3 продукція на основі осадів

Осади, перероблені біотехнологічними, зокрема й компостуванням, фізичними та хімічними методами (органо-мінеральні суміші, органо-мінеральні біоактивні добрива), що відповідають вимогам цього стандарту

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Рекомендации по использованию осадков городских сточных вод в зеленом строительстве и сельском хозяйстве. - П., 1987. - 27 с. (Рекомендації щодо використання осадів міських стічних вод у зеленому будівництві і сільському господарстві).

2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве. - М., 1991. - С. 45-50 (Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно-допустимий вміст (ОДВ) хімічних речовин у ґрунті).

3 Русаков В., Мерзлая Г. Эколого-гигиенические условия использования осадков сточных вод в земледелии // Токсиколог, вестн. - 1995. - № 2. - С. 6-9 (Еколого-гігієнічні умови використання осадів стічних вод у землеробстві).

4 Физиология сельскохозяйственных растений. Т.2. Минеральное питание. Рост и развитие. Эмбриогенез и органогенез. - М.,1967. - 481 с. (Фізіологія сільськогосподарських культур. Т.2. Мінеральне живлення. Ріст і розвиток. Ембріогенез і органогенез).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com