Решение от 15.07.2004 № 457/1867 "Решение КГС "Об урегулировании процедуры передачи в пользование земельных участков в городе Киеве"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 15.07.2004 № 457/1867 "Решение КГС "Об урегулировании процедуры передачи в пользование земельных участков в городе Киеве"
Дата принятия15.07.2004
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа457/1867
РазработчикКиевский городской председатель


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про врегулювання процедури передачі в користування

 земельних ділянок в місті Києві*

Рішення № 457/1867 від 15 липня 2004 року

Враховуючи зміни, які відбулися в національному законодавстві у галузі регулювання земельних відносин та з метою забезпечення ефективного і оперативного вирішення питань землекористування відповідно до положень законодавства України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент розгляду питань щодо набуття та реалізації права користування землею в м. Києві згідно з додатком.

Встановити, що Регламент розгляду питань щодо набуття та реалізації права користування землею в м. Києві набуває чинності з дня його опуб­лікування.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 26.06.2003 № 512/672 "Про порядок надання земельних ділянок у корис­тування в м. Києві".

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 рішення Київської міської ради від 14.03.2002 №313/1747 "Про затвердження Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві".

4. Визнати такими, що втратили чинність, розділи 3, 4 Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами у м. Києві, затверд­женого рішенням Київської міської ради від 14.03.2002 № 313/1747.

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення Київської міської ради від 21.12.2000 № 118/1095 "Про орендну плату за землю в м. Києві".

6. Внести зміни до пункту 2 рішення Київської міської ради від 28.11.2002 № 118/278 "Про припинення управлінню капітального будівництва Київської міської державної адміністрації права користування земельними ділянками": слова "зарахувати до земель запасу відповідних категорій" замінити словами; "вважати міськими землями, не наданими у власність чи користування".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Київського міського голову.

Київський міський голова

                                                                                       О. Омельченко

_____________________________________________

*Газета Київської міської ради "Хрещатик".

  Випуск № 25 (299), вівторок, 16 серпня 2005 року


            Додаток до рішення Київської міської

                                                                           ради від 15 липня 2004 року

                                                                                           №  457/1867

Регламент розгляду питань щодо набуття та реалізації права

користування землею в місті Києві

Розділ 1. Загальна частина

Глава 1. Основні положення

Стаття 1.   Завдання та сфера дії Регламенту розгляду питань

                    щодо набуття та реалізації права користування землею

                    в місті Києві

        1. Регламент розгляду питань набуття та реалізації права користування землею в м. Києві (далі - Регламент) визначає загальні положення і вста­новлює особливості та процедуру надання в постійне користування та передачі в оренду земельних ділянок в м. Києві фізичним та юридичним особам та оформлення права користування землею на підставі прийнятих Київською міською радою рішень.

   2. Цей Регламент розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Водного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про землеустрій", "Про основи місто­будування", "Про планування і забудову територій", Про архітектурну діяль­ність", "Про охорону навколишнього середовища", "Про охорону культурної спадщини", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про охорону археологічної спадщини" з метою реалізації права на землю фізич­ними та юридичними особами.

3. Дія цього Регламенту не поширюється на випадки:

- надання земельних ділянок у користування для розміщення малих архітектурних форм;

- надання земельних ділянок у користування для короткотермінового (до шести місяців) розміщення сезонних (влітку) об'єктів громадського харчу­вання;

- надання земельних ділянок у користування під забудову для об'єктів торгівлі, що розміщуються на зупинках громадського транспорту;

- надання земельних ділянок у користування для розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

4. Цей Регламент є обов'язковим для виконання всіма розташованими у місті Києві органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприєм­ствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також грома­дянами, які постійно або тимчасово проживають в м. Києві та бажають отри­мати земельну ділянку у постійне користування, в оренду або змінити цільове призначення земельної ділянки.


    Стаття 2. Терміни та визначення

У цьому Регламенті наведені далі терміни і визначення вживаються в такому значенні:

зацікавлена особа - фізична або юридична особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування і має на це право згідно з законодавством України;

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

землевпорядна організація - суб'єкт господарювання, який відповідно до вимог законодавства України має ліцензію на виконання землевпорядних, топографо-геодезичних та картографічних робіт;

користування земельною ділянкою - використання земельної ділянки відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством, з метою господарювання на ній, спо­рудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд;

об'єкти містобудування - функціональні території м. Києва (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культур­ної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, кому­нікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архі­тектурної діяльності;

оренда землі - засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;

постійне користування землею - право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку. Право постійного користування земельною ділян­кою із земель державної та комунальної власності набувають лише підпри­ємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності, а також громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки - вид документації із землеустрою, яка розробляється у випадках, передбачених законодавством, що є підставою для виникнення за рішенням Київської міської ради прав на землю і визначає місце розташування земельної ділянки, її розмір та цільове призначення, правовий режим, обмеження та обтяження землекористування і складається з текстових та графічних частин;

технічна документація із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду - вид документації із землеустрою, що розробляється у випадках, коли земельна ділянка передається в оренду без розробки проекту земле­устрою щодо відведення земельної ділянки з підстав, визначених законо­давством;

технічна документація із землеустрою щодо оформлення права користу­вання земельною ділянкою - вид документації із землеустрою, яка розроб­ляється у випадках, якщо оформляється право користування земельною ділянкою відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про земельну реформу" від 18.12.90 № 563-ХІІ або у зв'язку із переходом прав на будівлі та споруди, розташовані на цій земельній ділянці, без зміни цільового призначення земельної ділянки. Оформлення права на земельну ділянку можливе виключно за умови, якщо ця земельна ділянка надавалась зацікавленій особі до введення у дію Земельного кодексу Української РСР (до 15 березня 1991 року) або якщо попередній власник будівель та споруд оформив в установленому порядку правовстановлюючі документи на землю;

правовстановлюючі документи на земельну ділянку - державний акт на право власності на землю, державний акт на право постійного користування землею, договір на право тимчасового користування землею, договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договір оренди землі;

розпорядні документи про надання земельної ділянки - рішення органів які відповідно до повноважень, визначених законодавством, надають земель­ні ділянки у користування або власність;

цільове призначення земельної ділянки - віднесення земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України до земель тієї чи іншої категорії,

Глава 2. Клопотання (заява) до Київської міської ради

про надання в постійне користування або передачу в оренду

 земельної ділянки

Стаття 3. Подання клопотання (заяви) про надання в постійне

                      користування або передачу в оренду земельної ділянки

     1. Зацікавлена особа, яка має намір одержати земельну ділянку в оренду або у постійне користування, звертається з відповідним клопотанням (заявою) до Київради згідно з додатком 1 до цього Регламенту.

2. Розгляд та реєстрація таких клопотань (заяв) покладається на прий­мальню Київської міської ради з земельних питань. Матеріально-технічне за­безпечення цієї приймальні покладається на Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі­ністрації).

3. До клопотання (заяви) про надання у користування земельної ділянки додаються документи, що обґрунтовують її розмір, призначення та місце розташування, а також документи з відомостями про зацікавлену особу згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цього Регламенту.

4. Зацікавлена особа має право подати до Київської міської ради разом з клопотанням (заявою) документи, що підтверджують її ділову репутацію та фінансову спроможність.

Стаття 4. Документи, що обґрунтовують розмір, призначення

та місце розташування земельної ділянки

      1. Документи, що обґрунтовують розмір, призначення та місце розташу­вання земельної ділянки, можуть бути надані у вигляді;

а) документів, самостійно підготовлених зацікавленою особою, в тому числі шляхом отримання офіційної інформації про правовий статус, допустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обме­ження забудови окремої земельної ділянки;


б) документів, підготовлених підприємствами та організаціями, визначе­ними зацікавленими особами.

2. Зацікавлена особа самостійно визначає, у якому вигляді подаються документи, що обґрунтовують розмір, призначення та місце розташування земельної ділянки.

3. Службовим особам органів державної влади та місцевого самовря­дування забороняється надавати підприємствам та організаціям будь-які переваги в отриманні інформації про правовий статус, допустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки.

           

   Стаття 5. Документи щодо земельної ділянки в місті Києві,

                                підготовлені зацікавленою особою самостійно.

                                Отримання офіційної інформації

     1. Документи, самостійно підготовлені зацікавленою особою, мають обо­в'язково містити викопіювання з чергового плану міста, надане Головним уп­равлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), інші матеріали, які, на думку зацікавленої особи, обґрунтовують розмір, призна­чення та місце розташування земельної ділянки.

2. Для отримання документів з офіційною інформацією про правовий ста­тус, допустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки зацікавлена особа має право звернутись до Київської міської ради або до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА), Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради і КМДА). Головного управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА); управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київської міської санітарно-епідеміологічної станції, організації комунальної власності "Інститут генерального плану м. Києва", комунального підприєм­ства "Київський інститут земельних відносин", інших організацій.

3. Документи з офіційною інформацією надаються зацікавленій особі в місячний термін з дня надходження звернення безоплатно, за винятком ін­формації, надання якої віднесено законодавством до платних послуг.

4. Документи з офіційною інформацією, надані зацікавленій особі за її зверненням, не повинні містити вимог щодо погодження проекту відведення земельної ділянки (погодження місця розташування об'єкта містобудування) з підприємствами, установами, організаціями, якщо це прямо не передбачено законами України.

5. Підготовка і надання документів з офіційною інформацією здійснюються без отримання згоди на будівництво та згоди на це власника або користувача земельної ділянки.

6. Відповідно до отриманої офіційної інформації фізичні та юридичні особи мають право у порядку, визначеному законодавством України, виконувати передпроектні роботи (ескізні, пошукові, концептуальні).


Стаття 6.  Підготовка документів щодо земельної ділянки

                   в місті Києві підприємствами та організаціями,

                   що визначені зацікавленою особою

     1. Для підготовки документів з інформацією про правовий статус, до­пустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки з метою одержання земель­ної ділянки у користування зацікавлена особа має право звертатися до під­приємств та організацій на свій вибір.

2. Умови та терміни підготовки інформації визначаються договором, укладеним замовником із виконавцем цих робіт.

3. Підготовка підприємствами та організаціями документів з інформацією не виключає права зацікавленої особи на звернення для отримання офіційної інформації.

4. Обов'язковою складовою документів з інформацією має бути викопіювання з чергового плану міста на час звернення зацікавленої особи, надане Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА).

     

  Стаття 7.  Обов'язкові вимоги до документів,

                          що додаються до клопотання (заяви)

     1. До клопотання (заяви) про надання в постійне користування або пере­дачу в оренду земельної ділянки обов'язково додаються:

а) викопіювання з чергового плану міста земельної ділянки, щодо якої звертається зацікавлена особа, та план земельної ділянки в масштабі 1:2000 або 1:500 з визначенням орієнтовних меж земельної ділянки;

б) інформація про бажане цільове призначення земельної ділянки:

в) інформація про основне функціональне призначення об'єкта інвесту­вання (будівництва) та про його складові частини і бажані основні техніко-економічні показники об'єкта з визначенням основних характеристик його за­будови (поверховість, площа, кількість мешканців для житлових будинків тощо);

г) інформація про правовий статус будівель чи споруд, якщо такі розта­шовані на земельній ділянці;

д) копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку;

е) копії розпорядних документів про надання земельної ділянки (за від­сутності правовстановлюючих документів).

За відсутності документів, визначених у пунктах "д" та "є", зацікавлена особа подає довідку Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо відсутності в архіві документів з відведення відповідної зе­мельної ділянки.

2. Копії всіх документів, які додаються до клопотання (заяви), завіряються печаткою зацікавленої особи, а статутні та реєстраційні документи зацікав­леної особи засвідчуються нотаріально.

3. Порядок та підстави для розробки містобудівного обгрунтування визначаються Правилами забудови міста Києва.


Розділ II. Розгляд клопотань (заяв) зацікавлених осіб

  та розробка документації із землеустрою

Глава 3. Розгляд клопотань (заяв) зацікавлених осіб

     Стаття 8. Надання згоди на розробку документації із землеустрою

     1. Клопотання (заява) про надання земельної ділянки у постійне корис­тування або передачу в оренду реєструється приймальнею Київради із земельних питань у день надходження і протягом доби або наступного дня після вихідних днів подається Київському міському голові або заступнику міського голови - секретарю Київради для розгляду.

2. Реєстраційний номер клопотання (заяви) у приймальні Київради є одночасно реєстраційним номером цього звернення у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА). 

З.  Клопотання (заява), подане до Київської міської ради, Київський міський голова або заступник міського голови - секретар Київради протягом п'яти робочих днів з дня надходження направляють із відповідним дорученням до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для підготовки проекту висновку постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування:

а) згоди на розроблення документації із землеустрою згідно з додатком З до цього Регламенту;

б) проекту повідомлення зацікавленій особі про відмову у задоволенні клопотання (заяви).

4. Постійна комісія Київради з питань містобудування та землекористу­вання в двотижневий термін розглядає проект висновку із проектами доку­ментів, підготовленими Головним управлінням земельних ресурсів виконав­чого органу Київради (КМДА).

5. Якщо постійна комісія Київради з питань містобудування та земле­користування погоджується з проектами документів, підготовленими Голов­ним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), то за результатами розгляду головою комісії підписується висновок і в день розгляду, але не пізніше наступного робочого дня, передається до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА).

6. Якщо постійна комісія Київради з питань містобудування та земле­користування не погоджується з проектами документів, підготовленими Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) і то за результатами розгляду постійна комісій подає витяг з протоколу комісії, який підписується головою комісії в день розгляду, але не пізніше наступного робочого дня, і у день підписання передається до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для підготовки згоди або повідомлення відповідно до висновку комісії.

7. На підставі витягу із протоколу постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування Головне управління земельних ресур­сів виконавчого органу Київради (КМДА) подає разом із висновком постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування на розгляд


Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради один із документів, зазначених у пункті першому цієї статті.

8. Київський міський голова або заступник міського голови - секретар Київради на підставі висновку постійної комісії Київради з питань місто­будування та землекористування протягом одного тижня підписує згоду на розроблення документації із землеустрою або повідомлення про відмову в задоволенні клопотання (заяви).

9. Підставами для відмови на розроблення документації із землеустрою можуть бути:

а) обставини, внаслідок яких розміщення об'єкта містобудування є недо­цільним з екологічних, санітарних, соціально-економічних, містобудівних, ін­ших підстав, передбачених законодавством;

б) інші обставини, безпосередньо передбачені у нормативно-правових актах.

Відмова у наданні згоди має бути обгрунтованою і містити посилання на підстави, передбачені законодавством.

10. Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради у разі незгоди з висновком постійної комісії протягом одного тижня повертає його із своїми зауваженнями для повторного розгляду.

11. Згода або відмова передається до приймальні Київради з земельних питань для видачі зацікавленій особі або її уповноваженому представнику.

12. Копія згоди або відмови надсилається до Головного управління зе­мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

13. Видача згод або відмов здійснюється кожного робочого дня.

14. Згода не гарантує позитивного рішення Київської міської ради з пи­тання відведення земельної ділянки. У згоді відповідно до вимог законодав­ства України можуть бути зазначені попередні умови надання земельної ділянки.

15. У разі надходження двох або більше клопотань (заяв) на одну земельну ділянку до отримання зацікавленою особою згоди право на земельну ділянку набувається на конкурентних засадах відповідно до законодавства України, крім випадків, коли розробляється технічна документація із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою.

  

   Стаття 9.  Підстави для розроблення та вимоги до документації

                        із землеустрою

     1. Підставою для розроблення документації із землеустрою є згода Київ­ського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради та технічне завдання на розробку відповідної документації із землеустрою, погоджене з Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА).

2. Особи, які отримали відповідно до цього Регламенту згоду на розроб­лення документації із землеустрою, мають право звертатися із відповідним замовленням до землевпорядних організацій.


3. Умови і терміни розроблення докуметації із землеустрою визначаються договором, укладеним між замовником і виконавцем цих робіт (земле­впорядною організацією).

4. Землевпорядна організація може приступати до розроблення документації із землеустрою після отримання згоди та затвердження зацікав­леною особою (замовником) технічного завдання на розроблення відповідної документації із землеустрою.

Глава 4. Вимоги до документації із землеустрою,

особливості її розгляду та погодження

   Стаття 10. Терміни та умови розроблення документації

                        із землеустрою

     1. Термін дії згоди на розроблення документації із землеустрою становить чотири місяці з дня її підписання Київським міським головою або заступником міського голови - секретарем Київради.

Погоджена документація із землеустрою разом із супроводжувальним листом подається землевпорядною організацією до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для розгляду, під­готовки проекту рішення Київської міської ради та його передачі до Київської міської ради для прийняття відповідного рішення в порядку, визначеному розділом 4 цього Регламенту. Якщо документація із землеустрою не буде подана у визначений строк до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), то згода втрачає чинність і відповідна земельна ділянка включається до переліку земельних ділянок, права на які набуваються на конкурсних засадах в порядку, визначеному законодавством.

Остаточне рішення щодо затвердження переліку земельних ділянок, права на які набуваються на конкурсних засадах, приймається Київською міською радою.

До переліку земельних ділянок, права на які набуваються на конкурсних засадах, не включаються земельні ділянки, які перебувають у власності (користуванні) юридичних і фізичних осіб, а також забудовані земельні ділянки.

За заявою зацікавленої особи термін дії згоди при розробці технічної доку­ментації із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою, а також щодо забудованих земельних ділянок може бути продов­жений Київським міським головою або заступником міського голови - секретарем Київради, але не більше ніж на чотири місяці.

2. Тип документації із землеустрою визначається технічним завданням на розробку відповідної документації із землеустрою і може бути визначений як:

-   проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

-   технічна документація із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду;

     - технічна документація із землеустрою щодо оформлення права корис­тування земельною ділянкою.

3. Документація із землеустрою складається з текстової та графічної частин.


4. Документація із землеустрою виготовляється з дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки відпо­відної документації із землеустрою.

5. При розробці документації із землеустрою, визначеної у пункті 2 цієї статті, землевпорядною організацією на підставі технічного завдання Голов­ного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) виконуються роботи щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості) та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку відповідно до положень Закону України "Про землеустрій" та відповідних підзаконних нормативних актів.

Ці матеріали додаються до землевпорядної документації із землеустрою, визначеної в пункті 2 цієї статті, окремою книгою.

6. Якщо земельна ділянка передається в оренду, то документація із зем­леустрою, яка подається на розгляд Київської міської ради, може містити істотні умови до договору оренди землі, погоджені із зацікавленою особою, для їх затвердження на сесії Київської міської ради.

     Стаття 11.  Вимоги до текстової частини документації

                          із землеустрою

    Текстова частина документації із землеустрою має містити:

а) підстави розроблення документації із землеустрою:

б) завдання замовника на розроблення документації із землеустрою;

в) копії документів, які були додані до клопотання (заяви) про надання згоди на розроблення документації із землеустрою, що обґрунтовують роз­мір, призначення та місце розташування земельної ділянки;

г) документи щодо правового статусу земельної ділянки;

д) документи щодо існуючих та можливих обмежень та обтяжень;

е) письмові висновки осіб, що погоджують документацію із землеустрою (додаються у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

є) письмові висновки осіб щодо можливості передачі земельної ділянки в оренду (додаються у разі розроблення технічної документації із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду);

ж) пояснювальна записка з матеріалами, що обґрунтовують проектне рі­шення або без таких матеріалів;

з) документи про зацікавлену особу (згідно з переліком);

й) інші матеріали, передбачені законодавством;

і) інші матеріали, які на думку землевпорядної організації мають бути долученими до документації.

   

Стаття 12. Вимоги до пояснювальної записки документації

                         із землеустрою

1. Пояснювальна записка має містити комплексний аналіз всіх матеріалів, шо містяться в документації із землеустрою.


   

     2. У пояснювальній записці обов'язково аналізуються:

     а) надані замовником документи, у тому числі матеріали, що обґрунтовують розмір, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки;

б) обмеження і обтяження, викладені у висновках осіб, які погоджують проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або дають свої висновки щодо можливості передачі земельної ділянки в оренду;

     к) існуючий характер землекористування в районі розташування земельної ділянки;

   д) прийняте рішення стосовно меж земельної ділянки, яка проектується для відведення;

е) результати польового обстеження земельної ділянки та фактичного стану її господарського використання;

     є) стан зелених насаджень та їх приналежність;

     ж) викопіювання з чергового плану міста;

      з) картографічні  матеріали;

      й}відомості про правовий статус земельної ділянки, суміжних земле­власників та землекористувачів;

      і) цільове призначення земельної ділянки;

      ї) формування меж земельної ділянки;

      й) формування меж обмежень та обтяжень;

к) розрахунки площ контурів угідь в розрізі землекористувань та складання експлікації угідь;

 л) грошова оцінка земельної ділянки.

3. За необхідності у пояснювальній записці викладається пропонований порядок вирішення майнових питань щодо земельної ділянки, будівель та споруд, іншого нерухомого майна, яке планується знести (перенести) під час забудови. При викладенні такого порядку може мати місце посилання на документи, які дають можливість вирішити майнові питання (договори, угоди, інші правочини, гарантійні листи, рішення суду, висновки комісій тощо).

 4. До пояснювальної записки додаються:

4.1. Матеріали, що обґрунтовують проектне рішення, зокрема:

а) експлікація земель в розрізі землекористувачів та угідь;

б) розрахунок грошової оцінки земельної ділянки з визначенням розміру земельного податку чи орендної плати;

в) розрахунки втрат сільськогосподарського або лісогосподарського ви­робництва та збитків землекористувачів або землевласників у разі, коли від­ведення земельної ділянки здійснюється за рахунок сільськогосподарських та лісових угідь (у випадках, передбачених законодавством).

Розрахунок втрат сільськогосподарського та лісогосподарського вироб­ництва проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1279 "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогос­подарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшко­дуванню" на підставі розробленої документації із землеустрою.

4.2. Архівні матеріали, які дають змогу визначити користувачів земельної ділянки, щодо якої розробляється документація із землеустрою.


4.3. Акт обстеження зелених насаджень (за їх наявності), складений за заявою зацікавленої особи управлінням охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за участю землекористувача (балансоутримувача).

    

Стаття 13. Вимоги до графічної частини і документації

                         із землеустрою

     1. Графічна частина документації та землеустрою має містити:

 а) викопіювання з чергового плану міста;

 б) топографічний план у масштабі 1:500 з варіантом розміщення об'єкта;

 в) план відведення земельної ділянки з ситуаційною схемою розташування об'єкта в районі забудови;

 г) план земельної ділянки з визначенням наявних та можливих обмежень і обтяжень;

д) фрагменти схеми економіко-планувальних зон із зазначенням місця розташування земельної ділянки, номера, назви економіко-планувальної зони та базової вартості 1 кв. м землі;

е) креслення, що відображає перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).

2. Обов'язковими елементами плану земельної ділянки є ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту або чергового плану міста, креслення земельної ділянки, передбаченої до від­ведення, експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, реквізити організації-виконавця, засвідчені печаткою.

3. План земельної ділянки складається на основі чергового плану міста на час складання проекту плану і включає в себе підготовчий та проектний етапи.

4. Фрагмент схеми економіко-планувальних зон виконується на основі схеми вулично-шляхової мережі із зазначенням місця розташування земель­ної ділянки, меж економіко-планувальних зон, їх номерів, зони дії локальних факторів базової вартості 1кв.м землі.

5. На плані земельної ділянки з визначенням наявних та можливих об­межень і обтяжень вказуються земельна ділянка, що відводиться, частини земельної ділянки, на яких діють обмеження і обтяження, їх межі, лінійні роз­міри та площа.

Стаття 14. Розгляд та погодження проекту землеустрою

  щодо відведення земельної ділянки

1. Землевпорядна організація або зацікавлена особа забезпечує по­годження розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), Головним управлінням містобудування, архітектури та ди­зайну міського середовища виконавчого органу Київради (КМДА), Головним управлінням охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт виконавчого органу Київради (КМДА), управлінням охорони навко­лишнього природного середовища виконавчого органу Київради (КМДА), Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією, іншими підприєм-


ствами, установами та організаціями, землекористувачами та власниками земельних ділянок, з якими відповідно до вимог законодавства необхідно погодити проект.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується зазначеними органами в порядку, визначеному законодавством України, шляхом надання ними письмового висновку або здійснення запису "погоджено", засвідчених підписом уповноваженої особи та скріплених печат­кою. Надання письмових висновків є обов'язковим за наявності обмежень або обтяжень.

    

Стаття 15. Розгляд та погодження технічної документації

                         із землеустрою щодо передачі земельної ділянки

                         в оренду

1. Технічна документація із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду розробляється у випадках, коли земельна ділянка передається в оренду без розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян­ки з підстав, визначених законодавством відповідно до статті 124 Земельного кодексу України та статті 15 Закону України "Про оренду землі".

2. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА.) узагальнює подані матеріали та погоджує технічну документацію із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду і готує відповідний проект рішення Київської міської ради.

    

Стаття 16. Розгляд та погодження технічної документації

                         із землеустрою щодо оформлення права користування

                         земельною ділянкою

1. Технічна документація із землеустрою щодо оформлення права корис­тування земельною ділянкою не підлягає погодженню із органами, визна­ченими в статті 14 цього Регламенту.

2. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) має право направити до міських служб запити з метою з'ясування можливих термінів та умов землекористування.

3. Технічна документація із землеустрою щодо оформлення права корис­тування земельною ділянкою складається з текстової та графічної частин і повинна відповідати вимогам, встановленим до документації із землеустрою, що зазначені у статтях 11 -13 цього Регламенту.

4. Технічна документація із землеустрою щодо оформлення права корис­тування земельною ділянкою обов'язково має містити нотаріально засвідчені копії таких документів:

а) про правовий статус будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці;

б) правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

5. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) узагальнює подані матеріали, надає висновок щодо можливості оформлення права користування земельною ділянкою та готує відповідний проект рішення Київської міської ради і обґрунтування до нього.


    

Стаття 17. Порядок надання висновків про погодження проекту

                         землеустрою щодо відведення земельної ділянки

                         або про можливість передачі земельної ділянки в оренду

1. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки органами, визначеними у пункті першому статті 14 цього Регламенту, здійс­нюється шляхом розгляду цього проекту.

2. Розгляд питання щодо можливості передачі земельної ділянки в оренду відповідно до статті 15 цього Регламенту здійснюється шляхом розгляду плану земельної ділянки, що передається в оренду, з ситуаційною схемою розташування об'єкта в районі забудови, графічних та інших матеріалів, що обґрунтовують розмір земельної ділянки, її місце розташування та цільове призначення.

3. При підготовці висновку забороняється вимагати надання висновків. актів обстеження, інших погоджень від будь-яких комерційних (госпрозра­хункових) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх підпорядкування, мети або предмету обстеження, якщо це безпосе­редньо не передбачено законодавством.

4. Органи, що погоджують проект землеустрою щодо відведення зе­мельної ділянки або надають висновки щодо можливої передачі земельної ділянки в оренду, протягом двох тижнів приймають позитивне або негативне рішення. За необхідності протягом зазначеного терміну готують свої вис­новки, кожний окремо і незалежно від висновків інших установ, організацій і підприємств, та надають їх представникам зацікавленої особи під розпис.

5. Особи, які погоджують, можуть вимагати надання висновків інших під­приємств, установ, організацій тільки у випадках, безпосередньо передба­чених законодавством. За бажанням зацікавленої особи така вимога надається у письмовій формі.

6. За наявності обмежень і обтяжень висновки осіб, які погоджують, мають містити посилання на конкретні положення нормативно-правових актів.

7. Клопотання землекористувача про припинення права користування має містити однозначно сформульовану відмову від права користування, площу земельної ділянки, щодо якої припиняється право користування, та умови припинення права користування земельною ділянкою.

8. Висновок має ґрунтуватися на вимогах нормативно-правових актів, містити посилання на їх конкретні норми.

9. У висновках забороняється висувати вимоги щодо отримання додатко­вої інформації, інших висновків, погоджень, актів обстеження від підприємств, установ та організацій, якщо це прямо не передбачено законами України, висувати зустрічні вимоги щодо надання (передачі) у власність або користу­вання майна чи коштів.

      

  Стаття 18. Оскарження відмови щодо передачі у користування

                             земельної ділянки

1. У разі надання негативного висновку зацікавленим особам обов'язково надаються письмові роз'яснення та відповідні рекомендації.

2. Негативний висновок зацікавлена особа може оскаржити у судовому порядку або звернутися із відповідною скаргою до виконавчого органу Київради чи до постійної комісії Київради з питань містобудування та землеко­ристування.

   

   

Стаття 19. Одержання висновку землевпорядної експертизи

     при розробці проекту землеустрою щодо

     відведення земельної ділянки

    1. Державна експертиза землевпорядної документації здійснюється по об'єктах, які їй підлягають, органами та посадовими особами в порядку, виз­наченому Земельним кодексом України, Законом України "Про державну экспертизу землевпорядної документації" та іншими нормативно-правовими актами.

2. Землевпорядна організація після погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з органами, визначеними у пункті першому статті 14 цього Регламенту, передає його до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), яке передає його виконавцю державної землевпорядної експертизи із супроводжувальним листом.

3. Державна землевпорядна експертиза проводиться в термін до 20 робочих днів.

4. Про наслідки державної землевпорядної експертизи надається висновок.

Розділ III. Рішення Київської міської ради про надання

 земельної ділянки у користування

Глава 5. Підготовка проекту рішення та розгляд

Київською міською радою питання про надання у користування

 земельних ділянок

     Стаття 20. Подання документації із землеустрою до Головного

                         управління земельних ресурсів виконавчого органу

                         Київради (КМДА)

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки після отримання висновку землевпорядної експертизи, технічна документація із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду після погодження в установленому порядку питання можливості передачі земельної ділянки в оренду, технічна документація із землеустрою щодо оформлення права користування земельною ділянкою після її розробки подаються землевпорядною організацією до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для підготовки проекту рішення Київської міської ради. Одночасно землевпорядна організація передає зазначену документа­цію в електронному вигляді для внесення до бази даних у форматі, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу  Київради (КМДА).

2. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради КМДА) здійснює комплексний аналіз документації із землеустрою та, за умови її відповідності законодавству, готує проект рішення Київської міської ради.

3. Проект рішення Київської міської ради підписується заступником голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на якого покладені обов'язки здійснення повноважень Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адмі­ністрації) в частині регулювання земельних відносин.

4. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) має право подавати проект рішення Київради із відповідним правовим та нормативно-технічним обгрунтуванням.

    

Стаття 21. Підготовка проекту рішення Київради

1. Проект рішення Київради, підготовлений Головним управлінням земель­них ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), погоджується із Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА), юридичним управлінням виконавчого органу Київради (КМДА) і за поданням заступника голови КМДА - начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) подається до постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування для розгляду.

2. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА) погоджує проект рішення Київради тільки в частині, що стосується залучення коштів інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста за нормативами, затвердженими Київрадою, з метою поліпшення фінан­сового забезпечення комплексної забудови міста.

3. Зауваження (заперечення) Головного управління економіки та інвес­тицій виконавчого органу Київради (КМДА) мають стосуватися тільки тих пунктів проекту рішення, в яких порушуються конкретні нормативи залучення коштів, затверджені Київрадою.

4. Юридичне управління виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) погоджує проект рішення Київради в частині дотримання нормативно-пра­вових актів з цих питань без надання висновку щодо доцільності чи ефек­тивності ухвалення конкретного рішення.

5. Зауваження (заперечення) Головного управління економіки та інвес­тицій виконавчого органу Київради (КМДА), юридичного управління вико­навчого органу Київради (КМДА) стосовно проекту рішення розглядаються на засіданнях постійної комісії Київради з питань містобудування та земле­користування.

6. Забороняється затримувати подання проекту рішення Київради на роз­гляд постійної комісії з мотивів наявності зауважень (заперечень) Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА), юридичного управління виконавчого органу Київради (КМДА) або інших суб'єктів.

  

    Стаття 22. Подання проекту рішення Київської міської ради

                          до постійної комісії Київради з питань містобудування

                          та землекористування

1. Подання проекту рішення Київради на розгляд постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації - начальник Головного управління


земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) з оформленням реєстру передачі (із зазначенням дати і часу подання).

2. Забороняється з будь-яких підстав повертати до виконавчого органу Київради (КМДА) без розгляду на засіданні постійної комісії проект рішення Київради, який подав заступник голови КМДА - начальник Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА).

 3. У випадку повернення постійною комісією Київради з питань місто­будування та землекористування проекту рішення Київради без розгляду на засіданні комісії або відділом з питань землекористування та містобудування секретаріату Київради чи відповідним підрозділом Київської міської ради заступник голови КМДА - начальник Головного управління земельних ре­сурсів виконавчого органу Київради (КМДА) невідкладно, але не пізніше двох робочих днів, письмово повідомляє про це Київського міського голову із надсиланням копії повідомлення до постійної комісії.

    4. Про факт повернення до Головного управління земельних ресурсів вико­навчого органу Київради (КМДА) проекту рішення Київради без розгляду на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування та землеко­ристування Київський міський голова інформує депутатів Київради на най­ближчому пленарному засіданні Київради.

 

   Стаття 23. Розгляд проекту рішення Київської міської ради

                        постійною комісією з питань містобудування

                        та землекористування

1. Постійна комісія Київради з питань містобудування та землекорис­тування протягом двох тижнів після дня отримання (але не раніше ніж через три робочих дні від дня отримання) проекту рішення Київради готує висновок і подає проект рішення разом із висновком комісії на розгляд пленарного засідання Київради.

2. Висновок постійної комісії Київради з питань землекористування та містобудування ухвалюється в одному із двох варіантів:

а) схвалення поданого проекту рішення Київради;

б) відхилення поданого проекту рішення Київради (із зазначенням мотивів, підстав, що грунтуються на законодавстві України, та рекомендацій).

3. У разі ухвалення постійною комісією Київради з питань містобудування та землекористування висновку про відхилення проекту рішення проект рішення разом з відповідною документацією із землеустрою повертається до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), яке розглядає зауваження і рекомендації комісії і протягом одного тижня подає доопрацьований проект на повторний розгляд постійної комісії.

4. У разі незгоди Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) з ухваленим висновком комісії про відхилення проекту рішення питання про винесення проекту рішення на розгляд сесії вирішує президія Київради, до якої звертається Головне управління зе­мельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) через Київського міського голову або заступника міського голови - секретаря Київради.

5. При розгляді проекту рішення Київради забороняється необгрунтоване відкладати розгляд проекту рішення.


6. У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів за рішенням  більшості членів від загального складу постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування створюється робоча група у складі не менше двох депутатів. До складу робочої групи включається представник Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), на якого покладається обов'язок забезпечити збереження матеріалів і організаційне забезпечення додаткового вивчення, представник юридич­ного управління виконавчого органу Київради (КМДА), а також інші особи, залучені робочою групою.

7. Під час додаткового вивчення матеріалів забороняється їх винесення окремими депутатами за межі приміщень постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування.

8. Додаткове вивчення матеріалів проводиться тільки у складі робочої групи.

9. Засідання робочої групи оформлюється протоколом, який долучається до протоколів постійної комісії.

10. При наданні постійною комісією Київради з питань містобудування та землекористування або юридичним управлінням виконавчого органу Київради (КМДА) зауважень, які спричиняють внесення змін до відповідної документації із землеустрою, Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) протягом одного тижня від дня засідання комісії готує відповідне повідомлення і подає його на підпис Київському міському голові або заступнику міського голови - секретарю Київради для надсилання такого повідомлення зацікавленій особі.

11. Після отримання повідомлення Київради про необхідність внесення змін до документації із землеустрою землевпорядна організація отримує відповідну документацію у Головному управлінні земельних ресурсів вико­навчого органу Київради і (КМДА).

12. Після врахування зауважень (рекомендацій) Київради землевпо­рядною організацією Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) подає документацію із землеустрою на розгляд Київської міської ради у порядку, встановленому статтею 20 цього Регламенту.

     Стаття 24. Розгляд проекту рішення Київради президією Київради

1. Проект рішення Київради після ухвалення постійною комісією Київради з питань містобудування та землекористування висновку з цього питання відповідно до Регламенту Київради подається до президії Київради для внесення на розгляд на найближчому пленарному засіданні Київради.

2. Зауваження (заперечення) президії Київради з конкретного проекту рішення Київради, ухвалені більшістю від загального складу президії Київради, оформляються окремим витягом з протоколу засідання президії Київради, який долучається до зазначеного проекту рішення.

3. Забороняється на пленарному засіданні Київради відкладати розгляд проекту рішення Київради з підстав наявності зауважень (заперечень) пре­зидії Київради, постійних комісій Київради, окремих депутатів Київради, інших посадових осіб.


  

   Стття 25. Розгляд проекту рішення на пленарному засіданні

                       Київської міської ради

     1. Розгляд проекту рішення на пленарному засіданні Київради проводиться за доповіддю голови постійної комісії з питань містобудування та землекористування.

     2. У пленарному засіданні Київради бере участь заступник голови КМДА - начальник  Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), який дає необхідні пояснення і уточнення (у разі необхідності).

     3. За необхідності додаткового вивчення матеріалів за рішенням більшості депутатів від загального складу Київради проект рішення направляється на додаткове вивчення, для чого створюється робоча група у складі не менше трьох депутатів. До складу робочої групи включається заступник начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)  на якого покладається організаційне забезпечення додаткового вивчення,  а також представник відділу правового забезпечення секретаріату  Київради.

4. Під час проведення додаткового вивчення матеріалів забороняється одноосібне з'ясування окремими депутатами обставин справи у зацікавлених осіб.

     5. Додаткове вивчення матеріалів проводиться тільки повним складом робочої групи.

    6. Засідання робочої групи оформляється протоколом, який долучається до протоколів пленарних засідань Київради.

7. Додаткове вивчення проводиться робочою групою між пленарним засіданням Київради, на якому було прийнято рішення про необхідність додаткового вивчення, та наступним пленарним засіданням. Матеріали, направлені на додаткове вивчення, обов'язково вносяться на розгляд  наступного пленарного засідання Київради.

    Розділ IV. Набуття права користування земельною ділянкою

 Глава 8. Оформлення права користування землею

   

  Стаття 26. Вирішення майново-правових питань при наданні

                         земельної ділянки у користування

Майново-правові питання при наданні земельної ділянки у користування вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, рішеннями Київської міської ради та на підставі зобов'язань зацікавленої особи, взятих на себе при отриманні земельної ділянки у користування. До майново-правових питань належать:

- вирішення майнових питань, зокрема відшкодування збитків, із земле­користувачами або землевласниками, за рахунок яких надається земельна ділянка у користування;

- відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського ви­робництва у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- вирішення інших майнових питань, пов'язаних з наданням земельної ділянки у користування.


  

   Стаття 27.  Документи, що посвідчують право користування

                          земельною ділянкою

     1.  Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом.

2. Право оренди земельної ділянки оформляється договором, який реєструється відповідно до закону.

    Стаття 28. Виникнення права користування земельною ділянкою

1. Право постійного користування земельною ділянкою виникає після одержання землекористувачем державного акта, що посвідчує таке право, та його державної реєстрації.

2. Право оренди земельної ділянки виникає після укладення договору оренди та його державної реєстрації.

3. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації забороняється.

4. Зацікавлена особа в місячний термін з моменту набуття чинності рішенням Київської міської ради про передачу земельної ділянки у користування зобов'язана звернутись до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для організації робіт із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та підготовки документа, що посвідчує право на земельну ділянку. У разі передаі земельної ділянки в оренду зацікавлена особа зобов'язана в чотирьох місячний термін з моменту звернення до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) укласти договір оренди землі.

5. На підставі технічного завдання Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) землевпорядна організація забезпечує встановлення і передачу у встановленому порядку межових знаків землекористувачу, виготовляє документ, що посвідчує право на земельну ділянку, та подає до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) для перевірки. Сукупний термін перевірки зазначених документів Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) не може перевищувати двох місяців.

6. Виконання робіт зі встановлення межових знаків та виготовлення документа, що посвідчує право на земельну ділянку, здійснюються землевпорядними організаціями в термін, що не може перевищувати двох місяців.

7. Якщо договір оренди землі не підписаний зацікавленою особою в установленому законодавством порядку протягом п'яти місяців з моменту набуття чинності рішенням Київської міської ради про передачу відповідної земельної ділянки в оренду, розмір орендної плати на період, аналогічний терміну прострочення укладання договору оренди землі, встановлюється у п'ятикратному  розмірі, але не більше десяти відсотків від грошової оцінки земельної ділянки.

8. Рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки в оренду  вважається таким, що втратило чинність, через дев'ять місяців після набуття ним чинності, якщо відповідний договір оренди землі не укладено.


Розділ V. Прикінцеві положення

1. Рішення Київської міської ради, розпорядження Київського міського голови, розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської дер­жавної адміністрації), прийняті до набуття чинності цим Регламентом, діють у частині, що не суперечить цьому Регламенту.

2. Відмова Київської міської ради у наданні земельної ділянки в корис­тування або залишення клопотання (заяви) без розгляду може бути оскар­жена в судовому порядку.

3. Термін розгляду питань про надання земельної ділянки у користування на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування та земле­користування, президії Київради та на пленарних засіданнях Київської міської ради відповідно до розділу III цього Регламенту у міжсесійний період та з інших підстав неможливості розгляду цих питань, визначених Регламентом Київ­ської міської ради, продовжується на відповідний термін.

4. Надання земельних ділянок в користування іноземним юридичним особам допускається за умови легалізації (реєстрації) іноземної юридичної особи на території України відповідно до законодавства України.

5. Посадові особи, винні в порушенні вимог цього Регламенту шляхом дій або бездіяльності, несуть відповідальність згідно з законодавством та за реко­мендацією постійної комісії Київради можуть заслуховуватись на пленарному засіданні Київради.

Розділ VI. Перехідні положення

1. Документація із землеустрою, яка не передана на момент офіційного оприлюднення цього Регламенту на розгляд та затвердження до Київської міської ради для прийняття відповідних рішень, підлягає приведенню у від­повідність до вимог цього Регламенту і розглядається та погоджується в порядку, встановленому цим Регламентом.

2. Дія цього Регламенту поширюється на всі землі на території м. Києва до розмежування земель державної і комунальної власності в установленому порядку.

3. Всі доручення Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) щодо розгляду клопотань (заяв) про надання земельних ділянок у користування, підписані уповноваженими на це особами, в яких відсутні вимоги до термінів підготовки документації із землеустрою, втрачають чинність через чотири місяці з моменту офіційного оприлюднення цього Регламенту. До моменту закінчення зазначеного терміну зацікавлена особа має право забезпечити розробку документації із землеустрою на підставі виданих доручень та передати її на розгляд та затвердження до Київської міської ради для прийняття на її основі відповідних рішень.

4. Рішення Київської міської ради, прийняті до набуття чинності цим Регла­ментом, відповідно до яких зацікавлені особи мають право укласти договори оренди землі, вважаються такими, що втратили чинність, через дев'ять місяців після офіційного оприлюднення цього Регламенту, якщо відповідні договори оренди землі на підставі таких рішень не будуть укладені протягом цього терміну.

5. Укладення договорів оренди землі на підставі рішень Київської міської ради, прийнятих після офіційного оприлюднення цього Регламенту, здійс­нюються відповідно до вимог статті 28 цього Регламенту.

Заступник Київського міського голови -

секретар Київради В. Яловий


                                                           Додаток № 1

                                                                                           до Регламенту розгляду питань

набуття та реалізації прав на землю

                                                           в місті Києві,

                                                                                                затвердженого рішенням Київради

                                                                                                 від 15 липня 2004 року № 457/1867

                                                                       Київська міська рада

Місце для реєстраційних

позначок

                                                                                                 м. Київ, вул. Хрещатик, 36

        Місце для                                    

   реєстраційних

       позначок

                                                 ____________________________________________________                                                            

                                                                 (назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи,

                                                                                      ідентифікаційний код)

                                                 зареєстрована ________________________________________

                                                                                                                                                        (місце реєстрації юридичної/фізичної особи)

                                                _____________________________________________________

                                                                                (адреса для листування, телефон)

Клопотання (заява)

Відповідно до Земельного кодексу України прошу надати у користування земельну ділянку:

    Відомості про земельну ділянку: 

    місце розташування (адреса)________________________

    орієнтовний розмір_________________________________

    цільове призначення  ________________________________

    вид та термін користування:      - постійне користування

                                                          - оренда, _________________

                                                                                    (термін)    

        Із Регламентом розгляду питань набуття та реалізації прав на землю в м. Києві, затвердженим рішенням Київради від   _______________________  №  __________________

ознайомлені,

____________________                     _______________________                    ПІБ

посада                                                       підпис

МП


Додаток № 2

до Регламенту розгляду питань

набуття та реалізації прав на землю

в місті Києві,

затвердженого рішенням Київради

від 15 липня 2004 року № 457/1867

Перелік документів, що додаються до клопотання (заяви) про надання у користування або передачу в оренду

земельної ділянки

       Для юридичних осіб:

  - Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності такого свідоцтва) або копія наказу (рішення) про створення юридичної особи, засвідчена нотаріально чи органом, який видав такий наказ (прийняв таке рішення), у разі відсутності свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

- Нотаріально засвідчена копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 -  Нотаріально засвідчена копія статуту юридичної особи (Положення про юридичну особу).

 - Нотаріально засвідчені копії документів про право власності або право користування земельною ділянкою.

  

 - Нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів на нерухомість, розташовану на земельній ділянці.

   

    - Доручення від імені юридичної особи конкретним особам на право подавати до Київради клопотання, заяви, інші документи і отримувати від Київради документи.

        Для фізичних осіб:

 - Копії сторінок паспорта фізичної особи, з яких встановлюється грома­дянство, прізвище, ім'я по батькові, місце мешкання.

 - Довідка про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у разі, коли це не встановлюється із записів у паспорті).

  

   -  Копія довідки про внесення фізичної особи до Державного реєстру фізичних осіб.

    - Доручення від імені фізичної особи конкретним особам на право подавати до Київради клопотання, заяви, інші документи і отримувати від Київради документи.

 - Нотаріально засвідчені копії документів про право власності або право користування земельною ділянкою.

 - Нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів на нерухомість, розташовану на земельній ділянці.


    Інші документи:

а) викопіювання з чергового плану міста земельної ділянки, щодо якої звертається зацікавлена особа, та план земельної ділянки в масштабі 1:2000 або 1:500 з визначенням орієнтовних меж земельної ділянки;

б) інформація про бажане цільове призначення земельної ділянки з виз­наченням основних характеристик її забудови (поверховість, площа, кількість мешканців для житлових будинків тощо);

в) інформація про основне функціональне призначення об'єкта інвесту­вання (будівництва) та про його складові частини і бажані основні техніко-економічні показники об'єкта;

г) інформація про правовий статус будівель чи споруд, якщо такі розта­шовані на земельній ділянці;

д) копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку;

    є) копія розпорядник документів про надання земельної ділянки.


                                                      Додаток  № 3

                                                                                     до Регламенту розгляду питань

                                                                                             набуття та реалізаці ї прав на землю

                                                      в місті Києві

                                                                                            затвердженого рішенням Київради

              від 15 липня 2004 року  №  457/1867

ЗГОДА № _______

на розроблення документації із землеустрою

юридична особа _______________________________________________________________

(фізична особа )               (назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи)

адреса земельної ділянки _______________________________________________________

вид землекористування _________________________________________________________

                   (постійне користування, оренда, термін оренди)

цільове призначення земельної ділянки ___________________________________________

    Відповідно до статті ____ Земельного кодексу України, Регламенту розгляду питань набуття та реалізації прав на землю в м. Києві, затвердженого рішенням  Київради  від  __________  №  ____, та на підставі позитивного висновку постійної комісії Київради з питань містобудування та земле­користування  (протокол  № __від__________) _________

надається згода на розроблення _________________________________________________

                                                             (назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи)

 документації із землеустрою на вул. _________________ у ____________________  районі  

 м. Києва орієнтовним розміром _______ га з метою ________________________________

 у межах, зазначених у додатку до цієї згоди.

    Ця згода дає право звертатися із замовленням на розроблення документації із  

землеустрою до організацій, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих 

видів робіт.

Втрати і збитки _____________________________________________________________

(назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи)

внаслідок відмови Київської міської ради у наданні земельної ділянки у користування є власним ризиком ____________________________________________________________

                                             (назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи)

і Київською  міською радою не відшкодовуються.

Київський міський голова _________________________

“___” ___________________________ 200 ___р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ