ДСТУ ISO 15607:2008 Технические условия и аттестация технологии сварки металлических материалов. Общие правила (ISO 15607:2003, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 15607:2008 Технические условия и аттестация технологии сварки металлических материалов. Общие правила (ISO 15607:2003, IDT)
Дата начала действия01.01.2011
Дата принятия30.12.2008
Дата отмены действия 01.05.2020
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ EN ІSO 15607:2019 (EN ISO 15607:2003, IDT; ISO 15607:2003, IDT)
Утверждающий документПриказ от 30.12.2008 № 520 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмены нормативного документа"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15607:2008
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Сварка и родственные процессы» (ТК 44)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Сварка и родственные процессы» (ТК 44)
Дополнительные данные Действие документа отменено с 01.05.2020 согласно приказу от 04.10.2019 № 307


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ і АТЕСТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ
Загальні правила

(ISO 15607:2003, IDT)
ДСТУ ISO 15607:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44) та Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Лобанов, академік НАН України (нау­ковий керівник); В. Пономарев, канд. техн. наук; Н. Проценко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО грудня 2008 р. № 520 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 15607:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — General rules (Технічні умови й атестація технології зварю­вання металевих матеріалів. Загальні правила)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Форма технологічної інструкції зі зварювання

6 Розроблення й атестація технології зварювання

6.1 Загальні положення

6.2 Атестація на основі випробування технології зварювання

6.3 Атестація на основі застосування випробуваних зварювальних матеріалів

6.4 Атестація на основі набутого досвіду в зварюванні

6.5 Атестація на основі стандартної технології зварювання

6.6 Атестація на основі довиробничого зварювального випробування

7 Термін чинності

Додаток А Нова система нумерації. Дані про стандарти, що стосуються технічних умов і атестації технології зварювання

Додаток В Етапи атестації технології зварювання

Додаток С Схема розроблення й атестації технологічної інструкції зі зварювання

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 15607:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — General rules (Технічні умови й атестація технології зварю­вання металевих матеріалів. Загальні правила).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 44 «Зварювання та споріднені про­цеси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— «Вступ» міжнародного стандарту вилучено, оскільки він не містить технічних пояснень до тексту стандарту;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Го­ловному фонді нормативних документів.

У термінології стандартів систем забезпечення якості зварювання потрібно розглядати як спеціальний процес. Стандарти систем забезпечення якості вимагають, як правило, щоб спеціальні процеси виконували згідно з письмовим описом технології, якою є, наприклад, технологічна інструкція зі зварювання (WPS). Ці інструкції необхідні для створення належної системи плану­вання зварювальних робіт, а також для забезпечення якості під час зварювання.

Технологічні інструкції зі зварювання створюють необхідну основу для дотримання вимог до зварних швів, але вони, окремо взяті, не забезпечують виконання цих вимог. Так, наприклад, дефекти і деформації потрібно оцінювати за допомогою неруйнівного контролю на готовому виробі. Для оцінки механічних властивостей зварних з’єднань треба використовувати руйнівне випро­бування. Для регулювання цих процедур створено цілу низку норм, які називаються «правила­ми атестації технології зварювання». Атестацію технології зварювання проводять перед її вико­ристанням на виробництві. Цей стандарт якраз і визначає ці правила.

Введення ISO 15607 як національного стандарту сприятиме впровадженню міжнародних вимог до безпечної експлуатації конструкцій, а атестація технології зварювання відображатиме її відповідність вимогам нормативної та конструкторської документації і/або вимогам, що визна­чені контрактом на виготовлення зварних конструкцій.

Атестація згідно з ISO 15607 та іншими міжнародними стандартами дасть можливість підви­щити конкурентоспроможність продукції зварювального виробництва України як на її території, так і за кордоном.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ І АТЕСТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ
Загальні правила

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Общие правила

SPECIFICATION AND QUALIFICATION OF WELDING PROCEDURES FOR METALLIC MATERIALS
General rules

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт є одним із серії стандартів, інформацію щодо яких наведено в додатку А, а в додатку В — схему їх застосування. У додатку С подано схему розроблення й атестації технологіч­ної інструкції зі зварювання (WPS).

Цей стандарт установлює загальні правила до технічних умов і атестації технології зварюван­ня металевих матеріалів. Крім того, цей стандарт містить посилання на деякі інші стандарти, якщо виникає потреба в детальніших правилах для особливих випадків застосування.

Цей стандарт застосовують для ручного, механізованого й автоматичного зварювання.

Технологію зварювання атестують підтвердженням відповідності до одного або кількох про­токолів про атестацію технології зварювання (WPQR). Згідно з вимогами деяких стандартів мож­на застосувати спеціальний метод атестації технології зварювання.

Атестацію попередньої технологічної інструкції зі зварювання (pWPS) більше ніж одним ме­тодом не рекомендовано. Допускають, що на виробництві технологічні інструкції зі зварювання застосовують компетентні зварники, атестовані згідно з відповідною частиною EN 287 чи EN ISO 9606 або компетентні оператори, атестовані згідно з EN 1418.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й иедатовані по­сипання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів по­дано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN ISO 4063 Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998)

EN ISO 14555 Welding — Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:1998)

prEN ISO 15609-1 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 1: Arc welding (ISO/DIS 15609-1:2000)

EN ISO 15609-2 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 2: Gas welding (ISO 15609-2:2001)

prEN ISO 15609-3 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 3: Electron beam welding (ISO/DIS 15609-3:2000)

prEN ISO 15609-4 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 4: Laser beam welding (ISO/DIS 15609-4 2000)

prEN ISO 15609-5 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 5: Resistance welding (ISO/DIS 15609-5:2000)

EN ISO 15610 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610:2003)

EN ISO 15611 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on previous welding experience (ISO 15611:2003)

prEN ISO 15612 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Approval by a standard welding procedure (ISO/DIS 15612:2000)

EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on pre-production test (ISO 15613:2000)

EN ISO 15614-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2003)

prEN ISO 15614-2 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Welding procedure tests — Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO/DIS 15614-2:2000)

prEN ISO 15614-3 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure tests — Part 3: Welding procedure tests for the arc welding of casts iron (was submitted to CEN

prEN ISO 15614-4 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure tests — Part 4: Finishing welding of aluminium castings (was submitted to CEN Enquiry'as prEN 288-13)

prEN ISO 15614-5 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Welding procedure tests — Part 5: Arc welding of titanium, zirconium and their alloys (ISO/DIS 15614-5:2000)

prEN ISO 15614-6 Specification and qualification of wel.ding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 6: Copper and copper alloys

EN ISO 15614-8 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 8: Welding of tubes to tube-plate joints (ISO 15614-8:2002)

prEN ISO 15614-9 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure tests — Part 9: Underwater hyperbaric wet welding (ISO/DIS 15614-9:2000)

prEN ISO 15614-10 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 10: Hyperbaric dry welding (ISO/DIS 15614-10:2000)

EN ISO 15614-11 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 11: Electron and laser beam welding (ISO 15614-11:2002)

prEN ISO 15614-12 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Welding procedure tests — Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO/DIS 15614-12:2000)

prEN ISO 15614-13 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 13: Resistance butt and flash welding (ISO/DIS 15614-13:2002)

EN ISO 15620 Welding — Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000)

ISO 857-1 Welding and allied processes — Vocabulary— Part 1: Metal welding processes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4063 Зварювання та споріднені процеси. Перелік і номери процесів (ISO 4063.1998)

ISO 14555 Зварювання. Дугове приварювання шпильок з металевих матеріалів (ISO 14555:1998)

ISO 15609-1 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Техно­логічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання

ISO 15609-2 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Техно­логічна інструкція зі зварювання. Частина 2. Газове зварювання

ISO 15609-3 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Техно­логічна інструкція зі зварювання. Частина 3. Електронно-променеве зварювання

ISO 15609-4 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Техно­логічна інструкція зі зварювання. Частина 4. Лазерне зварювання

ISO 15609-5 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Техно­логічна інструкція зі зварювання. Частина 5. Контактне зварювання

ISO 15610 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Атеста­ція на основі випробуваних зварювальних матеріалів

ISO 15611 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Атеста­ція на основі набутого досвіду в зварюванні

ISO 15612 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Атеста­ція на основі застосування стандартної технології зварювання

ISO 15613 Технічні умови й атестація технологічних процесів зварювання металевих мате­ріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань

ISO 15614-1 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випро­бування технології зварювання. Частина 1. Дугове й газове зварювання сталей і дугове зварю­вання нікелю і нікелевих сплавів

ISO 15614-2 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випро­бування технології зварювання. Частина 2. Дугове зварювання алюмінію і його сплавів

ISO 15614-3 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Ви­пробування технології зварювання. Частина 3. Зварювання плавленням і зварювання тиском нелегованого і низьколегованого чавуну

ISO 15614-4 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Ви­пробування технології зварювання. Частина 4. Заварювання дефектів поверхні алюмінієвих виливків

ISO 15614-5 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випро­бування технології зварювання. Частина 5. Дугове зварювання титану, цирконію і їхніх сплавів

ISO 15614-6 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випро­бування технології зварювання. Частина 6. Газове і дугове зварювання міді й мідних сплавів

ISO 15614-8 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випро­бування технології зварювання. Частина 8. Приварювання труб до трубних листів

ISO 15614-9 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випро­бування технології зварювання. Частина 9. Мокре підводне зварювання під надмірним тиском

ISO 15614-10 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Ви­пробування технології зварювання. Частина 10. Підводне сухе зварювання під надмірним тиском

ISO 15614-11 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Ви­пробування технології зварювання. Частина 11. Електронно-променеве і лазерне зварювання

ISO 15614-12 Технічн; умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випро­бування технології зварювання. Частина 12. Контактне точкове, шовне і рельєфне зварювання

ISO 15614-13 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Ви­пробування технології зварювання. Частина 13. Стикове зварювання опором і оплавленням

ISO 15620 Зварювання. Зварювання металевих матеріалів тертям

ISO 857-1 Зварювання і споріднені процеси. Словник. Частина 1. Процеси зварювання ме­талів.

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 287-1 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 1: Steels

EN 287-2 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 2: Aluminium and aluminium alloys

EN 1418 Welding personnel —Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials

EN ISO 6520-1 Welding and allied processes — Classification of geometric imperfections in metallic materials — Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:1998)

EN ISO 6520-2 Welding and allied processes — Classification of geometric imperfections in metallic materials — Part 2: Welding with pressure (ISO 6520-2:2001)

ISO 9606-1 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 1: Steels ISO 9606-2 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 2: Aluminium and aluminium alloys

EN ISO 9606-3 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 3: Copper and copper alloys (ISO 9606-3:1999)

EN ISO 9606-4 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 4: Nickel and nickel alloys (ISO 9606-4:1999)

EN ISO 9606-5 Approval testing of welders — Fusion welding — Part 5: Titanium and titanium alloys, zirconium and zirconium alloys (ISO 9606-5:2000)

ISO 14732 Welding personnel —Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com