ДСТУ ISO 80000-3:2016 Величины и единицы. Часть 3. Пространство и время (ISO 80000-3:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18603 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 80000-3:2016 Величины и единицы. Часть 3. Пространство и время (ISO 80000-3:2006, IDT)
Дата начала действия01.01.2018
Дата принятия27.12.2016
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 3651.1-97 в части приложений А.1 и А.2
Утверждающий документПриказ от 27.12.2016 № 439 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с международными нормативными документами, отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа80000-3:2016
РазработчикНациональный научный центр "Институт метрологии"
Принявший органНациональный научный центр "Институт метрологии"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 80000-3:2016
(ISO 80000-3:2006, IDT)

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 3. Простір та час

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 439 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 80000-3:2006 Quantities and units — Part 3: Space and time (Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3651.1-97 в частині додатків А.1 і А.2

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 80000-3:2006

0 Вступ до ISO 80000-3:2006

0.1 Розташування таблиць

0.2 Таблиці величин

0.3 Таблиці одиниць

0.3.1 Загальні відомості

0.3.2 Зауваження щодо одиниць для величин із розмірністю один або для безрозмірних величин

0.4 Числові вирази, які застосовано в цьому стандарті

0.5 Примітки щодо логарифмічних величин та їх одиниць

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Назви, позначення та визначення

Додаток А (довідковий) Одиниці вимірювання в системі CGS зі спеціальними назвами

Додаток В (довідковий) Одиниці вимірювання, засновані на футі, фунті, секунді та деяких інших, пов’язаних з ними одиницях вимірювання

Додаток С (довідковий) Інші позасистемні одиниці вимірювання, наведені для інформації, особливо в частині перевідних коефіцієнтів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 80000-3:2016 (ISO 80000-3:2006, ЮТ) «Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 80000-3:2006 (версія еп) «Quantities and units — Part 3: Space and time».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ 3651.1-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення» в частині додатків А.1 та А.2.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено виноску 1) до 0.3.1, змінено нумерацію виносок 2) на 1)

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у таблиці, крім міжнародного позначення, наведено українське позначення одиниць фізичних величин.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO 80000-3:2006

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) є всесвітньою федерацією національних організацій зі стандартизації (організацій-членів ISO). Розроблення міжнародних стандартів зазвичай здійснюють технічні комітети ISO. Кожний член, зацікавлений у діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, встановлених у Директивах ISO/IEC, частина 2.

Основним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів, схвалені технічними комітетами, розсилають членам для голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % організацій-членів, що беруть участь у голосуванні.

Треба мати на увазі, що деякі елементи цього стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не повинен нести відповідальності за ідентифікацію будь-якого одного чи всіх патентних прав.

Цей стандарт було розроблено Технічним комітетом ISO/TC 12 «Величини і одиниці» у співпраці з ІЕС/ТС 25 «Величини і одиниці».

Це перше видання цього стандарту скасовує та замінює друге видання ISO 31 -1:1992 та ISO 31 -2:1992. Основні технічні зміни порівняно з попередніми стандартами такі:

— змінено представлення числових виразів;

— змінено зауваження щодо логарифмічних величин та їх одиниць у «Вступі»;

— змінено нормативні посилання;

— величини радіальної відстані, вектор положення, переміщення й поворот було долучено до списку величини.

ISO 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 1. Загальні положення;

— Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях;

— Частина 3. Простір та час;

— Частина 4. Механіка;

— Частина 5. Термодинаміка;

— Частина 7. Світло;

— Частина 8. Акустика;

— Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика;

— Частина 10. Атомна та ядерна фізика;

— Частина 11. Характеристичні числа;

— Частина 12. Фізика твердого тіла.

ІЕС 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 6. Електромагнітні явища;

— Частина 13. інформатика та інформаційні технології;

— Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

0 ВСТУП до ISO 80000-3:2006

0.1 Розташування таблиць

Таблиці величин та одиниць в ISO/IEC 80000 розташовано таким чином, що величини, наведені в таблицях на сторінках з лівого боку, відповідають одиницям, наведеним на сторінках з правого боку.

Усі одиниці між двома суцільними лініями в таблицях на правих сторінках відносяться до величин, розташованих між відповідними суцільними лініями в таблицях на лівих сторінках.

Там, де нумерацію пункту було змінено під час перегляду частини ISO 31, номер цього пункту в попередньому виданні показано в дужках у таблиці на лівій сторінці під новим номером величин; тире використовують для позначення того, що цього пункту в попередньому виданні немає.

0.2 Таблиці величин

Назви найбільш важливих величин англійською та французькою мовами, що належать до сфери застосування цього стандарту, наведено разом з їх символами і в більшості випадків з їх визначеннями. Ці назви та символи мають рекомендаційний характер. Визначення надано для ідентифікації величин у Міжнародній системі величин (ISQ), наведених у таблиці на лівих сторінках; список цих величин не є вичерпним.

Скалярний, векторний або тензорний характер величин зазначено особливо, якщо це необхідно для визначень.

У більшості випадків наведено лише одну назву і лише один символ для величини; якщо для однієї величини наведено дві або більше назв чи два або більше символів і немає спеціальних відмінностей між ними, то вони мають однаковий статус. Якщо існує два типи курсиву (наприклад 9 і в, f і ф, аіа,д\ д), то використовують лише один з них. Це не означає, що інший тип курсиву є неприйнятним. Не рекомендовано використовувати ці варіанти в різних значеннях.

Символ у круглих дужках означає, що він є резервним символом, який будуть використовувати в певному контексті, якщо основний символ використовують за іншим значенням.

У англійському виданні назви величин французькою мовою надруковано курсивом і їм передують літери fr. Рід назви французькою мовою вказано буквою (т) для чоловічого роду і буквою (f) для жіночого роду безпосередньо після іменника.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

У цьому стандарті наведено назви лише українських величин. В Україні не прийнято дублювання назв величин іншими мовами, а також зазначення роду іменника назви величини.

0.3 Таблиці одиниць

0.3.1 Загальні відомості

Назви одиниць для відповідних величин подано разом з міжнародними позначеннями та визначеннями. Ці назви одиниць залежать від мови, але позначення є міжнародними та однаковими на всіх мовах. Для отримання додаткової інформації див. Брошуру SI (8-е видання 2006 року) від ВІРМ та ISO 80000-1.

Одиниці розташовано так.

а) Спочатку наведено когерентні одиниці SI. Одиниці SI схвалено Генеральною конференцією

з  мір та ваг (Conference Generate des Poids et Mesures, CGPM). Рекомендовано застосовувати когерентні одиниці SI; десяткові кратні та частинні від одиниць SI, утворені за допомогою префіксів, хоча про десяткові кратні та частинні у явному вигляді не згадано.

b) Далі наведено деякі позасистемні одиниці, схвалені Міжнародним комітетом з мір та ваг (Comite International des Poids et Mesures, СІРМ), або Міжнародною організацією законодавчої метрології (Organisation Internationale de Metrologie Legale, OIML), або ISO та ІЕС для використання разом

з  одиницями SI. Такі одиниці відокремлено в пункті від одиниць SI пунктирною лінією.

c) Позасистемні одиниці, схвалені СІРМ для використання нарівні з одиницями SI, наведено дрібним шрифтом (меншим, ніж розмір шрифту в основному тексті) у колонці «Перевідні коефіцієнти та примітки».

d) Позасистемні одиниці й ті, які не рекомендовано до використання, надано лише в додатках до деяких частин ISO/IEC 80000. Ці додатки є довідковими, у першу чергу стосовно перевідних коефіцієнтів, і не є невід’ємними частинами цього стандарту. Одиниці, які не рекомендовано до використання, скомпоновано у дві групи:

1) одиниці в системі CGS (система сантиметр-грам-секунда) зі спеціальними назвами;

2) одиниці, засновані на футі, фунті, секунді і деяких інших пов’язаних з ними одиницях.

e) Інші позасистемні одиниці наведено для інформації, особливо стосовно перевідних коефіцієнтів, надано в іншому довідковому додатку.

0.3.2 Зауваження щодо одиниць для величин із розмірністю один або для безрозмірних величин

Когерентною одиницею будь-якої величини з розмірністю один, також званою безрозмірною величиною, є число один, позначення 1. У разі вираження значення такої величини символ 1 зазвичай не пишуть.

Приклад 1.

Показник заломлення n = 1,53 * 1 = 1,53.

Для утворення кратних або часткових одиниць не використовують префікси. Замість префіксів рекомендують використовувати степені числа 10.

Приклад 2.

Число Рейнольдса Re = 1,32 * 103.

Враховуючи те, що площинний кут зазвичай визначають як відношення двох довжин, а просторовий кут — як відношення двох площ, у 1995 p. CGPM встановив, що в системі SI радіан, позначення рад, і стерадіан, позначення ср, є безрозмірними похідними одиницями. Це означає, що площинний кут і просторовий кут вважають похідними величини з розмірністю один. Таким чином, одиниці радіан

і  стерадіан дорівнюють одному; їх можна опустити або використовувати у виразах для похідних одиниць, щоб показати відмінність між величинами різного роду, що мають однакову розмірність.

0.4 Числові вирази, які застосовано в цьому стандарті

Знак «=» використовують для позначення «точно дорівнює», знак ««» використовують для позначення «приблизно дорівнює» і знак «:=» використовують для позначення «дорівнює за визначенням».

Числові значення фізичних величин, отримані експериментально, завжди мають відповідну невизначеність вимірювання. Цю невизначеність треба заведи вказувати. У цьому стандарті величину невизначеності відображено в такому прикладі.

0.5 Примітки щодо логарифмічних величин та їх одиниць

Вираз для часової залежності затухаючого гармонічного коливання можна записати або як дійсне число, або у вигляді дійсної частини комплексного значення

Це просте співвідношення, яке містить S і со, можна отримати лише тоді, коли е (основу натуральних логарифмів) використовують як основу експоненціальної функції. Когерентною одиницею SI для коефіцієнта загасання S і кутової частоти со є секунда в степені мінус один, позначення с-1. Використовуючи спеціальну назву — непер, позначення Нп, і радіан, позначення рад, для одиниць St та cot відповідно, отримаємо одиниці вимірювання для S і со: непер за секунду, позначення Нп/с, та радіан за секунду, позначення рад/с, відповідно.

Відповідні зміни в просторових координатах здійснюють так само,

Взяття логарифмів комплексних величин є доцільним лише для натуральних логарифмів. В ISO/IEC 80000 рівень LF величини поля F, таким чином, визначають умовно як натуральний логарифм відношення величини поля й еталонного значення F0, LF = InfF/Fo), відповідно до рішень СІРМ та OIML.

Оскільки величину поля визначають як величину, квадрат якої є пропорційним потужності, що діє на лінійну систему, вводять коефіцієнт 1/2 до вираження рівня величини потужності,

Непер і бел, позначення Б, є одиницями для деяких логарифмічних величин. Непер є когерентною одиницею, якщо логарифмічні величини визначають умовно з використанням натурального логарифма, 1 Нп = 1.

Бел є одиницею, у якої числове значення логарифмічної величини виражають у десяткових логарифмах, 1 Б = (1/2) In 10 Нп = 1,151 293 Нп. Використання одиниці непер зазвичай обмежено теоретичними розрахунками величин полів, якщо ця одиниця є найбільш зручною, але в інших випадках, особливо для силових величин, найбільш зручною одиницею є бел або на практиці широко застосовують її дольну одиницю — децибел, позначення — дБ.

Треба наголосити, що визнання непера когерентною одиницею не означає, що використання бел треба уникати. Бел приймають СІРМ та OIML для використання з SI. Ця ситуація в деякому відношенні близька до того, що зазвичай на практиці для плоского кута використовують одиницю градус (°), а не когерентну одиницю SI — радіан (рад).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 3. Простір та час

QUANTITIES AND UNITS
Part 3. Space and time

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено назви, позначення та визначення для величин та одиниць простору та часу. Де доречно, також наведено перевідні коефіцієнти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 8601:2004 Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 8601:2004 Елементи даних та формати обміну. Обмін інформацією. Представлення дати та часу.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com