Решение от 30.09.2006 шестой Всеукраинской научно-технической конференции Строительство в сейсмических районах Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 30.09.2006 шестой Всеукраинской научно-технической конференции Строительство в сейсмических районах Украины
Дата принятия30.09.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
РазработчикНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ ЗА 2006 РОКУ, НЕ ОПУБЛІКОВАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ БЮЛЕТЕНІ

РІШЕННЯ

шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції

«Будівництво в сейсмічних районах України»

25-30 вересня 2006 р.                                                                                                         м. Ялта


Конференція проведена Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Міністерством архітектури та будівельної політики Автономної Республіки Крим, Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій, Академією будівництва України, Інститутом «КримНДІпроект», науково-дослідним інститутом «НДІпроектреконструкція», ВАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву», Інститутом геофізики імені С.І.Суботіна Національної академії наук України, Українською Асоціацією сейсмостійкого будівництва, Кримською академією природоохоронного і курортного будівництва Міністерства освіти і науки України, корпорацією «УкрРОСБУД», Центром науково-технічних послуг «Інжзахист» і ДП «Укрархбудінформ».

В конференції взяли участь фахівці, крім України, з республік: Вірменія, Литва, Казахстан, Російська Федерація, Узбекистан. Крім того, надіслали матеріали на конференцію фахівці з Азербайджану, Молдови, Грузії та Німеччини.

До конференції НДІБК видано Міжвідомчий  науково-технічний збірник «Будівельні конструкції» під назвою «Будівництво в сейсмічних районах України» обсягом 800 стор., в якому опубліковано більше 120 статей майже 300 фахівців.

В роботі конференції у різних форматах взяли участь понад 350 спеціалістів.

На конференції було розглянуто такі важливі питання, як:

- проектування та будівництво в сейсмічно небезпечних районах України відповідно до нової редакції ДБН «Будівництво в сейсмічних районах України»;

- сейсмічна небезпека в Україні;

- нові дані про ступені сейсмічної небезпеки території України у відповідності з мапами ОСР-2004;

- методологія розроблення технічних регламентів та стандартів відповідно до вимог загальнодержавної програми «Адаптації законодавства України до законодавства ЕС»;

- теорія сейсмостійкості, методи та результати розрахунків на сейсмостійкість;

- сейсмічне мікрорайонування, сейсмічні впливи на коливання грунтів, основ та фундаментів, взаємодія фундаментів з основою;

- експериментальні методи дослідження сейсмостійкості системи моніторингу, конструктивні та проектні рішення сейсмостійких будівель.

Конференція  констатує:

Сейсмічна небезпека території України визначається як глобальною, так і локальною тектонічною активністю, пов'язаною зі складним розподілом напружено-деформованого стану тектонічних структур та техногенним впливом.

Сейсмонебезпечні райони України з інтенсивністю 6-9 балів займають понад 20% її території (близько 120 тис.км2), на якій мешкає більше 10 млн. осіб. Регіони із сейсмічною інтенсивністю 7-9 балів складають близько 12% території, що включає майже 800 населених пунктів, у яких мешкає  більше 7 млн. осіб.

До сейсмічно небезпечних регіонів відносяться території АР Крим, частина Одеської й Чернівецької областей, Карпатський регіон, Кіровоградська, Вінницька, Тернопільська області й частина Донбасу. Найбільш загрозливими за своїми наслідками для України є осередки зон Вранча, Закарпатська й Кримська сейсмічні зони. За останній час сильні землетруси в зазначених регіонах  відбулися в 1940, 1977, 1986 і 1990 роках.

У цілому 40% території України можуть знаходитися під безпосереднім впливом небезпечних сейсмічних подій і до 70% - спільним впливом землетрусів із підтопленням, зсувами, підробками та іншими інженерно-геологічними процесами, що негативно впливають на стійкість споруд.

Зношеність основних фондів і недостатнє фінансування охоронних заходів підвищують тяжкість наслідків зменшення передбачуваності ймовірності виникнення катастроф, пов'язаних із природною геодинамічною активністю й землетрусами.

Роботи, що виконуються в Україні в сфері захисту населення, промислових і житлових будівель і споруд від сейсмічних впливів в основному регламентуються такими  документами:

• постановами Kабінету Mіністрів  України від 11.09.95 № 728 та від 28.06.97 р.        № 699 «Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних районах», «Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах»;

• «Міжнародною науково-технічною програмою створення системи сейсмологічного моніторингу територій країн-учасниць СНД», ратифікованою постановою Верховною Радою України від 22.02.2000  № 1487-Ш;

• Будівельними нормами і правилами СНиП II-7-81II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» в редакції 1996 р (із змінами, введеними в Україні в 1997 р.), чинними до лютого 2007 р;

• трьома новими картами сейсмічного районування території України, які введені в дію наказом Мінбуду України від 23.08.2006 р. № 282;

• Державними будівельними нормами «Будівництво в сейсмічних районах України», що затверджені наказом Мінбуду України під шифром ДБН В.1.1-12:2006, що набуває чинності з 1 лютого 2007 року.

Основною концепцією в сфері захисту населення, промислових і житлових будівель і споруд від сейсмічних впливів повинно стати впровадження сейсмостійкого проектування і будівництва на базі об'єктивних знань про кількісні параметри реально існуючої сейсмічної небезпеки на конкретних будівельних майданчиках.

Конференція звертає увагу на  те, що в останні роки побудовано багато об'єктів житлово-цивільного призначення без додержання вимог загальноприйнятих будівельних норм і правил. Не ведуться роботи щодо забезпечення сейсмічної безпеки на будівлях і спорудах існуючої забудови. Загальний рівень якості та культури виконання будівельних робіт у сейсмонебезпечних районах помітно знизився. Будівельні організації не завжди розробляють проекти організації робіт (ПОР) та проекти виконання робіт (ПВР), відсутні поопераційні технологічні карти з урахуванням вимог сейсмостійкого будівництва, часто не укладаються договори на ведення авторського нагляду тощо.

У цьому аспекті особливо актуальним стає необхідність детальної паспортизації будівель і споруд, до яких можна вже віднести близько 4 млн.м2 аварійного житла, десятки мільйонів м2 панельних будинків забудови 60-х років та об'єктів, побудованих із місцевих матеріалів. На жаль, така робота проводиться повільно.

Стан проблеми забезпечення вимог сейсмостійкості будівель і споруд при проектуванні, будівництві й експлуатації в сейсмонебезпечних регіонах України потребує розроблення і затвердження державної Концепції гарантованої сейсмічної безпеки, яка має враховувати  всі фактори стихійних явищ та сучасні заходи захисту населення від загибелі та травмування, а також будинків і споруд від  руйнувань.

Суттєвою проблемою налагодження чіткої системи інформування органів виконавчої влади всіх рівнів та населення є те, що наслідки землетрусів значною мірою залежать від підготовки до стихійних лих. На даний час ще недостатньо об'єктивних високопрофесійних статей у засобах масової інформації.

Важливою є також проблема підготовки кадрів проектувальників і будівельників, що тісно пов'язана з кадровим забезпеченням  наукового й викладацького потенціалу. В багатьох регіонах відчувається недолік саме таких спеціалістів, здібних навчити молодь науці про сейсмостійке будівництво. Важливо проводити просвітянську роботу серед місцевих органів влади і населення.

Позитивними зрушеннями в сфері створення безпечних умов функціонування підприємств та безпеки населення при сейсмічних впливах   на даний час є:

• розробка нового ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України»;

• розгортання діяльності Української Асоціації із сейсмостійкого будівництва, яка працює в складі Європейської та Міжнародної Асоціації із сейсмостійкого будівництва й сейсмології;

• пожвавлення професійних творчих зв'язків між українськими спеціалістами з питань сейсмології і сейсмостійкого будівництва і спеціалістами країн Заходу, країн СНД, між науковцями, проектувальниками й будівельниками України ;

• розробка вітчизняних апаратурно-програмних комплексів для переоснащення мереж сейсмічних спостережень;

• діяльність Національного сейсмологічного центру на базі Інституту геофізики НАН України та часткове переоснащення національної мережі сейсмічних спостережень;

• затвердження наказом Мінбуду від 23.08.2006 р. № 282  нових карт загального сейсмічного районування території України, а саме: АР Криму, західних регіонів  та Одеської області;

• уточнення кількісних параметрів сейсмічної небезпеки промислових майданчиків АЕС і територій інших екологічно небезпечних об'єктів;

• розробка проектів геодинамічних полігонів для Чорнобильської, Південноукраїнської АЕС і території м. Києва, до складу яких входять методи сейсмологічного контролю небезпечних ендогенних процесів, рівня і складу природних і техногенних шумів, а також властивостей ґрунтів.

Виходячи з важливості для безпеки та стабільного соціального й економічного розвитку України забезпечення сейсмостійкості будівель і споруд шоста Всеукраїнська науково-технічна конференція вирішила:

1. Визнати за доцільне довести це рішення до відома науково-технічної спільноти, урядових структур України, уряду АР Крим, керівників облдержадміністрацій, міст та інших населених пунктів сейсмонебезпечних районів нашої держави й рекомендувати їм посилити увагу до питань сейсмостійкого будівництва, надавати допомогу проектним, науково-дослідним та будівельним організаціям у реалізації задач щодо оцінки сейсмічної безпеки територій, будівель та споруд, проведенні паспортизації житлового фонду, промислових і транспортних будівель і споруд.

2. Відмітити, що ініціативною групою фахівців (НДІБК, КиївЗНДІЕП, інститутів Геофізики НАН України, КримНДІпроект, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Київсоюзшляхпроекту за участю фахівців країн СНД) підготовлено ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України», що затверджений наказом Мінбуду України, який набуває чинності з 1 лютого 2007 року, в  якому обов'язковим додатком до ДБН наказом по Мінбуду № 282 від 23.08.2006 затверджені нові карти загального сейсмічного районування території України.

3. Просити МНС та інші заінтересовані органи центральної виконавчої влади, Національну Академію Наук України:

• розробити і подати на розгляд Kабінету Mіністрів України проект нормативних актів та документів, що  конкретизують механізм застосування Закону України «Про захист населення й територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8.06.2000 p. № 1809-ІІІ на випадок захисту від землетрусів;

• організувати діяльність національної сейсмічної служби як однієї з необхідних постійно діючих державних служб.

4. Підтримати рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25.03.2004 p. щодо необхідності підготовки з боку МНС, Мінбуду, НАНУ, Мінфіну, Мінекономіки та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади проекту рішення постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів від 28 червня 1997 року № 699» щодо продовження реалізації заходів Програми функціонування й розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах, а також продовження створення карт сейсмічного мікрорайонування населених пунктів, розташованих у сейсмічних зонах.

5. Рекомендувати міністерствам, іншим органам центральної виконавчої влади та місцевим органам виконавчої влади та самоврядування, в підпорядкуванні яких є техногенні й екологічно небезпечні об'єкти, організувати контроль за виконанням вимог державних будівельних норм «Будівництво в сейсмічних районах України».

6. Просити Мінбуд України:

- розглянути питання щодо створення державної централізованої інженерно-сейсмометричної служби;

- активізувати роботу щодо гармонізації будівельних норм України із сейсмостійкого будівництва з Європейськими стандартами серії  EN 1998.

7. Просити МНС, Мінбуд, Мінфін, Мінекономіки України, Державний комітет природних ресурсів України, НАН України внести пропозиції Kабінету Mіністрів України щодо створення  єдиного органу (юридичної особи), який має виконувати функції координатора всієї діяльності в галузі сейсмологічного захисту, аналогічного діючій у минулому Міжвідомчій раді із сейсмології та сейсмостійкого будівництва при Президії НАН України.

8. Вважати за доцільне провести наступну сьому Всеукраїнську науково-технічну конференцію  «Будівництво в сейсмічних районах України» у   2008 р.


Оргкомітет конференції

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ