Региональные (местные) правила застройки территории г. Мукачево

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРегиональные (местные) правила застройки территории г. Мукачево
Дата принятия01.01.2004
СтатусДействующий
Вид документаПравила
РазработчикНет данных


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Регіональні місцеві) правила забудови території м

Регіональні (місцеві) правила забудови території м. Мукачево

1. Загальні положення.

1.1. Регіональні     (місцеві)     правила     забудови     території
м.Мукачево   (далі   "Правила")   розроблені   відповідно   до   конституції
України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
основи містобудування", "Про планування та забудову території", "Про
архітектурну діяльність",   "Про  пожежну  безпеку",   "Про  забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону
навколишнього середовища", "Про відповідальність підприємств, установ
та організацій за порушення у сфері  містобудування",  "Про охорону
культурної спадщини", Земельного кодексу України і інших нормативно-
правових актів, державних норм і правил.

1.2.        Правила       забудови-нормативний       акт,       яким
установлюється     загальний     для     території     м. Мукачево     порядок
планування,   забудови  та   іншого   використання  територій   і   окремих
земельних ділянок, погодження та затвердження проектної документації,
надання дозволів та провадження будівельних робіт.

1.3. Служби виконкому використовують регіональні "Правила
забудови    відповідно    до    ст.    22    Закону    України    "Про    місцеве
самоврядування".

1.4. Визначення територій, вибір. Вилучення викуп) і надання
землі для  містобудівних  потреб,   а також  розміщення   і  будівництво
житлових, громадських і промислових об'єктів, благоустрій їх, територій у
межах   міста   проводиться   відповідно  до   містобудівної  та   проектно-
кошторисної документації з дотриманням інших норм цих Правил.

1.5.     Правила    розроблені    для    користування    службами
виконкому,  проектними, будівельними організаціями, замовниками при
вирішенні питань планування, забудови та благоустрою територій.

1.6.  У разі змін у законодавстві, будівельних норм і правил,
Правила забудови підлягають відповідним змінам або доповненням.

2. Види містобудівної документації, порядок погодження, проведення експертизи, затвердження

2.1.  Планування території міста Мукачева забезпечується міською радою та виконавчим  комітетом  і полягає у розробленні та


затвердженні проектів планування території міста, регулюванні питань щодо використання цих територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Планування та забудова окремих земельних ділянок, що належать на праві власності чи користуванні, здійснюються їх власниками чи користувачами відповідно до затвердженої містобудівної документації, діючих нормативі та місцевих правил забудови.

2.2.        Планування території міста здійснюються на підставі:

генерального плану забудови міста;

схеми детального планування центрального ядра міста;

схеми приватизації земель міста;

грошової оцінки земель міста;

схеми озеленення території міста;

інвентаризація   пам'яток   архітектури   історичного   ядра

міста;

комплексного            плану           архітектурно-художнього

оформлення міста;

проектів забудови територій (ділянок);

проектів розподілу територій;

проектів регулювання територій.

2.3.     Необхідність    розробки   документації    з    планування
території обґрунтовується  відділом архітектури та  містобудування  за
погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду,   іншими
органами державного нагляду відповідно до їх, повноважень.

2.4.   Рішення про розроблення містобудівної документації з
планування    території    міста    або    користування    окремих    розділів
приймається міською радою. Згідно з цих рішенням виконком визначає
замовника    на    розробника    документації,     встановлює    термін    її
розроблення та джерела фінансування, вирішує інші договірні питання,
інформує через засоби масової інформації про порядок розроблення
(коригування)   містобудівної   документації,   визначає   місце   й   термін
подання фізичними та юридичними особами пропозицій.

2.5.  Замовник містобудівної документації:
укладає договори на розроблення документації;
складає  та   затверджує   після   погодження   з   відділом
архітектури та містобудування завдання на проектування
та  видає  технічні  умови   на   інженерне  забезпечення
території;

забезпечує фінансування робіт; контролює виконання робіт;


установлює (у завданні на проектування) перелік погоджувальних організацій;

організовує експертизу, погодження, розгляд та затвердження завершеного проекту.

2.6.    Усі   види   містобудівної  документації,   незалежно   від
замовника   та   джерел    фінансування,    підлягають   експертизі.    Яка
проводиться  згідно  з  порядком,   затвердженим   постановою  Кабінету
Міністрів України від 20.10.2000 року №1577

Експертиза проводиться заздалегідь до затвердження містобудівної документації відповідною радою при позитивному висновку фінансування проведення експертизи забезпечує замовник.

2.7. Проведення експертизи організовує відділ архітектури та
містобудування   (інспекція   ДАБК)-   проекти   детального   планування,
генпланів забудови кварталів, генпланів забудови окремих територій усіх
форм власності. Максимальний термін експертизи до 30-ти календарних
днів.

2.8. Відділ архітектури та містобудування

здійснює контроль за розробленням містобудівної документації, здійснюють розгляд та погодження містобудівної документації, надає висновки органам місцевого самоврядування щодо її затвердження. Узагальнюють інформацію щодо забезпечення містобудівного розвитку міста, стану розроблення містобудівної документації і подає цю інформацію Держбуду України.

Організовує й контролює ведення та поновлення містобудівного кадастру згідно з положенням "Про містобудівний кадастр населених пунктів", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1998 року №224.

2.9.    На   територіях   охоронних   зон   пам'яток   архітектури,
культури,   археології,   зон   регулювання   забудови   історичного   ядра
забороняються містобудівні, архітектурні та ландшафтні перетворення,
будівельні, шляхові земляні роботи без погоджень відповідних програм та
проектів, а також програм, проектів реалізація яких може позначатися на
об'єктах архітектурної та культурної спадщини.

2.10.Фінансування робіт з планування території міста здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і має передбачатися в ньому окремим рядком, а також інших джерел незаборонених законом.


3. Вимоги до забудови та благоустрою території.

.3.1. Забудову та благоустрій територій міста необхідно здійснювати шляхом організації комплексної забудови, або розташування та будівництва (реконструкції) окремих будинків і споруд у кварталах існуючої забудови на основі вимог "Правил".

3.2.    У   разі     відсутності   проекту  забудови,   або   проекту
реконструкції    кварталу    (мікрорайону)    під    час    ущільнення    або
реконструкції територій.  Зміни  функціонального  призначення  об'єктів,
надання земель для містобудівних потреб, встановлення єдиних умов і
обмежень  забудови  земельних  ділянок,   корегування   червоних  ліній,
надання вихідних даних для проектування розробляється   містобудівне
обґрунтування.

Склад містобудівного обґрунтування та перелік погоджень визначається відділом архітектури та містобудування.

Фінансування цих робіт може здійснюватись як із бюджету так і за рахунок фізичних та юридичних осіб.

3.3.  У разі відсутності проекту розподілу територій кварталу
(мікрорайону), містобудівне обґрунтування повинно містити матеріали та
розрахунки щодо можливості розташування об'єкта та його граничних
параметрів - поверховості, загальної площі, чисельності мешканців або
іншого розрахункового показника та необхідної земельної ділянки згідно з
державними будівельними нормами.

Відчуження з метою зміни цільового використання будівель і споруд на території підприємств-банкрутів, вивільнених військових частин, закладів; оздоровлення, відпочинку, житла, об'єктів незавершеного будівництва тощо без попереднього розроблення й погодження в порядку, визначеному ст. 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" містобудівних обґрунтувань не допускається.

3.4. Містобудівне         обґрунтування         розробляється
ліцензованою    проектною       організацією,    погоджується    з    відділом
архітектури та містобудування  і затверджується  рішенням  виконкому
міської ради.

3.5. Забудова    та    розробка    проектів    містобудування.
Реконструкції   на   територіях   охоронних   зон,   пам'яток   архітектури,
культури, ландшафту, археології, зон регулювання забудови, а також
заходи щодо їх, використання, забезпечення контролю за цими заходами
покладено на відділ архітектури та містобудування.

3.6.    Розвиток   інженерно-транспортної   інфраструктури   та
благоустрій   території   міста   необхідно   здійснювати   з   урахуванням


комплексної забудови території житлово-громадського та виробничого призначення, враховуючи місцеві особливості на підставі розробленої технічної документації.

3.7. Граничні параметри земельних ділянок т об'єктів,  що
рекомендуються для будівництва, визначаються головним архітектором
міста  в архітектурно-планувальному завданні на основі  містобудівної
документації, або містобудівного обґрунтування.

3.8. Забудовники,    яким    надані    земельні   ділянки    для
будівництва,    повинні    забезпечити    збереження    існуючих    зелених
насаджень на відповідних ділянках, а в разі потреби їх знесення погодити
це   з   державними   інспекціями   охорони   навколишнього   природного
середовища та із службами виконкому в установленому порядку

.

4. Порядок забезпечення державних, громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій міста.

4.1. Відділ архітектури та містобудування забезпечує участь
громадян в обговоренні містобудівної документації, розробленої у межах
території міста.

Служби виконкому розглядають пропозиції та зауваження громадян, їх, об'єднань, що стосуються містобудівної документації у цілому у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян", подають обґрунтовані відповіді згідно з чинним законодавством та державними стандартними нормами та правилами.

4.2. Служби виконкому міської ради інформують також через
засоби  масової  інформації  про  розроблення  регіональних  (місцевих)
правил забудови.

4.3. Територіальна громада, фізичні та юридичні особи під
час обговорення містобудівної документації мають право:

одержувати від служб міськвиконкому за письмовою заявою інформації щодо розроблення містобудівної документації на відповідну територію та розміщення допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, єдиних умов обмежень забудови окремої земельної ділянки.

Подання у виконавчій комітет міської ради пропозиції й зауважень до містобудівної документації, регіональних (місцевих) правил забудови.


4.4. Громадяни та їхні об'єднання, які не погодились з прийнятими рішеннями за результатами обговорення містобудівної документації щодо планування й забудови території міста, мають право звернутися у виконавчий комітет міської ради з відповідним запитом.

4.5.Запити з приводу суперечок та розбіжностей, що надходять від громадян або їхніх об'єднань, оперативне вирішення спірних питань, що виникають під час участі громадян в обговорені містобудівних документацій та їх узгодження, розглядаються комісією з питань будівництва міської ради.

4.6. Комісії розглядають спірні питання в місячний термін,
готують висновки для прийняття рішення міської ради, рішення ради зі
спірних питань надсилається замовниками та об'єднанням громадян у
десятиденний термін після його прийняття.

4.7. Рішення спірних питань є підставою для затвердження
або внесення змін до містобудівної документації, а також доцільність
розміщення (будівництва) об'єктів іншого використання територій.

5. Вибір територій для комплексної забудови.

5.1.В межах міста житлово-цивільне будівництво здійснюється компактними масивами у вигляді кварталів, мікрорайонів, груп житлових будинків, а також на окремих майданчиках.

5.2.Майданчики для розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-транспортного будівництва тощо, визначаються відділом архітектури та містобудування на підставі містобудівних документацій, погоджених в установленому порядку.

5.3.Територія, яка визначається для розміщення будівництва, як правило за рахунок земель несільськогосподарського призначення повинна відповідати вимогам раціонального використання земель для містобудівних потреб.

5.4.Головний    архітектор    міста    готує    матеріал    до
використання земельних ділянок для розміщення  кварталів житлово-
цивільного будівництва, окремих об'єктів містобудування, їх розгляду на
засіданні виконкому міської ради із  залученням служб та комісій міської
ради.

5.5.   На підставі висновків служб та комісій складається акт
вибору території для розміщення будівництва, зазначаються розміри,
умови  відведення та компенсації згідно із законодавством.


5.6.   Акт вибору території складається в 3-х примірниках та
 підшивається у вихідну документацію для проектування. До акту вибору

території додаються необхідні графічні матеріали, які є його невід'ємною частиною і підписується головним архітектором міста, представниками землевпорядного органу, відповідними органами місцевого самоврядування, землекористувачем (забудовником) та проектною організацією-виконавцем зазначених графічних матеріалів.

5.7.   За результатами розгляду матеріалів відділ архітектури
та містобудування готує рішення виконкому міської ради про дозвіл на
проведення проектно-вишукових робіт.

5.8.Після погодження проекту та погодження експертизи відділом архітектури подається на засідання виконкому міської ради проект рішення на проведення будівельно-монтажних робіт.

5.9.Функції замовника будівництва інженерної інфраструктури, інженерної підготовки території, вулиць доріг та територія загальноміського користування виконують виконавчі органи міськвиконкому на підставі проектних документацій, погоджених в установленому порядку. Виконання таких функцій у кварталах індивідуальної забудови покладено на об'єднання (кооперативи) забудовників на конкурсній основі на підставі відповідного рішення про дозвіл на будівництво.

Розмір коштів інвесторів, що залучаються на пайових засадах на впорядкування території комплексної забудови, визначається за договорами між замовником та інвестором на підставі проектної документації.

Регулювання земельних відносин при забудові територій здійснюються відповідно до земельного законодавства.

6. Надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування.

6.1. Вибір, визначення, вилучення та надання земельних ділянок для містобудівних потреб необхідно здійснювати згідно із законодавством, містобудівною документацією, місцевими правилами й забудови.

Відділ архітектури та містобудування дає пропозиції, висновки, щодо розташування об'єкта, граничні розміри та параметри необхідної площі земельної ділянки для його регіонального, безпечного функціонування згідно з місцевими правилами забудови, генеральним планом, іншою містобудівною документацією, державними будівельними нормами.


6.2. Рішення прийнято міськвиконкомом (делеговано радою)
про надання земельної ділянки одночасно є дозволом на будівництво
об'єкта.

6.3. Фізичні та юридичні особи, які мають здійснити любий
вид будівництва, на земельних ділянках,  що належать їм на правах
особистої власності чи користування, зобов'язані отримати дозвіл на
будівництво в інспекції ДАБК.

Фізичні особи подають письмову заяву у відділ архітектури та містобудування про отримання дозволу на будівництво любого об'єкта.

До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Дозвіл на будівництво дає право замовникам на отримання дозволу та здійснення проектно-вишукувальних робіт на виконання будівельних робіт у встановленому порядку.

6.4.  Комплексний висновок про розміщення об'єкта й проект
рішення  про дозвіл  на будівництво готує  головний  архітектор  міста
(начальник  ДАБК,       заступник   завідувача   відділом   архітектури   та
містобудування) протягом місяця від дня звернення.

Комплексний план готується з урахуванням висновків земельного відділу, екологічного та санітарного висновків та інших органів місцевого самоврядування. Свої висновки зазначені, надають на протязі двох тижнів від дня звернення до головного архітектора міста.

У разі надання негативного висновку, зацікавленим особам надаються відповіді на протязі одного місяця від дня отримання.

-   тих,    що    розміщуються    в    зоні    охорони    пам'яток

архітектури;

-   розташовані      на      автошляхах      регіонального      та

міжнародного значення;

            -   тих, що становлять підвищену екологічну безпеку;

-  будівництво   яких   передбачено   за   рахунок   місцевого

бюджету, що є у власності громадян міста;

-  важливих    спорудах    і    комплексах    архітектури,    які

формують     містобудівне     середовище,     лікувальних,

санітарно-курортних та оздоровчих установ;

-   культових споруд понад 500 чоловік, пам'ятних знаках,

пам'ятників;

-   з будівництва шляхів, ліній електропередач та зв'язку,

трубопроводів,   осушувальних   і   зрошувальних   систем

каналів та інших лінійних споруд, розташованих у межах міста.

6.5.   Надання комплексного висновку здійснюється на підставі
відповідних містобудівних обґрунтувань.


Дозвіл на будівництво об'єкта містобудування не дає права власності чи права користування (оренди) землею до часу оформлення права в установленому порядку, а також на початок виконання будівельних робіт без одержання відповідного дозволу інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю.

6.6. У разі, якщо фізична або юридична особа не розпочала роботи протягом двох років, від дня отримання договору об'єкта містобудування, цей дозвіл визнається недійсним.

Поновлення дозволу відбувається в такому порядку, як і його надання. Строки будівництва встановлено в такі терміни, і мають бути прийняті до неухильного виконання.

6.6.1. при новому будівництві любій формі власності - 3 роки;

6.6.2. засвоєння земельної ділянки згідно функціонального
призначення - 2 роки.

6.6.3. при реконструкції - 2 роки;

На виконання вимог п.6.6.1, 6.6.3 тягне за собою покарання штрафовими санкціями а адміністративному порядку згідно діючого законодавства.

7. Порядок реконструкції будинків, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ та мансард.

7.1.   надання дозволу на проведення реконструкції будинків,
вбудовано-прибудованих    приміщень,     горищ    і    мансард    повинно
здійснюватись        згідно    з    "Положенням    про    систему    технічного
обслуговування,   ремонту  і   реконструкції  жилих  будинків  у   містах   і
селищах України", затверджених наказом "Держжитлокомунгоспу України
від 31.12.1991  3135", Законами України "Про архітектурну діяльність",
"Про охорону  культурної спадщини",     рекомендаціями  з обстеження
житлових будинків перших масових серій, схваленими наказами, наказом
Держбуду України від 09.02.2000 року №9.

7.2.       для      отримання      дозволу      на      реконструкцію
(перепрофілювання) вбудованого-прибудованого приміщення замовник
звертається до виконавчого комітету міської ради. У заяві зазначається
передбачене     функціональне      призначення     об'єкта,      чисельність
працюючих, місткість. До заяви додаються документи, які засвідчують
право власності чи користування приміщення, або угода з власником на
право   здійснення   реконструкції,    технічний    паспорт   на   зазначене
приміщення,    а    також    ескізні    проектні    пропозиції    передбаченої
реконструкції (схема генплану, плану поверхів, фасадів, розріз).

7.3.     Відділ    архітектури   та    містобудування,    управління
міського господарства виконкому міської ради у ТБ даний строк від


отримання   запиту   виконкому   готує  дозвіл   на   проектні   роботи   або обґрунтовану відмову.

В дозволі визначається необхідний обсяг проектно-кошторисної документації, порядок її погодження, термін проектування, реконструкції щодо необхідності експертних висновків про несучу спроможність існуючих конструкцій та конструктивну частину проекту, а при необхідності - участь у дольовому землекористуванні для визначення розміру плати за землю.

7.4. Якщо приміщення переводиться згідно законодавства з житлового до нежитлового фонду, або навпаки за рішенням міської ради (делеговано виконкому) зазначене рішення є дозволом на розробку відповідного проекту реконструкції цього приміщення. Проект рішення готується відділом містобудування архітектури, УМГ, за участю відповідних органів місцевого самоврядування.

Порядок підготовки матеріалів для отримання дозволу на добудову, чи переобладнання горищ, будинків та мансардні поверхи здійснюється в такому ж порядку. При наявності співвласників в будинках необхідно додатково представити їхні письмові згоди, завірені в установленому порядку.

Проектно-кошторисна документація розробляється згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.2,-3,97 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" в обсязі, визначеному в архітектурно-планувальному завданні та завданні на проектування.

8. Порядок підготовки та надання вихідних даних на проектування об'єктів архітектури.

8.1.  До складу вихідних даних на проектування входять:
- завдання на проектування;
- архітектурно-планувальне завдання (далі АПЗ);
- технічні умови на інженерне забезпечення об'єкта.

8.2. Підготовка вихідних даних на проектування, ведення їх,
архіву, внесення відповідних змін до матеріалів містобудівного кадастру
виконується підрозділом відділу архітектури та містобудування.

8.3. АПЗ  та технічні  умови  розробляються   й  надаються
замовнику у випадках:

8.3.1. якщо він є власником (користувачем) земельної ділянки в разі надання виконкому дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт на зазначеній території за умови, що наміри забудовника не суперечать містобудівній документації місцевим правилами забудови. До

10


цього дозволу додається викопіювання з генерального плану відповідної території та план земельної ділянки.

8.3.2. якщо він не є власником (користувачем) земельної ділянки, в разі прийняття рішення міської ради про продаж земельної ділянки потенційному покупцю, є підставою на виконання проектно-вишукувальних робіт. До цього дозволу додається викопіювання відповідної території про можливе функціональне визначення використання території та функція можливих будівель, розташування яких можливо на даній території.

9. Надання дозволу на встановлення пам'ятних знаків, пам'ятників, а також розміщення зовнішньої реклами, вивісок, панно та малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

9.1. Підставою для початку робіт з проектування пам'ятників,
монументів і пам'ятних знаків є відповідне рішення виконкому міської
ради, яке готується відділом архітектури міськвиконкому за відповідним
зверненням громадських організацій, громадян, юридичних та фізичних
осіб до органів місцевого самоврядування із зазначенням замовника та
джерел фінансування відповідальних за їх виконання, а також наявності
історичної довідки.

9.2. Проектування пам'ятних знаків, пам'ятників, монументів
повинно здійснюватись, як правило на конкурсній основі з дотриманням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року
№2133  "Про   проведення   архітектурних  та   містобудівних   конкурсів".
Умови    конкурсу    розробляються    оргкомітетом    та    затверджуються
рішенням міської ради.

9.3.    АПЗ   на   проектування   пам'ятних   знаків,   пам'ятників
видаються відділом архітектури та містобудування.

9.4.     Проекти    й    моделі    пам'ятних   знаків,    пам'ятників
затверджуються архітектурно-художньою радою міста при необхідності
області. Виготовлення пам'ятних знаків, пам'ятників без затвердження
макетів  на  місці їх  установлення  архітектурно-художніми  радами  не
допускається.

9.5.   Порядок отримання дозволу на розміщення зовнішньої
реклами регламентується Законом України "Про рекламу" та "Типовим
правилам розміщення зовнішньої реклами", затвердженими постановою
Кабінету  Міністрів України  від 23.09.1998  року  №1511   та  рішенням
міськвиконкому №324 від 27 грудня 2001 року.


9.6. Порядок про отримання дозволу на   розміщення малих
архітектурних    форм    для    здійснення    підприємницької    діяльності
регламентуються "Типовими правилами розміщення малих архітектурних
форм   для   здійснення   підприємницької   діяльності",   затвердженими
наказом Держбуду України від 13.10.2000 року №227, прийнятих рішень
міської ради з цих питань, а також розроблених форм заяв та типових
документів відділом архітектури та містобудування.

9.7. Розміщення зовнішньої реклами,  малих архітектурних
форм   для   здійснення   підприємницької   діяльності   інших   об'єктів   в
охоронних   зонах   пам'яток  архітектури   та   містобудування   місцевого
значення допускається за попереднім погодженням відділу архітектури та
містобудування, та розпорядження міського голови. Без розпорядження
міського голови розміщення такої реклами категорично заборонено

.

10. Основні вимоги щодо організації комплексного освоєння масивів індивідуальної садибної забудови.

10.1.  Індивідуальне житлове будівництво в місті є

пріоритетним і основним видом створення та покращення житлових умов громадян.

10.2. Розміщення кварталів, (житлових груп) індивідуальної
забудови повинно здійснюватись компактно, переважно в місцевостях із
наявною інженерною та соціальною інфраструктурами.

10.3. Виконавчі органи міської ради:

10.3.1.    На підставі попередніх проектів садибної забудови
території  масиву, кварталу, житлової групи в обсязі, визначеному ст. 15
Закону України "Про планування й забудову територій".

10.3.2. Визначають     замовника     розроблення     проекту,
ліцензовану     проектну     організацію     та     джерела     фінансування
вишукувальних і проектних робіт.

10.3.3. Організовують    підготовку    вихідних    даних    на
проектування та погодження проектних рішень.

10.3.4. Сприяють    здешевленню    вартості    будівництва
індивідуальних   житлових   будинків   шляхом   організації   спорудження
комунальних мереж та систем  інженерного забезпечення за  рахунок
коштів місцевого бюджету та відповідних експлуатуючих служб.

12


10.3.5. Залучають до пайової участі в комплексній забудові кварталів індивідуального будівництва підприємства, організації усіх форм власності та забудовників за їх, згодою.

10.4.Для комплексної забудови існуючих масивів садибної забудови виконавчі органи місцевих рад:

10.4.1.       Проводять       інвентаризацію       технічного       стану
незавершеного будівництва та цільового освоєння земельних ділянок,
наданих громадянам для індивідуального житлового будівництва.

10.4.2.Розробляють    із    залученням    спеціалізованих
проектних організацій на підставі зібраних технічних умов відповідних
служб   техніко   -економічні   розрахунки   вартості   будівництва   мереж
електро-,   водо  -,   газопостачання,   каналізації,   інженерної  підготовки
територій, будівництва під'їзних вулиць і доріг.

10.4.3.    Визначають    вартість    витрат    на    спорудження
інфраструктури з розрахунку на одну ділянку, про що в письмовій формі
повідомляють кожного забудовника.

10.4.4. Відкривають при виконкомах в установленому порядку
позабюджетні рахунки для кооперування коштів на виконання проектних
робіт та спорудження систем інженерного забезпечення або делегують ці
повноваження юридичним особам.

10.4.5. Приймають рішення про припинення права власності
на землю та  права користування  земельними ділянками  в  порядку,
визначеному ст.27-29 Земельного Кодексу України.

10.5.       Порядок     надання     дозволів     на     будівництво
індивідуальних житлових будинків, господарських споруд, індивідуальних
гаражів, майстерень, добудов, перебудов, встановлення огорож ділянок,
а також оформлення будівельних паспортів регламентується місцевими
правилами забудови.

10.6.    Порядок  приймання   в  експлуатацію   індивідуальних
житлових будинків подано в розділі 13 цих Правил.

11. Порядок проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань.

11.1. Для виконання топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань (далі - вишукувальні роботи) забудовник повинен отримати дозвіл, який видається на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади,   місцевого самоврядування про надання дозволу на

13


проведення вишукувальних робіт та згідно з Інструкцією "Про державний геодезичний нагляд "ГКІНП - 17-002-90"

Для ділянок площею до 100 га і протяжністю лінійних мереж до 25 км дозвіл на проведення вишукувальних робіт надає управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. На більші площі та лінійні мережі дозвіл надає управління Держнагляду, експертизи, та ліцензування територіальної інспекції Геодезнагляду. Порядок надання дозволів у містах обласного значення визначається місцевими правилами забудови.

11.2.       Вишукувальні     роботи     виконуються     суб'єктами
підприємницької діяльності, які мають ліцензію на проведення таких видів
робіт.

Для отримання дозволу на виконання вишукувальних робіт суб'єкт підприємницької діяльності подає такі документи:

1) заяву в 2-х примірниках;

2) схему  (графічний  додаток)  із  нанесенням траси,   меж
ділянки;

3) договір на виконання вишукувальних робіт;

4) кошторис, узгоджений із замовником;

5) ліцензію на право вишукувальних робіт.

11.3.    Вишукувальні  роботи  здійснюються  на  всіх  землях
незалежно від їх власників та цільового призначення. Земельні ділянки
для    проведення    вишукувальних    робіт    у    власника    землі    або
землекористувача не вилучаються та не викуповуються.

У разі, коли при проведенні вишукувальних робіт прогнозується погіршення стану відповідної земельної ділянки тощо, ці роботи, за бажанням власника землі (землекористувача), виконуються лише за умови укладення з ним договору на відшкодування витрат на відновлення її властивостей.

11.4.  Суб'єкти

-  після закінчення робіт у місячний термін привести за свій
рахунок відповідну земельну ділянку у стан, придатний для використання
її за призначенням;

-    оформити    актом    із    землекористувачами    відсутність
взаємних претензій.

11.5. Строки   і   місце   проведення   вишукувальних   робіт
погоджуються   із   власниками   землі   (землекористувачами),   а   у   разі
недосягнення згоди - рішенням відповідних органів виконавчої влади.

11.6. Звіти,   оригінали   виконаних   топографо-геодезичних
робіт подаються у відділ архітектури та містобудування, а при виконанні

14


інженерно-геологічних  робіт - технічний  звіт про виконані  роботи  із додатком.

12. Порядок погодження й затвердження проектної документації.

12.1.    Проектна   документація,   розроблена   відповідно   до
виданих вихідних даних на  проектування,  чинного законодавства та
інших   нормативних  документів,   підлягає   погодженню,   експертизі   та
затвердженню в порядку,  передбаченому розділом ДБН А.2.2.  -3-97
"Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної
документації для будівництва".

12.2.        Головним      архітектором      міста      погоджується
документація АПЗ на розроблення яких видані й погоджені ним.

12.3.    Погодження   проектної  документації  здійснюється   у
формі  письмового  висновку  із зазначенням  назви об'єкта,  проектної
організації,   замовника   та   основних   техніко-економічних   показників
об'єкта. Погодження проектних рішень на кресленнях не допускається.
На основних кресленнях ставиться штамп "Розглянуто" із зазначенням
номера і дати висновку.

12.4.Погодження проектів об'єктів будівництва, які мають важливе містобудівне об'ємно-просторове значення в системі забудови, важливі громадські функції, а також значних промислових об'єктів здійснюється на містобудівних нарадах і оформляється протоколом.

12.5.    Відділ  архітектури та  містобудування  веде  реєстри
розгляду й погодження проектної документації, до яких заносяться: назва
об'єкта,   назва   проектної   організації   (проектанта),   адреса   ділянки
будівництва, номері дата висновку (протоколу).

12.6.      проектна     документація     підлягає     обов'язковому
погодженню з органами державного нагляду у випадках відсутності норм
та правил на проектування окремих об'єктів, обґрунтованих відхилень від
чинних нормативних документів, а також за наявності особливих умов
розташування об'єкта (історичні зони міста,  складні геологічні умови
будівництва на площах залягання корисних копалин загальнодержавного
значення, інш.).

Перелік організацій, із якими має бути погоджена документація, вказується в АПЗ та технічних умовах.

12.7.    Погодження  проектних рішень органами державного
нагляду, та   інженерними   службами   здійснюються   в   одній   інстанції
зазначеного органу у термін до 10 днів, в органах містобудування та
архітектури - у термін до  15 днів,  якщо законодавчими та  іншими
нормативними актами не передбачені інші терміни.

15


12.8.    Подання  проектної документації  на     погодження  є
обов'язком замовника і виконується за його рахунок.

Проектувальних зобов'язаний захищати проектне рішення.

12.9.    Проектна   документація   набуває   чинності   після   її
затвердження    інвестором    (замовником)    на    підставі    комплексної
державної       експертизи,        яку       проводить       обласна       служба
"Укрінвестекспертизи" у порядку та терміни,  затверджені  постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1308.

Перелік об'єктів, затвердження яких не потребує висновку комплексної державної експертизи подається інспекцією ДАБК.

12.10.   Затвердження  проектної документації фіксується  в
офіційному документі у формі наказу (розпорядження або рішення). В
документах   про   затвердження   цієї  документації   подаються   основні
характеристики та техніко-економічні показники, наведені у додатку №10 -
для житлових будинків, №11 - для громадських будинків, №12 - для
об'єктів промислового призначення до ДБН А.2.-3-97.

12.11.     У   документі   про   затвердження   та   у   протоколі
погодження з відділом архітектури та містобудування необхідно вносити
прізвища авторів,  головного архітектора проекту,  головного інженера
проекту.

Організації (служби, підрозділи). Що проводили експертизу і видавали рекомендації, несуть відповідальність за висновки, на підставі яких інвестор (замовник) приймає своє рішення про затвердження проектної документації.

Затвердження проектної документації інвестором (замовником) є фактом прийняття на його повну відповідальність рішень, передбачених у документації, при цьому:

- для всіх інвесторів, незалежно від форм власності та характеру джерела фінансування - перед державою за дотримання обов'язкових вимог нормативних документів, порядку погодження та експертизи проектної документації;

- для інвесторів, що використовують державні бюджетні, або позабюджетні кошти;

- перед державою за дотримання вимог державної інвестиційної політики з питань раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів. Інвестори, що використовують власні кошти, відповідальність на назване несуть перед власниками коштів, що використовуються для інвестицій.

16


12.12. Затверджений проект на будівництво об'єкту є підставою для складання проекту відведення земельної ділянки.

13. Дозвіл на виконання будівельних робіт, прийняття об'єктів будівництва до експлуатації.

13.1.  Порядок здійснення контролю за будівництвом.

13.1.1.     Контроль    за    веденням    будівництва    в    місті
здійснюється       інспекцією      державного      архітектурно-будівельного
контролю,    згідно    з    "Положенням    про    державний    архітектурно-
будівельний  контроль",  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 1993 року №225, а також постановою Кабінету
Міністрів України від 7 квітня 1995 року №253 "Про внесення змін до
деяких   рішень   уряду   України   з   питань   державного   архітектурно-
будівельного контролю".

13.1.2.   При   інспектуванні   будівельного   об'єкта   посадова
особа   інспекції  ДАБК  зобов'язання   пред'явити   керівнику   робіт,   що
знаходиться на будівельному майданчику (виконроб, майстер, бригадир,
відповідальний за виконання робіт...) відповідне спеціальне посвідчення.

13.2.  Порядок отримання дозволу на проведення будівельних
робіт.

13.2.1. Дозвіл на виконання будівельних робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших .об'єктів, розширення і технічного переоснащення (далі-роботи з будівництва) є документом, що посвідчує право забудовника (замовника) генерального підрядника на виконання будівельних робіт, у відповідності із затвердженою проектною документацією, підключенням до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам видавати ордер на проведення земляних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається міською інспекцією ДАБК по таких об'єктах:

- ліній об'єкти та інженерні мережі, які будуються в межах

територій   міста  та  споруд,   що  входять до  них,   або

забезпечують їх обслуговування; крім об'єктів загально

обласного та державного значення;

- об'єкти житлового і громадського призначення висотою

до       2-х поверхів (за винятком шкіл, дитячих закладі,

лікарень, критих спорткомплексів).

- Реконструкція і капітальний ремонт окремих квартир і

приміщень    багатоповерхових    (понад    2-х    поверхів)

об'єктів житлового і громадського призначення.

17


- Капітальний    ремонт    і    техпереобладнання    об'єктів виробничого   й   комунального   призначення   шляхів   та інженерних мереж;

- Сільськогосподарські об'єкти;

- Об'єкти садибної забудови

13.2.2 Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт забудовник (замовник) подати до інспекції держархбудконтролю такі документи:

1) заяву   забудовника    (замовника)   згідно   встановленої
форми;

2) рішення    виконавчого    органу    відповідної    ради    про
дозволів на будівництво об'єкта містобудування;

3) об'єкт

4) комплексний висновок державної експертизи;

5) документи  про призначення  відповідальних виконавців
робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд,
авторський нагляд);

 6) затверджену в установленому порядку проекту документацію (будівельний генеральний план та паспорт фасаду у двох примірниках, пояснювальна записка для реєстрації).

У разі проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, споруд та інших об'єктів без змін цільового призначення об'єкта, замовник (забудовник), крім рішення виконавчого органу відповідної ради про дозвіл на будівництво, подає також копію документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмову згоду його власника на проведення зазначених робіт.

13.2.3. Індивідуальним забудовникам житлових будинків, господарських та побутових споруд дозволити на виконання будівельних робіт надаються на підставі:

1) заяви забудовника;

2) документа,   що   посвідчує   право   власності   чи   право
користування ( у тому числі на умовах оренди) земельні
ділянки;

3) дозволу  на  будівництво  об'єкта  містобудування,   який
видається відповідним органом виконавчої влади;

4) проектної документації, погодженої місцевими органами
містобудування й архітектури.

Інспекція держархбудконтролю зобов'язана у термін, що не перевищує одного місяця, розглянути подані забудовником (замовником) документи і прийняти рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт та видати його, або надати обґрунтовану відмову. Для

18


індивідуальних забудовників цей термін не повинен перевищувати 15 днів.

13.2.4. Дозвіл видається на весь термін будівництва об'єкта
(нормативний   або  передбачений   контрактом).   Якщо   цей   термін   не
дотримано, то продовження дії дозволу встановлюється на строк, що не
перевищує одного календарного року.

Термін дії дозволу на виконання підготовчих робіт встановлюється інспекціями ДАБК в залежності від часу, необхідного для їх, виконання.

Після закінчення терміну дії дозволу забудовників (замовник) повинен своєчасно продовжити його в інспекції ДАБК.

13.2.5.  Продовження терміну дії дозволу здійснюється  на
підставі  листа забудовника  (замовника),  у  якому  надається  перелік
виконаних на об'єкті містобудування робіт, зазначаються відповідальні за
здійснення будівельних робіт, інженерно-технічний та авторський нагляд.

Якщо дозвіл на виконання будівельних робіт не було вчасно продовжено після закінчення його терміну, то будівництво вважається самовільним.

13.2.6.     Здійснення     будівельних     робіт     на     об'єктах
містобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або його
переєрестрації, а також здійснення незазначених у дозволі будівельних
робіт   вважається   самовільним   будівництвом   і      тягне   за   собою
відповідальність згідно із законодавством.

13.3..  Перелік будівельних робіт на які не вимагається дозвіл
інспекції ДАБК.

13.3.1. Поточний   ремонт  будівель  та   споруд   без   зміни
призначення приміщень.

13.3.2. Капітальний   ремонт   та   реконструкція   повітряних
лінійних електромереж.

13.3.3. Відновлення   присілого   або   влаштування,   нового
навкруги   будівлі   з   метою   охорони   грунту   під   фундаментами   від
розмивання або перезволоження.

13.3.4.Захист мереж від електрокорозії.

13.3.5. Відновлення або улаштування нових тротуарів.

13.3.6. Відновлення або улаштування нових прибудинкових
проїзних доріг.

19


13.3.7. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку людей, озеленення прибудинкової території. Будівництво споживних майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів.

13.3.8.Улаштування декоративної огорожі висотою до 1 метра навколо майданчиків літніх кафе ( літні майданчики для торгівлі і обслуговування населення без навісів).

13.3.9.   Тимчасові  будівлі  та  споруди,   зведення   яких  не
потребує виконання робіт з улаштуванням фундаментів

13.3.10. Проведення робіт, пов'язаних із ліквідацією аварій
(обрушень) та відновлення функціонування об'єктів для забезпечення
життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях.

13.3.11. Інших будівельні  роботи,  на об'єктах,   що  мають
тимчасовий характер.

13.4. Порядок прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію визначається державними будівельними нормами ДБН А. 3.1.-3.94.

13.4.1.  Закінчені будівництвом об'єкти державної власності
(крім   об'єктів   житлово-цивільного   значення)   підлягають   прийняттю
державними приймальними комісіями, що призначаються органами, які
затвердили проектно-кошторисну документацію, а в окремих випадках
дані комісії призначаються виконавчими органами міської ради, а, а для
об'єктів житлово-цивільного призначення - виконком міської ради.

13.4.2.    Прийняття   державними   приймальними   комісіями
закінчених    будівництвом    об'єктів    в    експлуатацію    оформляється
відповідним актом.

13.4.3 Закінчені будівництвом об'єкти, які не є державною власністю, підлягають прийняттю державною технічної комісією, яка призначається виконкомом міської ради, як постійно діюча комісія (розпорядженням міського голови).

Термін роботи комісії не повинен перевищувати 10 днів.

13.4.4. державна технічна комісія, зобов'язана перевірити відповідальність збудованого (реконструйованого, капітального відремонтованого ) об'єкта із затвердженим проектом та технічними умовами на проектування і підписати акт про прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію.

20


Розгляд акта державної технічної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду, заперечень окремих членів комісії та остаточне підписання акта здійснюється у 7-денний термін. Після цього терміну заперечення окремих членів комісії не розглядаються.

13.5. Згідно з Примірником положення про порядок здачі в експлуатацію житлових будинків із чистовим опорядженням житлових будинків або їх частини здаються в експлуатацію з незакінченим опорядженням квартир на підставі рішення зборів членів житлових, житлово-будівельних та молодіжно-житлових кооперативів, підприємств та організації, письмової згоди мешканців та договору зобов'язання про виконання передбачених для завершення будівництва опоряджувальних робіт.

13.5.1. Генеральна   підрядна   організація  та   губ   підрядні
організації   виконують   роботи   з   будівництва   будинку   відповідно   до
проекту  і  діючих  нормативних документів  і  передають  квартири   під
чистове опорядження силами мешканців за "Договором-зобов'язанням".

13.5.2. Закінчений   будівництвом   житловий   будинок   (   за
винятком     робіт,     погоджених    до    виконання     квартиронаймачами)
приймається  в  експлуатацію державною  приймальною  комісією,   або
державною технічною комісією згідно з вимогами пунктів 13.4.1., 13.4.2
цих Правил.

13.5.3. Мешканці квартир зобов'язані  в 3-місячний термін
після одержання ордера виконати обсяг опоряджувальних робіт.

14. Ліцензування вишукувальних, проектних та будівельних робіт.

14.1.   Перелік видів робіт у будівельній справі, що підлягають
ліцензуванню, та порядок ліцензування визначено Законами України "про
ліцензування певних видів господарської діяльності" та "про внесення
змін Закону України "Про основи містобудування".

14.2.     Суб'єкти    господарської    діяльності    у    будівництві
(юридичні  або  фізичні  особи),   які   мають  намір  виконувати   роботи,
обумовлені    переліком    робіт,     що    ліцензуються    (кодифікатором),
зобов'язані, отримані відповідну ліцензію - документ державного зразка,
який засвідчує право суб'єкта господарської діяльності на провадження
зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначеного строку за
умови виконання ліцензійних умов.

21


14.3.   Ліцензування   підлягають   вишукувальні   та   проектні
роботи   для    будівництва,    зведення    несучих   та    огороджувальних
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.

Ліцензій видає обласне управління архітектури та містобудування.

14.4. На виконання робіт у межах України, за кордоном, а
також спільним  підприємствам  і тим,  хто  виконує  роботи за  кошти
іноземних інвесторів, ліцензії видає Держбуд України.

14.5. Отримання ліцензій на виконання зазначених робіт є
обов'язковим.     До     суб'єктів      господарювання     за     продовження
господарської   діяльності   у   будівництві   без   ліцензії   застосовуються
фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом.

Рішення про стягнення штрафів, приймаються органом, на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій.

15. Відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері будівництва, правил забудови.

15.1. Відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері будівництва, містобудівної документації, регіональних правил визначається Законами України "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України" (ст. 199), Цивільного кодексу України (ст. 105).

15.2.Питання про правопорушення у сфері містобудування, в тому числі у справах, пов'язаних з недотриманням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва. Реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недотримання державних стандартів, норм і парил під час проектування й будівництва, самовільного будівництва будинків або споруд, розглядаються начальником відповідної інспекції держбудконтролю згідно з чинним законодавством.

15.3. Заходи щодо недопущення правопорушень у будівництві, а також санкції за порушенням Правил забудови, до замовника, забудовника або підрядника (підприємств, організацій чи індивідуального забудовника) здійснюють відповідні місцеві органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Головний архітектор

м.Мукачево                                              Андялоші О.І.

22

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ